Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding Terminologie Uitgangspunten Agile ontwikkelmethodes Kanttekeningen Literatuurverwijzingen... 10

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van Inleiding De traditionele systeemontwikkelmethodes zoals SDM I, SDM II en LAD hebben, zo blijkt in de praktijk, een aantal nadelen. Zo wordt de fasering als rigide ervaren, is de doorlooptijd vaak langer dan gewenst, zijn de kosten hoog en is de gebruikersparticipatie te laag. Ook worden riskante activiteiten, zoals de integratie van modules en een load test, pas in een laat stadium uitgevoerd. Als gevolg hiervan zijn er aan het einde van de 20e eeuw een aantal systeemontwikkelmethodes ontstaan die tegemoetkomen aan deze tekortkomingen. De methodes worden gekenmerkt door een hoge gebruikersparticipatie en het iteratief ontwikkelen. Met dit laatste wordt bedoeld dat er meerdere ontwikkelrondes na elkaar plaatsvinden. In plaats van ernaar te streven in één keer het systeem te bouwen worden meerdere versies gemaakt en steeds verbeterd en verfijnd. Deze methodes staan bekend als Iterative and Incremental Development (IID). Verwant aan IID zijn de zogenaamde agile methodes, waarbij agile staat voor snel en flexibel reagerend op veranderingen. Deze agile methodes zijn behalve iteratief ook gebaseerd op evolutionaire ontwikkelmethodes. Daarnaast speelt flexibiliteit een grote rol, het vermogen om het systeem tijdens de ontwikkeling snel aan te passen aan veranderende eisen. Agile ontwikkelmethodes zijn dus iteratief, evolutionair en flexibel. Er zijn vier verschillende Agile ontwikkelmethodes te onderscheiden, namelijk: XP; Scrum; Evo; UP. Van deze methoden staan in deze intro kort de belangrijkste uitgangspunten beschreven. Meer over de verschillende methoden is te vinden in de introducties voor elk van de ontwikkelmethoden die ook in deze kennisbank te vinden zijn.

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van Terminologie Hieronder worden een aantal termen besproken die te maken hebben met agile ontwikkelmethodes. Agile Agile is een Engelse term die staat voor snel en flexibel reagerend op veranderingen. Agile zou vertaald kunnen worden als behendig of bewegelijk en agility als behendigheid of bewegelijkheid. Maar omdat er in relatie tot softwareontwikkelmethodes niet echt een goede vertaling beschikbaar is, wordt de term agile ook in het Nederlands gebruikt. Agile methodes zijn een deelverzameling van de iteratieve en evolutionaire methodes. Dat betekent dat hij systeem in herhaalde stappen wordt ontwikkeld en voortdurend wordt aangepast aan veranderingen en wijzigingen. Maar behalve deze flexibiliteit zijn agile methodes ook licht en snel. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op principes als eenvoud, communicatie en zelforganiserende teams. Iteratief Een ontwikkelmethode is iteratief als de software in iteraties ontwikkeld wordt. Aan het einde van elke iteratiestap wordt er een tussenversie van het te ontwikkelen systeem aan de gebruikers voorgelegd. De iteratiestap wordt net zolang herhaald als nodig is om aan alle eisen van de gebruikers van het systeem te voldoen. Pas dan wordt het systeem daadwerkelijk opgeleverd. In moderne iteratieve methodes is de aanbevolen lengte van de iteratiestappen één tot zes weken. Iteratiestappen worden ook wel als cycli aangeduid. Een wezenlijk kenmerk van zo n iteratiestap is dat er tijdens de uitvoering daarvan geen nieuwe eisen en wensen kunnen worden ingebracht door een van de externe stakeholders. Aan het begin van een iteratiestap is het voor de ontwikkelaars duidelijk wat er moet gebeuren. Veranderingen en uitbreidingen van de gewenste functionaliteit kunnen pas bij een volgende iteratiestap worden meegenomen. Incrementeel Een ontwikkelmethode is incrementeel als niet in een keer het hele systeem ontwikkeld wordt, maar eerst een deel. Vaak wordt met het eenvoudigste deel begonnen. Zodra dat eerste deel naar wens van de gebruikers is, wordt het opgeleverd. Daarna wordt het in stappen uitgebreid, tot uiteindelijk het gehele systeem is gerealiseerd. Iteratief versus incrementeel Incrementeel is niet hetzelfde als iteratief. Bij een incrementele ontwikkelmethode wordt het systeem in stappen opgeleverd en elke oplevering kan meerdere iteratiestappen omvatten, maar dat hoeft niet. Er kan ook incrementeel ontwikkeld worden zonder iteraties. Dan is elke oplevering het resultaat van een traditioneel, lineair proces. Een ontwikkelmethode die zowel iteratief als incrementeel is, wordt dus stapsgewijs opgeleverd (incrementeel) en elke oplevering is tot stand gekomen in meerdere iteraties (iteratief). Evolutionair Met evolutionair wordt bedoeld dat iets zich voordurend aanpast aan een veranderende omgeving. In het geval van ontwikkelmethodes kan de term evolutionair van toepassing zijn op (de oplevering van) het te ontwikkelen systeem, de eisen en wensen van de gebruikers, de geschatte hoeveelheid werk of de planning. De gedachte achter evolutionaire ontwikkelmethodes is dat het vooraf nooit helemaal duidelijk is hoe het te ontwikkelen

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 10 systeem er moet gaan uitzien. Dit kan het gevolg zijn van onvolledig inzicht van de gebruikers in hun wensen en eisen, maar ook van veranderende omstandigheden (waardoor uiteindelijk een ander systeem vereist is dan oorspronkelijk werd gedacht). Daarom wordt er bij evolutionaire ontwikkelmethodes niet naar gestreefd het te ontwikkelen systeem vooraf volledig te specificeren. Tijdens elk ontwikkeltraject treden er onvoorspelbare veranderingen en wijzigingen op Als gevolg daarvan evolueren de eisen en wensen, de hoeveelheid werk, de planning en dus het systeem. Evolutionair versus incrementeel Wanneer een systeem evolutionair wordt ontwikkeld kan er sprake zijn van incrementele oplevering, maar dat hoeft niet. Bij een puur incrementele ontwikkelmethode worden alle opleveringen juist vooraf gepland, terwijl bij een evolutionaire methode elke oplevering afhangt van veranderingen en wijzigingen die na de vorige oplevering onverwacht kunnen optreden. Adaptief De term adaptief is gerelateerd aan evolutionair. Iets wat adaptief is, past zich ook voortdurend aan, maar bij adaptief wordt er specifiek gedoeld op aanpassingen naar aanleiding van feedback. Tijdens een ontwikkeltraject wordt het adaptieve systeem aangepast naar aanleiding van feedback van gebruikers, testers, ontwikkelaars e.a.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van Uitgangspunten Door een groep geïnteresseerden in agile methodes zijn in 2001 de uitgangspunten van agile ontwikkelmethodes geformuleerd. Dit gebeurde in de vorm van een manifest en 13 principes. De hoofdlijnen van het manifest en de principes worden hieronder beschreven. Manifest Individuen en interactie boven processen en tools Werkende software boven volledige documentatie Samenwerking met de klant boven contractonderhandeling Reageren op veranderingen boven een plan volgen Let wel: de elementen aan de rechterkant zijn waardevol, maar de elementen links zijn waardevoller. Principes 1. Het tevreden stellen van de klant staat voorop. Dit wordt bereikt door vroegtijdige en voortdurende opleveringen van waardevolle software. 2. Veranderende eisen worden verwelkomd, zelfs tegen het einde van het project. Agile processen zijn juist in sterke mate gericht op verandering, ten behoeve van het concurrentievoordeel van de klant. 3. Lever regelmatig werkende software op, in periodes van enkele weken tot enkele maanden, met een voorkeur voor korte periodes. 4. Gedurende het gehele project moeten ontwikkelaars en gebruikers samenwerken. 5. Zet projecten op rond gemotiveerde individuen. Geef hun de steun en omgeving die ze nodig hebben en vertrouw erop dat zij de klus kunnen klaren. 6. De meeste efficiënte en effectieve methode om informatie over te dragen aan en binnen een ontwikkelteam is mondeling overleg. 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor vooruitgang. 8. Agile processen propageren duurzame ontwikkeling. 9. De financiers, ontwikkelaars en gebruikers moeten in staat zijn het projecttempo vol te houden tot in het oneindige. 10. Een voortdurende aandacht voor technische excellentie en goed ontwerp bevordert agility. 11. Eenvoud de kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid werk die niet wordt gedaan is essentieel. 12. De beste softwarearchitectuur, eisen en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams. 13. Het ontwikkelteam bezint zich met enige regelmaat op zijn effectiviteit. Afhankelijk van de resultaten van die evaluatie, past het team zijn gedrag daarna aan.

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van Agile ontwikkelmethodes In dit hoofdstuk worden de vier agile ontwikkelmethodes kort besproken. Uitgebreidere informatie over deze methodes staan in de introducties over deze methodes in de kennisbank. De belangrijkste uitgangspunten bij XP (Extreme Programming) zijn: Samenwerking; Snelle en vroegtijdige ontwikkeling van software; Professionele ontwikkelmethodes. XP is gebaseerd op 4 principes: Communicatie; Eenvoud; Feedback; Moed. De belangrijkste uitgangspunten bij Scrum zijn: Ontwikkelen in zelfsturende teams van ontwikkelaars, Dagelijkse afstemming binnen een team, Ontwikkel in iteratiestappen van 30 kalenderdagen, Opleveren van een demoversie voor de externe stakeholders aaan het eind van elke iteratiestap, Het vermijden van vooraf gedefinieerde stappen. De belangrijkste uitgangspunten bij Evo (Evolutionary Project Management) zijn: Korte iteratiestappen (1-2 weken) met evolutionaire oplevering in elke stap; Eisen en ontwerp ontwikkelen zich evolutionair; Adaptieve planning gericht op de klant of op kosten; Kwantificering van de opbrengsten en de voortgang; Kwantificering van alle kwaliteitseisen; Optioneel gebruik van een eigen taal, Planguage, voor de specificatie. De belangrijkste uitgangspunten bij UP (Unified Process) zijn: Ontwikkeling in korte iteratiestappen (2-6 weken); Ontwikkel in de eerste iteratiestappen die delen het eerst die veel risico hebben en/of veel toegevoegde waarde opleveren; Zorg ervoor dat het project voor de klant meer oplevert dan kost; Reageer zo vroeg mogelijk in het project op veranderingen; Werk samen als een team. Ontwikkelmethodes kunnen worden geclassificeerd aan de hand van het aantal en de lengte van de iteratiestappen (verticaal weergegeven) en de mate van formalisering, d.w.z. hoeveelheid documentatie, aantal reviews, vooraf gedefinieerde stappen et cetera (horizontaal weergegeven). Zie figuur 1.

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 10 Veel korte iteratiestappen XP Evo UP Scrum Informeel Formeel Geen iteratiestappen Waterval Figuur 1: classificering agile systeemontwikkelmethodes

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van Kanttekeningen Voor medewerkers van SYSQA gelden per methode de volgende aandachtspunten. Aandachtspunten XP Er is geen vaste specificatie vooraf op basis waarvan gestructureerd testen kan worden voorbereid; De testspecificaties worden vastgelegd in (geautomatiseerde) testscripts; Bij XP wordt testdriven development toegepast; Veranderingen worden informeel doorgegeven waardoor kwaliteitsborging wordt gehinderd; Het begrip ontwikkelen heeft binnen XP een ruimere betekenis dan alleen het schrijven van programmacode; Ontwerpen is (bij grotere projecten) ook een wezenlijke activiteit binnen XP; Als de XP-methodiek niet in z n geheel wordt gevolgd, dan werkt men feitelijk zonder methodiek. Aandachtspunten Scrum Er is geen vaste specificatie vooraf op basis waarvan gestructureerd testen kan worden voorbereid; veranderingen zijn op een centraal punt geregistreerd en worden per iteratie verwerkt, dus moet men goed in de gaten houden wat wel en niet in een tussenversie is meegenomen. Aandachtspunten EVO Er is geen vaste specificatie vooraf op basis waarvan gestructureerd testen kan worden voorbereid. Per cyclus is wel goed vastgelegd wat wanneer opgeleverd wordt; Kosten/baten zijn leidend in plaats van kritische succesfactoren voor het hele systeem; Frequente raadpleging van gebruikers en andere stakeholders kan gemakkelijk tot verschuiving van doelstellingen van het totale project leiden. Mensen kunnen beter aangeven wat ze willen wanneer ze wat zien, maar door wat ze zien raakt wat ze niet zien sneller uit het oog verloren; Aandachtspunten UP Er is geen vaste specificatie vooraf op basis waarvan gestructureerd testen kan worden voorbereid; Meestal worden use cases als basis gebruikt bij de ontwikkeling, deze vormen dan ook de basis voor het testen; Specificaties worden aangepast aan de hand van testresultaten, na elke testcyclus kan er dus een herziening van de specificaties plaatsvinden. Bij alle agile methodes wordt gesteld dat testen zo vroeg mogelijk moeten worden betrokken en tests ook zo vroeg mogelijk moeten worden uitgevoerd. Met testen wordt bij agile methodes ook vaak het zo vroeg mogelijk reviewen bedoeld.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van Literatuurverwijzingen 1. Larman, C Agile and Iterative Development. A Manager s Guide. Addison-Wesley

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Van waterval naar agile

Van waterval naar agile implan Systeemontwikkeling Van waterval naar agile Erik van der Heijden implan versie 1 maart 2013 E. van der Heijden / implan INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 2. PROBLEMEN MET SOFTWAREPROJECTEN...

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Auteurs Jan Rodenburg & Vincent Vlaanderen Versie 1.1 Datum Mei 2009 Instituut Vrije universiteit Amsterdam Team 911 Colofon Titel Rol van de IT auditor

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

REQUIREMENTS SPECIFICATIE IN SOFTWARE- ONTWIKKELPROCESSEN

REQUIREMENTS SPECIFICATIE IN SOFTWARE- ONTWIKKELPROCESSEN REQUIREMENTS SPECIFICATIE IN SOFTWARE- ONTWIKKELPROCESSEN Een beslissingsondersteunend model ten behoeve van de te kiezen requirements-specificatie-aanpakken in software-ontwikkelprocessen MASTERSCRIPTIE

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile Whitepaper Kwaliteit binnen Agile Paul Meek pm@linkitprojects.nl Versie 1.0 (24-02-2010) Inleiding Agile is hot. Agile projecten beloven sneller software te leveren, die na elke iteratie onmiddellijk in

Nadere informatie

Ontwikkelmethodiek voor software

Ontwikkelmethodiek voor software voor software Sonja Rouwhorst Instituut voor interactieve media Hogeschool van Amsterdam Datum: 28 januari 2008 Versie: 1 Status: definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het proces van software ontwikkelen...

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten.

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten. Rational Unified Process: aandachtspunten voor de auditor Systeemontwikkelingsorganisaties introduceren met regelmaat nieuwe of andere softwareontwikkelmethoden. Vaak ligt hier een ontevredenheid over

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012 Hogeschool Gent Faculteit Bedrijf en Organisatie Aalst Arbeidstraat 14 9300 AALST Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten 12 December 2011 Analyse en Ontwerp 2 Academiejaar

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel Oktober 2011 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht...

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Introductie. Achtergrond en opzet van het onderzoek. Vraag 1: Wat betekent agile precies? Software Zaken. Agile en IT-contracten een paradox?

Introductie. Achtergrond en opzet van het onderzoek. Vraag 1: Wat betekent agile precies? Software Zaken. Agile en IT-contracten een paradox? Agile en IT-contracten een paradox? Introductie Voor veel IT-organisaties en leverancier is agile ontwikkelen de standaardaanpak: voor hen is het de meest effectieve manier om een project te realiseren.

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Keuze ontwikkelmethode

Keuze ontwikkelmethode Application Services the way we see it Keuze ontwikkelmethode Hoe kom ik tot de best passende ontwikkelmethode voor mijn project(en)? in collaboration with Insert partner logo Auteurs Jan Klabbers Jan

Nadere informatie

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m t @ i t e r a z. n l ), g e

Nadere informatie

Inhoud. 1: Inleiding 3. 2: Wat is Scrum? 9. 3: Scrum in theorie 29. 4: Starten met de Scrum-methodiek 63

Inhoud. 1: Inleiding 3. 2: Wat is Scrum? 9. 3: Scrum in theorie 29. 4: Starten met de Scrum-methodiek 63 Voorwoord Sinds een aantal jaar coach ik softwareontwikkelteams van bedrijven en help ik de teams met het verbeteren van hun productiviteit en de kwaliteit van de software. De coaching bestaat vaak uit

Nadere informatie

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SysQa BV Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 WAT ZIJN REQUIREMENTS... 4 2.1

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie