Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen:"

Transcriptie

1 Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: 1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten Arbo-vergoedingen en verstrekkingen Bedrijfsfitness Bewassing, energie en water Computers Consumpties tijdens werktijd Contributie personeelsverenigingen, lief- en leedpotjes en dergelijke en vakbond Cursussen, vakliteratuur en dergelijke Diensttijduitkeringen (Eenmalige) uitkering bij overlijden of invaliditeit Geschenk in natura, ideële waarde Geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers Geldboeten Huisvesting buiten de woonplaats Telefoon- en internetaansluitingen Inwoning Maaltijden Outplacement Personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele personeelsvoorzieningen Personeelsleningen Persoonlijke verzorging, kleding Premies ongevallenverzekering Producten uit eigen bedrijf Representatiekosten, relatiegeschenken Schade aan of verlies van persoonlijke zaken Studiekosten Uitkeringen uit fondsen Verhuiskosten (Werk)kleding en uniformen Werkplek voor de werkkostenregeling Werkruimte (inrichting) Woning

2 Uitwerking notitie vergoedingen en verstrekkingen 1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten Vergoedingen en verstrekkingen van apparatuur, muziekinstrumenten en gereedschappen behoren niet tot het loon, voor zover het zakelijk gebruik betreft. Onder apparatuur vallen onder meer beeld- en geluidsapparatuur en rekenmachines. Apparatuur die langer dan een jaar gebruikt kan worden bij de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking met een kostprijs van 450 of minder kunnen ineens vergoed worden. Als de kostprijs hoger is, komt slechts de afschrijving voor onbelaste vergoeding in aanmerking. Het bedrag van 450 is inclusief omzetbelasting. Als de kostprijs hoger is, kan de apparatuur wel in een keer onbelast worden vergoed of verstrekt als u met uw werknemer afspreekt dat hij verplicht is tot vergoeding van het privégebruik. Als de dienstbetrekking wordt beëindigd, zal de werknemer de waarde die de apparatuur op dat moment heeft aan u moeten vergoeden. Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het noodzakelijkheidscriterium zal worden ingevoerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Als u het noodzakelijk acht dat uw werknemers gebruik maken van deze voorzieningen, kunt u deze onbelast aan uw werknemers verstrekken. Voorwaarde is dat u hierover beslist en de kosten volledig voor uw rekening neemt. U mag dus geen bijdrage van de werknemers vragen. De waarde van voorzieningen, bijvoorbeeld apparatuur, instrumenten en gereedschappen, waarvan het gebruikelijk is om die op de werkplek te gebruiken, wordt op nihil gesteld. De waarde van ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren, die ten minste 90% zakelijk gebruikt worden, wordt op nihil gesteld. De hulpmiddelen moeten dan ook voor een deel op de werkplek ge- of verbruikt worden. Let op bij werkruimte thuis! Aandachtspunt hierbij is dat een werkruimte thuis niet als werkplek in de zin van de werkkostenregeling wordt gezien. Als een werknemer uitsluitend een werkruimte thuis heeft, gebruikt hij de hulpmiddelen dus niet gedeeltelijk op een werkplek. De nihilwaardering geldt dan niet. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een vaste telefoon of computer die ter beschikking wordt gesteld. Deze kunnen niet gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt. Zie ook paragraaf 30. Ook de waarde van het privégebruik (van ten hoogste 10%) van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte draagbare computers, zoals notebooks en netbooks, die naar hun aard ook buiten de vaste werkplek bruikbaar zijn, wordt op nihil gesteld. Hier valt ook de situatie onder van bijvoorbeeld de timmerman die zijn gereedschapskist uit de ter beschikking gestelde bedrijfsauto thuis gebruikt. 2

3 Ook vakliteratuur (al dan niet via internet) die op de werkplek verstrekt wordt, en vaak deels tijdens een treinreis of thuis gelezen wordt, is een vorm van gereedschap en valt in beginsel onder deze nihilwaardering. 2. Arbo-vergoedingen en verstrekkingen Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Een verstrekking is vrijgesteld als: - de werkgever een ARBO-plan heeft; - de verstrekking daar in redelijkheid deel van uitmaakt; - de verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt; - de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd; - de werknemer hierdoor geen aanmerkelijke privébesparing (meer dan 454) geniet. Voorbeelden: een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser; een zonnebril voor een chauffeur of piloot; naar onze mening dan ook een computerbril; speciale isolerende of beschermende kleding; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een ehbo-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw Arbo-plan, als de werknemer geen eigen bijdrage verschuldigd is. Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het ehbo-diploma. Krijgt de werknemer met een ehbo-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel belast. Stoelmassage Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking: U heeft als werkgever een Arbo-plan. De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo-plan. De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd. Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer. Cursus stoppen met roken U mag uw werknemers onbelast een cursus stoppen met roken laten volgen of vergoeden. Voorwaarde daarbij is ook dat de cursus onderdeel uitmaakt van het Arbo-plan van uw onderneming. Het kan zijn dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat geen eigen bijdrage van de werknemer mag worden gevraagd en dat daarom het cafetariasysteem niet mag worden toegepast. 3

4 Dit is gebaseerd op artikel 44, Arbowet waarin bepaald dat kosten voor naleving van de Arbo-regels niet voor rekening van de werknemer mogen komen. Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Hiervoor zullen dan wel bepaalde administratieve eisen gaan gelden. Welke dit zijn wordt bekendgemaakt in het Belastingplan De waarde van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte of verbruikte voorzieningen die, in redelijkheid, rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, wordt op nihil gesteld. Van voorzieningen in het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid dat een werkgever voert is bijvoorbeeld sprake bij geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid. Een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser, een zonnebril voor een chauffeur of piloot, of een beeldschermbril kan tevens passen binnen het arbeidsomstandighedenbeleid dat een werkgever voert. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een EHBO-cursus, speciale isolerende of beschermende kleding of een stoelmassage. Voorwaarde is dat de inhoudingsplichtige de voorzieningen in het kader van arbeidsomstandighedenbeleid in redelijkheid doet. Daarbij spelen de feiten en omstandigheden van het geval een rol. Een beeldschermbril waarvan het montuur voorzien is van briljanten, is een voorbeeld van een voorziening die niet in redelijkheid op nihil gewaardeerd kan worden. In een dergelijk geval wordt de bril tegen de waarde in het economische verkeer tot het loon gerekend. Werkruimte thuis: In het kader van de ARBO-voorzieningen wordt een thuiswerkplek, gelegen in de eigen woning, als werkplek gezien. De Arbeidsomstandighedenwet kan van toepassing zijn op thuiswerkplek, waardoor de werkgever verantwoordelijk is voor deze werkplek. Van thuiswerk is sprake indien een werkgever een werknemer de arbeid in de woning van de werknemer doet verrichten. Het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat voorschriften ter zake van een ergonomische inrichting van de werkplek, de beeldschermwerkplek en het dag- c.q. kunstlicht. 3. Bedrijfsfitness Onder bedrijfsfitness wordt verstaan de conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Bedrijfsfitness kan zowel op het werk als ergens anders plaatsvinden. De verstrekking of vergoeding van bedrijfsfitness is onbelast als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 4

5 De deelname staat open voor 90% of meer van alle werknemers of 90% of meer van alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats die niet is gelegen in de woning van een van deze werknemers. De bedrijfsfitness vindt plaats op de werkplek of op een vaste locatie die u heeft aangewezen. De vaste locatie moet gelden voor alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats en mag niet in de woning van één van deze werknemers zijn. Als de fitness niet aan deze voorwaarden voldoet, dan moet een vergoeding of verstrekking daarvan volgens de algemene regels worden behandeld. Het beoefenen van bedrijfsfitness kan ook voortvloeien uit de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. In dat geval is er geen sprake van loon. Hierbij kan gedacht worden aan militairen, brandweer, politie, beveiliging en duikers. De regeling voor bedrijfsfitness kent 3 mogelijkheden voor de plaats van de bedrijfsfitness: a. in een vestiging van de werkgever. Het is niet vereist dat de werknemer in deze vestiging werkt. b. in een door de werkgever voor al zijn werknemers aangewezen fitnesscentrum. c. bij een vestiging van een fitnessbedrijf waarmee de werkgever een overeenkomst heeft. Als de werkgever meer dan één vestiging heeft, gelden deze mogelijkheden voor een fitnesscentrum of één fitnessbedrijf dat meer dan één vestiging heeft, per vestiging van de werkgever. Dit houdt verband met de omstandigheid dat het voor een werkgever vaak praktisch niet haalbaar is om voor alle werknemers eenzelfde bedrijfsfitnessregeling te laten gelden. Dit kan met name afhankelijk zijn van de ligging van een vestiging. Het is ook toegestaan dat de werkgever voor de ene vestiging wel een bedrijfsfitnessregeling heeft en voor de andere vestiging niet. Buiten de vestigingsplaats van de werkgever of het fitnessbedrijf wonende werknemers kunnen van de regeling slechts gebruikmaken door aansluitend aan werktijd of in de pauzes te gaan fitnessen. Thuiswerkers In dit kader wordt de arbeidsplaats van een thuiswerker niet als een vestiging van de werkgever aangemerkt, anders zou sprake kunnen zijn van individuele fitness. Dat wil overigens niet zeggen dat thuiswerkende werknemers niet aan een bedrijfsfitnessregeling kunnen deelnemen. Als sprake is van een voor het bedrijf kwalificerende bedrijfsfitnessregeling kunnen de thuiswerkers daaraan op dezelfde manier deelnemen als de werknemers die op het bedrijf werken. Is er voor de vestiging van de werkgever sprake van kwalificerende bedrijfsfitness, dan kunnen daarvan naast de werknemers van andere vestigingen ook de thuiswerkers gebruikmaken. Directeur-grootaandeelhouder De vergoeding of verstrekking is belast, als alleen de grootaandeelhouder en zijn eventuele partner gebruikmaken van de bedrijfsfitness. Een grootaandeelhouder is iemand die, al dan niet samen met zijn partner en zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, direct of indirect aandeelhouder is voor minstens eenderde gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal. 5

6 Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Hiervoor zullen dan wel bepaalde administratieve eisen gaan gelden. Welke dit zijn wordt bekendgemaakt in het Belastingplan Fitness op de werkplek: In de situatie dat de werkgever over een fitnessruimte op de werkplek beschikt en deze, al dan niet inclusief begeleiding, ter beschikking stelt aan zijn werknemers, wordt dit voordeel op nihil gewaardeerd. Zie in dit verband ook paragraaf 30 over de werkplek voor de werkkostenregeling. De regeling voor fitness buiten de werkplek vervalt. Voor de conditie- en krachttraining die vereist is voor het vervullen van de dienstbetrekking is de hiervoor genoemde waarderingsregel niet van belang. Daarbij ligt het accent vooral op het onderhouden van de vereiste vaardigheden. Daarmee vallen dergelijke trainingen onder de gerichte vrijstelling voor cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, ongeacht of deze op de werkplek plaatsvindt. Een voorbeeld van een situatie dat de conditie- en krachttraining vereist is voor de vervulling van de dienstbetrekking is, een militair die op een stormbaan oefent, of een brandweerman, lid van het duikteam die om zijn duikvaardigheden en duikkennis op peil te houden moet voldoen aan een minimumaantal oefenduiken per jaar. 4. Bewassing, energie en water Een vergoeding voor bewassing, energie en water is onbelast voor zover de vergoeding hoger is dan een bepaald normbedrag. Dat geldt echter uitsluitend als de vergoeding wordt gegeven in verband met een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Overeenkomstige verstrekkingen zijn onbelast voor zover de waarde in het economische verkeer hoger is dan de normbedragen. Let op! In de waarde van kost en inwoning en in de waarde van huisvesting (anders dan het genot van een woning) is ook de waarde van bewassing, energie en water opgenomen. Hiervoor hoeft u dus niet afzonderlijk een bedrag bij het loon te tellen. Het moet wel gaan om vergoedingen of verstrekkingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een dienstwoning. Als sprake is van huisvesting of inwoning op de werkplek wordt het voordeel van de verstrekking van energie, water en bewassing, geacht te zijn begrepen in het bedrag van 5,35 (2014) per dag. 6

7 5. Computers U mag aan een werknemer een computer en dergelijke apparatuur (en bijbehorende apparatuur) alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als de apparatuur voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt. De bewijslast van het zakelijk gebruik ligt bij de werkgever. Het zakelijk gebruik hangt sterk af van de aard van de functie en/of er thuis wordt gewerkt. Een verklaring van de werknemer over het gebruik kan een hulpmiddel zijn. Ook het feit dat de werknemer privé een vergelijkbare PC heeft, maakt het zakelijk gebruik meer aannemelijk. Als de apparatuur een meerjarig belang heeft, mag u maximaal het bedrag van de jaarlijkse afschrijving onbelast vergoeden of verstrekken. Als de kostprijs inclusief omzetbelasting minder is dan 450, dan mag u het hele bedrag ineens onbelast vergoeden of verstrekken. Met dergelijke apparatuur wordt bedoeld elektronische apparatuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht, zoals digitale agenda s, mini-notebooks en GPS-apparatuur. Een mobiele telefoon kan ook onder deze omschrijving vallen als de functie van telefoontoestel duidelijk ondergeschikt is aan andere functies, zoals telematica of dataverwerking. Een zogenoemde smartphone en een BlackBerry vallen niet onder dergelijke apparatuur. Deze apparaten hebben wel de uiterlijke kenmerken van een mobiele telefoon, maar het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer. Bijbehorende apparatuur is apparatuur die bestemd is om aan de computer te worden gekoppeld om informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een modem, een printer, een fax en een docking station (een apparaat dat wordt geplaatst tussen een portable computer en een bureauset). Bij de aanschaf van een computer met bijbehorende apparatuur wordt het zakelijk gebruik van het geheel getoetst. U moet het zakelijk gebruik van de bijbehorende apparatuur wel toetsen als deze apparatuur geheel of gedeeltelijk zelfstandig kan worden gebruikt en niet snel kan worden aangenomen dat zij voor 90% of meer zakelijk gebruikt wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u een digitale camera meestal niet belastingvrij kunt vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Wordt de computer voor meer dan 10% privé gebruikt, dan is sprake van loon. Een vergoeding moet u dan tot het loon rekenen. Bij een verstrekte computer (werknemer wordt eigenaar) rekent u de waarde in het economische verkeer tot het loon. Bij een terbeschikkinggestelde computer (werkgever blijft eigenaar) moet u in het eerste, tweede en derde jaar, 30% van de waarde in het economisch verkeer van de computer tot het loon rekenen. U moet daarbij uitgaan van de waarde op het moment van de eerste ingebruikneming. De bijtelling geldt alleen voor de eerste drie jaren na de eerste ingebruikneming van de computer. Vanaf het vierde jaar kunt u de computer zonder bijtelling ter beschikking stellen. Wij adviseren u een overeenkomst met de werknemer te sluiten waarin de afspraken met betrekking tot de computer worden vastgelegd. Het betreft dan bijvoorbeeld afspraken over het zakelijk gebruik, einde 7

8 dienstverband, privacy en gebruik van (vreemde) software. Een voorbeeld kunt u terugvinden op FMB: Aanvulling arbeidsovereenkomst voor ter beschikkingstelling computer (nr. E 312). Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het noodzakelijkheidscriterium zal worden ingevoerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Als u het noodzakelijk acht dat uw werknemers gebruik maken van deze voorzieningen, kunt u deze onbelast aan uw werknemers verstrekken. Voorwaarde is dat u hierover beslist en de kosten volledig voor uw rekening neemt. U mag dus geen bijdrage van de werknemers vragen. De waarde van ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren, die 90% of meer zakelijk gebruikt worden, wordt op nihil gesteld. De hulpmiddelen moeten dan wel geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Ook de waarde van het privégebruik (van ten hoogste 10%) van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte draagbare computers, zoals notebooks en netbooks, die naar hun aard ook buiten de vaste werkplek bruikbaar zijn, wordt op nihil gesteld. Let op! Aandachtspunt hierbij is dat een werkruimte thuis niet als werkplek in de zin van de werkkostenregeling wordt gezien. Als een werknemer uitsluitend een werkruimte thuis heeft, gebruikt hij de hulpmiddelen dus niet gedeeltelijk op een werkplek. De nihilwaardering geldt dan niet. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een vaste telefoon of computer die ter beschikking wordt gesteld. Deze kunnen niet gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt. Zie voor het ruimere standpunt van de Belastingdienst de opmerkingen bij paragraaf Consumpties tijdens werktijd Een vergoeding of verstrekking van consumpties die tijdens werktijd worden genuttigd, behoort niet tot het loon. Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Maaltijden vallen hier niet onder. Voor de hier bedoelde consumpties kunt u zonder nader bewijs aan de werknemer een onbelaste vergoeding betalen van maximaal 2,75 (2014) per week of 0,55 (2014) per dag. Dit geldt niet als aan de werknemer tegelijk consumpties tijdens werktijd worden verstrekt. Als uw werknemer aan u voor een consumptie geen zakelijke prijs betaalt (maar bijvoorbeeld alleen de kostprijs) is ook sprake van een verstrekking. Ook in dat geval mag u geen onbelaste vergoeding meer geven. Meestal maakt de lunchtijd (evenals andere pauzes) geen deel uit van de (betaalde) werktijd. Toch kunt u ook consumpties tijdens de lunch of tijdens de koffiepauze van een werknemer vrij vergoeden of verstrekken. Dit geldt echter alleen als u deze consumpties ook tijdens werktijd vrij vergoedt of verstrekt. Als u de consumpties alleen tijdens de lunch of buiten de werktijd vergoedt of verstrekt, geldt deze vrijstelling dus niet. 8

9 Als de consumpties samen met andere consumpties die u (gedeeltelijk) vergoedt of verstrekt, een maaltijd vormen, is daarop de regeling voor maaltijden van toepassing. Het verstrekken van frites en snacks tussen de werkzaamheden door, kan ook nog wel als een kleine consumptie doorgaan. Maar twee belegde broodjes met koffie verstrekt rond het middaguur, worden wel als een koffiemaaltijd gezien. Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Hiervoor zullen dan wel bepaalde administratieve eisen gaan gelden. Welke dit zijn wordt bekendgemaakt in het Belastingplan Consumpties op de werkplek: Consumpties die worden verstrekt en geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden en geen deel uitmaken van een maaltijd, worden gewaardeerd op nihil. Het maakt hierbij niet uit welke consumpties worden verstrekt. Koffie, thee, snacks, soep, een gebakje bij een verjaardag of een drankje aan het einde van de werkweek zijn voorbeelden van consumpties op de werkplek. Hetzelfde geldt voor consumpties tijdens de lunchtijd (of een koffiepauze) van de werknemer. Hierbij geldt als voorwaarde dat de werknemer dergelijke consumpties ook tijdens de werktijd kan nuttigen. Als de consumpties een maaltijd vormen samen met andere consumpties die de werkgever geheel of gedeeltelijk verstrekt, is daarop de regeling voor maaltijden van toepassing. De voorwaarde dat een dergelijke verstrekking in redelijkheid gedaan wordt, geldt nog steeds. Een vergoeding voor consumpties op de werkplek is belast. Consumpties bij extern gehouden personeelsfestiviteiten, zoals dat vaak bij recepties en de viering van jubilea gebeurt, vallen niet onder deze bepaling. De kosten voor dergelijke festiviteiten kunnen echter als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen en vallen dan in beginsel in de vrije ruimte. 7. Contributie personeelsverenigingen, lief- en leedpotjes en dergelijke en vakbond De contributies zijn vrijgesteld van loonheffingen als de volgende voorwaarden wordt voldaan: de vereniging heeft als doel en feitelijke werkzaamheden het organiseren van incidentele activiteiten en zorgen voor ondergeschikte voorzieningen voor de werknemers. De activiteiten of voorzieningen moeten een gezamenlijk karakter hebben. de deelname aan de vereniging moet openstaan voor minstens driekwart van uw werknemers of voor minstens driekwart van uw werknemers met dezelfde arbeidsplaats die niet in woning van een van deze werknemers is. 9

10 Het kan bijvoorbeeld gaan om een sinterklaas- of kerstfeest maar ook om culturele en recreatieve activiteiten. Een theaterabonnement valt er echter niet onder omdat dit geen incidentele activiteit meer is. Door de personeelsvereniging bedongen kortingen vallen wel onder deze vrijstelling. Kleine bedragen die uit de lief- en leedpot worden vergoed, bijvoorbeeld voor verjaardagen van collega s zijn onbelast. Net als bij bedrijfsfitness geldt een beperking voor de DGA en zijn partner. Een vergoeding voor de contributie aan een vakbond behoort niet tot het loon. Onder de werkkostenregeling vervallen bovenstaande vrijstellingen. De vrijstelling voor een personeelsfonds blijft wel bestaan (zie paragraaf 27). 8. Cursussen, vakliteratuur en dergelijke Vergoedingen voor de volgende kosten zijn vrijgesteld voor zover er sprake is van beroepskosten: kosten van excursies en studiereizen, inclusief de reis- en verblijfkosten; studiekosten die de werknemer maakt om bij te blijven of om oude kennis weer op te frissen; kosten van cursussen, congressen, seminars, symposia; kosten van vakliteratuur. Let op! Voor autokosten in verband met cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen kan volgens de Belastingdienst een vrijgestelde vergoeding worden verstrekt tot maximaal 0,19 per kilometer. Dit blijkt echter niet uit de wet. Dit zou betekenen dat de werkelijke kosten kunnen worden vergoed. Dagbladen Het vergoeden of verstrekken van (abonnementen op) dagbladen is belastingvrij, als het dagblad tot de vakliteratuur van de werknemer hoort. Is het dagblad geen vakliteratuur, dan kan het toch bijdragen aan een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, bijvoorbeeld voor journalistieke werkzaamheden. In dat geval mag u onbelast een dagbladabonnement vergoeden of verstrekken als de werknemer zelf al een dagbladabonnement heeft. Vergoedingen en verstrekkingen in de vorm van cursussen, congressen, symposia excursies, studiereizen en dergelijke ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking zijn gericht vrijgesteld. Hieronder vallen ook de reiskosten en het verblijf. Voor vakliteratuur geldt ook een gerichte vrijstelling. 10

11 9. Diensttijduitkeringen Een eenmalige uitkering of verstrekking na het bereiken van een diensttijd van de werknemer van ten minste 25 jaar of ten minste 40 jaar, is vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand. Zo n uitkering of verstrekking mag worden gegeven na het bereiken van ten minste 25 dienstjaren en na het bereiken van ten minste 40 dienstjaren. Let op! In sommige branches zoals bijvoorbeeld de bouw, is er niet het hele jaar werk. Vaak geniet een werknemer in deze periodes een tijdelijke uitkering. Omdat er geen doorlopende dienstbetrekking is, tellen deze periodes volgens de Belastingdienst niet mee bij het vaststellen van de diensttijd. De Hoge Raad heeft echter uitgemaakt dat deze periodes wel meetellen, als de werknemers in de tussenliggende periode niet bij een andere werkgever hebben gewerkt. Loon over een maand Voor diensttijduitkeringen geldt als loon over een maand het brutomaandloon, inclusief 1/12 van het vakantiegeld en 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen, maar: zonder aftrek van het werknemersaandeel in een pensioenpremie of in een regeling voor vervroegde uittreding en in premies voor aanspraken die overeenkomen met ww, zw en wao; zonder aftrek van het werknemersaandeel in aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval; zonder aanspraken die tot het loon behoren zonder een werknemersbijdrage in een levensloopregeling; zonder tantièmes; zonder toevallige bijzondere beloningen. Tot het loon behoren niet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die de werknemer rechtstreeks van het UWV ontvangt. Let op! Het is niet van belang of ooit gebruik is gemaakt van de jubileumvrijstelling die tot 1 januari 1994 van toepassing kon zijn. Bij een diensttijd van ten minste 40 jaar kan ook gebruik worden gemaakt van de vrijstelling na het bereiken van een diensttijd van ten minste 25 jaar als deze vrijstelling nog niet eerder is gebruikt. Deze vrijstelling vervalt na het bereiken van een diensttijd van ten minste 40 jaar dus niet. Aan een werknemer die 41 jaar in dienst kunt u dan 2 maanden onbelast uitkeren. De diensttijdvrijstelling heeft betrekking op loon dat eenmalig wordt toegekend. Dit betekent dat de vrijstelling niet van toepassing kan zijn op vakantiegeld en evenmin op andere loonbestanddelen met een min of meer periodiek karakter. Deze regeling wijzigt niet. 11

12 10. (Eenmalige) uitkering bij overlijden of invaliditeit Er bestaan twee regelingen voor (aanspraken op) eenmalige uitkeringen bij overlijden of invaliditeit. Daarbij maakt het verschil of het overlijden of de invaliditeit het gevolg is van een ongeval of niet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende uitkeringen (en verstrekkingen): (eenmalige) uitkeringen bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval (zie paragraaf 10.1); eenmalige uitkeringen bij overlijden anders dan als gevolg van een ongeval (zie paragraaf 10.2) (Eenmalige) uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval Aanspraken (dus niet de uitkering zelf!) op uitkeringen (en verstrekkingen) bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval zijn vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om een eenmalige of een periodieke uitkering. Een eenmalige uitkering bij overlijden is tot maximaal driemaal het loon over een maand vrijgesteld. Het gedeelte boven driemaal het loon over een maand behoort tot het loon waarop de tabel bijzondere beloningen van toepassing is. De vrijstelling geldt als een van de volgende personen overlijdt: de werknemer; de echtgenoot van de werknemer; degene die in het (voorafgaande) kalenderjaar de fiscale partner is van de werknemer; de eigen kinderen of pleegkinderen. Het loon voor het bepalen van de hoogte van deze vrijstelling is het brutomaandloon, inclusief 1/12 deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde beloningen. Meer informatie over het loon over een maand vindt u in onderdeel 9. De uitkering bij invaliditeit behoort tot het loon, behalve als de uitkering als een vrijgestelde diensttijduitkering kan worden opgevat. Als de uitkering niet eenmalig is, maar uit periodieke uitkeringen bestaat, dan behoren deze in zijn geheel tot het loon voor de loonheffing. Een vrijstelling is dan niet van toepassing. Het maakt dan ook niet uit of de uitkeringen verstrekt worden in verband met invaliditeit of overlijden. Let op! Uitkeringen (eenmalige en periodieke) bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval zijn geen loon voor de premies werknemersverzekeringen Eenmalige uitkering bij overlijden anders dan als gevolg van een ongeval Vrijgesteld zijn de aanspraken (dus niet de uitkering zelf) op een eenmalige uitkering of verstrekking voor zover de uitkering niet hoger is dan driemaal het loon over een maand bij het overlijden van: de werknemer; de echtgenoot van de werknemer; degene die in het (voorafgaande) kalenderjaar fiscale partner is van de werknemer; 12

13 de eigen kinderen of pleegkinderen. Voor zover de aanspraak ziet op een hoger bedrag, is deze volgens de Belastingdienst belast. Echter volgens de staatssecretaris blijft het recht op toepassing van de wettelijke vrijstelling voor het gedeelte van drie maandlonen ook bestaan als er sprake is van een aanspraak op een uitkering ter grootte van meer dan drie maandlonen. Een dergelijke aanspraak kan op verzoek door de Minister van Financiën toch worden aangewezen als een vrijgestelde aanspraak. Deze aanwijzing zal alleen nog plaatsvinden als de waarde van de aanspraak in redelijkheid niet kan worden bepaald. Bestaande aanwijzingen van vrijgestelde aanspraken blijven geldig tot de cao afloopt waarin deze aanspraak is opgenomen. Een uitkering bij overlijden waarop geen aanspraak bestond of waarvan de aanspraak was vrijgesteld, is vrijgesteld tot maximaal driemaal het loon over een maand. Als de uitkering hoger is, behoort het meerdere tot het loon. Hierop is dan de tabel bijzondere beloningen van toepassing. Het loon voor het bepalen van de hoogte van deze vrijstelling is het bruto maandloon, inclusief 1/12 deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde beloningen. Meer informatie over het loon over een maand vindt u in paragraaf 9. Een uitkering bij overlijden op grond van een belaste aanspraak is altijd vrijgesteld. Let op! Over uitkeringen bij overlijden van de werknemer zijn geen premies werknemersverrekeningen verschuldigd. Deze regeling wijzigt niet. 11. Geschenk in natura, ideële waarde U mag 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura, voor zover de waarde in het economische verkeer van de geschenken in het kalenderjaar niet meer is dan 70. U kunt hierbij denken aan een pakket of een cadeaubon ter gelegenheid van Kerst. De gelegenheid doet niet meer ter zake en ook mag het gaan om meerdere geschenken voor meerdere gelegenheden. De waarde in het economische verkeer is gelijk aan de prijs die u betaalt in de winkel (inclusief BTW). Schenkt u een geldbedrag dan kan de eindheffing niet worden toegepast en is het bedrag gewoon belast. U kunt de loonheffing eventueel voor uw rekening nemen. In dat geval moet het bedrag worden gebruteerd. Cadeaubonnen vallen wel onder de eindheffingsregeling. Voor zover de waarde meer is dan 70 kunt u, net als voor andere verstrekkingen, gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kunt u tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toepassen als de waarde in het economische verkeer maximaal 136 per verstrekking is en de totale waarde van de geschenken maximaal 272 per jaar. 13

14 Als de waarde van het geschenk hoger is dan 136, mag u deze laatste regeling niet toepassen. Uitsluitend over 70 mag u dan eindheffing toepassen. Over het meerdere moet u de normale loonheffing toepassen. Als de waarde van de geschenken meer is dan 272 per jaar, maar de waarde van elk geschenk minder was dan 136, dan kan tot 272 de eindheffingsregeling worden toegepast. Voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen van niet meer dan 200 per maand kan ook de eindheffingsregeling worden toegepast. De hier genoemde eindheffingsbestanddelen zijn geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Ideële waarde Verstrekkingen met een ideële waarde kunnen belastingvrij zijn. Als bij het beëindigen van de dienstbetrekking, ter gelegenheid van een dienstjubileum van een werknemer, een jubileum van de werkgever of ter gelegenheid van feestdagen zaken worden verstrekt die hoofdzakelijk een ideële waarde hebben, dan behoren deze niet tot het loon. Dit zijn bijvoorbeeld een portret of vulpen, gegeven aan de werknemer ter gelegenheid van een dienstjubileum. Artikelen met hoofdzakelijk gebruikswaarde of relatief waardevolle artikelen behoren wel tot het loon. Dat zijn bijvoorbeeld radio s, fietsen, televisietoestellen, foto- en filmapparatuur, een gouden horloge of antiek. Volgens de Belastingdienst heeft een (gouden) horloge met inscriptie geen ideële waarde maar hoofdzakelijke gebruikswaarde. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat een horloge met inscriptie wel degelijk ideële waarde heeft, mits in redelijkheid de waarde daarvan niet te hoog is. De hiervoor genoemde regelingen vervallen onder de werkkostenregeling De Belastingdienst neemt aan dat sprake is van loon bij verstrekkingen en betalingen die duidelijk gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking, zoals bloemen ter gelegenheid van secretaressedag of een ambtsjubileum. Sommige geschenken van de werkgever zijn geen loon uit dienstbetrekking. Zo wordt bijvoorbeeld de rouwkrans van de werkgever of de fruitmand aan een zieke werknemer eerder uit wellevendheid, sympathie of piëteit, op grond van een persoonlijke relatie verstrekt dan uit hoofde van het werkgeverschap. Er is dan hetzij geen op geld waardeerbaar voordeel, hetzij geen uit de dienstbetrekking genoten voordeel, zodat dergelijke verstrekkingen buiten het loon blijven. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen in hoeverre een geschenk niet zozeer een grond vindt in de dienstbetrekking dat geen sprake is van loon. De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid en: het geen geld of waardebonnen betreft; en de attentie niet een factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) heeft die hoger is dan

15 12. Geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers U mag de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw rekening nemen voor geschenken aan uw zakelijke relaties die u ook aan uw werknemers geeft. Dat kunt u doen door daarover eindheffing af te dragen. Uw relaties hoeven over de geschenken dan verder geen belasting meer te betalen. U past bij deze geschenken aan zakelijke relaties een tarief toe van 45% als de waarde van het geschenk of de verstrekking niet meer is dan 136. Als de waarde meer is dan 136, past u over de gehele waarde een tarief toe van 75%. De waarde in het economische verkeer van deze geschenken mag per persoon maximaal 272 per jaar zijn. U mag deze eindheffing ook toepassen over de waarde in het economische verkeer van goederen of diensten in de promotionele sfeer en over de waarde van bonussen in de vorm van spaarpunten (papier of elektronisch). De maximumwaarde van 272 per jaar geldt hierbij niet. De waarde van de spaarpunten is de gewogen gemiddelde waarde in het economische verkeer van de goederen of diensten die tegen inlevering van de spaarpunten worden verstrekt. Voor alle geschenken, spaarpunten en dergelijke geldt dat u aan de ontvanger van het geschenk of de verstrekking moet meedelen dat u eindheffing toepast. U kunt ook een bepaling in uw algemene voorwaarden opnemen dat u over deze geschenken en verstrekkingen eindheffing toepast. U moet daarnaast vastleggen wie de ontvanger van het geschenk of de verstrekking is. Let op! U mag de eindheffing ook toepassen als de ontvanger van het geschenk of de verstrekking geen natuurlijk persoon is, maar bijvoorbeeld een B.V. Let op! U moet deze regeling niet te snel toepassen! Er moet eerst worden vastgesteld dat het geschenk bij de ontvanger daarvan belastbaar inkomen zou hebben gevormd. De hiervoor genoemde regelingen blijven bestaan onder de werkkostenregeling maar de genoemde maximumbedragen vervallen. 13. Geldboeten Bepaalde geldboeten kunt u niet onbelast aan een werknemer vergoeden. Het gaat hier om de volgende boeten: geldboeten opgelegd door een Nederlandse strafrechter; geldsommen betaald aan de Staat ter voorkoming van strafvervolging in Nederland; geldsommen betaald aan de Staat ter voldoening aan een voorwaarde verbonden aan een besluit tot gratieverlening; bestuurlijke boeten; geldboeten op basis van tuchtrecht dat wettelijk is geregeld; kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting; 15

16 kosten van het verwijderen van een wielklem. Een bestuurlijke boete wordt opgelegd door een Nederlands bestuursorgaan wanneer iemand handelt tegen een wettelijk voorschrift. Ook een administratieve sanctie op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften is zo n bestuurlijke boete. In een naheffingsaanslag parkeerbelasting is een deel parkeerbelasting en een deel kosten opgenomen. De kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting mag u niet onbelast vergoeden. De parkeerbelasting zelf mag u alleen onbelast vergoeden als u daarmee niet meer vergoedt dan 0,19 per kilometer. Als aan u een geldboete is opgelegd terwijl de boete aan uw werknemer toe te rekenen valt, dan kunt u de boete vaak verhalen op uw werknemer. Als u de boete niet verhaalt, moet u dit voordeel tot het loon van de werknemer rekenen. Als u ook de loonheffing voor uw rekening neemt, moet u het voordeel nog bruteren. Over loon in de vorm van verkeersboeten die u als kentekenhouder betaalt, maar die u niet op uw werknemer verhaalt, mag u volgens de Belastingdienst eindheffing toepassen. Naar onze mening moet eerst worden vastgesteld dat sprake is van loon. Als de werknemer een auto van de zaak heeft, wordt de boete opgelegd aan de kentekenhouder (werkgever of leasemaatschappij). De werkgever heeft een wettelijk recht om deze boete op de werknemer te verhalen. Als de werkgever de boete betaalt en niet verhaalt op de werknemer, voldoet hij daarmee een schuld van de werknemer. Er is dan ook sprake van loon. De hiervoor genoemde regelingen behoren onder de werkkostenregeling tot het loon. Maar als het gaat om geldboetes van buitenlandse autoriteiten, mag u dit loon wél als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengen. Deze regels gelden voor transacties (afspraken met de officier van justitie) en voor geldboetes die een rechter geeft. 14. Huisvesting buiten de woonplaats Vergoedingen van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats in verband met het vervullen van de dienstbetrekking, zijn gedurende maximaal twee jaar onbelast. Een werknemer woont bijvoorbeeld in Groningen en verblijft voor de uitvoering van een project in Maastricht. In binnenlandse verhoudingen kan de vergoeding voor dubbele huisvestingskosten voor maximaal een periode van twee jaar onbelast worden vergoed. Bij vanuit het buitenland aangetrokken werknemers kan de vergoeding van dubbele huisvesting maximaal 10 jaar plaats vinden. In voorkomende gevallen zal door u moeten worden aangetoond dat de woonplaats van werknemer niet is gewijzigd. Let op! Als de werknemer om persoonlijke redenen dubbele huisvestingskosten heeft gemaakt, kunt u geen vrijgestelde vergoeding voor huisvesting verstrekken. 16

17 De vraag is of de 2-jaarstermijn geldt per opdracht of per dienstbetrekking. Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2013:1562) oordeelt dat iemand die tijdens zijn dienstbetrekking verschillende keren kosten van dubbele huisvesting maakt, elk van die keren een onbelaste vergoeding kan krijgen voor een periode van maximaal twee jaar. Tip! Voor in het buitenland wonende werknemers geldt de 2-jaarstermijn niet. Voor hen zijn het extraterritoriale kosten. Ook onder de werkkostenregeling is hier een gerichte vrijstelling voor. Huisvesting en inwoning op de werkplek: Het gaat hier om huisvesting onderscheidenlijk inwoning op de werkplek, anders dan het genot van de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning. Bij huisvesting op de werkplek gaat het uitsluitend om huisvesting op een plaats waar de werknemer niet woont, maar in het kader van zijn werkzaamheden verblijft, zoals zich dat voor kan doen aan boord van een schip, op een boorplatform of in een kermiswagen. Er is een onderscheid gemaakt tussen huisvesting en inwoning. In geval van (zelfstandige) huisvesting is sprake van eigen faciliteiten die niet gemeenschappelijk worden gebruikt en bij inwoning van niet zelfstandige huisvesting waarbij faciliteiten zoals keuken of douche ontbreken of gemeenschappelijk gebruikt worden. Er is een forfaitaire waarde vastgesteld voor huisvesting en inwoning van 5,35 (2014) per dag. Ingeval de werkgever ervoor kiest de huisvesting als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen is een werkwijze mogelijk geworden op basis van aantallen, vergelijkbaar met de maaltijden op de werkplek, zonder registratie op werknemersniveau. Het als eindheffingsbestanddeel in aanmerking te nemen loon kan vastgesteld worden op grond van bijvoorbeeld het werkrooster. Als ook energie, water en bewassing ter beschikking wordt gesteld, wordt het voordeel daarvan geacht te zijn begrepen in de genoemde bedragen. Onder de werkkostenregeling geldt een gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf. Volgens de belastingdienst is er sprake van tijdelijk verblijf als Het gaat om een ambulante werknemer die heen en weer reist tussen een tijdelijke verblijfplaats en zijn werkplek, omdat er zakelijke redenen zijn om (nog) niet bij de plaats van zijn werk te gaan wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten. Aan een tijdelijk project wordt geen termijn gekoppeld, maar de werknemer moet wel ambulant zijn. Een werknemer is ambulant als hij doorgaans op ten minste één dag per week heen en weer reist tussen zijn woning en dezelfde arbeidsplaats en hij dat doet op maximaal 20 dagen. De vergoeding is loon van de werknemer vanaf het moment dat hij niet meer ambulant is. Dit loon kan de werkgever wel onderbrengen in zijn vrije ruimte. 17

18 De waarde van op de werkplek verstrekte maaltijden is niet in de waarde van huisvesting of inwoning inbegrepen. Zie hierna. Werknemer woont niet op de werkplek De waarde van huisvesting en inwoning, met inbegrip van de energie, water en bewassing, op de werkplek ter vervulling van de dienstbetrekking wordt op nihil gesteld als de werknemer niet op de werkplek woont en het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is zich aan deze voorziening te onttrekken. Daarbij kunt u denken aan het overnachten op de werkplek waarbij het, ook praktisch gezien, niet goed mogelijk is elders te overnachten, zoals dat het geval is aan boord van zeeschepen, op boorplatforms, bij parate diensten in een ziekenhuis of in een brandweerkazerne of bij slaapdiensten in de gehandicaptenzorg. 15. Telefoon- en internetaansluitingen Vergoedingen en verstrekkingen voor telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen zijn vrijgesteld, mits sprake is van meer dan bijkomstig (10%) zakelijk gebruik. Het zakelijk gebruik moet structureel zijn en zal meestal uit de functie van de werknemer blijken. Let op! Het zakelijk gebruik van bijvoorbeeld een telefoon blijkt niet uitsluitend uit de kosten op de nota. Immers ook de inkomende gesprekken en de bereikbaarheid tellen mee als zakelijk gebruik. De regeling omvat alle vergoedingen en verstrekkingen die direct verband houden met telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen, zoals de aankoopkosten van een telefoon, de aanleg- of aansluitkosten van een internet- of telefoonverbinding, de abonnementskosten en de gesprekskosten. Het verschil in behandeling van bijvoorbeeld een internetabonnement via de kabel of een ADSL-verbinding, tussen een ISDN-telefoonabonnement of een gewoon telefoonabonnement, enzovoorts, vervalt. Er is gekozen voor de term dergelijke communicatiemiddelen om de wetgeving bestand te maken tegen de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie. De regeling geldt niet voor computers en dergelijke en bijbehorende apparatuur, hoewel dit ook communicatiemiddelen kunnen zijn (zie onderdeel 5). Modems en faxen vallen onder bijbehorende apparatuur. Deze apparaten kunnen slechts onbelast worden vergoed of verstrekt als er sprake is voor meer dan 90% zakelijk gebruik. Onder het begrip communicatiemiddelen vallen ook bepaalde toestellen waarbij de communicatie (zoals telefonie, sms en ) een centrale rol speelt. Voorbeelden daarvan zijn zogenoemde smartphones (zoals een BlackBerry of een iphone).de Belastingdienst gaat er bij deze apparaten vanuit dat sprake is van een communicatiemiddel als het beeldscherm een diagonaal heeft van niet meer dan 7 inch (17,78 cm). Het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer. Wel staat het werkgevers vrij om aannemelijk te maken dat een specifiek apparaat met een groter scherm toch een communicatiemiddel is. 18

19 Zogenoemde Pocket-PC s, mininotebooks, netbooks, e-readers en navigatieapparatuur vallen niet onder het begrip communicatiemiddelen. Dergelijke apparatuur is hetzij geschikt voor algemeen gebruik, hetzij voor een specifiek ander gebruik dan als communicatiemiddel. Deze apparatuur valt onder de regeling voor computers e.d. Afhankelijk van technische ontwikkelingen zal naar verwachting het onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen (verder) vervagen. Nader wordt bezien in hoeverre dit onderscheid in de fiscale regelgeving aanpassing behoeft. Het kastje met elektronica dat bij het internetabonnement wordt geïnstalleerd (bijvoorbeeld een kabelmodem), is daaraan onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar en kan dus onbelast worden vergoed of verstrekt bij meer dan 10% zakelijk gebruik. Een modem in een computer kan pas onbelast worden vergoed of verstrekt bij meer dan 90% zakelijk gebruik. Maakt de werknemer gebruik van één product van een telecombedrijf met bijvoorbeeld telefoon en internet (een twee in één abonnement), dan moet het totale gebruik van dat product aan de voorwaarde van meer dan 10% zakelijk gebruik worden getoetst. Is er sprake van meerdere producten (bijvoorbeeld een abonnement voor de telefoon en een abonnement voor het internet) dan geldt de voorwaarde van meer dan 10% zakelijk gebruik per product. Dit betreft zowel de aanschaf- als de gebruikskosten daarvan. Bij een aanvullend product (de werkgever verstrekt bijvoorbeeld een volgend toestel) moet dat product afzonderlijk aan de voorwaarde van meer dan 10% zakelijk gebruik worden getoetst. Is het gebruik voor minder dan 10% zakelijk dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon voor alle loonheffingen: - bij vergoeding is de hele vergoeding belast; - bij verstrekking is de waarde in het economische verkeer belast; - bij terbeschikkingstelling zijn de kosten die de werkgever heeft als loon belast. Wij adviseren bij gebruik van deze regeling een gebruikersovereenkomst met de werknemer te sluiten. Voor de (mobiele)telefoon kunt u gebruik maken van model E.329 en voor een computer en bijbehorende apparatuur van model E.312. Providers kennen vaak een totaalpakket voor internet, telefonie en tv. De huidige loonbelastingwetgeving kent daar geen regeling voor. De Belastingdienst heeft in juni 2009 haar mening kenbaar gemaakt. De onbelaste vergoeding of verstrekking moet volgens de Belastingdienst worden bepaald op basis van het totale gebruik van het combi-abonnement: Bij een zakelijk gebruik van 10 procent of minder is de vergoeding of verstrekking volledig belast. Bij een zakelijk gebruik van meer dan 10 procent en minder dan 90 procent is de vergoeding of verstrekking voor 50 procent onbelast. Bij een zakelijk gebruik van 90 procent of meer is de vergoeding of verstrekking volledig onbelast. Over de bewijslast van de omvang van het zakelijke gebruik heeft de Belastingdienst nog opgemerkt dat de werkgever per werknemer het percentage van het zakelijk gebruik binnen het totale gebruik van het abonnement aannemelijk moet maken. 19

20 Zoals gezegd is dit niet meer dan een mening van de Belastingdienst. Discussie is dus mogelijk, temeer daar de door de Belastingdienst aangehouden regeling, lijkt terug te keren naar een regeling die juist per 1 januari 2007 is afgeschaft. Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Hiervoor zullen dan wel bepaalde administratieve eisen gaan gelden. Welke dit zijn wordt bekendgemaakt in het Belastingplan Voorzieningen die niet elders gebruikt of verbruikt worden: Het genot van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte of verbruikte voorzieningen op de werkplek wordt op nihil gewaardeerd als het niet gebruikelijk is deze voorzieningen ergens anders te gebruiken of verbruiken. De voorzieningen die op de werkplek worden getroffen zijn veelal de keus van de werkgever, die dergelijke voorzieningen in het belang van het arbeidsproces of het bedrijfsproces noodzakelijk vindt en daarom bepaalde kosten wil maken of vanwege wettelijke verplichtingen moet maken. Voor zover in het gebruik van voorzieningen op de werkplek al een element van een voordeel te onderkennen valt zoals een paar kopieën van privéstukken, het (privé) gebruik van internet of de behandeling van privémail onder werktijd wordt een dergelijk voordeel buiten beschouwing te laten bij de bepaling van het loon. Het gaat om het genot van de inrichting van de werkplek in brede zin, zoals van de computer, van het kopieerapparaat en van de telefoon. Faciliteiten als de toiletruimten behoren tot de werkplek, al is het evident dat zij geen loon vormen. Ook de fietsenstalling of de parkeerplaats op het terrein van de werkgever vallen onder de voorzieningen op de werkplek waarvoor de nihilwaardering geldt. Ook zijn ter beschikking gestelde materialen, gereedschappen en hulpmiddelen die op de werkplek gebruikt worden - voor zover het gebruikelijk is deze daar na afloop van de werktijd achter te laten - te rangschikken onder voorzieningen op de werkplek waarvan de waarde op nihil wordt gesteld. Te denken valt aan schrijfgerei, papier en dergelijke. Vaste telefoon en internet Aandachtspunt hierbij is dat een werkruimte thuis niet als werkplek in de zin van de werkkostenregeling wordt gezien (zie ook paragraaf 30). Als een werknemer uitsluitend een werkruimte thuis, gebruikt hij de hulpmiddelen dus niet gedeeltelijk op een werkplek. De nihilwaardering geldt dan niet. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een vaste telefoon of computer en internetaansluiting die ter beschikking wordt gesteld. Deze kunnen niet gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt. 20

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie