uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen"

Transcriptie

1 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW). Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Dexia Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE SDRA JANUARI 2007 BANK & VERZEKERINGEN uitdaging De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen gemeente Cover fichesnl.indd :26:21

2 Uitgaven Personeel Werking Overdrachten Schulden Ontvangsten Prestaties Belastingen Fondsen & toelagen Schulden fiche 8 De vrijmaking van de energiemarkt Waarover gaat het? Regelgevend kader De gemeenten hebben vooral via de altijd een centrale rol gespeeld in het vervoer en de distributie van energie (door de wetten van 1 maart 1922 en 10 maart 1925). De gemeenten ontvingen als aandeelhouder in de voor elektriciteits- en gasdistributie aanzienlijke dividenden. Zelf brachten ze in ruil hiervoor het vrij gebruik in van de openbare weg (voor de aanleg van gasleidingen en het elektriciteitskabelnetwerk) en hun monopolie op het cliënteel (in de gemengde immateriële dividenden genoemd). Vanaf het midden van de jaren 90 gaf de Europese Unie de aanzet om het proces van liberalisering van de energiemarkt op gang te brengen. De vrijmaking wilde een einde maken aan wat historisch gegroeid was, nl. de afscherming van de nationale markt waarop één enkele speler domineerde. Daartoe werd er door het opleggen van Europese regels voornamelijk een opsplitsing gemaakt tussen de diverse activiteiten (productie, vervoer, distributie en levering). Gewoonlijk werden al deze activiteiten binnen een nationale markt uitgevoerd door een bedrijf met een feitelijk monopolie. Voor België heeft dit vrijmakingsproces er concreet toe geleid dat de energie- zich gedwongen zagen hun activiteiten van netbeheer (activiteit net ) en die van aanen verkoop van energie (activiteit levering ) van elkaar te scheiden. In de vrijgemaakte markt spitst de rol van de gemeenten zich voortaan toe op de activiteit van distributienetbeheerder (DNB), waarvan de vergoeding strikt geregeld wordt door de CREG (op basis van vastgelegde tarieven). Ze verliezen daarentegen de vergoeding die verbonden was aan de commerciële activiteiten van de. Overzicht van het regelgevend kader voor de liberalisering van de energiemarkt Europees niveau Tabel 1 Elektriciteitsmarkt Gasmarkt Richtlijn 2003/54/EG (die richtlijn 96/92/CE opheft) van 26 juni Richtlijn 2003/55/EG (die richtlijn 98/30/CE opheft) van 26 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de binnenlandse elektriciteitsmarkt. landse gasmarkt betreffende de gemeenschappelijke regels voor de binnen- Federaal niveau Elektriciteitsmarkt Gasmarkt Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Wet van 1 juni 2005 die de wet van 29 april 1999 wijzigt. Elektriciteitsmarkt - Vlaanderen: decreet van 17 juli Wallonië: decreet van 12 april Brussel: ordonnantie van 19 juli Verscheidene Europese richtlijnen leggen de principes vast voor de liberalisering van de energiemarkt in de lidstaten. Een van de grote principes van deze richtlijnen is de scheiding (boekhoudkundig, functioneel en juridisch) tussen de activiteit van het netbeheer (dat een natuurlijk monopolie blijft) en de activiteiten waarbij concurrentie mogelijk is, namelijk de productie en de levering. De diverse Europese richtlijnen werden op federaal en gewestelijk niveau omgezet naar Belgisch recht, rekening houdend met de verdeling van de bevoegdheden in ons land. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste wetteksten. Timing Elk gewest is bevoegd om het tijdschema te bepalen voor de openstelling van zijn energiemarkt (rekening houdend met de streefdata die de Europese Unie vastlegde). - Vlaanderen: volledige liberalisering sedert 1 juli Wallonië en Brussel: sinds 1 januari 2003 kunnen de grote professionele consumenten van elektriciteit (meer dan 10 GWh per jaar) een leverancier kiezen en sinds 4 januari 2004 geldt dit ook voor gas (meer dan 12 GWh per jaar); verbruik exclusief bestemd voor beroepsdoeleinden en op vraag sinds 1 juli 2004; alle andere consumenten (residentiële en professionele) kunnen een leverancier kiezen vanaf 1 januari Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt. Wet van 1 juni 2005 die de wet van 29 april 1999 wijzigt. Gewestelijk niveau Gasmarkt - Vlaanderen: decreet van 6 juli Wallonië: decreet van 19 december Brussel: ordonnantie van 1 april 2004.

3 Figuur 1 Voornaamste spelers op de elektriciteitsmarkt na de volledige liberalisering CREG Nationaal Regulering VREG Vlaanderen CWaPE Wallonië BIM Brussel Productie Transport Distributie Levering Concurrentie Monopolie Monopolie Concurrentie Leveringsvergunning Producent met overheidsparticipatie SPE Privéproducenten Electrabel e.a. Buitenlandse producenten Figuur 2 Zelfproducenten ELIA 30 % Publi-T 40 % Free Float 27,45 % Electrabel 2,55 % Publipart Distributienetbeheerders Gemengde Voornaamste spelers op de gasmarkt na volledige liberalisering CREG Nationaal Zuivere EANDIS Metrix Infrax Indexis Netmanagement VREG Vlaanderen CWaPE Wallonië ALE Trading City Power Echte Energie Belgïe Ecopower EDF Belgium Electrabel Electrabel Customer Solutions Elektriciteitsbedrijf Merksplas Eneco Energie International Energo E.ON Belgium Essent Belgium Lampiris Import Transport Distributie Levering Concurrentie Monopolie Monopolie Concurrentie Distrigas e.a. Transportvergunning FLUXYS (nog niet officieel aangesteld) Regulering Distributienetbeheerders Gemengde EANDIS Metrix Indexis Netmanagement Zuivere Infrax BIM Brussel Leveringsvergunning ALG Négoce City Power Distrigas EDF Belgium E.ON Ruhrgas AG Electrabel Customer Solutions Elektriciteitsbedrijf Merksplas Eneco Energiehandelsbedrijf Energo E.ON Belgium Essent Belgium Gaz de France Intergas Levering Luminus Nuon Belgium RWE Energy Nederland SPE Wingas Belgium GmbH

4 Financiële impact De dividenden van de energie- (eventueel toegekend via de financierings) worden door de gemeenten bij de zogenaamde gewone schuldontvangsten geboekt, d.w.z. bij de weerkerende financiële ontvangsten. Grafiek 1 Evolutie van de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten begrotingen (volledige vrijmaking van de markt) % In 2000, dus vóór de liberalisering, inden alle gemeenten van het land in totaal 765,8 miljoen EUR aan dividenden, wat overeenkomt met 7,0 % van hun gewone ontvangsten. In 2005 beliepen de energiedividenden nog slechts 392,0 miljoen EUR, d.i. 3,0 % van hun gewone ontvangsten. De gemeenten verloren dus in absolute waarde voor 373,8 miljoen EUR opbrengsten, wat overeenkomt met een daling van nagenoeg 50 %. in miljoenen EUR % -20 % De financiële impact verschilt echter zeer sterk per gewest (zelfs per gemeente). In Vlaanderen is de financiële impact zeer aanzienlijk geweest omdat de markt al volledig vrijgemaakt is sinds 1 juli 2003 en de immateriële dividenden verhoudingsgewijs hoger lagen dan voor de overige gewesten van het land (7,9 % van de totale gewone ontvangsten vóór de liberalisering tegen 4,6 % voor Brussel en 4,0 % voor Wallonië). Voor de gezamenlijke Vlaamse gemeenten bedroeg het verlies aan dividenden tussen 2000 en 2005 (tijdens de periode dat de markt werd opengesteld) bijna 360 miljoen EUR, d.i. een daling van meer dan 66 % (tabel 2). Voor Wallonië en Brussel is het verlies over dezelfde periode duidelijk kleiner (gemiddeld -6,3 % volgens de gemeentebegrotingen) omdat de vrijmaking zich beperkte tot alleen de professionele cliënten (en dan nog uitsluitend voor wie er uitdrukkelijk voor koos). De markt zal pas in 2007 volledig vrijgemaakt zijn. Elektriciteit Gas Grafiek 2 Evolutie van de energiedividenden voor de Waalse en Brusselse gemeenten begrotingen (gedeeltelijke vrijmaking van de markt) Tabel 2 Niveau en evolutie van de energiedividenden die gemeenten ontvangen begrotingen 2000 en Verschil (in %) Vlaanderen Elektriciteit ,0 % Gas ,4 % Totaal ,4 % Wallonië Elektriciteit ,5 % Gas ,6 % Totaal ,0 % Brussel Elektriciteit ,8 % Gas ,4 % Totaal ,3 % in miljoenen EUR Elektriciteit Gas

5 Sommige gewestregeringen riepen echter compensatiemechanismes in het leven. Heffing wegennet Het decreet van het Waalse Gewest en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt voorzien beide de invoering van een heffing voor het wegennet (voor het gebruik van het openbaar domein). Deze heffing valt ten laste van de netbeheerders en komt ten gunste van de gemeenten. In Wallonië slaat deze heffing alleen op elektriciteit. Het mechanisme is sinds 2003 in voege en genereert jaarlijks ±35 miljoen EUR aan opbrengsten. Deze opbrengsten worden doorgestort aan de gemeenten, hetzij rechtstreeks onder de vorm van een concessierecht (ontvangsten uit prestaties) hetzij onrechtstreeks in de vorm van een dividend (schuldontvangsten) dat de financierings via een financiële pooling van de gezamenlijke ernergieontvangsten aan de gemeenten bezorgen. Over het instellen van een gelijkaardige heffing voor gas wordt nog onderhandeld. In Brussel hebben de 19 gemeenten regels uitgevaardigd voor het invoeren van een heffing voor elektriciteit en gas. Dit mechanisme trad op 1 juli 2004 in werking. De begrotingsopbrengst voor 2005 wordt geraamd op 14,4 miljoen EUR en zal, eens op kruissnelheid, wanneer alle cliënten in aanmerking komen, vermoedelijk 27 miljoen EUR bedragen. Eliaheffing In Vlaanderen krijgen de gemeenten een compensatie via de Eliaheffing die door het federale niveau werd ingesteld. Technisch gezien neemt deze heffing de vorm aan van een extra belasting op het distributienet (DNB). De opbrengst wordt gecentraliseerd in een fonds dat beheerd wordt door de CREG (federale regelgever), die vervolgens overgaat tot een verdeling aan de gemeenten op een manier die samen met de gewestelijke instanties wordt bepaald. Deze compensatie wordt geboekt als een toelage van de federale overheid aan de gemeenten (ontvangsten uit overdrachten). Dit compensatiemechanisme, dat slaat op het verlies van elektriciteitsdividenden en op 1 mei 2004 in werking trad, is echter degressief: - 4,91 EUR/MWh tot 1 juli 2007; - 2,50 EUR/MWh tot 1 juli 2010; - 0 EUR vanaf 1 juli Concreet gezien, kunnen de verwachte ontvangsten voor de Vlaamse gemeenten jaarlijks als volgt worden geraamd: : 107,9 miljoen EUR; : 161,3 miljoen EUR; : 120,8 miljoen EUR; : 80,6 miljoen EUR; : 40,3 miljoen EUR. De Vlaamse regering is van plan om deze bijdrage vanaf 2008 vervroegd af te schaffen en heeft er zich (zo nodig) toe verbonden om het financieel verlies voor de gemeenten te compenseren. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden heeft echter de gemeenten in zijn rondzendbrief van 20 juli 2006 over de begrotingsonderrichtingen voor 2007 gevraagd, om met deze hypothese geen rekening te houden in de meerjarenprognoses. Het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die reeds over hun eigen compensatiemechanisme beschikken, hebben om een vrijstelling gevraagd van deze federale heffing op hun grondgebied. Deelneming in de activiteiten transport en levering Terwijl de verplicht zijn om hun activiteit toe te spitsen op het beheer van de distributienetten (DNB), belet niets de gemeenten om hun belangen in andere activiteiten te behouden, wat een extra vergoeding oplevert. Zo hebben de gemeenten belangen genomen in: - Elia en Fluxys, dit zijn transportnetbeheerders (1) ; - bedrijven die energie leveren (ECS, Luminus ). De gemeenten namen daarnaast nog een participatie in het productiebedrijf SPE (49 %, Centrica en Gaz de France hebben samen 51 %) en in Distrigas (31,2 %). Andere impact - Aankoopvoorwaarden van energie voor eigen behoeften: de gemeenten zijn zelf energieconsumenten en dus verplicht om een leveringscontract af te sluiten via de procedure van de overheidsopdracht (indien nodig via de formule van gegroepeerde aankoop). - Beheer van de openbare verlichting: voor de vrijmaking van de markt verzorgden de tegen gunstige voorwaarden de straatverlichting op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Naargelang van het gewest werd deze service op een uiteenlopende manier ondergebracht bij de openbaredienstverplichtingen (ODV), zodat de financiering min of meer door de distributienetbeheerder (DNB) wordt gewaarborgd (via de extra belasting die aan de consument wordt verrekend). Op basis van de omvang van de kosten die niet door de ODV s worden gedragen, dreigen de kosten van de gemeenten voor de verwezenlijking van deze opdracht de komende jaren gevoelig te zullen oplopen. - Geografische verschillen inzake energiekosten: de vrijmaking van de markt leidt tot radicale wijzigingen in de manier waarop de elektriciteitsprijzen worden vastgesteld. In plaats van een eenvormige prijs die tot de liberalisering voor het hele grondgebied van kracht was, verschilt de distributieprijs (die slechts een bestand- (1) Via de Gemeentelijke holding (en op zijn beurt via Publi-T) voor Elia en via Publigas voor Fluxys.

6 deel van de totale prijs is) geografisch volgens de DNB s (toepassing van het cost-plus-systeem, bepaald door de regelgevende instantie (CREG)). De geografische verschillen op het vlak van de energieprijs kunnen dus gevolgen hebben voor de concurrentiekracht, voornamelijk voor de attractiviteit van de ondernemingen, en bijgevolg ook voor de toekomstige economische dynamiek van bepaalde gebieden. Verwante dossiers - Toekomstig beleid van deelnemingen in de energiesector (implicaties voor de Belgische markt van de herstructurering Suez Gaz de France, bestemming van de opbrengst Suez Electrabel, versterking van de deelneming van de gemeenten in Elia, Fluxys, GRD ). - Herstructurering van de overheidsbedrijven (EANDIS, Infrax, SEGE/DISTRIWAL, SIBELGA, hervorming van de in Wallonië ). - Energiebegeleiding (door OCMW s) en problematiek van de openbaredienstverplichtingen (ODV). Bijkomende informatie - Informatie over de organisatie van de energiemarkt is beschikbaar op de websites van de verschillende regulatoren: CREG: VREG: CWaPE: BIM: - Dossier beschikbaar op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): (rubriek Beleidsthema s Werking & Organisatie Financiën Liberalisering energiesector). - Trimestriële publicatie van Dexia Bank Lokale Financiën over de (februari 2006) beschikbaar op de website: (rubriek Professioneel Public Finance Publicaties). - Artikels over energie in het informatieblad van de Gemeentelijke Holding Holding News: (rubriek Publicaties)

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2008 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Concept en activiteitskader van de lokale overheidsbedrijven in België 3 Het begrip lokaal overheidsbedrijf 3 Een sector in volle ontwikkeling 4 Draagwijdte van

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische elektriciteitsregulatoren

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7 Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Spoor fiscaliteit De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7 De impact

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2010 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 2.0 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 10 september 2009 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2006 DEEL 1 : DE EVOLUTIE VAN DE AARDGASMARKT 7 1. De Europese aardgasmarkt 9 1.1. De verslagen van de Europese Commissie 9 1.2.

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5 COMMISSIE COMMISSION VOOR DE DE RÉGULATION REGULERING VAN DE L ÉLECTRICITÉ ELEKTRICITEIT ET EN DU HET GAZ GAS RAPPORT JAARVERSLAG ANNUEL INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD..................................................................

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave Lijst van tabellen

Inhoudsopgave Lijst van tabellen marktrapport 12 P 1 Inhoudsopgave De elektriciteits- en aardgasmarkt dynamischer dan ooit... 5 1. De cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen... 6 2. Energieleveranciers... 10 3. Elektriciteits- en

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

Huishouden vraagt energie

Huishouden vraagt energie Huishouden vraagt energie Achtergronddossier 2005 Redactie Ann Van der Wilt Met dank aan Bram Claeys Mieke Clymans Michel Debruyne Karen Janssens Dirk Knapen Luc Neyt Tinne op de Beeck Paul Rosiers Patricia

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011 INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD.................................................................. 3 2. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2012 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/12 1. Prijzen Door de vele maatregelen die in 2012 werden genomen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/16 1. Prijzen 1.1 groothandelsmarkt elektriciteit: Zowel op

Nadere informatie

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

STUDIE (F)141218-CDC-1385

STUDIE (F)141218-CDC-1385 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax : +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie