Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN MB ROTIERDAM TELEFOON: TELEFAX: WEBSITE:

2 Voorwoord Bestuur In economisch tegentij en een maatschappij waarin vertrouwen in de kracht van het onderwijs ingeruild lijkt voor overdreven regelzucht, kiest de RVKO voor hoogstaand eigentijds onderwijs dat aan elk van onze leerlingen de kansen biedt voor maximale ontplooiing van zijn talenten, zodat elke leerling de hoogst mogelijke opbrengst op alle domeinen van het leven waar kan maken. Vanuit onze evangelische inspiratie willen we elke leerling de kans bieden uit te groeien tot een levenskunstenaar, een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen, en om kan gaan met voorspoed en tegenslag. Graag dragen we naar vermogen eraan bij om leerlingen hierin op weg te helpen. Terugkijkend op 2012, was het voor de medewerkers van de RVKO een intensief jaar. Doordat er steeds minder middelen beschikbaar komen was een vermindering van het aantal medewerkers onontkoombaar. Net als op vele andere scholen kon dat op de RVKOscholen niet anders dan door het groter maken van de groepen en beperken van de ondersteuning. Ondanks deze tegenwind van bezuinigen blijven we, alweer 139 jaar, als RVKO er voor staan om het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Dit vraagt nieuwe creativiteit en inspiratie om dit samen voor elkaar te krijgen. Leraren zijn de spil in het onderwijs. We streven er naar om hen met al onze mogelijkheden in staat te stellen hun professionaliteit volledig in te zetten. Professionele verantwoordelijkheid krijgen en nemen, is de leidraad voor al ons handelen. Onderwijskundig schoolleiderschap is daartoe, als vereniging, de sleutel voor succes. Leiderschap op elke school, en ook bovenschools, is erop gericht leraren hun verantwoordelijkheid te laten nemen en hen daarbij, waar nodig en mogelijk, te faciliteren. Het scheppen van deze voorwaarden is een belangrijke meerwaarde van de RVKO. Het geheel willen we hierbij meer laten zijn dan een bundeling van een aantal scholen. Niet alleen door efficiënte en effectieve bundeling van de beschikbare middelen, maar vooral door de verrijking van het onderling uitwisselen van mogelijkheden en ervaringen. In 2012 is voor de RVKO een nieuwe structuur van start gegaan. De invoering van de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs is toegepast. Op 1 juni is een nieuw College van Bestuur aangetreden. Door de professionalisering van het bestuur wordt een slagvaardige en met de uitvoering van het onderwijs verbonden aansturing beter mogelijk. Tegelijk is er een Raad van Toezicht ingesteld. Door een evenwichtig model is nu het intern toezicht duidelijk belegd. Door het handhaven van de verenigingsstructuur is de verbinding met de gemeenschap van waaruit de scholen zijn voortgekomen overeind gebleven. De waarde van de vereniging als klankbord voor College van Bestuur en Raad van Toezicht is daarbij van belang. In 2012 is, mede in het licht van het in dat jaar gesloten bestuursakkoord met het ministerie van OCW, een start gemaakt met de vernieuwing van het kwaliteitsbeleid. Dit zal ook een belangrijke component zijn voor het in 2013 vast te stellen strategisch beleid van de RVKO. De bouwstenen die in een intensief proces met velen in de organisatie zijn verzameld, vormen de basis om tot de juiste focus te komen. Het voorliggende jaarverslag is nog conform de lijn van de afgelopen jaren opgesteld, waarbij naast dit document een publieksversie zal verschijnen. Met de andere onderdelen 2

3 van de meerjarige beleidsplanning, die in de nieuwe structuur nog opgebouwd worden, vormt dit straks een aansluitend geheel. In 2013 zal de RVKO haar 140 jarig bestaan vieren. Niet alleen vieren we dat met allen op de scholen hier, maar ook willen we ons hierbij inzetten voor kansarme kinderen in Bangladesh. Zo zijn onze scholen in deze wereldstad verbonden met scholen ver weg. Tenslotte kun je goed onderwijs alleen samen maken. Ton Groot Zwaaftink Lia Zwaan College van Bestuur 3

4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GESCHIEDENIS DE SCHOLEN AANNAMEBELEID BENOEMINGSBELEID KLACHTENREGELING TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 7 2. ORGANISATIE DE VERENIGING ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR MANAGEMENTTEAM GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KERNGROEP BESTUURSCOMMISSIES ORGANOGRAM 9 3. KERNTAAK MISSIE EN VISIE DOELSTELLINGEN STRATEGISCH BELEID ONDERWIJS ALGEMEEN ONDERWIJSOPBRENGSTEN KWALITEIT VAN ONDERWIJS EVALUATIE ONDERWIJS EN ICT PASSEND ONDERWIJS / WEER SAMEN NAAR SCHOOL PROJECTEN LEERLINGENAANTALLEN TELDATUM REGULIER BASISONDERWIJS TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IDENTITEIT ALGEMEEN SCHOOLBEGELEIDING ONDERSTEUNING IDENTITEIT DE AKTE GODSDIENST/LEVENSBESCHOUWING TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 16 4

5 6. PERSONEEL ALGEMEEN FORMATIE PERSONEELSBESTAND WERVING BLIJVEND LEREN BEGELEIDING VAN STUDENTEN HIJ-INSTROOMTRAJECT ZIEKTEVERZUIM PERSONEELSMOBILITEIT RDDF PLAATSING ARBEIDSRECHTELIJKE PROCEDURES DIRECTIEBENOEMINGEN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN FACILITAIRE ZAKEN ALGEMEEN ICT HUISVESTING EN ONDERHOUD DUURZAAMHEID ASBEST GROTE PROJECTEN BUITEN GEBRUIKGESTELDE GEBOUWEN VOORBEREIDINGEN BHV EN ARBO VERZEKERINGEN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE ZAKEN ALGEMEEN RISICOBEHEERSING HET RESULTAAT KENGETALLEN HERBESCHIKKING BESTUURSRESERVES BEGROTING TREASURY STATUUT TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT RVKO 36 BIJLAGEN 39 5

6 1. Algemeen 1.1 Geschiedenis De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is opgericht op 1 juli De vereniging bestaat in 2013 dus 140 jaar. Het doel is scholen voor katholiek onderwijs in Rotterdam en omgeving te stichten en in stand te houden. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren momenteel 55 scholen met 66 locaties in en rond Rotterdam en 21 peuterspeelzalen, waar ruim kinderen en ca personeelsleden actief zijn. De RVKO is één van de grootste schoolbesturen in Nederland, die de zorg en de verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt. 1.2 De scholen Naast het klassikale basisonderwijs kent de RVKO de volgende drie onderwijsconcepten: Vier Montessorischolen: Schakel, Trinoom, Kleine Prins locatie Clara Egginkstraat en Montessori Capelle. Vijf Jenaplanscholen: Dr. Schaepman (3 locaties), Het Festijn en Meester Baars. Negen Daltonscholen: Klimophoeve, Tangram, Christophoor, Globetrotter (Katendrecht en Toermalijn), Vijfster, Don Bosco Grote Reis, Don Bosco hoofdlocatie, Kleine Prins locatie van Bassenstraat en Min. Marga Klompé. Daarnaast zijn er drie scholen voor speciaal basisonderwijs: Lucas, Johannes-Martinus en Laurens-Cupertino. 1.3 Aannamebeleid De bron van inspiratie van de RVKO, het evangelisch ideaal, leidt tot een open aannamebeleid: elk kind is in principe welkom om bij de RVKO onderwijs te volgen, waarbij het katholieke geloof wordt aangeboden en de interreligieuze dialoog wordt aangemoedigd. In de achter ons liggende jaren is onze samenleving immers sterk veranderd: van een verzuilde, christelijke samenleving naar een multiculturele en multireligieuze samenleving met christelijke wortels. Elk kind dat wordt aangemeld wordt in principe aangenomen, met uitzondering van kinderen met een s(b)o-indicatie. 1.4 Benoemingsbeleid De RVKO hanteert de katholiek-christelijke uitgangspunten waarbinnen ruimte is voor nietkerkelijk gebonden of anders-christelijke en ook niet-christelijke medewerkers. Van ieder wordt verwacht dat hij of zij de identiteit onderschrijft, het katholiek geloof kan en wil aanbieden en de interreligieuze dialoog mogelijk maakt. 1.5 Klachtenregeling Ouders, leerlingen en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Ook de aangestelde vertrouwenspersonen gaan eerst na of de klager getracht heeft om het probleem met de aangeklaagde, de directeur en/of de bovenschools manager op te lossen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. De klager kan zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. 6

7 De RVKO is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. De klachtenregeling staat vermeld op de website van de RVKO. Ook in de schoolgidsen wordt melding gemaakt van het bestaan van deze regeling en hoe de regeling te verkrijgen is. Na jaren van toename is het aantal klachten in 2012 stabiel gebleven. De afhandeling van klachten wordt wel steeds complexer. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat ouders voor het indienen van een klacht steeds vaker juridische bijstand zoeken. Niet alle klachten konden opgelost worden door bemiddeling van de Bovenschools Managers. Eén klacht werd ingediend bij de landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Deze klacht werd grotendeels ongegrond verklaard. De uitspraak vormde voor het bevoegd gezag geen aanleiding om nadere maatregelen te treffen. Alle klachten hadden betrekking op de basisschoolperiode. Er zijn geen klachten binnen gekomen met betrekking tot de peuterspeelzalen. Ook het aantal schorsingen heeft zich gestabiliseerd. Gedragsproblemen gepaard gaande met ernstig fysiek geweld is in de meeste situaties de reden die aan schorsingen ten grondslag liggen. In 2012 hebben er geen verwijderingen plaatsgevonden. In drie situaties is een ouder voor een bepaalde periode de toegang tot de school en het schoolterrein ontzegd. In alle situaties betrof het dermate verbaal geweld dat de rust en orde op de betreffende scholen, bij voortduring, ernstig verstoord werd. 1.6 Toekomstige ontwikkelingen De Hogeschool Leiden heeft besloten de Pabo Thomas More af te stoten. Omdat een goed katholiek opleidingsinstituut voor de RVKO van zeer groot belang is, is onderzocht of het mogelijk is de pabo in Rotterdam te behouden. Mocht dit gerealiseerd kunnen worden dan zal de pabo in een afzonderlijke stichting ondergebracht worden, te weten Stichting Thomas More Hogeschool. Doel is om dit per 1 september 2013 gerealiseerd te hebben. Er zal zorg gedragen worden voor een goede verbinding van de RVKO met de Thomas More Hogeschool, waardoor gezamenlijk een leergemeenschap opgebouwd wordt met als spil een kenniscentrum. 7

8 2. Organisatie 2.1 De Vereniging Op 1 juni 2012 is de nieuwe organisatiestructuur van de RVKO in werking getreden. Per genoemde datum is er, mede op basis van de Code Goed Bestuur, een duidelijke scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het bestuur is nu een professioneel bestuur en bestaat niet meer zoals voorheen uit vrijwilligers, maar uit een College van Bestuur, welke leden een arbeidsrelatie hebben met de RVKO. De verenigingsstructuur is gehandhaafd. De bevoegdheden van de AV, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn vastgelegd in de nieuwe statuten. 2.2 Algemene Vergadering De RVKO is een vereniging die bestaat uit 19 leden. De Algemene Vergadering bepaald zelf welke leden als lid toegelaten worden, met dien verstande dat de leden altijd voorgedragen worden door de in de statuten genoemde organisaties/organen. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging. De voorzitter van de Algemene Vergadering is de heer R. Beek. 2.3 Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene vergadering. Eén van de leden wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de vereniging. De bestuursbesluiten die onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer G. van Os. 2.4 College van Bestuur De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: - Dhr. drs. A.J.M. Groot Zwaaftink (voorzitter) - Mevr. C.M.H. Zwaan - van Schijndel (lid) Het College van Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van het College van Bestuur de heer mr. G.F. Veldkamp. 2.5 Managementteam Het managementteam van de RVKO, welke werkzaam is op het bestuursbureau, bestaat uit drie Bovenschools Managers (lijnfunctionarissen) die elk 22 locaties aansturen, en de stafmanagers (staffunctionarissen) voor de beleidsgebieden Onderwijs & Identiteit, Personeel, Financiën en Facilitaire Zaken. De stafmanagers worden bijgestaan door de beleidsondersteuners. Allen worden ondersteund door de medewerkers van het secretariaat. De bevoegdheden van de Bovenschools Managers zijn vastgelegd in het managementstatuut. 2.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) neemt een belangrijke plaats in bij de besluitvorming over bovenschoolse zaken. De GMR toetst het beleid voordat het definitief wordt vastgesteld. De GMR heeft advies- en/of instemmingsrecht. Hiertoe voert de GMR overleg met het bestuur. In de GMR kunnen maximaal zestien leden zitting hebben, acht ouders en acht personeelsleden. In 2012 was de GMR voltallig. De GMR kent een eigen jaarverslag, separaat van het jaarverslag RVKO. De organisatie en de bevoegdheden van de 8

9 medezeggenschap op verenigingsniveau zijn vastgelegd in het Statuut Medezeggenschap en de medezeggenschapsreglementen. 2.7 Kerngroep De kerngroep bestaat uit acht directieleden. De taak van de Kerngroep is belangenbehartiging en inhoudelijke advisering aan het College van Bestuur. Daarnaast heeft de Kerngroep ook een communicatieve functie naar de overige directieleden van de vereniging. De organisatie en de bevoegdheden van de Kerngroep zijn vastgelegd in het Reglement Kerngroep. In 2013 zal een verdere verbinding tussen de kerngroep met de overlegstructuur worden aangebracht. 2.8 Bestuurscommissies Door de komst van de stafmanagers en de nieuwe organisatiestructuur, zijn de bestuurscommissies per 1 juni 2012 opgeheven. Voor specifieke onderwerpen kunnen tijdelijke werkgroepen in het leven geroepen worden ter voorbereiding op de inhoud van een beleidsvoorstel. In 2013 gaan werkgroepen van start betreffende de onderwijskwaliteit, de allocatiesystematiek en de RVKO als lerende organisatie. Instelling, samenstelling en de opdracht van deze tijdelijke werkgroepen is voorbehouden aan het College van Bestuur. 2.9 Organogram 9

10 3. Kerntaak 3.1 Missie en visie De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is een meerwaarde, en die vinden we in het evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld. In school wordt gewerkt aan de vorming van mensen, die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, en die de toekomst inkijken. Voor die toekomst wordt geprobeerd dat geloof in een betere wereld mee te geven. Dat wordt gerealiseerd door vieringen en catecheselessen, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat met waarden en normen, van een speciale sfeer, waarin verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren, open staan voor vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging kunnen worden beproefd. 3.2 Doelstellingen Op basis van de missie en de visie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: De vereniging anticipeert op onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. De vereniging voert een actief en modern personeelsbeleid. De vereniging kenmerkt zich door een goede sfeer. In de vereniging en de scholen wordt grote openheid nagestreefd. De scholen hebben een duidelijke levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. Het totale scholenbestand biedt een verscheidenheid aan onderwijsvormen en onderwijsconcepten. De scholen zijn zeer goed gefaciliteerd. 3.3 Strategisch beleid Al lang geleden is een strategisch beleidsplan geformuleerd. In 2012 zijn in samenwerking met diverse geledingen stappen gezet een nieuw en doorwrocht strategisch beleidsplan te ontwikkelen. Het nieuwe strategisch beleidsplan wordt in 2013 nader uitgewerkt, in brede discussie gebracht en vastgesteld. Vooruitlopend op het strategisch beleidsplan heeft het bestuur van de RVKO voor 2013 een jaarplan vastgesteld. 10

11 4. Onderwijs 4.1 Algemeen In het verleden bezocht de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) alle scholen in gelijke mate en rapporteerde over de kwaliteit. Sinds is er een op risico gerichte werkwijze. Hoe beter de kwaliteit van het onderwijs, hoe minder het toezicht. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit is bij het bestuur gelegd. De Inspectie maakt jaarlijks van alle scholen een risicoanalyse op basis van (a) de opbrengsten, (b) jaarstukken en (c) signalen. Op basis van beslisregels komt de Inspectie tot een conclusie: (a) Basisarrangement: voorheen voldoende (b) Aangepast toezicht voor onderwijskwaliteit: voorheen zwak of (c) Aangepast toezicht voor zeer zwakke kwaliteit: voorheen zeer zwak. Om als bestuur de kwaliteit van onze scholen te bewaken is het Management Informatie Systeem (M.I.S.) Zicht op Kwaliteit als onderdeel van de bestuurlijke monitor in 2012 benut. Dit M.I.S. geeft op bestuursniveau inzicht in de stand van zaken op de onderscheiden beleidsterreinen op de scholen en is in de eerste plaats ondersteunend aan de interne verantwoordingslijnen. Gekozen is voor een systeem waarvoor de gegevens worden gegenereerd door een indicatorenset met bijbehorende vragenlijst. De Bovenschools Managers controleren op de naleving van het vastgestelde beleid. 4.2 Onderwijsopbrengsten Jaarlijks worden met de Inspectie de opbrengsten van de scholen besproken. Tevens wordt vastgesteld welke scholen worden bezocht en welke arrangementen van toepassing zijn. Er is in 2012 aan vier scholen een aangepast toezichtarrangement toegekend. Met en voor deze scholen zijn concrete afspraken gemaakt en acties ondernomen om de kwaliteitsverbetering te realiseren. 4.3 Kwaliteit van Onderwijs Onderwijs wordt steeds meer vanuit opbrengstgericht werken benaderd, zowel vanuit de Inspectie als de media en daarmee ook vanuit de ouders. Onze intentie blijft om onderwijskwaliteit leidend te laten zijn binnen de scholen. Deze manier van werken leidt tot adequate opbrengsten. Om de onderwijsopbrengsten eerder in kaart te krijgen wordt een eigen primaire detectie van de tussen- en eindopbrengsten op schoolniveau gedaan, vooruitlopend op de primaire detectie van de Inspectie. Op basis van de eerste bevindingen wordt met scholen waar risico s worden gesignaleerd een afspraak gemaakt door de Bovenschools Manager om tot concrete acties te komen. Een protocol interne audit, uitgevoerd door de controller onderwijskwaliteit, is opgesteld en vanaf 2012 uitgevoerd op scholen waar risico s worden gesignaleerd. De informatieverzameling ter ondersteuning van de eigen kwaliteitsindicatoren, opgenomen in het Management Informatie Systeem, komt zoveel mogelijk via het leerlingadministratiepakket Parnassys, voorafgaand aan de gesprekken op de scholen in een managementrapportage ter beschikking. Gegevens worden verzameld en geordend. Veranderingen in de indicatoren of de normeringen worden continu bijgehouden. Hiermee worden meerdere doelen gediend: het leerlingadministratiepakket wordt door scholen adequaat gebruikt, gegevens zijn sneller digitaal beschikbaar en verenigingsbreed is het mogelijk een vergelijking te realiseren. 11

12 Via vroegtijdige signalering en periodieke management- en bestuursrapportages wordt sturing en controle gegeven aan het behouden en verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. 4.4 Evaluatie Voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs wordt door alle scholen gebruik gemaakt van het evaluatie-instrument van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK-model). In een cyclus van telkens twee jaar vindt de vertaling van de analyse van de gegevens naar het beleid plaats. In 2012 heeft de Inspectie extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het didactisch handelen, planmatige zorg en het formuleren van ontwikkelingsperspectieven. Het beleid is opgenomen in het vierjarenplan van iedere school en krijgt de vertaling naar uitvoering in het jaarplan. Hetzelfde geldt voor de op schoolniveau geanalyseerde opbrengsten en trends vanuit het leerlingvolgsysteem (LVS). Hiermee maakt het schoolplan onderdeel uit van een werkcyclus (het zgn. PDCA-model). Dit leidt jaarlijks tot actualisatie. 4.5 Onderwijs en ICT In 2011 is gestart met een traject onder begeleiding van een extern deskundige om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de visie op onderwijs en ICT vorm te geven. Nadere uitwerking is gepland voor Tevens zullen bij de overstap van Exchange Online naar Office 365 in 2013 meer toekomstmogelijkheden voor de scholen gecreëerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan online samenwerken aan documenten en het benutten van meerdere vormen van communicatie. Op korte termijn is minimaal de ambitie om in 2013 op iedere school een gediplomeerd ICTcoördinator te hebben. Dit levert een goede basis om technisch, maar vooral inhoudelijk, de ICT in het onderwijs in te zetten. Daarnaast worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om zo kennisdeling binnen de eigen scholen te stimuleren. In juni 2012 hebben negen ICT-coördinatoren het diploma ontvangen dat hoort bij de gevolgde post-hbo-opleiding. In 2013 zullen waarschijnlijk acht gediplomeerden volgenen in 2014 nog eens 7. Voor de reeds afgestudeerden is in schooljaar een tweetal Alumni-studiemiddagen georganiseerd om zo het kennisniveau en de cohesie te versterken en uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen. Voorts zal er vanaf 2013 een nauwere samenwerking zijn met de Thomas More Hogeschool m.b.t. het aanbieden van opleidingen en cursussen op ICT-gebied. Naast de continue uitbreiding in functionaliteit van het administratie- en leerlingvolgsysteem van Parnassys is de RVKO lid van de gebruikersvereniging van Parnassys (Delphi). Hierdoor is het mogelijk om inspraak en invloed te hebben op de wijzigingen in het pakket. Tevens is er via deze weg een gebruikersmiddag georganiseerd in Rotterdam waar de scholen gratis gebruik van konden maken om zo extra kennis op te doen van het pakket. 4.6 Passend Onderwijs / Weer samen naar school Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het aantal samenwerkingsverbanden wordt teruggebracht van 350 naar 150: 76 in het primair onderwijs en 74 in het voortgezet onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs gaan alle scholen in een regio (met uitzondering van scholen in 12

13 cluster 1 en 2) deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband krijgt de middelen voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Samenwerkingsverbanden kunnen de middelen inzetten op een manier die aansluit bij de eigen situatie. Een deel van de middelen gaat naar het (v)so, op basis van het aantal kinderen dat in het (v)so wordt geplaatst. De besturen van de samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op om te bepalen hoe ze de middelen voor extra ondersteuning inzetten. In december 2012 is de ministeriële regeling met de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is op 1 januari 2013 ingegaan. De RVKO heeft een werkgroep passend onderwijs ingesteld met als opdracht het formuleren van een RVKO visie m.b.t. passend onderwijs. Regio tot Aantal SWV s Aantal scholen Midden-Holland en Rijnstreek 1 2 Westland 1 1 Rotterdam 2 41 Rijnmond-Zuid 4 11 TOTAAL Projecten Vooruitlopend op de ontwikkeling van Passend Onderwijs wordt een tweetal projecten uitgevoerd. Het eerste project, onder de naam TALENT, richt zich op (hoog)begaafde leerlingen. Het tweede project, onder de naam KANS, richt zich op de zorgleerlingen. Beide projecten zijn in een verschillend stadium van ontwikkeling. Er zijn coördinatoren aangesteld, er is een werkgroep van voorloperscholen, er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor directieleden en voor intern begeleiders. Het doel van beide projecten is de scholen te ondersteunen. De beide projecten worden financieel vanuit de bovenschoolse begroting ondersteund. In het licht van verhogen van de onderwijskwaliteit, waarbij de nadruk ligt op professionaliseren, participeert de RVKO in meerdere regionale en landelijke projecten zoals McKinsey van goed naar geweldig, Vensters PO, Children s Zone, Beter Presteren, School aan zet en Topklassen. 4.8 Leerlingenaantallen Ieder jaar wordt op 1 oktober het aantal leerlingen van de scholen geteld. Deze telling is de basis van de financiering van de gehele vereniging. Ieder jaar wordt ook een vergelijking gemaakt van het aantal leerlingen van de scholen van de RVKO met die van de overige scholen in Rotterdam en omstreken. Het geheel in ogenschouw nemend kan worden geconcludeerd dat de scholen van de RVKO relatief meer leerlingen trekken dan de overige scholen. Uiteraard kunnen er op schoolniveau grote verschillen zijn. Ieder jaar is de leerlingentelling de directe aanleiding om alle scholen te onderzoeken en vast te stellen of er scholen zijn die extra aandacht behoeven en of er extra acties moeten worden ondernomen. In de wet op het Primair Onderwijs is de systematiek van de gemiddelde schoolgrootte vastgelegd. Dat betekent dat scholen onder de opheffingsnorm in stand kunnen worden gehouden, als er voldoende scholen zijn die boven de norm staan. Dat laatste is in ruime mate het geval. Door de aansluiting op de Basis Registratie Onderwijs (BRON) per 1 oktober 2010 en de regelmatige uitwisseling van gegevens daarvan met het Leerlingadministratiepakket Parnassys wordt de Directie Uitvoering Onderwijs (DUO) in staat gesteld om de leerlingentelling digitaal te verwerken zonder dat de scholen dit apart hoeven aan te leveren rond de teldatum. Ook de groeitellingen, die sinds 1 augustus 2010 op bestuursniveau 13

14 plaatsvinden, worden op deze manier verwerkt. Maandelijks vindt een rapportage van deze gegevens plaats aan het management. De verwachte lastenverlichting die door de invoering van BRON op de scholen verwacht werd is ingezet. 4.9 Teldatum regulier basisonderwijs Het leerlingenaantal op de teldatum 1 oktober is bepalend voor de personele bekostiging van het volgende schooljaar en de materiële bekostiging van het volgende kalenderjaar. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend. In de bijlage zijn de leerlingenaantallen van alle scholen opgenomen. In de administratie van de reguliere basisscholen moeten ook de zogenaamde achterstandscategorieën worden vermeld. Hierbij is het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers bepalend. Voor de bepaling van de achterstandcategorie geldt de volgende systematiek: Categorie 0.30: leerlingen waarvan beide ouders een opleiding op LBO-niveau hebben genoten. Categorie 1.20: leerlingen waarvan één van beide ouders of verzorgers alleen basisschool heeft doorlopen en de andere ouder of verzorger een LBO-opleiding. Categorie 0.00: leerlingen waarvan één van beide ouders een hogere opleiding heeft gevolgd dan alleen LBO Toekomstige ontwikkelingen Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zal een planmatiger aanpak noodzakelijk zijn om de ontwikkelingen op schoolniveau inzichtelijk te maken. Daarbij wordt uitgegaan van geformuleerde en gefaseerde doelstellingen en een adequaat meetinstrumentarium. De reeds aanwezige systemen zullen meer in samenhang benut en ingezet worden. De aansluiting van peuterspeelzalen aan het basisonderwijs wordt landelijk sterk gestimuleerd. In Rotterdam met name door het subsidiëren van de Groep Nul. Deze trend zet zich in 2013 voort. De intentie is om RVKO-breed meerdere groepen Nul te realiseren. Het opgestelde beleidsplan Groep Nul zal hiervoor als basis dienen. De toepassing van ICT in het onderwijs is afhankelijk van de onderwijskundige visie van de school. ICT moet worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen. De visie en de functionaliteit zijn de basis van investeringen in en toepassingen van de ICT-infrastructuur. De zorg voor de leerlingen wordt een integraal onderdeel van het schoolbeleid. De individuele scholen formuleren ondersteuningsprofielen. Tussen de scholen onderling worden afspraken gemaakt over spreiding en differentiatie. Voor Passend Onderwijs wordt een RVKO visie ontwikkeld die aansluit bij de RVKO visie op onderwijskwaliteit. 14

15 5. Identiteit 5.1. Algemeen In het voorjaar heeft de nieuwe bisschop, Mgr. Van de Hende, twee scholen van de RVKO bezocht. Mgr. Van den Hende toonde zich bijzonder begaan met de kinderen en het katholiek onderwijs in Rotterdam. Ook op het einde van het jaar heeft de bisschop een school van de RVKO bezocht, waarbij hij aan de desbetreffende school een kerststal schonk. Het Instituut voor Katholiek Onderwijs (IKO) heeft zich tot doel gesteld het toekomstig onderzoek naar de katholieke identiteit in het werkveld vaker te laten plaatsvinden. Het zoekt daartoe actief contact met de RVKO en ondersteunt haar met actuele onderzoeksvragen. Ook ontstaat er een nauwere samenwerking met de pabo op het gebied van de katholieke identiteit, met name met betrekking tot het verzorgen van de nascholing rondom het vak GoLev. In oktober vond de eerste schooloverstijgende identiteitsbijeenkomst plaats over de kerstperiode en kerstvieringen. Met het Sint Laurensfonds is een afspraak gemaakt over een substantiële financiële bijdrage voor de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit op de scholen. De toezegging biedt kansen voor onze kinderen om onderwijs te krijgen zoals wij dat graag aan onze kinderen willen bieden. Alle scholen van de RVKO hebben in 2012 voor Pasen een Paaskaars gekregen om te gebruiken in de paasviering en bij blije en droevige momenten in de school. 5.2 Schoolbegeleiding Het doel van de begeleiding is om ondersteuning te bieden aan de scholen bij het vormgeven aan hun katholieke identiteit en het vak Godsdienst/Levensbeschouwing in de meest ruime zin van het woord. Dat betekent dat op de scholen aandacht is voor de typisch katholiek/christelijke thema s, zoals God, Jezus, Bijbel en bezinningsmomenten, maar ook voor het gevoelsleven en de ervaringen van kinderen, het open en respectvol omgaan met andere religies en levensbeschouwingen, het samen rouwen, het samen vieren, de gevoeligheid voor symboliek en tweede taal, het filosoferen met kinderen, voor methodes van levensbeschouwelijke en morele vorming. Regelmatig wordt door de scholen hulp gevraagd bij de voorbereiding van kerst- en paasvieringen. Op sommige scholen is ook in de zgn. ouderkamer aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke vorming en de katholieke identiteit, waaronder de religieuze feesten. 5.3 Ondersteuning identiteit Als een school te maken krijgt met het overlijden van leerlingen, leerkrachten of ouders, wordt ondersteuning geboden in de vorm van gesprekken met het team, de directie of individuele leerkrachten. Daarnaast worden adviezen en materialen aangeboden over het omgaan met rouw, die in de groep kunnen worden gebruikt. 5.4 De Akte Godsdienst/Levensbeschouwing Het afgelopen jaar is, evenals voorgaande jaren, veel aandacht besteed aan de nascholing van leerkrachten zonder Akte Godsdienst/Levensbeschouwing (GoLev). Conform het bestuursbesluit van januari 2001, moet deze Akte door alle leerkrachten worden behaald. Het aantal binnenkomende leerkrachten zonder Akte neemt toe. In september 2012 zijn vijfentwintig leerkrachten gestart met het eerste studiejaar op de Pabo Thomas More, om deze Akte alsnog te behalen. Deze tweejarige cursus wordt, onder de verantwoordelijkheid van de pabo, door de RVKO verzorgd. In het eerste jaar komen de cursisten acht woensdagmiddagen naar de pabo en in het tweede jaar wordt op de eigen school gewerkt aan een scriptie. In de praktijk blijkt dit voor velen een zeer uitdagende opdracht. In oktober 2012 is aan twintig leerkrachten tijdens een feestelijk samenzijn de Akte uitgereikt. 15

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie