NVBR. Programma van Eisen DBK-dataserver 7 september Concept Concept v0.6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVBR. Programma van Eisen DBK-dataserver 7 september 2010. Concept Concept v0.6"

Transcriptie

1 NVBR Programma van Eisen DBK-dataserver 7 september 2010 Concept Concept v0.6

2 NVBR Stationsplein 1 Postbus AX Amersfoort Telefoon Programma van Eisen DBK-dataserver Versie Toevoeging Opmerking 0.5 H4 aangepast Frank Terpstra (ICTU) heeft aanvullingen gedaan in het hoofdstuk terugmeldingen. Het PvE volgt nu de Rotterdamse oplossing (zie stuk Rotterdamse Terugmeldsoftware in de map OSB en TMF). 0.6 Diverse kleine wijzigingen Wijzigingen nav feedback veld NVBR mail OdK 01/09/10 ing. E.J. van Capelleveen drs. A. van Duijn i.s.m. leveranciers en BVIM/NIM Amersfoort, 7 september /ECA/AKQ

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Opdrachtgever & opdrachtnemer Proces van totstandkoming Beoogd gebruik PvE Diepgang van de specificatie Beoogde overdracht naar BVIM Structuur van het document 2 2 DBK-dataserverconcept Conceptueel Netwerk van DBK-servers Uitwijkprincipe bij uitval Synchronisatie DBK-dataservers Cascadesystematiek De DBK-gegevensset Basisgegevens (objectgebonden) Preventieve gegevens Preparatieve gegevens Repressieve gegevens Koppelvlakken Berichtsoorten Berichtsoorten naar basis- en themaregistraties Berichtsoorten van de DBK-programmatuur Interregionale berichten 13 3 Incidentberichten uit GMS GMS-bericht inschieten incident Aan en afmelden bij DBK-server Distributie incidentgegevens naar eenheid Accepteren incidenten door eenheden Incidentupdatebericht 20 4 Terugmeldberichten Terugmeldingen Terugmelden aan basisregistratie (via landelijke TMF (Digimelding) Lokale terugmeldingen brandweer Terugmeldingen naar VEWIN-servers Terugmelding naar PRK server 28

4 5 Berichten van DBK-programmatuur Interne verwerking van berichten Leesberichten Schrijfberichten Doorgeefberichten 33 6 Interregionale berichten Informatieverzoeken Synchronisatieverzoeken 36 7 Eisen aan beheer Relatietabel

5 1 Inleiding 1.1 Opdrachtgever & opdrachtnemer Opdrachtgever voor het opstellen van dit Programma van Eisen (PvE) voor de DBK-dataserver is de Stuurgroep DBK 1. Opdrachtnemer is de projectorganisatie DBK en de BVIM Brandweer Vraagorganisatie Brandweer. Leden van het netwerk Informatiemanagement, vertegenwoordigers van de betrokken bronhouders van de aan te sluiten gegevensregistraties en leveranciers van DBKprogrammatuur hebben hun bijdrage geleverd bij het articuleren van de vraag en het opstellen van deze specificaties. 1.2 Proces van totstandkoming Dit PvE is langs de onderstaande weg via co-creatie tot stand gekomen. Redactie en penvoering is uitgevoerd door Twynstra Gudde in samenwerking met de BVIM en de leden van het netwerk NIM. Leveranciers en bronhouders hebben hierop hun commentaar gegeven en deze zijn in deze specificaties verwerkt. 1.3 Beoogd gebruik PvE Dit PvE is bedoeld om bouwers van programmatuur en services gerichte informatie te geven over wat we als brandweersector onder de DBK-server verstaan, welke functionaliteit deze server moet bezitten en hoe we het gebruik van deze DBK-dataserver zien. Ze dient tevens de bouw van een aantal DBKdataservers gedurende de tweede proef in fase 2b van de Proof of Concept (POC) fase van het project DBK. 1.4 Diepgang van de specificatie Deze specificatie is bedoeld om een DBK-dataserver te kunnen bouwen die met andere DBK-dataservers en programmatuur van uiteenlopende makelij kan werken. Daartoe is uniformering van het berichtenverkeer en services benut. De specificaties zijn op logisch niveau geformuleerd. Technische uitwerking kan door leveranciers/bouwers op verschillende wijze plaatsvinden. Op verzoek van de leveranciers hebben we met hulp van Geonovum wel zogeheten XSD schema s gemaakt om het bouwproces en uniformering te kunnen versnellen. 1 DBK Digitale Bereikbaarheids Kaart 1

6 Getracht is die diepgang van specificatie toe te passen, die de benodigde uniformering bereikt en tegelijk voldoende vrijheid laat voor leveranciers in de technische implementatie. 1.5 Beoogde overdracht naar BVIM Dit document wordt als concept PvE opgeleverd binnen fase 2b van het NVBR-project DBK. Het zal daarna voorzien van het commentaar van de leveranciers, bronhouders, infrastructuuraanbieders en andere betrokkenen worden over gedragen aan de BVIM-organisatie. 1.6 Structuur van het document Dit document is zo opgebouwd dat de lezer na het doornemen van de conceptbeschrijving in hoofdstuk 2, de andere hoofdstukken in principe los van elkaar kan benutten. In hoofdstuk 2 wordt de beschrijving van het DBK dataserverconcept beschreven. Een concept dat door Ale Janssen van de gemeente Roermond is ingebracht. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe incidentberichten vanuit de GMS-server worden verwerkt door de DBK-dataserver en hoe deze vervolgens worden doorgestuurd naar de DBK-gebruiksapplicaties. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe het terugmeldproces dient te worden vormgegeven op de DBK-dataserver. Hierin is onderscheid gemaakt voor terugmelden richting de basisregistraties en terugmelden richting themaregistraties. In hoofdstuk 5 wordt in detail beschreven hoe de communicatie tussen de DBK-dataserver en de DBK-applicaties dient te werken. Hoofdstuk 6 gaat in welke mogelijkheden er benodigd zijn voor DBKdataservers om onderling met elkaar te communiceren. In de bijlagen treft u ten slotte het informatiemodel DBK en de XSD-schema s van de verschillende berichten aan. 2

7 2 DBK-dataserverconcept 2.1 Conceptueel De DBK-dataserver is een via uniforme gestandaardiseerde services/berichten te bereiken gegevensbank waarin de minimale set van gegevens van de DBK voor een groot gebied in zijn opgeslagen. Deze databank is via webservices benaderbaar voor een reeks van DBK-applicaties en andere DBK-dataservers. Tevens houdt een DBK-dataserver contact met de landelijke voorzieningen van de relevante basisregistraties waarmee ze een gebiedsgebonden deelverzameling van deze basisregistraties biedt om tijdkritische veelal object of gebiedsgebonden vragen te beantwoorden. De DBK-dataserver ken een cascadesystematiek om afwijkende en aanvullende gegevens te kunnen registreren. Hiermee wordt zowel het proces van terugmelden als een verantwoorde omgang met brandweerspecifieke uitzonderingen ondersteund. DBK dataserver concept Landelijke voorzieningen TMF Uitruk voortuig netwerk object BAG DBK server prev prep inzet kaart BRO DBK server BGT object prev prep Meldkamer inzet kaart VEWIN PRK BRW TMF MAKEN BEHE REN GEBR UIKEN DBK applicaties Figuur 1. DBK-concept Brandweer specifieke applicaties Ook ontvangt de DBK-dataserver incidentmeldingen vanuit het meldkamersysteem GMS/NMS. Op deze wijze kunnen deze incidentgegevens ingeschoten worden op de desbetreffende mobiele data terminals (MDT) van de uitrukkende vaar- en voertuigen. Op deze MDT s draait de DBK-programmatuur. 3

8 2.2 Netwerk van DBK-servers Het concept gaat uit van een serie DBK-dataservers die primair de DBKgegevens van een verzorgingsgebied serveren. Deze DBK-servers worden onderling in een netwerk geplaatst waardoor ze onderling kunnen gegevens kunnen uitwisselen en synchroniseren. We gaan in deze beschrijving uit van een netwerk van 25 servers die elk minimaal het verzorgingsgebied van hun brandweer/veiligheidsregio en bij voorkeur ook dat van de aangrenzende regio s afdekken. Elk van deze DBK-dataservers communiceert met de landelijke voorzieningen van de basisregistraties en de landelijke of gebiedsspecifieke voorzieningen van themaregistraties, waar er geen landsdekkende voorziening bestaat. Figuur 2. Netwerk van DBK-servers Elke DBK-applicatie, op een MDT of op een andere computer, kan via de geüniformeerde webservices de gegevens van een object en de daarbij behorende DBK-gegevens ophalen en gebruiken voor beheer dan wel gebruik bij een uitruk. 4

9 2.3 Uitwijkprincipe bij uitval Wanneer het landsdekkende netwerk van DBK-dataservers er is, en de gegevens van de aangrenzende regio s ook geladen zijn bij de DBK-dataserver, kan ingeval van uitval van deze DBK-datserver de gegevens ook opgehaald worden bij één van de aangrenzende regios. Dit veronderstelt dat de DBK-gegevens regelmatig gesynchroniseerd worden. Dat betekent dat de gehele DBK-dataset van een verzorgingsgebied ter synchronisatie opvraagbaar moet zijn. We stellen ons voor dat deze synchronisatie dagelijks plaatsvindt en de oorspronkelijke set na het volledig binnen halen van de geactualiseerde set vervangen wordt. Dit principe waarbij via rechthoeken de datavensters van de verzorgingsgebieden zijn gemarkeerd, is in de onderstaande tekening weergegeven. Figuur 3. Uitwijk en synchronisatie 2.4 Synchronisatie DBK-dataservers Dit zou dus betekenen dat de DBK-dataserver van regio 23 Brabant Zuid Oost, naast zijn eigen DBK-gegevens, ook de gegevens van de aangrenzende regio s te weten 21, 22 en 24 zou bevatten en zo deze regio s ook als uitvalvoorziening kan functioneren. De DBK-data van deze aangrenzende regio s moet dan dus periodiek gesynchroniseerd worden. 5

10 Dat kan bijvoorbeeld door de gehele DBK- dataset van die aangrenzende regio s gewoon periodiek te vervangen. In de figuur 4 is aangegeven welke synchronisaties noodzakelijk zijn. regio Figuur 4. Synchronisatietabel (zie ook bijlage) Cascadesystematiek De cascade systematiek is bedacht om vanuit brandweerperspectief om te kunnen gaan met veranderingen in de reikwijdte van in basis- en themaregistraties opgenomen objecten. De interesse van de brandweer in objecten wijkt, zo is gebleken, af van de afbakening die bij bijvoorbeeld de basisregistraties BAG en WOZ maar ook een themaregistratie als die van de PRK en WABO is gekozen. De cascade systematiek zorgt ervoor dat de identificatie van de DBKobjecten de unieke sleutel zijn naar objecten binnen de DBK-applicatie en DBK-dataserver. De relevante gegevens van de BAG, WOZ, PRK en WABOobjecten kunnen als het ware gepast worden boven op het DBK-object. Hiermee worden de relaties tussen deze objecten in relationele zin gelegd. Zo kan aanvullende informatie op het goede niveau worden geplaatst en is de samenhang bekend. Een voorbeeld hiervan is in onderstaand schema gevisualiseerd. 6

11 Figuur 5. Cascadesystematiek Het is zaak dat deze cascadesystematiek in de DBK-databank wordt ondersteund. 2.6 De DBK-gegevensset De minimale DBK-dataset bestaat uit gegevens over een object en is verdeeld naar vier themagebieden aangevuld met een geografische ondergrond. De geografische ondergrond maakt dus geen deel uit van de DBK-dataset maar wordt gebruikt om deze op af te beelden. Deze vier themagebieden zijn: - Basisgegevens object - Preventieve gegevens - Preparatieve gegevens - Repressieve gegevens. Welke gegevens van elke groep opgenomen worden in de DBK-dataset is hieronder weergegeven Basisgegevens (objectgebonden) Objecten zijn panden bestaande uit één of meerdere verblijfsobjecten die volgens de regels van de BAG adresseerbaar zijn. Het kunnen ook ligplaatsen of standplaatsen zijn. Andere soorten objecten die voor de brandweer ook van belang zijn, maar niet binnen de spelregels van de BAG passen worden als brandweerobject vastgelegd. Op deze wijze kunnen bouwwerken, inrichtingen en terreinen die niet binnen de BAG-regels vallen, maar wel voor de brandweer van groot belang zijn, opgenomen worden. Een cascadesysteem voor opslag zorgt ervoor dat eerst de spelregels van de basisregistraties gevolgd worden en wanneer dat niet kan dat de onderliggende benadering gevolgd kan worden. Daarbij wordt dan ook onderscheid gemaakt naar: 7

12 - objecten zoals deze in de basisregistraties voorkomen - tijdelijke objecten die geen vermelding in de basisregistraties krijgen (bijvoorbeeld grote tenten op evenementen) - objecten die aansluitend op objecten uit de basisregistraties voorkomen (bijvoorbeeld een buitenpandige gasflessenopslag) - objecten waar een terugmelding op loopt en nog niet geaccepteerd zijn. De vast te leggen basisgegevens (entiteiten) 2 zijn: - objectidentificatie (uniek) - identificatie verblijfsobject (link naar de BAG) - code object zoals bekend in spraakverkeer - naam object zoals bekend in spraakverkeer lokaal bekend als - OMS-nummer - vlakgeometrie van het object (pandgeometrie). Gegevens over het adres en locatie die ook worden vastgelegd maar ontleend worden aan de basisregistratie BAG zijn: - gemeente - woonplaats (naam & geometrie) - openbare ruimte (straat) - nummeraanduiding (inclusief postcode) - verblijfsobject /ligplaats/standplaats (inclusief coördinatie/geometrie en BAG gebruiksdoel) - pand ( inclusief pandgeometrie). In onderstaand figuur is de relationele samenhang van deze begrippen weergegeven. Gemeente Basis Registratie Adressen Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Verblijfsobject Ligplaats Standplaats Pand Figuur 6. Inhoud van de BAG Basis Gebouwen Registratie 2 Uitwerking naar de bij de entiteit vast te leggen attributen wordt in de berichtspecificaties vermeld 8

13 Tevens worden op objectniveau vastgelegd: - aantal bouwlagen (laagste; hoogste) - gebruikstype (Prevap-code) - secties/gebouwdelen - tijdvakken verblijf gesplitst naar aantallen bewoners/bezoekers - zelfredzaamheid (J/N inclusief toelichting) - gevelfoto s en verwijzing naar cyclorama s - terrein toegang aanrijdpunt vanuit navigatie Preventieve gegevens De laag preventieve voorzieningen bevat informatie die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van gevaar. De gegevens uit deze laag zijn deels geografisch en daardoor terug te vinden in het kaartbeeld van de DBK. Tevens zijn er gegevens die administratief van aard zijn en deze worden daarom als tekst weergegeven op de DBK (in de tabel naast het kaartbeeld of als tekstlabel in de kaart). De vast te leggen gegevens uit de preventieve sfeer zijn: - BHV - brandweercompartimentering - brandmeldpaneel - automatische blusinstallatie - rook en warmteafvoer installatie - overdruk, -stuwinstallatie Preparatieve gegevens De laag preparatieve voorbereidingen bevat informatie ter voorbereiding op een mogelijke inzet bij het object. Richt zich vooral op de toegang van het object en de vindbaarheid van sleutels en bluswatervoorzieningen. De gegevens uit deze laag zijn deels geografisch, deel middels symbolen NEN 1414 en daardoor terug te vinden in het kaartbeeld van de DBK. Er zijn gegevens die administratief van aard zijn en deze worden als tekst weergegeven op het DBK. De preparatieve gegevens die moeten worden vastgelegd zijn: - ingang brandweer en overige ingangen - sleutelbuis/kluis - brandkranen (Vewin-bedrijven) - open water - geboorde put (BRO) - bluswaterriool - droge stijgleiding, blusleiding 9

14 - hoofdafsluiter - afwijkend communicatiesysteem Repressieve gegevens De kaartlaag gevaren en inzetbijzonderheden bevat informatie over eigenschappen van het betreffende object die in potentie gevaar op leveren ten tijde van een incident of die een specifieke inzetprocedure vereisen die afwijkt van de standaardprocedure. De gegevens van van repressieve aard die moeten worden vastgelegd zijn: - gebouwconstructie - gevaarlijke stoffen - kabels en leidingen (groot) - inzetprocedure - bijzonderheden (overig) - opstelpunt. 2.7 Koppelvlakken De DBK kent koppelvlakken naar de onderstaande bronhouders en gegevensproducenten. Tabel 1. Koppelvlakken Bron LV BAG Adressen/Gebouwen LV BRO Ondergrond LV BGT Grootschalige Topografie VEWIN lid server PRK Risicokaart Meldkamer GMS/NMS DBK-dataservers DBK-applicaties Soort gegevens Adressen/gebouwen Brandputten Kaartondergrond Brandkranen Risico s alsmede onderliggende vergunningen en kabels en leidingen Incident Alle DBK-gegevens Alle DBK-gegevens Deze koppelvlakken zijn weergegeven in figuur Berichtsoorten We maken onderscheid naar de volgende berichtsoorten: - Informatieverzoeken (ophalen gegevens) - Notificatieverzoeken (ophalen wijzigingen) - Terugmeldberichten (melden wijzigingen aan bronhouders) - Incidentberichten (ontvangen incidenten) - Schrijfberichten (schrijven gegevens vanuit de programmatuur) - Synchronisatieberichten (aanbieden/ophalen volledige DBK-dataset van een verzorgingsgebied). 10

15 We geven u een overzicht van alle berichtsoorten verbijzonderd naar de drie communicatiegebieden: - naar de basis- en themaregistraties (halen gegevens bij de bron) - naar de gebruikende DBK-programmatuur - ten behoeve van synchronisatie en interregionaal verkeer Berichtsoorten naar basis- en themaregistraties Informatieverzoek Informatieverzoeken omvatten verzoeken vanuit de DBK-applicatie aan de bronhouders. Het informatieverzoek kent twee vraagvormen: - op geografisch gebied - op specifiek object. Uitvraag op geografisch gebied wordt via een venster (X1,Y1 X2, Y2) gedaan om DBK-objectinformatie aan te leveren. Uitvraag op specifiek object wordt via object-id gedaan. Vertaling vanuit een adres, 6PPC Postcode met huisnummeraanduiding of een X,Y die binnen de objectgeometrie valt, heeft dan al plaatsgevonden. Teruggeleverd worden door de webservices de uitgevraagde gegevens van de basis- of themaregistratie behorende bij de ID of het gevraagde gebied. Notificatieverzoek Een notificatieverzoek vraagt aan een bronhouder naar de relevante wijzigingen binnen een tijdsvenster en gebiedsvenster, die doorgevoerd zijn door de bronhouder. Dit veronderstelt dat de bronhouder een was/wordt bestand bijhoudt. De afnemer stuurt een verzoek naar de bronhouder met daarin aangegeven de gevraagde gegevens, de gewenste periode en het object of het gebied waarover deze gegevens worden gevraagd. Na ontvangst van het verzoek wordt de gevraagde gegevensset vanuit de bronhouder naar de aanvrager gestuurd. Terugmeldberichten Terugmeldberichten zijn berichten die door de DBK-dataserver worden doorgegeven vanuit de DBK-applicatie naar de bronhouder. De gebruiker meldt dat een afwijkende situatie is aangetroffen. Tevens geeft deze aan waaruit die afwijkende situatie bestaat door een deze als een was/wordt-bericht te specificeren. Van alle drie de berichttypen komen varianten voor omdat de status van het bericht anders is. We onderscheiden statussen als Melding, Geweigerd en Begrepen. Deze status wordt aan het bericht toegevoegd. 11

16 2.8.2 Berichtsoorten van de DBK-programmatuur DBK-programmatuur bestaat uit drie applicatiegebieden te weten gebruiken, maken en beheren van DBK s. Deze applicaties communiceren met de DBKdataserver om gegevens vast te leggen en te lezen. Theoretisch kan de programmatuur gebruik maken van lokale opslag van DBK-gegevens en alleen synchroniseren met de DBK-dataserver. Wij denken dat deze situatie alleen wenselijk is voor de gebruikssituatie (waarin hoge prestaties door de programmatuur geleverd moet worden) en als buffer voor het vastleggen van mutaties (in situ vastgelegd) terwijl er geen verbinding met de DBK-dataserver is. In deze situatie kennen we drie berichtsoorten: - Leesberichten - Schrijfberichten - Doorgeefberichten. Leesberichten Leesberichten komen overeen met de informatieverzoeken zoals ervoor gespecificeerd. Deze berichten worden evenwel aan de DBK-datserver gericht, die de gegevens levert uit de kopie DBK databank en indien mogelijk/gewenst zelf een verversingsbericht stelt aan de bronhouder en daarmee de DBKdatasubset ververst en deze gegevens doorgeeft aan de vragende applicatie. Schrijfberichten Deze berichten komen voor indien door de DBK-applicatie een datasubset gewijzigd is en deze wil laten vastleggen in de DBK-datserver. Daarbij wordt de wijziging tevens als een was/wordt bericht gelogd op de DBK-dataserver. Daarmee kan partiële synchronisatie plaatsvinden. Doorgeefberichten Berichten die de DBK-dataserver door moet geven zijn: - Terugmeldberichten - Incidentberichten. Terugmeldberichten zijn aangemaakt door de DBK-applicatie en worden aan de desbetreffende bronhouder van de thema- of basisregistratie doorgegeven. Incidentbericht Een incidentbericht is een bericht dat vanuit de meldkamer naar de DBKdataserver wordt gestuurd en gegevens bevat over de actieve incident. Deze gegevens worden gebruikt om de DBK-applicatie in de MDT van het uitrukkende vaar-/voertuig te voeden met de incidentgegevens. Binnengekomen incidentberichten worden gelogd in de DBK-dataserver en automatisch na 72 uur gewist. 12

17 2.8.3 Interregionale berichten Er zijn twee soorten interregionale berichten: - Informatieverzoeken - Synchronisatieverzoeken. Informatieverzoeken Informatieverzoeken gesteld vanuit een DBK-dataserver van een andere regio zijn dezelfde als de informatieverzoeken die vanuit de DBK-applicaties gesteld worden. Dit zijn berichten die tussen twee DBK-servers worden uitgewisseld op het moment dat er grensoverschrijdende inzet plaatsvindt. De brandweerspecifieke DBK-gegevens worden dan op vensterniveau opgevraagd en geleverd door de DBK-server die de gegevens van de incidentlocatie bezit. Synchronisatieverzoeken De Synchronisatieverzoeken die een DBK-regio stelt aan zijn aangrenzende verzoeken betreffen het toeleveren van alle DBK-gegevens op dat moment aan de vragende DK dataserver. Deze vervangt na correcte ontvangst van de gehele dataset de oorspronkelijke dataset van het verzorgingsgebied van die regio. Nummer van eisen Alg01 Alg02 Alg03 Alg04 Alg05 Alg06 Alg07 Alg08 Alg09 Alg10 Functionele eis Een DBK-server moet de eigen en omliggende regio s kunnen bedienen Een regio moet in grootte instelbaar kunnen zijn De DBK-server moet (geüniformeerde) berichten door middel van (geo-)webservices kunnen opstellen, versturen en verwerken Een DBK-dataserver dient, bij uitval, het berichtenverkeer van een naburige data server te kunnen overnemen DBK-dataservers dienen onderling gesynchroniseerd te worden Een DBK-dataserver dient door middel van een synchronisatietabel ingesteld te kunnen worden met welke naburige regio s de DBK-dataserver wordt gesynchroniseerd De DBK-dataserver dient de cascadesystematiek te ondersteunen Nearline is minimum eis voor contact met basis en thema registraties Online is minimumeis voor WFS verkeer binnen brandweer Standaarden van Geonovum /Nora/Gemma zijn leidend Hardheid eis 13

18 Nummer van eisen Alg11 Functionele eis De DBK-dataserver moet ook mogelijkheid hebben om mutaties te halen i.p.v. alleen mutaties brengen. Was / wordt validatie van de dataset moet mogelijk zijn Hardheid eis 14

19 3 Incidentberichten uit GMS 3.1 GMS-bericht inschieten incident Dit bericht wordt vanuit de meldkamer via het GMS-systeem aangemaakt en verzonden naar de desbetreffende DBK-dataserver van de regio waar het incident plaatsvindt. Op deze manier worden de primaire incidentgegevens aan de DBK-server bekend gemaakt. De DBK-dataserver legt de gegevens vast in de incidententabel en stuurt het bericht één op één door naar de DBK-applicatie op een MDT in het voer-/vaartuig dat aan het incident is gekoppeld. Dit betekent dat op de DBK-dataserver alle in de regio beschikbare MDT s in een voor de beheerder toegankelijke tabel zijn opgenomen en dat daarin tevens de adressering voor het doorzenden van het bericht is opgenomen. GMS database Overige GMS services MDT koppelserver MDT Host Brandweer (DBK server) DBK gebruiksapplicaties GMS Incident tabel Eenheid tabel GMS clients Figuur 7. GMS MDT-koppeling Nummer van eisen Inc01 Inc02 Inc03 Functionele eis DBK-dataserver moet in staat zijn incidentberichten van MDT-koppelserver te kunnen ontvangen, verwerken en versturen DBK-dataserver moet een incidenttabel bevatten waarin alle incidenten worden vastgelegd. Een DBK-dataserver dient een tabel te bevatten waarin alle beschikbare MDT s voor een regio (inclusief adressering) zijn opgenomen Hardheid eis 15

20 3.2 Aan en afmelden bij DBK-server Een DBK-gebruikapplicatie moet zich aanmelden bij een DBK-dataserver om incidentgegevens te kunnen ontvangen. Door zich aan te melden op de server kan een centralist de eenheid zien en incidentgegevens aan de eenheid koppelen en daarmee versturen. Aanmelden / afmelden Aanmelden / afmelden MDT koppelserver MDT Host Brandweer (DBK server) DBK gebruiksapplicaties Bevestigen Incident tabel Eenheid tabel Figuur 8. Aan- en afmelden bij DBK-server Tabel 2. Aanmeldbericht gebruikapplicatie DBK-server rubriek omschrijving opm Eenheid eenheid die zich aanmeldt verplicht ComUnit communicatie-unit waarmee de verplicht eenheid zich aanmeldt Voertuig identificatie van het voertuig optioneel EenheidStatus eterne statuscode bij aanmelden optioneel. indien leeg behoudt de eenheid de actuele status LoginRadios Radio s (C2000-radio s) waarover de eenheid beschikt. optioneel, kan meerdere keren voorkomen AvlsCode avlscode van de eenheid optioneel Chauffeur personeelsnummer chauffeur optioneel AMBU Bemanningslid personeelsnummer bemanningslid AMBU optioneel Tabel 3. Eenheid afmeldbericht Rubriek omschrijving opm ComUnit Communicatie-unit van de eenheid verplicht die zich afmeldt EenheidStatus eterne statuscode bij afmelden optioneel. indien leeg behoudt de eenheid de actuele status 16

21 3.3 Distributie incidentgegevens naar eenheid In de meldkamer wordt het incident gekoppeld aan een eenheid of eenheden die aangemeld en beschikbaar zijn. Vervolgens wordt het incident ingeschoten in het voertuig door de gegevens door te sturen aan de DBK server. De DBK server stuurt een bevestiging van ontvangst terug naar de MDT koppelserver. Vervolgens worden de incidentgegevens vanuit de DBK server doorgestuurd naar de DBK gebruiksapplicaties in het veld. MDT koppelserver Bevestiging Incidentgegevens MDT Host Brandweer (DBK server) Incident tabel Eenheid tabel DBK gebruiksapplicaties DBK gebruiksapplicaties DBK gebruiksapplicaties Incidentgegevens Figuur 9. Incident inschieten in voertuig In het incidentgegevensbericht zijn de onderstaande gegevens opgenomen: Tabel 4. Gegevens in incident naar eenheid bericht rubriek Omschrijving opm discipline BAP-string van het incident verplicht incidentnummer Nummer van het incident verplicht te koppelen eenheden distributielijst: communicatie-units optioneel naar welke het bericht gestuurd dient te worden te informeren eenheden distributielijst: Lijst van communicatie-units optioneel naar welke het bericht als tekstbericht gestuurd dient te worden naam melder Naam van de melder optioneel adres melder adres, postcode en woonplaats van de melder optioneel, alleen gevulde rubrieken worden in het bericht opgenomen telefoon melder telefoonnummer van de melder optioneel incidentlocatie adres, postcode, plaats van het incident optioneel, alleen gevulde rubrieken worden in het bericht opgenomen gemeente gemeente waarin de incidentlocatie valt Optioneel 17

22 rubriek Omschrijving opm incident-coordinaten locatieaanduiding X, Y-coordinaat van de incidentlocatie objectnaam, objectfunctie, kruispuntnaam, type locatie optioneel, (0,0)- coordinaten worden niet verstuurd optioneel meldingsclassificatie aard van de melding, classificatie optioneel, betreft karakteristiek primaire of secundaire karakteristiek, karakteristiek-naam + waarde een komma gescheiden concatenatie van alle beschikbare nivo s. optioneel, kan meerdere keren voorkomen prioriteit prioriteit van de melding verplicht gekoppelde eenheden geinformeerde eenheden kladblok Lijst van Eenheden: alle aan dit incident gekoppelde eenheden Lijst van Eenheden: alle geinformeerde eenheden kladblokregels (door centralisten ingetoetst of d.m.v. rapportageberichten aan het kladblok toegevoegd) verplicht optioneel optioneel, kan meerdere keren voorkomen aol afspraak op locatie optioneel, kan meerdere keren voorkomen De DBK-dataserver beantwoordt het incidentbericht met de volgende bevestiging: - status succes en een leeg cause-veld in normale situaties - status fout en een verklarende tekst in het cause-veld wanneer het bericht niet of niet geheel verwerkt wordt. De body van het bevestigingsbericht heeft de volgende indeling: Tabel 5. Body bevestigingsbericht rubriek omschrijving opm eenheid-informatie informatieblok per eenheid optioneel 18

23 Het informatieblok per eenheid bestaat uit: Tabel 6. Informatieblok per eenheid rubriek omschrijving opm ComUnit Communicatie-unit van de verplicht eenheid waarnaartoe het sturen van de incidentinformatie niet gelukt is cause foutboodschap verplicht 3.4 Accepteren incidenten door eenheden Als een incident is ingeschoten in het voertuig dient het desbetreffende voertuig dit incident nog te accepteren. Dit acceptatiebericht wordt naar de DBKserver gestuurd. De DBK-server stuurt het bericht door naar de MDTkoppelserver, deze zal ter bevestiging van ontvangst een bericht naar de DBKserver terugsturen. Bevestiging MDT koppelserver Incident acceptatie MDT Host Brandweer (DBK server) Incident tabel Eenheid tabel Incident acceptatie DBK gebruiksapplicaties Figuur 10. Incidentacceptatie Inhoud van het acceptatiebericht: Tabel 7. Incidentacceptatiebericht rubriek omschrijving opm ComUnit Communicatie-unit van de verplicht eenheid die het incident accepteert incidentnummer nummer van het incident optioneel incident geaccepteerd verplicht EenheidStatus de actuele eenheid-statuscode optioneel. indien leeg behoudt de eenheid de actuele status 19

24 Wanneer GMS een acceptatiebericht ontvangt wordt een bevestiging (EenheidAccepteertIncidentAck) teruggestuurd met: - status succes en een leeg cause-veld wanneer de eenheid bestaat in GMS - status fout en de tekst Eenheid bestaat niet in GMS in het cause-veld wanneer de eenheid niet bestaat. - status fout en de tekst Eenheid is niet gekoppeld aan een incident in het cause-veld wanneer geen incidentnummer in het acceptatiebericht is opgenomen, en GMS geen incident kan vinden waaraan de eenheid is gekoppeld. 3.5 Incidentupdatebericht Het kan gebeuren dat er aanrijdend naar het incident er nieuwe incidentgegevens aan de meldkamer worden doorgegeven. In zo n geval kan de meldkamer een update van de incidentgegevens naar de eenheid doorsturen. Tabel 8. Incidentupdatebericht rubriek Omschrijving opm discipline BAP-string van het incident verplicht incidentnummer Nummer van het incident verplicht ComUnits lijst van communicatieunits naar welke een update het incident gestuurd dient te worden bevat een of meerdere ComUnits naam melder Naam van de melder optioneel, komt alleen voor adres melder adres, postcode en woonplaats van de melder wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd telefoon melder telefoonnummer van de melder optioneel, komt alleen voor incidentlocatie gemeente adres, postcode, plaats van het incident gemeente waarin de incidentlocatie valt locatieaanduiding locatie Meldingsclassificatie karakteristiek incident-coordinaten X, Y-coordinaat van de incident- objectnaam, objectfunctie, kruispuntnaam, type locatie aard van de melding, classificatie primaire of secundaire karakteristiek wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd. betreft een komma gescheiden concatenatie van alle beschikbare nivo s. optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd prioriteit prioriteit van de melding optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd 20

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.01 (in gebruik) april 2010 Voorwoord Burgers en bedrijven

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing 23 Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing Martine van Dijk en Ronald Holsbeeke Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie