Schoolverlatersonderzoek 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolverlatersonderzoek 2013"

Transcriptie

1 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus AR Utrecht telefoon: website: Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen van het onderzoek 3 3. Onderzoeksopzet 4 4 Management Summary Management summary 6 5 Onderzoeksresultaten Overall beeld RSG Ter Apel Keuzeproces Hoofdaspecten nader bekeken Overstap naar de vervolgopleiding Achtergrondkenmerken van de schoolverlaters 31 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding RSG Ter Apel wil inzicht in hoe de schoolverlaters van 2012/2013 de overstap van RSG Ter Apel naar het vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe zij terugkijken op hun oude school. Tegen deze achtergrond heeft RSG Ter Apel in maart/april 2014 een Schoolverlatersonderzoek laten uitvoeren. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Schoolverlatersonderzoek luiden als volgt: Achterhalen hoe de schoolverlaters zich hebben georiënteerd bij de keuze voor vervolgonderwijs. Achterhalen hoe de schoolverlaters de keuzebegeleiding en voorlichting vanuit de school hebben ervaren. Achterhalen welke opleiding de schoolverlaters na de havo zijn gaan doen en waarom zij voor die specifieke opleiding hebben gekozen. Achterhalen hoe de schoolverlaters de overstap naar het vervolgonderwijs hebben ervaren. Achterhalen hoe de schoolverlaters terugkijken op RSG Ter Apel. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Leerlingtevredenheidsonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de schoolverlaters mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De schoolverlaters zijn door middel van een uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er twee digitale reminders gestuurd naar de schoolverlaters die de vragenlijst nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle 53 havo-gediplomeerden van RSG Ter Apel. Uiteindelijk hebben 30 havo-gediplomeerden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 57%. Landelijk is de respons voor het Schoolverlatersonderzoek onder havo-gediplomeerden 5. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Schoolverlatersonderzoek. RSG Ter Apel heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen in paragraaf 5.1 met de beschrijving van het overall beeld van de schoolverlaters. We kijken ook of de oud-leerlingen uw school aan anderen zouden aanbevelen. In paragraaf 5.2 gaan we uitgebreid in op het keuzeproces dat de oud-leerlingen hebben doorlopen bij het kiezen van een nieuwe vervolgopleiding. In paragraaf 5.3 worden de hoofdaspecten verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de oud-leerlingen die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. In paragraaf 5.4 kijken we naar de overstap naar de vervolgopleiding. Waaraan hebben uw oud-leerlingen moeten wennen? Hoofdstuk 6 biedt een weergave van de achtergrondkenmerken van de responderende schoolverlaters. In de bijgeleverde bijlage vindt u de antwoorden die uw oud-leerlingen op de diverse open vragen hebben gegeven. En tenslotte worden in de apart geleverde klassenrapportage de onderzoeksresultaten uitgesplitst naar klas. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat, naast de vragen over het keuzeproces voor hun huidige opleiding, voor het merendeel uit stellingen waar de schoolverlaters het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Ik heb goed leren samenwerken op mijn oude school. Schoolverlaters kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens een waarde 1 en helemaal mee eens een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de schoolverlaters over dit aspect/deze stelling zijn. We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij de tevredenheid van schoolverlaters gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 7,8 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,4 tot en met 7,7: goed / tevreden; 6,9 tot en met 7,3: redelijk / redelijk tevreden; 6,1 tot en met 6,8: matig / matig tevreden; 6,0 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden schoolverlaters De schoolverlaters die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Ik heb goed leren samenwerken op mijn oude school - antwoorden met mee oneens scoren wij als ontevreden schoolverlaters. Aspecten waarover 2 of meer van de schoolverlaters ontevreden is, kunnen worden getypeerd als knelpunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,0 of lager is, er vaak sprake is van 2 of meer ontevreden schoolverlaters. 3 De benchmark De afgelopen twee schooljaren (2012/2013 en 2013/2014) hebben in totaal 102 scholen/afdelingen aan het Schoolverlatersonderzoek deelgenomen. In totaal hebben we ruim gediplomeerde schoolverlaters voor deelname aan het Schoolverlatersonderzoek benaderd. De benchmarkcijfers zijn op deze aantallen gebaseerd. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 4 Management Summary 4.1 Management summary Inleiding In maart/april 2014 is het Schoolverlatersonderzoek verricht naar hoe de havo-gediplomeerden van 2012/2013 de overstap van RSG Ter Apel naar vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe zij terugkijken op hun oude school. De meting onder de havo-gediplomeerden heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Schoolverlatersonderzoek, waarbij RSG Ter Apel de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Uiteindelijk hebben 30 havo-gediplomeerden van RSG Ter Apel de vragenlijst ingevuld Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende twee criteria: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 7,8 of hoger signaleren wij een succesfactor; de benchmark Schoolverlatersonderzoek: indien RSG Ter Apel hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor. Wij hanteren drie criteria voor het bepalen van de knelpunten: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,0 of lager signaleren wij een knelpunt; het percentage schoolverlaters dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 2 of meer ontevreden schoolverlaters signaleren wij een knelpunt; de benchmark Schoolverlatersonderzoek: indien RSG Ter Apel lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de drie criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score de score uit de benchmark Schoolverlatersonderzoek havo de afwijking ten opzichte van de benchmark Schoolverlatersonderzoek havo het percentage ontevreden schoolverlaters het percentage tevreden schoolverlaters Gemiddelde voor uw school Benchmark havo Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden schoolverlaters Percentage tevreden schoolverlaters Begeleiding % 86 % Vaardigheden o 0 % 86 % Sfeer % 87 % LOB-beleid o 13 % 57 % De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 5 Onderzoeksresultaten 5.1 Overall beeld RSG Ter Apel Algeheel oordeel De havo-gediplomeerden is gevraagd wat zij achteraf van RSG Ter Apel vinden. Hoe vond jij je oude school? Ik vond mijn school erg leuk 14% Ik vond mijn school leuk 79% Ik vond mijn school niet zo leuk 7% Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 De havo-gediplomeerden is ook gevraagd hun school te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij hun school met een 7.1. Landelijk beoordelen havo-gediplomeerden hun oude school met een 7.5. Welk rapportcijfer, van 1 tot en met 10, geef je voor je oude school? Een 1 staat daarbij voor zeer slecht en een 10 voor uitstekend % 6 17% % 41% 9 10 Weet niet/geen mening Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 5.1.2 Benchmark Schoolverlatersonderzoek Gemiddelde score van RSG Ter Apel Benchmark Afwijking t.o.v. de benchmark Begeleiding Vaardigheden o Sfeer LOB-beleid o De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 5.1.3 Tevredenheid over de hoofdaspecten In de linker grafiek gaan we in op de gemiddelde score van de schoolverlaters op de verschillende aspecten. Aspecten waarop RSG Ter Apel zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft RSG Ter Apel geen, dan wel uitsluitend zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop RSG Ter Apel een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft RSG Ter Apel geen, dan wel uitsluitend slechte scores gekregen. In de rechter grafiek gaan we in op de procentuele verdeling tussen de havo-gediplomeerden die over de verschillende aspecten positief (mee eens) of juist negatief (mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (tussenin) is niet in de grafiek opgenomen. Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Begeleiding 3% 86% Vaardigheden 86% Sfeer 7% 87% LOB-beleid 13% 57% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 In de onderstaande tabel zien we een uitsplitsing van de resultaten op de hoofdaspecten naar klas. Als de score 0,3 of meer positief afwijkt van RSG Ter Apel is deze score groen gekleurd, als de score 0,3 of meer negatief afwijkt van RSG Ter Apel is deze score rood gekleurd. H5A H5B RSG Ter Apel-totaal LOB-beleid Begeleiding Sfeer Vaardigheden Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 In de onderstaande tabel zien we een uitsplitsing van de resultaten op de hoofdaspecten naar geslacht. Als de score 0,3 of meer positief afwijkt van RSG Ter Apel is deze score groen gekleurd, als de score 0,3 of meer negatief afwijkt van RSG Ter Apel is deze score rood gekleurd. Man Vrouw RSG Ter Apel-totaal LOB-beleid Begeleiding Sfeer Vaardigheden Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 5.1.4 Loyaliteit We meten de loyaliteit van de schoolverlaters van RSG Ter Apel met behulp van de zogeheten Net Promotor Score (NPS). Aan alle havo-gediplomeerden is de vraag voorgelegd Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat je je oude school zou aanbevelen aan anderen? Hierbij staat een 0 voor ik zal RSG Ter Apel beslist niet aanbevelen en een 10 voor ik zal RSG Ter Apel beslist wel aanbevelen. De onderstaande grafiek laat de resultaten op deze vraag zien. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat je je oude school zou aanbevelen aan anderen? 0-beslist niet aanbevelen % 6 17% 7 43% % 10-beslist wel aanbevelen 3% Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 Op basis van de loyaliteitsvraag zijn de schoolverlaters in te delen in drie groepen; Promotors (score 9-10): dit zijn loyale schoolverlaters die RSG Ter Apel beslist aanbevelen bij anderen als potentiële school; Passives (score 7-8): dit zijn (redelijk) tevreden schoolverlaters die RSG Ter Apel desondanks niet actief aanbevelen bij anderen als potentiële school; Detractors (score 0-6): dit zijn niet-loyale, ontevreden schoolverlaters die RSG Ter Apel zeker niet aanbevelen bij anderen als potentiële school en die mogelijk een bijdrage leveren aan een negatieve beeldvorming over RSG Ter Apel. De verdeling voor RSG Ter Apel is als volgt: Net Promotor Score Promotors 7% Passives 73% Detractors Aan de hand van deze indeling berekenen we de Net Promotor Score (NPS): percentage Promotors -/- percentage Detractors. Daarmee geeft de NPS de verhouding tussen deze twee groepen weer. Een positieve NPS staat voor een gezond evenwicht tussen loyale en niet-loyale schoolverlaters. De NPS voor RSG Ter Apel is -13 (7-20). De NPS in de benchmark Schoolverlaters havo is +3. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 5.2 Keuzeproces Het keuzeproces voor een vervolgopleiding of een baan is een belangrijk onderdeel van het voorlaatste en laatste schooljaar van eindexamenkandidaten. Om een goed beeld te krijgen van hoe de schoolverlaters het keuzeproces hebben ervaren en hoe zij tot hun uiteindelijke keuze zijn gekomen hebben we de schoolverlaters een aantal vragen voorgelegd over dit onderwerp. De resultaten worden in deze paragraaf besproken. De schoolverlaters is gevraagd wat zij na de havo zijn gaan doen. Wat ben je na de havo gaan doen? Eindexamen HAVO opnieuw op dezelfde school Eindexamen HAVO opnieuw op een andere school 2% 1% Een voltijds vervolgopleiding 79% 93% VWO 3% Reizen 2% Onderwijs in het buitenland/jaar highschool 3% 2% Anders 3% 11% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 Vervolgens is aan de schoolverlaters gevraagd wat zij hebben gedaan om informatie te verzamelen over wat zij wilden gaan doen na de havo. Zij konden hierbij meerdere antwoorden aanklikken. Wat heb je gedaan om informatie te verzamelen over wat je wilde gaan doen na de havo? Meerdere antwoorden mogelijk Open dag(en) bezocht 78% 8 Meeloopdagen van vervolgopleidingen bezocht 44% 43% Studiebeurs/informatiemarkt bezocht die was georganiseerd door mijn oude school 13% 28% Een beroepskeuzetest ingevuld 59% 72% Websites van vervolgopleidingen bezocht 71% 78% Anders 16% 11% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 We hebben de schoolverlaters ook gevraagd waar zij het meeste aan hebben gehad bij het verzamelen van informatie. De resultaten voor deze vraag zijn weergegeven in onderstaande figuur. Waar heb je het meest aan gehad? Slechts één antwoord mogelijk Aan de open dag(en) 39% 45% Aan de meeloopdagen van vervolgopleidingen 32% 31% Aan de studiebeurs/informatiemarkt die was georganiseerd door mijn oude school Aan de studiebeurs/informatiemarkt die was georganiseerd door MBO-instellingen /hogescholen 3% 1% Aan de beroepskeuzetest 5% 14% Aan de websites van vervolgopleidingen 16% 14% Anders School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 Vervolgens is aan de schoolverlaters gevraagd met wie zij hebben gesproken bij het verzamelen van informatie. Hierbij konden zij meerdere antwoorden aanklikken. Met wie heb je gesproken om informatie te verzamelen over wat je wilde gaan doen na de havo? Meerdere antwoorden mogelijk Met de decaan van mijn vorige school 49% 56% Met de mentor van mijn vorige school 33% 38% Met één of meerdere docenten van mijn vorige school Met één of meerdere docenten van mijn huidige vervolgopleiding 3% 22% 2 11% Met studievoorlichters van vervolgopleidingen 9% 22% Met mijn ouder(s)/verzorger(s) 81% 83% Met mijn vrienden/vriendinnen 5 58% Met mijn broer(s)/zus(sen) 16% 25% Met leerlingen van mijn vorige school Met anderen 22% 3 13% 14% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 Daarna is hen gevraagd aan wie zij het meeste hebben gehad bij het maken maken van een keuze voor wat ze wilden gaan doen. Ze konden hierbij één antwoord aanklikken. Aan wie heb je het meeste gehad bij het maken van een keuze voor wat je wilde gaan doen na de havo? Slechts één antwoord mogelijk Aan de decaan van mijn vorige school Aan de mentor van mijn vorige school Aan (een) docent(en) van mijn vorige school Aan (een) docent(en) van mijn huidige vervolgopleiding 27% 1 7% 2% 4% 3% 3% Aan studievoorlichters van mijn huidige vervolgopleiding 1 Aan mijn ouder(s)/verzorger(s) 43% 52% Aan mijn vrienden/ vriendinnen 1 9% Aan mijn broer(s) / zus(sen) Aan leerlingen van mijn vorige school Aan anderen 2% 3% 2% 7% 6% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 20

22 We zien dat het grootste deel van de havo-gediplomeerden een vervolgopleiding op het HBO is gaan doen. Op welk niveau ben je verder gaan leren? Slechts één antwoord mogelijk MBO BOL MBO - BBL 11% 5% 1% HBO 89% 88% HBO Associate Degree Programma VWO op dezelfde school VWO op een andere school Anders 1% 3% 1% 1% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 21

23 Ook is aan de schoolverlaters gevraagd waarom zij voor deze opleiding hebben gekozen. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Slechts één antwoord mogelijk Vanwege het beroep dat ik later graag wil uitoefenen 57% 59% Omdat de vakken van deze opleiding me leuk lijken 21% 21% Omdat ik goed ben in de vakken van deze opleiding Omdat ik met deze opleiding later gemakkelijk een baan kan vinden Omdat ik met deze opleiding later een hoog salaris kan verdienen Vanwege de (studenten)stad waar ik deze opleiding kan doen Anders 4% 6% 7% 6% 4% 1% 7% 7% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 22

24 Eveneens is aan de schoolverlaters gevraagd waarom zij voor de onderwijsinstelling hebben gekozen waar zij nu op zitten. (% mee eens) Keuze vervolgopleiding Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool vanwege de goede sfeer 56% 88% Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool omdat de opleiding op deze onderwijsinstelling goed bekend staat 35% 73% Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool omdat deze onderwijsinstelling goed bekend staat 67% 66% Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool omdat de werkvormen waarin het onderwijs op deze school gegeven wordt me aanspreken (colleges, practica, werkgroepen) 65% 65% Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool vanwege de aansprekende open dag 6 72% Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool omdat deze school het dichtst bij was 39% 5 Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer 41% 66% Ik heb gekozen voor deze MBO-instelling/deze hogeschool vanwege de aantrekkelijke (studenten)stad 33% 65% De School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 23

25 Het merendeel van de schoolverlaters doet nog steeds dezelfde opleiding als waarmee zij zijn gestart na de havo. Landelijk doet 86% nog steeds dezelfde opleiding als waarmee zij na het verlaten van de havo zijn gestart. Doe je op dit moment nog steeds dezelfde opleiding als waarmee je bent gestart toen je van de havo af kwam? Ja 82% Nee 18% Degenen die wel gestopt zijn geven hiervoor de volgende redenen. Zij konden hierbij één antwoord aanklikken. Waarom ben je gestopt met je opleiding? De opleiding viel me tegen, ik vond het geen leuke opleiding Ik was niet gemotiveerd genoeg Het niveau van de opleiding was te hoog voor mij De organisatie van de opleiding was slecht De reisafstand was te groot/kon geen kamer vinden Ik moest stoppen vanuit de opleiding omdat mijn resultaten niet goed genoeg waren (bindend studieadvies) 2 Vanwege persoonlijke omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden, zorgtaken etc.) Anders Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 24

26 5.3 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Schoolverlaters is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect, maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 25

27 5.3.2 LOB-beleid op de oude school Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters zeer tevreden zijn. Relatief veel schoolverlaters zijn negatief gestemd over de informatie over beroepen (5.0; 4 negatief), over de informatie over bepaalde onderwijsinstellingen (5.0; 38% negatief), over de mate waarin de LOB heeft gezorgd voor een goede studiekeuze (5.0; 33% negatief), over de informatie van hun LOB begeleider over opleidingen (5.5; 3 negatief), over de mate waarin zij (een) persoonlijk studieadvies hebben gekregen (5.7; 3 negatief), over de informatie die zij hebben gekregen over (studie)mogelijkheden na de havo (5.8; 33% negatief) en over de informatie over aansluitende (studie)mogelijkheden na de havo (5.9; 23% negatief). Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Over het algemeen ben ik op mijn vorige school goed begeleid bij het maken van een keuze voor wat ik ga doen na de havo 13% 57% Ik ben tevreden over de decaan die ik had in 4 en 5 havo 3% 79% Ik ben tevreden over de mentor(en) die ik had in 4 en 5 havo 1 77% Mijn LOB-begeleider had tijd voor mij als ik daarom vroeg Bij de LOB heb ik voldoende informatie gekregen over de aansluiting van profielen /vakken Bij de LOB heb ik voldoende algemene informatie gekregen over (studie)mogelijkheden na de havo Ik heb voldoende persoonlijk (studie)advies gekregen op mijn vorige school Ik heb van mijn LOB-begeleider voldoende informatie gekregen over opleidingen De LOB heeft ervoor gezorgd dat ik een goede studiekeuze heb gemaakt 11% 64% 23% 47% 33% 47% 3 43% % 23% Bij de LOB heb ik voldoende informatie gekregen over onderwijsinstellingen 38% 28% Bij de LOB heb ik voldoende informatie gekregen over beroepen 4 27% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 26

28 5.3.3 Begeleiding in het eindexamenjaar De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de uitleg van de procedures rondom de schoolonderzoeken en het eindexamen (8.4) en over de mate waarin zij extra hulp kregen wanneer zij moeite hadden met een eindexamenvak (7.9). Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Over het algemeen ben ik op mijn vorige school goed begeleid tijdens het eindexamenjaar 3% 86% De procedures rondom de schoolonderzoeken en het eindexamen zijn goed aan mij uitgelegd door de school Als ik moeite had met een eindexamenvak, kreeg ik extra hulp Leerlingen met leerproblemen (bijvoorbeeld door dyslexie of dyscalculie) kregen op school goede begeleiding in het eindexamenjaar De gemaakte schoolonderzoeken werden door de meeste leraren goed met mij nabesproken zodat ik kon leren van mijn fouten De meeste docenten wisten mij te motiveren om mijn best te doen voor hun vak 9 77% 5% 76% 7% 62% 13% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 27

29 5.3.4 Sfeer De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de mate waarin docenten aardig voor hen waren (8.4), over de hoeveelheid vrienden en/of vriendinnen op school (8.2), over de mate waarin zij zich veilig voelden op school (8.1) en over de klas waarin zij zaten (7.8). Relatief veel schoolverlaters zijn negatief gestemd over wat de school deed aan het voorkomen en tegengaan van pesten (6.8; 22% negatief). Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Over het algemeen vond ik het meestal fijn op school 7% 87% De meeste docenten waren aardig voor mij 3% 93% Ik had genoeg vrienden en/of vriendinnen op school 3% Ik voelde me veilig op school 7% 93% Ik zat meestal in een leuke klas 3% Als ik problemen had op school, dan wist ik bij wie ik op school terecht kon 7% 78% Er waren duidelijke regels op school 3% 83% Op mijn oude school waren de meeste leerlingen aardig voor elkaar 3% 73% De school deed genoeg aan het voorkomen en tegengaan van pesten 22% 67% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 28

30 5.3.4 Terugblik op geleerde vaardigheden De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de mate waarin hun kennis van wiskunde voldoende is voor de opleiding die zij nu doen (8.3) en over de mate waarin het niveau van hun Engels voldoende is voor hun vervolgopleiding (7.9). Relatief veel schoolverlaters zijn negatief gestemd over de mate waarin zij hebben geleerd samen te werken (6.5; 27% negatief). Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Over het algemeen vind ik dat ik veel heb geleerd op mijn oude school 86% Mijn kennis van wiskunde is voldoende voor de opleiding die ik nu volg Het niveau van mijn Engels is voldoende voor de opleiding die ik nu volg Ik heb voldoende schrijfvaardigheden geleerd op mijn oude school (brieven schrijven, werkstukken schrijven, s schrijven) Ik heb geleerd hoe ik zelfstandig moet werken Mijn computervaardigheden zijn voldoende voor de opleiding die ik nu volg Ik heb geleerd hoe je een goede presentatie moet geven 93% 3% 8 3% 87% 87% 7% 77% 13% 63% Ik heb geleerd om mijn studiewerk goed te plannen (studievaardigheden) 17% 67% Ik heb geleerd om goede werkstukken te maken 7% 57% Ik heb geleerd hoe ik snel en efficiënt informatie kan opzoeken 1 53% Ik heb goed leren samenwerken op mijn oude school 27% 63% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 29

31 5.4 Overstap naar de vervolgopleiding Ten slotte is aan de schoolverlaters gevraagd in welke mate zij moesten wennen aan de diverse aspecten van hun vervolgopleiding. (% mee eens) In welke mate heb je bij de overstap naar vervolgonderwijs moeten wennen aan dat... dat het tempo waarin de lesstof wordt behandeld hoger ligt 55% 78% je op een andere manier moet leren 53% 68% ik veel meer dingen zelf moet uitzoeken/regelen 68% 67% het niveau van het onderwijs hoger is 49% 67% er anders lesgegeven wordt 58% 66% ik andersoortige werkopdrachten krijg 62% 65% ze op een andere manier toetsen 55% 55% de MBO-instelling /de hogeschool anders georganiseerd is 54% 59% het een grote onderwijsinstelling is 34% 52% je meer zelfstandig moet werken 5 48% ik nieuwe studiegenoten heb 38% 44% De School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 30

32 6. Achtergrondkenmerken van de schoolverlaters In deze paragraaf bieden we een weergave van een aantal kenmerken van de schoolverlaters die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ben je een man of een vrouw? Man 43% Vrouw 57% In welke klas zat je vorig jaar? H5A H5B Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 31

33 Welk profiel (of profielen) heb je gedaan op de havo? Meerdere antwoorden mogelijk Cultuur en Maatschappij 6% Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid 47% 44% Natuur en Techniek 13% Een combinatie van verschillende profielen 3% Ben je in mei/juni 2013 geslaagd voor je havo-examen op R.S.G. Ter Apel? Ja 97% Nee 3% Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 RSG Ter Apel - DUO Onderwijsonderzoek 32

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant

MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant Samenvattende presentatie van de uitkomsten van het onderzoek onder gediplomeerden van het MBO van ROC West-Brabant van 2008-2009 met de MBO-LoopbaanKaart 2009 Dossier

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie

Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie Lex Borghans, Johan Coenen, Bart Golsteyn, Timo Huijgen, Inge Sieben Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie Onderzoek uitgevoerd door Researchcentrum

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 Evaluatie leerlingen en ouders/verzorgers Rsg Simon Vestdijk 1.0 Inleiding - Ipads op rsg Simon Vestdijk Sinds dit schooljaar, 2013-2014,

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid rugklas Isendoorn College Onderzoekperiode: 13-14 hele schooljaar (01-08-2013 t/m 31-07- 2014)

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Eindexamenkandidaten onnefanten College ernard Lievegoed School Onderzoekperiode: 14-15 OT Ex

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13

Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 OovrRapportageMeting1213TevredenheidDec13 Deelnemertevredenheid OOVR Meting schooljaar 12 13 Time-out OOVR Klik Accent JMZ Schakel December 2013 Stek - O&O (F. Brouwer) 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Respons

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie