Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013"

Transcriptie

1 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus AR Utrecht telefoon: URL: Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen van het onderzoek 3 3. Onderzoeksopzet 4 4 MANAGEMENT SUMMARY Management summary Aanbevelingen 10 5 ONDERZOEKSRESULTATEN Overall beeld De Overhaal Hoofdaspecten nader bekeken Achtergrondkenmerken van de medewerkers 42 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding De Overhaal wil inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers. Tegen deze achtergrond heeft De Overhaal in januari 2013 deelgenomen aan het Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs luiden als volgt: Achterhalen hoe de medewerkers (OP en OOP) het werken bij De Overhaal ervaren en hoe tevreden zij daarmee zijn. Achterhalen hoe betrokken en gemotiveerd de medewerkers van De Overhaal zijn. Achterhalen hoe De Overhaal scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers. Achterhalen wat de verbeterpunten voor De Overhaal zijn vanuit het perspectief van de medewerkers. De uitkomsten van het onderzoek bieden De Overhaal houvast bij het nemen van maatregelen voor het verhogen van het werkplezier, de tevredenheid, de betrokkenheid en de (werkgerelateerde) motivatie van de medewerkers. Uiteraard zijn dat geen doelen op zich. Uitgangspunt is dat het verhogen van het werkplezier, de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben op het functioneren van de school en uiteindelijk op de tevredenheid van leerlingen en ouders. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor De Overhaal, maar ook van de sterke punten van De Overhaal (dissatisfiers én satisfiers). Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Medewerkersonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de medewerker mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De medewerkers van De Overhaal zijn, door middel van een , uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er drie digitale reminders gestuurd naar de medewerkers die de vragenlijst na verloop van tijd nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle 10 medewerkers van De Overhaal. Uiteindelijk hebben 6 medewerkers de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 60%. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs. De Overhaal heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De Overhaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen met de beschrijving van het overkoepelende beeld, de hoofdlijnen. In paragraaf 5.2 worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. Hoofdstuk 6 biedt een weergave van de achtergrondkenmerken van de medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld. Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de medewerkers het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Ik ben tevreden met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden. Respondenten kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens' een waarde 1 en 'helemaal mee eens' een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de medewerkers over dit aspect/deze stelling zijn. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij medewerkertevredenheid gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden; 7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden; 6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden; 6,4 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden medewerkers De medewerkers die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Ik ben tevreden met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens kwalificeren wij als ontevreden medewerkers. Aspecten waarover 15% of meer van de medewerkers ontevreden is, typeren wij als knelpunt/aandachtspunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van 15% of meer ontevreden medewerkers. 3 De benchmark Om de resultaten te kunnen plaatsen, is gebruik gemaakt van een benchmark primair onderwijs. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek heeft verricht onder medewerkers in het primair onderwijs. De benchmark PO bevat de resultaten van ruim 650 medewerkers in het PO. Zie paragaaf van deze rapportage. 4 De Prioriteitenmatrix Zie paragraaf van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix. 5 De waarde van de medewerkers voor de school Tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de school waar zij werken. Feit is dat tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zich meer inzetten voor de school waar ze werkzaam zijn, minder snel van baan veranderen, minder vaak ziek zijn en last but not least een positieve invloed hebben op de medewerkertevredenheid. Zij zijn dus van grote waarde voor de school, veel meer dan medewerkers die ontevreden, ongemotiveerd en niet betrokken zijn. In het medewerkersonderzoek dat wij voor scholen uitvoeren, gaan we dan ook op zoek naar de waarde van de medewerkers voor de school. Daarbij onderscheiden wij vijf typen medewerkers: koplopers, drijvende krachten, jobhoppers, plakkers en weglopers. Zie paragraaf van deze rapportage. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4 MANAGEMENT SUMMARY 4.1 Management summary Inleiding In januari 2013 is een medewerkersonderzoek verricht naar de tevredenheid van medewerkers van De Overhaal. De meting onder de medewerkers heeft online plaatsgevonden (waarbij de medewerkers per werden uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen). Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs, waarbij De Overhaal de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De Overhaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Van de 10 medewerkers van De Overhaal die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 6 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 60% Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende criteria: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor; de benchmark: indien De Overhaal hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor; de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar medewerkers tevreden over zijn en waaraan medewerkers veel belang hechten) zijn de sterke punten. Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt; het percentage medewerkers dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 15% of meer ontevreden medewerkers signaleren wij een knelpunt; de benchmark primair onderwijs: indien De Overhaal lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt; de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunten met een lage prioriteit (kwadrant IV) verdienen de aandacht van de organisatie. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score de score uit de benchmark PO de afwijking ten opzichte van de benchmark het percentage ontevreden medewerkers per hoofdaspect het percentage tevreden medewerkers per hoofdaspect de positie in de prioriteitenmatrix Gemiddelde Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden medewerkers Percentage tevreden medewerkers Plaats in de prioriteitenmatrix Sfeer algemeen % 100 % Sterke punten Samenwerking op school algemeen % 100 % Handhaven Onderwijs algemeen % 100 % Handhaven Directeur/ locatieleider algemeen Werkomstandigheden algemeen Inhoud van het werk algemeen % 100 % Handhaven % 100 % Sterke punten % 100 % Sterke punten Algemene tevredenheid werk o 0 % 100 % Identiteit algemeen % 100 % Sterke punten Persoonlijke ontwikkeling algemeen % 100 % Handhaven Communicatie algemeen o 0 % 100 % Niet te positioneren Arbeidsvoorwaarden algemeen % 83 % Verbeterpunten minder hoge prioriteit Bestuur algemeen % 33 % Werkdruk algemeen o 33 % 33 % Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten hoge prioriteit Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 4.1.4 Werkdruk Bekend is dat medewerkers in het onderwijs hun werkdruk als hoog ervaren. Om erachter te komen of de medewerkers van De Overhaal afwijken van de landelijke PO-cijfers, hebben we een aanvullende risicoprofielanalyse gemaakt. De risicoscore mondt uit in drie risicogroepen: Laag risico: de door medewerkers ervaren werkdruk is ondergemiddeld en de medewerkers beoordelen de eigen werkdruk als acceptabel; Enig risico: de door medewerkers ervaren werkdruk is gemiddeld of bovengemiddeld en de medewerkers beoordelen de eigen werkdruk als acceptabel; Hoog risico: de door medewerkers ervaren werkdruk is gemiddeld of bovengemiddeld en de medewerkers beoordelen de eigen werkdruk als niet acceptabel. In de volgende tabel staat het resultaat van deze analyse voor de medewerkers van De Overhaal afgezet tegen de landelijke benchmark PO. Risicogroep % % benchmark PO Laag risico 33% 45% Enig risico 50% 35% Hoog risico 17% 20% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 4.2 Aanbevelingen Voorop staat dat de medewerkers van De Overhaal zeer tevreden zijn met hun werk en met de school waar ze werken. Dat geldt in zijn algemeenheid en dat geldt ook voor een groot aantal hoofdaspecten (sfeer, samenwerking op school, onderwijs, directeur/locatieleider, werkomstandigheden, inhoud van het werk en identiteit). Medewerkersonderzoek wordt echter met name verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. De aanbevelingen richten zich op die hoofdaspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. Dit zijn: Arbeidsvoorwaarden; Bestuur; Werkdruk. En in mindere mate: Persoonlijke ontwikkeling; Werkomstandigheden. Arbeidsvoorwaarden Het hoofdaspect arbeidsvoorwaarden scoort relatief laag in vergelijking met de andere hoofdaspecten en komt in de prioriteitenmatrix als verbeterpunt met minder hoge prioriteit naar voren. De onvrede met de arbeidsvoorwaarden richt zich voornamelijk op het salaris en op de mate waarin het salaris past bij het werk. Wat dit aspect betreft is De Overhaal gehouden aan de CAO voor onderwijspersoneel. Om de beloning aan te laten sluiten bij de wens van de medewerkers kan worden gekeken naar de mogelijkheden voor een vorm van prestatiebeloning die binnen de wettelijke kaders past. Binnen de school zou men bijvoorbeeld met de medewerkers om tafel kunnen gaan om te bespreken hoe de medewerkers het liefst invulling geven aan de prestatiebeloning. Bestuur Over het bestuur zijn de medewerkers matig tevreden en in de prioriteitenmatrix komt dit hoofdaspect naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De onvrede met het bestuur uit zich met name in de onzichtbaarheid en openheid ervan en het gevoel dat medewerkers ervaren dat hun mening niet serieus wordt genomen. Winst valt hier te behalen door vanuit het bestuur de banden met de school aan te halen, door de zichtbaarheid te vergroten en door opener te zijn in de communicatie met de school en de medewerkers. Werkdruk Het hoofdaspect werkdruk is een belangrijk verbeterpunt binnen De Overhaal. We zien dat de medewerkers zeer matig tevreden zijn over de werkdruk en dat het aspect uit de prioriteitenmatrix naar voren komt als een verbeterpunt met hoge prioriteit. Binnen het hoofdaspect werkdruk zijn medewerkers (zeer) matig tevreden over vrijwel alle onderscheiden deelaspecten. Het is belangrijk dat De Overhaal aandacht besteedt aan (het verminderen van) de werkdruk. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van een of meer themabijeenkomsten over werkdruk waarin medewerkers wordt gevraagd aan te geven waar de knelpunten zitten en samen te denken over oplossingen die in de praktijk haalbaar zijn en soelaas bieden. Ideeën als het vaker verspreiden van informatie via memo s, het verminderen van het aantal vergaderingen of het mogelijk maken vergaderingen facultatief bij te wonen (onderwerpen zijn vaak niet voor alle medewerkers van belang) zodat meer tijd voor andere taken overblijft, zouden aan de orde kunnen komen. Persoonlijke ontwikkeling en werkomstandigheden Hoewel de medewerkers (zeer) tevreden zijn over deze hoofdaspecten, zijn zij over een aantal deelaspecten ontevreden. Wat betreft de persoonlijke ontwikkeling zijn de medewerkers ontevreden over het vooruitzicht op doorgroei. Het zou goed zijn om tijdens gesprekken in de gesprekkencyclus meer in te gaan op de persoonlijke wensen van de medewerkers wat betreft hun doorgroei binnen De Overhaal. En hoewel het hoofdaspect werkomstandigheden als sterk punt van De Overhaal naar voren komt, zijn veel medewerkers ontevreden over de beschikbaarheid van financiële middelen en over de ICT-middelen. Aangezien De Overhaal zich moet houden aan een bepaald budget, zijn dit lastige aspecten om aan te pakken. Het kan daarom interessant zijn de medewerkers uit te dagen ideeën te geven voor het optimaal aanwenden van de beschikbare gelden. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 5 ONDERZOEKSRESULTATEN 5.1 Overall beeld De Overhaal Algemene tevredenheid In de linker grafiek op de volgende pagina gaan we in op de gemiddelde score van de medewerkers op de verschillende aspecten. Aspecten waarop De Overhaal zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft De Overhaal geen, danwel uitsluitend zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop De Overhaal een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft De Overhaal geen, danwel uitsluitend slechte scores gekregen. In de rechter grafiek op de volgende pagina gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin zij zich trots voelen op hun school (9.6), over de mate waarin zij zich betrokken voelen bij hun school (9.3), over de mate waarin zij zich betrokken voelen bij hun team (9.3) en met de school waar ze werken (9.3). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin zij zich betrokken voelen bij Zaan Primair (5.9; 17% negatief), over de mate waarin zij Zaan Primair een aantrekkelijke werkgever vinden (5.9; 17% negatief), over de loyaliteit die zij voelen naar hun school (het opnieuw kiezen om voor de school te gaan werken) (6.0; 20% negatief) en over de mate waarin zij zich zeker voelen van hun baan bij Zaan Primair (7.8; 17% negatief). Algemeen beeld van het werk Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen ben ik tevreden met mijn werk Ik ben trots op mijn school Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben Ik voel me betrokken bij mijn team Over het algemeen ben ik tevreden met de school waar ik werk Ik voel mij zeker van mijn baan bij Zaan Primair Als ik nu zou kunnen kiezen waar ik zou gaan werken dan kies ik opnieuw voor Zaan Primair Ik vind Zaan Primair een aantrekkelijke werkgever Ik voel me betrokken bij Zaan Primair 17% 83% 20% 20% 17% 17% 17% 33% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 Positieve en negatieve punten We hebben de medewerkers twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) voorgelegd: 1. Wat vindt u de leukste aspecten van het werken op uw school? 2. Wat vindt u de minst leuke aspecten van het werken op uw school? In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel medewerkers zijn gegeven. Een compleet overzicht van de antwoorden treft u aan in de bijlage. Als belangrijkste positieve punten werden genoemd: % De kleinschaligheid van de school 33.3% De open sfeer 33.3% Het werken met de collega s 16.7% Het werken met de leerlingen 16.7% Als belangrijkste negatieve punten werden genoemd: % De administratieve taken 33.3% Te weinig flexibiliteit in werkdagen 33.3% De bezuinigingen ten koste van goed onderwijs 16.7% Geen klachten 16.7% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 5.1.2 Tevredenheid over de werkbelevingsaspecten (de hoofdaspecten) De medewerkers zijn zeer tevreden over de sfeer (9.6), over de samenwerking op school (9.3), over het onderwijs (8.9), over de directeur/locatieleider (8.7), over de werkomstandigheden (8.5), over de inhoud van het werk (8.5) en over de identiteit (8.2). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de werkdruk (5.5; 33% negatief), over het bestuur (5.5; 33% negatief) en over de arbeidsvoorwaarden (7.0; 17% negatief). Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Sfeer algemeen Samenwerking op school algemeen Onderwijs algemeen Directeur/ locatieleider algemeen Werkomstandigheden algemeen Inhoud van het werk algemeen Identiteit algemeen Persoonlijke ontwikkeling algemeen Communicatie algemeen Arbeidsvoorwaarden algemeen Bestuur algemeen Werkdruk algemeen 17% 83% 33% 33% 33% 33% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 5.1.3 Verbeterprioriteiten Om de beoordeling van verschillende hoofdsaspecten goed te kunnen interpreteren, is het nodig om, naast de tevredenheid van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten ook inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de medewerkers. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van medewerkers met de arbeidsvoorwaarden in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers met de werkomstandigheden? Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de medewerkers vraagt een andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor medewerkers juist van groot belang blijkt te zijn. Het belang van een hoofdaspect voor de medewerkers bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen de algemene tevredenheid van de medewerkers met hun werk enerzijds en de tevredenheid van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de medewerkers. Op basis van belangscores (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en tevredenheidsscores stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten. In de onderstaande prioriteitenmatrix zien we een donkergekleurd vlak langs de assen. Hoofdaspecten die in dit vlak vallen, kunnen we niet eenduidig toewijzen aan één van de kwadranten. Inhoud van het werk Sfeer Werkdruk Werkomstandigheden Identiteit Communicatie Samenwerking op school Onderwijs Directeur/ locatieleider Persoonlijke ontwikkeling Bestuur Arbeidsvoorwaarden Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis: VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten(deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). Op deze hoofdaspecten valt veel winst te behalen in termen van medewerkertevredenheid en betrokkenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant verdienen nadrukkelijk de aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Werkdruk. VERBETERPUNTEN MINDER HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers).op deze hoofdaspecten valt minder winst te behalen in termen van medewerkertevredenheid en betrokkenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven minder aandacht van de school, maar dienen wel bewaakt te worden. Er kan zich immers een situatie voordoen waarin het belang van deze hoofdaspecten voor de medewerkers toeneemt. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Bestuur, Arbeidsvoorwaarden. STERKE PUNTEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief tevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Inhoud van het werk, Werkomstandigheden, Sfeer, Identiteit. HANDHAVEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief tevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). De hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven weinig aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Directeur/ locatieleider, Samenwerking op school, Persoonlijke ontwikkeling, Onderwijs. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 5.1.4 Benchmark primair onderwijs In de volgende tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs. De Overhaal scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark primair onderwijs: Sfeer algemeen, Samenwerking op school algemeen, Onderwijs algemeen, Directeur/ locatieleider algemeen, Werkomstandigheden algemeen, Inhoud van het werk algemeen, Identiteit algemeen, Persoonlijke ontwikkeling algemeen en Arbeidsvoorwaarden algemeen. De Overhaal scoort op het volgende hoofdaspect (sterk) lager dan de benchmark primair onderwijs: Bestuur algemeen. Gemiddelde score van De Overhaal Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark PO Sfeer algemeen Samenwerking op school algemeen Onderwijs algemeen Directeur/ locatieleider algemeen Werkomstandigheden algemeen Inhoud van het werk algemeen Algemene tevredenheid werk o Identiteit algemeen Persoonlijke ontwikkeling algemeen Communicatie algemeen o Arbeidsvoorwaarden algemeen Bestuur algemeen Werkdruk algemeen o De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 5.1.5 De waarde van de medewerkers voor de school Tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de school waar zij werken. Feit is dat tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zich meer inzetten voor de school waar ze werkzaam zijn, minder snel van baan veranderen, minder vaak ziek zijn en last but not least een positieve invloed hebben op de medewerkertevredenheid. Zij zijn dus van grote waarde voor de school, veel meer dan medewerkers die ontevreden, ongemotiveerd en niet betrokken zijn. In het medewerkersonderzoek dat wij voor scholen uitvoeren, gaan we dan ook op zoek naar de waarde van de medewerkers voor de school. Wij maken onderscheid naar vijf typen medewerkers: Koplopers: gemotiveerde en zeer betrokken medewerkers, werk speelt een belangrijke rol in hun leven, tevreden met het werk en de school, zetten per definitie een stapje extra. Drijvende krachten: gemotiveerde en betrokken medewerkers, tevreden met het werk en de school, werk is weliswaar belangrijk maar het belang ervan toch relatief, zetten indien nodig zonder morren een stapje extra. Jobhoppers: vaak dezelfde kenmerken als de drijvende krachten, maar de betrokkenheid bij de school is lager. Zijn altijd in voor een nieuwe baan/werkgever als ze daar meer mogelijkheden (carrière en/of financieel) zien. Plakkers: niet gemotiveerd, niet betrokken en matig tevreden met het werk en de school. Hebben (of althans, zien) weinig mogelijkheden voor henzelf buiten hun huidige school. Weglopers: (erg) ontevreden, niet gemotiveerd en niet betrokken. Zijn actief op zoek naar een andere werkgever. In onderstaande tabel wordt de verdeling van medewerkers naar bovenvermelde groepen weergegeven voor de school: Koplopers Drijvende krachten Jobhoppers Plakkers Weglopers 0% 83% 17% 0% 0% In onderstaande tabel wordt de verdeling van medewerkers naar bovenvermelde groepen weergegeven voor de benchmark PO: Koplopers Drijvende krachten Jobhoppers Plakkers Weglopers 3% 80% 10% 6% 1% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 5.1.6 Loyaliteit We meten de loyaliteit van de medewerkers van De Overhaal tevens met behulp van de zogeheten Net Promotor Score. Aan alle medewerkers is de vraag voorgelegd Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou aanraden om bij De Overhaal te komen werken? Hierbij staat een 0 voor ik zal De Overhaal beslist niet aanraden en een 10 voor ik zal De Overhaal beslist wel aanraden. De onderstaande grafiek laat de resultaten op deze vraag zien. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou aanbevelen om bij de school waar u voor werkt te komen werken? 0-beslist niet aanbevelen 0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 50% 9 33% 10-beslist wel aanbevelen 17% 0% 20% 40% 60% 80% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 20

22 Op basis van de loyaliteitsvraag zijn de medewerkers in te delen in drie groepen; Promotors (score 9-10): dit zijn loyale medewerkers die De Overhaal beslist aanraden aan anderen als potentiële werkgever; Passives (score 7-8): dit zijn tevreden medewerkers die De Overhaal desondanks niet actief aanraden aan anderen als potentiële werkgever; Detractors (score 0-6): dit zijn niet-loyale, ontevreden medewerkers die De Overhaal zeker niet aanraden aan anderen als potentiële werkgever en die mogelijk een bijdrage leveren aan een negatieve beeldvorming over De Overhaal. De verdeling voor De Overhaal is als volgt: Net Promotor Score Promotors Passives 50% 50% Detractors 0% 0% 20% 40% 60% 80% Aan de hand van deze indeling berekenen we de Net Promotor Score (NPS): percentage Promotors -/- percentage Detractors. Daarmee geeft de NPS de verhouding tussen deze twee groepen weer. Een positieve NPS staat voor een gezond evenwicht tussen loyale en niet-loyale medewerkers. De NPS voor De Overhaal is 50 (50 -/- 0), zonder meer een goede score. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 21

23 5.2 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Medewerkers is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 22

24 5.2.2 Inhoud van het werk algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin ze weten wat er van hen verwacht wordt (9.3), over de afwisseling in hun werk (9.3), over de uitdagendheid van hun werk (8.9) en over de hoeveelheid ruimte die ze hebben om de lestaken inhoudelijk te vullen (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Inhoud van het werk algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen ben ik tevreden met de inhoud van mijn werk Ik weet op school wat er van mij verwacht wordt Mijn werk is afwisselend Mijn werk is uitdagend Ik heb voldoende ruimte om mijn lestaken naar eigen inzicht inhoudelijk in te vullen Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn werk goed te kunnen doen Ik kan voldoende zelf bepalen op welke manier ik mijn taken/activiteiten uitvoer Ik voel me zeker in mijn werk Ik heb de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen 83% 80% 83% 67% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 23

25 5.2.3 Bestuur algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin het bestuur de mening van de medewerkers serieus neemt (4.2; 80% negatief), over de zichtbaarheid van het bestuur (5.5; 20% negatief), over de mate waarin het bestuur open is over de maatregelen (5.5; 20% negatief), over de bijdrage die het bestuur levert aan de professionalisering van het personeelsbeleid (6.0; 20% negatief) en over de visie die het bestuur heeft op de toekomst van de scholen (6.3). Bestuur algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 5.5 Over het algemeen ben ik tevreden over het bestuur 33% 33% Het bestuur draagt er aan bij dat de scholen goed zijn georganiseerd Het bestuur heeft een duidelijke visie op de toekomst van de scholen Het bestuur draagt bij aan de professionalisering van het personeelsbeleid op de scholen Het bestuur is open over de maatregelen die het neemt Het bestuur is zichtbaar De mening van de medewerkers op de scholen wordt door het bestuur voldoende serieus genomen 80% 33% 20% 40% 20% 20% 20% 20% 80% 20% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 24

26 5.2.4 Werkomstandigheden algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over hun werkplek (9.6), met de methoden/leermiddelen die op school worden gebruikt (9.1), over de mate waarin ze zich veilig voelen op school (8.9) en over de werkplek die ze hebben wanneer ze niet voor de groep staan (8.5). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de hoeveelheid financiële middelen die beschikbaar zijn (4.4; 67% negatief), over de ICT-middelen die ze tot hun beschikking hebben (5.9; 17% negatief) en over de huisvesting (6.6; 17% negatief). Werkomstandigheden algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen ben ik tevreden over mijn werkomstandigheden Ik heb een prettige werkplek Ik kan goed werken met de methoden/leermiddelen die op school worden gebruikt Ik voel mij veilig op school Ik heb een werkplek waar ik goed kan werken wanneer ik niet voor de groep sta Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het voorkomen van ziekteverzuim Ik vind dat wij een goede huisvesting hebben Ik ben tevreden met de ICT-middelen die ik tot mijn beschikking heb Als er iets nodig is voor mijn werk, zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om dit te realiseren 80% 17% 33% 17% 33% 67% 33% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 25

27 5.2.5 Samenwerking op school algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin ze elkaar helpen wanneer dat nodig is (9.3), over de samenwerking binnen het hun bouw (9.3), over de samenwerking tussen de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel (9.3) en over de manier waarop er met de ouders van de leerlingen wordt samengewerkt (8.5). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Samenwerking op school algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 9.3 Ik ben tevreden over de samenwerking op school Op mijn school helpen wij elkaar wanneer dat nodig is Ik ben tevreden over de samenwerking binnen mijn bouw De samenwerking tussen de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel verloopt goed Op mijn school wordt op een goede manier met de ouders van de leerlingen samengewerkt Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de scholen van Zaan Primair 80% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 26

28 5.2.6 Persoonlijke ontwikkeling algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden de mate waarin ze op school voldoende vooruitzichten hebben op doorgroei naar lb- en/of lc-functies (8.5) en over de afspraken die zijn gemaakt met hun direct leidinggevende over hun persoonlijke ontwikkeltraject (8.3). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de vooruitzichten op verdere doorgroei (5.5; 50% negatief). Persoonlijke ontwikkeling algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.1 Over het algemeen ben ik tevreden over de mogelijkheden om mij persoonlijk te ontwikkelen Ik heb op mijn school voldoende vooruitzichten op doorgroei naar lben/of lc-functies Ik heb met mijn direct leidinggevende afspraken gemaakt over mijn persoonlijke ontwikkeltraject Ik kan in mijn huidige werk voldoende nieuwe dingen leren en ervaringen opdoen In mijn werk komen mijn talenten voldoende tot hun recht Ik heb op mijn school voldoende mogelijkheden om mij te ontwikkelen Ik heb op mijn school voldoende vooruitzichten op doorgroei 67% 50% 25% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 27

29 5.2.7 Arbeidsvoorwaarden algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin het salaris past bij het werk dat ze doen (6.6; 17% negatief) en over het salaris (6.6; 17% negatief). Arbeidsvoorwaarden algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.0 Over het algemeen ben ik tevreden over mijn arbeidsvoorwaarden (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden) 17% 83% Ik ben tevreden over de wijze waarop de functiemix op mijn school is ingevoerd Ik ben tevreden met mijn salaris Mijn salaris past bij het werk dat ik doe 67% 17% 67% 17% 67% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 28

30 5.2.8 Communicatie algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over de manier waarop de diverse overleggen verlopen (8.5), over de hoeveelheid informatie waarover ze beschikken om het werk goed te kunnen doen (8.5), over de mate waarin het team bereikbaar is voor de ouders (8.5) en over de mate waarin zij weten waar zij informatie kunnen vergaren (8.5). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Communicatie algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Over het algemeen ben ik tevreden over de communicatie op mijn school De diverse overleggen (o.a. team- en bouwoverleg) op mijn school verlopen goed Ik beschik over voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen Het team is goed bereikbaar voor de ouders Ik weet waar ik informatie die ik nodig heb, kan vergaren De communicatie op mijn school is te kenmerken als open en eerlijk Het team communiceert goed met de ouders Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 29

31 5.2.9 Sfeer algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin ze met plezier naar hun werk gaan (9.3), over de mate waarin ze collegialiteit ervaren (9.3), over het in de dagelijkse praktijk centraal staan van de leerling (9.3), over de mate waarin afspraken over het werk door collega's worden nageleefd (8.5), over de mate waarin de cultuur op school gericht is op ontwikkeling en verbetering (8.5) en over het centraal staan van de kwaliteit in het werk (8.5). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Sfeer algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 9.6 Er heerst over het algemeen een plezierige sfeer op mijn school Ik ga met plezier naar mijn werk Ik ervaar op mijn school een grote mate van collegialiteit Op mijn school staat in de dagelijkse praktijk de leerling centraal Afspraken over het werk worden door mijn collega's goed nageleefd De cultuur op mijn school is gericht op ontwikkeling en verbetering Op mijn school staat kwaliteit van het werk centraal Er is op mijn school sprake van een hecht team Op mijn school leren we van elkaars ervaringen 83% 83% 83% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 30

32 Onderwijs algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over de manier waarop de school de leerlingen begeleid naar hun 'volgende stap' (8.7), over het centraal staan van de kennis-/cognitieve ontwikkeling van de leerlingen (8.5) en over de hoeveelheid aandacht die er op school besteed wordt aan de sociale vaardigheden van de leerlingen (8.5). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Onderwijs algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.9 Over het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop wij op mijn school het onderwijs verzorgen Op mijn school begeleiden wij de leerlingen op een goede manier naar hun vervolgopleiding Op mijn school staat de kennis-/cognitieve ontwikkeling van de leerlingen centraal Op mijn school besteden we voldoende aandacht aan de sociale vaardigheden van de leerlingen Het onderwijs op mijn school past goed bij de leerlingpopulatie Op mijn school gaan we goed om met de toetsresultaten van leerlingen Op mijn school halen wij het maximaal haalbare uit de leerling Ik vind dat er in de klassen teveel kinderen zitten Op mijn school wordt gevarieerd lesgegeven Zorgleerlingen worden op mijn school goed begeleid 83% 83% 83% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 31

33 Directeur/locatieleider algemeen De medewerkers zijn zeer tevreden over de manier waarop hun direct leidinggevende de werkzaamheden over het team verdeelt (9.6), over de mate waarin hun direct leidinggevende open staat voor feedback (9.1), over de mate waarin hun direct leidinggevende serieus ingaat op suggesties over het werk (9.1), over de mate waarin de directeur/locatieleider zorg draagt voor het taakbeleid (8.7), over de mate waarin hun direct leidinggevende het teamgevoel versterkt (8.7), over de mate waarin hun direct leidinggevende hen stimuleert om extra initiatieven te nemen (8.7), over de visie van hun direct leidinggevende op de toekomst van de school (8.7), over de mate waarin hun direct leidinggevende inhoudelijk op de hoogte is van hun werkzaamheden (8.2), over de manier waarop de school georganiseerd wordt (8.2), over de hoeveelheid vrijheid die ze krijgen wat betreft de inhoudelijke invulling van hun lessen (8.2) en over de hoeveelheid begeleiding die ze krijgen van hun direct leidinggevende (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 32

34 Directeur/locatieleider algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.7 Over het algemeen ben ik tevreden over de directeur/locatieleider De directeur/locatieleider verdeelt de werkzaamheden op een goede manier over de mensen in mijn team De directeur/locatieleider staat open voor feedback De directeur/locatieleider gaat serieus in op mijn suggesties over het werk De directeur/locatieleider draagt zorg voor/bewaakt het taakbeleid De directeur/locatieleider versterkt het teamgevoel De directeur/locatieleider stimuleert me om initiatieven te nemen De directeur/locatieleider heeft een duidelijke visie op de toekomst van de school De directeur/locatieleider is inhoudelijk goed op de hoogte van mijn werkzaamheden De directeur/locatieleider zorgt ervoor dat de school goed is georganiseerd De directeur/locatieleider geeft me veel vrijheid wat betreft de inhoudelijke invulling van mijn taken De directeur/locatieleider geeft me voldoende begeleiding De directeur/locatieleider communiceert goed met de ouders De directeur/locatieleider is goed bereikbaar voor de ouders 80% 80% 80% 80% 80% 40% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 33

35 Identiteit Het is mij duidelijk wat de openbare identiteit van mijn school inhoudt Ja 83% Nee 17% 0% 20% 40% 60% 80% In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de vraag: Als een ouder naar u toe zou komen met de vraag wat de openbare identiteit van de school inhoudt, hoe zou u de openbare identiteit van de school dan verwoorden? Een compleet overzicht van de antwoorden treft u aan in de bijlage. De openbare identiteit van de school wordt als volgt verwoord: % Toegankelijk voor iedereen 33.3% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 34

36 De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin de identiteit van de school terug komt in het onderwijs (8.7), over de mate waarin de identiteit van de school terug komt in de omgangsvormen tussen leerlingen (8.7), over de mate waarin de identiteit van de school terug komt in de omgangsvormen tussen medewerkers (8.7), over de mate waarin de identiteit van de school terug komt in de omgangsvormen tussen medewerkers en leerlingen (8.7) en over de mate waarin medewerkers de identiteit van de school goed uitdragen (8.7). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Identiteit algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.2 Over het algemeen ben ik tevreden over hoe de school invulling geeft aan haar identiteit De identiteit van de school zie ik voldoende terug in het onderwijs dat wij op school verzorgen De identiteit van de school zie ik voldoende terug in de omgangsvormen op school tussen de leerlingen De identiteit van de school zie ik voldoende terug in de omgangsvormen op school tussen de medewerkers De identiteit van de school zie ik voldoende terug in de omgangsvormen op school tussen medewerkers en leerlingen De medewerkers van de school dragen de identiteit van de school goed uit Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 35

37 Lestijden Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Lestijden algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Ik ben tevreden over de lestijden op 8.9 mijn school Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 36

38 Gesprekkencyclus De medewerkers zijn zeer tevreden over de afspraken die gemaakt worden over hun inbreng/bijdrage aan de school (8.7) en over de kwaliteit van de functioneringsgesprekken (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Gesprekkencyclus algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Ik ben tevreden over het aantal gesprekken uit de gesprekkencyclus dat de directeur/locatieleider met mij voert In de gesprekken uit de gesprekkencyclus worden heldere afspraken gemaakt over mijn inbreng/bijdrage aan de school Ik ben tevreden over de kwaliteit van de gesprekken uit de gesprekkencyclus die de directeur/locatieleider met mij voert 80% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 37

39 Werkdruk Algemeen De medewerkers beoordelen de werkdruk met gemiddeld een 7.5. Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin hun planning verstoord wordt door onverwachte gebeurtenissen/aanvullende werkzaamheden (5.1; 33% negatief), over de hoeveelheid invloed die ze hebben op de werkdruk (5.1; 50% negatief), over de mate waarin ze het druk hebben, zodat ze hun werk meestal goed kunnen doen (5.1; 40% negatief), over de mate waarin hun werk mentaal/geestelijk niet te inspannend is (5.1; 40% negatief), over de mate waarin hun werkdruk acceptabel is (5.5; 17% negatief), over de hoeveelheid werk die personeelswisselingen binnen het team met zich mee brengen (5.5; 25% negatief), over de mate waarin het werk spanningen met zich meebrengt (5.9; 33% negatief), over de mate waarin ze hun werk thuis van zich af kunnen zetten (5.9; 33% negatief), over de hoeveelheid tijd die ze besteden om zorgleerlingen te begeleiden (6.0; 20% negatief), over de mate waarin het werk gezondheidsklachten veroorzaakt (6.3; 33% negatief) en over de mate waarin ze toekomen aan het voorbereiden van hun lessen/correctiewerk (6.4; 20% negatief). Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 38

40 Werkdruk algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 5.5 Over het algemeen ben ik tevreden met de werkdruk die het werk met zich meebrengt 33% 33% Ik heb weinig te maken met verbale en/of fysieke agressie tussen mijn leerlingen onderling De hoeveelheid tijd die ik moet besteden aan vergaderingen en overleggen is acceptabel Mijn werk is evenwichtig over de week (althans, over de dagen dat ik werk) verspreid Ik heb niet het gevoel dat ik beter zou moeten presenteren dan ik nu doe Ik kom op school normaliter wel toe aan het voorbereiden van mijn lessen/correctiewerk Ik heb geen gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze (mede) door mijn werk komen Ik heb voldoende tijd om mijn zorgleerlingen te begeleiden Ik kan mijn werk thuis goed van me afzetten Ik ben wel eens gespannen door mijn werk Personeelswisselingen binnen mijn team brengen voor mij nauwelijks extra werkzaamheden met zich mee Ik vind mijn werkdruk acceptabel Mijn werk is mentaal/geestelijk niet te inspannend Ik heb het in de regel niet té druk, zodat ik mijn werk meestal goed kan doen Ik heb voldoende invloed op mijn werkdruk Mijn planning wordt bijna nooit verstoord door onverwachte gebeurtenissen/aanvullende werkzaamheden 83% 83% 67% 67% 20% 60% 33% 50% 20% 40% 33% 50% 33% 50% 25% 25% 17% 17% 40% 20% 40% 20% 50% 33% 33% 17% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal - DUO Onderwijsonderzoek 39

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Ayundo In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick Basisschool het Spick Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn Basisschool Kom.Mijn Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom SBO De Vlinderboom Rapportage SO In opdracht van Stichting De Linge juli 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting De Linge. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting Herman Broerenstichting Rapportage In opdracht van de Herman Broerenstichting juni 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Herman Broerenstichting. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven Montessori College Eindhoven Rapportage In opdracht van het Montessori College Eindhoven november 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Montessori College Eindhoven.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon SKBG Mevrouw L. Botteram Utrecht, januari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus 681 3500

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouders/verzorgers, In deze bijlage ziet u een samenvatting van de rapportage van de tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de St. Jozefschool. De samenvatting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek RKBS St. Joseph In opdracht van Contactpersoon Sophia Stichting mevrouw S. Barnhoorn Utrecht, maart 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon EBS Online de heer Jan Derks Utrecht, 15 januari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus Basisschool Sint Martinus Rapportage In opdracht van Basisschool Sint Martinus juni 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basisschool Sint Martinus. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek VO

Medewerkersonderzoek VO Medewerkersonderzoek VO waarmee wij uw school verder helpen! Hoe tevreden, betrokken en gemotiveerd zijn uw medewerkers? Hoe scoren uw school, afdelingen en teams in vergelijking met de landelijke VO-cijfers?

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4 Krommenie, 4 april 2017. Onderwerp: tevredenheidsonderzoek 2017 Beste ouders/verzorgers, Dit schooljaar is het tevredenheidonderzoek in januari 2017 afgenomen. Hieronder lees je een overzicht van het aantal

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie