Oudertevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudertevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: URL: Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen van het onderzoek 3 3. Onderzoeksopzet 4 4 MANAGEMENT SUMMARY Management summary Aanbevelingen 8 5 ONDERZOEKSRESULTATEN Overall beeld De Pieter Brueghelschool Hoofdaspecten nader bekeken Website Schooltijden en opvang Pesten Ouderbetrokkenheid Achtergrondkenmerken van de ouders 41 Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding De Pieter Brueghelschool wil inzicht in de tevredenheid en de betrokkenheid van de ouders van de leerlingen. Tegen deze achtergrond heeft De Pieter Brueghelschool deelgenomen aan het Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs luiden als volgt: Achterhalen hoe de ouders van de leerlingen van De Pieter Brueghelschool de school van hun kind(eren) ervaren en hoe tevreden zij met de school zijn. Achterhalen hoe betrokken de ouders zijn bij de school van hun kind(eren). Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor de school van hun kind(eren). Het gaat om een breed/oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid met en betrokkenheid van ouders bij de school, aan de orde zullen komen. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor De Pieter Brueghelschool, maar ook van de sterke punten van De Pieter Brueghelschool (dissatisfiers én satisfiers). Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Oudertevredenheidsonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de ouders mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De ouders zijn, door middel van een , uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er digitale reminders gestuurd naar de ouders die de vragenlijst nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle ouders van de leerlingen van de scholen van De Pieter Brueghelschool. Uiteindelijk hebben 180 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 55%. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. De Pieter Brueghelschool heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen met de beschrijving van het overkoepelende beeld, de hoofdlijnen. In paragraaf 5.2 worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de ouders die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. In paragraaf 5.3 tot en met paragraaf 5.5 worden respectievelijk de vragen met betrekking tot de website van de school, de schooltijden en opvang en ouderbetrokkenheid besproken. Hoofdstuk 6 biedt een weergave van de achtergrondkenmerken van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de ouders het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Mijn zoon/dochter krijgt over het algemeen goed les. Respondenten kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens een waarde 1 en helemaal mee eens een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de ouders over dit aspect/deze stelling zijn. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij oudertevredenheid gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden; 7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden; 6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden; 6,4 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden ouders De ouders die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Over het algemeen ben ik tevreden over de begeleiding die mijn zoon/dochter op school krijgt - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens scoren wij als ontevreden ouders. Aspecten waarover 15% of meer van de ouders ontevreden is, kunnen worden getypeerd als knelpunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van 15% of meer ontevreden ouders. 3 De benchmark Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt van een benchmark primair onderwijs. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek op eigen initiatief heeft verricht onder ouders met een kind in het primair onderwijs. Elk jaar verrichten wij een dergelijk onderzoek onder ouders met een kind in het primair onderwijs. Zie paragaaf van deze rapportage. 4 De Prioriteitenmatrix Zie paragraaf van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 4 MANAGEMENT SUMMARY 4.1 Management summary Inleiding In april 2013 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders van de leerlingen van De Pieter Brueghelschool. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs, waarbij De Pieter Brueghelschool de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt. Van de 327 ouders van de leerlingen van De Pieter Brueghelschool die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, heeft uiteindelijk 55% de vragenlijst ingevuld Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende criteria: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor; de benchmark: indien De Pieter Brueghelschool hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor; de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar ouders tevreden over zijn en waaraan ouders veel belang hechten) zijn de sterke punten. Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten: de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt; het percentage ouders dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 15% of meer ontevreden ouders signaleren wij een knelpunt; de benchmark primair onderwijs: indien De Pieter Brueghelschool lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt; de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunten met een lage prioriteit (kwadrant IV) verdienen de aandacht van de organisatie. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score een vergelijking met de benchmark het percentage ontevreden ouders per hoofdaspect het percentage tevreden ouders per hoofdaspect de positie in de prioriteitenmatrix Gemiddelde Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden ouders Percentage tevreden ouders Plaats in de prioriteitenmatrix Omgeving school % 96 % Handhaven Extra activiteiten o 4 % 90 % Handhaven Sfeer o 1 % 91 % Handhaven Onderwijs % 81 % Sterke punten Leerkracht % 74 % Niet te positioneren Communicatie % 76 % Schoolleiding/ directie % 78 % Algemene ontwikkeling % 81 % Begeleiding % 76 % Sociaal-emotioneel % 72 % Identiteit % 68 % Verbeterpunten hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten hoge prioriteit Geledingen o 6 % 57 % Voorzieningen % 62 % Verbeterpunten hoge prioriteit Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 4.2 Aanbevelingen Ouders zijn redelijk tevreden over De Pieter Brueghelschool. Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer 7.4. Over de omgeving van de school zijn de ouders zeer tevreden. Oudertevredenheidsonderzoek wordt echter verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. De aanbevelingen in deze paragraaf richten zich op die (hoofd)aspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. Dit zijn: Voorzieningen; Geledingen; Identiteit; Sociaal-emotioneel; Begeleiding en algemene ontwikkeling; Schoolleiding/directie; Communicatie. Voorzieningen Wat de voorzieningen van De Pieter Brueghelschool betreft, zien we dat de ouders hier matig tevreden over zijn en dat de voorzieningen een verbeterpunt met hoge prioriteit zijn. Daarnaast scoort voorzieningen sterk lager dan de benchmark primair onderwijs. De ouders zijn met name ontevreden over de hygiëne in de school, het gebouw waarin de school is gehuisvest en de aula. De hygiëne is een belangrijk kritiekpunt waar redelijk eenvoudig verbeteringen in aangebracht kan worden. Daarnaast zou De Pieter Brueghelschool kunnen kijken naar punten waarop de aula/ruimte om samen te komen aangepakt kan worden. Geledingen De ouders van de leerlingen van De Pieter Brueghelschool zijn matig tevreden over de geledingen (Ouderraad en Medezeggenschapsraad). De ontevredenheid lijkt, als we de deelaspecten nader bestuderen, met name gekoppeld te zijn aan onwetendheid van de ouders. De ouders lijken niet goed te weten wat de OR of de MR doet en geven daarom aan dat zij hierover ontevreden zijn. Zij zijn ook niet tevreden over de informatie die zij vanuit de OR en de MR krijgen. Het lijkt goed om de ouders beter te informeren over het werk dat door de OR en de MR wordt verricht. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een ouderavond/ouderbijeenkomst om de ouders te informeren over de diverse aspecten van de geledingen (en hierbij ook de taken/visie/openheid van de schoolleiding aan te stippen). Door dit duidelijker te maken aan ouders, wordt de betrokkenheid van ouders bij de school wellicht vergroot. Ook kan gekeken worden naar de wijze van informatieverstrekking vanuit de OR en de MR richting de ouders. Identiteit De ouders van de leerlingen zijn matig tevreden over de identiteit van de school. Dit hoofdaspect komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met hoge prioriteit. De relatieve onvrede met de identiteit komt naar voren in de mate waarin de ouders vinden dat de medewerkers de identiteit uitdragen. Aan de identiteit zou eventueel extra aandacht besteed kunnen worden door middel van een themaweek of themadag waarin medewerkers, ouders en leerlingen tezamen kijken naar hoe de identiteit van de school beter zichtbaar kan worden gemaakt. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 Sociaal-emotioneel Het hoofdaspect sociaal-emotioneel komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De relatieve onvrede met dit aspect ligt met name bij het pestgedrag op school. Relatief veel ouders vinden dat hun zoon/dochter wel eens gepest wordt. Om de sfeer op De Pieter Brueghelschool te verbeteren zou gedacht kunnen worden aan projecten/materiaal waarin aandacht wordt besteed aan omgangsvormen tussen leerlingen en pestgedrag. Tevens zou de school kunnen proberen om actief op te treden tegen pesten in de klas en op school. Begeleiding en algemene ontwikkeling Het hoofdaspect begeleiding komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met hoge prioriteit. Ouders zouden graag willen dat kinderen met gedrags- en leerproblemen meer aandacht krijgen en dat kinderen meer worden uitgedaagd. Tevens zien we bij het hoofdaspect algemene ontwikkeling dat de ouders zeer matig tevreden zijn over de aandacht van De Pieter Brueghelschool voor de talenten van de leerlingen. De onvrede met deze aspecten lijkt mede naar voren te komen doordat ouders vinden dat er in de klas van hun kind teveel leerlingen zitten en dat de leerkracht in de beleving van veel ouders niet het optimale uit hun kind haalt. Het lijkt ons goed om te kijken waar de ontevredenheid van de ouders zich met name op richt en te proberen er gericht voor te zorgen dat leerlingen voldoende uitgedaagd worden, de school meer open staat voor verzoeken van ouders om extra begeleiding en dat er meer zorg is voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Schoolleiding/directie Over de schoolleiding/directie zijn de ouders redelijk tevreden; de schoolleiding/directie scoort lager dan de benchmark primair onderwijs. Bovendien komt het hoofdaspect schoolleiding/directie in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De ouders zijn matig tevreden over de visie die de schoolleiding/directie heeft over de koers van de school en de mate van openheid over het beleid dat zij voert. Het is aan te raden om vanuit de schoolleiding/directie de ouders (beter) te informeren over de visie die de schoolleiding heeft op de school en het beleid dat zij op basis hiervan voert. Door meer open te zijn over het gevoerde beleid en de keuzes die daarbij worden gemaakt, wordt de waardering van de ouders voor de schoolleiding wellicht vergroot. Communicatie Het hoofdaspect communicatie scoort sterk lager dan de benchmark primair onderwijs en komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met hoge prioriteit. De onvrede van de ouders met de communicatie uit zich voornamelijk in de mate waarin zij worden geïnformeerd over de leerprestaties/vorderingen van hun kind en over problemen met hun kind. Het is belangrijk voor de school meer aandacht te besteden aan de informatie-uitwisseling met de ouders. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 5 ONDERZOEKSRESULTATEN 5.1 Overall beeld De Pieter Brueghelschool Algeheel oordeel De ouders is gevraagd de school van hun kind te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij de school met een 7.4. Daarnaast is aan ouders gevraagd of zij denken dat hun kind met plezier naar school gaat. Hoe vindt uw zoon/dochter deze school? Mijn zoon/dochter vindt de school erg leuk 36% Mijn zoon/dochter vindt de school leuk 57% Mijn zoon/dochter vindt de school niet zo leuk 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 5.1.2 Tevredenheid over de hoofdaspecten In de linker grafiek gaan we in op de gemiddelde score van de ouders op de verschillende aspecten. Aspecten waarop De Pieter Brueghelschool zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft De Pieter Brueghelschool geen zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop De Pieter Brueghelschool een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft De Pieter Brueghelschool geen slechte scores gekregen. In de rechter grafiek gaan we in op de procentuele verdeling tussen de ouders die over de verschillende aspecten positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen. De ouders zijn zeer tevreden Over de omgeving van de school (8.3). Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de voorzieningen die de school biedt (6.6; 15% negatief). Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Omgeving school Extra activiteiten Sfeer Onderwijs Leerkracht Communicatie Schoolleiding/ directie Algemene ontwikkeling Begeleiding Sociaal-emotioneel Identiteit Geledingen Voorzieningen 96% 4% 90% 1% 91% 6% 81% 10% 74% 11% 76% 5% 78% 9% 81% 11% 76% 10% 72% 7% 68% 6% 57% 15% 62% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 Positieve en negatieve punten We hebben de ouders twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) voorgelegd: 1. Wat bevalt u het meest aan de school van uw kind? 2. Wat bevalt u het minst aan de school van uw kind? In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel ouders zijn gegeven. Een compleet overzicht van de antwoorden treft u aan in de bijlage. Als belangrijkste positieve punten werden genoemd: % De sfeer (gezellig/open) 29.1% De leerkrachten 11.6% De kleinschaligheid van de school/wijkschool 6.3% Als belangrijkste negatieve punten werden genoemd: % Te weinig aandacht voor het individuele kind 9.5% De combiklassen/te grote klassen 9.5% Leerkrachten 8.5% Het schoolplein 7.4% De communicatie naar ouders toe 7.4% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 In de onderstaande tabel zien we een uitsplitsing van de resultaten op de hoofdaspecten naar locatie. Als de score van de groep 0,3 of meer positief afwijkt van De Pieter Brueghelschool is deze score groen gekleurd, als de score van de groep 0,3 of meer negatief afwijkt van De Pieter Brueghelschool is deze score rood gekleurd. Bauerstraat E. van Beinum De Pieter Brueghelschool-totaal Onderwijs Algemene ontwikkeling Leerkracht Begeleiding Communicatie Sfeer Sociaal-emotioneel Voorzieningen Extra activiteiten Omgeving school Schoolleiding/ directie Geledingen Identiteit Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 5.1.3 Verbeterprioriteiten Om de beoordeling van verschillende hoofdsaspecten goed te kunnen interpreteren, is het nodig om, naast de tevredenheid van de ouders met de verschillende hoofdaspecten ook inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de ouders. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van ouders met de leerkracht in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders met de voorzieningen? Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de ouders vraagt een andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor ouders juist van groot belang blijkt te zijn. Het belang van een hoofdaspect voor de ouders bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen de algemene tevredenheid van de ouders met de school enerzijds en de tevredenheid van de ouders met de verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de ouders. Op basis van belangscores (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en tevredenheidsscores stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten. In de onderstaande prioriteitenmatrix zien we een donkergekleurd vlak langs de assen. Hoofdaspecten die in dit vlak vallen, kunnen we niet eenduidig toewijzen aan één van de kwadranten. Begeleiding Onderwijs Identiteit Voorzieningen Communicatie Sociaal-emotioneel Schoolleiding/ directie Omgeving school Extra activiteiten Algemene ontwikkeling Leerkracht Sfeer Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis: VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). Op deze hoofdaspecten valt veel winst te behalen in termen van oudertevredenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant verdienen nadrukkelijk de aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Begeleiding, Communicatie, Voorzieningen, Identiteit. VERBETERPUNTEN MINDER HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de ouders).op deze hoofdaspecten valt minder winst te behalen in termen van oudertevredenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven minder aandacht van de school, maar dienen wel bewaakt te worden. Er kan zich immers een situatie voordoen waarin het belang van deze hoofdaspecten voor de ouders toeneemt. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Algemene ontwikkeling, Sociaal-emotioneel, Schoolleiding/ directie. STERKE PUNTEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief tevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Onderwijs. HANDHAVEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief tevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). De hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven weinig aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Sfeer, Extra activiteiten, Omgeving school. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 5.1.4 Benchmark primair onderwijs In de volgende tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs. De Pieter Brueghelschool scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark primair onderwijs: Omgeving school. De Pieter Brueghelschool scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) lager dan de benchmark primair onderwijs: Onderwijs, Leerkracht, Communicatie, Schoolleiding/ directie, Algemene ontwikkeling, Begeleiding, Sociaal-emotioneel, Identiteit en Voorzieningen. Gemiddelde score van De Pieter Brueghelschool Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Omgeving school Extra activiteiten o Sfeer o Onderwijs Leerkracht Communicatie Schoolleiding/ directie Algemene ontwikkeling Begeleiding Sociaal-emotioneel Identiteit Geledingen o Voorzieningen De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 5.2 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Ouders is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 5.2.2 Onderwijs Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin er in de klas niet te veel leerlingen zitten (5.1; 40% negatief). Onderwijs Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.6 Over het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop de school het onderwijs verzorgt 6% 81% Op school werken de leerkrachten met moderne middelen: digitale schoolborden, computers e.d. Mijn zoon/dochter kan de hoeveelheid huiswerk goed aan Mijn zoon/dochter werkt met moderne, eigentijdse boeken Ik heb de indruk dat op school gevarieerd wordt lesgegeven Mijn zoon/dochter krijgt goed les Ik ben tevreden over de manier waarop de school mijn zoon/dochter toetst Ik vind dat er in de klas van mijn zoon/dochter niet teveel leerlingen zitten 2% 88% 6% 82% 4% 89% 5% 79% 10% 78% 13% 71% 40% 40% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 5.2.3 Algemene ontwikkeling Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin de school aandacht heeft voor de (diverse) talenten van de leerlingen (5.8; 31% negatief). Algemene ontwikkeling Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.4 Over het algemeen ben ik tevreden over de ontwikkeling van mijn zoon/dochter op school 9% 81% De school besteedt voldoende aandacht aan het behalen van goede leerprestaties door mijn zoon/dochter Mijn zoon/dochter krijgt op school voldoende ruimte om zich te ontwikkelen De school heeft voldoende aandacht voor de (diverse) talenten van leerlingen 11% 69% 14% 64% 31% 40% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 5.2.4 Leerkracht Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin de leerkracht het optimale uit hun kind haalt (5.8; 34% negatief), over de mate waarin de leerkracht hun kind weten te motiveren/interesseren voor de lessen (6.9; 22% negatief) en over de manier waarop de leerkracht de lesstof uitlegt (7.1; 17% negatief). Leerkracht Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.5 Over het algemeen ben ik tevreden over de leerkracht 10% 74% De leerkracht is voldoende bereid mijn zoon/dochter te helpen als dat nodig is (bijv. voor extra uitleg van de lesstof, om de toetsresultaten nader te bespreken enzovoort) De leerkracht legt de lesstof goed uit De leerkracht weet mijn zoon/dochter te motiveren/te interesseren voor de lessen De leerkracht haalt het optimale uit mijn zoon/dochter 9% 73% 17% 68% 22% 66% 34% 41% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 20

22 5.2.5 Begeleiding Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin leerlingen met gedrags- en motivatieproblemen voldoende extra aandacht krijgen op school (5.3; 34% negatief), over de mate waarin leerlingen met leerproblemen voldoende extra aandacht krijgen op school (5.6; 37% negatief), over de mate waarin leerlingen die goed kunnen leren worden uitgedaagd door de school (6.3; 23% negatief) en over de mate waarin de school open staat voor verzoeken van ouders om hun kind meer begeleiding/extra hulp te geven (6.4; 23% negatief). Begeleiding Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.2 Over het algemeen ben ik tevreden over de begeleiding die mijn zoon/dochter op school krijgt 11% 76% Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door zijn/haar leerkracht Ik heb de indruk dat de school open staat voor verzoeken van ouders om hun zoon/dochter meer begeleiding/extra hulp te geven Ik heb de indruk dat leerlingen die goed kunnen leren voldoende worden uitgedaagd door de school Ik heb de indruk dat kinderen met leerproblemen voldoende extra aandacht krijgen op school Ik heb de indruk dat leerlingen met gedragsproblemen voldoende extra aandacht krijgen op school 12% 75% 23% 55% 23% 49% 37% 44% 34% 29% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 21

23 5.2.6 Communicatie Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin de school hen tijdig informeert bij problemen met hun kind (6.7; 17% negatief) en over de hoeveelheid informatie die ze van school krijgen over de leerprestaties/vorderingen van hun kind (6.9; 16% negatief). Communicatie Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.4 Over het algemeen ben ik tevreden over de communicatie met de school 11% 76% Ik word goed geïnformeerd over belangrijke data (bijv. oudergesprekken, excursiedata, vakanties, tussentijdse vrije dagen, enz.) Ik ben tevreden over de 10-minutengesprekken Ik ben tevreden over de invulling van de ouderavonden Ik krijg voldoende informatie van school over mijn zoon/dochter wat betreft de leerprestaties/vorderingen Ik heb de indruk dat, mochten er zich problemen voordoen met mijn zoon/dochter op school, de school mij daar tijdig van op de hoogte stelt 7% 88% 10% 78% 8% 76% 16% 66% 17% 62% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 22

24 5.2.7 Sfeer Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin de school ervoor zorgt dat leerlingen 'niet buiten de boot vallen' (6.7; 15% negatief). Sfeer Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.9 Over het algemeen ben ik tevreden over de sfeer op school 1% 91% Er zijn duidelijke regels op school voor de leerlingen De (meeste) kinderen in de klas van mijn kind hebben respect voor de leerkracht De leerkracht gaat respectvol met de leerlingen in de klas om De (meeste) kinderen in de klas van mijn kind zijn aardig voor elkaar De (meeste) leerlingen op school houden zich aan de regels De (meeste) leerkrachten houden zich aan de regels Ik ben tevreden over de aandacht van de school voor normen en waarden De school zorgt er voor dat leerlingen niet buiten de groep vallen 2% 93% 3% 90% 8% 84% 6% 89% 1% 90% 3% 91% 4% 84% 15% 61% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 23

25 5.2.8 Sociaal-emotioneel De ouders zijn zeer tevreden over de hoeveelheid vrienden en/of vriendinnen die hun kind op school heeft (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Sociaal-emotioneel Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.2 Over het algemeen ben ik tevreden over de aandacht van de school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn zoon/dochter 10% 72% Mijn zoon/dochter heeft genoeg vrienden en/of vriendinnen op school Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin in de groep Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school Mijn zoon/dochter durft in de groep te zeggen wat hij/zij vindt Als mijn zoon/dochter problemen heeft, kan hij/zij terecht bij zijn/haar leerkracht Ik vind dat er voldoende aandacht is voor het sociale aspect op school/in de groep 7% 87% 3% 87% 6% 85% 8% 77% 11% 78% 12% 62% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 24

26 5.2.9 Voorzieningen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de hygiëne op school (5.2; 42% negatief), over de aula/ruimte waar leerlingen en/of ouders kunnen samenkomen (5.4; 40% negatief) en over de huisvesting van de school (6.0; 29% negatief). Voorzieningen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.6 Over het algemeen ben ik tevreden met de voorzieningen die de school biedt 15% 62% De school is goed uitgerust met ICT-middelen (digitale schoolborden, computers voor leerlingen e.d.) De school heeft goede sportfaciliteiten De school is gehuisvest in een leuk schoolgebouw De school heeft een prettige aula/ruimte waar leerlingen en/of ouders kunnen samenkomen Het is schoon en netjes in de school 11% 74% 8% 68% 29% 53% 40% 40% 42% 39% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 25

27 Extra activiteiten De ouders zijn zeer tevreden over de mate waarin hun kind de extra activiteiten leuk vindt (8.4). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Extra activiteiten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.9 Over het algemeen ben ik tevreden over de extra activiteiten van de school 4% 90% Mijn zoon/dochter vindt de extra activiteiten over het algemeen leuk Op school worden voldoende extra activiteiten georganiseerd Ik word door de school goed geïnformeerd over de extra activiteiten 1% 95% 5% 86% 9% 83% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 26

28 Omgeving school De ouders zijn zeer tevreden over de sociale veiligheid van de buurt waarin de school staat (8.6) en over de sociale veiligheid van de weg naar school (8.5). Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de verkeersveiligheid van de weg naar school (6.1; 29% negatief) en over de verkeersveiligheid van de buurt waarin de school staat (6.7; 15% negatief). Omgeving school Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.3 Over het algemeen ben ik tevreden over de omgeving van de school 96% De school staat in een sociaal veilige (weinig/geen criminaliteit) buurt De weg naar school is sociaal veilig (weinig/geen criminaliteit) voor mijn zoon/dochter De school staat in een verkeersveilige buurt De weg naar school is verkeersveilig voor mijn zoon/dochter 1% 98% 98% 15% 64% 29% 53% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 27

29 Schoolleiding/ directie Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Schoolleiding/ directie Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.4 Over het algemeen ben ik tevreden over de schoolleiding/directie 5% 78% De schoolleiding/directie is bereikbaar voor ouders De schoolleiding/directie zorgt ervoor dat de school goed is georganiseerd De schoolleiding/directie heeft een duidelijke visie over de koers van de school De schoolleiding/directie is open over het beleid dat zij voert 6% 81% 5% 74% 12% 63% 12% 63% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 28

30 Geledingen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin ze op de hoogte zijn van wat de MR doet (5.4; 38% negatief), over de informatie die ze krijgen van de MR (5.5; 34% negatief), over de mate waarin ze op de hoogte zijn van wat de OR doet (5.9; 30% negatief), over de informatie die ze krijgen van de OR (5.9; 25% negatief) en over de mate waarin ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor ouderparticipatie (6.7; 15% negatief). Geledingen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.6 Over het algemeen ben ik tevreden over de geledingen 6% 57% Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden voor ouderparticipatie/van wat ik voor de school als ouder zou kunnen doen Ik ben tevreden over de informatie die ik krijg van Ouderraad (OR) Ik ben op de hoogte van wat de Ouderraad (OR) doet Ik ben tevreden over de informatie die ik krijg van de Medezeggenschapsraad (MR) Ik ben op de hoogte van wat de Medezeggenschapsraad (MR) doet 15% 64% 25% 45% 30% 50% 34% 36% 38% 36% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 29

31 Identiteit Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Identiteit Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.0 Over het algemeen ben ik tevreden over hoe de school invulling geeft aan haar identiteit 7% 68% De identiteit van de school zie ik voldoende terug in de omgangsvormen op school De identiteit van de school zie ik voldoende terug in het onderwijs dat op school wordt verzorgd De medewerkers van de school (leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel) dragen de identiteit van de school goed uit 7% 74% 9% 68% 7% 61% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 30

32 5.3 Website In deze paragraaf bieden we een weergave van de uitkomsten over de websites van de scholen van De Pieter Brueghelschool. Bezoekt u de website van de school wel eens? Ja, regelmatig 27% Ja, af en toe 58% Nee, zelden of nooit 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders beoordelen de hoeveelheid informatie die de website van de school biedt met gemiddeld een 6.7. De overzichtelijkheid van de website wordt door de ouders beoordeeld met gemiddeld een 6.3. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 31

33 5.4 Schooltijden en opvang In deze paragraaf bieden we een weergave van de vragen met betrekking tot de schooltijden en opvang Schooltijden De ouders beoordelen de huidige schooltijden met gemiddeld een 7.6. De ouders van De Pieter Brueghelschool is ook gevraagd naar hun oordeel over drie mogelijke nieuwe schooltijden: vier dagen les met een korte middagpauze (tussen de 30 en 45 minuten), woensdagmiddag (en vaak de onderbouw op vrijdagmiddag) vrij, eindtijd vaak om uur. Hoe staat u tegenover het continurooster? Zeer positief 20% Positief Neutraal 28% 28% Negatief 15% Zeer negatief 8% Weet niet/geen mening 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 32

34 5.4.2 Voorschoolse opvang Maakt u gebruik van voorschoolse opvang? Ja 1% Nee 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders die gebruik maken van de voorschoolse opvang beoordelen de voorschoolse opvang met gemiddeld een Tussenschoolse opvang Maakt u gebruik van tussenschoolse opvang? Ja 95% Nee 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders die gebruik maken van de tussenschoolse opvang beoordelen de tussenschoolse opvang met gemiddeld een 6.3. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 33

35 5.4.4 Naschoolse opvang Maakt u gebruik van naschoolse opvang? Ja 38% Nee 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders die gebruik maken van de naschoolse opvang beoordelen de naschoolse opvang met gemiddeld een 8.3. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 34

36 5.5 Pesten Aan ouders is een aantal uitspraken voorgelegd over pesten op school. In de onderstaande figuren worden deze resultaten weergegeven. In de groep van mijn zoon/dochter wordt vaak gepest Helemaal mee oneens 8% Mee oneens 59% Niet mee eens/niet mee oneens 25% Mee eens 5% Helemaal mee eens 3% Geen mening/n.v.t. 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mijn zoon/dochter wordt wel eens gepest Helemaal mee oneens 10% Mee oneens 49% Niet mee eens/niet mee oneens Mee eens 15% 20% Helemaal mee eens 5% Geen mening/n.v.t. 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 35

37 Mijn zoon/dochter pest zelf wel eens op school Helemaal mee oneens 12% Mee oneens 51% Niet mee eens/niet mee oneens 25% Mee eens 11% Helemaal mee eens 1% Geen mening/n.v.t. 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De school treedt actief op tegen pesten Helemaal mee oneens 2% Mee oneens 8% Niet mee eens/niet mee oneens Mee eens 38% 43% Helemaal mee eens 8% Geen mening/n.v.t. 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 36

38 5.6 Ouderbetrokkenheid In deze paragraaf bieden we een weergave van de vragen met betrekking tot de ouderbetrokkenheid. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u de school van uw zoon/dochter zou aanbevelen aan andere ouders die een school zoeken voor hun kind(eren)? 0-beslist niet aanbevelen 1% 1 0% 2 1% 3 2% 4 2% 5 7% 6 5% 7 28% 8 36% 9 8% 10-beslist wel aanbevelen 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Welk antwoord past het beste bij uw zoon/dochter? De leerprestaties van mijn zoon/dochter zijn goed 61% De leerprestaties van mijn zoon/dochter zijn gemiddeld 30% De leerprestaties van mijn zoon/dochter zijn niet zo goed/onder het gemiddelde 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 37

39 Als mijn zoon/dochter huiswerk heeft: volg ik (meestal) of hij/zij het huiswerk maakt 48% volg ik (meestal) niet of hij/zij het huiswerk maakt 2% niet van toepassing, mijn zoon/dochter heeft (nog) geen huiswerk 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Welk antwoord past het beste bij u? Ik vind het zeer belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 58% Ik vind het belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 41% Ik vind het niet zo belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 38

40 Zou u bereid zijn lid te worden van de Medezeggenschapsraad? Ja, zeker 8% Ja, misschien 25% Nee 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zou u bereid zijn lid te worden van de Ouderraad? Ja, zeker 6% Ja, misschien 30% Nee 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zou u bereid zijn lid te worden van het schoolbestuur? Ja, zeker 3% Ja, misschien 26% Nee 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 39

41 Zou u bereid zijn een bijdrage te leveren aan onderwijsondersteunende activiteiten (bijdragen aan projecten en thema s en aan onderwijs in de klas)? Ja, zeker 37% Ja, misschien 51% Nee 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zou u bereid zijn hand- en spandiensten te leveren bij bijvoorbeeld sportdagen of culturele uitjes? Ja, zeker 30% Ja, misschien 50% Nee 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 40

42 6. Achtergrondkenmerken van de ouders In dit hoofdstuk bieden we een weergave van een aantal kenmerken van de ouders die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Bent u een man of vrouw? Man 21% Vrouw 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wat is uw hoogst genoten en afgeronde schoolopleiding? Basisonderwijs (Lagere school, vglo, lavo) 0% Lager beroepsonderwijs (lts, ito, leao, lhno, huishoudschool, e.d. ) Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (mavo, ulo, mulo, ivo, e.d.) Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo, mts, meao, mhno, inas, mls, e.d.) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (havo, vwo, mms, hbs, gymnasium, lyceum, atheneum) 1% 2% 4% 5% Hoger beroepsonderwijs (hbo, hts, heao, kandidaatsopleiding) Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal 40% 47% Anders 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pieter Brueghelschool - DUO Onderwijsonderzoek 41

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon SKBG Mevrouw L. Botteram Utrecht, januari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus 681 3500

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon EBS Online de heer Jan Derks Utrecht, 15 januari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick Basisschool het Spick Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek RKBS St. Joseph In opdracht van Contactpersoon Sophia Stichting mevrouw S. Barnhoorn Utrecht, maart 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven Montessori College Eindhoven Rapportage In opdracht van het Montessori College Eindhoven november 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Montessori College Eindhoven.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn Basisschool Kom.Mijn Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Ayundo In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom SBO De Vlinderboom Rapportage SO In opdracht van Stichting De Linge juli 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting De Linge. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus Basisschool Sint Martinus Rapportage In opdracht van Basisschool Sint Martinus juni 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basisschool Sint Martinus. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting Herman Broerenstichting Rapportage In opdracht van de Herman Broerenstichting juni 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Herman Broerenstichting. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouders/verzorgers, In deze bijlage ziet u een samenvatting van de rapportage van de tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de St. Jozefschool. De samenvatting

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK DE KAMELEON DUIVEN

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK DE KAMELEON DUIVEN OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK DE KAMELEON DUIVEN School & Innovatie Groep Zwolle, april 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. RAPPORTVERANTWOORDING... 4 2. BASISKENGETALLEN... 5 3. TOELICHTING PRIORITEITENMATRIX...

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER HELMOND

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER HELMOND OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER HELMOND School & Innovatie Groep Zwolle, mei 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. RAPPORTVERANTWOORDING... 4 2. BASISKENGETALLEN... 5 3. TOELICHTING PRIORITEITENMATRIX...

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4 Krommenie, 4 april 2017. Onderwerp: tevredenheidsonderzoek 2017 Beste ouders/verzorgers, Dit schooljaar is het tevredenheidonderzoek in januari 2017 afgenomen. Hieronder lees je een overzicht van het aantal

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie