Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007"

Transcriptie

1 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 3 oktober 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.. Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij deelt mee dat mevrouw Waschkowitz, beleidmedewerkster afd. WOC, vandaag voor het laatst aanwezig is en bedankt haar voor de werkzaamheden die zij voor de commissie heeft gedaan. Ook heet hij mevrouw Comajta van harte welkom als nieuwe beleidsmedewerkster Volksgezondheid (afd. WOC). Afwezig zijn de commissieleden: dhr. T. Mars (VVD), dhr. C.J. Schuit (CDA), dhr. C. Zijlmans (Burgerbelang) Publieksrondvraag/spreekrecht Hier wordt geen gebruik van gemaakt Vaststelling notulen 5 september 2007 Tekstueel Pagina 5; agendapunt ; mevrouw Bente moet zijn mevrouw Bunte. Naar aanleiding van Pagina 6; De heer Kwint vraagt wanneer de brief over de blauwe loper in de commissie MO behandeld wordt. Mevrouw Lo Pizzo (GroenLinks) vraagt of deze brief vanavond aan de orde komt. De raadsgriffier meldt dat dit onderwerp volgende maand op de agenda staat. Afd. WOC Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen / wijzigingen wordt het verslag vastgesteld Actieve informatie vanuit het college / Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) Motie 17/eindejaarsuitkering De Boer geeft een toelichting. De commissieleden zijn ook schriftelijk geïnformeerd. Als deze motie wordt uitgevoerd, dan is de gemeente in overtreding. De minister heeft aangegeven dat hij daadwerkelijk handhavend gaat optreden. Boete zal tenminste het bedrag zijn dat je wilt uitgeven. Het college vindt dit uiteraard erg teleurstellend en zal kijken of er toch nog ander juridische mogelijkheden zijn. In ieder geval zal gekeken worden of het minimabeleid nog kan worden aangescherpt. De wethouder is benieuwd of de commissie ook nog suggesties heeft. 1

2 Mevrouw Bunte (PvdA) vraagt of er zicht is op de maatregelen die genomen gaan worden op basis van het in dit voorjaar gesloten bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. Mevrouw Stam (VVD) vraagt of we achter lopen op de landelijke trend qua uitstroom. Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt of er een verschil is tussen structureel of incidenteel. De Boer geeft aan dat Heerhugowaard een buitengewoon laag aantal uitkeringsgerechtigden heeft. Als we beleid niet wijzigen gaan we achter lopen. Doel voor komende 12 maanden is 50 extra mensen uit de bijstand. De gemeente heeft ook geparticipeerd in de banenmarkt. Mensen met een uitkering worden hiervoor actief benaderd. Er is geen verschil tussen structureel en incidenteel. In de miljoenennota zitten een aantal maatregelen. Per 1 januari a.s. worden o.a. schoolboeken voor de middelbare school gratis. Scheelt 300 euro per jaar. AED-apparaten geeft aan dat er in ieder geval apparaten aanwezig zijn binnen het gemeentehuis, de brandweerkazerne en bij de gemeentewerf. Het is niet bekend of er ook een apparaat in Middenwaard aanwezig is. De commissie vraagt of dit een keer geïnventariseerd kan worden door het college. Dit wordt toegezegd. Regionaal archief Piet geeft een toelichting. Namens de gemeente Heerhugowaard heeft hij zitting in het bestuur van het Regionaal Archief. De vraag is; wie van de commissieleden MO wil, naast de wethouder, zitting nemen in het bestuur van het Regionaal Archief. De heer Arkeveld (Burgerbelang) biedt zich hiervoor aan. Afgesproken wordt dit punt aan de orde te stellen in het raadsconvent van 9 oktober a.s. Raadsgriffier Jaarrekening 2006 en conceptbegroting 2008 SOVON GroenLinks, PvdA en Burgerbelang zijn positief over het voorstel en hebben geen vragen. De heer Botman (CDA) vindt de ter inzage liggende stukken erg cijfermatig en niet echt duidelijk. Hij maakt zich zorgen over het aantal leerlingen dat sterk terugloopt. Mevrouw Stam (VVD) hoopt dat men niet overgaat tot het oppotten van geld. Mevrouw Van t Schip (HOP) vraagt of er een inhaalslag kan worden gemaakt ten aanzien van de nieuwbouw voor Huygenwaard. Piet geeft aan dat het marktaandeel aan leerlingen inderdaad dramatisch terugloopt. Ook geeft hij aan dat het verbazingwekkend is dat er geen onderwijsvisie aanwezig is. Over de huisvesting is volgens hem ook niet voldoende nagedacht. Er zijn geen zwaarwegende risico s bekend. Er vindt enige reservevorming plaats, maar niet buitensporig. Voor wat de inhaalslag betreft; de stichting heeft meerdere scholen onder zich en niet alleen Huygenwaard. Huygenwaard heeft veel positieve 2

3 punten waar ze zelf echter te weinig extern over communiceren. Wat de commissie betreft kan het voorstel als akkoordstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 oktober Het CDA zal een stemverklaring afleggen Activiteitenplan preventie 2008: Dicht bij huis kiezen voor gezond leven 1 e termijn commissie Mevrouw Bunte (PvdA) vraagt zich af hoe de cultuuromslag zal worden bewerkstelligd en of de gebiedsteams nu wijkpanels worden? De heer Botman (CDA) wil graag een mondelinge toelichting van de wethouder op de wijze van uitvoering van dit activiteitenplan. Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt of er vandaag ook nog ambtenaren naar de informatiedag Woerden Actief zijn geweest. Mevrouw Stam (VVD) merkt op dat het resultaat van de overgewicht ambitie nog niet SMART geformuleerd is. En wat wordt er verstaan onder de aanvulling op de bestaande instrumenten en wie zijn er betrokken bij de gebiedsteams? Mevrouw Van t Schip (HOP) vraagt of gebiedsteam hetzelfde is als wijkteam. En wat gebeurt er met de andere wijken? En er wordt nog te weinig gedaan aan de sociale cohesie. Verzoek om ook de hiaten op te sporen en niet alleen de speerpunten aan te geven. Burgerbelang en GroenLinks hebben geen aanvullende vragen. Beantwoording door de wethouder is blij dat dit stuk zo goed wordt ontvangen door de commissie. De beleidsnotitie is al eerder door de raad goedgekeurd in het voorjaar en deze notitie is een aanvulling. De preventiemaatregelen worden uitgevoerd door de GGD vanuit het budget dat ter beschikking wordt gesteld. Volgende maand volgt een nadere toelichting op het punt alcoholmisbruik. Het gebiedsteam is gevormd door de eigen organisatie en is dus iets anders dan het wijkteam. Het gebiedsteam stimuleert de wijkteams, waarbij gekeken wordt wat er kan worden gedaan aan preventie. Dit versterkt de sociale cohesie. De doelen zullen worden geëvalueerd en dit komt t.z.t. terug in de commissie. Mevrouw Comajta geeft aan dat ze vandaag naar Woerden Actief is geweest. Het was een heel informatieve dag. Verder geeft zijn aan dat de hiaten ook in kaart worden gebracht en dat de burgers hierbij worden betrokken. Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt of er al iets te zeggen is over het stimuleringsproject. Het antwoord is dat dit nog niet klaar is. Tijdens de volgende vergadering kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven. Mevrouw Van t Schip (HOP) wil weten hoe het gesteld is met de overlap tussen de initiatieven van verschillende instanties. Het antwoord is dat er samenwerking zal plaatsvinden door middel van een heel brede coalitie waarin alle partijen zullen worden betrokken. De heer Arkeveld (Burgerbelang) vraagt of scholen ook betrokken worden bij de problematiek rondom het alcoholmisbruik. 3

4 Het antwoord hierop is bevestigend. Wat de commissie betreft kan het voorstel als akkoordstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 oktober Vrijwilligersbeleid Heerhugowaard 2008 t/m e termijn commissie De heer Botman (CDA) vindt dat een regierol door de gemeente een goede zaak is. Hij vreest dat het anders niet gaat lukken om voldoende vrijwilligers te vinden. Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt zich af over welke organisaties men het heeft die niet goed met elkaar communiceren. SWH gaat ondersteuning bieden aan de vrijwilligersorganisatie. Geldt dit ook voor de buurthuizen? Is er vooraf overleg geweest met de vrijwilligersorganisaties? En is het al bekend wat er gebeurd als cliënten zich met elkaar gaan verenigen ten aanzien van de prijsstelling huishoudelijke hulp. De heer Arkeveld (Burgerbelang) vraagt wat men bedoelt met de regierol gaat uit van door de gemeente zelf geschetste kaders. Mevrouw Stam (VVD) wil weten of het alleen gaat om de kwaliteit of ook om de kwantiteit van de vrijwilligers. En zijn de kosten van de SWH extra kosten of gaat dit af van het al beschikbaar gestelde budget. Mevrouw Van t Schip (HOP) geeft aan dat jongeren wel bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen, als er maar wel een tegenprestatie tegenover staat. Ze vraagt of er nu ook een databank beschikbaar is voor vrijwilligers. Mevrouw Bunte (PvdA) vraagt waarom de mantelzorg hier niet in is meegenomen. En in hoeverre is het Horizoncollege hier bij betrokken. En zijn deze SWH-uren nieuw of wordt dit gefinancierd vanuit bestaand budget. Ze dringt aan op het instellen van een verenigingswinkel. GroenLinks is positief over het voorstel maar heeft geen vragen. Beantwoording door de wethouder Conform de WMO is het verplicht om een beleidsplan vrijwilligers te hebben. Ook voor de mantelzorg komt er nog een beleidsplan. Het is juist dat de gemeente de regie wel op zich moet nemen om voldoende vrijwilligers te hebben voor de toekomst. Wel wordt er gedacht aan kortere projecten zodat vrijwilligers zich niet voor een x-aantal jaren hoeven te binden. De plannen voor een maatschappelijke stage zijn nog niet concreet. De vrijwilligers worden ondersteund door een cursus via het Horizoncollege (Sesamacademie). Het budget SWH waar over gesproken wordt is bestaand budget. Vrijwilligers worden dus ook ondersteund door SWH. Nu wordt er een extra dienst afgenomen vanuit SWH. Men krijgt dus een extra budget voor de ondersteuning van vrijwilligers. De wethouder weet niet welke organisaties precies onvoldoende met elkaar communiceren. Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) wijst op het ontstaan van een vicieuze cirkel (geen goede PR, geen vrijwilligers). De wethouder geeft aan dat het beleidsplan wordt gecommuniceerd richting de vrijwilligersorganisaties en via de website. De wethouder geeft nog een toelichting op de problemen binnen thuiszorgorganisaties waar de afgelopen week veel over is geschreven in de pers. In Heerhugowaard zijn geen klachten tot dusver. Regierol van de gemeenten binnen zelf geschetste kaders. 4

5 Dit houdt in dat de gemeente moet gaan werken binnen de kaders van het beleidsplan dat door de raad is vastgesteld. Deze tekst zal nog worden aangepast. Het is niet duidelijk of er ook een databank is ten aanzien van de mantelzorgers (respijtzorg). Dit wordt nog nagekeken. Aan het ontwerp-besluit zal aan punt 2 nog worden toegevoegd binnen het bestaande budget. De wethouder kijkt nog na waarom het Horizoncollege niet genoemd staat. wat de commissie betreft kan, met inachtneming van het hiervoor gestelde, het voorstel als akkoordstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 oktober Afgesproken wordt dat de voorzitter, namens de commissie, nog een toelichting zal geven bij de raadsbehandeling van het voorstel om het belang van de nota te benadrukken Plan van aanpak Zo kan het ook: Actief Burgerschap 1 e termijn commissie Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vindt actief burgerschap een gemeenteterm. Zo kan het ook staat dichter bij de burger. Vraagt wat de commissie er van vindt. Mevrouw Stam (VVD) vindt term actief burgerschap prima. Stichting Present krijgt nu bijdrage. Hoe zit het met de subsidieaanvraag. Mevrouw Van t Schip (HOP): actief burgerschap spreekt aan. Wat zijn de ervaringen met het steunpunt van het Leger des Heils in de Rivierenwijk? Mevrouw Bol (GroenLinks) vraagt om een toelichting op beslispunt 3 bij de bestemming het rekeningresultaat 2007 van de jaarrekening het resterende budget van 2007 ( euro) van zo kan het ook toe te voegen aan het budget voor De tekst van het beknopt voorstel en het ontwerp-besluit komt niet met elkaar overeen, En er wordt gesproken over het gebruik van het klusbudget wijkpanel. Is dit wel afgestemd? Mevrouw Bunte (PvdA) stelt voor om een bedrag van euro te bestemmen voor De Piramide. is van mening dat de term actief burgerschap duidelijk is. WMO klankbordgroep is niet hetzelfde als WMO-ClientenAdviesraad. Het klopt dat het beknopt voorstel niet overeenkomt met het ontwerp-besluit. Wat bij beknopt voorstel staat is door het college besloten. Het ontwerp-besluit moet hierop aangepast worden. T.a.v. Stichting Present legt wethouder uit dat de subsidieaanvraag niet voldoet aan artikel 9, lid 3 van de Subsidieverordening. Wat Present doet kan ook door de markt worden gedaan. Als Stichting Present in 2008 hetzelfde blijft doen en haar doelstellingen hetzelfde blijven komen ze na 2008 niet in aanmerking voor subsidie. N.a.v. vraag van mw. Bol (GroenLinks) geeft de wethouder aan wel iets te willen doen in de Stad van de Zon. Er ligt echter nog geen concreet plan. De wethouder is hierover nog in gesprek met het wijkpanel van de Stad van de Zon. Om iets extra te doen voor de Piramide in de Rivierenwijk maakt geen onderdeel uit van het collegevoorstel. De PvdA kan hierover amendement indienen in de raad. Door de fracties wordt gediscussieerd over de tenaamstelling van 5

6 het Plan van Aanpak. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de titel Actief Burgerschap: Zo kan het ook. Het meest treffend is. Wat de commissie betreft kan het voorstel als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 oktober zal er voor zorg dragen dat het ontwerp-besluit in overeenstemming wordt gebracht met het beknopt voorstel. De PvdA zal tijdens de raadsvergadering een amendement indienen waarin wordt voorgesteld om een bedrag van euro te bestemmen voor de Piramide Evaluatie zorgloket De heer Arkeveld (Burgerbelang) is benieuwd naar de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Mevrouw Stam (VVD) vraagt opheldering over het registratiesysteem. Mevrouw Van t Schip (HOP) deelt mee dat zij veel positieve reacties heeft gehoord over het zorgloket. Mevrouw Lo Pizzo (GroenLinks) vraagt of de privacy van het zorgloket is opgelost. Mevrouw Bunte (PvdA) vraagt naar de RIMA. Hebben zij zichzelf een laag cijfer gegeven en is de nieuwe werkplek een verbetering? Alle fracties spreken zich positief uit over de evaluatie. geeft een toelichting op het RIMA. Bezoekers van de RIMA vonden het niet altijd prettig dat de RIMA zo dicht bij de Sociale Dienst zat omdat zij soms problemen hadden met de Sociale Dienst. Er gaan zelfs stemmen op of de RIMA steunpunten niet beter in de wijk gesitueerd kunnen worden. Er is nog wel verschil tussen de culturen van de verschillende instanties maar er zit verbetering in. De privacy is geregeld door het gebruik maken van gesloten spreekkamers. De toegankelijkheid is voldoende (het is mogelijk om met een Booster in de spreekkamer te komen) maar kan beter. Het registratiesysteem werkt niet naar behoren, maar daar wordt aan gewerkt Rondvraag Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) spreekt haar waardering uit over het werkbezoek georganiseerd door Reigersdaal en projectgroep De Draai op 19 september jl. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Tot zover de uitkomsten van vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 3 oktober 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing. Met vriendelijke groet, J.M. Hoogland, raadsgriffier 9 oktober

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2007 Aanwezigen : Dhr. C.C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

NOTULEN (vastgesteld)

NOTULEN (vastgesteld) NOTULEN (vastgesteld) Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 september 2008 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P.M.

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 5 november 2008 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw M.M. Jonkman (PvdA),

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 februari 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 februari 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 februari 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 7 februari 2007, vooruitlopend op de

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 24 oktober 2007 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, loco-raadsgriffier

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 1 april 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 maart 2007 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, loco -raadsgriffier

Nadere informatie

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde.

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde. N O T U L E N Onderwerp: Commissie Middelen maandag 11 mei 2009 Aanwezig: Afwezig: Notulist(e): mw. V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) dhr. M. Dijkstra (Burgerbelang),

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 5 september 2007 Aanwezigen : Dhr. C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 februari 2009 Aanwezigen : Mevrouw A. Valent-Groot (plv. voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer J.D. Koppelaar

Nadere informatie

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein Datum: dinsdag 19 juni 2018 Aanvangstijd: 20:00 uur Eindtijd: 21.48 uur Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen Aanwezig: Voorzitter en commissiegriffier

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 4 november 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

NOTULEN (vastgesteld)

NOTULEN (vastgesteld) NOTULEN (vastgesteld) Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 maart 2009 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P.M. Bunte

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 6 februari 2012 Aanwezigen: Mevrouw V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter), mevrouw H.E. Nieman (loco raadsgriffier), de heer E.S. van der Laan (VVD),

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 2 april 2009 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer J.D. Koppelaar (PvdA),

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 10 juni 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 10 juni 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 10 juni 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 10 juni 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 november 2009

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 november 2009 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 november 2009 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 3 november 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 13 september 2016 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie. Opening De voorzitter heeft iedereen welkom geheten en de raadsvergadering

Nr. Voorstel Onderwerp Actie. Opening De voorzitter heeft iedereen welkom geheten en de raadsvergadering Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 25 juni 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 januari 2009 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer J.D. Koppelaar (PvdA),

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 5 maart 2008

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 5 maart 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 5 maart 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 5 maart 2008, vooruitlopend op de notulen.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen nota Beleidskaders 2014-2015 Participatiewet/Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en instemmen met de daarin opgenomen beleidskaders alsmede instemmen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 7 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-03-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is afbericht ontvangen

Nadere informatie

Insprekers: J.E. Vlottes namens de heer D. van der Meer en de Provinciale Commissie Heemschut Zeeland

Insprekers: J.E. Vlottes namens de heer D. van der Meer en de Provinciale Commissie Heemschut Zeeland BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE OMGEVING Datum: 24 oktober 2012 AANWEZIG: Voorzitter: Mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman Commissiegriffier: Mw. mr. N.G.E. Haars Commissieleden: Mw. M.P.E. de Feijter-de Feijter

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars.

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars. Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland, gehouden op donderdag 29 mei 2019 in het gemeentehuis van Noord-Beveland. Aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Mevr. J.H.J.B.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 6 november 2007

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 6 november 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 6 november 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 6 november 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 november 2017 Voorzitter: Dhr. drs. J. Th. Hoekema Wethouders: Dhr. Beers, dhr. Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. drs. G.J. de Graaf Aanwezig: Mw.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

06-2010 Wmo-adviesraad Westland. Notulen WMO-adviesraad gemeente Westland

06-2010 Wmo-adviesraad Westland. Notulen WMO-adviesraad gemeente Westland Notulen WMO-adviesraad gemeente Westland Vergadering dd 15 december 2010 locatie De Anjer gemeentehuis Naaldwijk. Aanvang 13.30 uur. Aanwezig: Dhr. C.M.M. van W inden - voorzitter Mevr. M.A.A. de Goeij-Klugt

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 februari 2009

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 februari 2009 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 februari 2009 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 3 februari 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: De heer M.C. Hoogland (wordt vervangen door de heer C. de Kraker); De heer F. Welschen van het Willem de Zwijger college.

Afwezig met kennisgeving: De heer M.C. Hoogland (wordt vervangen door de heer C. de Kraker); De heer F. Welschen van het Willem de Zwijger college. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 1 februari 2007 vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Aanwezig: De heer R.V. van Engelen, voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw A. Bokma; PMV lid;

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019 Voorzitter: Wethouders: Ambtenaren: Griffier: Aanwezig: Afwezig: RAAD 1. Opening 2. 2A. Vaststelling agenda Besluit toelating Mw. G.N.

Nadere informatie

(Concept) NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

(Concept) NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie (Concept) NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 april 2013 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent (voorzitter), de heer H. Wijnveen (loco-raadsgriffier), de heer A.C. van Oord

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Notulen van de openbare commissievergadering ABM

Notulen van de openbare commissievergadering ABM NotulenvandeopenbarecommissievergaderingABM Datum: Aanvangstijd: Eindtijd: Locatie: donderdag21juni2018 20.00uur 20.40uur RaadzaalgemeentehuisvanHuizen Aanwezig Voorzitterencommissiegriffier J.W.Meijerman(voorzitter)

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 2 juni 2010. Aanwezigen : Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer A.C. van Oord (VVD),

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

NOTULEN Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen Publieksrondvraag/spreekrecht

NOTULEN Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen Publieksrondvraag/spreekrecht NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 9 september 2009 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P. Bunte (PvdA), de

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 8 mei 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 8 mei 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 8 mei 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 8 mei 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 juni 2009

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 juni 2009 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 juni 2009 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 30 juni 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 december 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Onderwerp : Themavergadering AVS Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 12 januari Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Onderwerp : Themavergadering AVS Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 12 januari Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp : Themavergadering AVS Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 12 januari 2011. Nummer Onderwerp Actie 11-01-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

CONCEPT BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN 4 NOVEMBER 2015

CONCEPT BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN 4 NOVEMBER 2015 CONCEPT BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN 4 NOVEMBER 2015 Aanwezig: T. Zuidema (voorzitter), J.L. Sewalt-Wijbrandts, E. Rooders-van Geldermalsen, N. Budak, D. Verbeek,

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 oktober 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 oktober 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 oktober 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 7 oktober 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 6 oktober 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de heer

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 13 juni 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 13 juni 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 13 juni 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 13 juni 2007, vooruitlopend op de notulen.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd. enlijst Commissie Sociale Leefomgeving 31 mei 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

1. Opening. 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. 4. Vaststelling agenda.

1. Opening. 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. 4. Vaststelling agenda. Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland, gehouden op donderdag 5 juli 2018 in het gemeentehuis van Noord-Beveland. Aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Mevr. J.H.J.B.

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst

Concept-Besluitenlijst Registratienummer: 2015173765 Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

Nadere informatie

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente.

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente. Betreft: woensdag 12 december 2012 Aanwezig: Afwezig mk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Bep van Norden; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman Jan Maasland; Anke van der Pluijm-van Breugel;

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 april 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 april 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 april 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 3 april 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD Datum vergadering: woensdag 17 januari 2018 Locatie vergadering: Tijdstip: Voorzitter: Secretaris: Raadzaal, Stadhuis Vianen 19.30 uur A.F. Bonthuis, wnd. burgemeester

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw

Nadere informatie