De Werkkostenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Werkkostenregeling"

Transcriptie

1 De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per ! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau! Wordt geacht een vereenvoudiging te zijn! De oude regels blijven nog t/m 2013 van kracht; werkgever moet wel kiezen voor de oude of de nieuwe (= WKR) regels! Alle vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden in principe tot het belastbare loon gerekend! Er gelden uitzonderingen voor vergoedingen van intermediaire kosten gerichte vrijstellingen! Er gelden nihil- of lagere waarderingen voor sommige voorzieningen op de werkplek! Wat aan belast loon overblijft, is vrijgesteld tot 1,4% (in 2013: 1,5%) van de fiscale loonsom van de werkgever! Het restant is bij de werkgever belast met 80% eindheffing $&

2 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? Omgaan met de werkkostenregeling: stappenplan Systematische aanpak voor de beoordeling van elke vergoeding of verstrekking. De vraag is steeds: welke effect heeft de werkkostenregeling op een bepaalde: vergoeding, verstrekking, of terbeschikkingstelling? Plan met 6 stappen. Voor de werkkostenregeling geldt - en dus ook voor alle 6 stappen - dat de wetgever als uitgangspunt neemt dat alles, maar dan ook alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten, belastbaar loon is. Oude hoofdartikel (art. 10) voor de loonbelasting luidde: Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Nieuwe hoofdartikel 10 wet LB voegt daaraan toe, om elk misverstand uit te sluiten:., daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed en verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. %&

3 Stappen 1. Betreft het (wel) een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 1: Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? De vraag hierbij is: Handelt de werkgever als werkgever op het moment dat hij een vergoeding geeft of een verstrekking doet? Welke pet heeft de werkgever op? Bloemetje, fruitmand, rouwkrans. Sympathiegeschenken. Zo nee, dan niet belast voor de loonheffingen. Zo ja, ga naar stap 2. Stap 1: Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? Wat is geen loon? Hetgeen NIET wordt genoten uit dienstbetrekking Bewijsvermoeden van GEEN loon: - persoonlijke attentie - anderen geven ook iets dergelijks - geen geld of waardebonnen - factuurwaarde maximaal! 15!&

4 Stappen 1. Betreft het (wel)een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 2: Is sprake van een vergoeding van intermediaire kosten? = kosten die de werknemer namens de werkgever maakt Stap 2: Is sprake van een vergoeding van intermediaire kosten?& Intermediaire kostenvergoedingen zijn: vergoedingen voor uitgaven die de werknemer in opdracht en voor rekening van zijn werkgever maakt. Die uitgaven zijn voorgeschoten kosten, gemaakt op initiatief van de werkgever, die deze terugbetaalt aan de werknemer. Maar ook: vergoedingen voor aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren of kosten die gemaakt worden voor zaken die al behoren tot het vermogen van de werkgever. '&

5 Stap 2: Is sprake van een vergoeding van intermediaire kosten? Voorbeelden:! werknemer koopt papier voor de printer van het bedrijf! werknemer neemt klanten mee uit eten! werknemer betaalt de benzine voor de auto van de zaak Zo ja, dan niet belast voor de loonheffingen Zo nee, ga naar stap 3 Stappen 1. Betreft het (wel)een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Opmerking: Bij de stappen 1 t/m 3 is nooit sprake van werkkostenloon. De betaling is hetzij geen loon uit dienstbetrekking (stappen 1 en 2), hetzij vrijgesteld loon (stap 3) Als de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet onbelast blijkt te zijn op grond van stap 1, 2 of 3, dan moet de werkgever kiezen. Hij kan besluiten de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan te merken als werkkostenloon. In dat geval zal hij de eventueel verschuldigde loonheffing voor zijn rekening moeten nemen in de vorm van een eindheffing. We gaan dan door met het stappenplan. Maar hij kan het ook aanmerken als gewoon loon, waarover de werknemer de loonheffing verschuldigd is. In dat geval stopt het stappenplan hier en betaalt de werknemer de verschuldigde loonheffing zelf. (&

6 De werkgever merkt het loon aan als werkkostenloon! We gaan dan door met stap 4, waarbij de vraag luidt: Is er wellicht sprake van een gerichte vrijstelling? Want zo ja, dan is dit loon niet belast voor de loonheffingen Stappen 1. Betreft het (wel)een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 4: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Er gelden gerichte vrijstellingen voor vergoede of verstrekte: 1. Vervoerskosten 2. Kosten voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, alsmede maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter 3. Cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en dergelijke. Ook de inschrijving in een beroepsregister en outplacement. 4. Studie- en opleidingskosten 5. Extraterritoriale kosten 6. Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking )&

7 Stap 4-1: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Vervoer 1. als het vervoer plaatsvindt per taxi, vliegtuig, schip of vervoer vanwege de werkgever*: tot de werkelijke kosten (behalve voor vergoedingen ter zake van vervoer vanwege de inhoudingsplichtige) 2. als het vervoer plaatsvindt per openbaar vervoer, anders dan in de vorm van vervoer vanwege de werkgever, en de vergoedingen hoger zijn dan! 0,19 en zijn vastgesteld op basis van de werkelijke kosten: tot de werkelijke kosten 3. in de overige situaties: tot! 0,19 per afgelegde kilometer Stap 4-1: Definitie Vervoer vanwege de werkgever: Het door de werkgever georganiseerde vervoer dan wel het reizen per openbaar vervoer op basis van door de werkgever aangeschafte en door hem verstrekte plaatsbewijzen. Bron: toelichting Fiscale Verzamelwet 2010 Stap 4-2: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Verblijf Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, maaltijden en consumpties bij dienstreizen lunches en andere maaltijden als gevolg van overwerk en koopavonden maaltijden met zakenrelaties met scholing samenhangende verblijfskosten *&

8 Stap 4-3: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Cursussen Studiekosten, cursussen, congressen, bijscholing Vakliteratuur (op en buiten de werkplek) Beroepsmatige bedrijfsfitness (politie, brandweer) Reis- en verblijfskosten gericht vrijgesteld bij Vervoer en Tijdelijke verblijfskosten Stap 4-4: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Studie Opleiding en studie Ook: procedure erkenning verworven competenties (EVC) Niet: vergoedingen en verstrekkingen voor werk- of studeerruimte (inclusief de inrichting) Niet: vergoeding voor reiskosten meer dan! 19 ct/km Stap 4-5: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Extraterritoriale kosten (30%-regeling) 1. Vergoeding voor werkelijke ET-kosten 2. 30%-vergoeding 3. Vergoeding voor opleiding internationale school +&

9 Stap 4-6: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking Vergoeding voor zakelijke verhuiskosten, vermeerderd met! 7750,- Stap 4-7: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Bij vaste kostenvergoedingen: het deel zakelijke tijdelijke verblijfskosten, incl. maaltijden Het deel cursussen / opleiding / scholing Stappen 1. Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg),&

10 Zoals eerder gezegd valt op grond van de werkkostenregeling alles onder het belaste loon. Oude hoofdartikel (art. 10) voor de loonbelasting luidde: Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Nieuwe hoofdartikel 10 wet LB voegt daaraan toe, om elk misverstand uit te sluiten:., daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed en verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Dus het uitgangspunt is dat alles dat in het kader van de dienstbetrekking wordt verstrekt, belast loon is. Dit houdt in dat ook de gehele inrichting van de werkplek in principe tot het belaste loon wordt gerekend. Vaste telefoon, vaste computer, pen, papier, printer, post it s (geeltjes), bureau, bureaustoel, gastenstoel, vergadertafel, paperclips, gummetje, kalender aan de muur, klok aan de muur, kapstok etc etc Alles wordt in principe tot het belaste loon gerekend. De inrichting van de werkplek valt namelijk niet onder een gerichte vrijstelling. De hoop is dus gevestigd op de nihilwaarderingen van stap 5. Valt de inrichting van de werkplek daaronder? Stap 5: Als er sprake is van een verstrekking, geldt er dan misschien een nihilwaardering? Inderdaad, er gelden nihilwaarderingen voor voorzieningen, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Werkplek: iedere plaats die i.v.m. het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de werkgever de Arbo-wet van toepassing is. Maar. als werkplek wordt niet beschouwd de werkplek thuis! Evenmin de woonboot of de woonwagen. $"&

11 Stap 5-1: nihilwaarderingen op de werkplek (= dus niet thuis!) a. Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken b. Voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit de Arbowet (uitzondering: ook thuis) c. Ter beschikking gestelde werkkleding (echte), achtergebleven kleding, logo 70 cm2 d. Consumpties die geen deel uitmaken van de maaltijd Stap 5-1: nihilwaarderingen op de werkplek (= dus niet thuis!) e. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers*, gereedschappen e.d., die ook elders gebruikt kunnen worden en die meer dan 90% zakelijk worden gebruikt f. Ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen*, niet zijnde computers en dergelijke apparatuur, en die meer dan 10% zakelijk worden gebruikt (bv smartphones) * Verschil telefoon/computer??? De grootte van het display (7 inch) Stap 5-1: nihilwaarderingen op de werkplek (= dus niet thuis!) e. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers*, gereedschappen e.d., die ook elders gebruikt kunnen worden en die meer dan 90% zakelijk worden gebruikt f. Ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen*, niet zijnde computers en dergelijke apparatuur, en die meer dan 10% zakelijk worden gebruikt (bv smartphones) g. Huisvesting en inwoning als de werknemer niet op de werkplek woont en zich redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken (parate dienst ziekenhuis, zeeschepen, boorplatforms) $$&

12 Als er geen sprake is van een nihilwaardering, geldt er dan wellicht een lagere waardering dan de waarde van een verstrekking van natura volgens de hoofdregel? Maar eerste: hoe wordt de waarde van loon in natura bepaald? De bepaling van de waarde van loon in natura. Huidige regeling loon in natura: waarde in het economisch verkeer of besparingswaarde Nieuwe regeling loon in natura: wat door een derde in rekening wordt gebracht: de nota inclusief BTW bij branche-eigen product: wat aan een derde in rekening zou worden gebracht waarde in het economisch verkeer De bepaling van de waarde van loon in natura gebeurt dus objectief; het wel of niet voordelig zijn voor de werknemer doet niet ter zake Stap 5-2: lagere waarderingen voorzieningen werkplek a. Maaltijden: de waarde wordt gesteld op! 2,95 b. Huisvesting en inwoning, anders dan inwoning, inclusief energie, bewassing en water:! 5,10 per dag c. Door de werkgever verrichte kinderopvang: het aantal uren x de wettelijk vastgestelde uurprijs In alle gevallen komt de eigen bijdrage van de werknemer in mindering op het bedrag van de waardering, tot maximaal nihil (bedrag kan dus niet negatief worden) $%&

13 Stap 5-3: wat mag niet als werkkostenloon aangemerkt worden?! Auto van de zaak (bestaande wettelijke bijtelregeling)! Dienstwoning (heffing bij werknemer)! Geldboeten ter voorkoming van strafvervolging of i.v.m. gepleegde misdrijven Stappen 1. Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Bij een verstrekking in natura: welke waarde wordt eraan toegekend? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 6:! Bepaal de vrijgestelde ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom op werkgeversniveau.! Tot dat bedrag zijn de vergoedingen en verstrekkingen niet belast.! Het meerdere wordt bij de werkgever belast tegen een eindheffing van 80%. $!&

14 Stap 6: voorbeeld 1 Fiscale loonsom van de werkgever:! Vrijgestelde ruimte is 1,4%:! Totaal vergoed/verstrekt wkr-loon:! Overschot:! 600 Belast tegen 80% eindheffing, oftewel! 480 Stap 6: voorbeeld 2 Fiscale loonsom van de werkgever:! Vergoede reiskosten (onder 19 ct/km)! Personeelsfeest (elders gevierd)! Kerstpakketten! Ter beschikking gesteld zakelijk mobiel! Bedrijfsfitness buiten de werkplek! Stap 6: voorbeeld 2 Fiscale loonsom van de werkgever:! Vergoede reiskosten (onder 19 ct/km)! Personeelsfeest (elders gevierd)! Kerstpakketten! Ter beschikking gesteld zakelijk mobiel! Bedrijfsfitness buiten de werkplek! $'&

15 Stap 6: berekening voorbeeld 2 Personeelsfeest (elders gevierd)! Kerstpakketten! Bedrijfsfitness buiten de werkplek! Totaal! Af: 1,4% van! ! Belast! Eindheffing (80% van! )! Stappen 1. Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Bij een verstrekking in natura: welke waarde wordt eraan toegekend? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Voorbeelden uit CAO s 1/3 Jubileumuitkering: was en blijft vrijgesteld loon (stap 3) Overlijdensuitkering: was en blijft vrijgesteld loon (stap 3) Eindejaarsuitkering: was en blijft belast loon, maar mag (deels) in de vrije ruimte worden geplaatst Verstrekte fiets (fietsplan): was onbelast tot! 749; valt bij toepassing van de werkkostenregeling geheel en onbeperkt (duurdere fiets mag) in de vrije ruimte van 1,4% (stap 6) Inrichting werkplek thuis: was onbelast tot! 1815; valt bij toepassing van de werkkostenregeling in de vrije ruimte van 1,4% (stap 6) $(&

16 Voorbeelden uit CAO s 2/3 Telefoon, internet, e.d.: was: - bij meer dan 10% zakelijk gebruik: onbelast - bij minder dan 10% zakelijk gebruik: belast bij de werknemer bij toepassing van de WKR: - op de werkplek: vaste telefoon en internet onbelast (stap 5) - mobiel: alleen bij terbeschikkingstelling en gebruik van meer dan 10% zakelijk gebruik onbelast (stap 5) - thuis: belast, valt in de vrije ruimte van 1,4% (stap 6) Reiskosten: was onbelast binnen bepaalde grenzen; als werkkostenloon binnen dezelfde grenzen eveneens onbelast vanwege gerichte vrijstelling (stap 4) Voorbeelden uit CAO s 3/3 Tegemoetkoming zorgverzekering (niet de verplichte werkgeversbijdrage): was belast loon van de werknemer; kan bij toepassing van de werkkostenregeling in de vrije ruimte worden geplaatst (stap 6) Vergoeding vakbondscontributie: was onbelast, valt bij toepassing van de werkkostenregeling in de vrije ruimte (stap 6) Personeelsfeest: - was tot 2011 onbelast (onder " voorwaarde) - is (bij niet toepassen wkr) vanaf 2011 belast bij meer dan! 454 per werknemer bij toepassing werkkostenregeling: - op de werkplek: onbelast als nihilwaardering (stap 5) - elders: belast en valt in de vrije ruimte (stap 6) Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? $)&

17 Keuze(s) werkgever vooraf 2 Aandachtspunten 1. Werkgever moet voorafgaand aan het jaar kiezen: werkkostenregeling toepassen of niet. Keuzevrijheid verdwijnt vanaf 2014: dan geldt nog alleen de werkkostenregeling. Kiest hij niet voor de werkkostenregeling, dan blijven de oude regels van kracht. Volgens fiscus blijkt de keuze van de werkgever uit zijn administratie. De werkgever kan ook een deel van een vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Keuze(s) werkgever vooraf 2 Aandachtspunten 2. Als de werkgever kiest voor toepassing van de werkkostenregeling, dan dient hij voordat hij een vergoeding of verstrekking doet, aan te geven of hij dat beschouwt als loon voor de werkkostenregeling of niet. Deze keuze is definitief, tenzij sprake is van een duidelijke fout. 2 Aandachtspunten LET OP!! Vergoeding (geld) is niet hetzelfde als een verstrekking (natura) Verstrekking is niet hetzelfde als terbeschikkingstelling (eigendomsoverdracht ja / nee) Is belangrijk voor nihilwaarderingen!! $*&

18 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? 3 Cafetariaregeling Cafetariaregeling (keuzeloon):! Hou bij het maken van afspraken in het kader van een cafetariaregeling rekening met de gevolgen voor de werkkostenregeling! Tegen brutoloon geruilde verstrekkingen nemen vrije ruimte in! Te veel uitruil kan overschrijding van de 1,4% vrije ruimte betekenen met bijbehorende eindheffing voor de werkgever Zie voorbeeld 3 Cafetariaregeling Voorbeeld 1 (huidige regeling): Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiets is vrij tot! 749 Belastbaar loon werknemer wordt dus met! 700 verminderd Bespaarde belasting werknemer bij 42%:! 294 Fiets kost de werknemer netto:! 700! 294 =! 406 De werkgever bespaart zich de sv-premies (stel 10%) over! =! $+&

19 3 Cafetariaregeling Voorbeeld 1 (werkkostenregeling): Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiscale loonsom van de werkgever =! Verstrekking van de fiets valt in de vrije ruimte Vrije ruimte: 1,4% van! =! Totaalbedrag verstrekte fietsen:! Overschrijding vrije ruimte met:! ( ) Kosten werkgever: 80% over! =! minus! minder sv-premies =! Cafetariaregeling Voorbeeld 1: verschil in uitkomst Resultaat voorbeeld 1 Huidige regeling werkgever werknemer Cafetariaregeling Voorbeeld 1 (werkkostenregeling): zelfde loonsom Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiscale loonsom van de werkgever =! Verstrekking van de fiets valt in de vrije ruimte Vrije ruimte: 1,4% van! =! Totaalbedrag verstrekte fietsen:! Overschrijding vrije ruimte met:! ( ) Kosten werkgever: 80% over! =! minus! minder sv-premies =! $,&

20 3 Cafetariaregeling Voorbeeld 1a (werkkostenregeling): lagere loonsom Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiscale loonsom van de werkgever =! Verstrekking van de fiets valt in de vrije ruimte Vrije ruimte: 1,4% van! =! Totaalbedrag verstrekte fietsen:! Overschrijding vrije ruimte met:! ( ) Kosten werkgever: 80% over! =! minus! minder sv-premies =! Cafetariaregeling Resultaat voorbeeld 1 Huidige regeling loonsom! ! werkgever werknemer Resultaat voorbeeld 1a Huidige regeling loonsom! ! werkgever werknemer Cafetariaregeling Conclusie effect cafetariaregeling: De ruimte voor een cafetariaregeling is afhankelijk van de fiscale loonsom op werkgeversniveau. Hoe hoger de loonsom, hoe groter de vrije ruimte De werkkostenregeling biedt soms genoeg en soms te weinig ruimte om bestaande afspraken onbelast te laten Noodzaak dus om goed te calculeren! %"&

21 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? 4 Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden: werkgever heeft keuzevrijheid:! wel of niet WKR invoeren (vrijheid tot )! wel of niet loon aanmerken als WKR loon Werknemer heeft geen keuzevrijheid Mag eenzijdige keuze van de werkgever leiden tot financieel nadeel voor de werknemer? 4 Arbeidsvoorwaarden! Arbeidsvoorwaarden kunnen alleen bij zwaarwichtig belang van de werkgever eenzijdig worden gewijzigd.! Bij keuzevrijheid werkgever tot zal dat niet snel het geval zijn.! Als de werkgever het wenselijk vindt om arbeidsvoorwaarden aan te passen, kan hij beter in overleg treden met de werknemers.! Betrek de Ondernemingsraad erbij! Kijk naar te maken CAO-afspraken %$&

22 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? 5 Administratie! Administratieve organisatie moet op orde zijn! Loon-, BTW- en financiële administratie, HRM en lijnmanagement moeten samenwerken! In control zijn (horizontaal toezicht)! Concernverband / subnummers: werkkostenregeling geldt per loonheffingnummer, dus niet per subnummer en ook niet per groep samenwerkende inhoudingsplichtigen. Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? %%&

23 6 Wat te doen? Nog niet overgestapt op de WKR? Wat te doen? Uiterlijk moet u over. 1. Inventariseer huidige arbeidvoorwaarden 2. Toets deze aan de huidige regeling van vergoedingen en verstrekkingen 3. Toets ze vervolgens aan de werkkostenregeling 6 Wat te doen? Nog niet overgestapt op de WKR? Wat te doen? Uiterlijk moet u over. 4. Bekijk vervolgens de voor- en nadelen van overstappen op de WKR 5. Is het voordeel groter dan het nadeel? Zo ja, overstappen op WKR is gunstig. 6. Zo nee, zijn nadelen op te vangen door wijziging van de arbeidsvoorwaarden? Zo ja, nieuwe afspraken maken. Zo nee, wachten met de WKR tot wel nieuwe afspraken te maken zijn. %!&

24 Hartelijk dank voor uw aandacht en wel thuis! %'&

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Crowdfunding iets voor U? Bent u als werkgever wel voor alle risico s verzekerd? Is uw bedrijf kredietwaardig? Oktober 2014 - jaargang 1 - nummer 1 CijferMeester - oktober 2014

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie