ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ij WOE - I Kostendeclaraties fll3"

Transcriptie

1 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards 20L] jr W0B - 4 Cred'itcards 014 il Àl0E - 5 Uaste onkostênvêrqoedi,ngen Raad,rran Eestuur l0j ij Wng - 6 VaEte onkostênvergoeding,en Raad,van B,estuur ä014 i lruûg; - 7 Factu,reÍr op' rekening 1"013 ; WüE - Factu:rÊn op, rekening "014 ji W0E; - Mohiele telefoonko,sten 01l l-ir l',\t0g Mobiele telefoonko,sten 0t4

2 VASTLE JST JDECLARATES 2013 Over ièht declaraties RVB Boêkstuk Rékeninò l SSgZOl SZZOO ,75 98,00 100,00 853,75 Omschr. decl.25l04l13 decl.1 6/09/1 3 Decl.l7l12l13 Periode Factuur decl.25l04l decl.1 6/09/ Decl.17l'12113 BREEDVELD FC LEJH PCJ HOGENDOORN PCW boekhoudkundig aanslu ting ok ok ok van de declaratieformulier aanwezg ok ok ok Þonnetje aanwezg ok ok ok doe[ van de uilgave restaurantbezoek /onderdeel representatie reiskosten / onderdeel representatie restaurantbezoek /onderdeel representatie

3 Selectie < 0002 (RvB) > u t het Grootboek Overzicht declaraties LUMCA Boekbtul ÞáriÁl, 1 Rekening Kpl, 0002 Project',: Valuta EUR 655,75 Omschr. decl.25lo4l13 Jaar 2013 Periode 5 Fac'tuur decl.25lo4l13 Leveiäñc. ' BREEDVELD FC LUMCA LUMCA EUR EUR 98,00 100,00 decl.l6109/13 Decl.17l12l decl.16/09/13 12 Decl.17l12l LEJH PCJ HOGENDOORN PCW 853,75

4

5 L T MC Declaratie diversen door personeel in oondienst 61t Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van stud ekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdelin!: Kosten plaets/stichtin g : Projectcode: Reiskosten: Datum Soort vervoer kies uit lijst kies uit liist kies uit lüst kies uil Ílst Prof.dr. F.C. Breedveld Personeelsnummer: 7029 tr Arts-assistent ff Overig ') Raad van Bestuur 0002 Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: Rapenburg 83a 2311GK Leiden ,738 Doel: kies u[ Ílsl kies uit liist kies uìt liisl kæs r.rfl /tsl Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto Kosten KM auto 0,00 0 0,00 0,00 0, e 0,00 0,00 0 0,00 Subtotaal: 0,00 0,00 Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: ßl Re p re se nt at i e ko ste n Diner met 3 leden RvB LUMC + 3 leden RvB Erasmus MC 655,75 lk es uit lijst e 0,00 urt lkies /þf 0,00 lkies uit lijst c 0,00 Aanvraag voorschot buitenlandse dienstreizeni (max 75% van de dagvergoeding) ") Datum Doel: Bedrag: ô 1)AlleenvoorArts-assistenten: zìjndekostengemaaktinhetkadervandeopleid ngtolspecialist? JA/NEE,) Bij reisdeclaraties hogerdan 0,19 per km, vindtfiscale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel 5.'1.3 van de CAO-UMC). 3) U dient na afloop van de dienstreis êen eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achterwege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht. Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding. Datum aanvraag: Handtekening aanvrâger: Handtekening direct leidinggevende: lr.p.c.j Naam direct le'idinggevende: orschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verbl'ljfs', en P, kamer 29 1, Declaratie Pe soneel in Loondienst november 201'l " 1 november2012

6 L C Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van stud ekosten: maak gebruik van hel formulier Declaralie Studie & OPleiding Gegevens aanvtager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichting : Projectcode: Dr. ir. P.C,J. ú Arts-assislent 1) El Overig Raad van Bestuur 0002 Pefsoneelsnummer: Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaals: BAN rekeningnummer: BC code rekeningnr: tst ( Reiskosten: Oatum: Soort veryoer: kies uit liist k es uit l jst k es u, /,tst kies ur'l /tlst Doel: kres uit Í.st kies urï /tst kies uif l,/sl kies urt û st Subtotaal: Plaats van vertrek: Plaats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM Kosten auto 0,o0 0 0,oo 0,00 0 0,00 0,00 0,0.oo o,00 0 0,00 0,00 Verblijf-,congres- en over ge kosten: Datum: Doelrsoort kosten: Taxi Utrecht-Gouda Toelichting: RvB Groene Bedrag: ,00 0,00 0,00 Aan Datul f P..rurutit Pã'loneel in Loondienst ax 75% van de dagvergoeding) r) Bedrag: 00 i) Alleen voor Arts-assistenten: zi. n de kosten gemaakt in het kader van de opleiding tot specialist? JA / NEE Voor arts-assistenlen geldt altijd een vergoeding van70o/o',) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,19 Pef km, vindt fiscale vefrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel 5'1 3 van de cao-umc)'!)udientnaafloopvandedienstre seeneindafrekeningmetbelalingsbewijzenlnteleveren. Er ls in het LUMG een declaratiehandleiding van kracht' Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zün met de inhoud van deze hendleiding' Datum aanvraag: ' Handtekening aanvrager: 'Øpø Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: stuur dit fo mulier lncl. betal ngsbswijzen voor voorschotten buitenlandse dienstfeizen, ov, verblilfs-' en overige kosten naar: crediteurenadm nistrat e, Postzone J1-P, kamer J'01-029' Documenlbeheerder: Sr. medewerker PA Revisiedatum: 1 augustus

7 Datum: _U - 2or"\ ;.1,:J. Taxi nr.: L l^ :1 _ N9 B 581BO2 Naam cliëñt: ) D /. E Faxnummãr Geb t/m ( tr cliënt: 6% CAL ) f

8 L U Mc Declaratie diversen door personeel in loondienst ry0 Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van studlekosten: maak gebruik van het formulier Declaratie Studle & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g : Projectcode: P,C.W. Hogendoorn E Arts-assistenl r) tr Overig RvB 0002 Personeelsnummer: Teiefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaals: BAN rekeningnummer: BC code rekeningnr Vreewükstraat l XK Leiden Oatum: Soort Doel: Plaats van verttek: Plaats van Kosten OV Bedrag Km auto Kosten kies uil liist kies u,t / isl 0,00 0 0,00 kies uit lüst k es u,l /4st 0,00 0 0,00 kies uil ûlst k'es uit r/sl e 0,00 0 0,00 kies uit lijst kies uí /rst 0,00 o 0,00 Sublotaal: Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum: Doel/soort Toelichting: lnfomatiebí eenkomst Studenten/decaan kìes uit lììst kies uit lijst kies uit liist 100,00 0,00 0,00 0,00 Aanvraag voorschot b Datum Doel: goed ng) r) Bedreg: 0,00 Personeel in Loondienst r) Alleen voor Arts-assislenten: zijn de kosten gemaakt in hel kader van de opleiding lol specialist? JA / NEE Voor arts-ass stenten geldt altijd een vergoeding van70o/o, 2) Bii reisdeclaraties hoger dan 0,19 per km, vindt f scale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel van de CAO-UMC)' ') u dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. Er s in het LUMC een decla atiehandleiding van kracht Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening ve klaart u bekend to zijn met de lnhoud van deze handleiding. Declaratiehandleidinq LUMC Datum aanvreag: Handtekening aanvrager: \.4 AJ Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur d t formulier lncl. betalingsbewjizen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verblijfs-, en overige kosten naar: Crediteurenadministratle ' PosÞone J1-P, kamer J-01'029' Autorisator: Hoofd PSA Documenlbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisat edatum: 1 augustus 2013 Revisiedatum: 1 augustus 2014

9 lt','! t Ê{ 2312 JS LEDEN TEL: f OHUSS J3]H N un3 ø0'0øt :TEP+ol fgolsd iãpoilqlnv bt:tq âì0 l0r ø0 :.^lçe 09Etxxxxxrrxxxxxxxx rçed )lnu0 oul'lv N u (ø90êþ00øøøøø0v) 0uLsSull 0gbgz0lø :etluåjejât þøt8 :Jeds6uJì:og ;luetltjel ø8hlt :Jueçç?rl i 10 LA,_CHOUFFE 3 FRSDRANK 1 VS JUP ER. 16 WTBER 'JF LFFFE KLTN i: 3t Totaal Exclusief 6 % BT{ 6 % BTll Exclusief BT' H00G BThl HOOG 36, 00 7,20 2,40 54, r 69 1 i t 6e8zþr9 - ø Nl(llll sn ztsz ur crlicun rmun8 l0'rllr3l3os \9' uoqjêpnoqsed Pin l,,"nsdas # :02: i0 BARKEEPTR 100, c' BDANKT TN TOT ZENS \.\ vil,ll'l. DEBURCHTLE D.EN. NL NFOODEBURCHTLEDTN. NL i {

10 VASTLEGG ST DECLARATES 2014 Overzicht: declaraties RVB 20't4 grondslag van de uitgave Boekstuk Rekeninô' s Bedrag 2.381,00 185,00 68,90 355,75 188,23 84, ,42 decl.24l02l14 decl.12105h4 decl.l 9/08/1 4 decl.19/08/14 ll decl.19/08/14 decl.08/01 / Perlode 2 decl.24l02l14 5 decl.12l05l14 8 decl.19l08l14 decl.19/08/'14 B ll decl.19/08/14 12 decl.08/01 i 5 Naam BREEDVELD FC LEJH PCJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ boekhoudkundig aansluiting ok ok ok ok ok ok declaratieformulier aanwezrg ok ok ok ok ok ok bonnetje aanwezrg ok ok ok ok ok ok doel van de uitgave zakendiner / onderdeel representatie restaurantbezoek /onderdeel representatie reiskosten / reiskosten, restaurantbezoek/onderdeel representatie reiskosten en representatiekosten reiskosten

11 LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA ç ö ö ç 'l / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR =:.;' -l'.)r4llil,j,,:; 2.381,00 185,00 68,90 355,75 25,90 162,33 84, ,42 decl.24l02l14 decl.12lo5l14 decl.19/08/14 ldecl.19/08/14 lldecl.l9108/14 ll decl.19/08/14 decl.08/01/ ' decl.24l02l14 decl.12losl14 decl.19/08/14 ldecl.l9/08/14 lldecl.l9/08/14 ll decl.l9/08/14 12 decl.08/01/15 lrätlallarì iftüdi BREEDVELD FC LE JH PCJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ

12

13 Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebru k d t formulier voor hel declareren van eis-,verblijf-, telefoon- en overige koslen die alleen aan uzelf dienen le worden uitbelaald' Voor het declareren van studlekoslen: maak gebru k van het formuller Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naamr Functie: Afdellng: Kosten plaatsistlchting: Projectcode: Prof.dr. F.C. tr Arts-assistenl r) tr Overig Raad van Bestuur 0002 Personèelsnummen Telefoon: Piepen Adres: Postcode / woonplaals: BAN rekeningnummen BC code rekeningnr ^ Raoenburq 83a GK Leiden NL65ABNA Oatum: Soort vervoea: Doel: Subtotaal: Plaats van vertrek: Plaals van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM 0,00 Kosten auto kies uil Ílst 0, lkies urt kies urt /øsl 0,00 0 c 0,00 lkies uit / üs kies uft Í rsf 0,00 0 e 0.00 lkies u,? /r1st kres uitlæf 0,00 0 0,00 Verblijf-,congres- en overige kosten Datum: Doelrsoort kosten: Toelichting: kies ult /ltst kosten caterino (zie biigaande brief + kopie nota's) kies uil liist Bedrag: koslen drank,494, k es uü /,,s1 llnnen 372,00 kres uit lt'st e 0,00 Aanvr Datum x 75% van de dagvergoeding)') Bedragi Personeel in Loondienst r)alleenvr,,^,,o-oo.,o,o,,,",,.rr lqeáosrengemaakrlnnetraqervandeopleidlngtotspecialist? JA/NEE Voor arls-assistenten geldt altljd een vergoeding van 70%. J Bij reisdeclaraties hoger dan 0,19 per km, vindt fiscale venekenlng plaals via uw salarisstrook (zie arlikel 5'-l '3 van de CAO-UMC)' ) u dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen ln le leveren. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht Deze kunt u vinden vla: ooor uw ondertekening verkleart u bekend te zijn met de lnhoud van deze handleiding. Dalum aanvreag: Handteken ng aanvré ger; Handtekenlng dhect leidlnggevende: Dr J Naam dlrecl leidinggevende: Stuur d t formul er incl, betalingsbewijzen voor voorschotten bu tenlandse dienstreizen, OV' verbl iê-, en overige kosten naar: Cred teurenadrn nistratie Postzone J1'P' kamet J'01{29' ' Aulorisaton Hoofd PSA Oocumenlbeheerder: Sr. lnedewerker PA Aulorisatiedatum: 1 augustus 2013 Revisiedatum: 1 augustus 2014

14 LBrns UNrvnnsrretn MnorscH Cnwrnun ardetins Raad van Bestuur postzone H-01-Q aan afzender Prof. d. F.C. Breedveld bezoekadres Albinusdreef 2,2ná ZA Leiden terefoon ax e-ma r uw reforentle datum 1,3 februan2074 onderwerp Declaratie DEC}TRATE Declaratie zakendiner aan huis dd. 6 februari 20lijvoor internationale gasten ter ere van het eredoctoraat van prof.clr..s. Smolen (geneeskunde) én een masterclass/grand rorurds door prof.smolen (W.oÐ, prof.kalden (Erlangen) en prof.maini (London, UK). Genodigden: prof.smolen, prof,kalden, prof.maini, prof.huizinga, prof.van der Heijde, prof.kloppenburg, prof.toes, prof.cats, prof.breedveld met partners * kinderen prof.smolen. Kosten catering Kosten drank Meubiliar, bestek, linnen Totaal s.--, L-- Graag overmaken op bankrekening NL65ABNA De kosten komen ten laste van kostenplaats Leiden, 13 februari 2014 T(B* *t F.C. Breedveld Voor alfto Dr.h þl' Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC Leiden

15 Dies Natalis T..v. dh. F. Breedveld P.a. Rapenbr:rg 83a 2311 GK Leiden Datum: 9 februari 2014 Declaratienumm er Betreft: Zakendiner op 6 februari 2014 F'ACT']R Zakendiner aan Huis 22perconen op 6 februari 2014 Arrangement voor u verzorgt door Kok aan Huis ETR EJR 7429,25 (excl. btw) 85,75 (6%bl\ìr) Te betalen aan Kok aan Huis EUR 1515,00 (incl. bfiv) Hartelijk dank voor uw gastvrijheid en graag tot een volgende Kok-aan-Huis-ervaring. Gaarne bin en l5 dagen betalen op rekeningnummer NL944RN o.v.v. bovenstaand declaratienummer Kolmoeslqqn 14 ' 2381 JGZoeterwoude. tel.: ?i4. rnob.: s 31 www,kokoonhuis.com. BANr NL94ABNA084.óó.00.70ó. BTW-idenlificqlie: N11753.ó8.600.BOl. KvKr 2809ó649

16 Rooseveltstaat 14b,2321B]l4 Leiden, Tel , Fax Dhr. Breedveld Rapenburg 83 A 231'l GK Leiden HUURCONTRACT Contract nr. : BEZORGEN Klant nr. : Behandeld door : mw. L.P. de Nobel Betreftwerk : Bezorgadres -;ezorgplaats Contactpersoon Telefoon ì Rapenburg 83 A Leiden T ngang huur Retour maandag 3 februari2014 maandag 10 februari 2014 S pecif i cati e ge h u u rd e goe d eren : Blad 1 van Artikel Aantal Omsc groot bord 27.5 cm / luxemburg 22 klein bord 20.5 cm / luxemburg 22 wijnglas bouquet 23 cl 22 wijnglas bouquet 29 cl 22 waterglas bouquet 32 cl 22 champagneflute bouquet 17 cl. 22 servet 45 x 45 cm beige 22 klein mes - amefa 22 kleine vork - amefa 22 vismes - amefa 22 visvork - amefa 22 grool mes - amefa 22 grole vork - amefa 22 gebaksvork amefa 22 cocklaill'rjslepel - amefa 12 conferentiestoel marineblauw 12 stoelhoes wit 1 schoonmaakkosten 1 Transport regio 1 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5,00.8,00 29,92 19,95 50% 33,00 11,00 8,80 8,80 8,80 11,00 15,40 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 60,00 48,00 29,92 19,95 Bezorgtijd/dag deel voor uur Beta i ngsco n d itie : Co ntant verpakking:.5x pvl hoog-4x glaskrat-1x b.b.-1x rolco Subtotaal BTY 21Vo over: 307,47 307,47 64,57 Totaalbedrag, 372,04 kend en akkoord-met de verhu onfuangen. Vermissing, diefstal en beschadiging is voor rekening van de klant. Handtekening huurder: ABNAMROB ank BTW nr. NL ' K.v.K

17 8TW-nr NL OO5849i RABO J72 BAN NL35RABc, SWFT/BlC-code RABONL2U - FATUUR t5 re8sr0l fllßhusdreef E P333 ZA LEDEH HET t$sl's[ facturistlel TERFSTRA'GF UÊH T blad B 16 È77? r51 0f E J }EHET D0llÊNE CtjEU l,lit g, 0,750 ltr, 13,00 ale. FiERRER 1NERÊAL ùjater+ FRONGils Emballage 'OET E THANDOH CHA'FAGHE BRUT,FERAL 0,750 ltr alc, Enbal lage ALEX FEJER ESF.F.it. CHAR/ LD FA ASO' HDt, LUXE TÊAFT F(]SVRUCHTEN 6C, ALÍAC]RE Tt]NJ' FLET.SC ONTEFALCO R155O 0,750 ltr, f ale. Speciale cottiprijs 6,, JUr, 11t '), 1?o lot 4 1r{ 1: 13i OUERZ Zegels Totralbedrag T0TAAL heeft u recht op,...,! x l)it is een Exelusief lilerl: van Slig.ro el(e) el {s) tens te, Eegeven 'l,lisselgeld 500,00 5,40 Totaal litens l00t: e,?98 ** artikel colli goederen hoog % btw btw hoog To emballaoe totaalgoederen laag % btw btw laag o/o goederen zonder btw Ale verkopen en leveringen geschieden ultslultend op de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechlbank te's-hertogenbosch gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leverlngsvoorwaarden.

18 L C Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebru k d t formulier voor het declareren ùan reis-,verblijf-, telefoon- en overige koslen die alleen aan uzelf dienen le worden uitbetaald' Voor het declareren van studlekosten: maak gebruik van het formulief Declaratie studie & opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g : Projeclcode: P.C,J. Le ih Mce vootz tter Raad van 0002 Personeelsnummen Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaats: BAN rekeningnummer: BC code rekenlngnn o Haaqweq 133 L AA Leiden Oatum: Soort veryoer: Doel: tr'es ur't l,iiy lt s urt f/st uit kies uit uil Subtotaal: PlaaG van veérek: Plaats van eankomst: Kosten Ov Bedrag Km auto KM 0,00 Kosten auto 0,00 o. o,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 tres u tlúst l*res urf ll st,0,00 0 0,00 0,00 Verblijf-,congres- en overige kosten Datum Doel/soort kosten: Toelichting: ln den Bedrag: uit Ë uìt Aanvt Datum < 75% van de dagvergoeding)') Bedrag: 00 Personeel in Loondienst r) Alleen voor Arts-assistenien: ziin de kosten gemaak in het kader van de opleiding tot specialist? JA / NEE Voor arls-assistenten geldt altijd een vergoedlng van70o/o',)bijreisdeclalalieshogerdan o,lgperkm,vlndtliscaleverrekeningplaatsviauwsalarisstrook(ziea.like 5'l.3VandecAo.UMc). 'j Uiient na afloop van de dienslreis een eindakeken ng met betallngsbewiizen ln te leveren' Er s ln het LUMC een declarat ehandteiding van kracht' Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verkfaart u bekend te zljn met de lnhoud van deze handle d ng' Datum aanvraag: 12-0s-2014 Handtekening aanvrageñ Handtekening direc't leidinggevende: Naam dkect leidinggevende: stuur dit formulier incl, betel ngsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, ov, verblíifs-' en overige kosten naar: Crediieurenadmlnistratie, PosEono J'l-P' kamer J-01{29' Aulodsator: Hoofd PSA Documenlbeheerden Sr. medewerker PA Revls edatum: 1 maart 2015

19 _).ì Er-,- tt 2o tsë <X F-X ú)h H,z Êc 14 zà i7- È- ',tr ll ll ll il il il il il il il il il il il il ll il il il il il il ll ll,:t ii t"", il r;i ll.r'!l,jl" il t{ t-=i Ë ;= Ë: t=j h-i i;j l'-- -.t r= {Lr!-r -.!-r :r "J' =l-ll =: trl f1l.:l: UrJ le: :i J' È _. -!;J LT ili [-1 ijj Þ: LU.:1 lrl :'1 f'.ì " j.+ Ê-r ::- t.r-t t:é _l tte: [ F_. LLt Erj.:f Lri f-l:'.:ï 4 Li LL rll lrl l--r [É -l FeÈrrïiiìb! Lú r:' Ul --.t = : i:: t:,\l ra 4 f, aj.-,.-r.._ rt i= tlr r'i F -- h1 ['- a-l :- +._l.ll l_l-l "É' È : lrt.d l:r t r:at LL t l.h --l l.- r:l.rt, f'.1,j"'.1 =,ry [-- Ê{ ì.[, :i lrt þ" i,'i E l'1 l"^ 1r: L: L $ \ {* 1r rr.' \ìc 4. n den Doofeot Turfnankt g 23T2 CE LEDEN ø Ìr; 't' 'r' _l-r Custoner's Copg Kassanr: 49QNø1 Uinkel: 998J89ø Boekinsspeniode 4t2B Refenent,ie. ølølzb9l }1HEsTRO (nøøøøøøøø43ø6ø) NG Tlv! xxxxxxxxxxxxxxx ØLí Pasnn! Ø4 Exp.datun:. 3ø/ø4/g BETFLNG Datur 2 ø8/ø5/2ø1,4 Z t1z Tnansnnl?937ø4 Totaal: 185,øø EUR \

20 l(\ E Declaratie diversen door personeel in loondienst Personeel in Loondienst Gebru k dit formulier voor het declare en van rers-,v'r urrr-, lelefoon- en overige kosten die alteen aan dienen te worden uitbelaald. Voor het declareren van studiekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g: Projectcode: H.P.J. Gerla Lid Raad van Bestuur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummen Telefoon: Piepen Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan XE Poortugaal NL1 71NG Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van Kosten OV aankomst: Bedrag Km auto OV Ovedeg / vercadeñng Poo lugaal Le den 12,80 e 12, ov Overleg / vegaderinq Porluoaal Rottedam w 3,80 0 s, OV Ovedeg / vergadering Pooduaaal Leiden 12,80 0 e 12, OV Oveleg / vergaderino Poorlugaal Rotte dam w 3, Subtotaal: 33,20 KM Kosten auto x k Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: Overíge kosten parkeerkaart tbv bezoek Kamer van Koophandel c 2,50 kies urï Ílsf 0,00 R es u t lijst c 0.00 kies url /þl 0,00 ^Aanvraag Datum voorschot buitenlandse d Doel: ') Bedrag: k îo- -L^.,r*h e ^ll-",1 Ànn-.,\ % 'z) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,19 per km, vindt fìscale verrekening plaats via (zie artikel van de CAO-UMC). r) U dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalíngsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achtenivege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleid ng van kracht Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding. Datum aanvraag: ' Handtekening aanvrager: Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verblijfs-, en overige kosten naar: Crediteurenadminist atie, Ji-p, kamer 29 Autorisaton Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisatíedatum: 1 juni 2014 Revisiedatum: juni 2015

21 h q. )t li Ì_ <1$\> cerdis':p Dagretour Schiedam Centrum Leiden Centraal orij: EtlR 12, ;38:.i.rlc_?14.C726 K! s;e 2 êà Geldig,ip lJl4 h Ë Schiedam Cenirum ".. Leiden Centiaal crþ EUR 12,80 i., :a2.2403' j: -=:lij::, F #ii 1î! tstj l4rrlli 14 i, ÍrlEl]Ft BE-,CALD rl tt lh åi ']i rllitlsth tr 5 Gemeente Rotterdam t ts H

22 L ->{ ' Declaratie diversen \ tì h'u door personeel in loondienst Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overlge kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald. Voor het declareren van studiekosten (indìen opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g : Projectcode: H.P.J. Gerla Lid Raad van Bestuur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummen Telefoon: Piepen Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan XE Poortugaal NL17N Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag KM Km auto Kosten auto Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: Representaliekosten Diner Amarone met CFO Erasmus MC 146, Overige kosten )arkeerkaart tbv diner (zie hierboven) 12, Represenlaltekosfen Diner Amarone met Peter den Elzen 185, Overige kosten Parkeerkaart tbv diner (zie hierboven) c 12,00 5?/o van de dagvergoeding)') Bedrag: Personeel in Loondienst 2) Bij reisdeclaraties hogerdan 0,19 perkm, vindtfiscale venekening plaats via uwsalarisstrook (zie artikel 5.'1.3 van de CAO-UMC):!) U dlent na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbew'rjzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achterwege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht. Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekerid te z'rjn met de inhoud van deze handleiding. Declaratiehandleidinq LUMC Datum aanvraag: 19-08'2014 Handtekening aanvragen Handtekening dirêct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verblijfs-' en overige kosten naar: Crediteurenadministntie, J'l-P' kamer 29 Autorisator: Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorísatiedatum: 1 juni 2014 Revisiedatum: 1 juni 2015

23 A'marone resta,urant T ìfel iil E*sTEì{ i? }fl}{tj 2 lil SAi FTLLEËRT{il 1 JJ5 D'MA J6E? i!l trtl t't0,i,5,1. nno*oo,t,,*f?jouront 3srl JN RoTfllDAn ø19-414sc8 r fmçlrifå'#a; *,TîÏli:il'":"#å?"" ål!,''*''**'sør Pasnrr 06 ø1/øq/zø14 Totaal:./:tS Auth' code: 6? '25 EUR U HEEFT BETAALD 1 l/1 FAi$i'l 5Èr{ FtüEERilil? ffj$flil E5i.ñESS[' r tiüfft 1 H-å5 ATJì, HT? Fi{rìt:ililE TtD[trlli S -BTTL. E)(L.ETH Lffiü BTH L 4AG Ä*L.ETH liffie ÊTH lëtl,; q,5'j '-r l 1 l1,ü4 ',50 Fr,5Ð fi.0ü 1+Ë,:l lu.8j Ë, t? -ti,lp UtìU TTL. 14,å, i= *tr t*i.lti LjEnË Lili Ïrliiä i'f ì 07 Af,filrilq l1!!ù Meent NG : E F 5 h l;e=t E'l -:: i #=JÉ == LL =+í i*= i'i i!jã'jå f,t,'1i+ii+ iï, ifltiìt =*-Liä BETMLD Gemeente Rotterdam )4697 :

24 Trarone restaurant Posl-rorr-<enbo AHARONE RESTAURAHT 3ølt JN ROT'TERDA 010_ t ft +ii:#lliå,,l'!ü1,',ï. lïåj;'* Pàsrxxxxxuxxxãsx TfiFEL 111 Gi\5TET 1 1/1 Fåir"{fl 1 r1-.{5 fiðt Ht-.Tì'l.-T,J5 û'äfl+}i'li! H Jli åt1.lr1l':"ctre lt! H*liúììt iietu /+..j 5LETTL. EXL.ETH LHÉ ETH LäåË tx[l,e]til H'ïü ETH tnrlüë J.-i; :jl ',j r'- Î.n : tl_ i!ii i. l*' ir ltu, i.iu r ii 232Ø!22914 Auth. code: ^r$ Ïotaalr 1gS,A0 EUR U HT-EF BETAALD TTL"?.4 '-.'E Å -1 r '-r $rt [+i{ä Uffifr l]h t:ez0tfi HrlE il *FF:2014 il:ll

25 Declaratie diversen door personeel in loondienst \4 lo Gebruik dit formuller voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van studiekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaatsistichting: Projectcode: H.P.J. Gerla Lid Raad van Bestuur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummer Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan 1 3 t76 XE Poortuoaal NLl 7tNG Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM Kosten auto Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: Wiinoakket tqv afscheid DJ Verbeek G 25, Representatiekosten V roene Hart Ziekenh Overþe kosten V leaseauto buitenland c leaseauto e 45, Overige kosten t-/ Overige kosten buitenland 57,57 75o/ovan de dagvergoeding)!) Bedrag 00 tilil llill ilil llil lilll lilll lilll lllll llll llll Personeel in Loondienst 2) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,1 9 per km, vindt fiscale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel 5. 1,3 van de CAO-UMC)' "j U dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achterwege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC ee4 declaratiehandleiding van kr cht Deze kunt u vinden vla: Doot uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding. Datum aanvrâag: Handtekening aanvrager: Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorcchotten buitenlandse dienstreizen, OV, verbl'tjfs-' en overige kosten naar: Crediteurenadministratie, J1-P, kamer 29 Autorisator: Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisatiedatum: 1 iuni 2014 Revisiedatum: 1 jun 2015

26 {Þ wî,ü,r(ef 5 it CARTE fac,gy GrouP Date ll-ø8-2øt4 18:Ø5 L x Pompe 2 Volume Prix EurosuPer 3ó.88 f.561/ e iun zt.aø% :å3z Net A 15- l4-57 ST Pour ìnfo rmat ì on ; 391.?1 DEB TCKET CL ÏENT A CONSERV ER EUR FRF üïlîiïaäåi','"n""''2137 lo Thank gou and have a safe journeg! qù <Ì N N co $ (oo(o t-o.-o o a H to ḻ Z o -OL- J- 3 o o J UJ F $ on t-lj o (f) O tll É úirno o)o)o --N ooñ rll)u c\ (Ð o n N -C' ot- =oz' f--< z.z.z.û l'- -2-).=2. xfo ===ujco) c{ Í) (o(o -oo of -oto z. \. o-) :tro-\. o-o É.cDo o- G. -. e.\* ôj'. UJ F CARTE BANCA]RE LE A 18-3s-24 STATON CABNE U 07 RUOþiS dcS93b25c77cc7b iontant DEBT TiCKET CLENT A CONSERVER EUR

27 LÍ Mc Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblüf-, telefoon- en overige kosten d e alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van stud ekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichting: Projectcode: H.P.J. Gerla L d Raad van Besluur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummer: Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaâts: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan XE Poortuoaal NL1 71NG Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM Kosten auto Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten Toelichting: Bedrag: overige kosten tanken n Voorschoten ivm n iet functioneren tankoas e 50, overige kosten in het c 34,41 Aanvraag voort Datum Doe 'an de dagvergoeding) ) Bedrag: Personeel in Loondienst 2) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,1 9 per km, vindt fiscale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel van de CAO-UMC)'.) u dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achtenvege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht. Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding' Datum aanvraag: Handtekening aanvrager: Handtekeriing direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV' verblijfs-' en overige kosten naar: Cred teurenadministratie, Jl-P, kamer 29 Autorisator: Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisaliedatumt 1 iuni 2014 Revisiedatum: 1 juni 20"15

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

TRIP SUMMARY AND RECEIPT

TRIP SUMMARY AND RECEIPT TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:kl H4PXSD E-ticket issue date:03mar Issued by:nl KLM NETHERLANDS Be sure to take the Trip Summary And Receipt with you. Some airports require a Trip Summary

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum december 215 Type bestuursko sten Reis- en verblijfkosten Bedrag 157,91 Toelichting 16, 22, 6,C 5 NOV NH ATLANTA

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1.

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1. Som van Transactiebedrag Naam dir.lid/partner reisnumme datum bestemming reden reis partner mee cash EUR soort uitgaven Totaal Knot 1 6-7 juli Frankfurt ECB Governing Council nee verblijfkosten 252,00

Nadere informatie

Openbaarmaking Eestuurskosten

Openbaarmaking Eestuurskosten Aan: SG Hierbij treft u de set de openbaar te maken bestuurskosten over de maanden november 216 t/m januari 217 aan van de bewindspersonen SZW en de MT-leden SZW. Graag uw paraaf voor publicatie. Datum:

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91. Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum juni 2015 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 10.298,91 Toelichting Schipho Group Factuur Ministerie

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2.

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2. internet check-in Check-in bevestiging pagina Luchthaveninstructies 1 Instapkaart /24FEB ROVERS/HENNY 2 Instapkaart /24FEB ROVERS/HILDEGARD 3 Instapkaart /24FEB ROVERS/JUDITH 4 Instapkaart /24FEB ROVERS/RENE

Nadere informatie

Bestuurskosten November/December 2014

Bestuurskosten November/December 2014 Bestuurskosten November/December 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.617,66 . NE1TO 01. BCD Travel Nederland BV. Phone Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax Lange

Nadere informatie

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek ~fl 2oiZ 0 K1~n L 13cm ~-GRAVENH~GE Kassanr~ Winkel BoekingmPeIiOde 21S? Referentie MASTERCARD MASTERCARD Pas: Pasnr: ~i. BETALING Datum: 15,R6,2812 11:59 Auth. code: Totaal: 174,50 EUR U HEEFT BETAALD

Nadere informatie

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Van: noreply@tudelft.nl [mailto:noreply@tudelft.nl] Verzonden: vrijdag 21 januari 2011 0:02 Aan: M. van Edewerker Onderwerp:

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Minister Periode Oktober 216 Totaal bedrag,- Staatssecretaris Periode Oktober 216 Totaal bedrag 231,31 Brussel VCK Travel B.V. Laan 2 2512 GN DEN HAAG Tel: +31 737 5555 Fax: +31 7 37 5556 Internet: www.vcktravei.ni

Nadere informatie

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-.

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-. INSCHRIJFFORMULIER / PRIJSOVERZICHT I. Reisarrangement Ondergetekende bevestigt hierbij de deelname van de volgende persoon/personen aan de groepsreis naar de National Funeral Directors Association (NFDA)

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

e Waalre n verblijfskosten b j P&o)

e Waalre n verblijfskosten b j P&o) lan Brennineijer --< _< Hanneke Balk it_to-2-øtto (h, José van Dijk it -lo *ttctt Paul van Liempd tl-lo-q-òt6 Y^$- t Alexander van Holstein It - to'zot6 /ll/'r Retour: Bestuurssecretariaat e Waalre n verblijfskosten

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum Geodan 27112012 331 _ B/CFD SSC verwerking - EEN WERELD VAN GEO-INFORMATIE, Logistteknr Belastingdienst/Oost T a v Crediteurenadministr Postbus 5105 7600 VL ALMELO g áootboekrim kostensegment Paraat F1

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Bestuurskosten december 2016

Bestuurskosten december 2016 Bestuurskosten december 2016 ( zzz 1. Declaratie dienstreizenv4 Bijlagen: Opdrachtg./Instelling: 23755/1 Omschrijving OI: Nza Registratienummen Werknemernaam: RJPiansen Persoonsnr/Dwolgnn Geboortedatum:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Type bestuurskozten Reiskosten Datum Mei 214 Functionaris DGV Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Toelichting Bedrag 947,1 Departement VWS 2SOOBB DenI-laag Postbus 1656 tav Code 2149-1966-42732

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS staatssecretaris Datum juni 2016 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 1768,74 Toelichting Factuur datum Reiziger

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

HOTEL COPY - Intercontinental The Barclay New York

HOTEL COPY - Intercontinental The Barclay New York HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 322498 Ms MARIANNE DE MEULENAER Mr FREDERIK GEUDENS Ms CINDY VAN DE VEN Date: 07 JAN 2010 Booking done by : Postal

Nadere informatie

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262 Customer Vertrek 30/4666 62778 ONTVANGEN 2 8.06.3 Corporate Travel Consultant CBS T.a.v. Crediteurenadministratie Kamer P' NL- Uw BTW nummer; NL824.83.297.B0 FACTUURDATUM : 28/06/203 CREDrrNOTA: 367262

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

KLM & AIR FRANCE introduceren nieuwe tarievenstructuur voor vluchten tussen Europa en VS/Canada Light, Standard, Standard + Doelgroep 2

KLM & AIR FRANCE introduceren nieuwe tarievenstructuur voor vluchten tussen Europa en VS/Canada Light, Standard, Standard + Doelgroep 2 KLM & AIR FRANCE introduceren nieuwe tarievenstructuur voor vluchten tussen Europa en VS/Canada Light, Standard, Standard + Q&A (versie 1 intern en extern - 7december 2017) Index Pagina Doelgroep 2 Tarieven

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Aan: SG. Via :directeurbo

Aan: SG. Via :directeurbo Aan: SG Via :directeurbo Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand oktober 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf voor

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Datum: Para oo akkoord:

Datum: Para oo akkoord: Aan: SG Via : directeur BO Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand november 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Om een of meerdere pakketten te laten afhalen door UPS, kunt u een afhaalopdracht inplannen op www.ups.com. Kies vervolgens:

Om een of meerdere pakketten te laten afhalen door UPS, kunt u een afhaalopdracht inplannen op www.ups.com. Kies vervolgens: Collectie van uw pakketten Het zelf inleveren of laten afhalen van uw pakketten Om een of meerdere pakketten te laten afhalen door UPS, kunt u een afhaalopdracht inplannen op www.ups.com. Kies vervolgens:

Nadere informatie

Model specificatie kosten per fractie en model financiële. verantwoording. Model specificatie van kosten per fractie. Omschrijving. Bedrag.

Model specificatie kosten per fractie en model financiële. verantwoording. Model specificatie van kosten per fractie. Omschrijving. Bedrag. Model specificatie kosten per fractie en model financiële, ^ C h r i s t e n u n i e verantwoording? n l R 2015 Model specificatie van kosten per fractie. Datum Omschrijving Bedrag Bonnummer Werkbezoek

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 Bestuurskosten Periode maart 2016 Functionaris Minister, drs. E.M.J. Ploumen Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 De factuur heeft betrekking op 2 reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt 356,95

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Datum februari 2015 Functionaris minister Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Toelichting Bedrag 1.470,31 Departement VWS LORbNA Ministerie VWS/factuuradministratie

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50 Bestuurskosten Periode Februari 2016 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 690,50 INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 2511 CL Den Haag T (+31)

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS DGCZ Datum December 2016 Type bestuurskosten Bedrag Reis-, verblijf- en opleidingskosten 10.768,16 Toelichting NSOB. 1 Nederlandse

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1200 TV HILVERSUM Contactpersoon Postbus 15016 Postbus 20901 Journalist RTL Nieuws Den Haag Plesmanweg 1-6 René Lukassen Infrastructuur en Milieu Ministerie van > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 T 070-456 0000 F 070-456 1111 Contactpersoon Infrastructuur en Milieu Ministerie van ningen gevolgd ter voorbereiding

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

SBE03 98. 195,08 95. 156,19 48. 213,34 SBE06

SBE03 98. 195,08 95. 156,19 48. 213,34 SBE06 NEW YORK CG Budgethouder:RSA Boek Datum: Kwartaal: Post/HC:NYC Uitgaven/ontvangsten Euro 2012 2013 2014 01-Bedrijfsvoeri SBE01 10075 Purchase inventory 12.876,17 10085 Purchase computerizationmaterials/maintenence/rent,

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Q & A. Aangepaste KLM- en Air France-tarievenstructuur voor. Economy Class-reizen binnen Europa (inclusief Noord-Afrika) LIGHT - STANDARD - FLEX

Q & A. Aangepaste KLM- en Air France-tarievenstructuur voor. Economy Class-reizen binnen Europa (inclusief Noord-Afrika) LIGHT - STANDARD - FLEX Q & A Aangepaste KLM- en Air France-tarievenstructuur voor Economy Class-reizen binnen Europa (inclusief Noord-Afrika) LIGHT - STANDARD - FLEX Index Pagina Scope 2 Tarieven en boekingen 3-6 After Sales

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Inkomsten - Uitgaven 2011

Inkomsten - Uitgaven 2011 2011 Jaaroverzicht Inkomsten - Uitgaven 2011 EXIM TZN Vereniging pakket NGO account BedrijfsSpaarrekening NL52 RABO 0142 9234 78 0795633331 NL30 RABO 3632 7418 59 Onderwerp Bron Credit Debet Credit Debet

Nadere informatie

ABN AMRO Credit Card. Zó gebruikt u uw ABN AMRO Credit Card. Informatie: ABN AMRO Creditcard Services 0900-80 16 (Lokaal tarief)

ABN AMRO Credit Card. Zó gebruikt u uw ABN AMRO Credit Card. Informatie: ABN AMRO Creditcard Services 0900-80 16 (Lokaal tarief) Informatie: ABN AMRO Creditcard Services 0900-80 16 (Lokaal tarief) www.abnamro.nl/creditcards ABN AMRO Credit Card Zó gebruikt u uw ABN AMRO Credit Card 75373/AAB/BRO34 augustus 2009 Inhoud Overal ter

Nadere informatie

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85 Bestuurskosten jan-mrt 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 2.449,85 323o BCD Travel Nederland BV.. Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD traie 1 Phone Lange Kleiweg

Nadere informatie

Bestuurskosten januari - februari 2017

Bestuurskosten januari - februari 2017 Bestuurskosten januari - februari 2017 Functionaris Staatssecretaris Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 1.399,66 . 8CD travel BCD Travel Nederland BV. Phone Eeropalaan 400 E-Mail cfc-noreply@bcdtravel.ni

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie