Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06."

Transcriptie

1 Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER Definitief Referentienummer : /PVE Waardenburg, 9 maart 2007

2 2 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM Doelstelling Vraagstelling Gunningcriterium 5 3 CRITERIA EN PROCEDURE Criteria Algemeen Inschrijving Aanbieding Gunning 7 4 UITGANGSPUNTEN Locatie Planning Gebouwen Juridisch 9 5 RANDVOORWAARDEN Algemeen Duurzame energievoorziening Kosten Planning Communicatie Milieu Ruimtelijke ordening Juridische aspecten 14 6 OPBOUW VAN DE AANBIEDING 16 BIJLAGEN 18 A Begrippen 19 B Bevestigingsformulier 21 C Kaarten van de locaties 23 D Uitgangspunten voor beoordeling van kosten en milieu 25 E Kabels en Leidingen Verordening 27

3 3 1 INLEIDING De gemeente Zevenaar is momenteel bezig met de ontwikkeling van de locatie Zevenaar-Oost en de locatie Reisenakker. In totaal is plaats voor circa woningen met maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Zevenaar heeft in haar projectprogramma s voor de woningen de volgende ambities gesteld met betrekking tot energie: > een EPC van 0,65 voor de woningen binnen de woongebieden (= 20% EPC-aanscherping) > onderzoek naar de toepassing van een warmtepompsysteem > 70% van de woningen zongericht verkavelen. De gemeente Zevenaar heeft in 2006 met ondersteuning van G3 Advies (G3) voor de locaties Zevenaar-Oost en Reisenakker een energievisie uitgevoerd. Uit deze energievisie blijkt dat duurzame energievoorzieningen een kansrijke en kosteneffectieve opties zijn. Op basis van deze energievisie heeft de gemeente met ondersteuning van G3 een haalbaarheidstudie uitgevoerd naar duurzame energievoorzieningen. Op basis van deze haalbaarheidstudie blijkt een duurzame energievoorziening met elektrische warmtepompen het meest kansrijk. De gemeente heeft na dit haalbaarheidsonderzoek een preselectie onder marktpartijen uit laten voeren om te komen tot een short-list. Met dit Programma van Eisen worden door gemeente Zevenaar partijen in de gelegenheid gesteld om een aanbieding in te dienen voor een duurzame energievoorziening voor Zevenaar- Oost en Reisenakker, waarmee de geformuleerde doelstelling zo goed mogelijk wordt ingevuld. Door de omvang van Zevenaar-Oost en Reisenakker is het Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur (BAEI) van toepassing. Mede op basis van de resultaten van de marktscan heeft de gemeente in het kader van het BAEI besloten om voor het verkrijgen van aanbiedingen voor de aanleg van de energievoorziening voor warmte (en/of koude) levering een onderhandse procedure uit te voeren. Daartoe is dit Programma van Eisen opgesteld. Het elektriciteitsnet zal door de regionale netbeheerder Continuon worden aangelegd. De gemeente Zevenaar gaat ervan uit dat aanbieders voor eigen rekening en risico proefboringen (laten) uitvoeren naar de geschiktheid van de bodem voor toepassing van warmte- en koudeopslag. De gemeente zal de kosten voor deze proefboringen terugbetalen, indien: > de bodem niet geschikt blijkt te zijn voor toepassing van warmte- en koudeopslag, dan wel de kosten hiervoor onacceptabel zijn, dit naar redelijkheid en billijkheid > de aanbieder niet de Duurzame energievoorziening wordt gegund. Middels de in hoofdstuk 3 beschreven procedure en de in hoofdstuk 4 en 5 geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden, streeft de gemeente Zevenaar naar zo goed mogelijke realisatie van de doelstellingen voor de Duurzame energievoorziening.

4 4 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM 2.1 Doelstelling De gemeente Zevenaar heeft in haar projectprogramma s voor de woningen de volgende ambities gesteld met betrekking tot energie: > een EPC van 0,65 voor de woningen binnen de woongebieden (= circa 20% EPCaanscherping) > onderzoek naar de toepassing van een warmtepompsysteem De gemeente heeft daarnaast als doelstelling voor de locaties Zevenaar-Oost en Reisenakker: > Een zo hoog mogelijke CO 2 -reductie te realiseren, maar minimaal 14%. Dit ten opzichte van woningen die zijn aangesloten op een gas- en elektriciteitsvoorziening en middels een gasgestookte HR 107 -combiketel voorzien in de warmtebehoefte en bereiding van warm tapwater en die voldoen aan een EPC van 0,8 > Dat de jaarkosten van de woningen in de aangeboden situatie niet hoger zijn dan van woningen die zijn aangesloten op een gas- en elektriciteitsvoorziening en middels een gasgestookte HR 107 -combiketel voorzien in de warmtebehoefte en bereiding van warm tapwater en die voldoen aan een EPC van 0,65. > Dat de totale kosten voor aanleg van een duurzame energie-infrastructuur per woning niet hoger mogen zijn dan de kosten voor een traditionele energie-infrastructuur inclusief aanvullende gebouwgebonden EPC maatregelen ter realisatie van een EPC van 0, Vraagstelling De aanbieder wordt verzocht voor de projectmatig te bouwen woningen een aanbieding uit te brengen voor de aanleg en exploitatie van een individuele of collectieve duurzame energievoorziening voor warmtelevering (ruimteverwarming en tapwater) en optioneel koudelevering. Met de aanbieding dient te worden voldaan aan de in dit Programma van Eisen gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, waaronder bovenstaande doelstellingen op het gebied van kosten en milieu. Onder de Duurzame energievoorziening wordt verstaan: > distributienetten voor bronwater, warmte en/of koude > optioneel het (grofmazige) distributienet voor gas inclusief ontsluiting op het bestaande gasnet van de plaatselijke netbeheerder (Continuon) > aansluitingen in de woningen (inclusief meetinrichting en eventuele warmtewisselaar voor warm tapwater) > energieopwekking (individueel of collectief) > levering van warmte (lage temperatuur verwarming) en optioneel koude (hoge temperatuur koeling). De Duurzame energievoorziening gaat uit van volledige outsourcing.

5 5 2.3 Gunningcriterium Van de ingediende aanbiedingen die aantoonbaar en genoegzaam aan de in dit Programma van Eisen gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden voldoen, waaronder het gestelde kostenkader en de milieudoelstelling, kan: > indien gekozen wordt voor alleen warmte, de aanbieding met de laagste aansluitkosten voor warmte, in aanmerking komt voor de voorlopige gunning voor de aanleg en exploitatie van de Duurzame energievoorziening van Zevenaar-Oost en Reisenakker. > indien gekozen wordt voor warmte en koude, de aanbieding met de laagste aansluitkosten voor warmte en koude, in aanmerking komt voor de voorlopige gunning voor de aanleg en exploitatie van de Duurzame energievoorziening van Zevenaar-Oost en Reisenakker. Bij een gelijke bijdrage aansluitkosten (verschil tussen de beste aanbiedingen minder dan 50 euro verschillen) kan de aanbieder met de hoogste CO 2 reductie in aanmerking komen voor de voorlopige gunning.

6 6 3 CRITERIA EN PROCEDURE 1. De in paragraaf 3.1 genoemde criteria en de in paragraaf 3.2 tot en met 3.5 beschreven procedure zijn voorwaarden voor mededinging. 3.1 Criteria 2. Financiële en economische draagkracht dient te kunnen worden aangetoond door het overleggen van het financiële jaarverslag en een door een accountant goedgekeurde samenvatting met cijfers over: > het balanstotaal van de onderneming of de combinatie van ondernemingen over het meest recente boekjaar; de omvang dient minimaal 5 miljoen euro te zijn > de omzet van de onderneming of combinatie; de omvang hiervan dient over de afgelopen drie boekjaren minimaal 5 miljoen euro per boekjaar te zijn. 3. Technische en organisatorische bekwaamheid dient te kunnen worden aangetoond. 3.2 Algemeen 4. De Aanbieder zal geen vertrouwelijke informatie onthullen of beschikbaar stellen aan derden gedurende de procedure noch na afronding van de procedure. 5. Alle Aanbieders ontvangen dezelfde informatie. Alle communicatie in verband met de procedure verloopt schriftelijk via de onder punt 7 bedoelde contactpersoon van de Aanbieder en de hieronder genoemde vertegenwoordiger van de gemeente: G3 Advies bv T.a.v. de heer J. Blass Regterweistraat 15 d - f 4181 CE Waardenburg cc: 6. Partijen vermelden bij correspondentie over deze procedure het referentienummer genoemd boven aan de bladzijde. 3.3 Inschrijving 7. De Aanbieder bevestigt uiterlijk één week na dagtekening van de verzendbrief bij het definitieve Programma van Eisen middels het formulier in bijlage B of hij een aanbieding zal doen. Met de bevestiging geeft de Aanbieder aan akkoord te gaan met gunningcriteria, procedure, uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vermeld in het definitieve Programma van Eisen. De Aanbieder vermeldt in de bevestiging de naam en adresgegevens van de contactpersoon die de Aanbieder vertegenwoordigt in deze procedure. 8. Indien de Aanbieder geen aanbieding doet, wordt hij verzocht dit schriftelijk te melden en dit document per ommegaande te retourneren. 9. Indien sprake is van een combinatie van ondernemingen die de aanbieding doet, vermeldt de Aanbieder op het bevestigingsformulier zoals bedoeld in punt 7 uit welke ondernemingen de combinatie bestaat en welke onderneming daarvan de combinatie vertegenwoordigt als zijnde de Aanbieder.

7 7 3.4 Aanbieding 10. De Aanbieders hebben in week 12 in separate besprekingen de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zie de uitnodigingsbrief voor nadere gegevens over de datum, plaats en tijdstip van de betreffende bespreking. 11. De gemeente streeft ernaar de vragen in de bespreking, genoemd onder punt 10, afdoende te beantwoorden. 12. De Aanbieder dient uiterlijk vrijdag 30 maart 2007 aan te geven of zij een aanbieding uit zullen brengen. 13. De Aanbieder dient uiterlijk vrijdag 4 mei 2007 om uur een aanbieding in op het onder punt 5 genoemde adres. 14. Indien sprake is van een combinatie van ondernemingen dient bij de aanbieding een verklaring te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de combinatie zich bij gunning volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien ook indien één of meerdere ondernemingen binnen de combinatie in gebreke blijft. De in paragraaf 3.1 genoemde criteria zijn in dat geval van toepassing op de combinatie van ondernemingen die de aanbieding doet. 15. De Aanbieder dient de aanbieding minimaal zes maanden gestand te doen. 16. De gemeente en de eventuele partijen die in haar opdracht werken, behandelen de aanbiedingen vertrouwelijk. 17. Het doen van een aanbieding is voor rekening en risico van de Aanbieder. 3.5 Gunning 18. De aanbiedingen worden getoetst op basis van de vraagstelling in hoofdstuk 2 en de randvoorwaarden in hoofdstuk 5 en vervolgens beoordeeld op basis van het gunningcriterium in hoofdstuk Het gemeentebestuur beslist over de voorlopige gunning aan de Aanbieder met de beste aanbieding op basis van de in het vorige punt genoemde beoordeling. Aan de voorlopige gunning kunnen eventueel nadere voorwaarden worden verbonden. De beslissing wordt aan de Aanbieders gemeld nadat de voorlopige gunning is geaccordeerd door de partij aan wie ze is verleend. 20. Indien de Aanbieder deel uit maakt van een concern of holdingmaatschappij, dient de Aanbieder een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat concern c.q. holdingmaatschappij zich bij gunning volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien. 21. De gemeente behoudt zich het recht voor de Aanbieder te toetsen aan de in paragraaf 3.1 genoemde criteria alvorens tot voorlopige gunning over te gaan. 22. De gemeente sluit een overeenkomst met de Aanbieder die de voorlopige gunning heeft verkregen. De overeenkomst is gebaseerd op het Programma van Eisen en de aanbieding van de betreffende Aanbieder. De overeenkomst borgt onder andere de volgende aspecten: kosten, milieu, uitvoering, beheersaspecten en verantwoordelijkheden. Voor het eventueel niet nakomen van prestatieafspraken worden tijdens het opstellen van de overeenkomst sancties overeengekomen. 23. Het gemeentebestuur gaat over tot definitieve gunning nadat de overeenkomst is gesloten. Het gemeentebestuur behoud zich het recht voor de voorlopige gunning in te trekken en niet over te gaan tot de definitieve gunning indien partijen niet tot een overeenkomst komen of indien daar vanuit de locatieontwikkeling reden toe is.

8 8 4 UITGANGSPUNTEN 4.1 Locatie In het programma voor Zevenaar-Oost en Reisenakker is plaats voor circa woningen en m 2 maatschappelijke voorzieningen. Momenteel is de gemeente bezig een keuze te maken uit drie verschillende stedenbouwkundige visies. De definitieve aantallen en typen woningen staan nog niet vast. Bouwprogramma 1. De huidige plannen voorzien in het volgende ontwikkelingsprogramma voor Zevenaar-Oost en Reisenakker. Deze getallen zijn indicatief; er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Tabel 4.1: Overzicht woningen Zevenaar-Oost Segment Type woningen Aantal woningen Sociale huur Rijenwoning 166 Appartement 71 Middeldure huur Rijenwoning 54 Appartement 22 Goedkoop Rijenwoning 166 Appartement 71 Middelduur Rijenwoning 166 Appartement 70 Duur laag Halfvrijstaand hoekwoning in rij 222 Appartement 94 Duur hoog Halfvrijstaand en 2/1-kap 222 Appartement 94 Top Vrijstaand 158 Totaal Tabel 4.2: Overzicht karakteristieken woningen Reisenakker Karakteristiek Totaal circa 470 woningen 25 woningen per hectare Grondgebonden ± 70%; gestapeld ± 30% Koop 80%; huur 20% 4.2 Planning 2. De planning gaat uit van: > Medio het jaar 2007 het bouwrijp maken van de 1 e fase woningen > In het jaar 2008 starten met het bouwen van de 1 e fase woningen (circa 650) > In circa 10 jaar de gehele locatie realiseren 3. Het bouwtempo is afhankelijk van marktomstandigheden, wetgeving en de voortgang in de planologische procedure.

9 9 4.3 Gebouwen 4. Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat de gebouwen in Zevenaar-Oost en Reisenakker voldoen aan een EPC 0,65 (± 20% lager dan vereist in het vigerende Bouwbesluit). 5. In de praktijk kunnen EPC-waarden lager liggen. 6. De gemeente streeft ernaar de gebouwen te voorzien van een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem, met een maximale aanvoertemperatuur van ± 50 C en een maximale retourtemperatuur van ± 30 C. 7. De grondgebonden woningen worden voorzien van kruipruimten, de appartementen worden voorzien van (parkeer)kelders, waar leidingen voor de Duurzame energievoorziening aangelegd kunnen worden. 8. Uitgangspunt is dat de ontwikkelaars technische voorzieningen als meterkasten en sparingen voor zover in aanbieding vermeld realiseren. 9. Gemeente Zevenaar doet geen uitspraak over de hoogte van de energievraag en geven geen garantie af voor de hoogte en de continuïteit van de energievraag. 4.4 Juridisch 10. De gemeente draagt ervoor zorg dat de rechten en verplichtingen die op grond van de selectieprocedure op basis van het onderhavige Programma van Eisen vanuit de geselecteerde aanbieder jegens de beoogde ontwikkelaar en particuliere kavels gelden, onderdeel worden van de ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars dan wel particulieren (in het kader van particulier opdrachtgeverschap).

10 10 5 RANDVOORWAARDEN Dit hoofdstuk omvat de randvoorwaarden voor de verschillende soorten Duurzame energievoorzieningen. 5.1 Algemeen 1. De aanbieder neemt de lokale omstandigheden, relevante plannen en de in hoofdstuk 4 genoemde uitgangspunten onverkort in acht. 2. Wanneer de aanbieder voor de realisatie van essentiële onderdelen van de Duurzame energievoorziening afhankelijk is van derden, dient door middel van een contract te worden aangetoond dat de tijdige realisatie geen gevaar loopt. Voor essentiële onderdelen waarvan de tijdige realisatie niet genoegzaam kan worden aangetoond, dient een terugvaloptie van tijdelijke aard te worden aangeboden. 3. De aanbieder dient de instandhouding gedurende de volledige contracttermijn van alle essentiële onderdelen van de Duurzame energievoorziening, waaronder de CO 2 -reductie, in de aanbieding te garanderen. Wanneer de aanbieder hiervoor afhankelijk is van derden, dient middels een contract te worden aangetoond dat de instandhouding van de betreffende onderdelen wordt gewaarborgd. 4. Elke woning en elk gebouw op de locatie wordt, na indiening van een aanvraag bij de aanbieder, aangesloten op de Duurzame energievoorziening. Uitvoering van woningen 5. De aanbieding vermeldt de benodigde inpandige ruimte en technische voorzieningen voor de Duurzame energievoorziening. Het inpandige ruimtebeslag van de Duurzame energievoorziening bedraagt maximaal circa één vierkante meter, over de volledige verdiepingshoogte. 5.2 Duurzame energievoorziening Algemeen 6. De Duurzame energievoorziening voorziet in energie voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding. Optioneel kan koude voor ruimtekoeling worden aangeboden eventueel gedifferentieerd naar woningtype 7. De aangesloten woningen worden voorzien van individuele verbruiksmeters in de meterkasten voor in ieder geval ruimteverwarming en warm tapwater. 8. De ruimteverwarming in woningen is individueel regelbaar. 9. Gebruikscomfort is minimaal gelijk aan dat bij individuele gasgestookte installaties. 10. De capaciteit van warmtapwaterlevering voldoet voor alle woningen aan CW-klasse 4 en is op verzoek uitbreidbaar naar CW-klasse 5 of De aanbieder voorziet in een storingsdienst die 7 dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar is. Het verhelpen van eventuele storingen start binnen 2 uur na de melding en storingen zijn binnen 24 uur opgelost.

11 Warmtepompen 12. De Duurzame energievoorziening dient te voorzien in regeneratie van het bronwater. Hieronder vallen eveneens de ontwerpkosten en alle gevolgkosten, waaronder bouwkundige maatregelen, aankoop van grond, huur van benodigde ruimte. 13. De aanbieder neemt voor eigen kosten regeneratie van grondwater uit grondwaterputten in studie, waarin zij de haalbaarheid voor regeneratie middels oppervlaktewater, zonnecollectoren, asfaltcollectoren en lucht onderzoekt. Regeneratie dient binnen dan wel nabij het plangebied te worden gerealiseerd. De plaats van regenereren wordt indien noodzakelijk in overleg met de gemeente en provincie Gelderland bepaald. Aanbieder is daarbij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. 5.3 Kosten De in dit PvE genoemde bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil Aanleg, aansluiting, beheer en onderhoud 14. De aanbieder realiseert gedurende de volledige looptijd van het project voor eigen rekening en risico aanleg, aansluiting, beheer en onderhoud (preventief en correctief) van de Duurzame energievoorziening. 15. De aanbieder bouwt, onderhoudt en vervangt opstallen voor eigen rekening en risico. 16. De bouw van eventuele andere dan in de aanbieding genoemde inpandige ruimten of technische voorzieningen zijn voor kosten en risico van de aanbieder. 17. Het verplaatsen van nieuwe, door de aanbieder aan te leggen, kabels en leidingen voor het oprichten van bouwwerken is voor kosten en risico van de aanbieder voor zover de gemeente daarom verzoekt. 18. Kabels en leidingen die door de aanbieder of de door haar aan te wijzen beheerder buiten gebruik worden gesteld, dienen door en voor rekening van de aanbieder te worden verwijderd. Hierbij dient de aanbieder voor eigen rekening de oppervlakte te herstellen in de toestand waarin deze verkeerde vóór de verwijdering 19. De gemeente gaat er vooralsnog van uit dat de Duurzame energievoorziening inpasbaar is in het gebied. BAK 20. Indexering van de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) vindt plaats volgens de methodiek, zoals vermeld in het EnergieNed Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2005 of een andere nader overeen te komen indexering 21. De Bijdrage Aansluitkosten (BAK) wordt bij de ontwikkelaar in rekening gebracht voor 100% bij oplevering van de aansluiting per gebouw. 22. Naast de BAK worden voor de aansluiting geen andere kosten bij ontwikkelaar in rekening gebracht, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel Indien een leveringspunt op meer dan 25 meter afstand is gelegen van een erfgrens, kan de aanbieder meerkosten in rekening brengen bij de ontwikkelaar die hierom verzoekt. Deze meerkosten dienen in de aanbieding per extra meter te worden aangeven. De aanbieder dient aan te tonen dat deze meerkosten marktconform zijn. De gemeente kan hierop toetsen. 24. Eventuele subsidies en fiscale faciliteiten voor de aanleg van de Duurzame energievoorziening, waar de aanbieder aanspraak op kan maken, worden verdisconteerd in de BAK. De aanbieder dient zich in te spannen voor het verkrijgen van de subsidies respectievelijk fiscale faciliteiten en dient aan te geven of en welke subsidies mogelijk verkregen kunnen worden.

12 Het eventueel incalculeren van subsidies of enige andere vorm van financiële bijdragen van derden mag niet leiden tot risico s voor de realisatie van de Duurzame energievoorziening of voor de prijsstelling van de BAK en/ of tarieven. 26. Een eventuele wijziging in de planning van het bouwrijp maken en de bouw van ten hoogste een jaar heeft geen invloed op BAK en tarieven. De aanbieder dient in de aanbieding aan te geven wat de eventuele consequenties voor de BAK en tarieven zijn van wijziging van de planningen groter dan een jaar. 27. Een eventuele wijziging in het aantal woningen binnen een bandbreedte van ±10% ten opzichte van in paragraaf 4.1 gegeven aantallen, of het niet aansluiten van een beperkt aantal woningen, heeft geen invloed op BAK en tarieven. 28. Eventueel van kracht wordende wetgeving die van invloed is op de exploitatie van de aanbieder, mag niet leiden tot verhoging van de BAK of de tarieven noch anderszins met de gemeente, ontwikkelaar of bewoners worden verrekend en/ of doorbelast. 29. De gemeente maakt afspraken met de aanbieder over de tarieven en het toezicht op handhaving. 30. Het is mogelijk dat de gemeente met ontwikkelaars afspraken maakt over aanvullende energiebesparende maatregelen. Dit in het geval de woningen met een casco EPC van 0,8 én met de aangeboden Duurzame energievoorziening niet voldoen aan een EPC van 0,65. De kosten voor deze aanvullende energiebesparende maatregelen worden meegewogen in de beoordeling van de aanbieding. Vastrecht en tarieven 31. Tarieven en vastrecht kunnen jaarlijks worden geïndexeerd volgens bepalingen van EnergieNed of een andere nader overeen te komen indexering. 32. De jaarkosten worden bij de afnemer in rekening gebracht op basis van vastrecht en gemeten verbruik. 33. De bij de afnemers gedurende de contractduur in rekening te brengen jaarkosten voldoen aan het in bijlage D gestelde kostenkader. 34. De gemeente maakt afspraken met de aanbieder over de hoogte van tarieven en het toezicht op de handhaving. 5.4 Planning 35. De ontwikkelaars stellen een planning voor de jaarlijkse bouwproductie op en communiceert deze naar de aanbieder. De aanbieder dient deze met de aanleg van de Duurzame energievoorziening te volgen. 36. De aanleg van de Duurzame energievoorziening sluit aan op de planning van het bouwrijp maken en het bouwen van gebouwen. De aanleg van de Duurzame energievoorziening mag niet leiden tot wijziging in de planning van de bouwproductie. 37. De gebouwen worden ten minste één maand voor oplevering aangesloten op de Duurzame energievoorziening. 5.5 Communicatie 38. De gemeente en ontwikkelaar initiëren een overleg voor afstemming over aanleg van de Duurzame energievoorziening in relatie tot de aanleg van andere voorzieningen waaraan de geselecteerde aanbieder dient deel te nemen. 39. De gemeente, de aanbieder en ontwikkelaar zorgen in overleg voor een gezamenlijke informatieverstrekking naar afnemers. 40. De gegunde aanbieder stelt voor de gemeente voor eigen rekening en risico jaarlijks een rapportage op over ten minste de milieuprestatie en de tarieven van de Duurzame

13 13 energievoorziening in relatie tot de in dit programma van eisen vermelde doelstelling en randvoorwaarden en verstrekt deze rapportage aan gemeente, ontwikkelaar en belanghebbende partijen. De gemeente, ontwikkelaar en belanghebbende partijen hebben het recht de milieuprestatie en bewonerstarieven te toetsen. Over de methode van toetsing en controle op nalevering worden na voorlopige gunning concrete afspraken gemaakt. 5.6 Milieu 41. De CO 2 -emissiereductie bedraagt jaarlijks ten minste 14% ten opzichte van de referentie nieuwbouw met een EPC van 0,8 en aansluiting op een gas- en een elektriciteitsnet. De koeling zijn in de referentie niet voorzien van koeling. De CO 2 -emissiereductie van de aanbieding wordt getoetst conform de methodiek en uitgangspunten in bijlage D. De geselecteerde aanbieder dient jaarlijks op basis van uitgevoerde metingen aan te tonen dat de overeengekomen CO 2 -reductie daadwerkelijk is gerealiseerd. 42. Het toewijzen van Groencertificaten of daarmee vergelijkbare en verhandelbare certificaten van duurzame energie aan afnemers binnen de locatie, waaronder ook wordt verstaan onderdelen van de Duurzame energievoorziening die in het beheer zijn van afnemers, om een CO 2 -reductie te behalen wordt niet toegestaan. 43. Met inachtneming van artikel 42, kan het aanwenden van buiten de locatie opgewekte Duurzame Energie ten behoeve van de onder 2.2 genoemde Duurzame energievoorziening onder voorwaarden in de CO 2 -berekening worden gehonoreerd. Deze duurzame energie dient te worden opgewekt uit de hernieuwbare bronnen wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. Deze duurzame energie wordt alleen gehonoreerd voor CO 2 -reductie hoger dan 14%. Door middel van Certificaten van duurzame energie dient jaarlijks de hoeveelheid te worden aangetoond evenals van welke bronnen de duurzaam opgewekte energie afkomstig is. 44. De aanbieder dient de hierbij van toepassing zijnde constructie te beschrijven. In de aanbieding en de jaarlijkse rapportage dient te worden aangetoond: > van welke bronnen de Duurzame Energie afkomstig is > dat de Certificaten genoegzaam aantoonbaar kunnen worden ingezet ten behoeve van de locatie > dat bovengenoemde aspecten gelden gedurende contractperiode. 45. Indien in enig jaar blijkt dat de overeengekomen milieudoelstelling niet gehaald is, zal de aanbieder de milieudoelstelling alsnog realiseren door bijvoorbeeld te compenseren in volgende jaren. Indien de milieudoelstelling gedurende het laatste jaar van de contractperiode niet wordt gerealiseerd, zal de aanbieder dit alsnog bijvoorbeeld financieel compenseren. 46. Voor alle typen Duurzame energievoorzieningen dient het effect van de Duurzame energievoorziening in de EPN te worden aangetoond. Indien de aanbieder hierbij gebruik maakt van een kwaliteitsverklaring is de aanbieder verantwoordelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid en houdbaarheid van de acceptatie hiervan binnen de bouwvergunningprocedure. 47. De aanbieder spant zich in eventueel mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëncy van de Duurzame energievoorziening door te voeren in de beheersfase gedurende de looptijd van de overeenkomst. Milieu en gezondheid 48. Leidingverliezen en energieverbruik voor pompen en dergelijke worden zoveel mogelijk beperkt.

14 Warmtedistributieleidingen worden voorzien van CFK-vrije isolatie. De aanbieder dient zich in te spannen medewerking te verlenen aan het streven van de gemeente om het gebruik van PVC zoveel mogelijk te beperken. In de aanbieding dient hiertoe aangegeven te worden hoe de aanbieder aan dit streven invulling geeft. 50. De aanbieder is ervoor verantwoordelijk dat warmtedistributieleidingen niet leiden tot gezondheidsrisico s door opwarming van drinkwater. Indien nodig worden warmtedistributieleidingen in separate schachten gelegd. 51. De warmtapwatervoorziening leidt niet tot gevaar voor besmetting met legionella. 5.7 Ruimtelijke ordening 52. Kabels en leidingen worden ondergronds aangelegd. Als kabels en leidingen kruisen met oppervlaktewater, wegen of spoorwegen dan gebeurt dat ondergronds. 53. Tracés voor kabels en leidingen, situering en ontwerp van opstallen en locaties voor grondwaterbronnen in of op openbaar gebied worden na overleg door de gemeente vastgesteld. 54. Tracés voor kabels en leidingen, situering en ontwerp van opstallen, locaties voor grondwaterputten, inpandige technische voorzieningen voor de Duurzame energievoorziening in of op terrein van ontwikkelaar worden na overleg door de ontwikkelaar vastgesteld. 55. De aanbieding vermeldt de benodigde inpandige ruimte en technische voorzieningen voor de Duurzame energievoorziening. Hierbij wordt het inpandige ruimtebeslag van de Duurzame energievoorziening zoveel mogelijk beperkt. 56. De Duurzame energievoorziening belemmert het gebruik van de grond voor andere kabels en leidingen en andere bestemmingen niet. 57. Eventuele opstallen in openbaar gebied worden in overleg met en na instemming van gemeente en ontwikkelaar zoveel mogelijk gecombineerd met andere bebouwing. 58. Indien opstallen in het openbaar gebied worden gerealiseerd, worden deze voor rekening van de aanbieder gerealiseerd in overeenstemming met de beeldkwaliteitsplannen voor Zevenaar-Oost en Reisenakker, waarvan de documenten op de internetsite van de gemeente Zevenaar de meest recente versies zijn. 59. De aanbieding bevat een ontwerp op hoofdlijnen voor het volledige leidingtracé met schematische weergave van de meest relevante profieldoorsnedes. Het definitief tracé voor kabels en leidingen wordt door de gemeente vastgesteld. 5.8 Juridische aspecten Voorwaarden 60. Voor het leggen van de kabels en leidingen is de gemeentelijke Kabels en leidingenverordening van toepassing (bijlage E). 61. De voorwaarden voor uitgifte van grond van de gemeente zijn van toepassing. 62. De Duurzame energievoorziening dient door de aanbieder zodanig te worden ontworpen, dat met iedere woning te allen tijde voldaan kan worden aan de bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) betrekking hebbende op de warmte- en eventuele koudevoorziening en geldend op het moment van acceptatie van de aanvraag door GIW. Eindverantwoordelijke voor het uiteindelijk verkrijgen van de GIW-garantie is de Ontwikkelaar. Vergunningen 63. De Contractpartij zorgt ervoor tijdig te beschikken over de benodigde vergunningen.

15 In ieder geval zijn de aanleg van kabels en leidingen in openbaar gebied, het bouwen van (tijdelijke) opstallen in openbaar gebied en het boren van grondwaterbronnen vergunningplichtig. 65. De Contractpartij voldoet aan de uit de vergunningen voortvloeiende eisen. 66. De gemeente verleent binnen haar mogelijkheden medewerking aan het verkrijgen van vergunningen en zal zich, voor zover van toepassing en indien dit past en acceptabel wordt geacht binnen de voorgenomen planontwikkelingen, inspannen voor het nemen van benodigde planologische maatregelen. Eigendom van de Duurzame energievoorziening 67. De Duurzame energievoorziening blijft gedurende de contracttermijn eigendom van de Contractpartij. 68. De gemeente vestigt een zakelijk recht voor de warmte- en koude-infrastructuur voor de Contractpartij aan wie de definitieve gunning wordt verleend. Hiertoe zijn de voorwaarden voor opstalrechten van de gemeente van toepassing. 69. De Ontwikkelaar neemt in de koopovereenkomst van woningen kwalitatieve verplichtingen op ten aanzien van het instandhouden van de aansluiting voor een periode van ten minste 30 jaar. Aansprakelijkheid 70. De Contractpartij vrijwaart gemeente, particuliere opdrachtgevers en Ontwikkelaar tegen aanspraken van derden voor vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met handelingen van de Contractpartij. Levering 71. De Contractpartij sluit leveringscontracten af met de Afnemers. Vrijwaring vervuilde grond 72. De gemeente staat er voor in dat de geleverde grond voor de Duurzame energievoorziening voldoet aan de milieueisen en geschikt is voor de beoogde bestemming. Duur van de overeenkomst 73. De op te stellen overeenkomst wordt van kracht na ondertekening en behelst een periode van 30 jaar, die ingaat na oplevering van de laatste woning. 74. In geval de bouw van de locatie niet doorgaat, zal geen overeenkomst gesloten worden, dan wel zal een eventueel gesloten overeenkomst ontbonden worden. In geval de bouw van de locatie geheel of gedeeltelijk niet doorgaat, geeft de overeenkomst geen recht op schadevergoeding. 75. Indien de geselecteerde Aanbieder een Duurzame energievoorziening op basis van individuele elektrische warmtepompen in combinatie met een collectieve bronwaterinfrastructuur aanbiedt, behelst de na voorlopige gunning op te stellen overeenkomst een periode van 30 jaar voor de bronwaterinfrastructuur en 15 jaar voor de individuele elektrische warmtepompen. In de op te stellen overeenkomst met de Aanbieder worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waarop de Duurzame energievoorziening na 15 jaar wordt voortgezet. 76. Tenminste vijf jaar voor het einde van de contractperiode dient de Contractpartij een voorstel te doen voor de (wijze van) continuering (onder gelijke voorwaarden) van de Duurzame energievoorziening. 77. Voortzetting van het contract kan alleen onder de voorwaarde dat ten opzichte van contractuele voorwaarden geen extra kosten in rekening worden gebracht.

16 16 6 OPBOUW VAN DE AANBIEDING De aanbieder stelt de aanbieding op in de Nederlandse taal met de volgende structuur en invulling: 1. Bedrijfsgegevens > Overzicht van de organisatie > Contactpersoon(en) 2. Duurzame energievoorziening Algemene toelichting op: > De aanbieding > Keuze voor de Duurzame energievoorziening > Wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd op korte en lange termijn > Wijze waarop voorzien wordt in toepassing van duurzame energie Algemene beschrijving van: > Systeemontwerp met principeschema(s) > Kenmerken van installaties en brandstoffen > Continuïteit 3. Prijsstelling/ Kostenberekening Prijsstelling en kostenberekening met de volgende onderdelen: > Totale kosten > Kosten per woning en utiliteitsgebouw: - BAK voor warmte / evt. koude - Kosten voor uitbreiding tapcomfort o.b.v. uitbreiding van: - CW-klasse 4 naar 5 en 6 - Vastrecht warmte / evt. koude - Energietarieven. Onderbouwing van de kosten en tarieven. > De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de kosten voor de afnemers > Kostenraming van inpandige ruimten en technische voorzieningen zoals beschreven onder punt 5 van dit hoofdstuk te realiseren door de ontwikkelaar. Deze kosten wegen mee in de beoordeling van de aanbieding. > Aangewende subsidies 4. EPC, CO 2 -emissie en duurzame energie > Toelichting op het effect van de Duurzame energievoorziening op de EPC (uitgaande van casco EPC 0,8) > Berekening van de CO2-emissie volgens bijlage D > De voor de berekening gehanteerde uitgangspunten met onderbouwing > Berekening van de energieverliezen in de leidingen (in GJ/jaar) 5. Technische/ Organisatorische specificaties > Omschrijving van:

17 17 - Te treffen technische voorzieningen in of aan de gebouwen ten behoeve van de aansluiting en, indien van toepassing, energieopwekking - Juridische aspecten behorend bij technische voorzieningen (eigendom, aansprakelijkheid) - Geschatte afmetingen van bouwkundige voorzieningen > Opgave van geluids- en trillingsniveaus in de omgeving van energiegebouwen > Tijdplanning van uit te voeren werkzaamheden > Voorgestelde projectmanagementorganisatie 6. Randvoorwaarden > Verklaring en toelichting waaruit blijkt dat aan de in hoofdstuk 5 gestelde randvoorwaarden wordt voldaan 7. Referenties > Referentielijst van gelijksoortige uitgevoerde projecten > Verklaring van betrokkenen (bijvoorbeeld opdrachtgevers en gebruikers) dat deze projecten met goed gevolg zijn uitgevoerd 8. Juridische gegevens > Overzicht van voor de realisatie van de aanbieding benodigde vergunningen > Leveringsvoorwaarden voor gas, warmte en koude, voor zover van toepassing > Aansluitvoorwaarden voor de betreffende Duurzame energievoorzieningen > Overige Algemene Voorwaarden van de aanbieder die bij het realiseren van de Duurzame energievoorziening van toepassing zijn 9. Overige relevante gegevens

18 18 BIJLAGEN

19 BIJLAGEN 19 A BEGRIPPEN Aanbieder Afnemer BAK Certificaat CO 2 Contractpartij CW-klasse Duurzame energie Duurzame energievoorziening Partij die de uitnodiging heeft ontvangen voor het doen van een aanbieding op basis van dit Programma van Eisen en alle partijen die in opdracht van de eerstgenoemde partij of in een samenwerkingsverband werken aan de bedoelde aanbieding Een persoon die beschikt over een aansluiting danwel daartoe een aanvraag heeft ingediend Bijdrage Aansluit Kosten, zijnde een éénmalige bijdrage in de kosten voor het aansluiten op de Duurzame energievoorziening Het bewijsdocument dat het Energiebedrijf kan inzetten om aan te tonen dat Duurzame elektriciteit is aangewend. Het bewijsdocument moet worden geaccepteerd door de door de Minister van EZ aangewezen instantie, op dit moment de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Als bewijsdocument zijn enkel en alleen te gebruiken: - een groencertificaat zoals bedoeld in de Regeling Groencertificaten Elektriciteitswet 1998, - de Garantie van Oorsprong, een certificaat zoals bedoeld in het Renewable Energy Certificates System (RECS), - eventuele rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde documenten, - anderszins gegarandeerde CO 2 -vrije certificaten die door de Gemeente worden geaccepteerd Kooldioxide, een broeikasgas dat onder andere ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen De geselecteerde Aanbieder waarmee een overeenkomst is gesloten voor de aanleg en het beheer van de Duurzame energievoorziening Een label, ontwikkelt door de Stichting energie prestatie keur, waarmee basis eisen als tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement kunnen worden vergeleken Energie opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in hybride productie-installaties die ook met conventionele energiebronnen werken, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen. Hernieuwbare energiebronnen: wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas Infrastructuur, opstallen en organisatie ten behoeve van distributie van warmte en/ of bronwater en/ of koude op de locatie inclusief het deel van de installatie op een perceel dat

20 BIJLAGEN 20 EPC Gasprijs Grondwaterbron Indexering Leveringspunt Locatie Netbeheerder Niet-meer-dan-anders-beginsel Ontwikkelaar Opstal Overeenkomst Programma van Eisen Technische voorzieningen door de aanbieder wordt beheerd met inbegrip van meetinrichting en dergelijke Energieprestatiecoëfficiënt: maat voor de energetische eigenschappen van een gebouw of een gedeelte daarvan berekend volgens de vigerende Energieprestatienorm (EPN; NEN 5128 en NEN 2916) Marktconforme prijs voor aardgas Onttrekkings- en infiltratievoorziening met opstal voor oppompen of terugpompen van grondwater ten behoeve van de Duurzame energievoorziening Indexering volgens de methodiek, zoals vermeld in het EnergieNed Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2005 Het punt waar de installaties van een woning of gebouw fysiek zijn aangesloten op de Duurzame energievoorziening Het in paragraaf 4.1 beschreven gebied Door het ministerie van Economische Zaken aangewezen partij die zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van energie-infrastructuur Het beginsel op grond waarvan jaarlijkse kosten voor energieverbruik en installatieonderhoud niet hoger zijn dan in de situatie met gaslevering zoals beschreven in bijlage D De nog nader te selecteren partij(en) die woningen en utiliteitsgebouwen op de locatie Zevenaar-Oost en Reisenakker ontwikkelt (ontwikkelen) en realiseert (realiseren). Bouwwerk ten behoeve van de Duurzame energievoorziening Afspraak tussen gemeente, aanbieder en Ontwikkelaar zoals bedoeld in paragraaf 3.5 Het voorliggende document met referentienummer /PvE Bouwkundige constructies en installaties

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties WjE-6914 Iburg j Utrecht, 24 november 2007 Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties Opdrachtgever Gemeente Almelo Postbus 5100 7600

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Versie: 1.2 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gas is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie