PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : /PVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06.056/PVE"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER Definitief Referentienummer : /PVE Waardenburg, 9 maart 2007

2 2 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM Doelstelling Vraagstelling Gunningcriterium 5 3 CRITERIA EN PROCEDURE Criteria Algemeen Inschrijving Aanbieding Gunning 7 4 UITGANGSPUNTEN Locatie Planning Gebouwen Juridisch 9 5 RANDVOORWAARDEN Algemeen Duurzame energievoorziening Kosten Planning Communicatie Milieu Ruimtelijke ordening Juridische aspecten 14 6 OPBOUW VAN DE AANBIEDING 16 BIJLAGEN 18 A Begrippen 19 B Bevestigingsformulier 21 C Kaarten van de locaties 23 D Uitgangspunten voor beoordeling van kosten en milieu 25 E Kabels en Leidingen Verordening 27

3 3 1 INLEIDING De gemeente Zevenaar is momenteel bezig met de ontwikkeling van de locatie Zevenaar-Oost en de locatie Reisenakker. In totaal is plaats voor circa woningen met maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Zevenaar heeft in haar projectprogramma s voor de woningen de volgende ambities gesteld met betrekking tot energie: > een EPC van 0,65 voor de woningen binnen de woongebieden (= 20% EPC-aanscherping) > onderzoek naar de toepassing van een warmtepompsysteem > 70% van de woningen zongericht verkavelen. De gemeente Zevenaar heeft in 2006 met ondersteuning van G3 Advies (G3) voor de locaties Zevenaar-Oost en Reisenakker een energievisie uitgevoerd. Uit deze energievisie blijkt dat duurzame energievoorzieningen een kansrijke en kosteneffectieve opties zijn. Op basis van deze energievisie heeft de gemeente met ondersteuning van G3 een haalbaarheidstudie uitgevoerd naar duurzame energievoorzieningen. Op basis van deze haalbaarheidstudie blijkt een duurzame energievoorziening met elektrische warmtepompen het meest kansrijk. De gemeente heeft na dit haalbaarheidsonderzoek een preselectie onder marktpartijen uit laten voeren om te komen tot een short-list. Met dit Programma van Eisen worden door gemeente Zevenaar partijen in de gelegenheid gesteld om een aanbieding in te dienen voor een duurzame energievoorziening voor Zevenaar- Oost en Reisenakker, waarmee de geformuleerde doelstelling zo goed mogelijk wordt ingevuld. Door de omvang van Zevenaar-Oost en Reisenakker is het Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (BAEI) van toepassing. Mede op basis van de resultaten van de marktscan heeft de gemeente in het kader van het BAEI besloten om voor het verkrijgen van aanbiedingen voor de aanleg van de energievoorziening voor warmte (en/of koude) levering een onderhandse procedure uit te voeren. Daartoe is dit Programma van Eisen opgesteld. Het elektriciteitsnet zal door de regionale netbeheerder Continuon worden aangelegd. De gemeente Zevenaar gaat ervan uit dat aanbieders voor eigen rekening en risico proefboringen (laten) uitvoeren naar de geschiktheid van de bodem voor toepassing van warmte- en koudeopslag. De gemeente zal de kosten voor deze proefboringen terugbetalen, indien: > de bodem niet geschikt blijkt te zijn voor toepassing van warmte- en koudeopslag, dan wel de kosten hiervoor onacceptabel zijn, dit naar redelijkheid en billijkheid > de aanbieder niet de Duurzame energievoorziening wordt gegund. Middels de in hoofdstuk 3 beschreven procedure en de in hoofdstuk 4 en 5 geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden, streeft de gemeente Zevenaar naar zo goed mogelijke realisatie van de doelstellingen voor de Duurzame energievoorziening.

4 4 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM 2.1 Doelstelling De gemeente Zevenaar heeft in haar projectprogramma s voor de woningen de volgende ambities gesteld met betrekking tot energie: > een EPC van 0,65 voor de woningen binnen de woongebieden (= circa 20% EPCaanscherping) > onderzoek naar de toepassing van een warmtepompsysteem De gemeente heeft daarnaast als doelstelling voor de locaties Zevenaar-Oost en Reisenakker: > Een zo hoog mogelijke CO 2 -reductie te realiseren, maar minimaal 14%. Dit ten opzichte van woningen die zijn aangesloten op een gas- en elektriciteitsvoorziening en middels een gasgestookte HR 107 -combiketel voorzien in de warmtebehoefte en bereiding van warm tapwater en die voldoen aan een EPC van 0,8 > Dat de jaarkosten van de woningen in de aangeboden situatie niet hoger zijn dan van woningen die zijn aangesloten op een gas- en elektriciteitsvoorziening en middels een gasgestookte HR 107 -combiketel voorzien in de warmtebehoefte en bereiding van warm tapwater en die voldoen aan een EPC van 0,65. > Dat de totale kosten voor aanleg van een duurzame energie-infrastructuur per woning niet hoger mogen zijn dan de kosten voor een traditionele energie-infrastructuur inclusief aanvullende gebouwgebonden EPC maatregelen ter realisatie van een EPC van 0, Vraagstelling De aanbieder wordt verzocht voor de projectmatig te bouwen woningen een aanbieding uit te brengen voor de aanleg en exploitatie van een individuele of collectieve duurzame energievoorziening voor warmtelevering (ruimteverwarming en tapwater) en optioneel koudelevering. Met de aanbieding dient te worden voldaan aan de in dit Programma van Eisen gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, waaronder bovenstaande doelstellingen op het gebied van kosten en milieu. Onder de Duurzame energievoorziening wordt verstaan: > distributienetten voor bronwater, warmte en/of koude > optioneel het (grofmazige) distributienet voor gas inclusief ontsluiting op het bestaande gasnet van de plaatselijke netbeheerder (Continuon) > aansluitingen in de woningen (inclusief meetinrichting en eventuele warmtewisselaar voor warm tapwater) > energieopwekking (individueel of collectief) > levering van warmte (lage temperatuur verwarming) en optioneel koude (hoge temperatuur koeling). De Duurzame energievoorziening gaat uit van volledige outsourcing.

5 5 2.3 Gunningcriterium Van de ingediende aanbiedingen die aantoonbaar en genoegzaam aan de in dit Programma van Eisen gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden voldoen, waaronder het gestelde kostenkader en de milieudoelstelling, kan: > indien gekozen wordt voor alleen warmte, de aanbieding met de laagste aansluitkosten voor warmte, in aanmerking komt voor de voorlopige gunning voor de aanleg en exploitatie van de Duurzame energievoorziening van Zevenaar-Oost en Reisenakker. > indien gekozen wordt voor warmte en koude, de aanbieding met de laagste aansluitkosten voor warmte en koude, in aanmerking komt voor de voorlopige gunning voor de aanleg en exploitatie van de Duurzame energievoorziening van Zevenaar-Oost en Reisenakker. Bij een gelijke bijdrage aansluitkosten (verschil tussen de beste aanbiedingen minder dan 50 euro verschillen) kan de aanbieder met de hoogste CO 2 reductie in aanmerking komen voor de voorlopige gunning.

6 6 3 CRITERIA EN PROCEDURE 1. De in paragraaf 3.1 genoemde criteria en de in paragraaf 3.2 tot en met 3.5 beschreven procedure zijn voorwaarden voor mededinging. 3.1 Criteria 2. Financiële en economische draagkracht dient te kunnen worden aangetoond door het overleggen van het financiële jaarverslag en een door een accountant goedgekeurde samenvatting met cijfers over: > het balanstotaal van de onderneming of de combinatie van ondernemingen over het meest recente boekjaar; de omvang dient minimaal 5 miljoen euro te zijn > de omzet van de onderneming of combinatie; de omvang hiervan dient over de afgelopen drie boekjaren minimaal 5 miljoen euro per boekjaar te zijn. 3. Technische en organisatorische bekwaamheid dient te kunnen worden aangetoond. 3.2 Algemeen 4. De Aanbieder zal geen vertrouwelijke informatie onthullen of beschikbaar stellen aan derden gedurende de procedure noch na afronding van de procedure. 5. Alle Aanbieders ontvangen dezelfde informatie. Alle communicatie in verband met de procedure verloopt schriftelijk via de onder punt 7 bedoelde contactpersoon van de Aanbieder en de hieronder genoemde vertegenwoordiger van de gemeente: G3 Advies bv T.a.v. de heer J. Blass Regterweistraat 15 d - f 4181 CE Waardenburg cc: 6. Partijen vermelden bij correspondentie over deze procedure het referentienummer genoemd boven aan de bladzijde. 3.3 Inschrijving 7. De Aanbieder bevestigt uiterlijk één week na dagtekening van de verzendbrief bij het definitieve Programma van Eisen middels het formulier in bijlage B of hij een aanbieding zal doen. Met de bevestiging geeft de Aanbieder aan akkoord te gaan met gunningcriteria, procedure, uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vermeld in het definitieve Programma van Eisen. De Aanbieder vermeldt in de bevestiging de naam en adresgegevens van de contactpersoon die de Aanbieder vertegenwoordigt in deze procedure. 8. Indien de Aanbieder geen aanbieding doet, wordt hij verzocht dit schriftelijk te melden en dit document per ommegaande te retourneren. 9. Indien sprake is van een combinatie van ondernemingen die de aanbieding doet, vermeldt de Aanbieder op het bevestigingsformulier zoals bedoeld in punt 7 uit welke ondernemingen de combinatie bestaat en welke onderneming daarvan de combinatie vertegenwoordigt als zijnde de Aanbieder.

7 7 3.4 Aanbieding 10. De Aanbieders hebben in week 12 in separate besprekingen de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zie de uitnodigingsbrief voor nadere gegevens over de datum, plaats en tijdstip van de betreffende bespreking. 11. De gemeente streeft ernaar de vragen in de bespreking, genoemd onder punt 10, afdoende te beantwoorden. 12. De Aanbieder dient uiterlijk vrijdag 30 maart 2007 aan te geven of zij een aanbieding uit zullen brengen. 13. De Aanbieder dient uiterlijk vrijdag 4 mei 2007 om uur een aanbieding in op het onder punt 5 genoemde adres. 14. Indien sprake is van een combinatie van ondernemingen dient bij de aanbieding een verklaring te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de combinatie zich bij gunning volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien ook indien één of meerdere ondernemingen binnen de combinatie in gebreke blijft. De in paragraaf 3.1 genoemde criteria zijn in dat geval van toepassing op de combinatie van ondernemingen die de aanbieding doet. 15. De Aanbieder dient de aanbieding minimaal zes maanden gestand te doen. 16. De gemeente en de eventuele partijen die in haar opdracht werken, behandelen de aanbiedingen vertrouwelijk. 17. Het doen van een aanbieding is voor rekening en risico van de Aanbieder. 3.5 Gunning 18. De aanbiedingen worden getoetst op basis van de vraagstelling in hoofdstuk 2 en de randvoorwaarden in hoofdstuk 5 en vervolgens beoordeeld op basis van het gunningcriterium in hoofdstuk Het gemeentebestuur beslist over de voorlopige gunning aan de Aanbieder met de beste aanbieding op basis van de in het vorige punt genoemde beoordeling. Aan de voorlopige gunning kunnen eventueel nadere voorwaarden worden verbonden. De beslissing wordt aan de Aanbieders gemeld nadat de voorlopige gunning is geaccordeerd door de partij aan wie ze is verleend. 20. Indien de Aanbieder deel uit maakt van een concern of holdingmaatschappij, dient de Aanbieder een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat concern c.q. holdingmaatschappij zich bij gunning volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien. 21. De gemeente behoudt zich het recht voor de Aanbieder te toetsen aan de in paragraaf 3.1 genoemde criteria alvorens tot voorlopige gunning over te gaan. 22. De gemeente sluit een overeenkomst met de Aanbieder die de voorlopige gunning heeft verkregen. De overeenkomst is gebaseerd op het Programma van Eisen en de aanbieding van de betreffende Aanbieder. De overeenkomst borgt onder andere de volgende aspecten: kosten, milieu, uitvoering, beheersaspecten en verantwoordelijkheden. Voor het eventueel niet nakomen van prestatieafspraken worden tijdens het opstellen van de overeenkomst sancties overeengekomen. 23. Het gemeentebestuur gaat over tot definitieve gunning nadat de overeenkomst is gesloten. Het gemeentebestuur behoud zich het recht voor de voorlopige gunning in te trekken en niet over te gaan tot de definitieve gunning indien partijen niet tot een overeenkomst komen of indien daar vanuit de locatieontwikkeling reden toe is.

8 8 4 UITGANGSPUNTEN 4.1 Locatie In het programma voor Zevenaar-Oost en Reisenakker is plaats voor circa woningen en m 2 maatschappelijke voorzieningen. Momenteel is de gemeente bezig een keuze te maken uit drie verschillende stedenbouwkundige visies. De definitieve aantallen en typen woningen staan nog niet vast. Bouwprogramma 1. De huidige plannen voorzien in het volgende ontwikkelingsprogramma voor Zevenaar-Oost en Reisenakker. Deze getallen zijn indicatief; er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Tabel 4.1: Overzicht woningen Zevenaar-Oost Segment Type woningen Aantal woningen Sociale huur Rijenwoning 166 Appartement 71 Middeldure huur Rijenwoning 54 Appartement 22 Goedkoop Rijenwoning 166 Appartement 71 Middelduur Rijenwoning 166 Appartement 70 Duur laag Halfvrijstaand hoekwoning in rij 222 Appartement 94 Duur hoog Halfvrijstaand en 2/1-kap 222 Appartement 94 Top Vrijstaand 158 Totaal Tabel 4.2: Overzicht karakteristieken woningen Reisenakker Karakteristiek Totaal circa 470 woningen 25 woningen per hectare Grondgebonden ± 70%; gestapeld ± 30% Koop 80%; huur 20% 4.2 Planning 2. De planning gaat uit van: > Medio het jaar 2007 het bouwrijp maken van de 1 e fase woningen > In het jaar 2008 starten met het bouwen van de 1 e fase woningen (circa 650) > In circa 10 jaar de gehele locatie realiseren 3. Het bouwtempo is afhankelijk van marktomstandigheden, wetgeving en de voortgang in de planologische procedure.

9 9 4.3 Gebouwen 4. Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat de gebouwen in Zevenaar-Oost en Reisenakker voldoen aan een EPC 0,65 (± 20% lager dan vereist in het vigerende Bouwbesluit). 5. In de praktijk kunnen EPC-waarden lager liggen. 6. De gemeente streeft ernaar de gebouwen te voorzien van een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem, met een maximale aanvoertemperatuur van ± 50 C en een maximale retourtemperatuur van ± 30 C. 7. De grondgebonden woningen worden voorzien van kruipruimten, de appartementen worden voorzien van (parkeer)kelders, waar leidingen voor de Duurzame energievoorziening aangelegd kunnen worden. 8. Uitgangspunt is dat de ontwikkelaars technische voorzieningen als meterkasten en sparingen voor zover in aanbieding vermeld realiseren. 9. Gemeente Zevenaar doet geen uitspraak over de hoogte van de energievraag en geven geen garantie af voor de hoogte en de continuïteit van de energievraag. 4.4 Juridisch 10. De gemeente draagt ervoor zorg dat de rechten en verplichtingen die op grond van de selectieprocedure op basis van het onderhavige Programma van Eisen vanuit de geselecteerde aanbieder jegens de beoogde ontwikkelaar en particuliere kavels gelden, onderdeel worden van de ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars dan wel particulieren (in het kader van particulier opdrachtgeverschap).

10 10 5 RANDVOORWAARDEN Dit hoofdstuk omvat de randvoorwaarden voor de verschillende soorten Duurzame energievoorzieningen. 5.1 Algemeen 1. De aanbieder neemt de lokale omstandigheden, relevante plannen en de in hoofdstuk 4 genoemde uitgangspunten onverkort in acht. 2. Wanneer de aanbieder voor de realisatie van essentiële onderdelen van de Duurzame energievoorziening afhankelijk is van derden, dient door middel van een contract te worden aangetoond dat de tijdige realisatie geen gevaar loopt. Voor essentiële onderdelen waarvan de tijdige realisatie niet genoegzaam kan worden aangetoond, dient een terugvaloptie van tijdelijke aard te worden aangeboden. 3. De aanbieder dient de instandhouding gedurende de volledige contracttermijn van alle essentiële onderdelen van de Duurzame energievoorziening, waaronder de CO 2 -reductie, in de aanbieding te garanderen. Wanneer de aanbieder hiervoor afhankelijk is van derden, dient middels een contract te worden aangetoond dat de instandhouding van de betreffende onderdelen wordt gewaarborgd. 4. Elke woning en elk gebouw op de locatie wordt, na indiening van een aanvraag bij de aanbieder, aangesloten op de Duurzame energievoorziening. Uitvoering van woningen 5. De aanbieding vermeldt de benodigde inpandige ruimte en technische voorzieningen voor de Duurzame energievoorziening. Het inpandige ruimtebeslag van de Duurzame energievoorziening bedraagt maximaal circa één vierkante meter, over de volledige verdiepingshoogte. 5.2 Duurzame energievoorziening Algemeen 6. De Duurzame energievoorziening voorziet in energie voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding. Optioneel kan koude voor ruimtekoeling worden aangeboden eventueel gedifferentieerd naar woningtype 7. De aangesloten woningen worden voorzien van individuele verbruiksmeters in de meterkasten voor in ieder geval ruimteverwarming en warm tapwater. 8. De ruimteverwarming in woningen is individueel regelbaar. 9. Gebruikscomfort is minimaal gelijk aan dat bij individuele gasgestookte installaties. 10. De capaciteit van warmtapwaterlevering voldoet voor alle woningen aan CW-klasse 4 en is op verzoek uitbreidbaar naar CW-klasse 5 of De aanbieder voorziet in een storingsdienst die 7 dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar is. Het verhelpen van eventuele storingen start binnen 2 uur na de melding en storingen zijn binnen 24 uur opgelost.

11 Warmtepompen 12. De Duurzame energievoorziening dient te voorzien in regeneratie van het bronwater. Hieronder vallen eveneens de ontwerpkosten en alle gevolgkosten, waaronder bouwkundige maatregelen, aankoop van grond, huur van benodigde ruimte. 13. De aanbieder neemt voor eigen kosten regeneratie van grondwater uit grondwaterputten in studie, waarin zij de haalbaarheid voor regeneratie middels oppervlaktewater, zonnecollectoren, asfaltcollectoren en lucht onderzoekt. Regeneratie dient binnen dan wel nabij het plangebied te worden gerealiseerd. De plaats van regenereren wordt indien noodzakelijk in overleg met de gemeente en provincie Gelderland bepaald. Aanbieder is daarbij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. 5.3 Kosten De in dit PvE genoemde bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil Aanleg, aansluiting, beheer en onderhoud 14. De aanbieder realiseert gedurende de volledige looptijd van het project voor eigen rekening en risico aanleg, aansluiting, beheer en onderhoud (preventief en correctief) van de Duurzame energievoorziening. 15. De aanbieder bouwt, onderhoudt en vervangt opstallen voor eigen rekening en risico. 16. De bouw van eventuele andere dan in de aanbieding genoemde inpandige ruimten of technische voorzieningen zijn voor kosten en risico van de aanbieder. 17. Het verplaatsen van nieuwe, door de aanbieder aan te leggen, kabels en leidingen voor het oprichten van bouwwerken is voor kosten en risico van de aanbieder voor zover de gemeente daarom verzoekt. 18. Kabels en leidingen die door de aanbieder of de door haar aan te wijzen beheerder buiten gebruik worden gesteld, dienen door en voor rekening van de aanbieder te worden verwijderd. Hierbij dient de aanbieder voor eigen rekening de oppervlakte te herstellen in de toestand waarin deze verkeerde vóór de verwijdering 19. De gemeente gaat er vooralsnog van uit dat de Duurzame energievoorziening inpasbaar is in het gebied. BAK 20. Indexering van de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) vindt plaats volgens de methodiek, zoals vermeld in het EnergieNed Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2005 of een andere nader overeen te komen indexering 21. De Bijdrage Aansluitkosten (BAK) wordt bij de ontwikkelaar in rekening gebracht voor 100% bij oplevering van de aansluiting per gebouw. 22. Naast de BAK worden voor de aansluiting geen andere kosten bij ontwikkelaar in rekening gebracht, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel Indien een leveringspunt op meer dan 25 meter afstand is gelegen van een erfgrens, kan de aanbieder meerkosten in rekening brengen bij de ontwikkelaar die hierom verzoekt. Deze meerkosten dienen in de aanbieding per extra meter te worden aangeven. De aanbieder dient aan te tonen dat deze meerkosten marktconform zijn. De gemeente kan hierop toetsen. 24. Eventuele subsidies en fiscale faciliteiten voor de aanleg van de Duurzame energievoorziening, waar de aanbieder aanspraak op kan maken, worden verdisconteerd in de BAK. De aanbieder dient zich in te spannen voor het verkrijgen van de subsidies respectievelijk fiscale faciliteiten en dient aan te geven of en welke subsidies mogelijk verkregen kunnen worden.

12 Het eventueel incalculeren van subsidies of enige andere vorm van financiële bijdragen van derden mag niet leiden tot risico s voor de realisatie van de Duurzame energievoorziening of voor de prijsstelling van de BAK en/ of tarieven. 26. Een eventuele wijziging in de planning van het bouwrijp maken en de bouw van ten hoogste een jaar heeft geen invloed op BAK en tarieven. De aanbieder dient in de aanbieding aan te geven wat de eventuele consequenties voor de BAK en tarieven zijn van wijziging van de planningen groter dan een jaar. 27. Een eventuele wijziging in het aantal woningen binnen een bandbreedte van ±10% ten opzichte van in paragraaf 4.1 gegeven aantallen, of het niet aansluiten van een beperkt aantal woningen, heeft geen invloed op BAK en tarieven. 28. Eventueel van kracht wordende wetgeving die van invloed is op de exploitatie van de aanbieder, mag niet leiden tot verhoging van de BAK of de tarieven noch anderszins met de gemeente, ontwikkelaar of bewoners worden verrekend en/ of doorbelast. 29. De gemeente maakt afspraken met de aanbieder over de tarieven en het toezicht op handhaving. 30. Het is mogelijk dat de gemeente met ontwikkelaars afspraken maakt over aanvullende energiebesparende maatregelen. Dit in het geval de woningen met een casco EPC van 0,8 én met de aangeboden Duurzame energievoorziening niet voldoen aan een EPC van 0,65. De kosten voor deze aanvullende energiebesparende maatregelen worden meegewogen in de beoordeling van de aanbieding. Vastrecht en tarieven 31. Tarieven en vastrecht kunnen jaarlijks worden geïndexeerd volgens bepalingen van EnergieNed of een andere nader overeen te komen indexering. 32. De jaarkosten worden bij de afnemer in rekening gebracht op basis van vastrecht en gemeten verbruik. 33. De bij de afnemers gedurende de contractduur in rekening te brengen jaarkosten voldoen aan het in bijlage D gestelde kostenkader. 34. De gemeente maakt afspraken met de aanbieder over de hoogte van tarieven en het toezicht op de handhaving. 5.4 Planning 35. De ontwikkelaars stellen een planning voor de jaarlijkse bouwproductie op en communiceert deze naar de aanbieder. De aanbieder dient deze met de aanleg van de Duurzame energievoorziening te volgen. 36. De aanleg van de Duurzame energievoorziening sluit aan op de planning van het bouwrijp maken en het bouwen van gebouwen. De aanleg van de Duurzame energievoorziening mag niet leiden tot wijziging in de planning van de bouwproductie. 37. De gebouwen worden ten minste één maand voor oplevering aangesloten op de Duurzame energievoorziening. 5.5 Communicatie 38. De gemeente en ontwikkelaar initiëren een overleg voor afstemming over aanleg van de Duurzame energievoorziening in relatie tot de aanleg van andere voorzieningen waaraan de geselecteerde aanbieder dient deel te nemen. 39. De gemeente, de aanbieder en ontwikkelaar zorgen in overleg voor een gezamenlijke informatieverstrekking naar afnemers. 40. De gegunde aanbieder stelt voor de gemeente voor eigen rekening en risico jaarlijks een rapportage op over ten minste de milieuprestatie en de tarieven van de Duurzame

13 13 energievoorziening in relatie tot de in dit programma van eisen vermelde doelstelling en randvoorwaarden en verstrekt deze rapportage aan gemeente, ontwikkelaar en belanghebbende partijen. De gemeente, ontwikkelaar en belanghebbende partijen hebben het recht de milieuprestatie en bewonerstarieven te toetsen. Over de methode van toetsing en controle op nalevering worden na voorlopige gunning concrete afspraken gemaakt. 5.6 Milieu 41. De CO 2 -emissiereductie bedraagt jaarlijks ten minste 14% ten opzichte van de referentie nieuwbouw met een EPC van 0,8 en aansluiting op een gas- en een elektriciteitsnet. De koeling zijn in de referentie niet voorzien van koeling. De CO 2 -emissiereductie van de aanbieding wordt getoetst conform de methodiek en uitgangspunten in bijlage D. De geselecteerde aanbieder dient jaarlijks op basis van uitgevoerde metingen aan te tonen dat de overeengekomen CO 2 -reductie daadwerkelijk is gerealiseerd. 42. Het toewijzen van Groencertificaten of daarmee vergelijkbare en verhandelbare certificaten van duurzame energie aan afnemers binnen de locatie, waaronder ook wordt verstaan onderdelen van de Duurzame energievoorziening die in het beheer zijn van afnemers, om een CO 2 -reductie te behalen wordt niet toegestaan. 43. Met inachtneming van artikel 42, kan het aanwenden van buiten de locatie opgewekte Duurzame Energie ten behoeve van de onder 2.2 genoemde Duurzame energievoorziening onder voorwaarden in de CO 2 -berekening worden gehonoreerd. Deze duurzame energie dient te worden opgewekt uit de hernieuwbare bronnen wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. Deze duurzame energie wordt alleen gehonoreerd voor CO 2 -reductie hoger dan 14%. Door middel van Certificaten van duurzame energie dient jaarlijks de hoeveelheid te worden aangetoond evenals van welke bronnen de duurzaam opgewekte energie afkomstig is. 44. De aanbieder dient de hierbij van toepassing zijnde constructie te beschrijven. In de aanbieding en de jaarlijkse rapportage dient te worden aangetoond: > van welke bronnen de Duurzame Energie afkomstig is > dat de Certificaten genoegzaam aantoonbaar kunnen worden ingezet ten behoeve van de locatie > dat bovengenoemde aspecten gelden gedurende contractperiode. 45. Indien in enig jaar blijkt dat de overeengekomen milieudoelstelling niet gehaald is, zal de aanbieder de milieudoelstelling alsnog realiseren door bijvoorbeeld te compenseren in volgende jaren. Indien de milieudoelstelling gedurende het laatste jaar van de contractperiode niet wordt gerealiseerd, zal de aanbieder dit alsnog bijvoorbeeld financieel compenseren. 46. Voor alle typen Duurzame energievoorzieningen dient het effect van de Duurzame energievoorziening in de EPN te worden aangetoond. Indien de aanbieder hierbij gebruik maakt van een kwaliteitsverklaring is de aanbieder verantwoordelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid en houdbaarheid van de acceptatie hiervan binnen de bouwvergunningprocedure. 47. De aanbieder spant zich in eventueel mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëncy van de Duurzame energievoorziening door te voeren in de beheersfase gedurende de looptijd van de overeenkomst. Milieu en gezondheid 48. Leidingverliezen en energieverbruik voor pompen en dergelijke worden zoveel mogelijk beperkt.

14 Warmtedistributieleidingen worden voorzien van CFK-vrije isolatie. De aanbieder dient zich in te spannen medewerking te verlenen aan het streven van de gemeente om het gebruik van PVC zoveel mogelijk te beperken. In de aanbieding dient hiertoe aangegeven te worden hoe de aanbieder aan dit streven invulling geeft. 50. De aanbieder is ervoor verantwoordelijk dat warmtedistributieleidingen niet leiden tot gezondheidsrisico s door opwarming van drinkwater. Indien nodig worden warmtedistributieleidingen in separate schachten gelegd. 51. De warmtapwatervoorziening leidt niet tot gevaar voor besmetting met legionella. 5.7 Ruimtelijke ordening 52. Kabels en leidingen worden ondergronds aangelegd. Als kabels en leidingen kruisen met oppervlaktewater, wegen of spoorwegen dan gebeurt dat ondergronds. 53. Tracés voor kabels en leidingen, situering en ontwerp van opstallen en locaties voor grondwaterbronnen in of op openbaar gebied worden na overleg door de gemeente vastgesteld. 54. Tracés voor kabels en leidingen, situering en ontwerp van opstallen, locaties voor grondwaterputten, inpandige technische voorzieningen voor de Duurzame energievoorziening in of op terrein van ontwikkelaar worden na overleg door de ontwikkelaar vastgesteld. 55. De aanbieding vermeldt de benodigde inpandige ruimte en technische voorzieningen voor de Duurzame energievoorziening. Hierbij wordt het inpandige ruimtebeslag van de Duurzame energievoorziening zoveel mogelijk beperkt. 56. De Duurzame energievoorziening belemmert het gebruik van de grond voor andere kabels en leidingen en andere bestemmingen niet. 57. Eventuele opstallen in openbaar gebied worden in overleg met en na instemming van gemeente en ontwikkelaar zoveel mogelijk gecombineerd met andere bebouwing. 58. Indien opstallen in het openbaar gebied worden gerealiseerd, worden deze voor rekening van de aanbieder gerealiseerd in overeenstemming met de beeldkwaliteitsplannen voor Zevenaar-Oost en Reisenakker, waarvan de documenten op de internetsite van de gemeente Zevenaar de meest recente versies zijn. 59. De aanbieding bevat een ontwerp op hoofdlijnen voor het volledige leidingtracé met schematische weergave van de meest relevante profieldoorsnedes. Het definitief tracé voor kabels en leidingen wordt door de gemeente vastgesteld. 5.8 Juridische aspecten Voorwaarden 60. Voor het leggen van de kabels en leidingen is de gemeentelijke Kabels en leidingenverordening van toepassing (bijlage E). 61. De voorwaarden voor uitgifte van grond van de gemeente zijn van toepassing. 62. De Duurzame energievoorziening dient door de aanbieder zodanig te worden ontworpen, dat met iedere woning te allen tijde voldaan kan worden aan de bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) betrekking hebbende op de warmte- en eventuele koudevoorziening en geldend op het moment van acceptatie van de aanvraag door GIW. Eindverantwoordelijke voor het uiteindelijk verkrijgen van de GIW-garantie is de Ontwikkelaar. Vergunningen 63. De Contractpartij zorgt ervoor tijdig te beschikken over de benodigde vergunningen.

15 In ieder geval zijn de aanleg van kabels en leidingen in openbaar gebied, het bouwen van (tijdelijke) opstallen in openbaar gebied en het boren van grondwaterbronnen vergunningplichtig. 65. De Contractpartij voldoet aan de uit de vergunningen voortvloeiende eisen. 66. De gemeente verleent binnen haar mogelijkheden medewerking aan het verkrijgen van vergunningen en zal zich, voor zover van toepassing en indien dit past en acceptabel wordt geacht binnen de voorgenomen planontwikkelingen, inspannen voor het nemen van benodigde planologische maatregelen. Eigendom van de Duurzame energievoorziening 67. De Duurzame energievoorziening blijft gedurende de contracttermijn eigendom van de Contractpartij. 68. De gemeente vestigt een zakelijk recht voor de warmte- en koude-infrastructuur voor de Contractpartij aan wie de definitieve gunning wordt verleend. Hiertoe zijn de voorwaarden voor opstalrechten van de gemeente van toepassing. 69. De Ontwikkelaar neemt in de koopovereenkomst van woningen kwalitatieve verplichtingen op ten aanzien van het instandhouden van de aansluiting voor een periode van ten minste 30 jaar. Aansprakelijkheid 70. De Contractpartij vrijwaart gemeente, particuliere opdrachtgevers en Ontwikkelaar tegen aanspraken van derden voor vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met handelingen van de Contractpartij. Levering 71. De Contractpartij sluit leveringscontracten af met de Afnemers. Vrijwaring vervuilde grond 72. De gemeente staat er voor in dat de geleverde grond voor de Duurzame energievoorziening voldoet aan de milieueisen en geschikt is voor de beoogde bestemming. Duur van de overeenkomst 73. De op te stellen overeenkomst wordt van kracht na ondertekening en behelst een periode van 30 jaar, die ingaat na oplevering van de laatste woning. 74. In geval de bouw van de locatie niet doorgaat, zal geen overeenkomst gesloten worden, dan wel zal een eventueel gesloten overeenkomst ontbonden worden. In geval de bouw van de locatie geheel of gedeeltelijk niet doorgaat, geeft de overeenkomst geen recht op schadevergoeding. 75. Indien de geselecteerde Aanbieder een Duurzame energievoorziening op basis van individuele elektrische warmtepompen in combinatie met een collectieve bronwaterinfrastructuur aanbiedt, behelst de na voorlopige gunning op te stellen overeenkomst een periode van 30 jaar voor de bronwaterinfrastructuur en 15 jaar voor de individuele elektrische warmtepompen. In de op te stellen overeenkomst met de Aanbieder worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waarop de Duurzame energievoorziening na 15 jaar wordt voortgezet. 76. Tenminste vijf jaar voor het einde van de contractperiode dient de Contractpartij een voorstel te doen voor de (wijze van) continuering (onder gelijke voorwaarden) van de Duurzame energievoorziening. 77. Voortzetting van het contract kan alleen onder de voorwaarde dat ten opzichte van contractuele voorwaarden geen extra kosten in rekening worden gebracht.

16 16 6 OPBOUW VAN DE AANBIEDING De aanbieder stelt de aanbieding op in de Nederlandse taal met de volgende structuur en invulling: 1. Bedrijfsgegevens > Overzicht van de organisatie > Contactpersoon(en) 2. Duurzame energievoorziening Algemene toelichting op: > De aanbieding > Keuze voor de Duurzame energievoorziening > Wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd op korte en lange termijn > Wijze waarop voorzien wordt in toepassing van duurzame energie Algemene beschrijving van: > Systeemontwerp met principeschema(s) > Kenmerken van installaties en brandstoffen > Continuïteit 3. Prijsstelling/ Kostenberekening Prijsstelling en kostenberekening met de volgende onderdelen: > Totale kosten > Kosten per woning en utiliteitsgebouw: - BAK voor warmte / evt. koude - Kosten voor uitbreiding tapcomfort o.b.v. uitbreiding van: - CW-klasse 4 naar 5 en 6 - Vastrecht warmte / evt. koude - Energietarieven. Onderbouwing van de kosten en tarieven. > De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de kosten voor de afnemers > Kostenraming van inpandige ruimten en technische voorzieningen zoals beschreven onder punt 5 van dit hoofdstuk te realiseren door de ontwikkelaar. Deze kosten wegen mee in de beoordeling van de aanbieding. > Aangewende subsidies 4. EPC, CO 2 -emissie en duurzame energie > Toelichting op het effect van de Duurzame energievoorziening op de EPC (uitgaande van casco EPC 0,8) > Berekening van de CO2-emissie volgens bijlage D > De voor de berekening gehanteerde uitgangspunten met onderbouwing > Berekening van de energieverliezen in de leidingen (in GJ/jaar) 5. Technische/ Organisatorische specificaties > Omschrijving van:

17 17 - Te treffen technische voorzieningen in of aan de gebouwen ten behoeve van de aansluiting en, indien van toepassing, energieopwekking - Juridische aspecten behorend bij technische voorzieningen (eigendom, aansprakelijkheid) - Geschatte afmetingen van bouwkundige voorzieningen > Opgave van geluids- en trillingsniveaus in de omgeving van energiegebouwen > Tijdplanning van uit te voeren werkzaamheden > Voorgestelde projectmanagementorganisatie 6. Randvoorwaarden > Verklaring en toelichting waaruit blijkt dat aan de in hoofdstuk 5 gestelde randvoorwaarden wordt voldaan 7. Referenties > Referentielijst van gelijksoortige uitgevoerde projecten > Verklaring van betrokkenen (bijvoorbeeld opdrachtgevers en gebruikers) dat deze projecten met goed gevolg zijn uitgevoerd 8. Juridische gegevens > Overzicht van voor de realisatie van de aanbieding benodigde vergunningen > Leveringsvoorwaarden voor gas, warmte en koude, voor zover van toepassing > Aansluitvoorwaarden voor de betreffende Duurzame energievoorzieningen > Overige Algemene Voorwaarden van de aanbieder die bij het realiseren van de Duurzame energievoorziening van toepassing zijn 9. Overige relevante gegevens

18 18 BIJLAGEN

19 BIJLAGEN 19 A BEGRIPPEN Aanbieder Afnemer BAK Certificaat CO 2 Contractpartij CW-klasse Duurzame energie Duurzame energievoorziening Partij die de uitnodiging heeft ontvangen voor het doen van een aanbieding op basis van dit Programma van Eisen en alle partijen die in opdracht van de eerstgenoemde partij of in een samenwerkingsverband werken aan de bedoelde aanbieding Een persoon die beschikt over een aansluiting danwel daartoe een aanvraag heeft ingediend Bijdrage Aansluit Kosten, zijnde een éénmalige bijdrage in de kosten voor het aansluiten op de Duurzame energievoorziening Het bewijsdocument dat het Energiebedrijf kan inzetten om aan te tonen dat Duurzame elektriciteit is aangewend. Het bewijsdocument moet worden geaccepteerd door de door de Minister van EZ aangewezen instantie, op dit moment de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Als bewijsdocument zijn enkel en alleen te gebruiken: - een groencertificaat zoals bedoeld in de Regeling Groencertificaten Elektriciteitswet 1998, - de Garantie van Oorsprong, een certificaat zoals bedoeld in het Renewable Energy Certificates System (RECS), - eventuele rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde documenten, - anderszins gegarandeerde CO 2 -vrije certificaten die door de Gemeente worden geaccepteerd Kooldioxide, een broeikasgas dat onder andere ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen De geselecteerde Aanbieder waarmee een overeenkomst is gesloten voor de aanleg en het beheer van de Duurzame energievoorziening Een label, ontwikkelt door de Stichting energie prestatie keur, waarmee basis eisen als tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement kunnen worden vergeleken Energie opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in hybride productie-installaties die ook met conventionele energiebronnen werken, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen. Hernieuwbare energiebronnen: wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas Infrastructuur, opstallen en organisatie ten behoeve van distributie van warmte en/ of bronwater en/ of koude op de locatie inclusief het deel van de installatie op een perceel dat

20 BIJLAGEN 20 EPC Gasprijs Grondwaterbron Indexering Leveringspunt Locatie Netbeheerder Niet-meer-dan-anders-beginsel Ontwikkelaar Opstal Overeenkomst Programma van Eisen Technische voorzieningen door de aanbieder wordt beheerd met inbegrip van meetinrichting en dergelijke Energieprestatiecoëfficiënt: maat voor de energetische eigenschappen van een gebouw of een gedeelte daarvan berekend volgens de vigerende Energieprestatienorm (EPN; NEN 5128 en NEN 2916) Marktconforme prijs voor aardgas Onttrekkings- en infiltratievoorziening met opstal voor oppompen of terugpompen van grondwater ten behoeve van de Duurzame energievoorziening Indexering volgens de methodiek, zoals vermeld in het EnergieNed Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2005 Het punt waar de installaties van een woning of gebouw fysiek zijn aangesloten op de Duurzame energievoorziening Het in paragraaf 4.1 beschreven gebied Door het ministerie van Economische Zaken aangewezen partij die zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van energie-infrastructuur Het beginsel op grond waarvan jaarlijkse kosten voor energieverbruik en installatieonderhoud niet hoger zijn dan in de situatie met gaslevering zoals beschreven in bijlage D De nog nader te selecteren partij(en) die woningen en utiliteitsgebouwen op de locatie Zevenaar-Oost en Reisenakker ontwikkelt (ontwikkelen) en realiseert (realiseren). Bouwwerk ten behoeve van de Duurzame energievoorziening Afspraak tussen gemeente, aanbieder en Ontwikkelaar zoals bedoeld in paragraaf 3.5 Het voorliggende document met referentienummer /PvE Bouwkundige constructies en installaties

21 BIJLAGEN 21 B BEVESTIGINGSFORMULIER Dit formulier retourneren aan: G3 Advies bv T.a.v. de heer J. Blass Regterweistraat 15 d - f 4181 CE Waardenburg cc: Hiermee bevestigt ondergetekende akkoord te gaan met gunningcriterium, procedure, uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vermeld in het Programma van Eisen met referentienummer /PVE en een aanbieding te gaan doen voor de Duurzame energievoorziening voor Zevenaar-Oost en Reisenakker. Referentienummer: Bedrijf: Contactpersoon: Postadres: Postcode en vestigingsplaats: Telefoon: Telefax: /PVE Bedrijven die aan de aanbieding werken (naam en vestigingsplaats): Datum:.. Handtekening:..

22

23 BIJLAGEN 23 C KAARTEN VAN DE LOCATIES Verkavelingplan Zevenaar-Oost Bron: gemeente Zevenaar Verkavelingplan Reisenakker Bron: gemeente Zevenaar

24

25 BIJLAGEN 25 D UITGANGSPUNTEN VOOR BEOORDELING VAN KOSTEN EN MILIEU De in deze bijlage gehanteerde (verbruiks)cijfers zijn alleen bedoeld voor het op reproduceerbare wijze beoordelen van de kosten en milieufactoren in de aanbiedingen. Bij het bepalen van deze verbruiken is uitgegaan van de uitgangspunten in hoofdstuk 4, de referentiewoningen in bijlage D en voor woningen met een andere Duurzame energievoorziening uitgaande van warmtelevering door derden (met een opwekrendement voor ruimteverwarming en tapwater van 1,0). Tabel D.1: Jaarlijkse energieverbruiken Situatie Woningen met andere Duurzame energievoorziening Warmte- en elektriciteitsverbruik op de meter gemiddelde woning Warmte (GJ) elektriciteit (kwh) 20, Van de in tabel D.1 gegeven warmteverbruiken is 8 GJ nodig voor warm tapwater. D.1 Methode voor kostenbepaling Indien woningen en gebouwen op een andere wijze van warmte worden voorzien dan middels gaslevering dan geldt voor de energietarieven op de locatie het niet-meer-dan-anders-beginsel zoals hieronder beschreven. Uitgangspunten zijn: > Gemiddelde energieverbruiken zoals genoemd in tabel D.1. > Tarieven van het 4 e kwartaal > Regulerende Energie Belasting die geldt voor het jaar De jaarkosten van de gemiddelde afnemer in de referentiesituatie is gegeven in tabel D.2. In dit bedrag is een correctie voor verschillen in elektriciteitsverbruik opgenomen. De jaarkosten voor de afnemer in de situatie met warmtelevering of bijzondere Duurzame energievoorziening bestaan uit vastrecht en verbruik. Deze jaarkosten zijn niet hoger dan de in tabel D.2. genoemde totale jaarkosten in de referentiesituatie (EPC 0,65). Tabel D.2: Kostenvergelijking Post Jaarkosten excl. BTW ( /jr) Vastrecht < > Verbruik (20,7 GJ * warmtetarief) < > Totale jaarkosten < > Totale jaarkosten in de referentiesituatie 600,-- * Verbruik uit tabel D.1 Bij toepassing van meerdere energiesystemen geldt: > Elk energiesysteem voldoet aan het gestelde kostenkader,

26 BIJLAGEN 26 > Eén gemiddelde aansluitbijdrage wordt gehanteerd, gebaseerd op aansluitbijdragen voor de afzonderlijke systemen. D.2 Methodiek voor berekening van CO 2 -emissiereductie De CO 2 -emissiereductie is de vermindering van de CO 2 -emissie ten opzichte van de referentiesituatie (EPC 0,8) met gaslevering. De totale CO 2 -emissie voor de locatie in de referentiesituatie bedraagt 5,9 kiloton per jaar. Bij het bepalen van de CO 2 -emissie in de situatie met de aangeboden Duurzame energievoorziening gelden de volgende uitgangspunten: > Warmteverbruik van de woningen zoals genoemd in tabel D.1. > Rendementen en brandstof (aardgas) zoals gehanteerd in de EPL. > Emissiefactor van aardgas van 56 kg/gj. Bij de berekening van de CO 2 -emissie worden de volgende gegevens opgeven: > Gehanteerde rendementen voor opwekking, regeneratie en distributie. > Voor zover van toepassing het aandeel van iedere installatie in het totaal > Eventuele inzet van Groencertificaten.

27 BIJLAGEN 27 E KABELS EN LEIDINGEN VERORDENING

Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06.

Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06. Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER Definitief Referentienummer : 06.056/PVE Waardenburg, 9 maart 2007 2 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Definitielijst HG- Certificatensysteem

Definitielijst HG- Certificatensysteem Definitielijst HG- Certificatensysteem versie 2.0 december 2009 1 In de in de Overeenkomst HG-Certificatensysteem hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de betekenis als hieronder beschreven:

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen of het anderszins

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 410 Besluit van 16 oktober 2007, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit,

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers.

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers. H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Datum: 9 oktober 2009 e-mail h.heiner@heiner.nl Blad: 1 van 6 Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer

Nadere informatie

Gebruik en Beheer van WKO Systemen

Gebruik en Beheer van WKO Systemen installatiegroep Gebruik en Beheer van WKO Systemen Enkele aandachtspunten in de exploitatiefase Bedrijventerreinen Peter Slot 1 Agenda Even voorstellen De noodzaak van goed beheer WKO op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of het

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

slibvergisting, wordt omgezet in elektric iteit 0,029 per kwh. slibvergisting, wordt omgezet in elektriciteit 0,029 per kwh.

slibvergisting, wordt omgezet in elektric iteit 0,029 per kwh. slibvergisting, wordt omgezet in elektriciteit 0,029 per kwh. Regeling van de Minister van Economische Zaken van.., nr. WJZ, houdende vaststelling van de vaste bedragen per kwh ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor het jaar 2005

Nadere informatie

NMDA, een redelijke prijs voor warmte

NMDA, een redelijke prijs voor warmte energie ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 1) NMDA, een redelijke prijs voor warmte Bij de verrekening van warmtelevering wordt uitgegaan van het nietmeer-dan-anders

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - I

Eindexamen vwo m&o 2012 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Projectontwikkelaar Bouwfonds ontwikkelt, bouwt en verkoopt het appartementencomplex

Nadere informatie

Rapport installatieconcept

Rapport installatieconcept Rapport installatieconcept voor het realiseren van een schoolpand annex nazorg voor delinquenten Adres: Teleportboulevard 2 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Sloterdijk Teleport Projectgroep: A-tomos Projectnummer:..

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014

Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014 Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014 Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen ten

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Energievoorziening nieuwbouw. Hans van Wolferen 24 november Wageningen

Energievoorziening nieuwbouw. Hans van Wolferen 24 november Wageningen Energievoorziening nieuwbouw Hans van Wolferen 24 november 2016 - Wageningen Van Wolferen Research Ervaring Verwarming, warmtapwater, koeling Rapporteur EPG en EMG (NEN 7120 / 7125) Betrokken bij CEN normen

Nadere informatie

EPV FAQ versie BOUWERS

EPV FAQ versie BOUWERS EPV FAQ versie BOUWERS 2016-08-23 * Bron (tenzij anders vermeld): Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

1 van 12. Keuzes duurzaam energiesysteem. Geachte heer/mevrouw,

1 van 12. Keuzes duurzaam energiesysteem. Geachte heer/mevrouw, bv Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik Postbus 12, 3980 CA Bunnik Telefoon +31 (0)30 659 89 65 Behandeld door Ontwikkeling en prijsvorming Afdeling - Telefoon - E-mail energysystems@bam.nl 1 van 12 Retouradres:

Nadere informatie

Energiebesparing in de bouw

Energiebesparing in de bouw Energiebesparing in de bouw - Overheidsbeleid - Wettelijke kaders - Praktische omzetting Bijdragen van: ing. W.Baartman ir. J.Ouwehand Wetgeving en overheidsbeleid Transitie naar een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006

NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Stichting Niet Meer Dan p/a Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Almere 1 februari 2006 NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Introductie De Stichting

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen.

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, hem heeft geïnformeerd over de termijn waarbinnen op zijn subsidieaanvraag

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater).

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater). Dienst / Sector: PZ/COM Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 121679 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Agendanummer: C.3. Portefeuillehouder: We Onderwerp: Tariefstelling Warmtenet Hengelo WIJ

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO)

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO) Energieprestatie Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector Kees Arkesteijn (ISSO) Programma 1. Inleiding Energieprestatie gebouwen 2. Methoden bepaling Energieprestatie 3. Wet en

Nadere informatie

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis.

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Introductiedatum: 1 november 2010. Inhoudsopgave Het belang van duurzame innovatie

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

PROJECTOVEREENSTEMMING

PROJECTOVEREENSTEMMING Contractnummer: De ondergetekenden: De Staat der Nederlanden en haar taakorganisaties, waarvan de zetel is gevestigd te s-gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Besluit van houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit energieprestatievergoeding huur) Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Doel en aanleiding

TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Doel en aanleiding TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Deze regeling strekt tot wijziging van de Warmteregeling als gevolg van een rapportage van het Nationaal Expertisecentrum Warmte waarin wordt aanbevolen enkele

Nadere informatie

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en de

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Toekomstige energievoorziening in Bronkhorst I. Samenvatting, doel en beslispunten

VOORSTEL AAN DE RAAD. Toekomstige energievoorziening in Bronkhorst I. Samenvatting, doel en beslispunten Onderwerp Toekomstige energievoorziening in Bronkhorst I nr. 2009-050 Samenvatting, doel en beslispunten 1. De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de toekomstige energievoorziening in Bronkhorst

Nadere informatie

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster?

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? Drs ing Teus van Eck Biomassabijeenkomst Bodegraven, 7 mei 2009 Warmte is de grootste post in de

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland

Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland GJ vs GJ Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland Rapport Delft, december 2013 Opgesteld door: B.L. (Benno) Schepers Colofon Bibliotheekgegevens rapport: B.L.

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015 Regiobijeenkomst Warmtewet 29 januari 2015 Inhoud Doel Warmtewet Wat en wie vallen onder de Warmtewet Gevolgen Praktisch Risico s Grootste uitdagingen Wat kan Hellemans Consultancy voor u doen? Doel Warmtewet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68 68 88april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2009, nr. WJZ/9058635, houdende vaststelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; besluiten:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Oegstgeest, rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Gas 1. Scope/afbakening De productgroep Gas omvat alle gas die van het openbare gasnet en via transport over de weg betrokken wordt door

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw project Patch 22, Buiksloterham Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Programma Bureau Klimaat en Energie Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door

Nadere informatie

Nadere onderbouwing bij afweging van energievarianten in Bronkhorst I

Nadere onderbouwing bij afweging van energievarianten in Bronkhorst I Bijlage 3 Nadere onderbouwing bij afweging van energievarianten in Bronkhorst I In deze bijlage worden de volgende onderdelen uit de toelichting bij het raadsvoorstel toegelicht: bijdrage aan energie en

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.

Toolkit Selectietool. duurzame woningbouw 2013. Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. duurzame woningbouw 2013 Toolkit Selectietool Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept. 22 november 2013 In opdracht van: - Platform31 (Energiesprong) - GEN (Gebieden Energie

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op Telecommunicatieverordening gemeente Almere 2008 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Almere Telecommunicatieverordening gemeente

Nadere informatie

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 ELEKTRICITEIT

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 ELEKTRICITEIT ENERGIEBELASTING VERKLARING 2017 ELEKTRICITEIT VRIJSTELLING OPWEKKEN ELEKTRICITEIT VERKLARING WINDMOLENEXPLOITANTEN (inbedrijfstelling windturbines) Leverancier: Afnemer/verbruiker Bedrijfsnaam Adres Plaats

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Stadsverwarming Utrecht Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Status definitief Versie 002 Rapport E.2016.0201.00.R001 Datum 31 augustus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie