PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM"

Transcriptie

1 PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m i t e r a z. n l ), g e c e r t i f i c e e r d D S D M - p r a c t i t i o n e r e n - t r a i n e r, I t é r a z t r a i n i n g e n a d v i e s. Snelheid en flexibiliteit in informatie- en communicatietechnologie zijn voor bedrijven van groot belang om de concurrentieslag aan te kunnen. Een besluit om het internet op te gaan, moet het liefst zo snel mogelijk geëffectueerd worden. De eisen die bijvoorbeeld aan E-business-systemen gesteld worden, zijn echter bij aanvang nog niet altijd helder en vaak aan veranderingen onderhevig. De ICT heeft daarom behoefte aan ontwikkelmethoden die tegemoetkomen aan voortschrijdend inzicht. DSDM* is zo n systeemontwikkelmethode. In de Dynamic Systems Development Method wordt er van uitgegaan dat verandering een fact of life is en dat je met deze dynamiek op een juiste wijze moet kunnen omgaan. DSDM is dan ook een mooi voorbeeld van de concrete invulling van het Agile gedachtegoed. Dit artikel wil projectmanagers inzicht geven in het gebruik van DSDM als een geschikte aanpak voor projecten met een korte doorlooptijd in een dynamische omgeving. DSDM behoort tot de school van de RAD-methoden (Rapid Application Development). Binnen de ICT wordt en werd RAD vaak beschouwd als synoniem met quick & dirty. Dat is jammer, maar ook begrijpelijk. Als systeemontwikkelmethode bevatte RAD in essentie zinvolle concepten die hun toegevoegde waarde in de praktijk zonder meer bewezen hadden. Maar vaak sprak men al van een RAD-project als er uitsluitend gebruikgemaakt werd van een moderne toolomgeving, terwijl de andere belangrijke RAD-aspecten buiten beeld bleven. Veel betrokkenen waren van mening dat er niet meer nagedacht hoefde te worden over zaken als ontwerp en systeemarchitectuur, laat staan over documentatie en onderhoudbaarheid. Dit leidde vaak tot in elkaar gehackte en ononderhoudbare systemen. Met alle gevolgen van dien. Niettemin was duidelijk dat snel en goedkoop zonder kwaliteit geen zin had. In 1995, alweer ruim tien jaar geleden dus, heeft een aantal grote organisaties in Groot-Brittannië gezamenlijk DSDM ontwikkeld. Mede op basis van hun praktijkervaringen zagen zij toch wel degelijk de voordelen in van het RAD-concept. DSDM is een systeemontwikkelmethode die voorziet in een raamwerk van mechanismen om een project bestuurbaar te houden. De aanpak is gebaseerd op best practices. Uit onderzoek blijkt dat in negentig procent van falende IT-projecten de oorzaak op het menselijke vlak ligt. DSDM schenkt dan ook nadrukkelijk aandacht aan menselijke aspecten van systeemontwikkeling. Het is een business driven ontwikkelcultuur. Gedacht wordt in termen van business-oplossingen (waarvan ICT een onderdeel kan zijn), oplossingen die een duidelijke toegevoegde waarde moeten hebben voor het bedrijf. De methode is tool- en leverancieronafhankelijk en is volgens velen inmiddels uitgegroeid tot de de facto standaard op het gebied van Agile aanpakken. TOEPASBAARHEID DSDM Hoewel DSDM in veel situaties inzetbaar is, stelt deze aanpak specifieke eisen en randvoorwaarden aan de projectinrichting, de projectomgeving en het te ontwikkelen systeem. * DSDM is een geregistreerd handelsmerk van Dynamic Systems Development Method Limited. Roger van den Eerenbeemt, gecertificeerd DSDM-practitioner en -trainer. 36

2 Figuur 1: DSDM valt onder de zogenoemde procesmethoden en kan voor een groot gedeelte gezien worden als een projectmanagmentmethode. DSDM doet geen uitspraak over de te hanteren ontwerpaanpak die per project kan verschillen. DSDM is uitermate geschikt voor systemen die: - interactief zijn, met goed zichtbare functionaliteit in de user interface (schermen, rapporten); - een goed gedefinieerde gebruikersgroep hebben; - als ze complex zijn, decomponeerbare complexiteit bezitten; - als ze groot zijn, opdeelbaar zijn in kleine functionele componenten; - op een vaste einddatum moeten worden opgeleverd; - prioriteerbare requirements hebben en - onduidelijke of veranderlijke requirements hebben. DSDM is daarentegen minder geschikt voor: - procesbesturings- en real-time -applicaties; - systemen waarvoor op voorhand de eisen volledig vast moeten liggen; - safety-critical -applicaties; - projecten waarbij ook herbruikbare componenten moeten worden opgeleverd. Toch zijn er voorbeelden van dergelijke minder geschikte applicaties, waarbij DSDM op succesvolle wijze is toegepast. Deze projecten behoeven wel extra aandacht. gaan we verder in op projectmanagement. De DSDM life-cycle is niet het meest kenmerkende onderdeel van de methode. Daarom hier een korte beschrijving. De fasering karakteriseert zich door iteratieve en incrementele concepten, met als fasen: Fase 1: Feasibility study (haalbaarheids onderzoek) Fase 2: Business study (onder andere informatieanalyse) Fase 3: Functional Model Iteration (gericht op functionele eisen: het wat) Fase 4: Design & Build Iteration (gericht op niet-functionele eisen: het hoe) Fase 5: Implementation (implementatie) Daarnaast zijn er de zogenoemde Pre-project fase en Post-project fase. FILOSOFIE Achter iedere methode zit een bepaalde denkwijze. Om de filosofie van DSDM te kunnen begrijpen, is eerst inzicht nodig in de uitgangspunten ervan. De bedrijven die samen DSDM hebben ontwikkeld, hebben hiervoor hun projectervaringen genomen. Geen enkel systeem wordt in één keer perfect gebouwd. Het is voor toekomstige systeemgebruikers moeilijk om alle mogelijke eisen die aan een systeem gesteld (kunnen) worden op voorhand te bedenken. Indien dit al mogelijk is, blijkt een honderd procent oplossing vanuit ICT vaak een langdurige en frustrerende weg te zijn. Het is dan ook de vraag of dat wenselijk is. Vanuit de business gezien, is het vaak veel verstandiger om bijvoorbeeld eerst tachtig procent (liefst wel de juiste tachtig procent) te realiseren en te implementeren, zodat alvast een eerste return on investment wordt verkregen. Men spreekt dan van een eerste increment dat opgeleverd is. In een volgend increment kan de overige of nieuwe functionaliteit worden geboden. DSDM is zeer geschikt voor organisaties met: - een decentrale beslisstructuur; - een open cultuur; - gebruikers met zelfsturend vermogen en - een resultaatgerichte in plaats van taakgerichte cultuur. In andere organisaties is toepassing van DSDM ook goed mogelijk. Het implementeren van DSDM moet daar dan wel voorzichtig gebeuren. Bijvoorbeeld door daar eerst alleen enkele technieken toe te passen of een pilootproject uit te voeren. In de volgende paragrafen zullen de filosofie, technieken en de mensen ter sprake komen. In de laatste paragraaf Iteratief werken is een natuurlijke manier van werken. Aangezien geen enkel systeem in één keer perfect gebouwd wordt, is iteratief (herhalend) werken nodig. Omdat cyclische herhaling een natuurlijke manier van werken is, vormt het ook onderdeel van de methode. Dit betekent tevens dat er geen zware change control -procedures gehanteerd worden als er teruggegaan moet worden naar eerdere stappen in het ontwikkelproces. Ook de DSDM-stelregel een ontwikkelstap behoeft slechts voldoende afgerond te zijn om veilig over te kunnen gaan naar de volgende stap is gebaseerd op deze aanname. Iedere stap kan namelijk in een latere iteratie afgerond worden. Om eindeloze herhaling te voorkomen - je wilt tenslotte ook eindresultaten -, is het 37

3 zaak van tevoren af te spreken hoeveel iteraties er zullen zijn. Toekomstige gebruikers kunnen pas een keuze maken voor een oplossing als ze die ook hebben gezien. Bij aanschaf van standaardproducten willen we het product vaak eerst proberen (kleding passen, proefritje maken in een auto). Waarom zouden we dan bij maatwerkproducten accepteren dat we maar moeten afwachten wat we krijgen? En dat terwijl we er vaak heel veel geld voor moeten neerleggen. In DSDM wordt het toekomstige systeem dan ook samen met de gebruikers ontwikkeld met behulp van prototyping. PRINCIPES Negen principes (zie tabel 1) verwoorden de DSDMfilosofie. Het zijn de spelregels aan de hand waarvan DSDM-projecten worden ingericht en uitgevoerd. 1. Actieve gebruikersbetrokkenheid is verplicht 2. DSDM-teams zijn bevoegd ( empowered ) om de benodigde beslissingen te nemen 3. Frequente oplevering van producten is van wezenlijk belang 4. Fit for business purpose is het essentiële criterium voor de acceptatie van producten 5. Iteratieve en incrementele ontwikkeling is noodzakelijk voor een accurate bedrijfsoplossing 6. Alle veranderingen tijdens de ontwikkeling zijn terug te draaien 7. Requirements worden bevroren op hoog niveau 8. Testen is geïntegreerd in de levenscyclus 9. Een samenwerkende en coöperatieve houding van alle belanghebbenden is essentieel Tabel 1: De negen DSDM-basisprincipes. Met deze principes wordt benadrukt dat DSDM ook het belang van kwaliteit borgt. De methode ontstijgt daarmee het niveau van quick & dirty. Hieronder gaan we wat dieper in op deze beginselen. DSDM-project wel degelijk ontwerpmodellen en onderhoudsdocumentatie. Omdat je frequent producten oplevert en voor review voorlegt, kan je tijdig bijsturen. Daardoor beperk je de kans dat het uiteindelijke product niet aan de kwaliteitseisen van de klant voldoet. Ad 4: Fit for business purpose wordt ook wel vertaald als goed is goed genoeg. Dit betekent niet dat het systeem kwalitatief minder zal zijn, maar dat het gaat om het juiste systeem op het juiste moment. Je realiseert precies dat wat op het geëiste moment meerwaarde heeft met het oog op de bedrijfsdoelstellingen; niet minder, maar ook niet meer. Ad 5, 6: Beide principes richten zich op het creëren van een echte fit for business -oplossing waarin veranderde inzichten kunnen worden meegenomen. Ad 8: Er wordt in een project volgens het DSDMtraject net zo grondig getest als in andere projecten. Alle technische en gebruikerstesten worden uitgevoerd. Kenmerkend voor DSDM is dat het testen door de hele life-cycle heen gebeurt, zodat het systeem in de juiste richting evolueert. TECHNIEKEN Om de negen principes juist te kunnen uitvoeren en de life-cycle goed beheersbaar te houden, kent DSDM een aantal ondersteunende technieken. De belangrijkste zijn prototyping, facilitated workshops en timeboxing. Over deze laatste vertellen we iets meer. Timeboxing en MoSCoW Bij een DSDM-project worden de einddatum en het budget gefixeerd en is de functionaliteit variabel (zie figuur 2). Om voldoende gefocust te blijven op de businessvereisten, voortgang te boeken en het eindtijdstip Ad 1: Ad 3: Een systeem is een kwalitatief goed systeem in DSDM-termen als het voldoet aan de wensen van de gebruiker. Sterke participatie van de gebruikers is daarvoor noodzakelijk. Met producten worden ook tussenproducten ter ondersteuning van het ontwikkelproces en toekomstig onderhoud bedoeld. Dus niet alleen opgeleverde systemen. Zo maak je in een Figuur 2: Een belangrijk verschil tussen DSDM en andere projectmanagementmethoden is dat met deze methode tijd en geld in het project gefixeerd worden en functionaliteit kan variëren. 38

4 te halen, wordt timeboxing toegepast. Een timebox is een tijdsinterval waarbinnen een (tussen)product wordt opgeleverd. De timebox waarin een systeem wordt opgeleverd en in gebruik genomen, heet de overall timebox. Op een lager niveau onderscheiden we timeboxes waarin een getest prototype van een deel van het systeem wordt opgeleverd, het deel dat voldoet aan eerder gestelde acceptatiecriteria. Gedurende het project wordt het beeld van de precieze functionaliteit steeds verder verfijnd. Door voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden kan het beeld van de functionaliteit ook wijzigen. De timebox wordt ingericht met behulp van een MoSCoW-analyse, ofwel classificering en prioritering van de functionaliteit. Leidend bij de prioritering is de toegevoegde waarde voor de business. Een timebox wordt ingericht met Must Haves, Should Haves en (eventueel) Could Haves. Door deze indeling schep je speelruimte in geval van nood, zonder de eindtijd van de timebox aan te tasten. Anders gezegd: Bij dreigende uitloop ga je opnieuw prioriteren. Dit kan ten koste gaan van Should-Have en Could-Have systeemei- MOSCOW STAAT VOOR: Must Have : deze categorie heeft de hoogste prioriteit, wordt gegarandeerd opgeleverd en geldt als de motor van het informatiesysteem. Should Have : een noodzakelijke eis, maar er is een (tijdelijke) work-around mogelijk. Could Have : eis met een duidelijke toegevoegde waarde. Maar zonder hieraan te voldoen, is er nog steeds een bruikbaar systeem. Want to Have But Won t Have This Time Around : bij deze oplevering kan de eis gemist worden, hetgeen niet wil zeggen dat hij onbelangrijk is. Bij een volgende increment kan deze eis best een Must Have zijn. sen. Juist door het toepassen van MoSCoW maak je veranderende keuzes expliciet. Deze techniek maakt het mogelijk constante focus te houden op de businessvereisten, tijd en budget te bewaken en voortschrijdend inzicht te verwerken. Allemaal aspecten die in de ogen van de klant staan voor kwaliteit. Bij het MoSCoW-en geef je voorrang aan de systeemeisen die de meeste businessvoorde-

5 Van de praktijk moet je het leren en theorie en praktijk De opleidingen en trainingen van Educational Services, een Getronics PinkRoccade onderneming, zijn gebaseerd op de beste ervaringen uit de praktijk, verzameld in samenwerking met professionals uit onze hele ICT-organisatie. Onze trainers komen uit de praktijk. Dit vergroot het leereffect en draagt aantoonbaar bij aan de verdere professionalisering van uw bedrijfsvoering. Educational Services biedt een samenhangend portfolio van opleidingen, trainingen, workshops, in-company trainingen en masterclasses die desgewenst op maat aangeboden kunnen worden. Voor zowel de aankomend professional als senior manager. IT-management: beheer in goede banen Uw bedrijfsprocessen leunen steeds zwaarder op de ondersteunende informatiesystemen. De kwaliteit van uw informatiesystemen is daarom een doorslaggevende succesfactor geworden. Onze IT-managementopleidingen helpen u het beheer en onderhoud van uw informatiesystemen naar een hoger plan te tillen. Project- en programmamanagement: gestructureerd naar betere resultaten Wanneer u wilt inspringen op snelle ontwikkelingen in de markt is het belangrijk dat u naast de lijnorganisatie een goede projectorganisatie inricht. Met onze Project- en programmamanagementopleidingen gaat u recht op uw doel af. Personal Competence: soepel samenwerken Informatietechnologie is niet alleen een kwestie van methoden en technieken. Samenwerken, helder communiceren en duidelijke afspraken zijn van wezenlijk belang. Met het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden vergroot u de professionaliteit binnen uw organisatie. Technical Skills: verstand van techniek Het ontwerpen, plannen, implementeren en beheren van een effectief informatiesysteem vraagt om een grondige kennis van de technische mogelijkheden. Met onze Technical Skills-opleidingen bent u ervan verzekerd dat deze kennis effectief wordt toegepast. Voor meer informatie: getronicspinkroccade.nl/education of

6 PROJECTIE D Y N A M I S C H E S Y S T E E M O N T W I K K E L I N G Figuur 3: DSDM biedt een samenhangend raamwerk van filosofie, life-cycle en technieken, van waaruit per situatie een agile aanpak samengesteld kan worden voor een project of een gehele organisatie. len opleveren en niet aan eisen die betrekking hebben op situaties die zich wellicht nooit voordoen. Daardoor worden systemen ook eenvoudiger van opzet, iets dat de onderhoudbaarheid ten goede komt. MENSENWERK Een methode kan mensen niet dwingen tot beter samenwerken. Wel bieden methoden aanknopingspunten en houvast om verbeteringen te realiseren. Kenmerkend voor DSDM is dat de menselijke aspecten een belangrijke onderdeel in de aanpak (zie figuur 3). Die menselijke aspecten zijn onder meer belegd in de principes en de uitgebreide rol- en projectcultuurbeschrijvingen. Doordat het nodige expliciet wordt gemaakt, kan je beter (bij)sturen en elkaar hierop aanspreken. Het is dan wel nodig dat iedere belanghebbende voor aanvang van het project op de hoogte is van de DSDM-concepten. De methodiek is geen wondermiddel dat alle ICTproblemen in de organisatie kan oplossen. Het goed uitvoeren van een ICT-project blijft mensenwerk. DSDM kan ook niet zomaar als receptenboek worden gebruikt, zonder daarbij gezond verstand en de juiste technische en sociale vaardigheden te gebruiken. Het is bewust niet opgezet als een methode die iets voorschrijft; het is een beschrijvende methode. Ook al krijgen sommigen hierbij een onzeker gevoel, juist dit facet staat voor kwaliteit. PEOPLE MANAGER Goed kunnen omgaan met onzekerheden is een van de belangrijkste vaardigheden van een DSDM-projectmanager. Zowel bij de start van als tijdens een DSDMproject zijn veel zaken vaag en onduidelijk. Er wordt immers gestuurd op budget en tijd, terwijl de functionaliteit variabel is. De enige echte zekerheid bestaat in de opleverdatum. Het projectplan is in eerste instantie een globaal plan dat steeds verder wordt ingevuld naarmate het project vordert. Het heeft dus een dynamisch karakter. Wat betreft de planning richt de projectmanager zich op de hoofdlijnen. Hij of zij houdt zich op detailniveau niet bezig met wie wat moet doen. De projectmanager bepaalt de doelstellingen en stelt de kaders voor de ontwikkelteams. De rest wordt overgelaten aan de ontwikkelteams, want zij zijn hiervoor bevoegd: het empowerment (zie figuur 4). Omdat een DSDM-project vrij kort duurt (gemiddeld vier tot zes maanden), kan men zich daarin niet allerlei logistieke vertragingen veroorloven. De projectmanager houdt daarom de projectomgeving scherp in de gaten zodat de DSDM-teams ongestoord kunnen Figuur 4: In de DSDM-benadering heeft het projectplan een dynamisch karakter. De projecmanager bepaalt de doelstellingen en stelt de kaders voor de ontwikkelteams. De rest wordt overgelaten aan de ontwikkelteams, het empowerment. Zij zijn hiervoor bevoegd. 41

7 werken. Dit vraagt ook om het goed uitdragen van het empowerment, de projectmedewerkers vertrouwen geven en motiveren. De projectmanager is dus een people manager en faciliteert het projectteam. Dat klinkt eenvoudig, maar als een project onder druk komt te staan, blijkt pas of een projectmanager in staat is om een dergelijke houding vol te houden. NACHTRUST Zoals we zagen, gaat DSDM over het tijdens de ontwikkeling ervan toestaan van veranderingen in de specificaties van het systeem. De grootste zorg van een aankomende DSDM-projectmanager is dat al die ongebreidelde veranderingen niet binnen de vastgestelde tijd haalbaar zijn. Het timeboxprincipe in combinatie met de MoSCoW-regels is er juist voor bedoeld om de afbakening van het project goed in de hand te houden. Wat dat betreft dragen ze bij aan een goede nachtrust van de DSDM CONSORTIUM BENELUX Naast het DSDM Consortium in Engeland is er sinds 1996 ook een DSDM Consortium actief in de Benelux. Het DSDM Consortium houdt zich onder andere bezig met onderhoud en uitbreiding van de methode, kwaliteitsborging en promotie. In samenwerking met Stichting EXIN biedt het Consortium aan ICT-professionals de mogelijkheid het diploma DSDM-practitioner te behalen. Meer informatie omtrent DSDM, het Consortium, lidmaatschap en certificering is te vinden op projectmanager. Ook de gebruiker en opdrachtgever is een goede nachtrust gegund. Ze krijgen immers wat ze nodig hebben, op tijd en binnen het budget. 42

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag. 62 5.2 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

DSDM Dynamic Systems Development Method. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

DSDM Dynamic Systems Development Method. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. DSDM Dynamic Systems Development Method Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Inleiding ontwikkelmethoden

Inleiding ontwikkelmethoden Inleiding ontwikkelmethoden 1 Ontwikkelmethoden en Technieken POMT HC1 2 Ronald de Waal Opleiding TU Delft: industrieel ontwerpen Diverse softwarebedrijven, internet ontwerp vanaf 1994 Docent systeemontwikkeling

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Managen van agile projecten

Managen van agile projecten WHITEPAPER Managen van agile projecten Bert Hedeman Iedereen Agile? Nee! Agile kan absoluut eenvoudig en effectief worden toegepast in ieder project waarbij een sterke samenwerking met de gebruikers gewenst

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Vandaag Een kleine geschiedenis (vervolg) Klein stukje XP Afbakening verwachtingen 2 Werkwijze theorie Lesstof Presentaties Boek Aantekeningen Introductie/overzicht Week

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5 Ontwikkelmethoden en technieken Stakeholders POMT HC5 Vorige keer Technieken Documentatietechnieken Architectuur Conceptmap / mindmap Contentmatrix Eisenpakket MoSCoW ERD Databasemodel Gantt chart Moodboard

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Uw sprekers: Bert Hedeman: managing director Hedeman Consulting Peter Coesmans: verandermanager/interim manager p2 Managers Ingeborg Bovee-Oudenhoven: senior nutritional

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Ontwikkelmethodiek voor software

Ontwikkelmethodiek voor software voor software Sonja Rouwhorst Instituut voor interactieve media Hogeschool van Amsterdam Datum: 28 januari 2008 Versie: 1 Status: definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het proces van software ontwikkelen...

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM?

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM? H13_H14 beheeraspecten Wat zijn de beheeraspecten van een project? Product, Promotie, Prijs, Plaats, Personeel Product, Promotie, Prijs, Plaats Tijd, Geld, Product, Kwaliteit, Organisatie Tijd, Geld, Kwaliteit,

Nadere informatie

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort Whitepaper M3 Veel transities en bijbehorende migraties blijken uitermate complex. Door het toepassen van een gestructureerde methode kan deze complexiteit natuurlijk wel beheerst worden, zowel qua doorlooptijd

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen

Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen overdruk informatie september 00 Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen Vier modellen vergeleken Auteurs: Danny Greefhorst en Mark van Elswijk informatie overdruk1 1 Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen

Nadere informatie

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan!

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! PRINCE2 Symposium: Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! Ron Seegers Getronics PinkRoccade Educational Services Educational Services Sinds 1993 Best Practice Trainers 25 fte s trainers, 27.000

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Functiepuntanalyse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 WAT

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Titel, samenvatting en biografie

Titel, samenvatting en biografie Titel, samenvatting en biografie \ Peter Wanders De Black Box Dialog methode Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting Nog nooit heb ik heb een klant horen zeggen: Enorm vervelend dat het IT project

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

V-model is anno 20NU

V-model is anno 20NU Het V-model is een modellering van een voortbrengingsproces, van wens tot en met een oplossing. Het wordt veel toegepast in de IT maar is niet alleen toepasbaar op IT projecten. Het V-model helpt inzicht

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management SCRUM MASTER TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER SCRUM Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Technieken POMT HC4

Ontwikkelmethoden en technieken. Technieken POMT HC4 Ontwikkelmethoden en technieken Technieken POMT HC4 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Systeemontwikkeling met DSDM in het onderwijs. van het tweede jaar op het Instituut voor Informatica van de Hogeschool van Amsterdam

Systeemontwikkeling met DSDM in het onderwijs. van het tweede jaar op het Instituut voor Informatica van de Hogeschool van Amsterdam Systeemontwikkeling met DSDM in het onderwijs van het tweede jaar op het Instituut voor Informatica van de Hogeschool van Amsterdam Sprekers Dick Croes Projectleider De Nederlandsche Bank Voorzitter DSDM

Nadere informatie

your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008

your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008 your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008 Onderwerpen vandaag Geen theoretische achtergrond Gebaseerd op eigen praktijk Niet uit boeken te halen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management SCRUM INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER SCRUM Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel I 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Voor welk type projecten is Scrum geschikt?... 3 1.1.1 Empirische procesbesturing... 4 1.2 Agile werkt

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI PEOPLE CHANGE RISK ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh.

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh. Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Brochure AgilePM Foundation

Brochure AgilePM Foundation Brochure AgilePM Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

inhoud Opzet van dit boek 9

inhoud Opzet van dit boek 9 inhoud Opzet van dit boek 9 1 Een project of een klus? 11 Over het nut en het waarom van projectmatig werken 2 De aap 24 Waarom is dat eerste gesprek met die opdrachtgever zo belangrijk? 3 Een projectteam

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Compleet, Eenduidig en Projectspecifiek

Compleet, Eenduidig en Projectspecifiek Ontwerpspecificatie Compleet, Eenduidig en Projectspecifiek Planning / Prioriteiten / Taakverdeling Gebruik / Onderhoud / Versiebeheer Compleet en Eenduidig Demo Concept report Prototype Ontwerpspec Product

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie