Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013"

Transcriptie

1 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus AR Utrecht telefoon: URL: Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen van het onderzoek 3 3. Onderzoeksopzet 4 4 MANAGEMENT SUMMARY Management summary Aanbevelingen 10 5 ONDERZOEKSRESULTATEN Overall beeld De Pionier Hoofdaspecten nader bekeken Achtergrondkenmerken van de medewerkers 41 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding De Pionier wil inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers. Tegen deze achtergrond heeft De Pionier in januari 2013 deelgenomen aan het Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs luiden als volgt: Achterhalen hoe de medewerkers (OP en OOP) het werken bij De Pionier ervaren en hoe tevreden zij daarmee zijn. Achterhalen hoe betrokken en gemotiveerd de medewerkers van De Pionier zijn. Achterhalen hoe De Pionier scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers. Achterhalen wat de verbeterpunten voor De Pionier zijn vanuit het perspectief van de medewerkers. De uitkomsten van het onderzoek bieden De Pionier houvast bij het nemen van maatregelen voor het verhogen van het werkplezier, de tevredenheid, de betrokkenheid en de (werkgerelateerde) motivatie van de medewerkers. Uiteraard zijn dat geen doelen op zich. Uitgangspunt is dat het verhogen van het werkplezier, de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben op het functioneren van de school en uiteindelijk op de tevredenheid van leerlingen en ouders. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor De Pionier, maar ook van de sterke punten van De Pionier (dissatisfiers én satisfiers). Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Medewerkersonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de medewerker mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De medewerkers van De Pionier zijn, door middel van een , uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er drie digitale reminders gestuurd naar de medewerkers die de vragenlijst na verloop van tijd nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Pionier. Uiteindelijk hebben 21 medewerkers de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs. De Pionier heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De Pionier gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen met de beschrijving van het overkoepelende beeld, de hoofdlijnen. In paragraaf 5.2 worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. Hoofdstuk 6 biedt een weergave van de achtergrondkenmerken van de medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld. Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de medewerkers het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Ik ben tevreden met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden. Respondenten kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens' een waarde 1 en 'helemaal mee eens' een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de medewerkers over dit aspect/deze stelling zijn. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij medewerkertevredenheid gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden; 7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden; 6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden; 6,4 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden medewerkers De medewerkers die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Ik ben tevreden met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens kwalificeren wij als ontevreden medewerkers. Aspecten waarover 15% of meer van de medewerkers ontevreden is, typeren wij als knelpunt/aandachtspunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van 15% of meer ontevreden medewerkers. 3 De benchmark Om de resultaten te kunnen plaatsen, is gebruik gemaakt van een benchmark primair onderwijs. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek heeft verricht onder medewerkers in het primair onderwijs. De benchmark PO bevat de resultaten van ruim 650 medewerkers in het PO. Zie paragaaf van deze rapportage. 4 De Prioriteitenmatrix Zie paragraaf van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix. 5 De waarde van de medewerkers voor de school Tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de school waar zij werken. Feit is dat tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zich meer inzetten voor de school waar ze werkzaam zijn, minder snel van baan veranderen, minder vaak ziek zijn en last but not least een positieve invloed hebben op de medewerkertevredenheid. Zij zijn dus van grote waarde voor de school, veel meer dan medewerkers die ontevreden, ongemotiveerd en niet betrokken zijn. In het medewerkersonderzoek dat wij voor scholen uitvoeren, gaan we dan ook op zoek naar de waarde van de medewerkers voor de school. Daarbij onderscheiden wij vijf typen medewerkers: koplopers, drijvende krachten, jobhoppers, plakkers en weglopers. Zie paragraaf van deze rapportage. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4 MANAGEMENT SUMMARY 4.1 Management summary Inleiding In januari 2013 is een medewerkersonderzoek verricht naar de tevredenheid van medewerkers van De Pionier. De meting onder de medewerkers heeft online plaatsgevonden (waarbij de medewerkers per werden uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen). Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Medewerkersonderzoek primair onderwijs, waarbij De Pionier de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De Pionier gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Van de 21 medewerkers van De Pionier die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 21 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende criteria: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor; de benchmark: indien De Pionier hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor; de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar medewerkers tevreden over zijn en waaraan medewerkers veel belang hechten) zijn de sterke punten. Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt; het percentage medewerkers dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 15% of meer ontevreden medewerkers signaleren wij een knelpunt; de benchmark primair onderwijs: indien De Pionier lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt; de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunten met een lage prioriteit (kwadrant IV) verdienen de aandacht van de organisatie. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score de score uit de benchmark PO de afwijking ten opzichte van de benchmark het percentage ontevreden medewerkers per hoofdaspect het percentage tevreden medewerkers per hoofdaspect de positie in de prioriteitenmatrix Gemiddelde Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden medewerkers Percentage tevreden medewerkers Plaats in de prioriteitenmatrix Directeur/ locatieleider algemeen % 100 % Handhaven Sfeer algemeen % 100 % Sterke punten Samenwerking op school algemeen Werkomstandigheden algemeen % 100 % Handhaven % 100 % Sterke punten Algemene tevredenheid werk % 100 % Inhoud van het werk algemeen % 100 % Sterke punten Onderwijs algemeen % 100 % Handhaven Persoonlijke ontwikkeling algemeen % 90 % Handhaven Communicatie algemeen % 100 % Handhaven Identiteit algemeen % 100 % Sterke punten Bestuur algemeen % 62 % Verbeterpunten minder hoge prioriteit Arbeidsvoorwaarden algemeen % 65 % Verbeterpunten minder hoge prioriteit Werkdruk algemeen % 38 % Verbeterpunten hoge prioriteit Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 4.1.4 Werkdruk Bekend is dat medewerkers in het onderwijs hun werkdruk als hoog ervaren. Om erachter te komen of de medewerkers van De Pionier afwijken van de landelijke PO-cijfers, hebben we een aanvullende risicoprofielanalyse gemaakt. De risicoscore mondt uit in drie risicogroepen: Laag risico: de door medewerkers ervaren werkdruk is ondergemiddeld en de medewerkers beoordelen de eigen werkdruk als acceptabel; Enig risico: de door medewerkers ervaren werkdruk is gemiddeld of bovengemiddeld en de medewerkers beoordelen de eigen werkdruk als acceptabel; Hoog risico: de door medewerkers ervaren werkdruk is gemiddeld of bovengemiddeld en de medewerkers beoordelen de eigen werkdruk als niet acceptabel. In de volgende tabel staat het resultaat van deze analyse voor de medewerkers van De Pionier afgezet tegen de landelijke benchmark PO. Risicogroep % % benchmark PO Laag risico 45% 45% Enig risico 35% 35% Hoog risico 20% 20% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 4.2 Aanbevelingen Voorop staat dat de medewerkers van De Pionier zeer tevreden zijn met hun werk. Dat geldt in zijn algemeenheid en dat geldt ook voor een groot aantal hoofdaspecten (directeur/locatieleider, sfeer, samenwerking op school, werkomstandigheden, inhoud van het werk, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en identiteit). Daarbij zien we dat de medewerkers over alle hoofdaspecten meer tevreden zijn in vergelijking met de benchmark primair onderwijs. Medewerkersonderzoek wordt echter met name verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. De aanbevelingen richten zich op die hoofdaspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. Dit zijn: Bestuur; Arbeidsvoorwaarden; Werkdruk. Bestuur Over het bestuur zijn de medewerkers matig tevreden en in de prioriteitenmatrix komt dit hoofdaspect naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De onvrede met het bestuur uit zich met name in de onzichtbaarheid ervan en het gevoel dat medewerkers ervaren dat hun mening niet serieus wordt genomen. Winst valt hier te behalen door vanuit het bestuur de banden met De Pionier aan te halen, door de zichtbaarheid te vergroten en door opener te zijn in de communicatie met de school en de medewerkers. Arbeidsvoorwaarden Het hoofdaspect arbeidsvoorwaarden scoort relatief laag in vergelijking met de andere hoofdaspecten; medewerkers zijn matig tevreden met hun arbeidsvoorwaarden. We zien eveneens dat het hoofdaspect in de prioriteitenmatrix naar voren komt als verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De onvrede met de arbeidsvoorwaarden richt zich op de wijze waarop de functiemix is ingevoerd op de school, op het salaris in het algemeen en op de mate waarin het salaris past bij het werk dat de medewerkers doen. Wat dit aspect betreft is De Pionier gehouden aan de CAO voor onderwijspersoneel. Om de beloning aan te laten sluiten bij de individuele prestaties van de medewerkers (de wens van veel medewerkers) kan worden gekeken naar de mogelijkheden voor een vorm van prestatiebeloning die binnen de wettelijke kaders past. Binnen de school zou men bijvoorbeeld met de medewerkers om tafel kunnen gaan om te bespreken hoe de medewerkers het liefst invulling geven aan de prestatiebeloning. Werkdruk Het hoofdaspect werkdruk is voor de medewerkers het enige punt waar zij echt niet tevreden over zijn. Hoewel het hoofdaspect sterk hoger scoort in vergelijking met de benchmark primair onderwijs, zien we dat het hoofdaspect in de prioriteitenmatrix naar voren komt als een verbeterpunt met hoge prioriteit. We zien dat medewerkers zeer matig tevreden zijn over de werkdruk. Binnen het hoofdaspect werkdruk zijn medewerkers (zeer) matig tevreden over een groot aantal deelaspecten. Gezien het belang van deze aspecten voor de overall tevredenheid van de medewerkers is het belangrijk dat De Pionier hieraan aandacht besteedt. Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van een of meer themabijeenkomsten over werkdruk waarin medewerkers wordt gevraagd aan te geven waar de knelpunten zitten en samen te denken over oplossingen die in de praktijk haalbaar zijn en soelaas bieden. Ideeën als het vaker verspreiden van informatie via memo s, het verminderen van het aantal vergaderingen of het mogelijk maken vergaderingen facultatief bij te wonen (onderwerpen zijn vaak niet voor alle medewerkers van belang) zodat meer tijd voor andere taken overblijft, zouden aan de orde kunnen komen. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 5 ONDERZOEKSRESULTATEN 5.1 Overall beeld De Pionier Algemene tevredenheid In de linker grafiek op de volgende pagina gaan we in op de gemiddelde score van de medewerkers op de verschillende aspecten. Aspecten waarop De Pionier zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft De Pionier geen, danwel uitsluitend zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop De Pionier een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft De Pionier geen, danwel uitsluitend slechte scores gekregen. In de rechter grafiek op de volgende pagina gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin zij zich betrokken voelen bij hun school (9.7), met de school waar ze werken (9.6), over de mate waarin zij zich trots voelen op hun school (9.5) en over de mate waarin zij zich betrokken voelen bij hun team (9.5). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Algemeen beeld van het werk Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.9 Over het algemeen ben ik tevreden met mijn werk Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben Over het algemeen ben ik tevreden met de school waar ik werk Ik ben trots op mijn school Ik voel me betrokken bij mijn team Ik voel mij zeker van mijn baan bij Zaan Primair Als ik nu zou kunnen kiezen waar ik zou gaan werken dan kies ik opnieuw voor Zaan Primair Ik voel me betrokken bij Zaan Primair Ik vind Zaan Primair een aantrekkelijke werkgever 14% 71% 10% 57% 10% 57% 14% 52% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 Positieve en negatieve punten We hebben de medewerkers twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) voorgelegd: 1. Wat vindt u de leukste aspecten van het werken op uw school? 2. Wat vindt u de minst leuke aspecten van het werken op uw school? In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel medewerkers zijn gegeven. Een compleet overzicht van de antwoorden treft u aan in de bijlage. Als belangrijkste positieve punten werden genoemd: % Het werken met de collega s 33.3% Het werken met de leerlingen 14.3% De open sfeer 14.3% Veel eigen inbreng 9.5% Het contact met de ouders 4.8% De doelgroep 4.8% De inhoud van het werk 4.8% De uitdaging in het werk 4.8% Als belangrijkste negatieve punten werden genoemd: % Te weinig tijd (bijvoorbeeld voor zorgleerlingen) 14.3% De werkdruk 9.5% De administratieve taken 9.5% De grootte van de school 4.8% De gebrekkige faciliteiten 4.8% Brutale leerlingen 4.8% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 5.1.2 Tevredenheid over de werkbelevingsaspecten (de hoofdaspecten) De medewerkers zijn zeer tevreden over de directeur/locatieleider (9.4), over de sfeer (9.0), over de samenwerking op school (8.9), over de werkomstandigheden (8.9), over de inhoud van het werk (8.6), over het onderwijs (8.6), over de persoonlijke ontwikkeling (8.5), over de communicatie (8.4) en over de identiteit (8.2). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de werkdruk (6.1; 19% negatief). Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Directeur/ locatieleider algemeen Sfeer algemeen Samenwerking op school algemeen Werkomstandigheden algemeen Inhoud van het werk algemeen Onderwijs algemeen Persoonlijke ontwikkeling algemeen Communicatie algemeen Identiteit algemeen Bestuur algemeen Arbeidsvoorwaarden algemeen Werkdruk algemeen 90% 5% 62% 10% 65% 19% 38% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 5.1.3 Verbeterprioriteiten Om de beoordeling van verschillende hoofdsaspecten goed te kunnen interpreteren, is het nodig om, naast de tevredenheid van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten ook inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de medewerkers. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van medewerkers met de arbeidsvoorwaarden in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers met de werkomstandigheden? Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de medewerkers vraagt een andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor medewerkers juist van groot belang blijkt te zijn. Het belang van een hoofdaspect voor de medewerkers bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen de algemene tevredenheid van de medewerkers met hun werk enerzijds en de tevredenheid van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de medewerkers. Op basis van belangscores (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en tevredenheidsscores stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten. In de onderstaande prioriteitenmatrix zien we een donkergekleurd vlak langs de assen. Hoofdaspecten die in dit vlak vallen, kunnen we niet eenduidig toewijzen aan één van de kwadranten. Inhoud van het werk Sfeer Werkdruk Werkomstandigheden Identiteit Communicatie Onderwijs Samenwerking op school Directeur/ locatieleider Persoonlijke ontwikkeling Bestuur Arbeidsvoorwaarden Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis: VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten(deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). Op deze hoofdaspecten valt veel winst te behalen in termen van medewerkertevredenheid en betrokkenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant verdienen nadrukkelijk de aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Werkdruk. VERBETERPUNTEN MINDER HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers).op deze hoofdaspecten valt minder winst te behalen in termen van medewerkertevredenheid en betrokkenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven minder aandacht van de school, maar dienen wel bewaakt te worden. Er kan zich immers een situatie voordoen waarin het belang van deze hoofdaspecten voor de medewerkers toeneemt. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Bestuur, Arbeidsvoorwaarden. STERKE PUNTEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief tevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Inhoud van het werk, Werkomstandigheden, Sfeer, Identiteit. HANDHAVEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief tevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). De hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven weinig aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Directeur/ locatieleider, Samenwerking op school, Persoonlijke ontwikkeling, Communicatie, Onderwijs. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 5.1.4 Benchmark primair onderwijs In de volgende tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs. De Pionier scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark primair onderwijs: Directeur/ locatieleider algemeen, Sfeer algemeen, Samenwerking op school algemeen, Werkomstandigheden algemeen, Algemene tevredenheid werk, Inhoud van het werk algemeen, Onderwijs algemeen, Persoonlijke ontwikkeling algemeen, Communicatie algemeen, Identiteit algemeen, Bestuur algemeen, Arbeidsvoorwaarden algemeen en Werkdruk algemeen. Gemiddelde score van De Pionier Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark PO Directeur/ locatieleider algemeen Sfeer algemeen Samenwerking op school algemeen Werkomstandigheden algemeen Algemene tevredenheid werk Inhoud van het werk algemeen Onderwijs algemeen Persoonlijke ontwikkeling algemeen Communicatie algemeen Identiteit algemeen Bestuur algemeen Arbeidsvoorwaarden algemeen Werkdruk algemeen De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 5.1.5 De waarde van de medewerkers voor de school Tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de school waar zij werken. Feit is dat tevreden, betrokken en gemotiveerde medewerkers zich meer inzetten voor de school waar ze werkzaam zijn, minder snel van baan veranderen, minder vaak ziek zijn en last but not least een positieve invloed hebben op de medewerkertevredenheid. Zij zijn dus van grote waarde voor de school, veel meer dan medewerkers die ontevreden, ongemotiveerd en niet betrokken zijn. In het medewerkersonderzoek dat wij voor scholen uitvoeren, gaan we dan ook op zoek naar de waarde van de medewerkers voor de school. Wij maken onderscheid naar vijf typen medewerkers: Koplopers: gemotiveerde en zeer betrokken medewerkers, werk speelt een belangrijke rol in hun leven, tevreden met het werk en de school, zetten per definitie een stapje extra. Drijvende krachten: gemotiveerde en betrokken medewerkers, tevreden met het werk en de school, werk is weliswaar belangrijk maar het belang ervan toch relatief, zetten indien nodig zonder morren een stapje extra. Jobhoppers: vaak dezelfde kenmerken als de drijvende krachten, maar de betrokkenheid bij de school is lager. Zijn altijd in voor een nieuwe baan/werkgever als ze daar meer mogelijkheden (carrière en/of financieel) zien. Plakkers: niet gemotiveerd, niet betrokken en matig tevreden met het werk en de school. Hebben (of althans, zien) weinig mogelijkheden voor henzelf buiten hun huidige school. Weglopers: (erg) ontevreden, niet gemotiveerd en niet betrokken. Zijn actief op zoek naar een andere werkgever. In onderstaande tabel wordt de verdeling van medewerkers naar bovenvermelde groepen weergegeven voor de school: Koplopers Drijvende krachten Jobhoppers Plakkers Weglopers 14% 81% 5% 0% 0% In onderstaande tabel wordt de verdeling van medewerkers naar bovenvermelde groepen weergegeven voor de benchmark PO: Koplopers Drijvende krachten Jobhoppers Plakkers Weglopers 3% 80% 10% 6% 1% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 5.1.6 Loyaliteit We meten de loyaliteit van de medewerkers van De Pionier tevens met behulp van de zogeheten Net Promotor Score. Aan alle medewerkers is de vraag voorgelegd Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou aanraden om bij De Pionier te komen werken? Hierbij staat een 0 voor ik zal De Pionier beslist niet aanraden en een 10 voor ik zal De Pionier beslist wel aanraden. De onderstaande grafiek laat de resultaten op deze vraag zien. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou aanbevelen om bij de school waar u voor werkt te komen werken? 0-beslist niet aanbevelen 0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 5% 6 0% 7 14% 8 38% 10-beslist wel aanbevelen 9 19% 24% 0% 20% 40% 60% 80% Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 Op basis van de loyaliteitsvraag zijn de medewerkers in te delen in drie groepen; Promotors (score 9-10): dit zijn loyale medewerkers die De Pionier beslist aanraden aan anderen als potentiële werkgever; Passives (score 7-8): dit zijn tevreden medewerkers die De Pionier desondanks niet actief aanraden aan anderen als potentiële werkgever; Detractors (score 0-6): dit zijn niet-loyale, ontevreden medewerkers die De Pionier zeker niet aanraden aan anderen als potentiële werkgever en die mogelijk een bijdrage leveren aan een negatieve beeldvorming over De Pionier. De verdeling voor De Pionier is als volgt: Net Promotor Score Promotors 43% Passives 52% Detractors 5% 0% 20% 40% 60% 80% Aan de hand van deze indeling berekenen we de Net Promotor Score (NPS): percentage Promotors -/- percentage Detractors. Daarmee geeft de NPS de verhouding tussen deze twee groepen weer. Een positieve NPS staat voor een gezond evenwicht tussen loyale en niet-loyale medewerkers. De NPS voor De Pionier is 38 (43 -/- 5), zonder meer een goede score. Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier - DUO Onderwijsonderzoek 20

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 MAART 2012 ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie