[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De leden: Afwezig: M. Zonnevylle mevrouw J.C. Zantingh de heer J.J.F.M. Gardeniers de heer P.A. Glasbeek de heer C.J.M.W. Wassenaar I.H.M. Cooijmans O.C. McDaniel mevrouw M.A.J. Van Diepen-van Wijk E. Hekkelman B.M.R.F. Hollands J.L. van der Hoogt J.H.M. van Huut N.H.M van Jaarsveld mevrouw F. Joester W.N.A. Joosten H.K. Langenberg mevrouw E.J. Meijer mevrouw C.M.M. Meiners-Pieterse mevrouw J.E. Van Reijn A.J.E. Staal J.B.P.M. Suijkerbuijk C. Teske R.F. Thunnissen mevrouw C.W. Vons-de Jong mevrouw Y. de Waard J.P. Voets Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda. 3. Vragenronde. 4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting Sluiting. 1. Opening. De Voorzitter opent de vergadering om 19.00h. [De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] 2. Vaststellen agenda. De agenda wordt conform vastgesteld. 3. Vragenronde. Er zijn geen vragen. 4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting [Achtereenvolgens spreken VVD, PvdA, CDA, BBL, GL en Liberaal Leiderdorp hun Algemene Beschouwingen uit; zij zijn als bijlage aan het verslag gehecht. De ingediende moties en amendementen die in stemming zijn gebracht, zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] [Schorsing] Eerste reactie college. Wethouder Wassenaar zegt dat het college heeft geconstateerd dat alle fracties veel werk hebben verricht en tijd hebben gestoken in hun Algemene Beschouwingen. Het heeft zowel behartenswaardige als verontrustende woorden gehoord. Er zijn veel verschillende benaderingen, waarin het college niet zomaar een oplossing ziet; er valt niet 1, 2, 3 tot elkaar te komen. Naast de vele verschillende punten is er één groot gezamenlijk punt, namelijk dat eenieder vindt dat de belangen die hier spelen heel erg groot zijn. In politiek opzicht, bestuurlijk opzicht en het algemeen belang van Leiderdorp in het bijzonder. Die grote belangen maken het noodzakelijk in de behandeling van de vragen, moties, amendementen en in de reactie van het college op de Algemene Beschouwingen uiterste zorgvuldigheid te betrachten. De conclusie van het college is dat het nu niet individueel reageert op de Algemene Beschouwingen. Het college neemt morgen de tijd om zich daar in te verdiepen. Het voorstel is daar vrijdagmiddag in eerste termijn uitgebreid op terug te komen. Het college heeft een aantal amendementen en moties gekregen. Hij vraagt of de fracties niks zijn vergeten; is ingediend wat de fracties in wilden dienen? De insteek van het college is daar morgen ook naar te kijken. De Voorzitter geeft aan dat alles tot nu toe bij de griffier en hem bekend is.

2 116 Wethouder Wassenaar merkt op dat dit de eerste reactie van het college was. Graag betrekt het college vrijdag bij zijn reactie de eerste discussie van de raad zoals aangekondigd. De Voorzitter constateert dat de raad een procedure heeft afgesproken. Het college kreeg s middags niet - voorheen was dat wel het geval - de teksten om zich inhoudelijk op een antwoord te prepareren. Het college wil graag recht doen aan de vragen, opmerkingen e.d.; dat is nu blijkbaar niet gelukt. [Schorsing.] Liberaal Leiderdorp heeft een punt van orde. Zij vindt dat het college een goede keuze heeft gemaakt door aan te geven even na te willen denken. De loopgraven zijn aardig diep; verschillende partijen hebben zich daar warm in genesteld. Zij meent dat als nu gediscussieerd gaat worden zoals de agenda voorstelt, er heen en weer geschoten zal worden, zonder echt met munitie te werken. Haar voorstel is alle fracties de tijd tot vrijdagmiddag te geven overleg met elkaar te voeren. Dat is zinvoller dan wat losse kreten over en weer. De VVD wil wel graag een discussie voeren en een aantal vragen aan de overige partijen stellen n.a.v. hun Algemene Beschouwingen. Dat is geen schieten zonder munitie, maar bedoeld om de besluitvorming naar aanstaande vrijdag verder basis te geven. Het lijkt ook de PvdA nuttig vanavond nog te discussiëren. Het CDA sluit zich daarbij aan. Voor een discussie met elkaar moeten we niet weglopen. BBL sluit zich daar ook bij aan. GL wil ook een discussie voeren. Anders gaat het precies als in de begrotingscommissie, waar de discussie ook niet doorging. In het hele voortraject is door verschillende partijen weinig naar buiten gecommuniceerd. Graag heeft ze de gelegenheid als fractie het woord te voeren. Eerste termijn raad. De VVD begint met een kort citaat uit het hoofdstuk financieel perspectief van het herziene coalitieakkoord: Gezien de harde noodzaak en ernst van de situatie, is een zo breed mogelijk draagvlaak binnen de raad in de ogen van de coalitie een must. Afgesproken is dat alle coalitiepartners een actieve rol zullen nemen bij het voorstellen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de begroting op lange termijn sluitend te houden. Gevraagd is in hoeverre we de huidige situatie onder ogen hebben gezien. In algemene zin was dat zeker het geval bij het herziene coalitieakkoord. Kijkend naar de ontvangen informatie van het college, heeft de raad in juni de financiële strategie ontvangen, waarin een perspectief werd voorgeschoteld waarin de zaken tot 2012 aardig op orde waren. In juli werd de raad geconfronteerd met een financiële Kadernota waarin wel grote tekorten naar voren kwamen. Pas op 23 september - de brief van het college n.a.v. de niet sluitende begroting - werd de raad geconfronteerd met een OZB-verhoging van 35%, bovenop de reeds opgenomen verhoging. De VVD werd hierdoor overvallen. Zij is dus pas september dit jaar echt met deze situatie geconfronteerd. De PvdA geeft aan dat er geen bezuinigingen te vinden zijn. De VVD meent dat het een kwestie van willen is. Als je wilt, zijn er volop bezuinigingen te vinden, zoals in haar amendement te lezen is. De huidige financiële problemen worden door de PvdA opgelost met een OZB-verhoging. Betekent dat dat alle toekomstige tegenvallers met OZB-verhogingen opgelost zullen worden? De PvdA stelt dat de VVD lasten naar de toekomst verschuift. De PvdA geeft in haar betoog aan dat de activering van de Willem Alexanderlaan en de Persant Snoepweg in de begroting worden opgenomen, vanuit W4. Waarom infrastructuur die Leiderdorp zelf aanlegt wel activeren, en infrastructuur die Leiderdorp bekostigt voor de regio niet? De VVD ziet het verschil niet. De WWB. Aangegeven wordt dat niet uit die reserve moet worden geput. Dat doet de VVD ook niet; zij wordt alleen niet verder opgebouwd. Dat is ook niet nodig; er is een ruime reserve die voldoende is voor mogelijke tekorten. De VVD houdt het college aan de 6% daling van het bestand. Zo worden kosten bespaard en kan een bezuiniging worden ingeboekt. Jeugdbeleid. De VVD bezuinigt niet op het noodzakelijke jeugdbeleid, maar op zaken die geen verarming van het jeugdbeleid betekenen, zoals cursussen trommelen, koken e.d. Over de kosten van het gemeentehuis zal in een komende raadsvergadering gesproken worden. Zij vindt het verbazingwekkend dat als een budget is afgesproken en er een hoger bedrag in de begroting staat, gezegd wordt: laten we 1 miljoen besteden als het ,- kan zijn. Het CDA wil geen verdere afbraak van voorzieningen; over welke afbraak heeft zij het? Het CDA vindt dat er duidelijke voordelen op het dossier Ringweg Oost voor Leiderdorp moeten worden behaald, of voor aanpalende gebieden. Is een bijdrage van Leiderdorp acceptabel als Leiderdorp er geen baat bij heeft, maar Leiden wel? Er zijn enkele gesprekken geweest met CDA en PvdA, waarbij die partijen met een aantal voorstellen gekomen zijn. Die ziet ze vandaag niet terug. Waar zijn de voorgestelde bezuinigingen gebleven? Het lijkt erop dat in het verleden gemaakte afspraken geen garantie voor de toekomst bieden. Hoe gaat GL de nieuwe beleidszaken die ze naar voren brengt financieren? Waar is de dekking? Sociaal beleid is mensen aan het werk helpen; een 6% daling van het bestand teweeg brengen is sociaal beleid. Brengt dat een kostenbesparing met zich mee, dan is dat mooi meegenomen. De VVD bezuinigt niet op sociaal beleid. Hoe staat BBL tegenover de kosten van het gemeentehuis? Complimenten voor het amendement van BBL. Graag overlegt ze in de periode tot vrijdagmiddag met BBL over het gedane voorstel. De VVD meent dat het verkopen van tafelzilver (aandelen NUON) niet nodig is. Er kunnen voldoende bezuinigingen gevonden worden - wellicht gezamenlijk - om de begroting rond te krijgen. De VVD is verheugd dat Liberaal Leiderdorp na Rita Verdonk een nieuwe inspiratiebron heeft gevonden. De PvdA is uitgedaagd door de VVD; wil de PvdA niet, terwijl ze wel zou moeten kunnen? Is bij risico s in de toekomst, alleen een OZB-verhoging een oplossing? In beide gevallen is het antwoord: nee. Het is geen kwestie van niet willen, het is ook een kwestie van niet goed kunnen. In het overleg tussen de coalitiepartijen zijn ook

3 117 voorstellen van de PvdA de revue gepasseerd. Die brachten beslist niet het dichten van het gat. Toen is een en andermaal aan de VVD gevraagd: is er ruimte om te praten over een verhoging boven de inflatiecorrectie. Het antwoord daarop, ook vandaag, is: nee. Dan kan er vandaag een procent vanaf gehaald worden, maar dan is het de vraag of de raad zinvol bezig is; met hetgeen eraf wordt gehaald, wordt ook iets afgebroken. Als het een categoraal nee blijft en het erop neerkomt dat er meer dan gezond is voor Leiderdorp bezuinigd moet worden, dan houdt het op. De VVD zegt dat er afspraken gemaakt zijn. Die waren heel duidelijk: geen verhoging boven de inflatiecorrectie. Er wordt met elkaar gesproken om tot bezuinigingsvoorstellen te komen. Waarom doet de PvdA die hier niet? Zij doet geen enkel bezuinigingsvoorstel en gaat akkoord met de stijging van 35%. De PvdA geeft aan dat dat op dit moment het standpunt is. Het is nog geen vrijdagavond. Ook de PvdA praat nog met BBL over haar voorstellen. Er moet wel bereidheid zijn te bewegen. Als de VVD daar niet toe bereid is omdat die afspraak er ligt, houdt het op. De VVD merkt op dat de afspraak er ligt, maar het is ook niet nodig; ze heeft goede mogelijkheden gevonden om de begroting rond te krijgen. De PvdA ontkent dat. Zij heeft in haar Algemene Beschouwingen al een aantal voor haar bekende bezuinigingsvoorstellen besproken; daar zitten dingen bij die niet voor haar te verteren zijn. Juist omdat er ook risico s in de toekomst zijn, die bij voorkeur ook niet met OZB-verhogingen gefinancierd worden, is het niet onverstandig nu zo n stap te zetten. Er is m.b.t. het activeren een verschil tussen het RIS en W4-projecten. De Willem Alexanderlaan en Persant Snoepweg zijn werken die klaar zijn, en werken die gereed zijn moeten geactiveerd worden. Dat is iets anders dan de RIS, waar alles nog moet beginnen. Juist door dat verschil wil de PvdA de RIS slikken, om ervoor te zorgen dat het de gemeente niet blijft achtervolgen; dat gebeurt wel in het voorstel van de VVD. De VVD komt niet aan de reserve Sociale Dienst; dat was een misvatting van haar kant. Wel houdt de VVD het college keihard aan de 6%. Het blijft een risicoparagraaf. Het lijkt haar onverstandig daar een bezuiniging in boeken. Het is voor de PvdA een inspanningsverplichting; zoiets is niet te sturen. De VVD zegt dat het college bij voortduring een aantal taakstellingen uit de begroting heeft geëvalueerd en aangegeven dat sommigen niet haalbaar zijn. Van deze heeft ze dat niet gehoord. Het college trekt het voorstel van vorig jaar 6% i.p.v. 5% te realiseren voor de komende jaren door. Zij gaat het college aan dit collegevoorstel houden. De PvdA onderkent hier anderzijds een groot risico in. Nederland gaat geen goede economische tijd tegemoet. Instroom heb je niet in de hand; uitstroom maar gedeeltelijk. In het bestand zitten veel vrijgestelden; mensen die wel sociaal geactiveerd, maar niet naar betaald werk geleid kunnen worden, omdat dat op basis van GGDadviezen niet kan. Die groep moet de gemeente blijven bedienen en daarvoor is budget nodig. Laat de doelstelling in de begroting staan, maar bezuinig het nog niet weg. De PvdA denkt dat bezuinigen op het SCw gevaarlijk is. Het gaat om meer dan de cursussen die de VVD noemt. De VVD heeft de productbegroting erop nagekeken. Het gaat om cursussen trommelen, koken en toneelspelen voor kinderen e.d. Er zijn voldoende andere mogelijkheden. Dit is niet de kern van het jeugdwerk. De PvdA zou daar anders over kunnen denken. Het gemeentehuis. De VVD schuift dat door. Het is niet zo dat de PvdA 1 miljoen wil benutten omdat het in de meerjarenraming staat. Het kan niet voor ,-. De zaak loopt ook al in de aanbesteding voor het hogere bedrag. Er moet natuurlijk soberheid betracht worden daar waar mogelijk. De VVD merkt op dat het college aan ,- gehouden zou worden. De PvdA heeft dat beaamd. Dat is door de volledige raad gesteund. Er wordt nu over 1 miljoen gesproken omdat het in de begroting staat; de raad laat een mogelijkheid om te bezuinigen liggen. De PvdA zegt dat dit bedrag in de begroting staat omdat dat de geraamde kosten zijn, ook voor dit huis ,- Is een vergelijkingsgetal met de huurvariant. Dat is niet te gebruiken als de maximale kosten. Dat debat wordt in december verder gevoerd. Het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Er zijn afspraken in het bestuursakkoord gemaakt. De PvdA heeft daarmee geworsteld. Ze heeft naar bezuinigingsvoorstellen gekeken, maar is daar niet uitgekomen. Uit de financiële strategie die kort na de herbevestiging verscheen, bleek nog geen groot tekort. De Kadernota was somberder. Iedereen is overvallen door de niet sluitende begroting. Het is niet zo dat de PvdA heel gemakkelijk voor de OZB-verhoging kiest; dat is een heel zwaarwegend besluit. De periode tot vrijdagmiddag zal zij benutten om intern en met andere fracties te overleggen. Ook met de VVD, maar dan moet ook bij haar beweging kunnen plaatsvinden. Zo niet, dan houdt het op. Er zal dan een bijzondere situatie ontstaan. De VVD is namelijk vertegenwoordigd in het college. De PvdA wil de komende tijd constructief zijn; het is niet zo dat ze niet meer wil bewegen. Als er verantwoord bezuinigd kan worden waarbij wordt voldaan aan uitgangspunten die samenhangen met een sociaal en solide beleid, is daarover te praten. Aan een zeer substantiële verhoging zal echter niet ontkomen kunnen worden. Theoretisch zijn de geopperde bezuinigingsvoorstellen misschien mogelijk, maar ze zijn onverantwoord. Juist gelet op de toekomst, want er zijn nog andere risico s zoals bijv. het tennispark en de Ringweg Oost. De Voorzitter geeft aan dat dit nu de laatste interruptie van de VVD is. In het presidium zijn afspraken gemaakt over interrupties. Op de vraag van de VVD wat voor risico er in de Ringweg Oost zit, antwoordt de PvdA dat dat zit in de hogere overheid. Het houdt verband met afspraken en ook de provincie Zuid-Holland tamboereert daarop; zij heeft hier en daar doorzettingsmacht. De VVD vraagt of de PvdA bedoelt dat de provincie Leiderdorp kan dwingen hieraan mee te betalen o.i.d. Dan is de PvdA beter geïnformeerd dan de VVD. De PvdA is dat niet.

4 118 De Voorzitter stelt dat hier in de volgende termijn op terug gekomen kan worden; dit is een nieuw onderwerp. Liberaal Leiderdorp geeft aan dat de raad net afwijzend op zijn voorstel heeft gereageerd om vanavond niet de discussie te voeren. Daar heeft zij zich bij neergelegd. Het is jammer dat de discussie die aan het ontstaan was, in de kiem wordt gesmoord met verwijzing naar een afspraak over interrupties, terwijl de Voorzitter het politieke debat aan de andere kant juist wil stimuleren. Zij stelt voor het debat vanavond zo breed mogelijk te voeren. De Voorzitter is dat met haar eens, maar dat kan op verschillende manieren. Liberaal Leiderdorp vindt dit antwoord geen recht doen aan de intentie waarmee iedereen aan tafel zit en de problematiek waarover gesproken wordt. Het CDA wil een compliment geven aan VVD-wethouder Wassenaar. De coalitie heeft een aantal gesprekken gevoerd. Wethouder Wassenaar heeft daarin gezegd: mijn VVD-hart zegt: geen OZB-verhoging. Tegelijkertijd heeft hij gezegd: mijn bestuurlijk hart zegt: wel een OZB-verhoging. Dat zei hij in het bijzijn van de fractievoorzitters van de coalitie en de wethouders. Als een wethouder dat tegen zijn eigen fractie zegt, moet hij stevig in zijn schoenen staan. Het is duaal; de wethouder zit in een lastig pakket. Hij verdient een compliment. BBL is benieuwd wat het CDA met deze inleiding beoogt. Bij de coalitiepartners zal vast vers in het geheugen liggen wat er gezegd is. Zij was daar niet bij zo duaal was dat dus niet. Wat kan BBL met deze inleiding? Het CDA komt daar straks op terug. Terug naar die gesprekken. BBL maakt daar bezwaar tegen. Dat zijn gesprekken waar een deel van deze raad niet bij is geweest. Het is triest dat dit soort dingen binnen deze coalitie gebeuren. Het CDA denkt dat het goed is dat BBL dan eens terugkijkt naar haar bijdrage voor deze verkiezingen; zij geeft letterlijk aan dat samen spreken vooraf om wat zaken te bereiken kan, maar daarna z.s.m. in de openbaarheid de discussie gevoerd moet worden. BBL zegt dat het CDA citeert uit gesprekken waar de helft van de raad niet bij is geweest. Hetgeen het CDA m.b.t. BBL citeert heeft een andere dimensie; uiteindelijk wordt het wel in het openbaar met iedereen besproken. Het CDA spreekt met de coalitiepartijen. De coalitie wil dat de oppositie constructief meedenkt, maar laat weken niks van zich horen. Vervolgens citeert ze uit gesprekken waar BBL niet bij was; daar kan ze niks mee. Het CDA geeft aan dat zij in de begrotingscommissie ook tegen BBL heeft gezegd dat ze van harte welkom is. BBL kijkt alleen naar anderen, maar maakt zelf geen stap. In dat proces moeten beiden stappen maken. BBL vraagt wie er in de regering zit. Dat is toch het CDA. Het CDA zegt dat de coalitie een aantal malen bij elkaar heeft gezeten. De laatste avond heeft het CDA aan de VVD gevraagd wat bespreekbaar is. Het antwoord: 0% OZB-stijging. Als de VVD vraagt om beweging, moet ook zij bewegen. Dat heeft de VVD nog niet gedaan. De VVD merkt op dat zij alleen maar bewogen heeft. Al sinds tweeënhalf jaar geleden heeft de VVD voortdurend aangegeven dat er bezuinigd moet worden om de afspraken na te komen. Er is namelijk afgesproken dat er geen OZB-verhoging doorgevoerd zou worden. Als de VVD zich aan die afspraak houdt, waarom moet ze dan bewegen. Het is een half jaar geleden ook nog eens herbevestigd. Wie moet er dan bewegen? Wat is de bijdrage van het CDA in die besprekingen geweest. Richting BBL geeft zij aan dat dit vrij normale besprekingen zijn die een coalitie voorafgaand aan een begrotingsraad heeft. BBL is dat met haar eens, maar daar moet hier niet uitgebreid op in worden gegaan. De VVD geeft aan dat hier het debat plaatsvindt; hier brengt zij naar buiten wat besproken is. Wat is de bijdrage van het CDA geweest? Het CDA is ook overvallen. Zij verwijst naar de commissievergadering van 21 juni. BBL merkt op dat enkele jaren geleden een CDA-wethouder moest vertrekken omdat hij de raad over enkele tonnen niet geïnformeerd had. Zij vindt dat het college de raad niet conform de actieve informatieplicht geïnformeerd heeft over de financiële situatie van Leiderdorp. Dat had het wel moeten doen. Het CDA denkt dat het college aan moet geven waarom de raad ineens geconfronteerd wordt met deze bijzondere situatie. Een bestuurder moet dan een aantal zaken tegen het licht houden. Dat kan ertoe leiden dat eerdere standpunten moeten worden verlaten. BBL begrijpt dat het CDA zich net als zij overvallen voelt. Wat zij in de Algemene Beschouwingen van het CDA heeft gemist is de vraag: hoe heeft het kunnen gebeuren dat de raad zo laat is geïnformeerd. VVD meent dat men naast vragen hoe het heeft kunnen gebeuren, ook kan nadenken over oplossingen; de VVD heeft dat laatste gedaan. Het CDA zegt dat alle drie de partijen daarnaar gezocht hebben; na die bijeenkomsten was de coalitie niet verder dan ,- tot ,-. Kijkend naar hetgeen de VVD voorlegt, valt op dat de BSW wordt opgevoerd. De noodzaak van de BSW werd in het verleden niet betwist. Bij de plannen voor Winkelhof wordt genoemd dat het in overleg met bewoners gegaan is. Bij de BSW is het IBO-protocol gehanteerd; dat telt blijkbaar niet meer mee. SCw. April dit jaar heeft het college geanticipeerd op de onvrede die er al geruime tijd is als het gaat om de prijs/kwaliteit-verhouding van het jeugdwerk. Er is afgesproken dat het jeugdwerk in 2009 wordt aanbesteed. Als men daar ,- tot ,- af probeert te halen, komt men fundamenteel aan het jeugdwerk. Het CDA staat pal voor het MEC. Daaraan zijn de schooltuinen, de Heemtuin en de kinderboerderij gekoppeld. Daar kan het mes toch niet in worden gezet. BBL. Is het realistisch de regio te schrappen. Zij wil ook met BBL om tafel om mogelijkheden te bekijken. BBL schrapt de regio niet. Het CDA vraagt een substantiële bijdrage aan de burger. BBL vindt dat de rekening door alle partijen betaald moet worden; ambtenaren, raad, burgers en ook de regio. De regio kan niet jaarlijks ongebreideld allerlei zaken verhogen.

5 119 Het CDA gaat daar na vanavond nog naar kijken. GL komt op voor de jeugd; dat siert haar. Liberaal Leiderdorp stelt dat we het samen kunnen doen; dat klopt. Zij roept haar op met het negativisme te stoppen. Liberaal Leiderdorp zegt dat de uitlatingen die het CDA negatief noemt, pure feiten zijn. Het CDA zegt: we kunnen het samen doen. Het CDA kan het nog niet eens samen met haar coalitiepartner doen. Vervolgens wil ze met BBL overleggen, terwijl ze dat tot vandaag geweigerd heeft. Het CDA zegt dat dat absoluut onjuist is. Er is een uitgestoken hand; dat is terug te vinden in de verslagen. BBL wil de kerntakendiscussie - die wel in het college gevoerd is - graag in de raad voeren. Dat vereenvoudigt ook een behandeling van een begroting. De PvdA stelt dat afspraken herzien moeten worden wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dat is wel een uiterst redmiddel. BBL meent niet dat het punt dat het niet anders kan, al bereikt is. Een vergelijking met omliggende gemeenten - waar het duurder zou zijn - is niet zo interessant. De PvdA merkt op dat eigenaren per definitie zitten in een hoger inkomenssegment en daarom het beste de lasten (van een OZB-verhoging) kunnen dragen. Er zijn echter mensen die een woning bezitten die dat maar net kunnen betalen; een OZB-verhoging valt hen echt rauw op het dak. Voeg daarbij de huidige economische ontwikkeling en de huizenmarkt, dan is een OZB-verhoging niet per definitie het neerleggen van de lasten op de schouders die het het beste kunnen dragen. Ook de PvdA beseft dat het voor veel burgers gevolgen zal hebben en het niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn - dat staat ook in haar Beschouwingen. BBL accepteert zondermeer dat dat besef er bij de PvdA is, maar de uitkomst blijft gelijk, namelijk dat die minder draagkrachtige schouders wel de mep van de OZB-verhoging voor de kiezen krijgen. SCw organiseert geen disco s. BBL vraagt al jaren om een overzicht van hetgeen SCw gedaan heeft voor het geld dat ze jaarlijks krijgt. Het overzicht dat verstrekt wordt, verdient niet de schoonheidsprijs. Daarnaast blijft de vraag bestaan of er niet nog steeds dubbelingen zijn met wat andere organisaties in Leiderdorp op dat gebied aanbieden. Bij SCw ziet zij een bezuinigingsmogelijkheid d.m.v. optimalisatie. Het CDA vindt dat het college voldoende geanticipeerd heeft op wat de raad t.a.v. dat contract wenste. Het college heeft daar in april een besluit over genomen. Het bezuinigen dat BBL nu wenst, wordt in feite afgewenteld op het totale budget. De beslissing te stoppen qua afname van het product, is al door het college genomen. BBL beaamt dat. BBL vindt dat, in tegenstelling tot het CDA, echter niet voldoende Begint de aanbesteding; in 2010 moet het volgens die aanbesteding gaan draaien. Voor 2009 voorziet zij geen verbetering van de prijs/kwaliteitverhouding die de huidige leverancier op dat gebied levert. BBL meent dat daar nu een deel van afkan. Op de vraag van het CDA of het eenmalige bezuiniging betreft, antwoordt zij ontkennend. Er kan daarmee ook een taakstelling worden meegegeven. Er moet nadrukkelijk gekeken worden wat er aan dubbelingen uitgehaald kan worden. Ook de cursussen moeten eens bekeken worden. De VVD wijst erop dat het voor 2009 lastig zal zijn hier een bezuiniging op in te boeken. De bedragen voor SCw liggen voor 2009 al allemaal vast. Het kan dus pas vanaf 2010 zoals de VVD ook in haar amendement heeft aangegeven. Volgens de informatie van BBL is het formele collegebesluit daarover nog niet naar de subsidieaanvragende instellingen gegaan. Het klopt dat het moeilijk zal zijn, maar dat is net zo moeilijk als de burgers verkopen dat ze een extra OZB-verhoging voor de kiezen krijgen. GL maakt bezwaar tegen het belachelijk maken van SCw; t koekjes bakken e.d. Dat zijn activiteiten die voor kinderen heel belangrijk zijn. Ze doen sociale vaardigheden op en krijgen een stukje vorming. BBL wil de zaak niet belachelijk maken, maar scherp aan de kaak stellen of dat soort activiteiten van SCw door een gemeente gefinancierd moeten worden. Als ouders willen dat kinderen deelnemen aan (sociaal-)culturele activiteiten of sport, zijn zij primair degenen die dat moeten betalen en niet de gemeenschap. De PvdA meent dat dan veel meer subsidies voor instanties geschrapt kunnen worden. Ze sluit zich aan bij GL. Er zijn veel kinderen die hier actief gebruik van maken. Het gaat niet alleen om het bakken van het koekje; het gaat om alles wat daarmee samenhangt aan sociale vaardigheden. Afschaffen is een keuze, maar het moet niet gebagatelliseerd worden. Het klopt dat het beter en anders kan; het CDA heeft al toegelicht dat daar met het college over gesproken is. BBL denkt dat als dat wordt geconstateerd, de gemeente jarenlang te veel betaald heeft. GL zegt dat dan ook programma s van andere instellingen tegen het licht gehouden moeten worden. Als er zo gekeken wordt, moet er integraal gekeken worden. BBL ziet de Ringweg Oost in tegenstelling tot de PvdA niet als een risico. Als dat niet ondubbelzinnig tot grote directe positieve effecten voor Leiderdorp leidt, mag Leiderdorp daar niet aan bijdragen. Of de Ringweg Oost er wel of niet komt, en mogelijkerwijs wel of niet voor een deel over Leiderdorps grondgebied zal gaan, is een verhaal van andere orde. Het CDA sprak over een uitgestoken hand die andere partijen konden aannemen. Het had ook het CDA gesierd als zij zelf die beweging had gemaakt. Het CDA heeft vanavond al meermalen aangegeven dat alle fracties moeten bewegen. Ze geeft BBL gelijk dat zij iets van het CDA verwacht. Daarin is zij misschien tekort geschoten. Dat sluit niet uit dat er een aanbod in een eerder stadium gedaan is; daar heeft BBL geen gebruik van gemaakt. Er lag een vraag van de VVD m.b.t. het aanpalende gebied en de Ringweg Oost. Dat ging over de Leiderdorpse brug, een vraagstuk dat deels in Leiden en deels in Leiderdorp ligt. Het stuit de VVD tegen de borst dat er een soort handjeklap dreigt te ontstaan. PvdA en CDA willen graag met BBL praten. Als ze met de VVD praten, komen ze niet tot substantiële bezuinigingen. Wordt er nu handjeklap gedaan, om vervolgens in het midden uit te komen? De belofte aan de burger dat er geen OZB-verhoging zou komen, wordt dan vergeten.

6 120 Het CDA zegt dat zolang de VVD de eis van 0% OZB-verhoging op tafel laat liggen, je heel vaak met elkaar kunt praten, maar dat heeft geen zin. Zo schakelt de VVD zichzelf uit in de discussie; dat is haar keuze. De PvdA geeft aan dat het niet gaat om handjeklap, maar om constructief ergens te komen. Met de VVD is dat niet gelukt; wellicht wel met een andere partij. GL is groot voorstander van recycling. Het doet haar dan ook deugd te constateren dat collega-fracties haar principes overnemen. Liberaal Leiderdorp heeft bomen gespaard en de collega-raadsleden verschoond van een geprinte versie van haar bijdrage. De inhoud was ook voor een groot deel bij elkaar gerecycled. Ze is echter overtuigd dat de oorspronkelijke eigenaar van de gebruikte teksten, voor een heel ander sociaal beleid staat. Daarnaast is ze verbaasd. Verbaasd over de verbaasde houding van de VVD over het begrotingstekort en de algehele financiële ontwikkeling de afgelopen jaren. Onlangs is het bestuursakkoord bevestigd; het werd in beton gegoten. Er is een dure midterm evaluatie geweest. De conclusie was dat vrijwel alles uit het bestuursakkoord gedaan wordt. Nu wordt gevraagd om een herziening van één aspect van het akkoord. En plots wil de VVD de stekker eruit trekken. Was voor de VVD tot halverwege oktober dan niet te voorzien dat er een verhoging aan zou komen? Bij de behandeling van de Voorjaarsnota was al duidelijk hoe de (college)fracties over een aankomende verhoging van de OZB dachten. De bezuinigingsvoorstellen van de VVD, en in zekere mate de BBL, treffen de burger direct. Het is niet oprecht te beweren dat de burger wordt gespaard door de OZB niet aan te pakken. Juist degenen die het niet gemakkelijk zelf kunnen regelen en een extra uitgave niet kunnen dragen worden getroffen. De VVD ontkomt niet aan de verdenking vooral voor haar achterban te lobbyen en haar eigen politieke belang boven het algemeen belang te stellen. Voor degenen die de verhoging niet betalen kunnen, bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding. Veel dingen die nu dreigen te sneuvelen, kun je als enkeling niet op de bon krijgen; daarmee wordt juist de Leiderdorper getroffen die het minder breed heeft. Het siert de VVD niet dat ze geen enkele opening voor onderhandelingen geboden heeft. Een coalitiefractie hoort haar politieke verantwoordelijkheid te kennen. Het is een democratische plicht in het algemeen belang een compromis te sluiten dat voor alle Leiderdorpers het leed draaglijk maakt. Leiderdorp heeft iets anders nodig dan haantjesgedrag op politiek vlak. Partijen moeten goed naar elkaar luisteren en onderhandelen over mogelijke oplossingen. Met het stellen van een ultimatum schiet Leiderdorp niets op. Er moet een oplossing gevonden worden, anders vindt de provincie die wel voor Leiderdorp. In het rapport van de provincie over de financiële toestand van Leiderdorp is duidelijk aangegeven dat de OZB in Leiderdorp buitengewoon laag is en de gemeente geacht wordt deze - haar voornaamste inkomstenbron te dimensioneren en te gebruiken. De leges kunnen niet kostendekkend gemaakt worden, zonder de burger zwaar te treffen. Bovendien mag het in sommige opzichten niet. Dan wordt het geld slechts bij een deel van de bewoners opgehaald, en zeker niet altijd bij degenen die het breder hebben. BBL stelt dat het geld dan wel wordt weggehaald bij dat deel van de burgers dat de producten van de gemeente betrekt. GL merkt op dat van de Leiderdorper die de OZB niet kan dragen, de OZB kwijtgescholden kan worden. Bij leges kan dat niet. Op de punten MEC, Heemtuin, kinderboerderij en schooltuinen, ligt er wel een gemeentelijke taak. Veel van deze activiteiten draaien op vrijwilligers. Het MEC nu afschaffen terwijl het nieuwe onderkomen bijna af is. Scholen sluiten, terwijl er net vier scholen her- of gebouwd worden. En dan over een paar jaar tegen meerkosten weer een school oprichten. Jongeren zijn er ook nu al in Leiderdorp. Wellicht wil de VVD als alternatief voor dansen etc. een cursus boekhouden aanbieden. Aan voorzieningen voor ouderen mag kennelijk niemand komen. Wat dat betreft lijkt het soms alsof er veel meer Gray Panthers - de ouderenbeweging in de VS - in deze raad zitten dan de naambordjes doen vermoeden. Leiderdorp is geen eiland en de Stierenbrug geen ophaalbrug. Als Leiderdorp de boel afsluit - geen regiobijdrage, niet meewerken aan een Leids probleem op verkeersgebied - kap dan ook meteen de A4-verbinding op Leiderdorps grondgebied af. Veel bezuinigingen die geopperd zijn, gaan veel zwaarder ten koste van de burger dan de OZB-verhoging. Kosten in leefbaarheid en uitgestelde kosten komen over een paar jaar dubbel en dwars op het bordje van de gemeente terug. Dat geldt voor meer geopperde bezuinigingsvoorstellen. De drie moties van GL kosten amper geld; hooguit moeite en aandacht en zij kunnen voor velen een verbetering betekenen. De VVD geeft aan dat de raad het vermogen dat hij heeft om de OZB te verhogen volledig kan benutten. De VVD verschilt echter met GL van inzicht over wat de taak van een gemeente is. Laat de overheid maar groeien, verzorg iedereen van de wieg tot het graf, en laat de kosten maar toenemen. Wat is een kerntaak van de gemeente? Conform de eerdere besluiten over bijv. de muziekschool, meent de VVD dat de financiering van het MEC niet voor rekening van de gemeente hoeft te komen. Ze vraagt hoe GL de beleidsvoorstellen die ze doet, wil financieren. GL heeft in het verleden altijd gezegd dat er niet meer in bestaande voorzieningen gesneden moet worden. De drie moties zijn niet echt nieuw beleid, maar voorstellen waarbij een mogelijkheid wordt gezocht om mensen actiever te betrekken bij wat er gebeurt, verenigingen de mogelijkheid te geven inkomsten te vergaren en tegelijkertijd iets voor de gemeenschap te doen. Het gaat de VVD om de voorstellen die GL in de Algemene Beschouwingen doet; zij kaart een uitgebreid aantal beleidsthema s aan waar geen geld voor is. Hoe wil GL deze beleidsvoorstellen dekken? Het CDA zegt dat de VVD toch moeilijk kan ontkennen dat de gemeente een regierol heeft bij de aanpak van het jeugdbeleid. Daarnaast is het college op pad gestuurd; het college zal investeren in de regierol van de gemeente m.b.t. preventief jeugdbeleid. BBL merkt op dat er een crisis is in Leiderdorp. GL heeft helemaal niet nagedacht over de wijze waarop de crisis in Leiderdorp opgelost kan worden. GL heeft een mooi verhaal met beleidsplannen en gaat klakkeloos akkoord met 35% OZB-verhoging. Dat betekent voor BBL dat GL ook akkoord gaat met de uitbreiding van Winkelhof en

7 121 allerlei andere zaken waar ze tegen was; dat geld wordt daar namelijk voor een deel voor gebruikt. GL heeft totaal niet meegedacht over de problemen in Leiderdorp; dat valt in ieder geval niet uit haar betoog te halen. GL heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorgestelde OZB-verhoging. Niet omdat ze graag een stijging van 35% ziet, maar omdat de verhoging de afgelopen vijf jaar is uitgesteld en niemand de verantwoordelijkheid durfde te nemen dat het een keer door te voeren. Het had ook met kleine stapjes gekund; nu moet het met grote stappen. BBL ontvangt voor het vervolg van de vergadering aanstaande vrijdag graag een overzicht van OZB-verhogingen van de afgelopen acht jaar. De PvdA zegt dat de VVD aangaf: de overheid zo klein mogelijk; de overheid moet alleen doen wat des overheids is. Hij denkt dat iedereen zich gelukkig mag prijzen dat de overheden wereldwijd hebben laten zien dat ze er niet voor niks zijn. Die houden namelijk wel de economie overeind. De VVD denkt ook dat het goed is dat die overheden hebben ingegrepen. Zij denkt echter dat als op gemeenteniveau een echte kerntakendiscussie wordt gehouden, daar interessante dingen uit kunnen komen. Liberaal Leiderdorp zegt dat I have a dream een uitspraak is van een andere bekende zwarte Amerikaan. De Leiderdorpse droom is over; slapeloosheid is het gevolg, misschien leidend tot nachtmerries. CDA en PvdA leunen achterover, net als na de verkiezingen in Toen was de VVD bereid veel in te leveren - zoals het niet uitbreiden van Winkelhof en het niet slopen van het gemeentehuis - om deel te nemen aan het college. Nu houdt de VVD vast aan de verkiezingsbelofte de OZB niet meer dan inflatoir te laten stijgen. Dat is een afspraak die ze samen met PvdA en CDA gemaakt heeft. De arrogantie van de macht zoals die nu door CDA en PvdA geëtaleerd wordt, leidt tot een patstelling, waarbij deze beide partijen achterover leunen en rustig afwachten welke van de twee partijen - BBL of GL - bereid is hen aan een meerderheid te helpen. Zij ziet de krantenkop van morgen al voor zich: We can not, and we will not. GL merkt op dat het CDA al eerder heeft aangegeven dat er openingen zijn gegeven in de onderhandelingen tussen collegepartijen. De VVD is echter niet bereid iets te geven. Aan GL wordt gevraagd waar zij het geld vandaan wil halen, maar eigenlijk moet die vraag bij de VVD neergelegd worden. Hoeveel politieke en democratische verantwoordelijkheid wil zij nemen voor het uitonderhandelen van een compromis en niet het doordrukken van haar gelijk. De VVD stelt dat een coalitieakkoord geven en nemen is. Vervolgens worden bepaalde afspraken gemaakt. In de afgelopen twee jaar bleek dat lang niet al die afspraken bewaarheid - bijv. t.a.v. golf en het gemeentehuis - werden. Vervolgens zijn hernieuwde afspraken gemaakt. Aan één punt heeft de VVD keihard vastgehouden; de OZB-verhoging is heel belangrijk voor haar. Het is één van de belangrijkste punten in haar verkiezingsprogramma. Zij kan niet aan haar kiezers en de burgers van Leiderdorp verkopen dat weg te geven met handjeklap. In het verkiezingsprogramma van de PvdA stond niet zoiets over de OZB. De coalitiepartijen hebben het wel afgesproken. Soms is het echter nodig afspraken open te breken. Met recht en reden heeft GL in haar bijdrage gezegd dat in de bezuinigingsvoorstellen ook afbraak zit in voorzieningen van burgers. Het is niet zo dat bezuinigen alleen maar hosanna betekent. Het is jammer dat Liberaal Leiderdorp zegt dat de PvdA achteruit leunt en al een nieuwe coalitie aan het smeden is. Dat is niet het geval. Het zou een verlies betekenen als de coalitie de rit niet kan uitzitten. De drie coalitiepartijen zijn echter tot op dit moment niet bij machte geweest daar uit te komen. Het CDA zegt dat in de gesprekken tussen de coalitiepartijen geconstateerd is dat de coalitie een probleem heeft. Geprobeerd wordt een stap te maken. De realiteit geeft aan dat er bereidheid moet zijn afspraken tegen het licht te houden en te bekijken of deze uitvoerbaar zijn. Dat recht kun je elkaar niet ontzeggen. GL zou de dreiging uit een coalitie te stappen, niet uit kunnen leggen aan welke burger in Leiderdorp dan ook. Dat levert een bestuurlijke crisis, kosten en tijdsverlies op. De VVD merkt op dat verkiezingsbeloften zeker gerust gebroken mogen worden. Dat is zeker wel uit te leggen. GL vindt het ongelooflijk naïef steevast te stellen dat de OZB nooit omhoog mag gaan. Alle andere partijen hebben geprobeerd dat waar te maken, maar GL heeft toen al aangegeven dat dat niet realistisch is. Van jaar tot jaar moet bekeken worden wat nodig is. BBL denkt dat het volgende verkiezingsprogramma van GL een blanco bladzijde is; zij kan alle kanten op. GL kan heel goed verkiezingsprogramma s schrijven. VVD zegt dat het uitvoeren een ander verhaal is. Wethouder Gardeniers probeert de antwoorden van het college zoveel mogelijk morgenavond gereed te hebben. Hij kan niet garanderen alle antwoorden te hebben. De Voorzitter schorst de vergadering tot vrijdag 7 november om 14.00h. De Voorzitter heropent de vergadering. BBL heeft een punt van orde. Zij heeft vanmorgen het overzicht gekregen van de OZB-stijgingen van de afgelopen acht jaren. Dat klopt niet. Zij heeft daarover contact gehad met de wethouder; het wordt nagerekend. BBL wil uiterlijk in de eerste schorsing een correct overzicht. Wethouder Gardeniers zegt dat BBL gelijk heeft; het wordt uitgezocht. De VVD geeft aan dat uit de wijze waarop de lijst nu is opgesteld, er niet uit te halen valt hoe groot de OZBverhoging werkelijk is geweest. Er staan wel tarieven, maar geen link naar de waardeontwikkeling van de woningen. Als dat niet duidelijk is, is zo n lijstje nutteloos, want dan is niet zichtbaar wat mensen meer zijn gaan betalen.

8 122 Wethouder Gardeniers merkt op dat vanaf 2002 de gemiddelde woonwaarde in Leiderdorp ,- was. Een maand geleden was het nog ,-. De verwachting is dat de gemiddelde woonwaarde aan het einde van het jaar ,- bedraagt. De VVD meent dat het belangrijk is dat dat in het lijstje wordt meegenomen. Wethouder Gardeniers geeft aan dat stijgingen van de gemiddelde woonwaarde tot nu toe altijd werden meegenomen in de tarieven van de OZB. Eerste termijn college. Wethouder Gardeniers memoreert dat de raad vandaag een besluit neemt over de programmabegroting De afgelopen tijd zijn over dit onderwerp veel woorden gewisseld en suggesties gedaan. Er zijn vooral ook veel beelden opgeroepen. Droombeelden, angstbeelden, spookbeelden, denkbeelden, fantasiebeelden en wassen beelden. Besluiten moeten genomen worden op basis van feiten en niet op basis van beelden. Het fantasiebeeld. De raad is ontijdig geïnformeerd en overvallen door deze begroting. Hij citeert het persbericht over het Jaarverslag 2006 (juni 2007 uitgegeven): 2006 Goed, maar evenwicht in begroting blijft aandachtspunt voor komende jaren. Juni 2007, bij de Perspectiefnota 2008 was de kop van het persbericht: Ingrijpende keuzes noodzakelijk om begroting in toekomst sluitend te krijgen. In oktober 2007, bij de begroting 2008: Sluitende begroting in toekomst niet toereikend. 4 Oktober 2007 was er een memo van het college n.a.v. de begrotingsscan waarin aanbevelingen door het ministerie van BZK en de provincie werden gedaan. Aanbeveling 4 luidde: Verwerk nog onzekere hogere opbrengsten niet in de begroting. Aanbeveling 5: Er moet ruimte worden gemaakt binnen de exploitatie om toekomstige nadelige structurele effecten op te kunnen vangen. Aanbeveling 6: Kies z.s.m. een oplossingsrichting ten behoeve van de A4/W4-problematiek zodat tijdig adequate maatregelen kunnen worden genomen, om het te verwachten verlies op te vangen binnen het vermogen of de exploitatie van de gemeente. 4 December 2007 kreeg de raad een brief van de provincie n.a.v. de begroting 2008, met daarin o.a. een opmerking betreffende de taakstellingen en afschrijvingen van de RIS. Het college heeft de raad onjuist en onvolledig geïnformeerd. Deze zware politieke beschuldiging heeft hij nooit onderbouwd gezien en is na de commissiebehandeling nooit meer herhaald; hij hoopt dat dit een spookbeeld was. Megalomane projecten. Dat achterhaalde beeld moet nu maar eens uit de wereld. Er is geen duidelijke onderbouwing. Uit de GIG blijkt dat uit het Centrumplan en de overige kleine projecten een positief resultaat wordt verwacht. Wat is er dan megalomaan? Een waanbeeld dus. Sommige partijen menen dat bezuinigingen mogelijk zijn. Dit denkbeeld is een vorm van struisvogelpolitiek. Verder bezuinigen is een kwestie van uitstellen. Voor 2011 is al meer dan 1 miljoen aan taakstellingen in de begroting ingeboekt. Raad en college moeten nog met suggesties komen om dit bedrag te dekken. Kijkend naar de voorliggende voorstellen en deze daarbij optellend bedraagt de taakstelling ruim 2 miljoen. Dat is niet waar te maken - een spookbeeld. Het college staat een prudent financieel langere termijnbeleid voor. Dit betekent: structureel dekkend. De gemeente moet niet haar kop in het zand steken en alles naar de toekomst verschuiven. Dat is zijn angstbeeld. Tot zover de beelden; nu de feiten. Het college komt tot de conclusie dat substantieel verder bezuinigen zonder over te gaan tot aantasting van de voorzieningen, niet meer mogelijk is. Geen van de collegeleden zat te wachten op deze conclusie, maar zij ligt er wel. Er moet rekening gehouden worden met alle feiten die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen: de conclusies uit de begrotingsscan, de provinciale opmerkingen, de lange termijnvisie, de Kadernota en de ontwikkelingen binnen het W4-plan. Ook op middellange termijn ziet het college geen mogelijkheden voor verantwoorde verdergaande bezuinigingen. De situatie verslechtert vooralsnog alleen maar. Als genoemde toekomstige ontwikkelingen verdisconteerd worden - hij refereert nadrukkelijk aan het memo van het college over de Najaarsnota - wachten nog meer bange tijden. Alle partijen zullen het erover eens zijn dat een positief saldo van de lopende rekening noodzakelijk is om de vermogenspositie op peil te houden en voldoende financiële buffer op te bouwen voor de jaren na dit begrotingstijdvak. Hij herinnert nogmaals aan de opmerkingen van de provincie dat de gemeente dekkingsmaatregelen voor de W4-problematiek moet vinden. NUON. In januari hoopt hij nader bericht te krijgen over de vervolgstappen bij de zoektocht naar een strategische partner van NUON. Het college stelt voor de raad dan een afgewogen voorstel te doen toekomen waarbij afwegingen gemaakt moeten worden over eenmalige baten versus structureel te ontvangen dividend. Het college concludeert dat er geen andere weg is dan een verhoging van de inkomsten door een helaas drastische verhoging van de OZB met 35% en de intentie volgend jaar bij de Kadernota uit te gaan van een 10%- verhoging. Voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden met eigen woning gaat dat om 75,- tot 80,- per jaar. De woonlasten van Leiderdorp liggen t.o.v. buurgemeenten minstens 100,-/jaar lager. Leiderdorp hoeft zich niet te schamen voor de verhouding woonlasten en voorzieningenniveau. Het is evident dat eventuele toekomstige inkomsten, verband houdend met de nu te nemen maatregelen, uiteraard op verantwoorde wijze met de inwoners van Leiderdorp zullen worden verrekend op basis van dan geldende inzichten. Wethouder Glasbeek merkt op dat de VVD aangegeven heeft blij te zijn dat bij de Kastanjelaan snel de eerste paal de grond in kan. In het collegeakkoord is indertijd opgeroepen tot een besluit te komen. De uitwerking van een en ander - waaronder de financiële - moet aan de raad worden voorgelegd. Het college maakt redelijke voortgang, maar het zal tot eind eerste, begin twee kwartaal duren voordat dat gehele verhaal aan de raad kan worden gepresenteerd. T.a.v. het jongerencentrum wordt opgemerkt dat de VVD al zes jaar op een accommodatienota wacht. Het college heeft al meermalen aangegeven dat niet in één nota te doen, maar per beleidsterrein met een overzicht te komen. Dat zal voor alle terreinen uiterlijk in 2009 gebeuren. De VVD vroeg naar SMART-doelen voor VSV. Er is weliswaar een aantal SMART-doelen gesteld bijv. ook in de afspraken met Holland Rijnland maar

9 123 het grote probleem hierbij was dat er in de administratie geen goed nulpunt was. Dat is er nu wel. Hij denkt dat dit de volgende keer dat over jeugdbeleid gesproken wordt, afgetikt kan worden. T.a.v. de WWB wordt gesproken over slechte informatievoorziening aan de raad. Hij weet niet waarop dat gebaseerd is. In de laatste WWBwerkgroep is zowel bij de maand- als kwartaalrapportages stil gestaan. Geconstateerd is dat de maandrapportages conform het afgesproken format waren; bij de kwartaalrapportages wordt een nieuw element toegevoegd (vanaf januari 2009). Vervolgens wordt irritatie uitgesproken over het vertrouwelijk verklaren van informatie. Het vertrouwelijke deel sloeg uitsluitend op de onderhandelingspositie t.a.v. de kosten van de Sociale Dienst met Leiden - hij vindt het gerechtvaardigd dat dat vertrouwelijk blijft. T.a.v. het MEC wordt voorgesteld de financiering van de activiteiten op het gebied van milieueducatie te beëindigen. Men dient zich te realiseren hoeveel kinderen hiermee bereikt worden. Uit het jaarverslag 2007 van het MEC blijkt dat in totaal ruim kinderen van 14 scholen worden bediend. Het college wordt opgeroepen de realisering van de groenflanken - Achthovenerpolder en Boterhuispolder - voortvarend ter hand te nemen. Dat gebeurt. Er wordt een taakstelling voorgesteld voor het groenonderhoud; daar is ook in schriftelijke zin al op gereageerd. De Ringweg Oost. Hij vond het jammer dat de toonzetting van de fracties daarover niet reflecteert wat over de Ringweg Oost indertijd in de raad is afgesproken. Er was een aantal doelen - o.a. voor het oplossen van enkele Leiderdorpse knelpunten - dat gewoon gerealiseerd moest worden. Als het eindvoorstel in de raad komt - dat zal nog dit jaar zijn - krijgt de raad alle gelegenheid op die aspecten in te gaan. Hij vindt het jammer dat sommige fracties het beeld oproepen - niet zozeer bij de VVD, maar bijv. wel in de bijdrage van BBL - dat het een Leids probleem is; een beetje het eigen volk eerst -idee. Dat is jammer omdat veel doelstellingen - ook voor Leiderdorp - uitsluitend in onderlinge samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Wees voorzichtig met het oproepen van beelden die de werkelijkheid niet dekken. Bij de Ringweg Oost-doelstellingen staat expliciet wat voor Leiderdorp gerealiseerd moest worden. De oproep van de VVD de busbaan bij de Stierenbrug op te heffen, wil hij stevig ontraden. Als je het OV de nek om wil draaien, moet je vooral zorgen voor onvoldoende doorstroming. Zelfs stevige lijnen (zie bijv. de buslijn 42-discussie) die met een te grote vertraging te kampen hebben, worden opgeheven. T.a.v. de SSC s wordt opgeroepen de compleet door het college in het vooruitzicht gestelde bezuinigingen te realiseren. Dat is ook zijn intentie. Het college ging oorspronkelijk van een bepaald tempo uit. Vanuit de raad is de oproep gedaan veel gemeenten erbij te betrekken; dat komt het tempo niet altijd ten goede. Over het gemeentehuis is in de schriftelijke beantwoording voldoende uiteengezet. De PvdA. Hij zou aan de kwaliteit van dit doorwrochte sociaal democratische stuk afdoen door hier iets aan toe te voegen. Het CDA. Het college zal de vinger aan de pols houden bij het vroegtijdig schoolverlaten en het jongerenloket. Het onderzoek om het jongerencentrum te combineren met het RCL-gebouw loopt. Hij hoopt daar z.s.m. in redelijke mate van detail op terug te kunnen komen. Gevraagd is wanneer het voorstel van het college t.a.v. de Ringweg Oost komt. De afgelopen collegevergadering is een eerste principebesluit genomen wat betreft het voorkeurstracé; dat komt naar de raad. Een gedetailleerder uitwerking inclusief aanpassingen IVVP komt later. Gevraagd is voortvarend t.a.v. de verplaatsing van Vliko op te treden. In de laatste Randstad Urgent-conferentie heeft de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaatsgevonden. Er ligt een ondertekend document waarbij de mogelijkheid van huisvesting van Vliko op Groenedijk is neergelegd. Er moet nog heel wat gebeuren, maar het gaat de juiste richting uit. De plannen m.b.t. nieuwbouw van het gemeentehuis lopen nog steeds conform schema. In de loop van deze maand komt de uitkomst van de aanbesteding; het college komt er dan in gedetailleerde zin bij de raad op terug. BBL. Zij sprak over sluiting van scholen. Het college heeft hier al enkele keren in schriftelijke zin op gereageerd. Kijkende naar de leerlingenprognoses op lange termijn, doet zich een vraagstuk voor t.a.v. de hoeveelheid scholen. Dat moet met de nodige omzichtigheid benaderd worden. Dat doet zich vanaf 2015/2016 voor; met een doorlooptijd van ongeveer vier jaar kun je een compleet nieuwe leerlingenlichting krijgen. Als de demografie er iets naast zit, zijn er zo enkele honderden leerlingen extra. Het is niet op voorhand bekend waar het landt. Het respectievelijk marktaandeel vertoont snelle schommelingen. Een van de scholen waarmee het college in generieke zin de financiële problematiek op lange termijn besproken heeft (het OBSG), heeft het college verzekerd dat er t/m 2013 geen vuiltje aan de lucht is. Dat geeft een beperkte mogelijkheid hierop in te grijpen. Het college meent dat om vanuit een kostenoogpunt tot beheersing te komen, het goed is scholen in elkanders onmiddellijke nabijheid te realiseren. Dan ben je op het punt van de wijzigingen van marktaandeel snel klaar. Dat vergroot de mogelijkheden op het moment dat er op het terrein van scholen op termijn wat spanningen zijn. Er kunnen dan gemakkelijker maatregelen genomen worden. Dat levert in termen van de begroting niets op, maar wel de mogelijkheid daar op lange termijn flexibeler mee om te gaan. Het is niet zo dat Leiderdorp t.a.v. de Ringweg Oost alleen onder Leidse belangen gebukt gaat. In de Leidse raad wordt overigens het omgekeerde gesteld. DZB. Er zijn de nodige wijzigingen in de WSW geweest. Vanuit Leiden is de wens naar voren gekomen tot regionalisering van DZB te komen. Het college vindt dat op zich een denkbare constructie; dat gebeurt op deze wijze al bij veel andere SWbedrijven. Er zijn natuurlijk wel randvoorwaarden waar eerst uitgebreid over gediscussieerd moet worden. Ten eerste moet er tot een financiële sanering van het geheel gekomen worden. Een tweede punt is dat tot een echte intergemeentelijke dienst gekomen wordt, zodat ook de flaws vanuit de Sociale Dienst die er nu in zitten, er voor een belangrijk deel uitgehaald zijn. Daar is Leiden in beginsel ook toe bereid. De dialoog daaromtrent wordt voortgezet. Wat betekent dat voor de samenwerking tussen de diverse SW-bedrijven. De kostenniveaus van de andere SW-bedrijven liggen hoger dan die van DZB. Ieder SW-bedrijf heeft zijn specifieke kracht. De tendens is tot een regionalisering van de SW-bedrijven te komen, en tegelijkertijd de samenwerking tussen die SW-bedrijven te intensiveren, zodat de verschillende marktkrachten beter kunnen worden aangewend.

10 124 GL. Zij pleit voor het faciliteren van een plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Het college is met een aantal vragen van scholen in dat opzicht geconfronteerd. Dat zou tot verzwaring van de financiële problematiek leiden; dat geeft een regionale toestroom van hoogbegaafde kinderen die gehuisvest moeten worden. Het college is vooralsnog terughoudend geweest. Het college meent dat dit meer een centrumfunctie is die thuishoort in een centrumgemeente. GL wil niet bezuinigen op leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer in Leiderdorp is net iets breder (op het punt van de kilometernorm) dan in de basisverordening VNG. Dat leidt tot ongeveer ,- aan extra kosten. De bestaande regeling stuit op veel verzet van m.n. het speciaal onderwijs. Het vindt dat te scherpe maatstaven gehanteerd worden, waardoor teveel leerlingen die naar zijn mening voor het leerlingenvervoer in aanmerking komen, buiten de boot vallen. Partijen moeten zich dat wel realiseren bij het verder verscherpen van de norm. Op veiligheid en verkeer zal bij het IVVP worden teruggekomen; de schoolroutes zullen daar integraal onderdeel van uitmaken. GL stelt dat de luchtkwaliteit op veel plaatsen niet aan de normen voldoet. Hij heeft daar een ander beeld van - daar moet nog maar een keer in detail verder over gediscussieerd worden. Wethouder Gardeniers zal terugkomen op de schuldhulpverlening in het kader van de WMO. Er is een groeiende wachtlijst. Deze zal gezien de economische situatie niet geringer worden. Het is nog steeds een probleem financiële dekking te vinden. De motie kinderen doen mee. Het is eenmalig geld dat wordt toebedeeld. De gemeente moet daar iets mee. In de bijzondere bijstand bestaat hier al een regeling voor. Voor kinderen van minima (tot 110% van het minimum) is er de mogelijkheid 100,-/gezinslid ter beschikking te stellen in de sfeer van sport en educatie. Dat is de helft van het bedrag dat in Leiden als bijzondere bijstand in deze sfeer wordt gegeven. Als je iets in deze sfeer wilt doen, is dit de methodiek, omdat je dan ook een uitvoeringsorganisatie hebt om het uit te voeren. Dat is anders dan wat er nu aan incidentele maatregelen met het voorstel wordt gesuggereerd. Het bedrag dat in de meicirculaire ter beschikking is gesteld, is meteen de Algemene Reserve ingegaan; het is niet bestemd voor het doel waarvoor het is aangemerkt. Hij lijkt hem goed tot een afbakening te komen en een wat betere onderbouwing te geven van het bereik van de maatregel zoals Leiderdorp die op dit moment heeft. Hij stelt voor hier bij de Voorjaarsnota verder over te discussiëren. De onderwerpen die Liberaal Leiderdorp heeft aangesneden, heeft hij reeds behandeld. De Voorzitter geeft aan dat er over Openbare Orde en Veiligheid geen opmerkingen zijn gemaakt. Deze maand zal nog gesproken worden over de regionalisering van de brandweer en de politieplanning. Hij hoopt dat de vragen m.b.t. de leges voldoende zijn beantwoord. De marges zijn klein. Daarnaast speelt - zeker het komende jaar - deregulering; een aantal leges is er dan niet meer. De kosten van de griffie. Als er een besluit wordt genomen t.a.v. de griffie als het gaat om kwantiteit, mag dat niet resulteren in een uitbreiding van het ambtelijk apparaat. Op het gebied van kunst en cultuur is een aantal antwoorden gegeven. Er was ook een voorstel tot bezuiniging op amateuristische kunst. Alles kan, maar dat betekent dat alle koren en een aantal andere culturele instellingen hun totale subsidie ontnomen wordt. Wethouder Gardeniers zegt dat de vierjarige WMO-nota naar volgend jaar maart is verplaatst. Daar zullen bijna alle opmerkingen t.a.v. de WMO-nota in verwerkt worden. De conceptnota ligt in de leeskamer, maar op het allerlaatste moment zijn veel positieve en uitgebreide reacties binnengekomen. Het college wil die allemaal goed in de nota verwerken. Dat kost meer tijd dan verwacht. Het merendeel van de opmerkingen dat vandaag gemaakt is, wordt daar al in verwerkt. De opmerking van het CDA t.a.v. de jeugdgezondheidszorg was hem uit het hart gegrepen; geen discussies meer voeren over wie iets gaan doen, maar hoe, wat, waar en wanneer. Wethouder Wassenaar stelt dat de financiële situatie van Leiderdorp ingrijpende maatregelen vergt. Alle partijen zijn het daarover eens. Een OZB-verhoging of bezuinigingen, het doet allemaal pijn. Wat is de beste keuze? Toen de coalitie in 2006 aantrad, was bekend dat sprake was van een moeilijke financiële situatie. Na tweeënhalf jaar discussiëren en zoeken naar mogelijkheden is hem duidelijk dat de gemeente er met bezuinigingen niet meer komt. Enerzijds omdat op de echt ingrijpende maatregelen geen politieke meerderheid te verkrijgen is, anderzijds omdat de tekorten dusdanig zijn dat die niet meer door reële bezuinigingen kunnen worden opgevangen. Enkele partijen hebben deze begrotingsronde veel werk verzet om bezuinigingsvoorstellen neer te leggen. Een aantal bezuinigingen is best te realiseren. Een groot aantal voorgestelde bezuinigingen verdient echter eerder de kwalificatie niet waar te maken taakstelling of boterzacht. Het totaal van de reële bezuinigingen is daarmee onvoldoende om een structurele en verantwoorde oplossing voor Leiderdorp te bieden. Tegen de achtergrond van wat de afgelopen drie jaren al aan bezuinigingen is doorgevoerd, is dat niet meer verantwoord. Als lid van het college, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - waarbij politieke afwegingen minder op de voorgrond staan - heeft hij de keuze voor de OZB-verhoging gemaakt. Het college was unaniem van mening dat het verhogen van de OZB de enige structurele oplossing was voor de financiële problemen van de gemeente. In de Beschouwingen van een aantal partijen heeft hij de suggestie beluisterd dat de VVD-fractie in de pas van de VVD-wethouder zou moeten lopen, of andersom. Dat beeld moet hij ontnemen. In de liberale visie staat het hebben van een eigen mening voorop. Daarnaast kent de gemeentelijke politiek sinds 7 maart 2002 het dualisme waarin college en raad hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Vanuit die eigen verantwoordelijkheid als dagelijks bestuurder heeft hij zijn keuze gemaakt. Hij komt voor zijn mening uit; anderen mogen dat ook. Mocht er een meerderheid in de raad zijn die tot enkele bezuinigingen kan komen, dan is dat voor hem beslist aanvaardbaar. Uit alle discussies over de begroting ziet hij een bepaald beeld ontstaan. Een beeld van twee buren die elk aan de andere kant van dezelfde schutting lopen, zeggen dat ze elkaar best aardig vinden, maar vertikken het slotje van de poort te halen. In een goed werkende locale democratie moet soms gedeald worden, vanuit het principe geven en nemen. Lokale politiek werkt alleen als partijen iets voor het dorp en elkaar over hebben. In dat verband is het

11 125 soms nodig iets weg te geven dat je niet kwijt wilt. Natuurlijk moet er in de weg naar overeenstemming voldoende tijd en gelegenheid zijn om te discussiëren, argumenten te wisselen en elkaar te overtuigen. Hij kan zich gezien de belangen die spelen niet voorstellen dat er helemaal niks te verzinnen is waarbij (wellicht) voor alle partijen een voordeel valt te behalen. Naast de vastgestelde begroting, zou dat een geweldige basis zijn voor een zonnige toekomst voor Leiderdorp. Hij onderschrijft in grote lijnen het betoog van wethouder Glasbeek t.a.v. de Kastanjelaanschool. Een nuance wil hij plaatsen: hij verwacht eerder dan het tweede kwartaal van 2009 met een voorstel te kunnen komen. IKEA. Er is zorg uitgesproken over de toekomstige milieu- en verkeerszaken. Er zijn tal van zienswijzen ingediend; het college gaat daar zorgvuldig mee om. De zienswijzen waren zodanig dat op diverse punten nader onderzoek nodig was. Ook die nadere onderzoeken geven aan dat - met aanvullende voorzieningen - vestiging van IKEA mogelijk moet worden geacht. De communicatie hierover zal zeer binnenkort starten. W4. Er wordt hard gewerkt de gevolgen en schade ten gevolge van de vertraging van het TB, zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij trekt Leiderdorp gezamenlijk met Leiden en Zoeterwoude op. De recente publicatie in het LD over dit onderwerp, schept een scheef beeld. De drie gemeenten trekken één lijn in het schadeverhaal. Wel is het zo dat alleen Leiderdorp het betalen van de oorspronkelijk afgesproken gemeentelijke bijdrage ter discussie stelt. Alle drie de gemeenten menen echter dat gesproken moet kunnen worden over het herzien van de overeenkomst. Een uitnodiging aan de minister om over de problemen te praten, gaat vandaag of morgen de deur uit - een gesprek met alle drie de gemeenten. De VVD dringt erop aan de zwembadlocatie op korte termijn te ontwikkelen. Afgesproken is een visie Willem Alexanderlaan te ontwikkelen. Een en ander moet wel in samenhang gebeuren. De financiële risico s op W4 zijn aanzienlijk. Nog dit jaar wordt aan de raad kenbaar gemaakt wat de verwachte consequenties zijn in relatie tot het tennispark. Het voornemen van het college is de afspraken rond het Centrumplein conform uit te voeren. Die afspraken zijn volgens de stakeholdersmethode gemaakt. Het vastgestelde ontwerpprojectplan zal volgens die principes gerealiseerd worden. Ook de voorgenomen uitplaatsing van het gemeentehuis - een besluit van deze raad - is in de projectgroep van stakeholders geaccordeerd. De afspraken met Wereldhave zijn ver gevorderd. Voor de gemeente is het belangrijk het zo te regelen dat ze in het huidige gebouw kan blijven zitten, gedurende de bouw van het voorgenomen nieuwe gemeentehuis. Hierover is recent mondeling overeenstemming bereikt. De overeenkomst wordt uitgewerkt. Wereldhave stemt ermee in dat de gemeente dit gebouw eind 2011 oplevert. Daarmee worden geraamde uitgaven voor tijdelijke huisvesting bespaard. Daar staan extra lasten in de zin van rentetoeschrijving op de boekwaarde van de historische kosten van het Centrumplein tegenover. Per saldo is sprake van een voordeel. GL spreekt over wonen, m.n. de wenselijkheid om alternatieve nieuwbouwwoningen voor starters te realiseren. In dit opzicht is het denkbaar creatief binnen inbreidingslocaties te zijn. Het college heeft in dit verband intenties vastgelegd in de prestatieafspraken met de woningcorporatie die overigens op korte termijn ver- en hernieuwd worden. Ook in het regionaal overleg hebben de door GL gesignaleerde mogelijkheden de aandacht. Hij zegt toe dat het college hiervoor aandacht zal blijven houden. BBL sprak over het zwembad. Zij noemde de mogelijkheid de exploitatie van het zwembad verder te optimaliseren. De afgelopen twee jaar zijn al forse taakstellingen door het zwembad gerealiseerd; in 2006 een taakstelling van ,-; in 2007 verhoogd tot ,-. Bovendien is het exploitatieresultaat over dat jaar ,-. Hij vindt niet dat er nog meer verwacht kan worden; er is een prima prestatie neergezet. De privatisering van het Sportbedrijf. Het college is formeel benaderd gezamenlijk te onderzoeken of tot een regionaal sportbedrijf gekomen kan worden. Dat onderzoek loopt. Hij bevestigt dat het alleen zo ver zal kunnen komen, als daadwerkelijk voordelen voor Leiderdorp gerealiseerd kunnen worden; dat moet dan vooraf voldoende duidelijk zijn. [Schorsing.] Tweede termijn raad. De VVD heeft bij de start van deze coalitie nadrukkelijk aangegeven dat de sneltrein oude coalitie CDA en PvdA moest stoppen; peperdure projecten, geen juiste voorstelling van zaken W4-tekort en een zeer grote afstand tot de burger. Leiderdorp was toen reeds in zwaar weer beland. Het is geven en nemen in een coalitie; de partijen zijn er toen uitgekomen. De trein werd gestopt en de nieuwe coalitie was een feit, met B5 als nieuw bestuursmodel. Bestuurskracht is in deze voor de VVD: samen het roer om. Halverwege de rit constateerde de VVD dat gemaakte afspraken t.a.v. belangrijke door de VVD ingebrachte punten door haar coalitiegenoten naar de prullenbak verwezen werden; hiervoor kwamen eigen PvdA/CDA-plannen in de plaats. De VVD heeft het belang van Leiderdorp toen nadrukkelijk laten prevaleren boven het VVD-belang. Dat vroeg om vernieuwde afspraken. Alle drie de partijen waren het eens dat die situatie niet opnieuw mocht ontstaan. Ook het VVD-stempel - als grootste partij in Leiderdorp - moest weer zichtbaar worden. De VVD heeft keer op keer gewaarschuwd voor de financiële situatie in Leiderdorp; er moest een verantwoord actief bezuinigingstraject ingeslagen worden om tot sluitende begrotingen te blijven komen. Meermalen is gewaarschuwd dat het scenario ingeval van nieuwe tegenvallers klaar moest liggen. Met CDA en PvdA is een harde afspraak gemaakt over de wijze van aanpak. Eenieder zou daarin een actieve rol spelen - dit is in het bestuursakkoord van maart vastgelegd. Voor zover de beelden van wethouder Gardeniers op de VVD slaan, merkt zij op dat zij het over haar fractiecoalitiegenoten heeft; met hen heeft zij afspraken gemaakt, neergelegd in het bestuursakkoord. Ze citeert wethouder Gardeniers uit de krant: Misschien had ik vorig jaar harder moeten zijn en moeten zeggen dat maatregelen nodig waren. Dat zou je mij achteraf kunnen verwijten. Dat is waar de VVD met hem op één lijn zit; dat werd ook door de VVD op dat moment gezegd; zij wilde toen met haar coalitiepartners dit traject samen afwerken. Dit alles tezamen met de gezamenlijke afspraken dat deze raadsperiode geen lastenverhoging voor burgers of ondernemers doorgevoerd zou worden. Dat is nog steeds een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De VVD zal zich daaraan houden. Dat betekent

12 126 geen extra OZB-verhoging van 35%, maar verantwoordelijkheid naar de kiezer nemen om dat bezuinigingstraject op verantwoorde wijze af te lopen. Geen afwenteling op de burger van door bestuurders van Leiderdorp in het verleden of heden ingezet of gevoerd beleid. De VVD heeft dit traject doorlopen en de 35% verhoging met afdoende bezuinigingsvoorstellen kunnen schrappen. Ze stond echter al 2,5 jaar alleen en binnen de huidige coalitie nog steeds. Los van de reeds aangevoerde argumenten om niet tot een lastenverhoging voor de burger te komen, zou ze het vreemd vinden een OZB-verhoging door te voeren na tweemaal de belofte gedaan te hebben dat niet te doen. Hoe is dat uit te leggen aan inwoners die net een eigen woning kunnen bekostigen. De stelling dat de VVD niet bewogen zou hebben, is een totale omkering van verantwoordelijkheid nemen. De coalitiepartners hebben - in tegenstelling tot de VVD - niet de wil en de moed gehad om reeds vanaf maart actief aan een bezuinigingsplan mee te werken en echte keuzes te maken. De VVD beweegt ook nu nog. Haar uitgangspunt om niet aan bestaande voorzieningen te komen, handhaaft zij. Of het MEC een kerntaak is, is een discussie die zij later bij een echte kerntakendiscussie wil voeren; zij schrapt deze nu in haar bezuiniging. Ze heeft geluisterd naar de partijen die wel met bezuinigingsvoorstellen gekomen zijn. BBL en Liberaal Leiderdorp zijn met bezuinigingsvoorstellen gekomen. Complimenten hiervoor. Bij die fracties is wel politieke wil aanwezig. Samen met BBL en Liberaal Leiderdorp is de VVD tot een gezamenlijk amendement gekomen. Het zijn geen bezuinigingsvoorstellen die de bestaande voorzieningen raken; ook het tafelzilver wordt niet op voorhand verkocht. Met deze gezamenlijke lijst is dat wellicht niet nodig. De VVD handhaaft haar eerder ingenomen standpunt onder aantekening van de vermelde aanpassingen. De situatie vraagt nu aan de noodrem te trekken en gezamenlijk in de raad de juiste verantwoordelijkheid te nemen. Geen geld, betekent ook geen grote nieuwe uitgaven. Geen miljoenenbijdrage aan de Ringweg Oost. De ontwikkeling van het SSC moet daadwerkelijk tot bezuinigingen leiden. Nu het roer om. Nu reeds het juiste bezuinigingstraject inslaan. De VVD vraagt t.a.v. het accommodatiebeleid al zes jaar om een totaaloverzicht. Dat heeft zij nodig voor haar controlerende taak. Het zij zo als ze dat zelf uit de verschillende beleidsnota s moet halen. Haar voorstel m.b.t. de busbaan op de Stierenbrug wil ze nu laten rusten; in de eerstvolgende commissievergadering wil ze daar graag inhoudelijk over discussiëren. Ze gaat in op de reacties op haar amendement. Het college geeft t.a.v. de BSW aan dat het standpunt van de VVD mogelijk is; het heeft wel veel consequenties. De VVD heeft in haar financiële doorrekening met alle punten die het college noemt, rekening gehouden. Het is geen lichte beslissing dit project te stoppen, maar nu de scholen zelf de onderlinge samenwerking gestopt hebben, is de basis vervallen. Tevens meent de VVD dat Leiderdorp zich een dergelijk project financieel niet kan veroorloven en er een goed alternatief is. Het college onderschrijft haar mening dat het RIS geactiveerd kan worden. Zij is niet bang dat de provincie Leiderdorp hierin zal blokkeren; de provincie heeft aangegeven dat ze begrijpt dat Leiderdorp in een moeilijke financiële situatie zit. De VVD stelt dit parallel aan andere investeringen van de gemeente in de infrastructuur. Die worden ook geactiveerd. Activering heeft geen gevolgen voor de financiering van de gemeente. De rente is puur een boekhoudkundig verhaal en brengt geen kostenverhoging voor de gemeente met zich mee. De WWB. Het nieuwe college van Leiden pakt het WWB-dossier stevig aan. Het college van Leiden geeft ook aan dat er in de regio voldoende vacatures zijn. Die krachtige aanpak spreekt haar aan; zij hoopt dat ook het Leiderdorpse college en de uitvoeringsorganisatie in Leiden een dergelijke krachtige aanpak hanteren en dat dat leidt tot het behalen van de doelstelling voor het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het gemeentehuis. De VVD zou het toejuichen als uitstel van oplevering van de grond met Wereldhave geregeld kan worden. In haar oorspronkelijke amendement had zij de volledige bate hiervan meegenomen. Zij geeft het college gelijk dat dit wel extra rentekosten met zich meebrengt; er wordt namelijk een latere opbrengst gerealiseerd. Het brengt wel een voordeel met zich mee; er hoeft slechts één keer verhuisd te worden en er is geen sprake van tijdelijke huisvesting. Die aanpassingen zijn in het gezamenlijke amendement meegenomen. De reactie van het college heeft eenzelfde kan niet -gehalte als de reactie van de coalitiepartners. Wethouder Gardeniers schetst allerlei beelden, maar poneert vervolgens als feit dat er niet bezuinigd kan worden. Van de punten die zij net heeft aangehaald, geeft het college zelf aan dat het kan. De VVD constateert opnieuw dat het dus een kwestie is van politieke wil; het is een mening van het college. Als de PvdA naar de VVD luistert, dan staat ze er slecht op bij de VVD. Er ligt een afspraak de OZB niet anders dan met de index te verhogen. Nu dreigt de PvdA daar toch voor te stemmen. Dat heeft ook een achtergrond. De wethouder heeft haar Algemene Beschouwingen overigens niet gezien voordat deze werden uitgesproken; dat hij daar euforisch over is, is een pluim voor de fractie. Soms is het verstandig een afspraak te herijken. Het is niet dat de PvdA niet wil. In de aanloop naar vandaag heeft de PvdA aangegeven te willen en te kunnen, ook in de sfeer van bezuinigingen. Alleen stuitte ze telkens op de onwil van de andere coalitiepartner om een percentage boven de index te noemen, die zij bereid was prijs te geven. Dat was en is tot op heden nul. Het college heeft antwoorden gegeven op de amendementen van VVD en BBL. Het is niet allemaal onzin wat er staat. Het heeft inderdaad voor een deel te maken met willen en kunnen. Je moet echter niet alles doen wat kan, als je erachter komt dat hetgeen kan niet verstandig is. Het is niet verstandig het RIS te activeren. Zij weet ook niet beter dan dat rentetoerekening wel moet; dat is niet louter boekhouden. Het minimale bedrag om dat naar de toekomst te verschuiven is ook een draconisch hoog bedrag; Leiderdorp kan zich dat niet permitteren. Er kan voor gekozen worden de BSW niet te bouwen, maar dat wil de PvdA niet. Daar zijn allemaal goede redenen voor die ook door het college in het antwoord gegeven zijn. In de toelichting op het amendement van de VVD staat ook niet dat zij er rekening mee houdt dat er een nieuwe school gebouwd moet worden voor de Prins Willem-Alexanderschool en aan de gebouwen van de andere deelnemende scholen veel moet gebeuren. De PvdA vindt het volstrekt onver-

13 127 antwoord - helemaal in deze tijd van economische recessie - taakstellingen voor de WWB en/of WSW op te nemen. Daarmee wordt een risico genomen. Het wordt een boterzachte bezuiniging, want de instroom kun je niet beheersen en aan de uitstroom kun je ook niet alles doen - het betonnen bestand in de bijstand daargelaten. Op het gemeentehuis boekt de VVD een bezuiniging in die niet gerealiseerd zal kunnen worden. Wordt die bezuiniging ingeboekt, dan komt er geen nieuw gemeentehuis en heeft Leiderdorp een heel ander probleem. De PvdA heeft ook een lijst met bezuinigingen; zij komt tot ,- à ,-. Zij wil wel iets extra s doen als het gaat om bijv. het jeugdbeleid in de subsidie voor het SCw, maar niet met die draconische bedragen. Er is ook al ,- taakstellend door het college afgepeld. De PvdA heeft datzelfde bedrag in gedachten voor Pluspunt. Daarnaast kunnen de inkomsten van de markt en de kermis verhoogd worden. De raad kan ook naar zichzelf kijken. Er kan naar besparingen op het raadsbudget, de Rekenkamer, de griffie en het notuleerbureau gekeken worden. T.a.v. de Rekenkamer ziet zij een verdergaande bezuinigingsmogelijkheid wanneer deze regionaal wordt opgezet. Dat zijn bezuinigingen die de PvdA wil inzetten om te voorkomen wat nu richtinggevend is voor 2010, namelijk een extra verhoging van 10%. De burger is in de achterliggende jaren niet geconfronteerd met erg veel OZB-verhogingen; slechts éénmaal sinds De PvdA vraagt niet het onmogelijke en kiest ook niet de gemakkelijke weg. De VVD stelt een aantal grote klappers voor: het RIS, het gemeentehuis, de BSW en de Sociale Dienst; dat kan echter niet. Hij bestrijdt dat maar één partij wil bewegen en de PvdA alleen stil zit. De PvdA ziet ook de realiteit onder ogen. Zij ziet met het college dat het niet verantwoord is bezuinigingen in te boeken die raken aan het voorzieningenniveau, een behoorlijke boekhouding en een solide financieel beleid, en projecten die niet duurder uitvallen dan begroot ineens onder druk zetten. Zij werpt van zich dat de VVD een erfenis uit het vorige college heeft gekregen die zijn weerga niet kent. Er hebben eerder ook colleges met VVD-wethouders gezeten; toen is bijv. jaren niet behoorlijk afgeschreven. Leiderdorp heeft daar tot op de dag van vandaag last van. Zo hebben alle partijen wel eens last van elkanders wijze van besturen. Dat moet je niet bij elkaar op de stoep zetten. Genomen besluiten blijven zoals ze zijn. De discussie woensdag en de schorsing net, hebben geen ander inzicht opgeleverd dan in eerdere termijn bij de Beschouwingen gezegd. De PvdA is bereid in het kader van de begroting 2010 verder te zoeken naar mogelijkheden om geen OZB-verhoging - en wanneer dat niet mogelijk is een laag percentage - in dat jaar door te hoeven voeren. Het CDA bedankt het college voor haar duidelijke en verhelderende antwoord. Wethouder Wassenaar riep op te bekijken of het slot van de poort geopend kon worden. Het CDA heeft zich dat ter harte genomen. Het CDA heeft de VVD gevraagd of een percentage OZB-stijging bespreekbaar was. Na een stilte was het antwoord dat het ging om het proces ernaartoe. De VVD vervolgde dat ze vasthoudt aan haar standpunt en vindt dat de coalitie als eerste moet bewegen. Dat is klip en klaar. Op zich is dat bijzonder triest. De raad kreeg een oproep. De VVD zei net in haar bijdrage dat ze de enige is die wil bewegen. Er is net gesproken over het kan niet -gehalte; bij de OZB kan gesproken worden van het wil niet -gehalte van de VVD. Het CDA vindt dat triest. Zij heeft de (product)begroting doorgeworsteld op zoek naar bezuinigingen. Daaruit kwam een bedrag van ongeveer ,- tot ,-. Wil de raad nog verder bezuinigen? Bezuinigen op het MEC is onbespreekbaar. Daar werkt één ambtenaar. Er zijn ook vele vrijwilligers betrokken. Wil de raad bezuinigen op de markt? Een verhoging kan consequenties hebben voor de markt. Wil de raad amateur-beoefening? Het CDA wil daar liever niet op bezuinigen. BBL heeft gelijk dat het niet zo kan zijn dat je zelf niks doet. Bij de raad valt er wat te halen. Raadsleden die naar het VNG-congres gaan kunnen bijv. een eigen bijdrage betalen. Misschien kan er ook wat van de griffie af, maar niet aan de personele kant. Er moet opgelet worden dat de kosten niet naar de ambtelijke organisatie doorgeschoven worden. Zijn raadsnotulen wel nodig; zijn besluitenlijsten niet voldoende - structureel ,-. Er kan ook een kerntakendiscussie gevoerd worden. Er moeten dan geen dingen uitgezonderd worden. Bij eerdere Algemene Beschouwingen heeft het CDA al om een dergelijke discussie gevraagd. Kijkende naar de Najaarsnota moet Leiderdorp incasseren: ,- nadeel structureel. In het amendement van de VVD staat t.a.v. de gemeentelijke huisvesting een pertinente onjuistheid. Er staat: Vervolgens kan vanaf 2012 het bedrag structureel met ,- worden verlaagd door het budget van ,- uit het raadsbesluit aan te houden. In dat raadsbesluit is iets anders besloten. Hij citeert: Het conceptbesluit luidt als volgt: 1. Te kiezen voor de variant voor de gemeentelijke huisvesting: parallelweg (koop) met bijbehorend grondbod Wereldhave. 2. De grondexploitatie Centrumplein versie C-002 dd vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het project Centrumplein en b&w op te dragen waar mogelijk te optimaliseren. Beslispunt 3 vervalt. Vervolgens heeft zich een korte discussie voorgedaan om in beslispunt 2 waar mogelijk te schrappen. Beslispunt 1 werd aanvaard met 11 stemmen voor en 9 tegen. Het gewijzigde beslispunt 2 werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard met aantekening voor de fractie van GL dat zij geacht wenste te worden tegen te hebben gestemd. Het CDA maakt bezwaar tegen het feit dat de VVD met dit amendement een bedrag wil vastleggen dat nergens in de vorige raadsbesluiten genoemd is. BBL is er een aantal jaren geleden in geslaagd de OZB-verhoging te halveren. Het CDA heeft gisteren ook met BBL gesproken. Toen kwam de vraag aan de orde: wat kan het CDA voor het amendement van BBL betekenen. BBL kiest ervoor de OZB-stijging door middel van bezuinigingen weg te werken. BBL levert een deel van de bezuiniging. Vervolgens leveren Liberaal Leiderdorp en de VVD bezuinigingen. De kunst was ook de coalitiepartijen een bijdrage te laten leveren. BBL probeerde in die zin een soort bemiddelende rol te spelen - een interessante variant. Dat zou op zich een compliment waard kunnen zijn. Bij de beantwoording van de vragen bleek echter dat een groot deel, zo niet alles, onmogelijk was. Daarmee viel deze interessante variant als een kaartenhuis in elkaar; het is helaas niet gelukt. Het CDA kan de 35% OZB-verhoging uitleggen. Zij heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat ze een gezonde financiële situatie in Leiderdorp wil behouden. Daarnaast staat erin dat zij uitgaat van de inflatiecorrectie. Maar ook: tenzij bijzondere omstandigheden haar daartoe dwingen. Het CDA vindt dat Leiderdorp voor een bijzondere situatie staat. Zij kan aan de burger uitleggen waarvoor ze staat en

14 128 waarvoor ze gekozen heeft. Partijen moeten niet met modder naar elkaar gaan gooien. T.a.v. de BSW vond het CDA een interessante passage op de VVD-site: T.a.v. de Brede Scholen moeten we de voorgestelde plannen zoals ze er nu liggen met de grootste voortvarendheid doorzetten. Elke wijziging in de huidige plannen zal leiden tot kostenverhoging. Liberaal Leiderdorp zegt dat het CDA de VVD gevraagd heeft wat ze te bieden heeft, zonder zelf iets te bieden. Het CDA wordt echter wel boos als de VVD het CDA vraagt met een voorstel te komen. Zij daagt het CDA uit de bezuinigingen die zij gevonden heeft in te dienen, zonder te kijken naar wat de andere partij doet. Het CDA heeft die bezuinigingen reeds genoemd en gaat die niet herhalen. Zij is de hele productbegroting doorgelopen. Er valt nauwelijks te bezuinigen. Het CDA wil niet aan voorzieningen komen. Als je wilt bezuinigen, zul je dingen moeten laten. Het CDA stelt voor de kerntakendiscussie op te pakken. Liberaal Leiderdorp merkt op dat het CDA praat over bezuinigingsmogelijkheden, maar niet het lef heeft deze in te dienen. Het CDA maakt een andere keuze. Zij kiest voor een OZB-verhoging en zal dat aan de burger uitleggen. BBL reageert om te beginnen op de schriftelijke reactie van het college op de ingediende amendementen en moties. Een aantal punten is meegenomen in het gezamenlijke amendement van Liberaal Leiderdorp, VVD en BBL. Voor het overige was ze verbijsterd over het gemak waarmee alle andere voorstellen werden afgeschoten. Wethouder Gardeniers komt met een afkeurende opsomming van allerlei beelden. De wethouder doet daar zelf aan mee; hij schetst een beeld voor de toekomst, namelijk dat Leiderdorp bange tijden te wachten staat. Als dit een standpunt is dat door het college gedeeld wordt, verneemt ze graag op korte termijn wat de gemeente allemaal te wachten staat en of er al oplossingsrichtingen zijn. Wethouder Glasbeek wil BBL eigenlijk het citaat eigen volk eerst in de schoenen schuiven. BBL neemt hem dat kwalijk. Zij heeft nadrukkelijk gesteld alleen mee te willen betalen wanneer er substantiële voordelen voor Leiderdorp te verwachten zijn. Dat is iets anders dan alleen meebetalen als er iets te halen valt. Het feit dat de wethouder geen commentaar heeft op de Algemene Beschouwingen van zijn eigen fractie, beschouwt BBL als een typische PvdA-instelling. DZB. Graag krijgt zij op papier onderbouwd dat de bedrijven Rijnstreek en Maregroep duurder zijn. Uit betrouwbare bron heeft zij namelijk informatie dat dat niet per definitie waar is. Hoe kan het zijn dat de ene wethouder aangeeft dat de Kadernota een sluitend beeld gaf en de andere enige tijd later zegt dat iedereen met zijn kop in het zand heeft gezeten door te denken dat er niets aan de hand was. Er was kennelijk geen duidelijk beeld. BBL is positief over hetgeen wethouder Wassenaar t.a.v. het Sportbedrijf naar voren bracht. M.b.t. de komst van IKEA en de mogelijke invloed daarvan op verkeer, sprak de wethouder over aanvullende voorzieningen. Wat voor voorzieningen zijn dat? Wie gaat deze betalen? Waaruit worden deze gedekt? Haar opmerking over de exploitatie van het zwembad is onjuist overgekomen. Zij heeft geen taakstelling voor ogen, maar roept de exploitant op te bezien of op andere wijze geld te genereren is. Jeugdbeleid en voorzieningen voor de jeugd kwamen bij het debat eergisteren nadrukkelijk aan de orde. BBL miste in deze discussie het benoemen van de verantwoordelijkheid - ook op financieel gebied - van de ouders. Een aantal faciliteiten moet inderdaad door de gemeente gerealiseerd worden. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar wat op sociaal-cultureel gebied moet worden gedaan, maar ook op het gebied van sport. Wat betreft BBL heeft het duidelijk grenzen, zeker financieel. BBL is ervan overtuigd dat de in het aangepaste amendement voorgestelde bezuiniging op het SCw, verantwoord is. Immers, de uitvoerders van het jeugdbeleid kunnen hun product voor een deel doorrekenen aan degenen die er gebruik van maken. Voor gebruikers uit gezinnen die vanwege financiële redenen buiten de boot dreigen te vallen, moet een financiële constructie bedacht worden. Ze noemt bijv. de Leidse Sleutelpas. GL heeft een motie ingediend die ook een constructie zou kunnen zijn. Deze roept echter een aantal vragen op; BBL komt daar later op terug. Voor een aantal producten staat het aantal deelnemers niet in verhouding tot de totale doelgroep. BBL meent dat de kerntakendiscussie op korte termijn gevoerd moet worden. Zij nodigt het college uit de uitkomsten van de kerntakendiscussie binnen het college aan de raad beschikbaar te stellen. BBL blijft van mening dat nieuwbouw van het gemeentehuis goedkoper is dan huur. Zij verbindt hieraan de nadrukkelijke voorwaarde dat de bouw van een dergelijk nieuwe gemeentehuis strikt binnen de afgesproken bedragen dient te geschieden. BBL is niet optimistisch over de toename van de verkeersdrukte als gevolg van de vestiging van IKEA. Zij is het oneens met de PvdA dat jarenlang sprake is geweest van bezuinigingen en niet van OZB-verhogingen zie het door het college verstrekte lijstje. Ook de stelling dat de vertraging in de aanleg van de A4 de belangrijkste oorzaak is van reëel dreigende grote W4-tekorten, deelt zij niet. De eerste tekorten waren immers al in een veel eerder stadium (2006) bekend; toen was nog geen sprake van vertragingen zoals die nu aan de orde zijn. PvdA en GL spreken over de natuurspeeltuin. De financiering van de aanleg van een natuurspeeltuin mag niet ten laste van de gemeentelijke financiën komen. BBL deelt de mening van PvdA en CDA dat de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen goed moet zijn. De kwantiteit van de onderwijsvoorzieningen moet echter wel in overeenstemming zijn met de vraag ernaar. CDA en GL onderstrepen de noodzaak van een jongerencentrum. Een dergelijk centrum moet op korte termijn gerealiseerd worden. De optie die RCL heeft geboden, moet met voortvarendheid worden bezien. Het CDA heeft aangegeven dat ook naar de inkomstenkant gekeken moet worden; het is betreurenswaardig dat zij wat dat betreft is blijven steken bij de OZB-verhoging. Het CDA gaf aan gisteren met BBL over mogelijkheden gesproken te hebben. Het is jammer dat dit in een zo laat stadium gebeurd is. De opmerking van het CDA dat BBL een bemiddelende rol heeft geprobeerd te spelen is opmerkelijk - zij beschouwt dit maar als compliment. Haar amendement in eerste termijn als ook het aangepaste amendement, hadden niet het hoofddoel een bemiddelende rol te spelen in het oplossen van de financiële problemen. De hoofdopzet was zelf met voorzetten te komen. Andere voorstellen waren bespreekbaar, als het eindresultaat maar gelijk bleef. Stimulering van vermindering van het autogebruik zoals GL voorstaat, juicht zij toe. Het aantal onveilige en overlast gevende

15 129 verkeerssituaties zou behoorlijk kunnen verminderen als deze vermindering zichtbaar zou zijn bij het brengen naar en halen van school. Aandacht voor schuldhulpverlening is een goede zaak. Er moet wel aan de voorkant van het probleem begonnen worden; de preventie. Dat is helaas voor een groot deel het domein van de rijksoverheid en het bedrijfsleven dat zich bezig houdt met kredietverstrekking. De stelling van GL dat een OZB-stijging een rechtvaardige lastenverdeling naar draagkracht is, roept bij BBL de vraag op of GL in een andere wereld leeft. Huizenbezitters zijn niet de rijken in Leiderdorp, net zo min als de minder draagkrachten alleen de huurders zijn; er zijn mixen. Het stelling van GL is dus te gemakkelijk. De stelling van GL dat bij huishoudelijk afval de vervuiler dient te betalen, is op zichzelf loffelijk. Afvaltoerisme kan echter een gevolg zijn. Zij wil niet op haar geweten hebben dat het probleem naar andere gemeenten verschoven wordt. De moties van GL. Motie 1, kinderen doen mee, is een sympathieke motie. Toch zijn er mogelijke bezwaren. Tot welke structurele financiële verplichtingen gaat zo n ondertekend convenant leiden? Is het door het rijk beschikbaar gestelde bedrag eenmalig of structureel? Motie 2, belonen opruimen zwerfafval, lijkt op zich aardig. Het belonen van gewenst gedrag en het bestraffen van ongewenst gedrag zijn op zich instrumenten die op tal van gebieden hun werking bewezen hebben. Hoe lang blijft een beloning werken, vooral als je wilt bereiken dat de burger zich bewuster wordt van zijn verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en de verenigingen daarnaast worden beloond. Dat kan leiden tot gemakszucht; de deelnemende verenigingen ruimen het toch wel op. Er is een flinke subsidiepot beschikbaar. Waarom dan verenigingen betalen uit het te behalen voordeel op de uitgaven reiniging? Voordat BBL een uitspraak doet over de motie inzake de plusklas voor hoogbegaafde leerlingen, hoort zij graag om hoeveel hoogbegaafde basisschoolleerlingen het in Leiderdorp gaat. Ligt een regionale aanpak niet meer voor de hand? Waarom wordt de trekkersrol gelegd bij de openbare basisschool gemeenschap; waarom worden niet direct alle basisscholen betrokken? GL heeft aangegeven dat de moties niet of nauwelijks geld kosten; BBL is daar niet van overtuigd. BBL vindt het jammer dat GL niet wat meer aandacht heeft gegeven aan oplossingsrichtingen voor de financiële problemen van Leiderdorp. GL is een oppositiepartij. In tegenstelling tot de VVD meent ze de afgelopen twee jaar goed geïnformeerd te zijn over de financiële situatie in Leiderdorp. GL komt tot dezelfde conclusie als het college. Waar niet over is, kan niet geschrapt worden. Ze heeft zich verbaasd over de categorische weigering van sommige fracties om ook maar over een OZB-verhoging bovenop het inflatiepercentage na te denken. De OZB is de enige inkomstenbron van een gemeente. De gehele raad heeft kennis kunnen nemen van de aanbeveling van de provincie: Leiderdorp moet haar financiën op orde brengen en allereerst de inkomstenkant bekijken. De voornaamste inkomstenbron is en blijft voorlopig de OZB. Het mantra dat de OZB niet mag stijgen, gonst door de wandelgangen. Ondertussen verliest Leiderdorp wat haar tot een gemeente maakt die meer is dan een slaapwijk van Leiden. Elk jaar staan de bibliotheek, het jongerenwerk, het MEC, de schooltuinen, de Heemtuin, de kinderboerderij en het zwembad op de lijst van bedreigde voorzieningen. Ze verbaast zich over het verwijt dat niemand de politieke moed heeft te kiezen voor bezuinigingen. Dat argument raakt kant noch wal. Er wordt al jaren substantieel bezuinigd. Nu kan het niet meer zonder verlies van functies. BBL en VVD willen kostenposten naar volgende jaren doorschuiven. Dat kost Leiderdorp in de toekomst nog meer geld. De voorstellen om te bezuinigen i.p.v. de OZB aan te pakken, illustreren mooi de strekking van een oud Nederlands gezegde: in je broek plassen om het warm te krijgen. GL is geen coalitiepartij. Zij is in het verleden nauwelijks gekend in de afspraken die gemaakt zijn om Leiderdorp te besturen. Bij veel raadsbesluiten in het recente verleden was GL de enige partij die voet bij stuk hield en zich vaak niet achter de voorstellen van het college kon scharen. Het is dus ook niet van zelfsprekend dat zij goedkeurt dat een forse verhoging van de OZB voorgesteld wordt. De ruimte die nodig is om het beleid te voeren waar GL voor staat, ontstaat nu niet. Daarvoor is te lang gekozen voor uitstel. Het gaat nu om het behoud van elementaire zaken en het voorkomen van erger. Het tranentrekkende verhaal over de kleine huizenbezitters die hun huis uit moeten omwille van de OZB, is hier niet op zijn plaats. Degenen die de draconische bezuinigingen voorstellen, zeggen er niet bij wat dit onder de streep voor Leiderdorp en de Leiderdorpers betekent. Ze noemt een voorbeeld. Ouders in een uitkeringsgerechtigd gezin in Leiderdorp kunnen van de tegemoetkoming die ze bij de gemeente aan kunnen vragen, niet eens een jaar contributie bij de scouting - één van de goedkoopste vormen van vrijetijdsbesteding - voor hun kind betalen. In tegenstelling tot de bewering van de VVD, zullen de voorgestelde bezuinigingen het zwaarst drukken op de minst brede schouders. Dat is voor GL een onacceptabele oplossing voor een structureel tekort op de begroting. Daarom steunt zij in principe het collegevoorstel. De formulering van de drie moties die ze wil indienen, is herzien; deze is aangescherpt. De VVD vraagt GL haar stelling toe te lichten dat de minstbedeelden het hardst getroffen worden door de voorgestelde bezuinigingen van de VVD. GL heeft dat net aangegeven: het jongerenbeleid en het MEC. De VVD merkt op dat de bezuiniging op het MEC geschrapt is. Mogelijk komt het wel in de kerntakendiscussie naar voren. GL zegt dat het voor dit jaar afgevoerd is, omdat het een te pijnlijke post was. Het gaat erom dat het een structureel tekort is. Dat kan niet gedekt worden met bezuinigingen op sociale en maatschappelijke voorzieningen. Dat is een verdeling van gelden die onrechtvaardig is. De VVD hoort geen concrete voorbeelden. Liberaal Leiderdorp merkt op dat het wethouder Gardeniers ging om feiten en beeldvorming. Hij gaf aan dat het achterhaald zou zijn te spreken over megalomane projecten. De Van Dale beschrijft de betekenis van het woord megalomaan: iemand die door grootheidswaanzin bezeten is. In het verleden heeft zij het woord megalomaan

16 130 diverse malen gebruikt, toen gesproken werd over W4 en de Centrumplannen. Dat waren projecten van de wethouder wiens naam vandaag niet meer genoemd mag worden. De PvdA zegt dat Liberaal Leiderdorp weer vergeet waarvoor W4 bedoeld is; ze laat de Kerkwijk en de Oranjewijk weer vallen. Liberaal Leiderdorp laat niemand vallen. De PvdA vergeet hierbij te zeggen wat de gevolgen zijn van de uitvoering van het project tot nu toe. Dat gaat ten koste van heel Leiderdorp. De PvdA merkt op dat alle besluiten rond W4 unaniem door de raad genomen zijn. Liberaal Leiderdorp bestrijdt dat. De grote financiële tekorten van W4, zijn de oorzaak van de huidige financiële problemen waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Leiderdorp is in de rode cijfers beland. Die cijfers moeten zwart gemaakt worden door Joe de loodgieter. De huiseigenaren in Leiderdorp gaan de 35% OZB-stijging betalen. Woensdagavond is gebleken dat de Leiderdorpse politiek in een diepe crisis is beland. De coalitie is nooit tot een hecht samenwerkingsteam gekomen. Het CDA heeft in haar dossier opgezocht dat ook de VVD unaniem voor het W4-traject gestemd heeft. Liberaal Leiderdorp vraagt haar meteen de notulen van alle agendapunten op te zoeken waarbij de VVD in de vorige periode heeft gewaarschuwd voor de gevolgen die nu realiteit zijn geworden. En hoe de VVD toen werd uitgelachen en weggehoond. De PvdA is benieuwd waarom de VVD dan voor heeft gestemd. Liberaal Leiderdorp zegt dat de VVD in een ver verleden voor heeft gestemd, vanwege het belang van de bewoners rond de A4. Toen de projecten begonnen zijn, heeft de VVD telkenmale gewaarschuwd voor de wijze waarop die projecten werden uitgevoerd en de risico s die gelopen werden; die zijn nu bewaarheid geworden. De PvdA zegt dat de gehele raad daarbij is geweest en dat heeft onderkend. Ook de VVD heeft toen voor gestemd. Liberaal Leiderdorp vindt dat juist het erge. Iedereen was erbij. De PvdA doet tot op de dag van vandaag alsof er niks aan de hand is. Zij heeft nooit voor dit waardeloze beleid gestemd. Zij heeft samen met anderen in deze raad gewaarschuwd voor de gevolgen waar Leiderdorp nu mee zit. De vorming van het college van PvdA, VVD en CDA was aanleiding voor het vertrek van de heer Langenberg bij de VVD. Hij geloofde niet in een gelijkwaardige samenwerking met PvdA en CDA. In een goede relatie moet men geven en nemen. Zolang iedereen gelijk geeft en neemt, gaat het goed. De VVD heeft veel ingeleverd toen zij de romance met CDA en PvdA aanging. Het gemeentehuis wordt gesloopt, Winkelhof wordt uitgebreid en er komt geen golfbaan. De belofte dat de OZB niet verhoogd zou worden, kan ook niet worden waargemaakt. De Leiderdorpse burger heeft niet veel aan dit college gehad. Het dorp dreigt onbestuurbaar te worden. Deelname aan een coalitie schept verplichtingen, aan elkaar en aan de burger. De VVD weigert nog meer van haar standpunten in te leveren. CDA en PvdA weigeren te bezuinigen. Ieder staat aan zijn eigen kant van de schutting en de sleutel is diep begraven. Alle drie de partijen zijn echter verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Drie competente wethouders wachten gelaten hun lot af. Als de VVD vasthoudt aan 0% OZB-stijging, en CDA en PvdA vasthouden aan 0% bezuinigingen, dan is de verwachting dat de VVD de stekker uit dit college en deze coalitie trekt. Deze scheiding leidt tot een urgente situatie die om een oplossing vraagt. Het wordt tijd dat deze drie partijen die ruzie hebben van hun toren afdalen en elkaar de hand reiken. Als dreigt te gebeuren wat iedereen vandaag verwacht, dan valt het college. Een gedoogcollege is voor haar geen optie. Dit dorp verdient een door een coalitie gedragen college. Er moet in dat geval z.s.m. om tafel worden gegaan om te bespreken hoe verder te gaan. Dat soort gesprekken moeten zoveel mogelijk in het openbaar plaatsvinden. De VVD heeft daar een belangrijke taak in; het is gebruikelijk dat de grootste partij een aanzet geeft tot een nieuwe coalitie. Zij roept BBL op hier eens goed over na te denken; CDA en PvdA roept zij op zelfstandig te opereren. Leiderdorp verdient een goed college. De huidige wethouders en de burgemeester zijn allen competente heren. Helaas voorziet de Wet niet in verkiezingen wanneer het college valt. Dat is jammer; zij is benieuwd naar de mening van de Leiderdorpse burger. Als de situatie die iedereen vermoedt, werkelijkheid wordt, roept hij partijen op het verleden te laten voor wat het is en in het belang van de Leiderdorpse burger te bekijken hoe dit dorp bestuurd kan worden. De VVD wil een korte toelichting geven op het amendement dat ze samen met BBL en Liberaal Leiderdorp heeft ingediend. In het amendement wordt in de jaren 2010 en 2011 een tekort weergegeven. Dat is niet de bedoeling. Daarom staat bij het allerlaatste punt in de toelichting dat de partijen willen voorstellen eerst in januari een keuze te maken tussen de verkoop van aandelen NUON of activeren van de RIS. De partijen menen daarmee een sluitende begroting voor de komende jaren te kunnen realiseren. GL merkt op dat haar motie op het convenant kinderen doen mee veranderd is in een amendement. [Schorsing.] Reactie college op moties en amendementen. Wethouder Gardeniers weet niet precies wat de status is van de amendementen 1, 2 en 3. Hij gaat ervan uit dat amendement 5 een samenvoeging is van andere amendementen. Het college wil dit amendement ernstig ontraden. Uitstel dan wel taakstellingen, zijn geen bezuiniging in het jargon van het college. De RIS-rente drukt wel op de exploitatie. Ten derde wordt de WWB twee keer ingeboekt; dat is reeds gebeurd. De voorziene ,- structureel van de Najaarsnota wordt niet meegenomen. Er worden veel risico s naar de toekomst verlegd. Het college zegt een kerntakendiscussie toe. Die moet z.s.m. gevoerd worden. Hij denkt dat het bijstellen van de intentie van een 10% OZB-verhoging - zoals staat verwoord in het voorstel - de inzet van de kerntakendiscussie moet zijn.

17 131 Wethouder Glasbeek wil amendement 4 - Kinderen doen mee - van GL ontraden op grond van de eerder aangegeven argumenten. Het is eenmalig geld. Als hier eenmalig invulling aan gegeven moet worden, zijn de uitvoeringskosten enorm hoog, waardoor er per saldo niet van een gigantisch effect sprake is. De votering van de gelden vanuit het rijk is bedoeld om een impuls te geven aan de kinderen van 110% minima. Het college wil bekijken of het in de bijzondere bijstand gevoegd kan worden, zodat er ook meteen in de uitvoeringssfeer een platform is om dat goed te geleiden. GL vraagt waarom dat niet nu als wijziging in de begroting opgenomen kan worden? Het geld wordt wel voor die doelstelling aan de algemene reserve onttrokken waar het per abuis beland is. Wethouder Glasbeek zegt dat - als je dit zou willen - het op een gegeven moment in de begroting verwerkt moet worden. Hij denkt dat dat het beste via de Voorjaarsnota kan; anders ziet hij de dekking niet; die is er op het ogenblik niet. Als de raad dit op een zinvolle manier binnen een redelijk tijdsbestek wil doen, is het van belang door te exerceren waarom het college van mening is dat de in het convenant genoemde potentiële uitvoeringsmogelijkheden niet de meeste gerede zijn om dat te doen. Als er iets gebeurt, krijgt dat een wat structureler karakter, terwijl het gaat om eenmalig geld. Dit haalt een discussie die sowieso over dit onderwerp gevoerd zou worden, enigszins naar voren. GL benadrukt dat ook eenmalige uitkeringen van het rijk die bedoeld zijn eenmalig iets te doen, voor de mensen voor wie ze bestemd zijn er wel toe doen. Dat geld moet wel bij de ontvanger komen die daarvoor aangemerkt is: de kinderen van bijstandsgerechtigden. GL wil dat veilig stellen. Het antwoord van de wethouder is haar niet helemaal helder. Wethouder Glasbeek merkt op dat dit voorstel en het convenant trachten te vermijden dat kinderen van minima minder meedoen aan sociale activiteiten op sport en educatief gebied omdat daar geen middelen voor zijn. Leiderdorp heeft in haar bijzondere bijstand een regeling - beperkt tot 100,-/gezinslid - die daarin voorziet. Dat is geen vette regeling. In het kader van de doelstelling van het convenant is het een invulling die daarin past. Bij het convenant - omdat het om een eenmalige exercitie gaat - worden een heleboel uitvoeringszaken als mogelijkheid aangedragen. Als Leiderdorp dit als eenmalige exercitie opzet, gaat dat gepaard met veel uitvoeringskosten en is het netto-effect niet groot. Voordat dit geld naar de algemene middelen vloeide, is gecheckt of de bedoeling van het convenant al in Leiderdorp gerealiseerd werd. Het zou op een andere manier kunnen, die de uitvoeringskosten tot een minimum reduceert. Dan wordt gebruik gemaakt van de bestaande uitvoering bij de bijzondere bijstand. Het bedrag van 100,- kan eenmalig verhoogd worden. Er kan ook een dialoog gevoerd worden of dit geen permanente faciliteit zou moeten zijn. Daarover kan niet op een achternamiddag besloten worden. Hij stelt voor dat in de totaalbespreking mee te nemen. Los daarvan is het niet als een aparte voor dit doel bestemde uitkering verwerkt in de begroting. GL wil dat wel. Wethouder Glasbeek ontraadt de motie ter zake zwerfvuil. Er is al beleid op dit punt. De motie t.a.v. de plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Het college ziet de noodzaak voor die groep leerlingen het nodige te doen, maar meent dat dit in de centrumgemeente gerealiseerd dient te worden; daar is de schaal aanwezig dit op een goede manier te doen. Een realisatie in Leiderdorp zou ogenblikkelijk regionale effecten hebben. Dat zit er - ook in financiële zin - vooralsnog niet in. Het gaat dan echt om redelijk forse kosten. GL heeft haar motietekst aangescherpt. In Leiden en Leiderdorp is een groot aantal hoogbegaafde leerlingen door deskundigen gesignaleerd. In Leiderdorp gaat het al om minimaal 50 kinderen - voldoende voor twee klassen en het maken van leeftijdsgroepen. In Leiden is er al een plusklas. De wachtlijst is enorm lang. Het is prachtig dat centraal te realiseren, maar Leiderdorp heeft haar eigen probleem op dit gebied. De gemeente geeft aan dat er al gekeken wordt naar een Leonardo-klas; er lopen al aanvragen. GL wil met deze motie bewerkstelligen dat vaart wordt gemaakt. De Voorzitter vraagt of er los van de stemverklaringen nog behoefte is aan een laatste inhoudelijke discussie. BBL merkt op dat door het college op haar motie inzake bezuinigingsrichtingen is gereageerd. Zij is blij met de toezegging dat nadrukkelijk naar het Sportbedrijf gekeken wordt. BBL verzoekt om een overzicht van de kosten van sociale werkplaatsen. Het laatste punt is afdoende beantwoord. BBL trekt de motie in. De PvdA vraagt of de eigen separate amendementen van VVD en BBL ingetrokken zijn. VVD en BBL geven aan dat deze ingetrokken zijn. Ook Liberaal Leiderdorp trekt het amendement dat zij heeft ingediend, dat een ander doel diende dan een normaal amendement, in, omdat zij hoopt dat dat doel ooit bereikt zal worden. GL zit met een praktisch probleem. Ze heeft het amendement van VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp bekeken. In de toelichting staat een aantal punten waarmee zij niet in kan stemmen, maar ook een aantal waarmee ze dat wel kan. Hoe wordt dit amendement in stemming gebracht? Als het amendement als geheel wordt ingebracht kan ze daar niet mee instemmen. Als het in onderdelen wordt ingebracht, kan ze op sommige onderdelen wel instemmen. De Voorzitter denkt dat dat laatste dan nog wel enig beraad vraagt. De VVD wil het amendement in zijn geheel in stemming brengen. Zij nodigt andere fracties uit te melden op welke punten zij eventueel akkoord zijn. GL zegt dat dat geen procedurele waarde heeft. De VVD beaamt dat; het heeft wel politieke waarde. De Voorzitter zegt dat aan intenties later een concrete invulling gegeven kan worden. [Schorsing.]

18 132 Stemming over moties en wijzigingsvoorstellen. Liberaal Leiderdorp heeft een punt van orde. Zij zal waarschijnlijk na besluitvorming over de begroting behoefte hebben aan een schorsing; ze wilde dat nu alvast aangeven. GL heeft besloten om de moties 2 en 3 aan te houden voor een volgend moment. De Voorzitter constateert dat vandaag niet over deze moties gestemd wordt. Er liggen nog twee amendementen: amendement 4 van GL (kinderen doen mee) en amendement 5 van VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp (begroting 2009). De VVD is tegen amendement 4 op basis van de gronden zoals door het college aangegeven. De PvdA zal voor amendement 4 stemmen. Zij is tegen amendement 5. De PvdA steunt het voorstel van het college, mits - daar is in de schorsing al even met het college over gesproken - de betaling gespreid kan over 10 of 11 maanden en niet slechts over 6. Het CDA is voor amendement 4 en tegen amendement 5. GL zal voor amendement 4 en tegen amendement 5 stemmen. In amendement 5 staan enkele sympathieke punten; hierover wil zij in een later stadium discussiëren. Liberaal Leiderdorp is tegen amendement 4 en voor amendement 5. Amendement 4 wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard met aantekening voor de fracties van VVD en Liberaal Leiderdorp dat zij geacht wensen te worden tegen te hebben gestemd. Amendement 5 wordt zonder hoofdelijk stemming verworpen; de fracties van VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp zijn voor, de fracties van CDA, GL en PvdA tegen. Besluitvorming over de begroting De VVD zal tegen de begroting stemmen. De voornaamste reden is de extra OZB-verhoging van 35%. De VVD meent een totaal ander proces met de coalitiepartners overeen te zijn gekomen. Dan heeft ze het niet over de afgelopen drie weken, maar deze gehele raadsperiode waar het ging om de financiële problematiek. Bezuinigingen waren hard nodig; dat is de afgelopen dagen keihard gebleken. De VVD-fractie stapt uit de coalitie. Daarnaast heeft zij haar wethouder gevraagd zijn ontslag in te dienen. De wethouder heeft haar reeds zijn antwoord gegeven, maar het lijkt haar juist dat hij dat antwoord zelf geeft. De PvdA gaat voor de begroting stemmen. Ze ervaart het als een verlies dat de coalitiepartijen er niet gezamenlijk uit zijn gekomen. Dat betekent veel beraad voor de komende periode. T.a.v. het derde beslispunt is afgesproken dat daar nog over gesproken zal worden, bijv. bij de kerntakendiscussie. Overigens gaat zij ervan uit dat de OZB breed gespreid betaald kan gaan worden. Het CDA is voor de begroting. Het is betreurenswaardig dat de coalitie er niet in geslaagd is de periode af te ronden. De VVD heeft aangegeven dat het een proces is. De coalitie heeft in februari en maart om tafel gezeten. Toen is ook al aangegeven dat als de coalitiepartners niet zouden veranderen, het afgelopen zou zijn. Er was de afgelopen maanden sprake van een moeizaam proces. Tijdens de vorige periode en de verkiezingsdebatten heeft het CDA gezegd dat het te gek voor woorden is dat de grootste partij van Leiderdorp buiten spel staat. Het is spijtig dat de grootste partij nu de stekker eruit trekt. Er ontstaat nu een nieuwe situatie. Iedereen zal zich moeten inspannen om het bestuurlijk goed te houden. In haar Algemene Beschouwingen heeft zij ook al aangegeven dat de vraag wat de bestuurskracht van Leiderdorp anno 2009 is, zich opdringt. Dat wordt de grootste uitdaging voor de komende tijd. Tegelijkertijd hebben we nog een proces met elkaar te gaan, m.n. t.a.v. de begroting en de kerntakendiscussie. Het is belangrijk over die onderwerpen op een goede manier van gedachten te wisselen. BBL zal tegen de begroting op alle drie de beslispunten stemmen. Zij vindt het jammer dat de raad er niet is uitgekomen. GL is voor de begroting. Het kan niet anders; zij heeft genoeg gedaan om andere mogelijkheden te zoeken. Nu wethouder Wassenaar verzocht is zijn portefeuille beschikbaar te stellen, wil GL een motie van vertrouwen indienen. Deze motie is een verzoek aan wethouder Wassenaar om zijn portefeuille niet beschikbaar te stellen. De VVD heeft de wethouder niet gevraagd zijn portefeuille ter beschikking te stellen, maar hem gevraagd zijn ontslag in te dienen; dat is iets anders. De Voorzitter zegt dat het juridische effect staatsrechtelijk gezien hetzelfde is. Liberaal Leiderdorp geeft aan dat de trieste situatie die door velen is voorspeld, werkelijkheid is geworden. De coalitie gaat uit elkaar. Dat is een drama voor de politiek als zodanig en voor Leiderdorp in het bijzonder. Hoe het zo ver heeft kunnen komen is de afgelopen dagen uitvoerig besproken. In deze raad hebben CDA en PvdA de

19 133 afgelopen jaren de arrogantie van de macht geëtaleerd. De VVD heeft af en toe onhandig geopereerd, maar terecht vastgehouden aan afspraak is afspraak. De VVD staat nu niet buiten spel; de kaarten liggen weer op tafel. Het CDA maakt terecht een opmerking over de bestuurskracht. Deze is gemeten. Geconcludeerd kan worden dat de bestuurskracht uiterst zwak is in dit dorp. De fractie van GL dient een motie van vertrouwen in. Zij vindt dat onbegrijpelijk en zal die niet steunen. Integendeel, zij dient een motie van wantrouwen in tegen het college nu de heer Wassenaar waarschijnlijk zijn portefeuille ter beschikking zal stellen. Er is geen meerderheid in de raad die dit college steunt. Zij vraagt om een schorsing teneinde de motie te kunnen formuleren. Liberaal Leiderdorp zal tegen de begroting stemmen; de argumenten daarvoor heeft ze al geëtaleerd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders met aantekening voor de fracties van VVD, BBL en Liberaal Leiderdorp dat zij geacht wensen te worden tegen te hebben gestemd. Wethouder Wassenaar voelt zich zwaar verbonden met Leiderdorp. Hij is gecommitteerd aan de moeilijke dossiers die er liggen. De wethouder is innerlijk verwarmd door de motie van vertrouwen van GL. Formeel beschouwd kan hij als wethouder van de raad blijven zitten. Er is echter ook nog zoiets als een politieke mores. Hij zit hier dankzij en namens de VVD. Ondanks het feit dat er gediscussieerd is en er een verschil van mening is - op veel dossiers overigens niet - is er ook een relatie met en vertrouwen van die fractie. Hij heeft een tweeledig gevoel. De wethouder voelt zich betrokken bij de zaken die spelen. Eigenlijk zou hij willen blijven werken. Het doet hem zeer, maar de politieke mores en de afspraken die normaliter gehanteerd worden verdienen bij hem de voorkeur. Hij zal - wat er ook gebeurt - zijn ontslag indienen. In theorie heeft de raad 30 dagen de tijd hem terug te roepen. Naast het indienen van zijn ontslag, zal hij ook zijn portefeuille ter beschikking stellen. Dank voor de motie, maar hij moet haar naast zich neerleggen. Als de motie aanvaard wordt, kan het formeel eigenlijk alleen als het gaat onder gedogen van de VVD-fractie. Dan zullen ook heel zware afspraken gemaakt moeten worden onder welke voorwaarden dat zou moeten. Gezien de discussie en gemaakte afspraken denkt hij niet dat dat aan de orde is. GL wil de motie van vertrouwen toch in stemming brengen. Het is in het belang van Leiderdorp dat dit college voort kan gaan. Het is een ramp en kapitaalvernietiging. BBL vindt het onbegrijpelijk. Volgens haar kan dit politiek niet. De wethouder heeft een politieke keuze gemaakt en die moet GL respecteren. GL zegt dat het haar recht is deze motie in stemming te brengen. Zij wil dat duidelijk wordt wie ervoor stemt dat deze wethouder die zijn taak uitstekend heeft vervuld en waarin zij het volste vertrouwen heeft, weggestuurd wordt om partijpolitieke redenen. De VVD merkt op dat hij niet wordt weggestuurd maar zijn ontslag neemt. GL voegt hier aan toe: met een dwingend advies van de fractie die hem gevraagd heeft wethouder te worden. Liberaal Leiderdorp vindt de woorden van wethouder Wassenaar duidelijk. Als liberale partij neemt zij zijn beslissing zeer serieus; de raad moet dat ook doen. GL benadrukt dat deze motie een vraag aan de raad is zich uit te spreken. Het is geen vraag aan de wethouder. Ze respecteert de keuze van de wethouder, maar wil dat de raad kleur bekent. [Schorsing.] Liberaal Leiderdorp komt om praktische redenen niet met het door haar aangekondigde voorstel. De Voorzitter constateert dat ter verdere discussie en besluitvorming de motie van GL voorligt. Wethouder Wassenaar waardeert de inhoud van de motie, maar zal hem naast zich neerleggen. Ook als iedereen voor stemt, zal hij toch zijn ontslag indienen gelet op de politieke mores die hij beoogt na te streven. De PvdA verzoekt om hoofdelijke stemming over de motie. De PvdA-leden zullen voor de motie stemmen, in de wetenschap wat de heer Wassenaar net gezegd heeft, maar als signaal dat het aan hem niet gelegen heeft en de PvdA hem graag zou behouden. Liberaal Leiderdorp heeft groot respect voor de persoon van de heer Wassenaar. Hij heeft de afgelopen periode meermalen en ook vanavond haar vertrouwen in hem uitgesproken. Zij heeft geen behoefte dat in een motie voor de bühne nog een keer te doen. Wethouder Wassenaar heeft net nogmaals gezegd dat hij zijn portefeuille ter beschikking zal stellen. Liberaal Leiderdorp respecteert dat. De VVD zegt dat het niet gaat om politiek vertrouwen in haar wethouder, maar de basis is aan de coalitie ontvallen. Natuurlijk heeft zij vertrouwen in de persoon van haar wethouder. Met die aantekening heeft ze geen probleem met de motie in te stemmen. Het CDA waardeert het werk en de inzet van de heer Wassenaar enorm. De motie van GL bevestigt dat nogmaals. BBL waardeert de wethouder enorm. Dat weet hij; zij heeft dat vaak tegen hem gezegd. Deze wethouder heeft de projecten vanaf 2006 op de kaart gezet en in kaart gebracht. Hij heeft dat goed gedaan. Zij vindt het echter politiek

20 134 niet correct dat zo naar hem uit te spreken. BBL heeft heel veel vertrouwen in de wethouder, maar vindt het politiek correct wat hij net gezegd heeft. GL is blij met alle reacties die de motie oproept; er wordt veel steun en vertrouwen uitgesproken. Zij wenst de partijen die de komende periode aan een oplossing moeten gaan werken veel sterkte toe. Er wordt hoofdelijke gestemd over de motie van vertrouwen van GroenLinks. De heer Van Jaarsveld: Voor. De heer Hekkelman: Voor. De heer Hollands: Voor. De heer Van der Hoogt: Voor. De heer Van Huut: Voor. De heer Joosten: Voor. De heer Langenberg: Tegen. De heer McDaniel: Voor. Mevrouw Meijer: Voor. Mevrouw Meiners: Voor. Mevrouw Van Reijn: Voor. De heer Staal: Voor. De heer Suijkerbuijk: Voor. Mevrouw Joester: Voor. De heer Teske: Voor. De heer Thunnissen: Voor. Mevrouw Vons: Voor. Mevrouw De Waard: Voor. De heer Cooijmans: Voor. Mevrouw Van Diepen: Voor. De motie wordt aanvaard met 19 stemmen voor en 1 tegen. [Applaus.] Wethouder Wassenaar spreekt zijn dank uit voor de uitslag. Hij constateert dat hij t.o.v. zijn benoeming promotie heeft gemaakt. De VVD zegt dat het goed gebruik in een situatie als deze is dat de fractievoorzitter van de grootste partij het voortouw neemt om te bekijken op welke wijze de raad verder moet. De VVD neemt haar verantwoordelijkheid en nodigt de fractievoorzitters uit reeds morgenochtend - en als dat niet mogelijk blijkt z.s.m. - bij elkaar te komen. De VVD neemt dit punt zwaar op en zal constructief meedenken aan een goede oplossing voor Leiderdorp. Het CDA waardeert het dat de VVD snel wil handelen. Haar fractievoorzitter kan echter morgen niet. GL zegt dat er een zittend college is. Wordt nu onder het zittende college gezocht naar een andere constellatie voor een coalitie? Zij hoort het graag als dat gebruikelijk is. De PvdA neemt de uitgestoken hand van de VVD graag aan. Lukt het morgen niet, dan moet een andere datum gevonden worden. Er moet een college komen dat op een meerderheid van de raad kan steunen. Dat is op dit moment niet meer het geval; hetgeen de VVD initieert is volkomen terecht. De Voorzitter constateert dat er initiatieven worden ontplooid. GL geeft aan dat er een actiecomité is opgericht om samen met burgers naar het Binnenhof te trekken om een kwijtschelding van de 19 miljoen eigen bijdrage aan de verbreding van de A4 onder de aandacht van de minister te brengen en ervoor te zorgen dat Leiderdorp dit bedrag mogelijk niet hoeft te betalen. Vanuit het comité is GL benaderd of ze de actie kan steunen. Ze heeft begrepen dat het moeilijk is dat als fractie te doen. Als partij doet ze dat wel; ze sponsort als partij één van de tien bussen die naar Den Haag gaan ( 300,-). GL roept de andere fracties met de daarachter liggende partijen op zich aan te sluiten bij dit initiatief. De Voorzitter heeft begrepen dat er al meer bussen gesponsord worden. De BBL heeft aan de kartrekker van deze actie haar steun in de vorm van sponsoring al toegezegd. BBL doet dat als partij. Hetzelfde geldt voor de PvdA. De fractie doet niet mee; leden van de partij kunnen wel meedoen. Zij zal nadenken over hetgeen over sponsoring is gezegd. Dat geldt ook voor het CDA. Ook de VVD heeft haar steun al toegezegd. Liberaal Leiderdorp steunt deze actie van harte. 5. Sluiting. De Voorzitter constateert dat er ingrijpende besluiten genomen zijn, die uiteindelijk tot persoonlijke consequenties voor wethouder Wassenaar hebben geleid. Er is nadrukkelijk waardering uitgesproken. Hij bedankt iedereen voor zijn inbreng, de griffie voor haar bijstand en in de persoon van de secretaris de medewerkers van de gemeente voor alle inspanningen op het laatste moment en het bijstaan in woord en geschrift, zodat de besluitvorming adequaat kon plaatsvinden. Hij sluit de vergadering. Het is 19.02h.

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de extra openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp, gehouden op dinsdag 1 december 2009 om 20.

Samenvattend verslag van de extra openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp, gehouden op dinsdag 1 december 2009 om 20. Samenvattend verslag van de extra openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp, gehouden op dinsdag 1 december 2009 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: De leden: Afwezig: Verslag: de

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 1 VALKENBURG AAN DE GEUL Begroting 2015 en meerjarenraming 20162018 Een analyse 11 november 2014 2 D66 heeft in de vergadering van de raadscommissie EFTR (29 oktober 2014) aangegeven tevreden te zijn over

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Het motto van dit college is bouwen. Bouwen in meer dan één opzicht. En het. college heeft gebouwd. Ondanks de forse bezuinigingen en de nog steeds

Het motto van dit college is bouwen. Bouwen in meer dan één opzicht. En het. college heeft gebouwd. Ondanks de forse bezuinigingen en de nog steeds Voorjaarsnota 2013. Voorzitter, Het motto van dit college is bouwen. Bouwen in meer dan één opzicht. En het college heeft gebouwd. Ondanks de forse bezuinigingen en de nog steeds voortdurende onzekerheid

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur.

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. INFORMATIEVERSLAG 1 Inleiding Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. Als verkenner heb ik van 26 tot en met 28 maart 2014 al vertrouwelijke gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

*BM1301485* BM1301485

*BM1301485* BM1301485 *BM1301485* BM1301485 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Op: 27 juni 2013 Aanvang: 16:00 uur Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis Aanwezig: Mevrouw S.C.C.M.

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0 Evaluatie agendacommissie (20 formulieren ingeleverd, 10 raad en 10 forum) Verwachtingen m.b.t. de agendacommissie Stelling Oneens Neutraal Eens Geen 1 Het is de verantwoordelijkheid van de agendacommissie

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen Agendapunt : 08 Voorstelnummer : 05-036 Raadsvergadering : 15 mei 2012 Naam opsteller : Beleidsmedewerker Welzijn Informatie op te vragen bij : 170 Portefeuillehouders : Onderwerp: Aanpassing verordening

Nadere informatie

E: I:

E: I: E: info@tangramonderzoek.nl I: www.tangramonderzoek.nl Inhoudsopgave 1.Inleiding...3 1.1Achtergrond en doel...3 1.2Onderzoeksmethode en respons...3 1.3Rapportage...3 1.4Samenvattende conclusies...3 Tabel

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Versie: 10 november 2014 t.b.v. raad Amendementen Wie Onderwerp Advies A1 CDA Schrappen precariomaatregel begroting 2015-2018 Met het schrappen van

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

Zienswijze m.b.t. ontwerp detailhandelsvisie Nederweert d.d. februari 2016

Zienswijze m.b.t. ontwerp detailhandelsvisie Nederweert d.d. februari 2016 1005201691074120011 Aan de gemeenteraad van de gemeente Nederweert. Raadhuisplein 1 6031 VR Nederweert - 4 MEI NR. Nederweert 01-05-2016 Zienswijze m.b.t. ontwerp detailhandelsvisie Nederweert d.d. februari

Nadere informatie