Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Student Desk Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /115

3 3.3 Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Mediatheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging /115

4 Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit economie & management Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Overige regelingen Deze studiegids is op 28 juni 2012 vastgesteld door de afdelingsdirectie en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 28 juni /115

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Bedrijfseconomie deeltijd. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht:dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kan geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent (e); nomineer hem/haar als docent(e) van het jaar! Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of dacht je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Uiteraard zijn deeltijdstudenten er vooral op gericht om werken en studeren op succesvolle wijze te combineren en is er meestal weinig tijd over naast werk en studie. Voor diegenen die toch een extra uitdaging willen aangaan, zijn er verschillende mogelijkheden (o.a. bestuurlijk werk en onderzoek). Neem contact op met studieadviseur of opleidingsmanagement (zie 2.8.1). Studievertraging Het kan ook dat je studie door allerlei oorzaken niet verloopt zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door oorzaken waar jij niets aan kunt doen, bijvoorbeeld ziekte of relatieproblemen, zijn er verschillende regelingen zijn waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kan je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij een studieplanning waar de Examencommissie wel rekening mee moet houden (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je geen er recht meer op hebt? Dan is er een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8.) In al deze gevallen geldt: meldt het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Als je te lang over je studie doet, kan je langstudeerder worden. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via het opleidingsintranet bekend gemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kan je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je SLB er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres, zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/115

6 vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in je projectgroep: als je ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. We willen niet dat dit door andere studenten wordt verpest door ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld), en verwachten dan ook dat je je aan onze interne regels houdt (9.1.4) Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als het gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kunnen leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op je opleidingsintranet, of vraag het je SLB er of bij de Student Desk (par ). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar, Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Iris Hollaender Opleidingsmanager deeltijdopleidingen 6/115

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De functie van de bedrijfseconoom is gepositioneerd op tenminste middenmanagementniveau van middelgrote en grote industriële en dienstverlenende bedrijven of instellingen of op managementniveau in midden- en kleinbedrijf. Bedrijfseconomen vervullen in de praktijk functies met diverse benamingen zoals controller, financieel manager, assistent-accountant, investor relationsmanager, treasurer, medewerker, adviseur, hoofd en dergelijke. Bij financiële instellingen behoren de functies van bedrijfseconomen hoofdzakelijk tot de primaire processen. De functie van bedrijfseconoom heeft in het midden- en kleinbedrijf vaak een generiek karakter bij de ondersteuning van primaire processen. Bij overige organisaties behoren de functies tot de ondersteunende processen. Ten aanzien van de invulling van de functies zijn de volgende algemene tendensen waar te nemen: Bij functies als kredietadviseur, beleggingsadviseur en bedrijfseconomische medewerker ligt het accent op de financieel-economische hoofdtaak. Bij functies als medewerker of hoofd financiële administratie, medewerker administratieve organisatie en interne controle worden de bedrijfsinformatieverzorgende taken geaccentueerd. Functies als manager MKB, financieel manager, controller en assistent-accountant kennen een gelijkwaardiger verhouding tussen de financieel-economische en informatieverzorgende taken. De bedrijfseconomische functies zijn extern gericht in organisaties waar deze functies hoofdzakelijk tot het primaire proces behoren en de vertrouwensrelatie met de externe klant essentieel is. De leidinggevenden op operationeel, tactisch en strategisch niveau zijn de interne klanten in organisaties waarin de bedrijfseconomische functies ondersteunend zijn voor het primaire proces. De bedrijfseconomen onderhouden in deze ondersteunende functies ook externe relaties met organisaties waarmee een wederzijdse afhankelijkheid bestaat, zoals de belastingdienst, de bedrijfsvereniging, en dergelijke Uitwerking van beroepsprofiel Structuur van de opleiding Bedrijfseconomie De deeltijdopleidingen leiden hbo-ers op in de deeltijd studierichtingen bedrijfseconomie, commerciële economie, management, economie en recht en bedrijfskundige informatica. In onze visie hebben de afgestudeerden, naast specialistische kennis in de studierichting, een brede basis op het gebied van bedrijfsvoering. Zij zullen als specialist zelden of nooit geïsoleerd opereren. Ze moeten hun beroepsomgeving kennen, ermee communiceren en samenwerken. Deze zaken moeten wat ons betreft dan ook in de opleiding aan de orde komen. Daarnaast verwachten we dat onze afgestudeerden in hun werk sturing gaan geven aan processen en medewerkers; ofwel ze moeten een basisbekwaamheid bezitten op managementgebied. Onze studenten combineren studie met werk. De opleidingsvraag van de student is vaak direct gekoppeld aan de individuele werksituatie en het carrièreperspectief in die werksituatie. In die zin is de vraag naar de relevantie van het onderwijs voor de beroepspraktijk heel concreet en individueel door de student en zijn directe beroepsomgeving beantwoordbaar. Wij bieden door het concept van action learning studenten in hoge mate de mogelijkheid om de opleiding toe te snijden op de eigen behoeften en de eigen werksituatie. We kiezen er voor om in de eerste anderhalf jaar van de opleiding vooral aandacht te besteden aan de brede basis op het gebied van bedrijfsvoering en aan de basisbekwaamheid op managementgebied. In die fase volgen alle bachelor studenten van de zogenaamde parttime management opleidingen van het Centre for Business and Management een grotendeels gelijkluidend programma. In de laatste twee en een half jaar van de opleiding komt de verdieping in de richting van de door de student gekozen opleiding aan de orde. 7/115

8 In de gehele opleiding is de relatie studie en (het werk in) het eigen bedrijf een belangrijk onderwerp. Studenten passen de geleerde kennis en vaardigheden toe in het werk, brengen vragen uit het werk in de opleiding in en kiezen studieonderwerpen die voor de eigen werksituatie relevantie hebben. De eerste anderhalf jaar staan enerzijds de belangrijkste bedrijfsprocessen centraal in het onderwijs en anderzijds de belangrijkste beroepsrollen die zij zullen gaan vervullen. Aan het eind van deze periode heeft de student een breed zicht op, en kennis van de beroeps- omgeving, kan hij zich er in bewegen, heeft hij een basisvaardigheid in de relevante beroepsrollen en heeft hij een basis aan domeincompetenties verworven. In de laatste twee en een half jaar staat de verdieping in de bedrijfseconomie centraal. Bedrijfseconomie (domein economics) Beroepsomgeving Studenten zijn werkzaam in zeer diverse soorten bedrijven, groot, klein, commercieel en overheid. Productiebedrijven zijn in de regio weinig aanwezig. Banken, verzekeraars, accountants en dienstverleners zijn goed vertegenwoordigd. Op dit moment is er in de regio een tekort aan algemeen financieel administratief personeel op het niveau van mbo plus tot hbo. De carrière perspectieven bij bedrijven in de regio zijn goed voor BE afgestudeerden. Profiel bedrijfseconomie deeltijdopleiding HU Gezien de relatief geringe omvang van de studentenpopulatie kiezen we ervoor om vooralsnog niet meer dan een uitstroomprofiel voor de BE deeltijd aan te bieden. We menen dat onze studenten, gezien hun diverse achtergrond en verwachtingen, het meest gebaat zijn bij een algemeen profiel. Dat biedt na de opleiding de meeste keuze- en carrière mogelijkheden en geeft ook een goede basis voor eventuele verdere specialisatie- opleidingen na het hbo. Daarnaast biedt een algemeen profiel de meeste mogelijkheden voor onze studenten om werk en studie te integreren, zoals dat binnen het onderwijsconcept van de opleiding de bedoeling is. De deeltijdopleiding baseert zich daarom op het uitstroomprofiel controller: Uitstroomprofiel: Controller beroepstaken/-activiteiten Vanuit activiteiten afdelingsbudgetten opzetten en deze samenbrengen in een (bedrijfs)begroting. Het omzetten van de informatie uit bedrijfsprocessen in een managementrapportage die is afgestemd op de gebruiker. Het ontwerpen van nieuwe of verbeterde informatiesystemen op basis van ondernemingsbeleid en/of verbeterde bedrijfs- en logistieke processen. Het opstellen van een financieringsplan op basis van lange termijn prognoses en de bedrijfsbegroting eventueel t.b.v. een kredietaanvraag. Het formuleren van de financiële gevolgen (fiscaal beleid) van sociaal, belasting- en verzekeringsrecht voor een onderneming. Op basis van nieuw ondernemingsbeleid het ontwerpen van nieuwe of verbeterde bedrijfs- en logistieke processen. Het opstellen van een investeringsplan op basis van strategisch ondernemingsbeleid waarin alternatieven worden afgewogen. Het opstellen van een ondernemingsplan t.b.v. een producten/resultaten budgetten en begrotingen managementrapportage informatiesysteem financieringsplan strategisch beleidsplan (verbeterde) planning & control cyclus investeringsplan ondernemingsplan 8/115

9 startend (MKB) bedrijf op basis van een analyse van externe factoren, zodat een financieringsaanvraag succesvol is. Het bewaken van de valuta- en rente-risico s van een onderneming op basis van de economische en internationale ontwikkelingen. Informatie uit bedrijfsprocessen beoordelen op juistheid, tijdigheid en volledigheid m.b.v. door het bedrijf opgestelde standaarden t.b.v. een audit. Het opstellen van een jaarrekening (balans en resultatenrekening) en beoordelen of deze voldoet aan externe eisen (wet op de jaarrekening, eisen aandeelhouders, enz.). Het opstellen van een jaarverslag en beoordelen of dit voldoet aan externe eisen (wet op de jaarrekening, eisen aandeelhouders, enz.). Het verzorgen van de fiscale aangiften voor een onderneming volgens de geldende wettelijke en maatschappelijke vereisten met als doel het verminderen van de belastingdruk. treasury adviesrapport auditrapport jaarrekening jaarverslag fiscale aangifte Op een aantal punten legt de deeltijdopleiding echter andere accenten. Soms minder aandacht omdat we constateren dat beroepstaken in de huidige en nabije werkpraktijk van onze studenten minder voorkomen en soms meer aandacht op taken die naar onze ervaring juist een belangrijk onderdeel zijn van de werkpraktijk. In die werkpraktijk worden niet al onze studenten daadwerkelijk controller. Ze zullen diverse financieel administratieve functies kunnen vervullen die voor een groot deel overlappend zijn met de taken en activiteiten die een controller verricht. Waar we afwijken, zoeken we kortom meer naar verbreding dan naar versmalling. Het gaat om de volgende accenten: Er wordt iets minder verdieping gezocht in het verzorgen van de fiscale aangifte. De praktijk leert dat een gedegen kennis voor de Controller noodzakelijk is maar dat de aangifte zelf vaak door specialisten in de belastingen wordt verzorgd. Daarnaast besteden we minder aandacht aan specialistische treasury activiteiten waarvan wij vinden dat een algemene kennis voldoende is en de specialistische kennis over valuta risico s en alle geassocieerde producten die daarmee samenhangen om die risico s te verminderen, meer op het terrein van de specialisten ligt. Het een en ander heeft tot gevolg dat wij ruim aandacht besteden aan het algemene ondernemingsplan waaruit het financiering en investeringsplan afgeleid kan worden. Wij vinden dit wezenlijke onderdelen van de algemeen administratieve functies die zowel ten goede komen aan de Controller als aan diegenen die in andere diverse administratieve functies te werk zijn gesteld. De beroepstaken en producten zijn verder uitgewerkt in de verschillende onderwijsthema s: Thema: Inleiding Bedrijfsadministratie Beroepstaken en producten: Opzetten van een simpele boekhouding en maken van stukken tot en met de proef en saldibalans. Thema: Management Accounting Beroepstaken en producten: Keuze uit: Opzetten, uitwerking en analyse van een begrotingsplan. Kosten en kostprijs analyse, kostenverbijzonderingssysteem. ABC. Thema: Bedrijfsadministratie Beroepstaken en producten: 9/115

10 Maken van Balans, Verlies en winstrekening en kasstroomoverzicht. Inclusief consolidatie. Thema: Jaarverslaggeving Opstellen Vennootschappelijke en fiscale jaarrekening Thema: Financieren en Investeren en Beleggen 1 Beroepstaken en producten: Schrijven van een treasury advies rapport. Thema: Financieren en Investeren en Beleggen 2 Maken van een overname waarderingsrapport. Schrijven van een financieringsaanvraag. Thema Administratieve organisatie Keuze uit: Proces analyse binnen het eigen bedrijf inclusief verbetervoorstellen, risico analyse, controle programma. De bedrijfseconoom in de bedrijfscontext De bedrijfseconoom/ de controller werkt altijd in de context van een organisatie. In recent onderzoek wordt gerapporteerd over de eisen waaraan een controller volgens het beroepenveld aan moet voldoen. Naast vakmatige competenties wijst het onderzoek erop dat het voor een controller van groot belang is om voldoende kennis te hebben van de verschillende bedrijfsprocessen en om adequaat te kunnen communiceren binnen de organisatie. Deze zaken moeten volgens de opleiding dan ook onderdeel uitmaken van de opleiding. In de eerste twee jaar komen die zaken binnen het generiek bedrijfskundig profiel voldoende aan de orde. Daarnaast komen de generieke hbo competenties: Sturen van de eigen ontwikkeling; Reflecteren over- en verantwoording nemen voor het eigen handelen; Ontwikkelen van een beroepshouding; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering; gedurende de hele opleiding aan de orde in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de student Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De relevante domeincompetenties voor de beginnende beroepsbeoefenaar worden beschreven in paragraaf In onderstaand schema wordt aangegeven welk competentie niveau gerealiseerd wordt. Om uw competentieniveau te kunnen beoordelen is er een niveau-indeling gemaakt. Na het generieke deel van de opleiding moet je in staat zijn om voor een belangrijk deel op het tweede niveau te functioneren. Bij de afsluiting van het bachelor traject moet je in staat zijn om voor een belangrijk deel op het derde niveau te functioneren. Competentieniveau 1 e niveau Beschikt over en ontwikkelt basiskennis en vaardigheden, werkt vooral met routines, krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende. 2 e niveau Past kennis toe, werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties, verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk. 3 e niveau Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties, handelt in de praktijk zelfstandig, Taakuitvoering condities Complexiteit Transfer Verantwoordelijkheid Beschikt over de nodige Draagt verantwoording voor kennis en vaardigheden het eigen takenpakket, om routinematig te werken formuleert doelen, legt over in een intern project of voor de voortgang verantwoording een externe af. opdrachtgever. Beschikt over en ontwikkelt uitgebreide kennis, vaardigheden, en enige ervaring om te werken en levert goede prestaties in diverse organisaties. Analyseert de eigen situatie, vult hiaten binnen de eigen kennis aan via zelfsturend leren, verwerft Werkt resultaatgericht, zet eigen trajecten uit, onderhandelt over de trajecten, legt verantwoording af over keuzes, weegt deze af met een termijnperspectief. Werkt proactief, verantwoordt op diverse niveaus en professionele wijze de 10/115

11 neemt beslissingen, ontwikkelt nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak, gebruikt creativiteit in het aanpakken en uitvoeren van opdrachten waar nodig nieuwe vaardigheden, denkt en werkt met een branche- en organisatie overstijgende kijk op de problemen. informatieverzameling, theoriekeuze en vorming en de gekozen oplossingen naar de opdrachtgever en naar collega s, staat open voor kritisch oordeel van collega s en beroepsgenoten Vaardigheden afgestudeerde De competenties Onder competenties verstaan we een combinatie van kennis, attitudes en vaardigheden die nodig is om in bepaalde, expliciet geformuleerde taaksituaties effectief en efficiënt te kunnen opereren. Voor alle deeltijd bachelor opleidingen wordt uitgegaan van een generieke set van negen competenties, die voor elke deeltijd studierichting een andere uitwerking krijgt. Per thema is expliciet gedefinieerd welke twee van de negen competenties centraal staan en op welk niveau deze competenties beheerst dienen te worden. Je vindt dit uitgewerkt in de themaboeken. De basiscompetenties zijn: analyse en oordeelsvorming; probleemoplossing; doelgericht en planmatig handelen; commercieel/ omgevingsgericht handelen; besluitvaardigheid; communiceren; samenwerken; klantgericht handelen. Voor Bedrijfseconomie zijn de volgende specifieke domeincompetenties relevant: 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) financiële en niet financiële informatiesystemen 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie 3. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s 4. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor de besluitvorming 5. Verstrekken van informatie t.b.v. extern belanghebbenden 6. Geven van adviezen en verlenen van diensten op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. De volgende algemene domeincompetenties BE zijn relevant: 7. Sociale en communicatieve competenties (interpersoonlijk, organisatie). 8. Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). 9. Onderzoekscompetentie Werkveld en functies In algemene termen geldt dat de opleiding Bedrijfseconomie zich richt op twee doelgroepen: de specialist die verbreding zoekt; de specialist die op hbo-niveau wil gaan werken. Het diploma biedt de volgende perspectieven: Bachelor of Economics (BE) leidt op tot diverse leidinggevende of adviserende functies, die financiële deskundigheid vereisen, zoals controller, financial planner etc. 11/115

12 2.2 Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Veel mbo-ers lopen na enige jaren werken tegen een grens aan. Zij willen verder groeien in hun specialisme of willen een stap maken naar een leidinggevende functie. Beide stappen vereisen scholing. Beide stappen vereisen een hbo werk- en denkniveau. In je werk heb je al de nodige relevante competenties verworven. Jouw leervragen sluiten direct aan bij de eigen werksituatie. Daarom zoek je een opleiding waar je jouw werkervaring kunt gebruiken. Het behalen van een Bachelordegree is belangrijk voor je. Natuurlijk vanwege de te verwerven competenties. Maar ook omdat voor de werkgever de Bachelor Degree vaak een voorwaarde is voor verdere stappen in je carrière.het Centre for Business and Management wil met parttime opleidingen tegemoet komen aan de hier boven beschreven behoeften. Wij richten ons daarbij vooral op mbo-ers en havisten met enkele jaren relevante ervaring die de stap naar een leidinggevende functie willen maken. De eerste anderhalf jaar van de opleidingen zijn vooral gericht op het verwerven van competenties die nodig zijn voor het sturen van de belangrijkste bedrijfsprocessen. De laatste twee-en een half jaar bied je de mogelijkheid om je te specialiseren in de bedrijfseconomie. Het gebruikte didactische model zorgt ervoor dat werken en studeren direct op elkaar aansluiten. Ook kan jouw werkervaring ervoor zorgen dat uw studietraject verkort wordt Het hbo-niveau van de opleiding Hogeschool Utrecht heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps)eisen te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. De eindtermen van de opleiding zijn op haar beurt weer afgeleid van die beroepsvereisten. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria (de Dublin-descriptoren) gehanteerd: Dublin descriptoren kennis en inzicht toepassen kennis en inzicht Oordeelsvorming Communicatie kwalificaties bachelor Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Competenties in het programma doelgericht en planmatig handelen omgevingsgericht handelen communiceren lerend vermogen probleemoplossing doelgericht en planmatig handelen omgevingsgericht handelen communiceren analyse en oordeelsvorming klantgericht handelen communiceren communiceren (mondeling en schriftelijk) samenwerken besluitvaardigheid 12/115

13 Dublin descriptoren Leervaardigheden kwalificaties bachelor Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Competenties in het programma klantgericht handelen lerend vermogen Didactische uitgangspunten In het didactische model staat action learning centraal. Jouw competenties worden getoetst doordat je laat zien dat je deze in jouw werkomgeving kunt toepassen. Je krijgt opdrachten om relevante beroepsproducten te maken en beroepshandelingen te demonstreren. Je wordt daarbij begeleid door ervaren docenten. Bijvoorbeeld via individuele coaching, maar ook in bijeenkomsten met jouw docent en medestudenten. Om in dit model te kunnen leren is het noodzakelijk dat u als student beschikt over een relevante werkomgeving en dat je binnen die omgeving voldoende gelegenheid krijgt om te werken aan beroepsproducten en -handelingen. Jouw werkgever zal u moeten begeleiden en steunen, gegevens en contactpersonen voor u toegankelijk moeten maken en het didactische concept zoals hierboven beschreven, moeten ondersteunen. Dit committent tussen werkgever, student en opleiding wordt in een convenant vastgelegd, voordat u met de opleiding start. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Voor de voltijdopleiding zie de studiegids Bedrijfseconomie Deeltijdopleiding Heb je een baan en wil je daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat je een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen je parallel aan je studie in de beroepspraktijk leert. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dien je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding, Het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding Kenmerkend voor de opleiding is dus dat relevant werk (met enige jaren werkervaring) in een voor het beroep relevante organisatie wordt gecombineerd met het volgen van beroepsonderwijs. De roostering is daarop aangepast Verkorte en versnelde opleidingsroutes Verkort De normale vooropleidingen voor een studie aan de FEM zijn havo, vwo en mbo (niveau 4). Op basis van deze vooropleidingen worden geen vrijstellingen verleend, noch een verkorte route aangeboden. Als je studiepunten behaald hebt bij een andere faculteit of hogeschool, kan de duur van de opleiding verkort worden door het aanvragen van vrijstellingen. Een verkorte route is mogelijk doordat je vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Versneld De opleiding Bedrijfseconomie deeltijd kent geen versnelde opleidingsroute. 13/115

14 2.3.3 Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (Propedeuse, Ad of Bachelor), wordt door de Examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen de volgende diploma s: Het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; Het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. Het Associate degreediploma na het behalen van het afsluitend examen (indien van toepassing). De voorzitter en een lid van je Examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er ook een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Als je meer dan één tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar je krijgt geen diploma, dan kun je de Examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je Examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree opleiding (Associate Degree of Bachelor) bij de HU afrondt, krijg je een graad en mag je een titel voeren. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de Examencommissie. Een graad geeft het recht op het voeren van een titel. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met eventuele toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. In plaats daarvan (dus niet in combinatie) kan je ook gebruiken: De titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere opleiding betreft. Het verlenen van de graad Associate degree geeft het recht om deze, afgekort tot Ad (met eventuele toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De opleiding Bedrijfseconomie kent de graadtoevoeging B Ec (Bachelor of Economics). Zie art. 43 OER-HU Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelorsdiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten 14/115

15 Semester Competenties BE Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de themaboeken. De studielast, die in hele studiepunten is uitgedrukt, wordt onderscheiden in: ingeroosterde contacttijd met de docent; tijd voor het werken aan individuele opdrachten of groepsopdrachten; literatuurstudie; het voorbereiden en maken van toetsen. Studenten kunnen de opbouw van de studielast van de cursussen vinden in de cursuswijzers en in de HUonderwijscatalogus. Zie OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Op basis van de cursusevaluaties wordt periodiek getoetst of de geprogrammeerde studielast, zoals hierboven omschreven, overeenkomt met de door studenten ervaren studielast. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een gemiddelde studielast van 60 studiepunten, oftewel 1680 uur per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC Studielast De eisen die aan je gesteld worden zijn dezelfde als de eisen die gesteld worden aan de studenten van de voltijdopleidingen. Als parttime student wordt je geacht in de werksituatie te werken aan de voor de beroepsuitoefening relevante competenties waardoor er efficiënter gestudeerd kan worden. In paragraaf vindt je de studielast en het aantal studiepunten per studieonderdeel. De studielast is een indicatie en kan variëren per student, afhankelijk van werkervaring en studievaardigheid. In de cursusbeschrijving is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat leiden. Zie ook par Basisprogramma De eerste anderhalf jaar van de opleiding vormen een generieke fase voor alle studenten. In de eerste zes programmaonderdelen staat telkens één van de bedrijfskundige processen centraal. Zo komen respectievelijk de bestuurlijke, de operationele, de commerciële en de financiële processen aan de orde in het eerste jaar. In het tweede jaar wordt aandacht besteed aan human resources en aan informatie en communicatieprocessen. Voor alle thema s geldt dat je geacht wordt de betreffende processen in je eigen of in een andere organisatie te beschrijven en te analyseren en oplossingen voor gesignaleerde knelpunten aan te dragen. Het generieke basisprogramma van de deeltijdopleidingen is gericht op de competenties die nodig zijn voor het managen van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Basisprogramma Bedrijfseconomie 1,4 Sturen van bedrijfsprocessen Missie visie en doelstellingen in organisaties Organisatiestructuren 15/115

16 7,8 4,5,9 7,8 3,4,5 7,8 1,2,5 7,8 4 7,8 1,2, 4 7,8 2 7,8 4,5 7,8 Organisaties en hun omgeving Samenwerking in organisaties Besluitvorming in organisaties Persoonlijke en professionele ontwikkeling Operationele Processen Beheersen en verbeteren van operationele processen Managementstijlen Kwaliteitsbewaking Persoonlijke en professionele ontwikkeling Financiële processen Analyseren van bedrijfsprocessen op basis van financiële informatie Verzamelen en analyseren van financiële informatie t.b.v. de sturing van bedrijfsprocessen Maken van begrotingen Persoonlijke en professionele ontwikkeling Commerciële processen Omgevingsanalyse en klant analyse Klant gericht en omgevingsgericht handelen Gebruiken van marketingconcepten en -modellen Persoonlijke en professionele ontwikkeling Management & Leidinggeven De theorie achter succesvol communiceren met interne en externe partners. Managementtechnieken en typen manager. Kijken en oefenen in de praktijk en in Rollenspellen Persoonlijke en professionele ontwikkeling Business Intelligence Het managen van informatiestromen en communicatieprocessen. Het opzetten van een BI-systeem, met aandacht voor de verschillende oogpunten vanuit de diverse disciplines. Mogelijkheden en toepassingen van ICT in bedrijfsvoering Persoonlijke en professionele ontwikkeling Inleiding Bedrijfsadministratie Basale vaardigheden van de bedrijfsadministratie Persoonlijke en professionele ontwikkeling Management Accounting Opbouw van kostenstructuur in een onderneming, maken van begrotingen en opstellen van budgetten. Persoonlijke en professionele ontwikkeling Het generieke basisprogramma van de deeltijdopleiding is gericht op de competenties die nodig zijn voor het managen van de belangrijkste bedrijfsprocessen. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft: Oriëntatie 16/115

17 Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf 0 Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en zijn je beelden nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze een en studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen 2 van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Op het opleidingsintranet van je opleiding kan je ook alle cursusinformatie vinden. 2 Waar cursus staat kan ook thema gelezen worden. 17/115

18 Conversietabel jaar 1 < > MDPM-D05D-04 EC Tussenvakken MDPM-DPMO-11 EC Tussenvakken Nieuw examenpakket EC MDPM-DBEDPRO-05 (Sturen van Bedrijfsprocessen) MDPM-DOPERPRO-05 (Operationele Processen) MDPM-DFINPRO-05 (Financiële Processen) MDPM-DCOMPRO-05 (Commerciële Processen) EC Competentieontwikkeling / PPO EC Competentieontwikkeling / PPO EC Competentieontwikkeling / PPO EC Competentieontwikkeling / PPO MDPM-DSBCON-11 (Sturen van Bedrijfsprocessen Content) MDPM-DSBBP-11 (Sturen van Bedrijfsprocessen Beroepsproduct MDPM-DOPCON-11 (Operationele Processen Content) MDPM-DOPBP-11 (Operationele Processen Beroepsproduct) MDPM-DSKILLS1-11 (met 2 deeltoetsen) MDPM-DFPCON-11 (Financiële Processen Content) MDPM-DFPBP-11 (Financiële Processen Beroepsproduct) MDPM-DCPCON-11 (Commerciële Processen Content) MDPM-DCPBP-11 (Commerciële Processen 5 MDPM-DSBCON-11 (Sturen van Bedrijfsprocessen Content) 5 MDPM-DSBBP-11 (Sturen van Bedrijfsprocessen Beroepsproduct 5 MDPM-DOPCON-11 (Operationele Processen Content) 5 MDPM-DOPBP-11 (Operationele Processen Beroepsproduct) 10 MDPM-DPPOA-12 (Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling Periode A) MDPM-DPPOB-12 (Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling Periode B) 5 MDPM-DFPCON-11 (Financiële Processen Content) 5 MDPM-DFPBP-11 (Financiële Processen Beroepsproduct) 5 MDPM-DCPCON-11 (Commerciële Processen Content) 5 MDPM-DCPBP-11 (Commerciële Processen Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

19 Beroepsproduct) Beroepsproduct) MDPM-DCOMPONT1-05 (Competentieontwikkeling jaar 1) MDPM-DSKILLS2-11 (met 2 deeltoetsen) 10 MDPM-DPPOC-12 (Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling Periode C) MDPM-DPPOD-12 (Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling Periode D) 12 VERVALT /115

20 2.4.2 Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies is 1 mei. Sta je op deze datum ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de Examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: Positief tussentijds advies: 20 of meer studiepunten Waarschuwend tussentijds advies: minder dan 20 studiepunten Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de Examencommissie. Neem in dat geval contact op met je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur (deeltijdopleidingen) om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je er voor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste jaar krijg je in de regel een definitief advies van de Examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit doorgaans een afwijzing verbonden (BSA). Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Tevens kan een bindend negatief binden negatief studieadvies gelden voor verwante opleidingen. Een BSA dat is gegeven door de Examencommissie van het Institute for Business Economics geldt voor alle opleidingen (BE, AC, FSM, de Engelstalige opleiding IFC en de Associate Degree opleiding Assistent Accountant) van dat instituut. De Ad-opleidingen Assistent Marketeer, Intercedent, Business Management en Assistent Accountant maken respectievelijk onderdeel uit van de opleidingen CE (Commerciële Economie), Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht), BM (Business Management) en AC (Accountancy). Het zijn dus geen zelfstandige opleidingen. Om die reden betekent een BSA voor de Ad-opleiding automatisch een BSA voor de verwante Bacheloropleiding en andersom. Een BSA dat is gegeven voor de Engelstalige opleiding CE-IMM geldt tevens voor de Nederlandstalige opleiding CE en andersom. Een BSA dat is gegeven voor de fast track opleiding van IBMS en IBEM geldt tevens voor de reguliere opleiding IBMS en IBEM en andersom. Een positief studieadvies krijg je als : Je de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om studiepunten die je daadwerkelijk dit jaar hebt behaald. c. Resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase behalen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. De Examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies met afwijzing af te geven. Je kunt hiertoe een verzoek aan de Examencommissie indienen via een officieel verzoekschrift op de informatiesite (via je opleidingsintranet) van de Examencommissie. Neem echter eerst contact op met je studieloopbaanbegeleider, studieadviseur (deeltijdopleidingen) of de studentendecaan. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie