De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk."

Transcriptie

1 Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van tot uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V. van Engelen; Griffier: De heer J. Nieuwland; De leden van het platform: Mevrouw H. den Hartog-de Jong; Mevrouw E. Kouwenhoven-Hebels; Mevrouw M. Offereins (duo raadslid); Mevrouw J.R. Reuwer-Verheij (duo raadslid); De heer E.A.R. Meesters; De heer W.C. Scheurwater (tot uur). Afwezig met kennisgeving: Mevrouw A.J. van der Beek-Baas; Inzake agendapunt 4: De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Insprekers: De heren L. den Ouden en A. Banga van Natuur -en Vogelwacht Alblasserwaard; De heer R.A.C. Nardten, inzake agendapunt 3. Notuliste: Mevrouw J.C. van Prehn. 1. Opening. De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mede dat het duo raadslid Andriesse per 1 januari 2004 ontslag heeft genomen. Vanaf deze plaats wordt hem hartelijk dank gezegd voor zijn inzet en de wijze waarop hij dat gedaan heeft. 2. Vaststelling van de agenda. Het PLATFORM gaat akkoord met de agenda. 3. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 20 november Mevrouw DEN HARTOG merkt op dat mevrouw Zaal en de heer Van Leeuwen bij de vorige vergadering niet als lid maar als belangstellenden aanwezig waren. 1

2 De heer NARDTEN merkt, inzake punt 4 signalen uit de samenleving, op dat op 26 november 2003 een bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor de leden van de klankbordgroep Sport, onder leiding van de heer De Looff. Helaas voerde niemand, met uitzondering van de heer Wolters, het woord. Het bestuur van DES was onwetend van deze zaak. In deze bijeenkomst is weer gevraagd een sportraad nieuwe stijl in leven te roepen. De VOORZITTER meldt dat op 8 maart in de commissie ABZ een notitie van het college inzake de functionele raden zal worden behandeld. Mevrouw KOUWENHOVEN zegt dat ook de seniorenraad hierbij hoort, wat het PMV heeft ingebracht. Zij zal de seniorenraad op de hoogte stellen van de inspreekmogelijkheid. Mevrouw DEN HARTOG vraagt of het PMV een reactie heeft gekregen op de door hen gestuurde brief aan B&W inzake de functionele raden. De VOORZITTER zegt dat er geen antwoord is ontvangen, maar dat het onderwerp voor 8 maart op de agenda van ABZ staat. Mevrouw DEN HARTOG stelt het niet op prijs dat er geen formeel antwoord is gekomen. Mevrouw REUWER zegt dat het beoogde doel, dat het punt op de agenda komt, is bereikt. De VOORZITTER zegt dat er geen afspraken bestaan over bevestigingen aan het platform van het college. Hij stelt voor dit punt bij het college neer te leggen. Tevens zal het worden meegenomen in de volgende evaluatie. Heel formeel genomen kan een raadscommissie, inclusief het PMV, alleen maar adviseren aan de raad. Eigenlijk zou een commissie de raad moeten adviseren het college een brief te schrijven. Mevrouw DEN HARTOG merkt op dat haar reactie op pagina 3 inzake punt 4, de presentatie van ABVA-KABO-FNV, uit zijn verband is gehaald. In het rapport wat zij presenteerden werd een link gelegd tussen automatisering en de toenemende werkeloosheid, wat zij toen heeft bestreden. Het verslag wordt met inachtneming van vorenstaande opmerking vastgesteld. 4. Presentatie van: a. Stichting Syndion; De heer BOGERD houdt een presentatie over ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een handicap. Er volgt een korte discussie waarin de volgende punten naar voor komen. De heer MEESTERS gaat in op het persoonsgebonden budget en de voor en nadelen hiervan. Mevrouw REUWER vraagt naar de raakvlakken tussen Syndion en de vroegere Sociaal Pedagogische Dienst (nu MEE). Tevens wijst zij op het verschralen van de AWBZ en de gaten die hierdoor gaan vallen. Het is voor de politiek belangrijk te weten welke problemen er liggen en waar. 2

3 De VOORZITTER constateert dat er twee punten van belang zijn om naar de commissies door te leiden. De grote verandering voor gemeenten door het invoeren van de wet op de maatschappelijke zorg. Tevens is er nog geen nota gehandicaptenbeleid, waarom al eerder is gevraag. Mevrouw KOUWENHOVEN zegt dat hierop in de commissie is aangedrongen en dat (door de PAG) voorbereidingen worden getroffen om aan een nota te werken. De VOORZITTER stelt voor om bij de nieuw af te leggen bezoeken een bezoek aan de cliëntenraad en de PAG af te leggen om te overleggen over de eerder genoemde punten en specifiek de kadernota gehandicaptenbeleid. Op deze manier heeft het PMV haar informatie meteen uit eerste hand. De heer MEESTERS stelt voor ook het onderwerp levensloop bestendige huisvesting en aanpasbaar wonen mee te nemen. De VOORZITTER merkt op dat dit in de commissie Ruimte aan de orde zal komen. Het is goed daar aan te geven dat het in het PMV besproken is. Het PLATFORM stelt voor dat in verband met de veranderingen naar aanleiding van de WMZ de dames Kouwenhoven en Reuwer en de heer Meesters één en ander op papier zullen zetten. Dit zal, met het verzoek het onderwerp voor de commissievergadering Samenleving te agenderen, toe worden gezonden aan de voorzitter van de commissie. Ook zal iemand van de stichting Syndion uitgenodigd worden om in te spreken. b. Steunpunt Vrijwilligerswerk Papendrecht. De dames VAN LOON en PLATERINK van de Dordtse Welzijns Organisatie geven een presentatie over o.a. de Vrijwilligersvacaturebank. De leden van het PLATFORM stellen een aantal vragen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de vrijwilligersvacaturebank, tijdelijke middelen omzetten in permanente middelen, toevoegen van de maatschappelijke stages, de back en frontoffices, projecten toegankelijker maken. Er komt eerst een tussentijdse evaluatie en vervolgens een jaarverslag De VOORZITTER constateert dat er vanuit het platform zeer veel interesse is voor het vrijwilligerswerk. Hij stelt voor dit onderwerp op de actiepuntenlijst te zetten. Zodra de tussentijdse evaluatie van het Steunpunt er is, stelt hij voor die in de commissie Samenleving te agenderen. Datzelfde geldt voor het jaarverslag De heer MEESTERS stelt voor het Steunpunt uit te nodigen om in te spreken in de commissie Samenleving, inzake de mogelijkheden en gevaren voor vrijwilligerswerk in relatie tot de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Het PLATFORM gaat akkoord met deze voorstellen. 5. Signalen uit de samenleving. De heren Banga en Den Ouden van de natuur en vogelwacht Albasserwaard geven in het algemeen een toelichting op de activiteiten van de natuur en vogelwacht. In het bijzonder wordt een presentatie gegeven van de subsidieaanvraag (zie bijlage). Hierbij noemen zij onder andere: 1. de activiteiten en projecten; 2. onderhoud landschappen; 3. bescherming van weidevogels; 4. educatie; 3

4 5. planologie; het wel of niet bouwen in de Alblasserwaard; 6. de winkel, doe-hoek voor kinderen, video, dvd en bibliotheek. Mevrouw KOUWENHOVEN stelt voor dat zij en de heer Fijnekam (als raadsleden) de natuur en vogelwacht zullen bezoeken om de mogelijkheden voor een goede subsidieaanvraag te bekijken. Verder besluit het PLATFORM dat de heer Meesters een korte voorbereiding van het onderwerp wel of niet bouwen in de Alblasserwaard zal maken. Verzocht zal worden dit in de commissie ABZ te agenderen. De VOORZITTER vraagt of de raadsleden het plan, inzake de inrichting van het landschap en Alblasserwaard Groen, kunnen ontvangen. Er wordt afgesproken dat de heer DEN OUDEN dit plan eerst in de commissie van de Natuur bespreekt. Vervolgens zal dit plan, voorzien van een begeleidend schrijven hoe dit plan behandeld dient te worden, de raadsleden toegestuurd worden. De VOORZITTER heeft contact gehad met het Drechtoeverproject over een presentatie (maquettetentoonstelling) in het Energiehuis. Het PLATFORM besluit dit onderwerp mee te nemen bij de af te leggen bezoeken. 6. Rapportage afgelegde bezoeken. De dames KOUWENHOVEN en REUWER zullen het Rode Kruis volgende week bezoeken; De dames VAN DER BEEK en OFFEREINS hebben nog geen afspraak gemaakt met de Scouting; Door het vertrek van de heer ANDRIESSE is het bezoek aan ANBO/PCOB niet doorgegaan. Mevrouw DEN HARTOG geeft een kort verslag van het door haar en de heer Van Engelen afgelegde bezoek aan de bibliotheek (zie bijlage). 7. Afspraken nieuw af te leggen bezoeken. De VOORZITTER merkt op dat het platform, in verband met het organiseren van een extra raadsbrede bijeenkomst inzake het asielzoekersbeleid op 1 april a.s. (een reguliere vergadering van het PMV) nu tot 3 juni 2004 de tijd heeft om bezoeken af te leggen. De fracties van de PvdA, VVD en GL zullen de themavergadering van 1 april a.s. organiseren, uiteraard met ondersteuning van de griffier. Met het presidium zal de nodige afstemming plaatshebben. Nieuw af te leggen bezoeken: De dames KOUWENHOVEN en REUWER bezoeken het Rode Kruis op 17 maart; De dames VAN DER BEEK en OFFEREINS bezoeken de Scouting. Openstaande bezoeken: De dames DEN HARTOG en REUWER bezoeken De Geul; Mevrouw KOUWENHOVEN is in gesprek met AMBO/PCAB. Het bezoek wordt afgevoerd. Toe te voegen bezoeken: 4

5 De dames OFFEREINS en VERGEER (ter vervanging van de heer Meesters) bezoeken PAG/Cliëntenraad: Mevrouw KOUWENHOVEN en de heer VAN ENGELEN bezoeken het Drechtoeverproject. 8. Doornemen van actiepunten. Mutaties 1. Het presidium verzoeken om een (extra) openbare werkvergadering te beleggen over het asielzoekersbeleid, inclusief een presentatie van het IND en de VD. Het presidium krijgt de stukken van de dames Van der Beek, Den Hartog en Reuwer en tevens de verslagen van de OKP-vergadering van het PMV. De verslagen dienen ook naar het IND en VD gestuurd te worden. Dit verzoek kan vervallen. Het Presidium wordt verzocht op 1 april een openbare werkvergadering van de raad te beleggen. De PMV vergadering van 1 april zal in verband hiermee vervallen. 3. Brief aan het college over de Klankbordgroep Sport. Is gebeurd. Kan afgevoerd worden. 4. Discussie over functionele raden, waaronder de sportraad, in de commissie ABZ van 8 maart Gaat plaatsvinden. Kan afgevoerd worden. 5. Notitie zwerfvuil agenderen voor de commissie Ruimte. Is gebeurd. Kan afgevoerd worden. 6. PMV en Buro Ondersteuning Vrijwilligers organiseren een avond voor instellingen om de werkwijze van de gemeenteraad uit te leggen. Is gebeurd. Kan afgevoerd worden. Overzicht actiepunten PMV per 5 februari 2004 a. Het Platform wil doorlopend communicatie met de burgers. Daarvoor is o.m. noodzakelijk: - een aanklikmogelijkheid op de website van het PMV (is gerealiseerd); - vermelding van de leden van het PMV op de website met de adressen (de e- mailadressen van alle raadsleden staan op de web-site); - voorts dienen de namen en telefoonnummers van de leden van het PMV in de gemeentegids vermeld te worden, zodat burgers zonder Internet hen kunnen bellen (uitgaven eind 2004). De griffier houdt dit in de gaten. b. Notitie Veranderingen Maatschappelijke Zorg door Mw Kouwenhoven en de heer Meesters. c. Tussen - evaluatie Steunpunt Vrijwilligerswerk t.z.t. agenderen voor de commissie Samenleving. d. Jaarverslag 2003 van het Steunpunt Vrijwilligerswerk t.z.t. agenderen voor de commissie Samenleving. 5

6 e. Organiseren de themavergadering van de raad over het asielzoekersbeleid op 1 april Uitgenodigd zullen worden vertegenwoordigers van de IND en de IOM. De VD acht het minder zinvol om aanwezig te zijn en adviseert het IOM uit te nodigen. Actiepunt is in uitvoering. 9. Sluiting. De vergadering wordt om uur gesloten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni De voorzitter, De griffier, R.V. van Engelen. J. Nieuwland. 6

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie