NVBR. Programma van Eisen DBK-dataserver 7 september Concept Concept v0.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVBR. Programma van Eisen DBK-dataserver 7 september 2010. Concept Concept v0.6"

Transcriptie

1 NVBR Programma van Eisen DBK-dataserver 7 september 2010 Concept Concept v0.6

2 NVBR Stationsplein 1 Postbus AX Amersfoort Telefoon Programma van Eisen DBK-dataserver Versie Toevoeging Opmerking 0.5 H4 aangepast Frank Terpstra (ICTU) heeft aanvullingen gedaan in het hoofdstuk terugmeldingen. Het PvE volgt nu de Rotterdamse oplossing (zie stuk Rotterdamse Terugmeldsoftware in de map OSB en TMF). 0.6 Diverse kleine wijzigingen Wijzigingen nav feedback veld NVBR mail OdK 01/09/10 ing. E.J. van Capelleveen drs. A. van Duijn i.s.m. leveranciers en BVIM/NIM Amersfoort, 7 september /ECA/AKQ

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Opdrachtgever & opdrachtnemer Proces van totstandkoming Beoogd gebruik PvE Diepgang van de specificatie Beoogde overdracht naar BVIM Structuur van het document 2 2 DBK-dataserverconcept Conceptueel Netwerk van DBK-servers Uitwijkprincipe bij uitval Synchronisatie DBK-dataservers Cascadesystematiek De DBK-gegevensset Basisgegevens (objectgebonden) Preventieve gegevens Preparatieve gegevens Repressieve gegevens Koppelvlakken Berichtsoorten Berichtsoorten naar basis- en themaregistraties Berichtsoorten van de DBK-programmatuur Interregionale berichten 13 3 Incidentberichten uit GMS GMS-bericht inschieten incident Aan en afmelden bij DBK-server Distributie incidentgegevens naar eenheid Accepteren incidenten door eenheden Incidentupdatebericht 20 4 Terugmeldberichten Terugmeldingen Terugmelden aan basisregistratie (via landelijke TMF (Digimelding) Lokale terugmeldingen brandweer Terugmeldingen naar VEWIN-servers Terugmelding naar PRK server 28

4 5 Berichten van DBK-programmatuur Interne verwerking van berichten Leesberichten Schrijfberichten Doorgeefberichten 33 6 Interregionale berichten Informatieverzoeken Synchronisatieverzoeken 36 7 Eisen aan beheer Relatietabel

5 1 Inleiding 1.1 Opdrachtgever & opdrachtnemer Opdrachtgever voor het opstellen van dit Programma van Eisen (PvE) voor de DBK-dataserver is de Stuurgroep DBK 1. Opdrachtnemer is de projectorganisatie DBK en de BVIM Brandweer Vraagorganisatie Brandweer. Leden van het netwerk Informatiemanagement, vertegenwoordigers van de betrokken bronhouders van de aan te sluiten gegevensregistraties en leveranciers van DBKprogrammatuur hebben hun bijdrage geleverd bij het articuleren van de vraag en het opstellen van deze specificaties. 1.2 Proces van totstandkoming Dit PvE is langs de onderstaande weg via co-creatie tot stand gekomen. Redactie en penvoering is uitgevoerd door Twynstra Gudde in samenwerking met de BVIM en de leden van het netwerk NIM. Leveranciers en bronhouders hebben hierop hun commentaar gegeven en deze zijn in deze specificaties verwerkt. 1.3 Beoogd gebruik PvE Dit PvE is bedoeld om bouwers van programmatuur en services gerichte informatie te geven over wat we als brandweersector onder de DBK-server verstaan, welke functionaliteit deze server moet bezitten en hoe we het gebruik van deze DBK-dataserver zien. Ze dient tevens de bouw van een aantal DBKdataservers gedurende de tweede proef in fase 2b van de Proof of Concept (POC) fase van het project DBK. 1.4 Diepgang van de specificatie Deze specificatie is bedoeld om een DBK-dataserver te kunnen bouwen die met andere DBK-dataservers en programmatuur van uiteenlopende makelij kan werken. Daartoe is uniformering van het berichtenverkeer en services benut. De specificaties zijn op logisch niveau geformuleerd. Technische uitwerking kan door leveranciers/bouwers op verschillende wijze plaatsvinden. Op verzoek van de leveranciers hebben we met hulp van Geonovum wel zogeheten XSD schema s gemaakt om het bouwproces en uniformering te kunnen versnellen. 1 DBK Digitale Bereikbaarheids Kaart 1

6 Getracht is die diepgang van specificatie toe te passen, die de benodigde uniformering bereikt en tegelijk voldoende vrijheid laat voor leveranciers in de technische implementatie. 1.5 Beoogde overdracht naar BVIM Dit document wordt als concept PvE opgeleverd binnen fase 2b van het NVBR-project DBK. Het zal daarna voorzien van het commentaar van de leveranciers, bronhouders, infrastructuuraanbieders en andere betrokkenen worden over gedragen aan de BVIM-organisatie. 1.6 Structuur van het document Dit document is zo opgebouwd dat de lezer na het doornemen van de conceptbeschrijving in hoofdstuk 2, de andere hoofdstukken in principe los van elkaar kan benutten. In hoofdstuk 2 wordt de beschrijving van het DBK dataserverconcept beschreven. Een concept dat door Ale Janssen van de gemeente Roermond is ingebracht. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe incidentberichten vanuit de GMS-server worden verwerkt door de DBK-dataserver en hoe deze vervolgens worden doorgestuurd naar de DBK-gebruiksapplicaties. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe het terugmeldproces dient te worden vormgegeven op de DBK-dataserver. Hierin is onderscheid gemaakt voor terugmelden richting de basisregistraties en terugmelden richting themaregistraties. In hoofdstuk 5 wordt in detail beschreven hoe de communicatie tussen de DBK-dataserver en de DBK-applicaties dient te werken. Hoofdstuk 6 gaat in welke mogelijkheden er benodigd zijn voor DBKdataservers om onderling met elkaar te communiceren. In de bijlagen treft u ten slotte het informatiemodel DBK en de XSD-schema s van de verschillende berichten aan. 2

7 2 DBK-dataserverconcept 2.1 Conceptueel De DBK-dataserver is een via uniforme gestandaardiseerde services/berichten te bereiken gegevensbank waarin de minimale set van gegevens van de DBK voor een groot gebied in zijn opgeslagen. Deze databank is via webservices benaderbaar voor een reeks van DBK-applicaties en andere DBK-dataservers. Tevens houdt een DBK-dataserver contact met de landelijke voorzieningen van de relevante basisregistraties waarmee ze een gebiedsgebonden deelverzameling van deze basisregistraties biedt om tijdkritische veelal object of gebiedsgebonden vragen te beantwoorden. De DBK-dataserver ken een cascadesystematiek om afwijkende en aanvullende gegevens te kunnen registreren. Hiermee wordt zowel het proces van terugmelden als een verantwoorde omgang met brandweerspecifieke uitzonderingen ondersteund. DBK dataserver concept Landelijke voorzieningen TMF Uitruk voortuig netwerk object BAG DBK server prev prep inzet kaart BRO DBK server BGT object prev prep Meldkamer inzet kaart VEWIN PRK BRW TMF MAKEN BEHE REN GEBR UIKEN DBK applicaties Figuur 1. DBK-concept Brandweer specifieke applicaties Ook ontvangt de DBK-dataserver incidentmeldingen vanuit het meldkamersysteem GMS/NMS. Op deze wijze kunnen deze incidentgegevens ingeschoten worden op de desbetreffende mobiele data terminals (MDT) van de uitrukkende vaar- en voertuigen. Op deze MDT s draait de DBK-programmatuur. 3

8 2.2 Netwerk van DBK-servers Het concept gaat uit van een serie DBK-dataservers die primair de DBKgegevens van een verzorgingsgebied serveren. Deze DBK-servers worden onderling in een netwerk geplaatst waardoor ze onderling kunnen gegevens kunnen uitwisselen en synchroniseren. We gaan in deze beschrijving uit van een netwerk van 25 servers die elk minimaal het verzorgingsgebied van hun brandweer/veiligheidsregio en bij voorkeur ook dat van de aangrenzende regio s afdekken. Elk van deze DBK-dataservers communiceert met de landelijke voorzieningen van de basisregistraties en de landelijke of gebiedsspecifieke voorzieningen van themaregistraties, waar er geen landsdekkende voorziening bestaat. Figuur 2. Netwerk van DBK-servers Elke DBK-applicatie, op een MDT of op een andere computer, kan via de geüniformeerde webservices de gegevens van een object en de daarbij behorende DBK-gegevens ophalen en gebruiken voor beheer dan wel gebruik bij een uitruk. 4

9 2.3 Uitwijkprincipe bij uitval Wanneer het landsdekkende netwerk van DBK-dataservers er is, en de gegevens van de aangrenzende regio s ook geladen zijn bij de DBK-dataserver, kan ingeval van uitval van deze DBK-datserver de gegevens ook opgehaald worden bij één van de aangrenzende regios. Dit veronderstelt dat de DBK-gegevens regelmatig gesynchroniseerd worden. Dat betekent dat de gehele DBK-dataset van een verzorgingsgebied ter synchronisatie opvraagbaar moet zijn. We stellen ons voor dat deze synchronisatie dagelijks plaatsvindt en de oorspronkelijke set na het volledig binnen halen van de geactualiseerde set vervangen wordt. Dit principe waarbij via rechthoeken de datavensters van de verzorgingsgebieden zijn gemarkeerd, is in de onderstaande tekening weergegeven. Figuur 3. Uitwijk en synchronisatie 2.4 Synchronisatie DBK-dataservers Dit zou dus betekenen dat de DBK-dataserver van regio 23 Brabant Zuid Oost, naast zijn eigen DBK-gegevens, ook de gegevens van de aangrenzende regio s te weten 21, 22 en 24 zou bevatten en zo deze regio s ook als uitvalvoorziening kan functioneren. De DBK-data van deze aangrenzende regio s moet dan dus periodiek gesynchroniseerd worden. 5

10 Dat kan bijvoorbeeld door de gehele DBK- dataset van die aangrenzende regio s gewoon periodiek te vervangen. In de figuur 4 is aangegeven welke synchronisaties noodzakelijk zijn. regio Figuur 4. Synchronisatietabel (zie ook bijlage) Cascadesystematiek De cascade systematiek is bedacht om vanuit brandweerperspectief om te kunnen gaan met veranderingen in de reikwijdte van in basis- en themaregistraties opgenomen objecten. De interesse van de brandweer in objecten wijkt, zo is gebleken, af van de afbakening die bij bijvoorbeeld de basisregistraties BAG en WOZ maar ook een themaregistratie als die van de PRK en WABO is gekozen. De cascade systematiek zorgt ervoor dat de identificatie van de DBKobjecten de unieke sleutel zijn naar objecten binnen de DBK-applicatie en DBK-dataserver. De relevante gegevens van de BAG, WOZ, PRK en WABOobjecten kunnen als het ware gepast worden boven op het DBK-object. Hiermee worden de relaties tussen deze objecten in relationele zin gelegd. Zo kan aanvullende informatie op het goede niveau worden geplaatst en is de samenhang bekend. Een voorbeeld hiervan is in onderstaand schema gevisualiseerd. 6

11 Figuur 5. Cascadesystematiek Het is zaak dat deze cascadesystematiek in de DBK-databank wordt ondersteund. 2.6 De DBK-gegevensset De minimale DBK-dataset bestaat uit gegevens over een object en is verdeeld naar vier themagebieden aangevuld met een geografische ondergrond. De geografische ondergrond maakt dus geen deel uit van de DBK-dataset maar wordt gebruikt om deze op af te beelden. Deze vier themagebieden zijn: - Basisgegevens object - Preventieve gegevens - Preparatieve gegevens - Repressieve gegevens. Welke gegevens van elke groep opgenomen worden in de DBK-dataset is hieronder weergegeven Basisgegevens (objectgebonden) Objecten zijn panden bestaande uit één of meerdere verblijfsobjecten die volgens de regels van de BAG adresseerbaar zijn. Het kunnen ook ligplaatsen of standplaatsen zijn. Andere soorten objecten die voor de brandweer ook van belang zijn, maar niet binnen de spelregels van de BAG passen worden als brandweerobject vastgelegd. Op deze wijze kunnen bouwwerken, inrichtingen en terreinen die niet binnen de BAG-regels vallen, maar wel voor de brandweer van groot belang zijn, opgenomen worden. Een cascadesysteem voor opslag zorgt ervoor dat eerst de spelregels van de basisregistraties gevolgd worden en wanneer dat niet kan dat de onderliggende benadering gevolgd kan worden. Daarbij wordt dan ook onderscheid gemaakt naar: 7

12 - objecten zoals deze in de basisregistraties voorkomen - tijdelijke objecten die geen vermelding in de basisregistraties krijgen (bijvoorbeeld grote tenten op evenementen) - objecten die aansluitend op objecten uit de basisregistraties voorkomen (bijvoorbeeld een buitenpandige gasflessenopslag) - objecten waar een terugmelding op loopt en nog niet geaccepteerd zijn. De vast te leggen basisgegevens (entiteiten) 2 zijn: - objectidentificatie (uniek) - identificatie verblijfsobject (link naar de BAG) - code object zoals bekend in spraakverkeer - naam object zoals bekend in spraakverkeer lokaal bekend als - OMS-nummer - vlakgeometrie van het object (pandgeometrie). Gegevens over het adres en locatie die ook worden vastgelegd maar ontleend worden aan de basisregistratie BAG zijn: - gemeente - woonplaats (naam & geometrie) - openbare ruimte (straat) - nummeraanduiding (inclusief postcode) - verblijfsobject /ligplaats/standplaats (inclusief coördinatie/geometrie en BAG gebruiksdoel) - pand ( inclusief pandgeometrie). In onderstaand figuur is de relationele samenhang van deze begrippen weergegeven. Gemeente Basis Registratie Adressen Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Verblijfsobject Ligplaats Standplaats Pand Figuur 6. Inhoud van de BAG Basis Gebouwen Registratie 2 Uitwerking naar de bij de entiteit vast te leggen attributen wordt in de berichtspecificaties vermeld 8

13 Tevens worden op objectniveau vastgelegd: - aantal bouwlagen (laagste; hoogste) - gebruikstype (Prevap-code) - secties/gebouwdelen - tijdvakken verblijf gesplitst naar aantallen bewoners/bezoekers - zelfredzaamheid (J/N inclusief toelichting) - gevelfoto s en verwijzing naar cyclorama s - terrein toegang aanrijdpunt vanuit navigatie Preventieve gegevens De laag preventieve voorzieningen bevat informatie die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van gevaar. De gegevens uit deze laag zijn deels geografisch en daardoor terug te vinden in het kaartbeeld van de DBK. Tevens zijn er gegevens die administratief van aard zijn en deze worden daarom als tekst weergegeven op de DBK (in de tabel naast het kaartbeeld of als tekstlabel in de kaart). De vast te leggen gegevens uit de preventieve sfeer zijn: - BHV - brandweercompartimentering - brandmeldpaneel - automatische blusinstallatie - rook en warmteafvoer installatie - overdruk, -stuwinstallatie Preparatieve gegevens De laag preparatieve voorbereidingen bevat informatie ter voorbereiding op een mogelijke inzet bij het object. Richt zich vooral op de toegang van het object en de vindbaarheid van sleutels en bluswatervoorzieningen. De gegevens uit deze laag zijn deels geografisch, deel middels symbolen NEN 1414 en daardoor terug te vinden in het kaartbeeld van de DBK. Er zijn gegevens die administratief van aard zijn en deze worden als tekst weergegeven op het DBK. De preparatieve gegevens die moeten worden vastgelegd zijn: - ingang brandweer en overige ingangen - sleutelbuis/kluis - brandkranen (Vewin-bedrijven) - open water - geboorde put (BRO) - bluswaterriool - droge stijgleiding, blusleiding 9

14 - hoofdafsluiter - afwijkend communicatiesysteem Repressieve gegevens De kaartlaag gevaren en inzetbijzonderheden bevat informatie over eigenschappen van het betreffende object die in potentie gevaar op leveren ten tijde van een incident of die een specifieke inzetprocedure vereisen die afwijkt van de standaardprocedure. De gegevens van van repressieve aard die moeten worden vastgelegd zijn: - gebouwconstructie - gevaarlijke stoffen - kabels en leidingen (groot) - inzetprocedure - bijzonderheden (overig) - opstelpunt. 2.7 Koppelvlakken De DBK kent koppelvlakken naar de onderstaande bronhouders en gegevensproducenten. Tabel 1. Koppelvlakken Bron LV BAG Adressen/Gebouwen LV BRO Ondergrond LV BGT Grootschalige Topografie VEWIN lid server PRK Risicokaart Meldkamer GMS/NMS DBK-dataservers DBK-applicaties Soort gegevens Adressen/gebouwen Brandputten Kaartondergrond Brandkranen Risico s alsmede onderliggende vergunningen en kabels en leidingen Incident Alle DBK-gegevens Alle DBK-gegevens Deze koppelvlakken zijn weergegeven in figuur Berichtsoorten We maken onderscheid naar de volgende berichtsoorten: - Informatieverzoeken (ophalen gegevens) - Notificatieverzoeken (ophalen wijzigingen) - Terugmeldberichten (melden wijzigingen aan bronhouders) - Incidentberichten (ontvangen incidenten) - Schrijfberichten (schrijven gegevens vanuit de programmatuur) - Synchronisatieberichten (aanbieden/ophalen volledige DBK-dataset van een verzorgingsgebied). 10

15 We geven u een overzicht van alle berichtsoorten verbijzonderd naar de drie communicatiegebieden: - naar de basis- en themaregistraties (halen gegevens bij de bron) - naar de gebruikende DBK-programmatuur - ten behoeve van synchronisatie en interregionaal verkeer Berichtsoorten naar basis- en themaregistraties Informatieverzoek Informatieverzoeken omvatten verzoeken vanuit de DBK-applicatie aan de bronhouders. Het informatieverzoek kent twee vraagvormen: - op geografisch gebied - op specifiek object. Uitvraag op geografisch gebied wordt via een venster (X1,Y1 X2, Y2) gedaan om DBK-objectinformatie aan te leveren. Uitvraag op specifiek object wordt via object-id gedaan. Vertaling vanuit een adres, 6PPC Postcode met huisnummeraanduiding of een X,Y die binnen de objectgeometrie valt, heeft dan al plaatsgevonden. Teruggeleverd worden door de webservices de uitgevraagde gegevens van de basis- of themaregistratie behorende bij de ID of het gevraagde gebied. Notificatieverzoek Een notificatieverzoek vraagt aan een bronhouder naar de relevante wijzigingen binnen een tijdsvenster en gebiedsvenster, die doorgevoerd zijn door de bronhouder. Dit veronderstelt dat de bronhouder een was/wordt bestand bijhoudt. De afnemer stuurt een verzoek naar de bronhouder met daarin aangegeven de gevraagde gegevens, de gewenste periode en het object of het gebied waarover deze gegevens worden gevraagd. Na ontvangst van het verzoek wordt de gevraagde gegevensset vanuit de bronhouder naar de aanvrager gestuurd. Terugmeldberichten Terugmeldberichten zijn berichten die door de DBK-dataserver worden doorgegeven vanuit de DBK-applicatie naar de bronhouder. De gebruiker meldt dat een afwijkende situatie is aangetroffen. Tevens geeft deze aan waaruit die afwijkende situatie bestaat door een deze als een was/wordt-bericht te specificeren. Van alle drie de berichttypen komen varianten voor omdat de status van het bericht anders is. We onderscheiden statussen als Melding, Geweigerd en Begrepen. Deze status wordt aan het bericht toegevoegd. 11

16 2.8.2 Berichtsoorten van de DBK-programmatuur DBK-programmatuur bestaat uit drie applicatiegebieden te weten gebruiken, maken en beheren van DBK s. Deze applicaties communiceren met de DBKdataserver om gegevens vast te leggen en te lezen. Theoretisch kan de programmatuur gebruik maken van lokale opslag van DBK-gegevens en alleen synchroniseren met de DBK-dataserver. Wij denken dat deze situatie alleen wenselijk is voor de gebruikssituatie (waarin hoge prestaties door de programmatuur geleverd moet worden) en als buffer voor het vastleggen van mutaties (in situ vastgelegd) terwijl er geen verbinding met de DBK-dataserver is. In deze situatie kennen we drie berichtsoorten: - Leesberichten - Schrijfberichten - Doorgeefberichten. Leesberichten Leesberichten komen overeen met de informatieverzoeken zoals ervoor gespecificeerd. Deze berichten worden evenwel aan de DBK-datserver gericht, die de gegevens levert uit de kopie DBK databank en indien mogelijk/gewenst zelf een verversingsbericht stelt aan de bronhouder en daarmee de DBKdatasubset ververst en deze gegevens doorgeeft aan de vragende applicatie. Schrijfberichten Deze berichten komen voor indien door de DBK-applicatie een datasubset gewijzigd is en deze wil laten vastleggen in de DBK-datserver. Daarbij wordt de wijziging tevens als een was/wordt bericht gelogd op de DBK-dataserver. Daarmee kan partiële synchronisatie plaatsvinden. Doorgeefberichten Berichten die de DBK-dataserver door moet geven zijn: - Terugmeldberichten - Incidentberichten. Terugmeldberichten zijn aangemaakt door de DBK-applicatie en worden aan de desbetreffende bronhouder van de thema- of basisregistratie doorgegeven. Incidentbericht Een incidentbericht is een bericht dat vanuit de meldkamer naar de DBKdataserver wordt gestuurd en gegevens bevat over de actieve incident. Deze gegevens worden gebruikt om de DBK-applicatie in de MDT van het uitrukkende vaar-/voertuig te voeden met de incidentgegevens. Binnengekomen incidentberichten worden gelogd in de DBK-dataserver en automatisch na 72 uur gewist. 12

17 2.8.3 Interregionale berichten Er zijn twee soorten interregionale berichten: - Informatieverzoeken - Synchronisatieverzoeken. Informatieverzoeken Informatieverzoeken gesteld vanuit een DBK-dataserver van een andere regio zijn dezelfde als de informatieverzoeken die vanuit de DBK-applicaties gesteld worden. Dit zijn berichten die tussen twee DBK-servers worden uitgewisseld op het moment dat er grensoverschrijdende inzet plaatsvindt. De brandweerspecifieke DBK-gegevens worden dan op vensterniveau opgevraagd en geleverd door de DBK-server die de gegevens van de incidentlocatie bezit. Synchronisatieverzoeken De Synchronisatieverzoeken die een DBK-regio stelt aan zijn aangrenzende verzoeken betreffen het toeleveren van alle DBK-gegevens op dat moment aan de vragende DK dataserver. Deze vervangt na correcte ontvangst van de gehele dataset de oorspronkelijke dataset van het verzorgingsgebied van die regio. Nummer van eisen Alg01 Alg02 Alg03 Alg04 Alg05 Alg06 Alg07 Alg08 Alg09 Alg10 Functionele eis Een DBK-server moet de eigen en omliggende regio s kunnen bedienen Een regio moet in grootte instelbaar kunnen zijn De DBK-server moet (geüniformeerde) berichten door middel van (geo-)webservices kunnen opstellen, versturen en verwerken Een DBK-dataserver dient, bij uitval, het berichtenverkeer van een naburige data server te kunnen overnemen DBK-dataservers dienen onderling gesynchroniseerd te worden Een DBK-dataserver dient door middel van een synchronisatietabel ingesteld te kunnen worden met welke naburige regio s de DBK-dataserver wordt gesynchroniseerd De DBK-dataserver dient de cascadesystematiek te ondersteunen Nearline is minimum eis voor contact met basis en thema registraties Online is minimumeis voor WFS verkeer binnen brandweer Standaarden van Geonovum /Nora/Gemma zijn leidend Hardheid eis 13

18 Nummer van eisen Alg11 Functionele eis De DBK-dataserver moet ook mogelijkheid hebben om mutaties te halen i.p.v. alleen mutaties brengen. Was / wordt validatie van de dataset moet mogelijk zijn Hardheid eis 14

19 3 Incidentberichten uit GMS 3.1 GMS-bericht inschieten incident Dit bericht wordt vanuit de meldkamer via het GMS-systeem aangemaakt en verzonden naar de desbetreffende DBK-dataserver van de regio waar het incident plaatsvindt. Op deze manier worden de primaire incidentgegevens aan de DBK-server bekend gemaakt. De DBK-dataserver legt de gegevens vast in de incidententabel en stuurt het bericht één op één door naar de DBK-applicatie op een MDT in het voer-/vaartuig dat aan het incident is gekoppeld. Dit betekent dat op de DBK-dataserver alle in de regio beschikbare MDT s in een voor de beheerder toegankelijke tabel zijn opgenomen en dat daarin tevens de adressering voor het doorzenden van het bericht is opgenomen. GMS database Overige GMS services MDT koppelserver MDT Host Brandweer (DBK server) DBK gebruiksapplicaties GMS Incident tabel Eenheid tabel GMS clients Figuur 7. GMS MDT-koppeling Nummer van eisen Inc01 Inc02 Inc03 Functionele eis DBK-dataserver moet in staat zijn incidentberichten van MDT-koppelserver te kunnen ontvangen, verwerken en versturen DBK-dataserver moet een incidenttabel bevatten waarin alle incidenten worden vastgelegd. Een DBK-dataserver dient een tabel te bevatten waarin alle beschikbare MDT s voor een regio (inclusief adressering) zijn opgenomen Hardheid eis 15

20 3.2 Aan en afmelden bij DBK-server Een DBK-gebruikapplicatie moet zich aanmelden bij een DBK-dataserver om incidentgegevens te kunnen ontvangen. Door zich aan te melden op de server kan een centralist de eenheid zien en incidentgegevens aan de eenheid koppelen en daarmee versturen. Aanmelden / afmelden Aanmelden / afmelden MDT koppelserver MDT Host Brandweer (DBK server) DBK gebruiksapplicaties Bevestigen Incident tabel Eenheid tabel Figuur 8. Aan- en afmelden bij DBK-server Tabel 2. Aanmeldbericht gebruikapplicatie DBK-server rubriek omschrijving opm Eenheid eenheid die zich aanmeldt verplicht ComUnit communicatie-unit waarmee de verplicht eenheid zich aanmeldt Voertuig identificatie van het voertuig optioneel EenheidStatus eterne statuscode bij aanmelden optioneel. indien leeg behoudt de eenheid de actuele status LoginRadios Radio s (C2000-radio s) waarover de eenheid beschikt. optioneel, kan meerdere keren voorkomen AvlsCode avlscode van de eenheid optioneel Chauffeur personeelsnummer chauffeur optioneel AMBU Bemanningslid personeelsnummer bemanningslid AMBU optioneel Tabel 3. Eenheid afmeldbericht Rubriek omschrijving opm ComUnit Communicatie-unit van de eenheid verplicht die zich afmeldt EenheidStatus eterne statuscode bij afmelden optioneel. indien leeg behoudt de eenheid de actuele status 16

21 3.3 Distributie incidentgegevens naar eenheid In de meldkamer wordt het incident gekoppeld aan een eenheid of eenheden die aangemeld en beschikbaar zijn. Vervolgens wordt het incident ingeschoten in het voertuig door de gegevens door te sturen aan de DBK server. De DBK server stuurt een bevestiging van ontvangst terug naar de MDT koppelserver. Vervolgens worden de incidentgegevens vanuit de DBK server doorgestuurd naar de DBK gebruiksapplicaties in het veld. MDT koppelserver Bevestiging Incidentgegevens MDT Host Brandweer (DBK server) Incident tabel Eenheid tabel DBK gebruiksapplicaties DBK gebruiksapplicaties DBK gebruiksapplicaties Incidentgegevens Figuur 9. Incident inschieten in voertuig In het incidentgegevensbericht zijn de onderstaande gegevens opgenomen: Tabel 4. Gegevens in incident naar eenheid bericht rubriek Omschrijving opm discipline BAP-string van het incident verplicht incidentnummer Nummer van het incident verplicht te koppelen eenheden distributielijst: communicatie-units optioneel naar welke het bericht gestuurd dient te worden te informeren eenheden distributielijst: Lijst van communicatie-units optioneel naar welke het bericht als tekstbericht gestuurd dient te worden naam melder Naam van de melder optioneel adres melder adres, postcode en woonplaats van de melder optioneel, alleen gevulde rubrieken worden in het bericht opgenomen telefoon melder telefoonnummer van de melder optioneel incidentlocatie adres, postcode, plaats van het incident optioneel, alleen gevulde rubrieken worden in het bericht opgenomen gemeente gemeente waarin de incidentlocatie valt Optioneel 17

22 rubriek Omschrijving opm incident-coordinaten locatieaanduiding X, Y-coordinaat van de incidentlocatie objectnaam, objectfunctie, kruispuntnaam, type locatie optioneel, (0,0)- coordinaten worden niet verstuurd optioneel meldingsclassificatie aard van de melding, classificatie optioneel, betreft karakteristiek primaire of secundaire karakteristiek, karakteristiek-naam + waarde een komma gescheiden concatenatie van alle beschikbare nivo s. optioneel, kan meerdere keren voorkomen prioriteit prioriteit van de melding verplicht gekoppelde eenheden geinformeerde eenheden kladblok Lijst van Eenheden: alle aan dit incident gekoppelde eenheden Lijst van Eenheden: alle geinformeerde eenheden kladblokregels (door centralisten ingetoetst of d.m.v. rapportageberichten aan het kladblok toegevoegd) verplicht optioneel optioneel, kan meerdere keren voorkomen aol afspraak op locatie optioneel, kan meerdere keren voorkomen De DBK-dataserver beantwoordt het incidentbericht met de volgende bevestiging: - status succes en een leeg cause-veld in normale situaties - status fout en een verklarende tekst in het cause-veld wanneer het bericht niet of niet geheel verwerkt wordt. De body van het bevestigingsbericht heeft de volgende indeling: Tabel 5. Body bevestigingsbericht rubriek omschrijving opm eenheid-informatie informatieblok per eenheid optioneel 18

23 Het informatieblok per eenheid bestaat uit: Tabel 6. Informatieblok per eenheid rubriek omschrijving opm ComUnit Communicatie-unit van de verplicht eenheid waarnaartoe het sturen van de incidentinformatie niet gelukt is cause foutboodschap verplicht 3.4 Accepteren incidenten door eenheden Als een incident is ingeschoten in het voertuig dient het desbetreffende voertuig dit incident nog te accepteren. Dit acceptatiebericht wordt naar de DBKserver gestuurd. De DBK-server stuurt het bericht door naar de MDTkoppelserver, deze zal ter bevestiging van ontvangst een bericht naar de DBKserver terugsturen. Bevestiging MDT koppelserver Incident acceptatie MDT Host Brandweer (DBK server) Incident tabel Eenheid tabel Incident acceptatie DBK gebruiksapplicaties Figuur 10. Incidentacceptatie Inhoud van het acceptatiebericht: Tabel 7. Incidentacceptatiebericht rubriek omschrijving opm ComUnit Communicatie-unit van de verplicht eenheid die het incident accepteert incidentnummer nummer van het incident optioneel incident geaccepteerd verplicht EenheidStatus de actuele eenheid-statuscode optioneel. indien leeg behoudt de eenheid de actuele status 19

24 Wanneer GMS een acceptatiebericht ontvangt wordt een bevestiging (EenheidAccepteertIncidentAck) teruggestuurd met: - status succes en een leeg cause-veld wanneer de eenheid bestaat in GMS - status fout en de tekst Eenheid bestaat niet in GMS in het cause-veld wanneer de eenheid niet bestaat. - status fout en de tekst Eenheid is niet gekoppeld aan een incident in het cause-veld wanneer geen incidentnummer in het acceptatiebericht is opgenomen, en GMS geen incident kan vinden waaraan de eenheid is gekoppeld. 3.5 Incidentupdatebericht Het kan gebeuren dat er aanrijdend naar het incident er nieuwe incidentgegevens aan de meldkamer worden doorgegeven. In zo n geval kan de meldkamer een update van de incidentgegevens naar de eenheid doorsturen. Tabel 8. Incidentupdatebericht rubriek Omschrijving opm discipline BAP-string van het incident verplicht incidentnummer Nummer van het incident verplicht ComUnits lijst van communicatieunits naar welke een update het incident gestuurd dient te worden bevat een of meerdere ComUnits naam melder Naam van de melder optioneel, komt alleen voor adres melder adres, postcode en woonplaats van de melder wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd telefoon melder telefoonnummer van de melder optioneel, komt alleen voor incidentlocatie gemeente adres, postcode, plaats van het incident gemeente waarin de incidentlocatie valt locatieaanduiding locatie Meldingsclassificatie karakteristiek incident-coordinaten X, Y-coordinaat van de incident- objectnaam, objectfunctie, kruispuntnaam, type locatie aard van de melding, classificatie primaire of secundaire karakteristiek wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd. betreft een komma gescheiden concatenatie van alle beschikbare nivo s. optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd prioriteit prioriteit van de melding optioneel, komt alleen voor wanneer gewijzigd 20

NVBR Digitale BereikbaarheidsKaart

NVBR Digitale BereikbaarheidsKaart Reflectiesessies PvE DBK Venlo 24 november 2008 Eric van Capelleveen Guus Zijlstra Bob Heukels Waar staan we Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 PID fase PID intentiedocument Ontwerp Methodiek en vorm Dynamische

Nadere informatie

NVBR Digitale bereikbaarheidskaart

NVBR Digitale bereikbaarheidskaart Leveranciersbijeenkomst 2 Schaarsbergen 16 december 2008 Eric van Capelleveen Guus Zijlstra Frank Schumacher Programma 1. Bijpraten op DBK ontwikkelingen 2. Proof of concept (aanpak en planning) 3. Programma

Nadere informatie

NVBR. Specificatie berichtenverkeer DBK 5 mei 2009. Concept 0.5

NVBR. Specificatie berichtenverkeer DBK 5 mei 2009. Concept 0.5 NVBR Specificatie berichtenverkeer DBK 5 mei 2009 Concept 0.5 NVBR Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Specificatie berichtenverkeer DBK Versie Toevoeging

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie Handleiding GVV-web medewerker Locatie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Zoeken reiziger 4 2 Muteren reiziger 4 2.1 Acties 5 3 Opvragen gegevens reiziger 6 3.1 Personalia 6 3.2 Mutaties 7 3.3 Dagelijkse planning

Nadere informatie

Datum 20 maart 2017 Onderwerp

Datum 20 maart 2017 Onderwerp De BAG viewer stap voor stap Datum Van Kadaster BAG Contactgegevens T (088) 183 34 00 bag@kadaster.nl 1 van 21 1 Inleiding In dit document beschrijven wij aan de hand van schermafbeeldingen welke functionaliteit

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017 OVERZICHT 1. Vullen gegevensmagazijnen 2. Slechts één bron voor historische gegevens 3. Herstel fouten in historie gegevensmagazijnen 4. Meeleveren gerelateerden uit gegevensmagazijn 5. Mutatiesoort =

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Digitale bereikbaarheidskaart

Digitale bereikbaarheidskaart Digitale bereikbaarheidskaart Case voor Basisregistraties en Vraagarticulatie Guus Zijlstra 3 oktober 2008 Context Informatie Meester: Basisregistraties bovenaan de lijst met belangrijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Verbeter de Kaart: Help mee om de basisregistraties upto-date. Jaap-Willem Sjoukema Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kadaster

Verbeter de Kaart: Help mee om de basisregistraties upto-date. Jaap-Willem Sjoukema Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kadaster Verbeter de Kaart: Help mee om de basisregistraties upto-date te houden! Jaap-Willem Sjoukema Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kadaster Even voorstellen Jaap-Willem Sjoukema Product owner Verbeter

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

NVBR. Programma van Eisen Digitale bereikbaarheidskaart 8 januari 2009. Concept 0.4

NVBR. Programma van Eisen Digitale bereikbaarheidskaart 8 januari 2009. Concept 0.4 NVBR Programma van Eisen Digitale bereikbaarheidskaart 8 januari 2009 Concept 0.4 NVBR Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Programma van Eisen Digitale

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ Datum: 18 januari 2010 Bijlage(n): 1. Inleiding Specificatie uitgewerkt als onderdeel van Sectormodel WOZ in samenwerking met BAGleveranciers

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Martijn Klomp Kadaster Martijn Odijk IenM Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Wet AMvB Wet BAG (1 e en 2 e Kamer 7/2/2017) Besluit BAG Regeling Regeling BAG Catalogus BAG (Informatiemodel) (bijlage bij

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Verificatiepunt Verplicht / Gewenst Verificatiepunten bestandscontroles 5.2.1 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke

Nadere informatie

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Adrie Noorlander, SVB-BGT Regisseur SVB-BGT Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator LV Kadaster Kwaliteitszorg en Toezicht BAG en BGT Kwaliteitskader

Nadere informatie

Rapport Data Product Specificatie: Digitale Bereikbaarheidskaart waaronder

Rapport Data Product Specificatie: Digitale Bereikbaarheidskaart waaronder Rapport Data Product Specificatie: Digitale Bereikbaarheidskaart waaronder Digitale Brandkraangegevens Geonovum In opdracht van Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Brandweer Vraagorganisatie

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Implementatie handleiding koppeling met Ysis

Implementatie handleiding koppeling met Ysis Implementatie handleiding koppeling met Ysis Introductie Dit document beschrijft stap voor stap de handelingen die benodigd zijn om een correcte inrichting in ONS te maken zodat Ysis data kan versturen

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

Zoals afgesproken zenden wij u ons voorstel in het kader van de het initiatief van de stuurgroep inowit.

Zoals afgesproken zenden wij u ons voorstel in het kader van de het initiatief van de stuurgroep inowit. Brandweer Brabant Noord Mevrouw H. van Kessel Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch Datum : 28 augustus 2013 Behandeld door : R. Awater Ons kenmerk : Off-13.090 Telefoon : 06 516 832 51 Bijlage(n) : - Uw

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10 Koppelvlak BAG Documentversie: 1.01 Datum: 18-02-2016 Versie van standaard: 3.10 Status: In gebruik 1 Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen/veranderingen - 06-07-2014 Originele versie van de

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden 1 SPORTTAAL PC LEDEN...2 1.4 INLEIDING SPORTTAAL...2 2 PC LEDEN INRICHTEN VOOR SPORTTAAL...3 2.4 PC LEDEN VERSIE...3 2.5 BONDSINFORMATIE OM TE KUNNEN COMMUNICEREN...3

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum bij hun gemeente op 3 september

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D et Gegevenshuis Even voorstellen. Bas Kielen Planologisch medewerker/ functioneel beheerder RO Sjef Leenen Paul Martens directeur/secretaris ontwikkelaar

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Exact Online koppelen aan Genkgo... 3 Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)... 3 Koppeling B )

Nadere informatie

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Opgesteld door Bridgis BV Datum 13 september 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Geocoderen 3 2 Bridgis Adreslocaties 3 3 URL 3 4 Functie 3 5 Input en Output 4 5.1

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) EN DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT)

UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) EN DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT) UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR) EN DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT) Inrichtingsvariant C: BOR zorgt voor beheerobjecten Colofon Dit document is opgesteld

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december naamgeving openbare ruimte

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december naamgeving openbare ruimte Rob Essers Niek Engelschmanlaan 129 6532 CR Nijmegen 024-355 81 71 rob@gaypnt.demon.nl De Raad van de gemeente Nijmegen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december 2016 Onderwerp naamgeving openbare

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

Hoe werkt het Koppelingsverzoek?

Hoe werkt het Koppelingsverzoek? Hoe werkt het Koppelingsverzoek? Nieuwbouw, erfgenamen en niet gevonden woningen: energielabel aanvragen via de webapplicatie Het koppelingsverzoek is voor bijzondere situaties zoals erfgenamen, woningeigenaren

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum bij hun gemeente op 14 mei 2014

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

0.1 Overzicht issues BRK Levering

0.1 Overzicht issues BRK Levering 0.1 Overzicht issues BRK Levering Datum januari 2017 Versie bijgewerkt t/m 4 januari 2017 DefinitiefMateriebeleid PPBGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave 1 Openstaand... 3 1.1 Levering van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014 BAG BAO Apeldoorn, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders 3 3 Uitkomsten van de analyses 4 4 Conclusies per thema 8 4.1 Nummeraanduiding en postcode 8 4.2

Nadere informatie

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties 6 december 2016 Inhoud Agenda... 3 Melding bij versturen lege uitnodiging... 3 Algemeen... 3 Soort document niet meer categorie

Nadere informatie

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Agenda 1. Plan van aanpak 2. Modelgedreven ontwikkeling 3.

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie