Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei"

Transcriptie

1 Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015

2 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris Roerdink LLM Postbus AR Utrecht telefoon: website:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen van het onderzoek 4 3. Onderzoeksopzet 5 4 Management summary Management summary Inleiding Interpretatie van de onderzoeksresultaten Algemeen beeld Vergelijking met Aanbevelingen 11 5 Onderzoeksresultaten Overall beeld van Basisschool Panta Rhei Tevredenheid over de hoofdaspecten Positieve en negatieve punten Verbeterprioriteiten Benchmark primair onderwijs Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding Onderwijs Algemene ontwikkeling Leerkrachten Begeleiding Communicatie Sfeer Sociaal-emotioneel Voorzieningen Directeur Omgeving school Identiteit Extra activiteiten Geledingen Website Schooltijden en opvang Rijnlands model Loyaliteit Net Promotor Score (NPS) Opnieuw kiezen voor deze school Ouderbetrokkenheid 37 Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 6. Achtergrondkenmerken 38 Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 2

5 1. Inleiding Kerobei wil inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid van de ouders van de leerlingen van de scholen. Tegen deze achtergrond heeft Kerobei in het najaar van 2015 een Oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven voor Basisschool Panta Rhei. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 3

6 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Oudertevredenheidsonderzoek luiden als volgt: Achterhalen hoe de ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe tevreden zij met Basisschool Panta Rhei zijn. Achterhalen hoe betrokken de ouders zijn bij Basisschool Panta Rhei. Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor Basisschool Panta Rhei. Achterhalen hoe de tevredenheid zich sinds de vorige meting (2012) heeft ontwikkeld. Het gaat om een breed/oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid met en betrokkenheid van ouders bij de school, aan de orde zullen komen. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor Basisschool Panta Rhei, maar ook van de sterke punten van Basisschool Panta Rhei (dissatisfiers én satisfiers). Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 4

7 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Oudertevredenheidsonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de ouders mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De ouders zijn, door middel van een , uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er drie digitale reminders gestuurd naar de ouders die de vragenlijst nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle ouders van Basisschool Panta Rhei. Uiteindelijk hebben 66 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 47%. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. Basisschool Panta Rhei heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft Basisschool Panta Rhei gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen in paragraaf 5.1 met de beschrijving van het overkoepelende beeld, de hoofdlijnen. In paragraaf 5.2 worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de ouders die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. In paragraaf 5.3 tot en met paragraaf 5.7 worden respectievelijk de vragen met betrekking tot de website van de school, de schooltijden en opvang, het Rijnlands model, loyaliteit en ouderbetrokkenheid besproken. Hoofdstuk 6 biedt een weergave van een aantal kenmerken van de kinderen van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 5

8 Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de ouders het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Mijn zoon/dochter krijgt over het algemeen goed les. Respondenten kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. Sommige stellingen zijn echter zo geformuleerd dat het omgekeerde het geval is; hier geldt hoe lager de score op een stelling is, des te positiever de ouders over een stelling zijn. Een voorbeeld van zo'n stelling kan zijn: Ik vind dat er te veel aandacht is voor toetsing van prestaties van mijn kind. Om de scores op de stellingen in de rapportage allemaal hetzelfde te kunnen interpreteren, zijn deze stellingen geherformuleerd en de scores omgerekend. Bijvoorbeeld Ik vind dat er te veel aandacht is voor toetsing van prestaties van mijn kind wordt geherformuleerd naar Ik vind niet dat er te veel aandacht is voor toetsing van prestaties van mijn kind en procentuele waardes die daarbij horen worden omgerekend. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens een waarde 1 en helemaal mee eens een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de ouders over dit aspect/deze stelling zijn. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 6

9 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij oudertevredenheid gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden; 7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden; 6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden; 6,4 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden ouders De ouders die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Over het algemeen ben ik tevreden over de begeleiding die mijn zoon/dochter op school krijgt - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens scoren wij als ontevreden ouders. Aspecten waarover 15% of meer van de ouders ontevreden is, kunnen worden getypeerd als knelpunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van 15% of meer ontevreden ouders. 3 De benchmark Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt van een benchmark primair onderwijs. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek heeft verricht onder ouders met een kind in het primair onderwijs. De benchmark primair onderwijs bevat de resultaten van ruim ouders. Zie paragaaf van deze rapportage. 4 De Prioriteitenmatrix Zie paragraaf van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 7

10 4 Management summary 4.1 Management summary Inleiding In het najaar van 2015 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders van de leerlingen van Basisschool Panta Rhei. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs, waarbij Basisschool Panta Rhei de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft Basisschool Panta Rhei gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Van de 141 ouders van de leerlingen van Basisschool Panta Rhei die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, heeft uiteindelijk 47% de vragenlijst ingevuld Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende drie criteria: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor; 2. de benchmark primair onderwijs: indien Basisschool Panta Rhei hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor; 3. de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar ouders tevreden over zijn en waaraan ouders veel belang hechten) zijn de sterke punten. Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt; 2. het percentage ouders dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 15% of meer ontevreden ouders signaleren wij een knelpunt; 3. de benchmark primair onderwijs: indien Basisschool Panta Rhei lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt; 4. de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunten met een lage prioriteit (kwadrant IV) verdienen de aandacht van de school. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 8

11 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score de score uit de benchmark PO het percentage ontevreden ouders het percentage tevreden ouders de positie in de prioriteitenmatrix Gemiddelde Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden ouders Percentage tevreden ouders Plaats in de prioriteitenmatrix Leerkrachten % 95 % Handhaven Onderwijs % 97 % Sterke punten Sfeer % 97 % Handhaven Algemene ontwikkeling % 92 % Handhaven Sociaal-emotioneel % 94 % Niet te positioneren Identiteit % 92 % Communicatie % 83 % Voorzieningen % 89 % Begeleiding o 2 % 85 % Omgeving school o 9 % 77 % Directeur % 78 % Verbeterpunten hoge prioriteit Verbeterpunten hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Toelichting op 'Plaats in de prioriteitenmatrix': het hoofdaspect 'algemene tevredenheid' is niet in de prioriteitenmatrix opgenomen omdat dit de 'afhankelijke variabele' is in de regressieanalyse waarop de prioriteitenmatrix is gebaseerd (zie paragraaf Verbeterprioriteiten). een hoofdaspect duiden we aan als 'niet te positioneren' als we het niet eenduidig aan één van de kwadranten in de prioriteitenmatrix kunnen toewijzen. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 9

12 4.1.4 Vergelijking met 2012 In 2012 heeft Basisschool Panta Rhei eveneens een Oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hieronder vergelijken we de scores van de huidige meting met de scores uit de meting van Ten opzichte van de meting in 2012 scoort Basisschool Panta Rhei hoger op de hoofdaspecten: Onderwijs, Algemene ontwikkeling, Leerkrachten, Sfeer, Sociaal-emotioneel en Identiteit. Ten opzichte van de meting in 2012 scoort Basisschool Panta Rhei lager op het hoofdaspect: Omgeving van de school. Op de overige hoofdaspecten scoort Basisschool Panta Rhei gelijk aan de meting in Afwijking Algemene tevredenheid o Onderwijs Algemene ontwikkeling Leerkrachten Begeleiding o Communicatie o Sfeer Sociaal-emotioneel Voorzieningen o Directeur o Omgeving school Identiteit De schaal heeft de volgende betekenis: - = lager/slechter dan = (ongeveer) gelijk aan = hoger/beter dan 2012 Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 10

13 4.2 Aanbevelingen Voorop staat dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over Basisschool Panta Rhei. De ouders zijn zeer tevreden over de leerkrachten, het onderwijs, de sfeer en de algemene ontwikkeling. Wanneer we kijken naar de prioriteitenmatrix dan zien we dat ondanks de hoge scores - een aantal hoofdaspecten naar voren komen als een verbeterpunt met (minder) hoge prioriteit. Door de hoge scores moeten deze hoofdaspecten als relatieve verbeterpunten gezien worden. Vergeleken met de vorige meting in 2012 scoort Basisschool Panta Rhei gelijk op de aspecten: begeleiding, communicatie, voorzieningen en directeur. De school scoort lager op het aspect: omgeving van de school. Op de overige hoofdaspecten die wij hebben kunnen vergelijken scoort de school hoger dan de vorige meting. Oudertevredenheidsonderzoek wordt echter verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. De aanbevelingen in deze paragraaf richten zich op die deelaspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. Een relatief grote groep ouders vindt dat de weg naar school niet verkeersveilig is voor hun kind en dat de school niet in een verkeersveilige buurt staat. De omgeving van de school is echter een hoofdaspect dat moeilijk aan te pakken is. Aangezien kinderen een zeer kwetsbare groep zijn in het verkeer, lijkt het ons goed om samen met de ouders/verzorgers en wellicht de gemeente te kijken waar verbeterpunten te realiseren zijn rondom de school wat betreft verkeersveiligheid. We zien dat de ouders (zeer) matig tevreden zijn over alle onderscheiden deelaspecten van het aspect geledingen. De ouders lijken niet goed te weten wat de MR en de OR/OV doen. Ook zijn zij ontevreden over de informatie die zij vanuit de MR en de OR/OV krijgen en geven ze aan matig op de hoogte te zijn van wat de mogelijkheden zijn voor ouderparticipatie. Het lijkt goed om de ouders beter te informeren over het werk dat door de MR en OR/OV wordt verricht en de mogelijkheden die bestaan voor ouderparticipatie. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een ouderavond/ouderbijeenkomst om de ouders te informeren over de diverse aspecten van de geledingen. Door dit duidelijker te maken aan ouders, wordt de betrokkenheid van ouders bij de school wellicht vergroot. Ook kan gekeken worden naar de wijze van informatieverstrekking vanuit de MR en de OR/OV richting de ouders. Ook zijn de ouders ontevreden over de klassengrootte. Daarnaast geven ouders aan (zeer) matig tevreden te zijn over de aandacht voor leerlingen met problemen en de aandacht voor toetsing. Het lijkt ons goed om te kijken waar de ontevredenheid van de ouders zich met name op richt en dit bijvoorbeeld tijdens een ouderavond te bespreken. Tenslotte geven de ouders aan ontevreden te zijn over de mate waarin ze bekend zijn met de klachtenregeling. Aandacht hiervoor en communicatie hierover naar de ouders zal de tevredenheid van de ouders met de school naar verwachting verhogen. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 11

14 5 Onderzoeksresultaten 5.1 Overall beeld van Basisschool Panta Rhei Tevredenheid over de hoofdaspecten In de linker grafiek gaan we in op de gemiddelde score van de ouders op de verschillende aspecten. Aspecten waarop Basisschool Panta Rhei zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft Basisschool Panta Rhei geen, dan wel uitsluitend zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop Basisschool Panta Rhei een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft Basisschool Panta Rhei geen, dan wel uitsluitend slechte scores gekregen. In de rechter grafiek gaan we in op de procentuele verdeling tussen de ouders die over de verschillende aspecten positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen. De ouders zijn zeer tevreden over de leerkrachten (8.9), over de wijze waarop de school het onderwijs verzorgt (8.5), over de sfeer op school (8.5) en over de ontwikkeling van hun kind op school (8.3). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Leerkrachten Onderwijs Sfeer Algemene ontwikkeling Sociaal-emotioneel Identiteit Communicatie Voorzieningen Begeleiding Omgeving school Directeur 5% 95% 2% 97% 2% 97% 2% 92% 2% 94% 2% 92% 6% 83% 5% 89% 2% 85% 9% 77% 6% 78% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 12

15 5.1.2 Positieve en negatieve punten We hebben de ouders de volgende twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) voorgelegd: 1. Wat bevalt u het meest aan de school van uw kind? 2. Wat bevalt u het minst aan de school van uw kind? In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel ouders zijn gegeven. Per hoofdaspect is een afsluitende open vraag gesteld, waarin ouders een toelichting konden geven op hun eerder gegeven antwoorden. Een overzicht van de antwoorden per hoofdaspect treft u aan in de bijlage. Als belangrijkste positieve punten werden genoemd: % Leerkrachten/het team 24% Sfeer (gezellig/open)/veilig/laagdrempelig 24% Goede individuele begeleiding/differentiatie 9% Als belangrijkste negatieve punten werden genoemd: % Slechte communicatie/informatievoorziening 12% Combiklassen/te grote klassen 11% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 13

16 5.1.3 Verbeterprioriteiten Om de beoordeling van verschillende hoofdaspecten goed te kunnen interpreteren, is het nodig om, naast de tevredenheid van de ouders met de verschillende hoofdaspecten ook inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de ouders. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van ouders met de leerkracht in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders met de voorzieningen? Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de ouders vraagt een andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor ouders juist van groot belang blijkt te zijn. Het belang van een hoofdaspect voor de ouders bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen de algemene tevredenheid van de ouders met de school enerzijds en de tevredenheid van de ouders met de verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de ouders. Op basis van belangscores (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en tevredenheidsscores stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten. Prioriteitenmatrix Vinden uw ouders zeer belangrijk Verbeterpunten hoge prioriteit Onderwijs Sterke punten Sociaal-emotioneel Begeleiding Identiteit Communicatie Belang Sfeer Voorzieningen Algemene ontwikkeling Directeur Vinden uw ouders niet zo belangrijk Omgeving school Verbeterpunten minder hoge prioriteit Handhaven Leerkrachten Zijn uw ouders niet tevreden over Tevredenheid Zijn uw ouders zeer tevreden over Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 14

17 De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis: VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). Op deze hoofdaspecten valt veel winst te behalen in termen van oudertevredenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant verdienen nadrukkelijk de aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Begeleiding, Communicatie, Identiteit. VERBETERPUNTEN MINDER HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de ouders).op deze hoofdaspecten valt minder winst te behalen in termen van oudertevredenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven minder aandacht van de school, maar dienen wel bewaakt te worden. Er kan zich immers een situatie voordoen waarin het belang van deze hoofdaspecten voor de ouders toeneemt. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Voorzieningen, Directeur, Omgeving school. STERKE PUNTEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief tevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Onderwijs. HANDHAVEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief tevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). De hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven weinig aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Algemene ontwikkeling, Leerkrachten, Sfeer. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 15

18 5.1.4 Benchmark primair onderwijs In de volgende tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs. Basisschool Panta Rhei scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark primair onderwijs: Leerkrachten, Onderwijs, Sfeer, Algemene ontwikkeling, Sociaal-emotioneel, Identiteit, Communicatie en Voorzieningen. Basisschool Panta Rhei scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) lager dan de benchmark primair onderwijs: Directeur. Gemiddelde score van Basisschool Panta Rhei Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Leerkrachten Onderwijs Sfeer Algemene ontwikkeling Sociaal-emotioneel Identiteit Communicatie Voorzieningen Begeleiding o Omgeving school o Directeur De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 16

19 5.2 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Ouders is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 17

20 5.2.1 Onderwijs De ouders vinden in sterke mate dat de leerkrachten op school met moderne middelen werken (8.8), dat hun kind goed les krijgt (8.4), dat er op school gevarieerd wordt lesgegeven (8.3) en dat kinderen op school voldoende zelfstandig werken aan opdrachten/projecten /thema's (8.2). De ouders zijn van mening dat er in de groep van hun kind te veel leerlingen zitten (5.3; 38% negatief). Onderwijs Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Onderwijs 2% 97% Werken met moderne middelen Goede lessen Gevarieerd lesgeven Voldoende zelfstandig werken Voldoende in groepjes werken Moderne/eigentijdse boeken Leerprestaties passen bij ontwikkeling Aandacht voor kunstzinnige vakken Hoeveelheid huiswerk Wijze van toetsen Aantal leerlingen in de groep 2% 95% 2% 94% 2% 92% 2% 86% 5% 89% 2% 94% 3% 88% 11% 74% 13% 72% 8% 73% 38% 41% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 18

21 We hebben de ouders tevens gevraagd wat zij vinden van het aantal toetsmomenten. De resultaten voor deze vraag ziet u in onderstaande figuur. Aantal toetsmomenten Wat vind u van het aantal toetsmomenten? 8% 89% Ik vind dat er te veel toetsmomenten zijn Ik vind dat er te weinig toetsmomenten zijn Ik ben tevreden over het aantal toetsmomenten Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 19

22 5.2.2 Algemene ontwikkeling Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Algemene ontwikkeling Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.3 Algemene ontwikkeling 2% 92% Ruimte om te ontwikkelen Aandacht voor leerprestaties Aandacht voor talenten 6% 86% 9% 84% 8% 73% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 20

23 5.2.3 Leerkrachten De ouders geven in sterke mate aan dat ze altijd bij de leerkrachten terecht kunnen als ze vragen hebben (9.0), dat hun kind een goed contact heeft met de leerkrachten (8.8) en dat ze zelf een goed contact hebben met de leerkrachten (8.5). Ze vinden in sterke mate dat de leerkrachten voldoende bereid zijn hun kind te helpen als dat nodig is (8.7), dat de leerkrachten bijdragen aan een prettige sfeer (8.7) en dat ze goede informatie krijgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Leerkrachten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.9 Leerkrachten 5% 95% Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht Goed contact met kind Bereid te helpen Prettige sfeer Goed contact met leerkracht Informatie over sociaal-emotionele ontwikkeling Informatie over prestaties 2% 98% 3% 95% 3% 91% 3% 92% 5% 89% 6% 84% 5% 82% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 21

24 5.2.4 Begeleiding Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. De ouders zijn van mening dat leerlingen met problemen te veel aandacht krijgen (6.1; 19% negatief). Begeleiding Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.7 Begeleiding 2% 85% School staat open voor verzoeken voor extra begeleiding Aandacht voor leerproblemen Voldoende uitdaging voor bovengemiddelde leerlingen Aandacht voor motivatieproblemen Aandacht voor gedragsproblemen Niet te veel aandacht leerlingen met problemen 4% 78% 4% 81% 9% 77% 2% 68% 3% 63% 19% 48% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 22

25 5.2.5 Communicatie De ouders zijn zeer tevreden over de invulling van de ouderavonden (8.2). De ouders geven aan dat ze niet bekend zijn met de klachtenregeling (5.9; 27% negatief). Communicatie Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Communicatie 6% 83% Invulling van de ouderavonden Oudergesprekken Bereikbaarheid teamleider Informeren over belangrijke data Maandelijkse nieuwsbrief Teamleider heeft voldoende tijd Wijze waarop teamleider communiceert Bekendheid teamleider Tijdig informeren bij problemen Medewerkers staan open voor klachten/opmerkingen Bekend met klachtenregeling 2% 92% 9% 88% 2% 79% 8% 91% 5% 83% 2% 77% 2% 78% 11% 82% 5% 82% 3% 81% 27% 43% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 23

26 5.2.6 Sfeer De ouders vinden in sterke mate dat de leerkrachten respectvol met de leerlingen op school omgaan (8.5), dat er duidelijke regels zijn op school (8.3), dat de meeste leerkrachten zich aan de regels houden (8.2) en dat de leerlingen respect voor de leerkracht hebben (8.2). Ze zijn zeer tevreden over de aandacht die de school aan normen en waarden besteedt (8.4). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Sfeer Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Sfeer 2% 97% Leerkrachten gaan respectvol om met leerlingen Aandacht voor normen en waarden Duidelijke regels op school Leerkrachten houden zich aan regels Leerlingen respect voor leerkracht Leerlingen zijn aardig voor elkaar Leerlingen houden zich aan regels Leerlingen 'vallen niet buiten groep' 5% 95% 2% 98% 2% 95% 2% 97% 2% 97% 5% 95% 2% 90% 5% 79% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 24

27 5.2.7 Sociaal-emotioneel De ouders geven in sterke mate aan dat hun kind genoeg vrienden/vriendinnen heeft op school (8.7), dat hun kind het naar zijn/haar zin heeft in de groep (8.6) en dat hun kind zich veilig voelt op school (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Sociaal-emotioneel Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.1 Sociaal-emotioneel 2% 94% Genoeg vrienden/vriendinnen Kind heeft het naar zijn/haar zin Voelt zich veilig Aandacht voor sociaal aspect Kind durft zich te uiten op school Eenzaamheid op school Treedt actief op tegen pesten Kind pest zelf niet op school Er wordt niet vaak gepest in de groep Niet te veel aandacht voor toetsing 3% 95% 5% 92% 5% 88% 6% 91% 6% 79% 8% 85% 7% 75% 7% 73% 5% 69% 13% 73% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 25

28 5.2.8 Voorzieningen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. De ouders zijn van mening dat het binnenklimaat in de school niet goed is (6.7; 23% negatief) en dat de school geen leuk schoolplein heeft (6.8; 17% negatief). Voorzieningen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Voorzieningen 5% 89% Hygiëne/ordelijkheid van lokalen Hygiëne/ordelijkheid van de school Sportfaciliteiten Leuk schoolgebouw ICT-middelen Schoolplein is veilig Aula/ruimte Leuk schoolplein Binnenklimaat 2% 92% 5% 91% 6% 86% 8% 76% 8% 76% 8% 77% 12% 66% 17% 62% 23% 65% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 26

29 5.2.9 Directeur Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Directeur Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.3 Directeur 6% 78% Bereikbaarheid voor ouders Zorgt voor goede organisatie Communicatie met ouders Openheid over het beleid Draagt bij aan goede sfeer Duidelijke visie over de koers 5% 80% 7% 81% 8% 79% 7% 78% 10% 71% 5% 62% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 27

30 Omgeving school Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. De ouders geven aan dat de weg naar school verkeersonveilig is (5.7; 37% negatief) en dat de school in een verkeersonveilige buurt staat (5.9; 32% negatief). Omgeving school Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.3 Omgeving school 9% 77% Sociaal veilige buurt Sociaal veilige weg naar school Verkeersveilige buurt Verkeersveilige weg naar school 2% 89% 3% 92% 32% 53% 37% 48% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 28

31 Identiteit Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Identiteit Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.9 Identiteit 2% 92% Medewerkers dragen identiteit goed uit Zichtbaar in onderwijs Zichtbaar in omgangsvormen 2% 89% 3% 92% 2% 86% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 29

32 Extra activiteiten We hebben de ouders tevens gevraagd wat zij vinden van het aantal extra activiteiten dat wordt georganiseerd. U ziet de resultaten voor deze vraag in de onderstaande figuur. Aantal extra activiteiten Wat vind u van het aantal extra activiteiten dat wordt georganiseerd? 90% Er worden te veel extra activiteiten georganiseerd Er worden voldoende extra activiteiten georganiseerd Er worden te weinig extra activiteiten georganiseerd Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 30

33 Geledingen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. De ouders zijn niet tevreden over de informatie die ze van de MR krijgen (5.6; 36% negatief) en over de informatie die ze van de OR/OV krijgen (5.9; 33% negatief). Ze geven aan dat ze niet op de hoogte zijn van wat de OR/OV doet (5.8; 33% negatief), dat ze niet op de hoogte zijn van wat de MR doet (5.8; 34% negatief) en dat ze niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor ouderparticipatie (6.7; 16% negatief). Geledingen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Bekendheid mogelijkheden voor ouderparticipatie Ouderraad Medezeggenschapsraad Informatie vanuit de OR/OV Bekendheid werkzaamheden MR Bekendheid werkzaamheden OR/OV Informatie vanuit de MR 16% 63% 6% 51% 9% 50% 33% 45% 34% 47% 33% 46% 36% 41% Negatief Positief Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 31

34 5.3 Website In deze paragraaf bieden we een weergave van de uitkomsten over de website van Basisschool Panta Rhei. Bezoekt u de website van de school wel eens? Ja, regelmatig Ja, af en toe 44% 44% Nee, zelden of nooit 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Score Benchmark Afwijking Informatie die geboden wordt Overzichtelijkheid Website is 'up-to-date' Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 32

35 5.4 Schooltijden en opvang In deze paragraaf bieden we een weergave van de vragen met betrekking tot de schooltijden en opvang. Aan alle ouders is gevraagd de schooltijden te beoordelen. Vervolgens is aan de ouders gevraagd of zij gebruik maken van voorschoolse, tussenschoolse of naschoolse opvang. Ouders die aan hebben gegeven dat ze gebruik maken van één of meerdere van de soorten opvang kregen de mogelijkheid om deze vorm(en) van opvang te beoordelen. Gebruik maken van opvang Maakt u gebruik van voorschoolse opvang? Maakt u gebruik van tussenschoolse opvang? Maakt u gebruik van naschoolse opvang? 11% 89% 55% 45% 27% 73% Ja Nee Score Benchmark Afwijking Ik ben tevreden over de schooltijden Oordeel voorschoolse opvang Oordeel TSO-systeem 8.1 Oordeel naschoolse opvang Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 33

36 5.5 Rijnlands model In deze paragraaf bieden we een weergave van de bekendheid van het werken met het Rijnlands model onder de ouders van Basisschool Panta Rhei. Bent u ervan op de hoogte dat de school ervoor heeft gekozen om zich te ontwikkelen volgens de concepten en principes van het Rijnlands denken? Ja, ik ben daarvan op de hoogte en ik weet ook wat dat betekent Ja, ik ben daarvan op de hoogte, maar ik weet niet zo goed wat dat betekent 5% 17% Nee, daar ben ik niet van op de hoogte 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 34

37 5.6 Loyaliteit In deze paragraaf beoordelen we de loyaliteit van de ouders van leerlingen van Basisschool Panta Rhei. We meten de loyaliteit van ouders op 2 manieren. In de eerste plaats beoordelen we de loyaliteit van de ouders met behulp van de zogeheten Net Promotor Score (NPS). In de tweede plaats vragen we de ouders of zij, als ze nu voor de keuze zouden staan, opnieuw voor deze school zouden kiezen Net Promotor Score (NPS) Aan alle ouders is de vraag voorgelegd Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u de school zou aanbevelen aan een andere ouder? Hierbij staat een 0 voor ik zal Basisschool Panta Rhei beslist niet aanbevelen en een 10 voor ik zal Basisschool Panta Rhei beslist wel aanraden. Op basis van deze vraag worden ouders ingedeeld in vier categorieën: Promotors (9-10), Passives (7-8), Detractors (5-6) en Extreme detractors (0-4). In onderstaande figuur bieden we een weergave van deze vier categorieën en berekenen we de NPS voor Basisschool Panta Rhei. Naast de NPS voor Basisschool Panta Rhei geven we ook de NPS uit de benchmark PO weer. Loyale ouders Niet-loyale ouders Promotors Passives Detractors Extreme detractors 48% 47% 5% 0% Toelichting van de Net Promotor Score Promotors zijn ouders die erg tevreden zijn, erg betrokken zijn bij de school en hun enthousiasme over de school naar anderen uiten; Passives zijn ouders die redelijk tevreden en betrokken zijn, maar ook weer niet zo enthousiast zijn over de school dat zij de school bij anderen promoten; Detractors zijn niet-loyale, ontevreden ouders die mogelijk een bijdrage leveren aan een negatieve beeldvorming over de school; Extreme detractors zijn niet-loyale, (erg) ontevreden ouders die zich zonder twijfel negatief uiten over de school. NPS +43 Benchmark +9 De NPS wordt als volgt berekend: percentage promotors -/- percentage (extreme) detractors ( = +43). Daarmee geeft de NPS de verhouding tussen deze twee groepen weer. Een positieve NPS staat voor een gezond evenwicht tussen loyale en niet-loyale ouders. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 35

38 5.6.2 Opnieuw kiezen voor deze school We hebben de ouders gevraagd of zij, als ze nu voor de keuze zouden staan, opnieuw voor deze school zouden kiezen. De resultaten hiervan presenteren wij in onderstaande figuur. Als u nu zou mogen kiezen voor een school voor uw kind, zou u dan weer voor deze school kiezen? Ja, zeker 74% Ja, waarschijnlijk wel Misschien 6% 20% Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 36

39 5.7 Ouderbetrokkenheid In deze paragraaf bieden we een weergave van de vragen met betrekking tot de ouderbetrokkenheid. Welk antwoord past het beste bij u? Ik vind het zeer belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 59% Ik vind het belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 39% Ik vind het niet zo belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik lever een bijdrage aan onderwijsondersteunende activiteiten (bijdragen aan projecten en thema s en aan onderwijs in de klas) Basisschool Panta Rhei Benchmark PO 73% 6% 21% 34% 46% 20% Ja, dat doe ik Dat doe ik niet, maar zou ik wel willen doen Nee, dat doe ik niet Ik lever hand- en spandiensten, bijvoorbeeld bij sportdagen of culturele uitjes Basisschool Panta Rhei Benchmark PO 88% 6% 6% 77% 15% 7% Ja, dat doe ik Dat doe ik niet, maar zou ik wel willen doen Nee, dat doe ik niet Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 37

40 6. Achtergrondkenmerken In dit hoofdstuk bieden we een weergave van een aantal kenmerken van de kinderen van de ouders die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Hoe vindt uw kind deze school? Mijn kind vindt de school erg leuk 59% Mijn kind vindt de school leuk 36% Mijn kind vindt de school niet zo leuk 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek - Basisschool Panta Rhei - DUO Onderwijsonderzoek 38

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouders/verzorgers, In deze bijlage ziet u een samenvatting van de rapportage van de tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de St. Jozefschool. De samenvatting

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER HELMOND

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER HELMOND OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER HELMOND School & Innovatie Groep Zwolle, mei 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. RAPPORTVERANTWOORDING... 4 2. BASISKENGETALLEN... 5 3. TOELICHTING PRIORITEITENMATRIX...

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK DE KAMELEON DUIVEN

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK DE KAMELEON DUIVEN OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK DE KAMELEON DUIVEN School & Innovatie Groep Zwolle, april 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. RAPPORTVERANTWOORDING... 4 2. BASISKENGETALLEN... 5 3. TOELICHTING PRIORITEITENMATRIX...

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 OBS De Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Rotterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, juni 2008 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmeting De Branding

Rapportage driehoeksmeting De Branding Rapportage driehoeksmeting De Branding Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond onderzoek Methode onderzoek Leeswijzer Resultaten Responsoverzicht Rapportcijfer Schoolkeuzefactoren Resultaten per

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 BS De Emmen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De Emmen

Nadere informatie

BS De Leeuwerikhoeve Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, december 2015

BS De Leeuwerikhoeve Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, december 2015 BS De Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie