PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM"

Transcriptie

1 PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m i t e r a z. n l ), g e c e r t i f i c e e r d D S D M - p r a c t i t i o n e r e n - t r a i n e r, I t é r a z t r a i n i n g e n a d v i e s. Snelheid en flexibiliteit in informatie- en communicatietechnologie zijn voor bedrijven van groot belang om de concurrentieslag aan te kunnen. Een besluit om het internet op te gaan, moet het liefst zo snel mogelijk geëffectueerd worden. De eisen die bijvoorbeeld aan E-business-systemen gesteld worden, zijn echter bij aanvang nog niet altijd helder en vaak aan veranderingen onderhevig. De ICT heeft daarom behoefte aan ontwikkelmethoden die tegemoetkomen aan voortschrijdend inzicht. DSDM* is zo n systeemontwikkelmethode. In de Dynamic Systems Development Method wordt er van uitgegaan dat verandering een fact of life is en dat je met deze dynamiek op een juiste wijze moet kunnen omgaan. DSDM is dan ook een mooi voorbeeld van de concrete invulling van het Agile gedachtegoed. Dit artikel wil projectmanagers inzicht geven in het gebruik van DSDM als een geschikte aanpak voor projecten met een korte doorlooptijd in een dynamische omgeving. DSDM behoort tot de school van de RAD-methoden (Rapid Application Development). Binnen de ICT wordt en werd RAD vaak beschouwd als synoniem met quick & dirty. Dat is jammer, maar ook begrijpelijk. Als systeemontwikkelmethode bevatte RAD in essentie zinvolle concepten die hun toegevoegde waarde in de praktijk zonder meer bewezen hadden. Maar vaak sprak men al van een RAD-project als er uitsluitend gebruikgemaakt werd van een moderne toolomgeving, terwijl de andere belangrijke RAD-aspecten buiten beeld bleven. Veel betrokkenen waren van mening dat er niet meer nagedacht hoefde te worden over zaken als ontwerp en systeemarchitectuur, laat staan over documentatie en onderhoudbaarheid. Dit leidde vaak tot in elkaar gehackte en ononderhoudbare systemen. Met alle gevolgen van dien. Niettemin was duidelijk dat snel en goedkoop zonder kwaliteit geen zin had. In 1995, alweer ruim tien jaar geleden dus, heeft een aantal grote organisaties in Groot-Brittannië gezamenlijk DSDM ontwikkeld. Mede op basis van hun praktijkervaringen zagen zij toch wel degelijk de voordelen in van het RAD-concept. DSDM is een systeemontwikkelmethode die voorziet in een raamwerk van mechanismen om een project bestuurbaar te houden. De aanpak is gebaseerd op best practices. Uit onderzoek blijkt dat in negentig procent van falende IT-projecten de oorzaak op het menselijke vlak ligt. DSDM schenkt dan ook nadrukkelijk aandacht aan menselijke aspecten van systeemontwikkeling. Het is een business driven ontwikkelcultuur. Gedacht wordt in termen van business-oplossingen (waarvan ICT een onderdeel kan zijn), oplossingen die een duidelijke toegevoegde waarde moeten hebben voor het bedrijf. De methode is tool- en leverancieronafhankelijk en is volgens velen inmiddels uitgegroeid tot de de facto standaard op het gebied van Agile aanpakken. TOEPASBAARHEID DSDM Hoewel DSDM in veel situaties inzetbaar is, stelt deze aanpak specifieke eisen en randvoorwaarden aan de projectinrichting, de projectomgeving en het te ontwikkelen systeem. * DSDM is een geregistreerd handelsmerk van Dynamic Systems Development Method Limited. Roger van den Eerenbeemt, gecertificeerd DSDM-practitioner en -trainer. 36

2 Figuur 1: DSDM valt onder de zogenoemde procesmethoden en kan voor een groot gedeelte gezien worden als een projectmanagmentmethode. DSDM doet geen uitspraak over de te hanteren ontwerpaanpak die per project kan verschillen. DSDM is uitermate geschikt voor systemen die: - interactief zijn, met goed zichtbare functionaliteit in de user interface (schermen, rapporten); - een goed gedefinieerde gebruikersgroep hebben; - als ze complex zijn, decomponeerbare complexiteit bezitten; - als ze groot zijn, opdeelbaar zijn in kleine functionele componenten; - op een vaste einddatum moeten worden opgeleverd; - prioriteerbare requirements hebben en - onduidelijke of veranderlijke requirements hebben. DSDM is daarentegen minder geschikt voor: - procesbesturings- en real-time -applicaties; - systemen waarvoor op voorhand de eisen volledig vast moeten liggen; - safety-critical -applicaties; - projecten waarbij ook herbruikbare componenten moeten worden opgeleverd. Toch zijn er voorbeelden van dergelijke minder geschikte applicaties, waarbij DSDM op succesvolle wijze is toegepast. Deze projecten behoeven wel extra aandacht. gaan we verder in op projectmanagement. De DSDM life-cycle is niet het meest kenmerkende onderdeel van de methode. Daarom hier een korte beschrijving. De fasering karakteriseert zich door iteratieve en incrementele concepten, met als fasen: Fase 1: Feasibility study (haalbaarheids onderzoek) Fase 2: Business study (onder andere informatieanalyse) Fase 3: Functional Model Iteration (gericht op functionele eisen: het wat) Fase 4: Design & Build Iteration (gericht op niet-functionele eisen: het hoe) Fase 5: Implementation (implementatie) Daarnaast zijn er de zogenoemde Pre-project fase en Post-project fase. FILOSOFIE Achter iedere methode zit een bepaalde denkwijze. Om de filosofie van DSDM te kunnen begrijpen, is eerst inzicht nodig in de uitgangspunten ervan. De bedrijven die samen DSDM hebben ontwikkeld, hebben hiervoor hun projectervaringen genomen. Geen enkel systeem wordt in één keer perfect gebouwd. Het is voor toekomstige systeemgebruikers moeilijk om alle mogelijke eisen die aan een systeem gesteld (kunnen) worden op voorhand te bedenken. Indien dit al mogelijk is, blijkt een honderd procent oplossing vanuit ICT vaak een langdurige en frustrerende weg te zijn. Het is dan ook de vraag of dat wenselijk is. Vanuit de business gezien, is het vaak veel verstandiger om bijvoorbeeld eerst tachtig procent (liefst wel de juiste tachtig procent) te realiseren en te implementeren, zodat alvast een eerste return on investment wordt verkregen. Men spreekt dan van een eerste increment dat opgeleverd is. In een volgend increment kan de overige of nieuwe functionaliteit worden geboden. DSDM is zeer geschikt voor organisaties met: - een decentrale beslisstructuur; - een open cultuur; - gebruikers met zelfsturend vermogen en - een resultaatgerichte in plaats van taakgerichte cultuur. In andere organisaties is toepassing van DSDM ook goed mogelijk. Het implementeren van DSDM moet daar dan wel voorzichtig gebeuren. Bijvoorbeeld door daar eerst alleen enkele technieken toe te passen of een pilootproject uit te voeren. In de volgende paragrafen zullen de filosofie, technieken en de mensen ter sprake komen. In de laatste paragraaf Iteratief werken is een natuurlijke manier van werken. Aangezien geen enkel systeem in één keer perfect gebouwd wordt, is iteratief (herhalend) werken nodig. Omdat cyclische herhaling een natuurlijke manier van werken is, vormt het ook onderdeel van de methode. Dit betekent tevens dat er geen zware change control -procedures gehanteerd worden als er teruggegaan moet worden naar eerdere stappen in het ontwikkelproces. Ook de DSDM-stelregel een ontwikkelstap behoeft slechts voldoende afgerond te zijn om veilig over te kunnen gaan naar de volgende stap is gebaseerd op deze aanname. Iedere stap kan namelijk in een latere iteratie afgerond worden. Om eindeloze herhaling te voorkomen - je wilt tenslotte ook eindresultaten -, is het 37

3 zaak van tevoren af te spreken hoeveel iteraties er zullen zijn. Toekomstige gebruikers kunnen pas een keuze maken voor een oplossing als ze die ook hebben gezien. Bij aanschaf van standaardproducten willen we het product vaak eerst proberen (kleding passen, proefritje maken in een auto). Waarom zouden we dan bij maatwerkproducten accepteren dat we maar moeten afwachten wat we krijgen? En dat terwijl we er vaak heel veel geld voor moeten neerleggen. In DSDM wordt het toekomstige systeem dan ook samen met de gebruikers ontwikkeld met behulp van prototyping. PRINCIPES Negen principes (zie tabel 1) verwoorden de DSDMfilosofie. Het zijn de spelregels aan de hand waarvan DSDM-projecten worden ingericht en uitgevoerd. 1. Actieve gebruikersbetrokkenheid is verplicht 2. DSDM-teams zijn bevoegd ( empowered ) om de benodigde beslissingen te nemen 3. Frequente oplevering van producten is van wezenlijk belang 4. Fit for business purpose is het essentiële criterium voor de acceptatie van producten 5. Iteratieve en incrementele ontwikkeling is noodzakelijk voor een accurate bedrijfsoplossing 6. Alle veranderingen tijdens de ontwikkeling zijn terug te draaien 7. Requirements worden bevroren op hoog niveau 8. Testen is geïntegreerd in de levenscyclus 9. Een samenwerkende en coöperatieve houding van alle belanghebbenden is essentieel Tabel 1: De negen DSDM-basisprincipes. Met deze principes wordt benadrukt dat DSDM ook het belang van kwaliteit borgt. De methode ontstijgt daarmee het niveau van quick & dirty. Hieronder gaan we wat dieper in op deze beginselen. DSDM-project wel degelijk ontwerpmodellen en onderhoudsdocumentatie. Omdat je frequent producten oplevert en voor review voorlegt, kan je tijdig bijsturen. Daardoor beperk je de kans dat het uiteindelijke product niet aan de kwaliteitseisen van de klant voldoet. Ad 4: Fit for business purpose wordt ook wel vertaald als goed is goed genoeg. Dit betekent niet dat het systeem kwalitatief minder zal zijn, maar dat het gaat om het juiste systeem op het juiste moment. Je realiseert precies dat wat op het geëiste moment meerwaarde heeft met het oog op de bedrijfsdoelstellingen; niet minder, maar ook niet meer. Ad 5, 6: Beide principes richten zich op het creëren van een echte fit for business -oplossing waarin veranderde inzichten kunnen worden meegenomen. Ad 8: Er wordt in een project volgens het DSDMtraject net zo grondig getest als in andere projecten. Alle technische en gebruikerstesten worden uitgevoerd. Kenmerkend voor DSDM is dat het testen door de hele life-cycle heen gebeurt, zodat het systeem in de juiste richting evolueert. TECHNIEKEN Om de negen principes juist te kunnen uitvoeren en de life-cycle goed beheersbaar te houden, kent DSDM een aantal ondersteunende technieken. De belangrijkste zijn prototyping, facilitated workshops en timeboxing. Over deze laatste vertellen we iets meer. Timeboxing en MoSCoW Bij een DSDM-project worden de einddatum en het budget gefixeerd en is de functionaliteit variabel (zie figuur 2). Om voldoende gefocust te blijven op de businessvereisten, voortgang te boeken en het eindtijdstip Ad 1: Ad 3: Een systeem is een kwalitatief goed systeem in DSDM-termen als het voldoet aan de wensen van de gebruiker. Sterke participatie van de gebruikers is daarvoor noodzakelijk. Met producten worden ook tussenproducten ter ondersteuning van het ontwikkelproces en toekomstig onderhoud bedoeld. Dus niet alleen opgeleverde systemen. Zo maak je in een Figuur 2: Een belangrijk verschil tussen DSDM en andere projectmanagementmethoden is dat met deze methode tijd en geld in het project gefixeerd worden en functionaliteit kan variëren. 38

4 te halen, wordt timeboxing toegepast. Een timebox is een tijdsinterval waarbinnen een (tussen)product wordt opgeleverd. De timebox waarin een systeem wordt opgeleverd en in gebruik genomen, heet de overall timebox. Op een lager niveau onderscheiden we timeboxes waarin een getest prototype van een deel van het systeem wordt opgeleverd, het deel dat voldoet aan eerder gestelde acceptatiecriteria. Gedurende het project wordt het beeld van de precieze functionaliteit steeds verder verfijnd. Door voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden kan het beeld van de functionaliteit ook wijzigen. De timebox wordt ingericht met behulp van een MoSCoW-analyse, ofwel classificering en prioritering van de functionaliteit. Leidend bij de prioritering is de toegevoegde waarde voor de business. Een timebox wordt ingericht met Must Haves, Should Haves en (eventueel) Could Haves. Door deze indeling schep je speelruimte in geval van nood, zonder de eindtijd van de timebox aan te tasten. Anders gezegd: Bij dreigende uitloop ga je opnieuw prioriteren. Dit kan ten koste gaan van Should-Have en Could-Have systeemei- MOSCOW STAAT VOOR: Must Have : deze categorie heeft de hoogste prioriteit, wordt gegarandeerd opgeleverd en geldt als de motor van het informatiesysteem. Should Have : een noodzakelijke eis, maar er is een (tijdelijke) work-around mogelijk. Could Have : eis met een duidelijke toegevoegde waarde. Maar zonder hieraan te voldoen, is er nog steeds een bruikbaar systeem. Want to Have But Won t Have This Time Around : bij deze oplevering kan de eis gemist worden, hetgeen niet wil zeggen dat hij onbelangrijk is. Bij een volgende increment kan deze eis best een Must Have zijn. sen. Juist door het toepassen van MoSCoW maak je veranderende keuzes expliciet. Deze techniek maakt het mogelijk constante focus te houden op de businessvereisten, tijd en budget te bewaken en voortschrijdend inzicht te verwerken. Allemaal aspecten die in de ogen van de klant staan voor kwaliteit. Bij het MoSCoW-en geef je voorrang aan de systeemeisen die de meeste businessvoorde-

5 Van de praktijk moet je het leren en theorie en praktijk De opleidingen en trainingen van Educational Services, een Getronics PinkRoccade onderneming, zijn gebaseerd op de beste ervaringen uit de praktijk, verzameld in samenwerking met professionals uit onze hele ICT-organisatie. Onze trainers komen uit de praktijk. Dit vergroot het leereffect en draagt aantoonbaar bij aan de verdere professionalisering van uw bedrijfsvoering. Educational Services biedt een samenhangend portfolio van opleidingen, trainingen, workshops, in-company trainingen en masterclasses die desgewenst op maat aangeboden kunnen worden. Voor zowel de aankomend professional als senior manager. IT-management: beheer in goede banen Uw bedrijfsprocessen leunen steeds zwaarder op de ondersteunende informatiesystemen. De kwaliteit van uw informatiesystemen is daarom een doorslaggevende succesfactor geworden. Onze IT-managementopleidingen helpen u het beheer en onderhoud van uw informatiesystemen naar een hoger plan te tillen. Project- en programmamanagement: gestructureerd naar betere resultaten Wanneer u wilt inspringen op snelle ontwikkelingen in de markt is het belangrijk dat u naast de lijnorganisatie een goede projectorganisatie inricht. Met onze Project- en programmamanagementopleidingen gaat u recht op uw doel af. Personal Competence: soepel samenwerken Informatietechnologie is niet alleen een kwestie van methoden en technieken. Samenwerken, helder communiceren en duidelijke afspraken zijn van wezenlijk belang. Met het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden vergroot u de professionaliteit binnen uw organisatie. Technical Skills: verstand van techniek Het ontwerpen, plannen, implementeren en beheren van een effectief informatiesysteem vraagt om een grondige kennis van de technische mogelijkheden. Met onze Technical Skills-opleidingen bent u ervan verzekerd dat deze kennis effectief wordt toegepast. Voor meer informatie: getronicspinkroccade.nl/education of

6 PROJECTIE D Y N A M I S C H E S Y S T E E M O N T W I K K E L I N G Figuur 3: DSDM biedt een samenhangend raamwerk van filosofie, life-cycle en technieken, van waaruit per situatie een agile aanpak samengesteld kan worden voor een project of een gehele organisatie. len opleveren en niet aan eisen die betrekking hebben op situaties die zich wellicht nooit voordoen. Daardoor worden systemen ook eenvoudiger van opzet, iets dat de onderhoudbaarheid ten goede komt. MENSENWERK Een methode kan mensen niet dwingen tot beter samenwerken. Wel bieden methoden aanknopingspunten en houvast om verbeteringen te realiseren. Kenmerkend voor DSDM is dat de menselijke aspecten een belangrijke onderdeel in de aanpak (zie figuur 3). Die menselijke aspecten zijn onder meer belegd in de principes en de uitgebreide rol- en projectcultuurbeschrijvingen. Doordat het nodige expliciet wordt gemaakt, kan je beter (bij)sturen en elkaar hierop aanspreken. Het is dan wel nodig dat iedere belanghebbende voor aanvang van het project op de hoogte is van de DSDM-concepten. De methodiek is geen wondermiddel dat alle ICTproblemen in de organisatie kan oplossen. Het goed uitvoeren van een ICT-project blijft mensenwerk. DSDM kan ook niet zomaar als receptenboek worden gebruikt, zonder daarbij gezond verstand en de juiste technische en sociale vaardigheden te gebruiken. Het is bewust niet opgezet als een methode die iets voorschrijft; het is een beschrijvende methode. Ook al krijgen sommigen hierbij een onzeker gevoel, juist dit facet staat voor kwaliteit. PEOPLE MANAGER Goed kunnen omgaan met onzekerheden is een van de belangrijkste vaardigheden van een DSDM-projectmanager. Zowel bij de start van als tijdens een DSDMproject zijn veel zaken vaag en onduidelijk. Er wordt immers gestuurd op budget en tijd, terwijl de functionaliteit variabel is. De enige echte zekerheid bestaat in de opleverdatum. Het projectplan is in eerste instantie een globaal plan dat steeds verder wordt ingevuld naarmate het project vordert. Het heeft dus een dynamisch karakter. Wat betreft de planning richt de projectmanager zich op de hoofdlijnen. Hij of zij houdt zich op detailniveau niet bezig met wie wat moet doen. De projectmanager bepaalt de doelstellingen en stelt de kaders voor de ontwikkelteams. De rest wordt overgelaten aan de ontwikkelteams, want zij zijn hiervoor bevoegd: het empowerment (zie figuur 4). Omdat een DSDM-project vrij kort duurt (gemiddeld vier tot zes maanden), kan men zich daarin niet allerlei logistieke vertragingen veroorloven. De projectmanager houdt daarom de projectomgeving scherp in de gaten zodat de DSDM-teams ongestoord kunnen Figuur 4: In de DSDM-benadering heeft het projectplan een dynamisch karakter. De projecmanager bepaalt de doelstellingen en stelt de kaders voor de ontwikkelteams. De rest wordt overgelaten aan de ontwikkelteams, het empowerment. Zij zijn hiervoor bevoegd. 41

7 werken. Dit vraagt ook om het goed uitdragen van het empowerment, de projectmedewerkers vertrouwen geven en motiveren. De projectmanager is dus een people manager en faciliteert het projectteam. Dat klinkt eenvoudig, maar als een project onder druk komt te staan, blijkt pas of een projectmanager in staat is om een dergelijke houding vol te houden. NACHTRUST Zoals we zagen, gaat DSDM over het tijdens de ontwikkeling ervan toestaan van veranderingen in de specificaties van het systeem. De grootste zorg van een aankomende DSDM-projectmanager is dat al die ongebreidelde veranderingen niet binnen de vastgestelde tijd haalbaar zijn. Het timeboxprincipe in combinatie met de MoSCoW-regels is er juist voor bedoeld om de afbakening van het project goed in de hand te houden. Wat dat betreft dragen ze bij aan een goede nachtrust van de DSDM CONSORTIUM BENELUX Naast het DSDM Consortium in Engeland is er sinds 1996 ook een DSDM Consortium actief in de Benelux. Het DSDM Consortium houdt zich onder andere bezig met onderhoud en uitbreiding van de methode, kwaliteitsborging en promotie. In samenwerking met Stichting EXIN biedt het Consortium aan ICT-professionals de mogelijkheid het diploma DSDM-practitioner te behalen. Meer informatie omtrent DSDM, het Consortium, lidmaatschap en certificering is te vinden op projectmanager. Ook de gebruiker en opdrachtgever is een goede nachtrust gegund. Ze krijgen immers wat ze nodig hebben, op tijd en binnen het budget. 42

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie