Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 6 november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 6 november 2007"

Transcriptie

1 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 6 november 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 6 november 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing Opening en mededelingen De plv. voorzitter heet de aanwezigen welkom, deelt mee dat een aantal inwoners zich hebben gemeld voor het spreekrecht en vraagt of er nog andere aanwezigen zijn die van het spreekrecht gebruik wensen te maken. Dit is niet het geval Publieksrondvraag / Spreekrecht Achtereenvolgens maken gebruik van het spreekrecht: dhr. P.H. Nieuwboer, ook namens de familie Post (n.a.v. agendapunt 06) dhr. C. van den Burg (n.a.v. agendapunt 06) dhr. Van der Kraat (n.a.v. agendapunt 07) Dhr. Nieuwboer, wonende Lindenlaan 2E, tevens namens dhr. en mw. Post, wonende Lindenlaan 2F licht zijn zienswijze toe (agendapunt 06) en laat middels een presentatie een animatie zien van de situatie zoals deze zal gaan worden. Vanuit de achtertuin op het zuiden is er zicht op een blok van 5 verdiepingen, hetgeen de privacy aantast door inkijk en van het najaar tot het voorjaar de zon wegneemt. Tevens is er ook sprake van meer geluidsoverlast. Hij pleit er voor de visie niet goed te keuren. De plv. voorzitter vraagt of er vanuit de commissie vragen zijn. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) vraagt of er rekening is gehouden met de werkelijke afstand van het huis tot de gebouwen in de animatie. Hierop wordt bevestigend geantwoord. Animatie is gebaseerd op gegevens verkregen van het kadaster. Dhr. C. van der Burg, licht als bewoner van Tamarixplantsoen 49 (Arboretum) en als lid van de klankbordgroep de zienswijze toe (agendapunt 06). Dhr. Van der Burg stelt voor de hoogte van de bebouwing langs het Tamarixplantsoen (momenteel laagbouw aanleunwoningen) evenals de aansluitende bebouwing langs de Beukenlaan te beperken tot 3 woonlagen. Hierdoor wordt het uitzicht van de omwonenden zoveel mogelijk gespaard. Het aldus ontstane

2 2 verlies aan woningen kan gecompenseerd worden door de aansluiting aan het bestaande Arboretum tot 9 bouwlagen uit te breiden, waardoor het gestelde doel wordt bereikt. Het voorgestelde appartementencomplex is in strijd met hetgeen naar voren is gebracht in de klankbordgroep. Dhr. Van der Burg benadrukt de schadelijkheid hiervan voor de bewoners - ouderen, dementen, gehandicapten die niet kunnen reageren en vraagt de commissie deze gedachte diep op zich te laten inwerken mede tegen de achtergrond van hetgeen door wethouder Baijards destijds naar voren is gebracht (verzorgd wonen in een daarvoor geschikte ruimte). De plv. voorzitter vraagt of er vanuit de commissie vragen zijn. Dhr. Visser (ChristenUnie) vraagt of hetgeen nu voor ligt niet met de klankbordgroep is besproken. Dhr. Van der Burg geeft aan dat hetgeen hier voorligt niet ter sprake is geweest in de klankbordgroep. Mw. Van t Schip (HOP) vraagt of er wel andere afspraken door de klankbordgroep op papier zijn gezet. Volgens dhr. Van der Burg niet. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) vraagt of de in de klankbordgroep gemaakte afspraken zijn genotuleerd en door wie? Deze vraag wordt meegenomen bij de behandeling van het agendapunt. Dhr. Van der Kraat licht zijn bezwaar toe n.a.v. agendapunt 7 (voorstel tot delegatie vrijstellingsprocedure de Waerdse Tempel) De rechtbank Alkmaar heeft naar aanleiding van een beroep de in het verleden verleende bouwvergunning voor de Waerdse Tempel vernietigd. De afspraak zou zijn dat de Waerdse Tempel een horecabedrijf zou zijn, mits het zou gaan om een restaurant, koffie / theehuis, cafetaria, café of zaalverhuur. Tegen de bouwvergunning is geprotesteerd. De Waerdse Tempel heeft een discotheekfunctie en er is geen sprake van zalenverhuur, de omvang van 1500 à 1800 m 2 is te groot en te hoog. Dhr. Van der Kraat geeft tevens aan dat de Waerdse Tempel vanuit zijn huis het uitzicht belemmert. Hiertegen zijn procedures gevoerd. Hij heeft zijn huis te koop gezet, maar niemand wil het huis kopen. Tevens geeft hij aan dat de gemeente Heerhugowaard op grond van artikel 31 een discotheekfunctie wil legaliseren. De bouwvergunning is ingetrokken. Dhr. Van der Kraat geeft aan dat dit niet de laatste procedure is en vraagt waarom de gemeente Heerhugowaard met twee maten meet; waarom mogen burgers niets en ondernemers alles? De plv. voorzitter vraagt of er vanuit de commissie verduidelijkingsvragen zijn. Dit is niet het geval Vaststelling notulen van de commissievergadering d.d. 2 oktober 2007 Dhr. Visser (ChristenUnie) meldt dat op pag. 1 zowel bij aanwezig

3 3 als bij afwezig dhr. A.G. Pool staat vermeld. Dit moet aanwezig zijn. Dhr. Kwint (GroenLinks) verwijst naar pag. 2 / agendapunt 05 (realisatie urnenmuur op de gemeentelijke begraafplaats aan de Krusemanlaan). HOP heeft geen antwoord verkregen op de vraag naar het standpunt van het college ten aanzien van een crematorium in Heerhugowaard. Dhr. Kwint (GroenLinks) verwijst naar pag. 4 / agendapunt 07 (Horecaplein Stadshart) en geeft aan dat jongeren (20+) gewijzigd dient te worden in jongeren (16+). Dhr. Mars (VVD) verwijst naar pag. 5 / agendapunt 08 (Beleidsnota wonen in Heerhugowaard 2007 / 2015 / Feiten, verwachtingen en visie). Zijn vraag m.b.t. Hoger Onderwijs in Alkmaar of studenten uit Heerhugowaard die in Alkmaar studeren, Heerhugowaard verlaten is niet als vraag bedoeld, maar hij vraagt zich af of dit daadwerkelijk zo is. Graag deze zinsnede wijzigen. Met inachtneming van het bovenstaande worden de notulen vastgesteld. N.a.v.: Mw. Valent (PvdA) verwijst naar pag. 7 / agendapunt 10 (rondvraag en sluiting) en vraagt of de vraag m.b.t. fietsenstalling rondom de Dekamarkt schriftelijk is beantwoord. Dhr. Hoogland geeft aan dat dit nog niet is gebeurd en deze actie derhalve blijft staan. Afd. ROV Actieve informatie vanuit het college / Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) Wethouder De Boer deelt mede, dat Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan Antonia Korvezeetuin heeft goedgekeurd met onthouding van goedkeuring van een tweetal plandelen. Dhr. Bruijn (projectleider de Draai ) geeft middels een plankaart een toelichting op het besluit van Gedeputeerde Staten. Wethouder De Boer merkt op dat het de raad vrij staat in beroep te gaan, maar acht het niet verstandig dit te doen. Verstandiger is om de westelijke ontsluiting te handhaven. Indien dit niet voldoet, dan kan na een evaluatie wel of geen ontsluiting J. Glijnisweg worden overwogen. Mw. Van t Schip (HOP) merkt op te hebben vernomen dat een tijdelijke ontsluiting op dit moment niet mogelijk is. De plv. voorzitter geeft aan dat een schriftelijk antwoord volgt. Afd. ROV Dhr. Kwint (GroenLinks) vraagt wanneer de gemeenteraad uitsluitsel moet geven t.a.v. het al dan niet beroep instellen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten Wethouder De Boer antwoordt hierop dat de termijn op 19 december a.s. afloopt. De raadsgriffier geeft een nadere toelichting. Gedeputeerde Staten heeft goedkeuring onthouden aan de ontsluiting via de Jan Glijnisweg omdat deze ontsluiting strijdig is met het door de Raad nog vrij recent vastgestelde Verkeersbeleid en deze afwijking van het gemeentelijk verkeersbeleid door de raad niet is onderbouwd met kracht van argumenten. De vraag ligt dan

4 4 ook voor of u al dan niet beroep wenst aan te tekenen tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten. Verzoek aan de commissieleden om via hun fractievoorzitters te laten weten in het Raadsconvent van volgende week maandag of u al dan niet beroep wilt instellen tegen de beslissing van Gedeputeerde staten. Mocht er een raadsmeerderheid zijn die voor het instellen van beroep is, dan zal daarover een beslissing moeten Commissieleden worden voorbereid ter behandeling in de commissie Stadsontwikkeling van 4 december a.s. en de raad van 18 december a.s. Mw. De Goede (PvdA) geeft aan dat de meerderheid heeft ingestemd met het amendement. Er is gepleit ontsluiting J. Glijnisweg te overwegen. Dit is echter afgehouden door de Provincie Noord-Holland. PvdA gaat hiertegen niet in beroep. Dhr. Kwint (GroenLinks) geeft aan dit in de fractie te willen bespreken. Dhr. Mars (VVD) geeft aan dit in de fractie te willen bespreken en stelt voor om in het vervolg niet meer in termen van een blafwijk te spreken. Doet de wijk geen recht. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) vraagt of het besluit van 2003 over de wegenstructuur ter discussie kan worden gesteld. Wethouder de Boer geeft aan dit niet te adviseren, aangezien het hier gaat om een partiele afwijking. Dhr. Zuurbier (CDA) geeft aan dit in de fractie te willen bespreken. Mw. Van t Schip (HOP) geeft aan dat het standpunt van de HOP is om niet in beroep te gaan. Dhr. Visser (ChristenUnie) geeft aan dit in de fractie te willen bespreken. Wethouder De Boer deelt mee dat overeenstemming is bereikt over het bouwplan Exoduskerk. Op 13 november a.s. wordt dit plan in het college van B en W besproken, waarna zo spoedig mogelijke de beslissing van het college ter inzage zal worden gelegd voor de commissie Stadsontwikkeling. Dhr. Appers (HOP) vraagt wat er gebeurd als er een dwarsligger is. Mw. De Goede (PvdA) verwijst naar de klankbordgroep en het wijkpanel die kunnen instemmen met het plan. Wethouder De Boer merkt op dat ook als er maar één bezwaar is het plan vertraging op loopt waardoor het woningbouwprogramma onder druk kan komen te staan (prijsverhogend effect). Wethouder De Boer geeft aan dat agendapunt 05 kan worden beschouwd als actieve informatie. De plv. voorzitter neemt hier kennis van. Wethouder Piet komt terug op hetgeen in de vorige commissie aan

5 5 de orde is geweest m.b.t. het horecaplein Stadshart. Vanmorgen is in het college afgesproken eerst een expert meeting te houden, waarna het college komt met een richtinggevende uitspraak die begin volgend jaar aan de commissie en de raad zal worden aangeboden. De commissie neemt hier kennis van Presentatie Stand van zaken masterplan De Draai Dhr. Bruijn (projectleider De Draai) en dhr. Broekman (werkzaam bij Karres en Brands Landschapsarchitecten) geven een presentatie. Tijdens de presentatie van dhr. Bruijn komen achtereenvolgens aan de orde: doel presentatie terugblik huidige stand van zaken grondverwerving samenwerking met Esdégé Reigersdaal opstellen Masterplan opstellen stukken t.b.v. selectie marktpartijen woningbouwprogramma voorzieningenprogramma energieconcept grondexploitatie planning Tijdens de presentatie van dhr. Broekman komen achtereenvolgens aan de orde± inleiding concept (uitgangspunten de Draai ) masterplan programma woonmilieus woningtypes De plv. voorzitter stelt de commissieleden in de gelegenheid tot het stellen van vragen. Dhr. Boelaard (VVD) merkt op dat de routes richting de Middenweg ontbreken. Dhr. Visser (ChristenUnie) vraagt hoever de zeggenschap van Esdégé Reigersdaal gaat en plaatst vraagtekens bij de sporthal en het zwembad. Dhr. Kwint (GroenLinks) vraagt of bij particulier opdrachtgeverschap categorie 1 en 2 hiervoor in aanmerking komen. Mw. De Goede (PvdA) verwijst naar het ter inzage liggende stuk "CO 2- neutrale energievoorziening de Draai" en vraagt m.b.t. de kosten wie de regie voert en op welke wijze dit wordt ingedekt. Dhr. Zuurbier (CDA) merkt op dat de weg Oosttangent ontbreekt. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) vraagt op welke punten aanpassingen worden gedaan m.b.t. de op dit moment niet sluitende grondexploitatie. Tevens vraagt hij waarom een zwembad nabij de Waardergolf wordt geplaatst en op welke wijze de parklijnen zich verhouden tot de recht er

6 6 boven gelegen gasleidingen. Beantwoording wethouder De Boer Particulier opdrachtgeverschap: toepassing categorie 1 en 2. Er zal meer worden gekeken naar toegankelijkheid, betaalbaarheid (categorie 1). Tevens zal m.b.t. het aantal woningen het kanswoningen- en koopgarantconcept worden meegenomen. De percentages zullen boven de 30% blijven. Grondexploitatie: is op dit moment niet sluitend. Subsidiemogelijkheden worden onderzocht. Oosttangent bestaat uit twee delen. Ten aanzien van het tweede deel zijn vergaande afspraken met Staatsbosbeheer gemaakt. Tevens merkt wethouder De Boer op dat het een flexibel en dynamisch plan betreft. Beantwoording dhr. Bruijn Zeggenschap Esdégé Reigersdaal: er zijn afspraken over hetgeen Esdégé Reigersdaal aangaat. Sporthal: er komt ook een basisschool en er is behoefte aan bewegen voor ouderen. Zwembad: het zwembad heeft een hogere temperatuur dan de Waardergolf. Is primair specifiek bedoeld voor cliënten Esdégé Reigersdaal. Het betreft dus een specifieke voorziening van beperkte omvang, waaraan een sauna / wellness aan gekoppeld kan worden voor andere doelgroepen. Beantwoording dhr. Kruithof Parklijnen: bij het aanbrengen van parklijnen recht boven gasleidingen is sprake van een plaatsgebonden en een groepsgebonden risico. Bij intensieve recreatie gelden andere normen. In geval van een grondroerdersregeling kan anders met de normering worden omgegaan. De plv. voorzitter bedankt de wethouder en de heren Bruijn, Broekman en Kruithof voor de presentatie en de beantwoording van de vragen vanuit de commissie Ruimtelijke visie Beukenlaan / herontwikkeling locaties Tamarixplantsoen en Acacialaan 1 e termijn commissie Dhr. Kwint (GroenLinks) merkt op dat de visie niet is opgenomen in de stukken die de commissieleden voor deze vergadering hebben ontvangen. Tevens wenst hij een reactie van het college over de in de klankbordgroep gemaakt afspraken. Ook wenst hij inzage in de schaduwbeelden. Dhr. Visser (ChristenUnie) wenst kennis te nemen van de visie. Tevens wenst hij een reactie van het college over de in de klankbordgroep gemaakte afspraken. Ook vraagt hij of het groen behouden blijft en vraagt nadere informatie over het toetsen van de

7 7 parkeernorm aan het aantal woningen. Dhr. Appers (HOP) wenst een reactie van het college B en W over de in de klankbordgroep gemaakte afspraken. Ook wenst hij inzage in de schaduwbeelden en merkt op dat bij een lagere bebouwing minder sprake is van schaduw. Tevens pleit hij voor behoud van het groene karakter. Dhr. Boellaard (VVD) vindt t.a.v. de ruimtelijke visie Beukenlaan 9 bouwlagen aan hoge kant. Tevens wenst hij nadere aandacht voor schaduwvorming en vraagt wat is vastgelegd t.a.v. de gemaakte afspraken in de klankbordgroep. Tevens wenst hij de aangepaste visie te ontvangen. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) vraagt naar de notulen van de vergaderingen van de klankbordgroep. Deze ontbreken. Tevens is hij van mening dat de hoogte van de uitbouw van het Arboretum beperkt moet worden en vraagt of dit is onderzocht. Dhr. Zuurbier (CDA) zet vraagtekens bij de beantwoording van de zienswijzen. Mw. De Goede (PvdA) vraagt waar de afspraken te vinden zijn m.b.t. de met de klankbordgroep gehouden vergaderingen. Tevens vraagt zij aandacht voor schaduw, hoogte, verkeer en parkeren. Beantwoording wethouder Baijards Mw. Baijards geeft uitleg over de betekenis van ruimtelijke visie. Een visie is geen bouwplan. Wel ligt vast wat mogelijk is m.b.t. breedte, hoogte, lengte in een bepaald gebied. Klankbordgroep: participatie bestaat uit bewoners Arboretum, bewoners van het eiland, aangevuld met bewoners van de Bomenwijk. Er is regelmatig overleg geweest met de klankbordgroep. De laatste keer eind mei In de visie is een vergissing gemaakt over de hoogte van het gymnastieklokaal. Dit is inmiddels hersteld en staat in de beantwoording van het college. Dhr. Kruithof zal de data van de gehouden klankbordgroepvergaderingen meedelen. Visie: de visie had meegestuurd moeten worden, waarvoor excuses. Zal z.s.m. hersteld worden Afd. ROV Schaduwbeelden: dhr. Kruithof zal de vragen beantwoorden. Openbaar groen en parkeernorm zijn op dit moment nog niet ter sprake. Dit komt aan de orde bij de uitgewerkte plannen. Parkeernomen zijn vastgesteld. Bomen zullen elders worden gecompenseerd indien deze weggehaald zouden moeten worden. Beantwoording dhr. Kruithof Klankbordgroep: procedures etc. zijn besproken. Data klankbordgroepvergaderingen: : 1 e klankbordgroepvergadering. Sociaal plan is aan de orde geweest : beantwoording eerder gestelde vragen : parkeerbalans, ruimte voor spelen,

8 8 ontsluitingsproblematiek zijn aan de orde geweest. Vragen zijn meegenomen naar de eerstvolgende klankbordgroepvergadering : presentatie gewijzigd plan, m.n. hoogte gymnastiekzaal. Een vergissing was gemaakt en de hoogte zou worden aangepast. In een later stadium is dit aangepast. Tevens zijn verblijfsgebied en parkeren aan de orde geweest : hangjongeren, welzijn en zorg zijn aan de orde geweest. Tevens zijn aangepaste hoogte gymnastiekzaal en ontsluiting aan de orde geweest. Na vaststellen visie door de gemeenteraad, komen vervolgoverleggen met de klankbordgroep. De volgorde is als volgt: vaststellen visie door gemeenteraad, uitwerking visie, bouwplan. Schaduw: hiervoor is geen normering. Er is een schaduwberekening gemaakt die ter inzage ligt voor de commissie in de raadskamer. 2 e termijn commissie Dhr. Kwint (GroenLinks) geeft aan de visie in de fractie te willen bespreken. Hij wil graag dat de slagschaduwberekeningen nog even ter inzage blijven liggen. Wethouder Baijards zegt toe dat deze de komende tijd nog ter inzage blijft liggen. De notuliste zal dit regelen. notuliste Dhr. Visser (ChristenUnie) geeft aan de visie in de fractie te willen bespreken en vraagt of de klankbordgroep bij voortgang wordt benaderd. Wethouder Baijards antwoordt hierop bevestigend. Mw. Van t Schip (HOP) geeft aan het jammer te vinden dat de visie niet is meegestuurd met de stukken, met name m.b.t het gebied Acacialaan. Zij wenst eerst beraad in de fractie en doet een oproep bij de verdere voortgang de klankbordgroep te betrekken. Dhr. Boellaard (VVD) wenst inzage in de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Tevens merkt hij op dat t.a.v. hoogte en schaduw hierop nader wordt teruggekomen. Dhr. Kruithof geeft aan dat Woonwaard de verslaglegging heeft gedaan en adviseert hierover met Woonwaard contact op te nemen. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) wenst ook inzage in de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Tevens is hij van mening dat dit stuk als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering moet worden ingebracht. Dhr. Zuurbier (CDA) wenst tevens inzage in de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Mw. De Goede (PvdA) wenst ook inzage in de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Tevens wil zij de visie nog in de fractie bespreken. Advies commissie - met inachtneming van hetgeen hiervoor gesteld, wat de commissie betreft bespreekstuk voor de raad van 27 november a.s.

9 Instemmen met tekst raadsvoorstel tot delegatie vrijstellngsprocedure de Waerdse Tempel De plv. voorzitter geeft aan dat het niet de bedoeling is om hedenavond het onderwerp inhoudelijk ter discussie te stellen. Het gaat om wel of niet delegeren aan het college. 1 e termijn commissie Dhr. Visser (ChristenUnie) : delegeren Mw. Van t Schip (HOP): delegeren Dhr. Boellaard (VVD): delegeren Dhr. Jongenelen (Burgerbelang): via raadsconvent wordt wel of niet delegeren doorgegeven. Dhr. Jongenelen Dhr. Zuurbier (CDA): delegeren Mw. Valent (PvdA) : delegeren Kwint (GroenLinks): delegeren Advies commissie - met inachtneming van hetgeen hiervoor gesteld, wat de commissie betreft akkoordstuk voor de raad van 27 november a.s., behoudens de fractie van Burgerbelang die haar standpunt in het raadsconvent zal laten weten Actualisatie standplaatsenbeleid en wijziging standplaatsenverordening Wethouder Piet geeft een toelichting en stelt dat de standplaatsverordening een zaak is van de raad en de aanwijzing van de plekken een zaak is van het college. Indien het gaat om een speciale bestemming, dan moet dit in het bestemmingsplan worden opgenomen. 1 e termijn commissie Dhr. Appers (HOP) geeft aan het een goede zaak te vinden. Tevens meldt hij dat zijn eerder gestelde kritische vragen hiermee zijn beantwoord. Dhr. Boellaard (VVD) vraagt of deze verordening ook betrekking heeft op verkoop langs de weg (stalletjes). Tevens vraagt hij of bijlage 1 onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. Dhr. Jongenelen (Burgerbelang) vraagt of er een verbod ligt op doorverkopen van de standplaats door het individu. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Dhr. Zuurbier (CDA): akkoord met voorstel. Mw. Valent (PvdA) benadrukt met klem het benutten van de in het bestemmingsplan aangegeven mogelijkheden.

10 10 Dhr. Kwint (GroenLinks): akkoord met voorstel. Dhr. Visser (ChristenUnie) : akkoord met voorstel. Beantwoording wethouder Piet Stalletjes langs de weg: deze verordening heeft hierop geen betrekking. Doorverkopen standplaats is verboden. Bijlage 1 is geen onderdeel van het besluit, maar betreft het nog door het college vast te stellen stuk, nadat de raad heeft besloten tot wijziging van de standplaatsenverordening. 2 e termijn commissie Dhr. Boellaard (VVD) verwijst naar de bijlage, waarin tot uitdrukking is gebracht dat elke aanvraag afzonderlijk moet worden gewogen aan de hand van de verordening. Het vastleggen van afwegingen ligt meer voor de hand dan een lijst met mogelijke locaties. Beantwoording Naast toetsing aan de verordening wordt een standplaats op grond van het beleid wel of niet toegekend door het college. Advies commissie - wat de commissie betreft akkoordstuk voor de raad van 27 november a.s Rondvraag en sluiting Dhr. Schipper (Burgerbelang) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de nota huisvesting seizoensarbeiders. De raadsgriffier geeft aan dat dit in de commissievergadering op 4 december aan de orde komt. Dhr. Visser (ChristenUnie) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de bouw van de Horst. Wanneer gaat het plan de Horst van start? Wethouder Baijards verwijst naar de informatie die hierover door haar is verstrekt in de rubriek actieve informatie college, in de raadsvergadering van 23 oktober jl. De plv. voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. Tot zover de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 6 november 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing. J.M. Hoogland, raadsgriffier 7 november 2007

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 1 april 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 1 april 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 november 2009

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 november 2009 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 november 2009 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 3 november 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 november 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 4 november 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 7 april 2009 Aanwezigen: de heer A. Harren (plv. voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP),

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 februari 2009

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 februari 2009 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 februari 2009 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 3 februari 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 oktober 2008

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 oktober 2008 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 oktober 2008 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 7 oktober 2008, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT-NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 7 september 2010 Aanwezigen : De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer T.L. Mars (VVD), de

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2007 Aanwezigen : Dhr. C.C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 24 oktober 2007 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, loco-raadsgriffier

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 december 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de

Nadere informatie

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 juni 2009

Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 juni 2009 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 juni 2009 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 30 juni 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 12 mei 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de heer

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie. Opening De voorzitter heeft iedereen welkom geheten en de raadsvergadering

Nr. Voorstel Onderwerp Actie. Opening De voorzitter heeft iedereen welkom geheten en de raadsvergadering Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 25 juni 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 april 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 april 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 3 april 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 3 april 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 3 oktober 2007, vooruitlopend op de notulen.

Nadere informatie

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6 Bestemmingsplan Gemeente Aalten Buitengebied Groenenveld Aalten 2007, in Groot Deunkweg Aalten 6 TOELICHTING 1. Aanleiding Op 16 juni 2010 (nr. 200806665/1/R2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

R 22 mei 2012/1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0.

R 22 mei 2012/1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0. R 22 mei 2012/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

NOTULEN (vastgesteld)

NOTULEN (vastgesteld) NOTULEN (vastgesteld) Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 september 2008 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P.M.

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 2 september 2008 Aanwezigen : Mevrouw P.M. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip (HOP), de heer

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 februari 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-02-01 Opening en mededelingen De plaatsvervangend voorzitter, de heer Harren, opent de vergadering,

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde.

De burgemeester doet een mededeling in het kader van de openbare orde. N O T U L E N Onderwerp: Commissie Middelen maandag 11 mei 2009 Aanwezig: Afwezig: Notulist(e): mw. V.C.M. Stam-de Nijs (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) dhr. M. Dijkstra (Burgerbelang),

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 februari 2009 Aanwezigen : Mevrouw A. Valent-Groot (plv. voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer J.D. Koppelaar

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Met inachtneming van bovenstaande opmerking worden de notulen vastgesteld.

Met inachtneming van bovenstaande opmerking worden de notulen vastgesteld. Notulen van de raadscommissie Stadsontwikkeling, d.d. 12 juni 2007 Aanwezig: Afwezig: Verslag: Mw. P.M. Bunte(voorz.), dhr. J. M. Hoogland(griffier),, dhr. F. J.J. Zuurbier(CDA), dhr. M. Dijkstra(Burgerbelang),

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2005 nummer 39 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker,

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 6 maart 2012 Aanwezigen: De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), mevrouw H.E. Nieman (loco raadsgriffier), de heer T.L. Mars (VVD), de heer

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 8 mei 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 8 mei 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Stadsontwikkeling d.d. 8 mei 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Stadsontwikkeling van 8 mei 2007, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 2 juni 2010. Aanwezigen : Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer A.C. van Oord (VVD),

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 7 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-03-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is afbericht ontvangen

Nadere informatie

Discussienota raadscommissiebehandeling Oude Velddijk 26 te Peize

Discussienota raadscommissiebehandeling Oude Velddijk 26 te Peize Discussienota raadscommissiebehandeling Oude Velddijk 26 te Peize Inleiding Op 4 november 2004 heeft uw Raad tijdens het werkbezoek aan Peize de bewoners opgeroepen mee te denken over de invulling van

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nr. Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nr. Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 2 oktober 2012 Aanwezigen: De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), mevrouw E.A. Schreiner (raadsgriffier), de heer A. Harren (VVD), de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3"

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan Landhof, fase 3 Inboeknummer 14bst01405 Beslisdatum B&W 23 september 2014 Dossiernummer 14.39.651 Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3" Inleiding De locatie Landhof ligt

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer. Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d.

Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer. Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d. Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte van de Gemeente Zoetermeer Zoetermeer, 12 februari 2009 Betreft: Besloten bijeenkomst Rabobanklocatie d.d. 12 februari 2009 Geachte Commissieleden, Vooruitlopend

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide Gemeente Bellingwedde Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide 1. Aanleiding De gemeente Bellingwedde is bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Wedde- Wedderheide.

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen Om opent de voorzitter, mevrouw Bunte, de vergadering.

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen Om opent de voorzitter, mevrouw Bunte, de vergadering. NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 2 februari 2010 Aanwezigen: Mevr. P.M. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

G. Sanders (D66): "" L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" G. Sanders (D66): "" L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" G. Sanders (D66): "" L.A.M.

G. Sanders (D66):  L.A.M. Kompier (Gemeenteraad):  G. Sanders (D66):  L.A.M. Kompier (Gemeenteraad):  G. Sanders (D66):  L.A.M. Agenda 1. Eventuele bijlagen kunt u vinden bij de commissievergadering van 10 februari jl. 2. Opening. 3. Mededelingen. 4. Vaststellen van de agenda. 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 27 januari

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Memo. Burgemeester en wethouders. Afdeling BOR. Betreft: achteruitgangen in de Steynen. Datum: 15 december 2009

Memo. Burgemeester en wethouders. Afdeling BOR. Betreft: achteruitgangen in de Steynen. Datum: 15 december 2009 Aan: Van: Burgemeester en wethouders Afdeling BOR Betreft: achteruitgangen in de Steynen Datum: 15 december 2009 Aanleiding Op 15 januari 2009 besloot het college, gelet op het resultaat van de bewonersavond

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de wnd. raadsgriffier Datum: 23 maart 2011 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2005 nummer 36 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 7 februari 2013 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Onderzoek fusielocatie sportclubs in de Egmonden Portefeuillehouder : wethouder A. Hietbrink Inlichtingen

Nadere informatie