[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De leden: Afwezig: M. Zonnevylle mevrouw J.C. Zantingh de heer J.J.F.M. Gardeniers de heer P.A. Glasbeek de heer C.J.M.W. Wassenaar I.H.M. Cooijmans O.C. McDaniel mevrouw M.A.J. Van Diepen-van Wijk E. Hekkelman B.M.R.F. Hollands J.L. van der Hoogt J.H.M. van Huut N.H.M van Jaarsveld mevrouw F. Joester W.N.A. Joosten H.K. Langenberg mevrouw E.J. Meijer mevrouw C.M.M. Meiners-Pieterse mevrouw J.E. Van Reijn A.J.E. Staal J.B.P.M. Suijkerbuijk C. Teske R.F. Thunnissen mevrouw C.W. Vons-de Jong mevrouw Y. de Waard J.P. Voets Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda. 3. Vragenronde. 4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting Sluiting. 1. Opening. De Voorzitter opent de vergadering om 19.00h. [De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] 2. Vaststellen agenda. De agenda wordt conform vastgesteld. 3. Vragenronde. Er zijn geen vragen. 4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting [Achtereenvolgens spreken VVD, PvdA, CDA, BBL, GL en Liberaal Leiderdorp hun Algemene Beschouwingen uit; zij zijn als bijlage aan het verslag gehecht. De ingediende moties en amendementen die in stemming zijn gebracht, zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] [Schorsing] Eerste reactie college. Wethouder Wassenaar zegt dat het college heeft geconstateerd dat alle fracties veel werk hebben verricht en tijd hebben gestoken in hun Algemene Beschouwingen. Het heeft zowel behartenswaardige als verontrustende woorden gehoord. Er zijn veel verschillende benaderingen, waarin het college niet zomaar een oplossing ziet; er valt niet 1, 2, 3 tot elkaar te komen. Naast de vele verschillende punten is er één groot gezamenlijk punt, namelijk dat eenieder vindt dat de belangen die hier spelen heel erg groot zijn. In politiek opzicht, bestuurlijk opzicht en het algemeen belang van Leiderdorp in het bijzonder. Die grote belangen maken het noodzakelijk in de behandeling van de vragen, moties, amendementen en in de reactie van het college op de Algemene Beschouwingen uiterste zorgvuldigheid te betrachten. De conclusie van het college is dat het nu niet individueel reageert op de Algemene Beschouwingen. Het college neemt morgen de tijd om zich daar in te verdiepen. Het voorstel is daar vrijdagmiddag in eerste termijn uitgebreid op terug te komen. Het college heeft een aantal amendementen en moties gekregen. Hij vraagt of de fracties niks zijn vergeten; is ingediend wat de fracties in wilden dienen? De insteek van het college is daar morgen ook naar te kijken. De Voorzitter geeft aan dat alles tot nu toe bij de griffier en hem bekend is.

2 116 Wethouder Wassenaar merkt op dat dit de eerste reactie van het college was. Graag betrekt het college vrijdag bij zijn reactie de eerste discussie van de raad zoals aangekondigd. De Voorzitter constateert dat de raad een procedure heeft afgesproken. Het college kreeg s middags niet - voorheen was dat wel het geval - de teksten om zich inhoudelijk op een antwoord te prepareren. Het college wil graag recht doen aan de vragen, opmerkingen e.d.; dat is nu blijkbaar niet gelukt. [Schorsing.] Liberaal Leiderdorp heeft een punt van orde. Zij vindt dat het college een goede keuze heeft gemaakt door aan te geven even na te willen denken. De loopgraven zijn aardig diep; verschillende partijen hebben zich daar warm in genesteld. Zij meent dat als nu gediscussieerd gaat worden zoals de agenda voorstelt, er heen en weer geschoten zal worden, zonder echt met munitie te werken. Haar voorstel is alle fracties de tijd tot vrijdagmiddag te geven overleg met elkaar te voeren. Dat is zinvoller dan wat losse kreten over en weer. De VVD wil wel graag een discussie voeren en een aantal vragen aan de overige partijen stellen n.a.v. hun Algemene Beschouwingen. Dat is geen schieten zonder munitie, maar bedoeld om de besluitvorming naar aanstaande vrijdag verder basis te geven. Het lijkt ook de PvdA nuttig vanavond nog te discussiëren. Het CDA sluit zich daarbij aan. Voor een discussie met elkaar moeten we niet weglopen. BBL sluit zich daar ook bij aan. GL wil ook een discussie voeren. Anders gaat het precies als in de begrotingscommissie, waar de discussie ook niet doorging. In het hele voortraject is door verschillende partijen weinig naar buiten gecommuniceerd. Graag heeft ze de gelegenheid als fractie het woord te voeren. Eerste termijn raad. De VVD begint met een kort citaat uit het hoofdstuk financieel perspectief van het herziene coalitieakkoord: Gezien de harde noodzaak en ernst van de situatie, is een zo breed mogelijk draagvlaak binnen de raad in de ogen van de coalitie een must. Afgesproken is dat alle coalitiepartners een actieve rol zullen nemen bij het voorstellen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de begroting op lange termijn sluitend te houden. Gevraagd is in hoeverre we de huidige situatie onder ogen hebben gezien. In algemene zin was dat zeker het geval bij het herziene coalitieakkoord. Kijkend naar de ontvangen informatie van het college, heeft de raad in juni de financiële strategie ontvangen, waarin een perspectief werd voorgeschoteld waarin de zaken tot 2012 aardig op orde waren. In juli werd de raad geconfronteerd met een financiële Kadernota waarin wel grote tekorten naar voren kwamen. Pas op 23 september - de brief van het college n.a.v. de niet sluitende begroting - werd de raad geconfronteerd met een OZB-verhoging van 35%, bovenop de reeds opgenomen verhoging. De VVD werd hierdoor overvallen. Zij is dus pas september dit jaar echt met deze situatie geconfronteerd. De PvdA geeft aan dat er geen bezuinigingen te vinden zijn. De VVD meent dat het een kwestie van willen is. Als je wilt, zijn er volop bezuinigingen te vinden, zoals in haar amendement te lezen is. De huidige financiële problemen worden door de PvdA opgelost met een OZB-verhoging. Betekent dat dat alle toekomstige tegenvallers met OZB-verhogingen opgelost zullen worden? De PvdA stelt dat de VVD lasten naar de toekomst verschuift. De PvdA geeft in haar betoog aan dat de activering van de Willem Alexanderlaan en de Persant Snoepweg in de begroting worden opgenomen, vanuit W4. Waarom infrastructuur die Leiderdorp zelf aanlegt wel activeren, en infrastructuur die Leiderdorp bekostigt voor de regio niet? De VVD ziet het verschil niet. De WWB. Aangegeven wordt dat niet uit die reserve moet worden geput. Dat doet de VVD ook niet; zij wordt alleen niet verder opgebouwd. Dat is ook niet nodig; er is een ruime reserve die voldoende is voor mogelijke tekorten. De VVD houdt het college aan de 6% daling van het bestand. Zo worden kosten bespaard en kan een bezuiniging worden ingeboekt. Jeugdbeleid. De VVD bezuinigt niet op het noodzakelijke jeugdbeleid, maar op zaken die geen verarming van het jeugdbeleid betekenen, zoals cursussen trommelen, koken e.d. Over de kosten van het gemeentehuis zal in een komende raadsvergadering gesproken worden. Zij vindt het verbazingwekkend dat als een budget is afgesproken en er een hoger bedrag in de begroting staat, gezegd wordt: laten we 1 miljoen besteden als het ,- kan zijn. Het CDA wil geen verdere afbraak van voorzieningen; over welke afbraak heeft zij het? Het CDA vindt dat er duidelijke voordelen op het dossier Ringweg Oost voor Leiderdorp moeten worden behaald, of voor aanpalende gebieden. Is een bijdrage van Leiderdorp acceptabel als Leiderdorp er geen baat bij heeft, maar Leiden wel? Er zijn enkele gesprekken geweest met CDA en PvdA, waarbij die partijen met een aantal voorstellen gekomen zijn. Die ziet ze vandaag niet terug. Waar zijn de voorgestelde bezuinigingen gebleven? Het lijkt erop dat in het verleden gemaakte afspraken geen garantie voor de toekomst bieden. Hoe gaat GL de nieuwe beleidszaken die ze naar voren brengt financieren? Waar is de dekking? Sociaal beleid is mensen aan het werk helpen; een 6% daling van het bestand teweeg brengen is sociaal beleid. Brengt dat een kostenbesparing met zich mee, dan is dat mooi meegenomen. De VVD bezuinigt niet op sociaal beleid. Hoe staat BBL tegenover de kosten van het gemeentehuis? Complimenten voor het amendement van BBL. Graag overlegt ze in de periode tot vrijdagmiddag met BBL over het gedane voorstel. De VVD meent dat het verkopen van tafelzilver (aandelen NUON) niet nodig is. Er kunnen voldoende bezuinigingen gevonden worden - wellicht gezamenlijk - om de begroting rond te krijgen. De VVD is verheugd dat Liberaal Leiderdorp na Rita Verdonk een nieuwe inspiratiebron heeft gevonden. De PvdA is uitgedaagd door de VVD; wil de PvdA niet, terwijl ze wel zou moeten kunnen? Is bij risico s in de toekomst, alleen een OZB-verhoging een oplossing? In beide gevallen is het antwoord: nee. Het is geen kwestie van niet willen, het is ook een kwestie van niet goed kunnen. In het overleg tussen de coalitiepartijen zijn ook

3 117 voorstellen van de PvdA de revue gepasseerd. Die brachten beslist niet het dichten van het gat. Toen is een en andermaal aan de VVD gevraagd: is er ruimte om te praten over een verhoging boven de inflatiecorrectie. Het antwoord daarop, ook vandaag, is: nee. Dan kan er vandaag een procent vanaf gehaald worden, maar dan is het de vraag of de raad zinvol bezig is; met hetgeen eraf wordt gehaald, wordt ook iets afgebroken. Als het een categoraal nee blijft en het erop neerkomt dat er meer dan gezond is voor Leiderdorp bezuinigd moet worden, dan houdt het op. De VVD zegt dat er afspraken gemaakt zijn. Die waren heel duidelijk: geen verhoging boven de inflatiecorrectie. Er wordt met elkaar gesproken om tot bezuinigingsvoorstellen te komen. Waarom doet de PvdA die hier niet? Zij doet geen enkel bezuinigingsvoorstel en gaat akkoord met de stijging van 35%. De PvdA geeft aan dat dat op dit moment het standpunt is. Het is nog geen vrijdagavond. Ook de PvdA praat nog met BBL over haar voorstellen. Er moet wel bereidheid zijn te bewegen. Als de VVD daar niet toe bereid is omdat die afspraak er ligt, houdt het op. De VVD merkt op dat de afspraak er ligt, maar het is ook niet nodig; ze heeft goede mogelijkheden gevonden om de begroting rond te krijgen. De PvdA ontkent dat. Zij heeft in haar Algemene Beschouwingen al een aantal voor haar bekende bezuinigingsvoorstellen besproken; daar zitten dingen bij die niet voor haar te verteren zijn. Juist omdat er ook risico s in de toekomst zijn, die bij voorkeur ook niet met OZB-verhogingen gefinancierd worden, is het niet onverstandig nu zo n stap te zetten. Er is m.b.t. het activeren een verschil tussen het RIS en W4-projecten. De Willem Alexanderlaan en Persant Snoepweg zijn werken die klaar zijn, en werken die gereed zijn moeten geactiveerd worden. Dat is iets anders dan de RIS, waar alles nog moet beginnen. Juist door dat verschil wil de PvdA de RIS slikken, om ervoor te zorgen dat het de gemeente niet blijft achtervolgen; dat gebeurt wel in het voorstel van de VVD. De VVD komt niet aan de reserve Sociale Dienst; dat was een misvatting van haar kant. Wel houdt de VVD het college keihard aan de 6%. Het blijft een risicoparagraaf. Het lijkt haar onverstandig daar een bezuiniging in boeken. Het is voor de PvdA een inspanningsverplichting; zoiets is niet te sturen. De VVD zegt dat het college bij voortduring een aantal taakstellingen uit de begroting heeft geëvalueerd en aangegeven dat sommigen niet haalbaar zijn. Van deze heeft ze dat niet gehoord. Het college trekt het voorstel van vorig jaar 6% i.p.v. 5% te realiseren voor de komende jaren door. Zij gaat het college aan dit collegevoorstel houden. De PvdA onderkent hier anderzijds een groot risico in. Nederland gaat geen goede economische tijd tegemoet. Instroom heb je niet in de hand; uitstroom maar gedeeltelijk. In het bestand zitten veel vrijgestelden; mensen die wel sociaal geactiveerd, maar niet naar betaald werk geleid kunnen worden, omdat dat op basis van GGDadviezen niet kan. Die groep moet de gemeente blijven bedienen en daarvoor is budget nodig. Laat de doelstelling in de begroting staan, maar bezuinig het nog niet weg. De PvdA denkt dat bezuinigen op het SCw gevaarlijk is. Het gaat om meer dan de cursussen die de VVD noemt. De VVD heeft de productbegroting erop nagekeken. Het gaat om cursussen trommelen, koken en toneelspelen voor kinderen e.d. Er zijn voldoende andere mogelijkheden. Dit is niet de kern van het jeugdwerk. De PvdA zou daar anders over kunnen denken. Het gemeentehuis. De VVD schuift dat door. Het is niet zo dat de PvdA 1 miljoen wil benutten omdat het in de meerjarenraming staat. Het kan niet voor ,-. De zaak loopt ook al in de aanbesteding voor het hogere bedrag. Er moet natuurlijk soberheid betracht worden daar waar mogelijk. De VVD merkt op dat het college aan ,- gehouden zou worden. De PvdA heeft dat beaamd. Dat is door de volledige raad gesteund. Er wordt nu over 1 miljoen gesproken omdat het in de begroting staat; de raad laat een mogelijkheid om te bezuinigen liggen. De PvdA zegt dat dit bedrag in de begroting staat omdat dat de geraamde kosten zijn, ook voor dit huis ,- Is een vergelijkingsgetal met de huurvariant. Dat is niet te gebruiken als de maximale kosten. Dat debat wordt in december verder gevoerd. Het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Er zijn afspraken in het bestuursakkoord gemaakt. De PvdA heeft daarmee geworsteld. Ze heeft naar bezuinigingsvoorstellen gekeken, maar is daar niet uitgekomen. Uit de financiële strategie die kort na de herbevestiging verscheen, bleek nog geen groot tekort. De Kadernota was somberder. Iedereen is overvallen door de niet sluitende begroting. Het is niet zo dat de PvdA heel gemakkelijk voor de OZB-verhoging kiest; dat is een heel zwaarwegend besluit. De periode tot vrijdagmiddag zal zij benutten om intern en met andere fracties te overleggen. Ook met de VVD, maar dan moet ook bij haar beweging kunnen plaatsvinden. Zo niet, dan houdt het op. Er zal dan een bijzondere situatie ontstaan. De VVD is namelijk vertegenwoordigd in het college. De PvdA wil de komende tijd constructief zijn; het is niet zo dat ze niet meer wil bewegen. Als er verantwoord bezuinigd kan worden waarbij wordt voldaan aan uitgangspunten die samenhangen met een sociaal en solide beleid, is daarover te praten. Aan een zeer substantiële verhoging zal echter niet ontkomen kunnen worden. Theoretisch zijn de geopperde bezuinigingsvoorstellen misschien mogelijk, maar ze zijn onverantwoord. Juist gelet op de toekomst, want er zijn nog andere risico s zoals bijv. het tennispark en de Ringweg Oost. De Voorzitter geeft aan dat dit nu de laatste interruptie van de VVD is. In het presidium zijn afspraken gemaakt over interrupties. Op de vraag van de VVD wat voor risico er in de Ringweg Oost zit, antwoordt de PvdA dat dat zit in de hogere overheid. Het houdt verband met afspraken en ook de provincie Zuid-Holland tamboereert daarop; zij heeft hier en daar doorzettingsmacht. De VVD vraagt of de PvdA bedoelt dat de provincie Leiderdorp kan dwingen hieraan mee te betalen o.i.d. Dan is de PvdA beter geïnformeerd dan de VVD. De PvdA is dat niet.

4 118 De Voorzitter stelt dat hier in de volgende termijn op terug gekomen kan worden; dit is een nieuw onderwerp. Liberaal Leiderdorp geeft aan dat de raad net afwijzend op zijn voorstel heeft gereageerd om vanavond niet de discussie te voeren. Daar heeft zij zich bij neergelegd. Het is jammer dat de discussie die aan het ontstaan was, in de kiem wordt gesmoord met verwijzing naar een afspraak over interrupties, terwijl de Voorzitter het politieke debat aan de andere kant juist wil stimuleren. Zij stelt voor het debat vanavond zo breed mogelijk te voeren. De Voorzitter is dat met haar eens, maar dat kan op verschillende manieren. Liberaal Leiderdorp vindt dit antwoord geen recht doen aan de intentie waarmee iedereen aan tafel zit en de problematiek waarover gesproken wordt. Het CDA wil een compliment geven aan VVD-wethouder Wassenaar. De coalitie heeft een aantal gesprekken gevoerd. Wethouder Wassenaar heeft daarin gezegd: mijn VVD-hart zegt: geen OZB-verhoging. Tegelijkertijd heeft hij gezegd: mijn bestuurlijk hart zegt: wel een OZB-verhoging. Dat zei hij in het bijzijn van de fractievoorzitters van de coalitie en de wethouders. Als een wethouder dat tegen zijn eigen fractie zegt, moet hij stevig in zijn schoenen staan. Het is duaal; de wethouder zit in een lastig pakket. Hij verdient een compliment. BBL is benieuwd wat het CDA met deze inleiding beoogt. Bij de coalitiepartners zal vast vers in het geheugen liggen wat er gezegd is. Zij was daar niet bij zo duaal was dat dus niet. Wat kan BBL met deze inleiding? Het CDA komt daar straks op terug. Terug naar die gesprekken. BBL maakt daar bezwaar tegen. Dat zijn gesprekken waar een deel van deze raad niet bij is geweest. Het is triest dat dit soort dingen binnen deze coalitie gebeuren. Het CDA denkt dat het goed is dat BBL dan eens terugkijkt naar haar bijdrage voor deze verkiezingen; zij geeft letterlijk aan dat samen spreken vooraf om wat zaken te bereiken kan, maar daarna z.s.m. in de openbaarheid de discussie gevoerd moet worden. BBL zegt dat het CDA citeert uit gesprekken waar de helft van de raad niet bij is geweest. Hetgeen het CDA m.b.t. BBL citeert heeft een andere dimensie; uiteindelijk wordt het wel in het openbaar met iedereen besproken. Het CDA spreekt met de coalitiepartijen. De coalitie wil dat de oppositie constructief meedenkt, maar laat weken niks van zich horen. Vervolgens citeert ze uit gesprekken waar BBL niet bij was; daar kan ze niks mee. Het CDA geeft aan dat zij in de begrotingscommissie ook tegen BBL heeft gezegd dat ze van harte welkom is. BBL kijkt alleen naar anderen, maar maakt zelf geen stap. In dat proces moeten beiden stappen maken. BBL vraagt wie er in de regering zit. Dat is toch het CDA. Het CDA zegt dat de coalitie een aantal malen bij elkaar heeft gezeten. De laatste avond heeft het CDA aan de VVD gevraagd wat bespreekbaar is. Het antwoord: 0% OZB-stijging. Als de VVD vraagt om beweging, moet ook zij bewegen. Dat heeft de VVD nog niet gedaan. De VVD merkt op dat zij alleen maar bewogen heeft. Al sinds tweeënhalf jaar geleden heeft de VVD voortdurend aangegeven dat er bezuinigd moet worden om de afspraken na te komen. Er is namelijk afgesproken dat er geen OZB-verhoging doorgevoerd zou worden. Als de VVD zich aan die afspraak houdt, waarom moet ze dan bewegen. Het is een half jaar geleden ook nog eens herbevestigd. Wie moet er dan bewegen? Wat is de bijdrage van het CDA in die besprekingen geweest. Richting BBL geeft zij aan dat dit vrij normale besprekingen zijn die een coalitie voorafgaand aan een begrotingsraad heeft. BBL is dat met haar eens, maar daar moet hier niet uitgebreid op in worden gegaan. De VVD geeft aan dat hier het debat plaatsvindt; hier brengt zij naar buiten wat besproken is. Wat is de bijdrage van het CDA geweest? Het CDA is ook overvallen. Zij verwijst naar de commissievergadering van 21 juni. BBL merkt op dat enkele jaren geleden een CDA-wethouder moest vertrekken omdat hij de raad over enkele tonnen niet geïnformeerd had. Zij vindt dat het college de raad niet conform de actieve informatieplicht geïnformeerd heeft over de financiële situatie van Leiderdorp. Dat had het wel moeten doen. Het CDA denkt dat het college aan moet geven waarom de raad ineens geconfronteerd wordt met deze bijzondere situatie. Een bestuurder moet dan een aantal zaken tegen het licht houden. Dat kan ertoe leiden dat eerdere standpunten moeten worden verlaten. BBL begrijpt dat het CDA zich net als zij overvallen voelt. Wat zij in de Algemene Beschouwingen van het CDA heeft gemist is de vraag: hoe heeft het kunnen gebeuren dat de raad zo laat is geïnformeerd. VVD meent dat men naast vragen hoe het heeft kunnen gebeuren, ook kan nadenken over oplossingen; de VVD heeft dat laatste gedaan. Het CDA zegt dat alle drie de partijen daarnaar gezocht hebben; na die bijeenkomsten was de coalitie niet verder dan ,- tot ,-. Kijkend naar hetgeen de VVD voorlegt, valt op dat de BSW wordt opgevoerd. De noodzaak van de BSW werd in het verleden niet betwist. Bij de plannen voor Winkelhof wordt genoemd dat het in overleg met bewoners gegaan is. Bij de BSW is het IBO-protocol gehanteerd; dat telt blijkbaar niet meer mee. SCw. April dit jaar heeft het college geanticipeerd op de onvrede die er al geruime tijd is als het gaat om de prijs/kwaliteit-verhouding van het jeugdwerk. Er is afgesproken dat het jeugdwerk in 2009 wordt aanbesteed. Als men daar ,- tot ,- af probeert te halen, komt men fundamenteel aan het jeugdwerk. Het CDA staat pal voor het MEC. Daaraan zijn de schooltuinen, de Heemtuin en de kinderboerderij gekoppeld. Daar kan het mes toch niet in worden gezet. BBL. Is het realistisch de regio te schrappen. Zij wil ook met BBL om tafel om mogelijkheden te bekijken. BBL schrapt de regio niet. Het CDA vraagt een substantiële bijdrage aan de burger. BBL vindt dat de rekening door alle partijen betaald moet worden; ambtenaren, raad, burgers en ook de regio. De regio kan niet jaarlijks ongebreideld allerlei zaken verhogen.

5 119 Het CDA gaat daar na vanavond nog naar kijken. GL komt op voor de jeugd; dat siert haar. Liberaal Leiderdorp stelt dat we het samen kunnen doen; dat klopt. Zij roept haar op met het negativisme te stoppen. Liberaal Leiderdorp zegt dat de uitlatingen die het CDA negatief noemt, pure feiten zijn. Het CDA zegt: we kunnen het samen doen. Het CDA kan het nog niet eens samen met haar coalitiepartner doen. Vervolgens wil ze met BBL overleggen, terwijl ze dat tot vandaag geweigerd heeft. Het CDA zegt dat dat absoluut onjuist is. Er is een uitgestoken hand; dat is terug te vinden in de verslagen. BBL wil de kerntakendiscussie - die wel in het college gevoerd is - graag in de raad voeren. Dat vereenvoudigt ook een behandeling van een begroting. De PvdA stelt dat afspraken herzien moeten worden wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dat is wel een uiterst redmiddel. BBL meent niet dat het punt dat het niet anders kan, al bereikt is. Een vergelijking met omliggende gemeenten - waar het duurder zou zijn - is niet zo interessant. De PvdA merkt op dat eigenaren per definitie zitten in een hoger inkomenssegment en daarom het beste de lasten (van een OZB-verhoging) kunnen dragen. Er zijn echter mensen die een woning bezitten die dat maar net kunnen betalen; een OZB-verhoging valt hen echt rauw op het dak. Voeg daarbij de huidige economische ontwikkeling en de huizenmarkt, dan is een OZB-verhoging niet per definitie het neerleggen van de lasten op de schouders die het het beste kunnen dragen. Ook de PvdA beseft dat het voor veel burgers gevolgen zal hebben en het niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn - dat staat ook in haar Beschouwingen. BBL accepteert zondermeer dat dat besef er bij de PvdA is, maar de uitkomst blijft gelijk, namelijk dat die minder draagkrachtige schouders wel de mep van de OZB-verhoging voor de kiezen krijgen. SCw organiseert geen disco s. BBL vraagt al jaren om een overzicht van hetgeen SCw gedaan heeft voor het geld dat ze jaarlijks krijgt. Het overzicht dat verstrekt wordt, verdient niet de schoonheidsprijs. Daarnaast blijft de vraag bestaan of er niet nog steeds dubbelingen zijn met wat andere organisaties in Leiderdorp op dat gebied aanbieden. Bij SCw ziet zij een bezuinigingsmogelijkheid d.m.v. optimalisatie. Het CDA vindt dat het college voldoende geanticipeerd heeft op wat de raad t.a.v. dat contract wenste. Het college heeft daar in april een besluit over genomen. Het bezuinigen dat BBL nu wenst, wordt in feite afgewenteld op het totale budget. De beslissing te stoppen qua afname van het product, is al door het college genomen. BBL beaamt dat. BBL vindt dat, in tegenstelling tot het CDA, echter niet voldoende Begint de aanbesteding; in 2010 moet het volgens die aanbesteding gaan draaien. Voor 2009 voorziet zij geen verbetering van de prijs/kwaliteitverhouding die de huidige leverancier op dat gebied levert. BBL meent dat daar nu een deel van afkan. Op de vraag van het CDA of het eenmalige bezuiniging betreft, antwoordt zij ontkennend. Er kan daarmee ook een taakstelling worden meegegeven. Er moet nadrukkelijk gekeken worden wat er aan dubbelingen uitgehaald kan worden. Ook de cursussen moeten eens bekeken worden. De VVD wijst erop dat het voor 2009 lastig zal zijn hier een bezuiniging op in te boeken. De bedragen voor SCw liggen voor 2009 al allemaal vast. Het kan dus pas vanaf 2010 zoals de VVD ook in haar amendement heeft aangegeven. Volgens de informatie van BBL is het formele collegebesluit daarover nog niet naar de subsidieaanvragende instellingen gegaan. Het klopt dat het moeilijk zal zijn, maar dat is net zo moeilijk als de burgers verkopen dat ze een extra OZB-verhoging voor de kiezen krijgen. GL maakt bezwaar tegen het belachelijk maken van SCw; t koekjes bakken e.d. Dat zijn activiteiten die voor kinderen heel belangrijk zijn. Ze doen sociale vaardigheden op en krijgen een stukje vorming. BBL wil de zaak niet belachelijk maken, maar scherp aan de kaak stellen of dat soort activiteiten van SCw door een gemeente gefinancierd moeten worden. Als ouders willen dat kinderen deelnemen aan (sociaal-)culturele activiteiten of sport, zijn zij primair degenen die dat moeten betalen en niet de gemeenschap. De PvdA meent dat dan veel meer subsidies voor instanties geschrapt kunnen worden. Ze sluit zich aan bij GL. Er zijn veel kinderen die hier actief gebruik van maken. Het gaat niet alleen om het bakken van het koekje; het gaat om alles wat daarmee samenhangt aan sociale vaardigheden. Afschaffen is een keuze, maar het moet niet gebagatelliseerd worden. Het klopt dat het beter en anders kan; het CDA heeft al toegelicht dat daar met het college over gesproken is. BBL denkt dat als dat wordt geconstateerd, de gemeente jarenlang te veel betaald heeft. GL zegt dat dan ook programma s van andere instellingen tegen het licht gehouden moeten worden. Als er zo gekeken wordt, moet er integraal gekeken worden. BBL ziet de Ringweg Oost in tegenstelling tot de PvdA niet als een risico. Als dat niet ondubbelzinnig tot grote directe positieve effecten voor Leiderdorp leidt, mag Leiderdorp daar niet aan bijdragen. Of de Ringweg Oost er wel of niet komt, en mogelijkerwijs wel of niet voor een deel over Leiderdorps grondgebied zal gaan, is een verhaal van andere orde. Het CDA sprak over een uitgestoken hand die andere partijen konden aannemen. Het had ook het CDA gesierd als zij zelf die beweging had gemaakt. Het CDA heeft vanavond al meermalen aangegeven dat alle fracties moeten bewegen. Ze geeft BBL gelijk dat zij iets van het CDA verwacht. Daarin is zij misschien tekort geschoten. Dat sluit niet uit dat er een aanbod in een eerder stadium gedaan is; daar heeft BBL geen gebruik van gemaakt. Er lag een vraag van de VVD m.b.t. het aanpalende gebied en de Ringweg Oost. Dat ging over de Leiderdorpse brug, een vraagstuk dat deels in Leiden en deels in Leiderdorp ligt. Het stuit de VVD tegen de borst dat er een soort handjeklap dreigt te ontstaan. PvdA en CDA willen graag met BBL praten. Als ze met de VVD praten, komen ze niet tot substantiële bezuinigingen. Wordt er nu handjeklap gedaan, om vervolgens in het midden uit te komen? De belofte aan de burger dat er geen OZB-verhoging zou komen, wordt dan vergeten.

6 120 Het CDA zegt dat zolang de VVD de eis van 0% OZB-verhoging op tafel laat liggen, je heel vaak met elkaar kunt praten, maar dat heeft geen zin. Zo schakelt de VVD zichzelf uit in de discussie; dat is haar keuze. De PvdA geeft aan dat het niet gaat om handjeklap, maar om constructief ergens te komen. Met de VVD is dat niet gelukt; wellicht wel met een andere partij. GL is groot voorstander van recycling. Het doet haar dan ook deugd te constateren dat collega-fracties haar principes overnemen. Liberaal Leiderdorp heeft bomen gespaard en de collega-raadsleden verschoond van een geprinte versie van haar bijdrage. De inhoud was ook voor een groot deel bij elkaar gerecycled. Ze is echter overtuigd dat de oorspronkelijke eigenaar van de gebruikte teksten, voor een heel ander sociaal beleid staat. Daarnaast is ze verbaasd. Verbaasd over de verbaasde houding van de VVD over het begrotingstekort en de algehele financiële ontwikkeling de afgelopen jaren. Onlangs is het bestuursakkoord bevestigd; het werd in beton gegoten. Er is een dure midterm evaluatie geweest. De conclusie was dat vrijwel alles uit het bestuursakkoord gedaan wordt. Nu wordt gevraagd om een herziening van één aspect van het akkoord. En plots wil de VVD de stekker eruit trekken. Was voor de VVD tot halverwege oktober dan niet te voorzien dat er een verhoging aan zou komen? Bij de behandeling van de Voorjaarsnota was al duidelijk hoe de (college)fracties over een aankomende verhoging van de OZB dachten. De bezuinigingsvoorstellen van de VVD, en in zekere mate de BBL, treffen de burger direct. Het is niet oprecht te beweren dat de burger wordt gespaard door de OZB niet aan te pakken. Juist degenen die het niet gemakkelijk zelf kunnen regelen en een extra uitgave niet kunnen dragen worden getroffen. De VVD ontkomt niet aan de verdenking vooral voor haar achterban te lobbyen en haar eigen politieke belang boven het algemeen belang te stellen. Voor degenen die de verhoging niet betalen kunnen, bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding. Veel dingen die nu dreigen te sneuvelen, kun je als enkeling niet op de bon krijgen; daarmee wordt juist de Leiderdorper getroffen die het minder breed heeft. Het siert de VVD niet dat ze geen enkele opening voor onderhandelingen geboden heeft. Een coalitiefractie hoort haar politieke verantwoordelijkheid te kennen. Het is een democratische plicht in het algemeen belang een compromis te sluiten dat voor alle Leiderdorpers het leed draaglijk maakt. Leiderdorp heeft iets anders nodig dan haantjesgedrag op politiek vlak. Partijen moeten goed naar elkaar luisteren en onderhandelen over mogelijke oplossingen. Met het stellen van een ultimatum schiet Leiderdorp niets op. Er moet een oplossing gevonden worden, anders vindt de provincie die wel voor Leiderdorp. In het rapport van de provincie over de financiële toestand van Leiderdorp is duidelijk aangegeven dat de OZB in Leiderdorp buitengewoon laag is en de gemeente geacht wordt deze - haar voornaamste inkomstenbron te dimensioneren en te gebruiken. De leges kunnen niet kostendekkend gemaakt worden, zonder de burger zwaar te treffen. Bovendien mag het in sommige opzichten niet. Dan wordt het geld slechts bij een deel van de bewoners opgehaald, en zeker niet altijd bij degenen die het breder hebben. BBL stelt dat het geld dan wel wordt weggehaald bij dat deel van de burgers dat de producten van de gemeente betrekt. GL merkt op dat van de Leiderdorper die de OZB niet kan dragen, de OZB kwijtgescholden kan worden. Bij leges kan dat niet. Op de punten MEC, Heemtuin, kinderboerderij en schooltuinen, ligt er wel een gemeentelijke taak. Veel van deze activiteiten draaien op vrijwilligers. Het MEC nu afschaffen terwijl het nieuwe onderkomen bijna af is. Scholen sluiten, terwijl er net vier scholen her- of gebouwd worden. En dan over een paar jaar tegen meerkosten weer een school oprichten. Jongeren zijn er ook nu al in Leiderdorp. Wellicht wil de VVD als alternatief voor dansen etc. een cursus boekhouden aanbieden. Aan voorzieningen voor ouderen mag kennelijk niemand komen. Wat dat betreft lijkt het soms alsof er veel meer Gray Panthers - de ouderenbeweging in de VS - in deze raad zitten dan de naambordjes doen vermoeden. Leiderdorp is geen eiland en de Stierenbrug geen ophaalbrug. Als Leiderdorp de boel afsluit - geen regiobijdrage, niet meewerken aan een Leids probleem op verkeersgebied - kap dan ook meteen de A4-verbinding op Leiderdorps grondgebied af. Veel bezuinigingen die geopperd zijn, gaan veel zwaarder ten koste van de burger dan de OZB-verhoging. Kosten in leefbaarheid en uitgestelde kosten komen over een paar jaar dubbel en dwars op het bordje van de gemeente terug. Dat geldt voor meer geopperde bezuinigingsvoorstellen. De drie moties van GL kosten amper geld; hooguit moeite en aandacht en zij kunnen voor velen een verbetering betekenen. De VVD geeft aan dat de raad het vermogen dat hij heeft om de OZB te verhogen volledig kan benutten. De VVD verschilt echter met GL van inzicht over wat de taak van een gemeente is. Laat de overheid maar groeien, verzorg iedereen van de wieg tot het graf, en laat de kosten maar toenemen. Wat is een kerntaak van de gemeente? Conform de eerdere besluiten over bijv. de muziekschool, meent de VVD dat de financiering van het MEC niet voor rekening van de gemeente hoeft te komen. Ze vraagt hoe GL de beleidsvoorstellen die ze doet, wil financieren. GL heeft in het verleden altijd gezegd dat er niet meer in bestaande voorzieningen gesneden moet worden. De drie moties zijn niet echt nieuw beleid, maar voorstellen waarbij een mogelijkheid wordt gezocht om mensen actiever te betrekken bij wat er gebeurt, verenigingen de mogelijkheid te geven inkomsten te vergaren en tegelijkertijd iets voor de gemeenschap te doen. Het gaat de VVD om de voorstellen die GL in de Algemene Beschouwingen doet; zij kaart een uitgebreid aantal beleidsthema s aan waar geen geld voor is. Hoe wil GL deze beleidsvoorstellen dekken? Het CDA zegt dat de VVD toch moeilijk kan ontkennen dat de gemeente een regierol heeft bij de aanpak van het jeugdbeleid. Daarnaast is het college op pad gestuurd; het college zal investeren in de regierol van de gemeente m.b.t. preventief jeugdbeleid. BBL merkt op dat er een crisis is in Leiderdorp. GL heeft helemaal niet nagedacht over de wijze waarop de crisis in Leiderdorp opgelost kan worden. GL heeft een mooi verhaal met beleidsplannen en gaat klakkeloos akkoord met 35% OZB-verhoging. Dat betekent voor BBL dat GL ook akkoord gaat met de uitbreiding van Winkelhof en

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie