ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ij WOE - I Kostendeclaraties fll3"

Transcriptie

1 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards 20L] jr W0B - 4 Cred'itcards 014 il Àl0E - 5 Uaste onkostênvêrqoedi,ngen Raad,rran Eestuur l0j ij Wng - 6 VaEte onkostênvergoeding,en Raad,van B,estuur ä014 i lruûg; - 7 Factu,reÍr op' rekening 1"013 ; WüE - Factu:rÊn op, rekening "014 ji W0E; - Mohiele telefoonko,sten 01l l-ir l',\t0g Mobiele telefoonko,sten 0t4

2 VASTLE JST JDECLARATES 2013 Over ièht declaraties RVB Boêkstuk Rékeninò l SSgZOl SZZOO ,75 98,00 100,00 853,75 Omschr. decl.25l04l13 decl.1 6/09/1 3 Decl.l7l12l13 Periode Factuur decl.25l04l decl.1 6/09/ Decl.17l'12113 BREEDVELD FC LEJH PCJ HOGENDOORN PCW boekhoudkundig aanslu ting ok ok ok van de declaratieformulier aanwezg ok ok ok Þonnetje aanwezg ok ok ok doe[ van de uilgave restaurantbezoek /onderdeel representatie reiskosten / onderdeel representatie restaurantbezoek /onderdeel representatie

3 Selectie < 0002 (RvB) > u t het Grootboek Overzicht declaraties LUMCA Boekbtul ÞáriÁl, 1 Rekening Kpl, 0002 Project',: Valuta EUR 655,75 Omschr. decl.25lo4l13 Jaar 2013 Periode 5 Fac'tuur decl.25lo4l13 Leveiäñc. ' BREEDVELD FC LUMCA LUMCA EUR EUR 98,00 100,00 decl.l6109/13 Decl.17l12l decl.16/09/13 12 Decl.17l12l LEJH PCJ HOGENDOORN PCW 853,75

4

5 L T MC Declaratie diversen door personeel in oondienst 61t Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van stud ekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdelin!: Kosten plaets/stichtin g : Projectcode: Reiskosten: Datum Soort vervoer kies uit lijst kies uit liist kies uit lüst kies uil Ílst Prof.dr. F.C. Breedveld Personeelsnummer: 7029 tr Arts-assistent ff Overig ') Raad van Bestuur 0002 Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: Rapenburg 83a 2311GK Leiden ,738 Doel: kies u[ Ílsl kies uit liist kies uìt liisl kæs r.rfl /tsl Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto Kosten KM auto 0,00 0 0,00 0,00 0, e 0,00 0,00 0 0,00 Subtotaal: 0,00 0,00 Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: ßl Re p re se nt at i e ko ste n Diner met 3 leden RvB LUMC + 3 leden RvB Erasmus MC 655,75 lk es uit lijst e 0,00 urt lkies /þf 0,00 lkies uit lijst c 0,00 Aanvraag voorschot buitenlandse dienstreizeni (max 75% van de dagvergoeding) ") Datum Doel: Bedrag: ô 1)AlleenvoorArts-assistenten: zìjndekostengemaaktinhetkadervandeopleid ngtolspecialist? JA/NEE,) Bij reisdeclaraties hogerdan 0,19 per km, vindtfiscale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel 5.'1.3 van de CAO-UMC). 3) U dient na afloop van de dienstreis êen eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achterwege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht. Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding. Datum aanvraag: Handtekening aanvrâger: Handtekening direct leidinggevende: lr.p.c.j Naam direct le'idinggevende: orschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verbl'ljfs', en P, kamer 29 1, Declaratie Pe soneel in Loondienst november 201'l " 1 november2012

6 L C Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van stud ekosten: maak gebruik van hel formulier Declaralie Studie & OPleiding Gegevens aanvtager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichting : Projectcode: Dr. ir. P.C,J. ú Arts-assislent 1) El Overig Raad van Bestuur 0002 Pefsoneelsnummer: Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaals: BAN rekeningnummer: BC code rekeningnr: tst ( Reiskosten: Oatum: Soort veryoer: kies uit liist k es uit l jst k es u, /,tst kies ur'l /tlst Doel: kres uit Í.st kies urï /tst kies uif l,/sl kies urt û st Subtotaal: Plaats van vertrek: Plaats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM Kosten auto 0,o0 0 0,oo 0,00 0 0,00 0,00 0,0.oo o,00 0 0,00 0,00 Verblijf-,congres- en over ge kosten: Datum: Doelrsoort kosten: Taxi Utrecht-Gouda Toelichting: RvB Groene Bedrag: ,00 0,00 0,00 Aan Datul f P..rurutit Pã'loneel in Loondienst ax 75% van de dagvergoeding) r) Bedrag: 00 i) Alleen voor Arts-assistenten: zi. n de kosten gemaakt in het kader van de opleiding tot specialist? JA / NEE Voor arts-assistenlen geldt altijd een vergoeding van70o/o',) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,19 Pef km, vindt fiscale vefrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel 5'1 3 van de cao-umc)'!)udientnaafloopvandedienstre seeneindafrekeningmetbelalingsbewijzenlnteleveren. Er ls in het LUMG een declaratiehandleiding van kracht' Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zün met de inhoud van deze hendleiding' Datum aanvraag: ' Handtekening aanvrager: 'Øpø Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: stuur dit fo mulier lncl. betal ngsbswijzen voor voorschotten buitenlandse dienstfeizen, ov, verblilfs-' en overige kosten naar: crediteurenadm nistrat e, Postzone J1-P, kamer J'01-029' Documenlbeheerder: Sr. medewerker PA Revisiedatum: 1 augustus

7 Datum: _U - 2or"\ ;.1,:J. Taxi nr.: L l^ :1 _ N9 B 581BO2 Naam cliëñt: ) D /. E Faxnummãr Geb t/m ( tr cliënt: 6% CAL ) f

8 L U Mc Declaratie diversen door personeel in loondienst ry0 Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van studlekosten: maak gebruik van het formulier Declaratie Studle & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g : Projectcode: P,C.W. Hogendoorn E Arts-assistenl r) tr Overig RvB 0002 Personeelsnummer: Teiefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaals: BAN rekeningnummer: BC code rekeningnr Vreewükstraat l XK Leiden Oatum: Soort Doel: Plaats van verttek: Plaats van Kosten OV Bedrag Km auto Kosten kies uil liist kies u,t / isl 0,00 0 0,00 kies uit lüst k es u,l /4st 0,00 0 0,00 kies uil ûlst k'es uit r/sl e 0,00 0 0,00 kies uit lijst kies uí /rst 0,00 o 0,00 Sublotaal: Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum: Doel/soort Toelichting: lnfomatiebí eenkomst Studenten/decaan kìes uit lììst kies uit lijst kies uit liist 100,00 0,00 0,00 0,00 Aanvraag voorschot b Datum Doel: goed ng) r) Bedreg: 0,00 Personeel in Loondienst r) Alleen voor Arts-assislenten: zijn de kosten gemaakt in hel kader van de opleiding lol specialist? JA / NEE Voor arts-ass stenten geldt altijd een vergoeding van70o/o, 2) Bii reisdeclaraties hoger dan 0,19 per km, vindt f scale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel van de CAO-UMC)' ') u dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. Er s in het LUMC een decla atiehandleiding van kracht Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening ve klaart u bekend to zijn met de lnhoud van deze handleiding. Declaratiehandleidinq LUMC Datum aanvreag: Handtekening aanvrager: \.4 AJ Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur d t formulier lncl. betalingsbewjizen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verblijfs-, en overige kosten naar: Crediteurenadministratle ' PosÞone J1-P, kamer J-01'029' Autorisator: Hoofd PSA Documenlbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisat edatum: 1 augustus 2013 Revisiedatum: 1 augustus 2014

9 lt','! t Ê{ 2312 JS LEDEN TEL: f OHUSS J3]H N un3 ø0'0øt :TEP+ol fgolsd iãpoilqlnv bt:tq âì0 l0r ø0 :.^lçe 09Etxxxxxrrxxxxxxxx rçed )lnu0 oul'lv N u (ø90êþ00øøøøø0v) 0uLsSull 0gbgz0lø :etluåjejât þøt8 :Jeds6uJì:og ;luetltjel ø8hlt :Jueçç?rl i 10 LA,_CHOUFFE 3 FRSDRANK 1 VS JUP ER. 16 WTBER 'JF LFFFE KLTN i: 3t Totaal Exclusief 6 % BT{ 6 % BTll Exclusief BT' H00G BThl HOOG 36, 00 7,20 2,40 54, r 69 1 i t 6e8zþr9 - ø Nl(llll sn ztsz ur crlicun rmun8 l0'rllr3l3os \9' uoqjêpnoqsed Pin l,,"nsdas # :02: i0 BARKEEPTR 100, c' BDANKT TN TOT ZENS \.\ vil,ll'l. DEBURCHTLE D.EN. NL NFOODEBURCHTLEDTN. NL i {

10 VASTLEGG ST DECLARATES 2014 Overzicht: declaraties RVB 20't4 grondslag van de uitgave Boekstuk Rekeninô' s Bedrag 2.381,00 185,00 68,90 355,75 188,23 84, ,42 decl.24l02l14 decl.12105h4 decl.l 9/08/1 4 decl.19/08/14 ll decl.19/08/14 decl.08/01 / Perlode 2 decl.24l02l14 5 decl.12l05l14 8 decl.19l08l14 decl.19/08/'14 B ll decl.19/08/14 12 decl.08/01 i 5 Naam BREEDVELD FC LEJH PCJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ boekhoudkundig aansluiting ok ok ok ok ok ok declaratieformulier aanwezrg ok ok ok ok ok ok bonnetje aanwezrg ok ok ok ok ok ok doel van de uitgave zakendiner / onderdeel representatie restaurantbezoek /onderdeel representatie reiskosten / reiskosten, restaurantbezoek/onderdeel representatie reiskosten en representatiekosten reiskosten

11 LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA LUMCA ç ö ö ç 'l / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR =:.;' -l'.)r4llil,j,,:; 2.381,00 185,00 68,90 355,75 25,90 162,33 84, ,42 decl.24l02l14 decl.12lo5l14 decl.19/08/14 ldecl.19/08/14 lldecl.l9108/14 ll decl.19/08/14 decl.08/01/ ' decl.24l02l14 decl.12losl14 decl.19/08/14 ldecl.l9/08/14 lldecl.l9/08/14 ll decl.l9/08/14 12 decl.08/01/15 lrätlallarì iftüdi BREEDVELD FC LE JH PCJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ GERLA HPJ

12

13 Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebru k d t formulier voor hel declareren van eis-,verblijf-, telefoon- en overige koslen die alleen aan uzelf dienen le worden uitbelaald' Voor het declareren van studlekoslen: maak gebru k van het formuller Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naamr Functie: Afdellng: Kosten plaatsistlchting: Projectcode: Prof.dr. F.C. tr Arts-assistenl r) tr Overig Raad van Bestuur 0002 Personèelsnummen Telefoon: Piepen Adres: Postcode / woonplaals: BAN rekeningnummen BC code rekeningnr ^ Raoenburq 83a GK Leiden NL65ABNA Oatum: Soort vervoea: Doel: Subtotaal: Plaats van vertrek: Plaals van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM 0,00 Kosten auto kies uil Ílst 0, lkies urt kies urt /øsl 0,00 0 c 0,00 lkies uit / üs kies uft Í rsf 0,00 0 e 0.00 lkies u,? /r1st kres uitlæf 0,00 0 0,00 Verblijf-,congres- en overige kosten Datum: Doelrsoort kosten: Toelichting: kies ult /ltst kosten caterino (zie biigaande brief + kopie nota's) kies uil liist Bedrag: koslen drank,494, k es uü /,,s1 llnnen 372,00 kres uit lt'st e 0,00 Aanvr Datum x 75% van de dagvergoeding)') Bedragi Personeel in Loondienst r)alleenvr,,^,,o-oo.,o,o,,,",,.rr lqeáosrengemaakrlnnetraqervandeopleidlngtotspecialist? JA/NEE Voor arls-assistenten geldt altljd een vergoeding van 70%. J Bij reisdeclaraties hoger dan 0,19 per km, vindt fiscale venekenlng plaals via uw salarisstrook (zie arlikel 5'-l '3 van de CAO-UMC)' ) u dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen ln le leveren. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht Deze kunt u vinden vla: ooor uw ondertekening verkleart u bekend te zijn met de lnhoud van deze handleiding. Dalum aanvreag: Handteken ng aanvré ger; Handtekenlng dhect leidlnggevende: Dr J Naam dlrecl leidinggevende: Stuur d t formul er incl, betalingsbewijzen voor voorschotten bu tenlandse dienstreizen, OV' verbl iê-, en overige kosten naar: Cred teurenadrn nistratie Postzone J1'P' kamet J'01{29' ' Aulorisaton Hoofd PSA Oocumenlbeheerder: Sr. lnedewerker PA Aulorisatiedatum: 1 augustus 2013 Revisiedatum: 1 augustus 2014

14 LBrns UNrvnnsrretn MnorscH Cnwrnun ardetins Raad van Bestuur postzone H-01-Q aan afzender Prof. d. F.C. Breedveld bezoekadres Albinusdreef 2,2ná ZA Leiden terefoon ax e-ma r uw reforentle datum 1,3 februan2074 onderwerp Declaratie DEC}TRATE Declaratie zakendiner aan huis dd. 6 februari 20lijvoor internationale gasten ter ere van het eredoctoraat van prof.clr..s. Smolen (geneeskunde) én een masterclass/grand rorurds door prof.smolen (W.oÐ, prof.kalden (Erlangen) en prof.maini (London, UK). Genodigden: prof.smolen, prof,kalden, prof.maini, prof.huizinga, prof.van der Heijde, prof.kloppenburg, prof.toes, prof.cats, prof.breedveld met partners * kinderen prof.smolen. Kosten catering Kosten drank Meubiliar, bestek, linnen Totaal s.--, L-- Graag overmaken op bankrekening NL65ABNA De kosten komen ten laste van kostenplaats Leiden, 13 februari 2014 T(B* *t F.C. Breedveld Voor alfto Dr.h þl' Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC Leiden

15 Dies Natalis T..v. dh. F. Breedveld P.a. Rapenbr:rg 83a 2311 GK Leiden Datum: 9 februari 2014 Declaratienumm er Betreft: Zakendiner op 6 februari 2014 F'ACT']R Zakendiner aan Huis 22perconen op 6 februari 2014 Arrangement voor u verzorgt door Kok aan Huis ETR EJR 7429,25 (excl. btw) 85,75 (6%bl\ìr) Te betalen aan Kok aan Huis EUR 1515,00 (incl. bfiv) Hartelijk dank voor uw gastvrijheid en graag tot een volgende Kok-aan-Huis-ervaring. Gaarne bin en l5 dagen betalen op rekeningnummer NL944RN o.v.v. bovenstaand declaratienummer Kolmoeslqqn 14 ' 2381 JGZoeterwoude. tel.: ?i4. rnob.: s 31 www,kokoonhuis.com. BANr NL94ABNA084.óó.00.70ó. BTW-idenlificqlie: N11753.ó8.600.BOl. KvKr 2809ó649

16 Rooseveltstaat 14b,2321B]l4 Leiden, Tel , Fax Dhr. Breedveld Rapenburg 83 A 231'l GK Leiden HUURCONTRACT Contract nr. : BEZORGEN Klant nr. : Behandeld door : mw. L.P. de Nobel Betreftwerk : Bezorgadres -;ezorgplaats Contactpersoon Telefoon ì Rapenburg 83 A Leiden T ngang huur Retour maandag 3 februari2014 maandag 10 februari 2014 S pecif i cati e ge h u u rd e goe d eren : Blad 1 van Artikel Aantal Omsc groot bord 27.5 cm / luxemburg 22 klein bord 20.5 cm / luxemburg 22 wijnglas bouquet 23 cl 22 wijnglas bouquet 29 cl 22 waterglas bouquet 32 cl 22 champagneflute bouquet 17 cl. 22 servet 45 x 45 cm beige 22 klein mes - amefa 22 kleine vork - amefa 22 vismes - amefa 22 visvork - amefa 22 grool mes - amefa 22 grole vork - amefa 22 gebaksvork amefa 22 cocklaill'rjslepel - amefa 12 conferentiestoel marineblauw 12 stoelhoes wit 1 schoonmaakkosten 1 Transport regio 1 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5,00.8,00 29,92 19,95 50% 33,00 11,00 8,80 8,80 8,80 11,00 15,40 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 60,00 48,00 29,92 19,95 Bezorgtijd/dag deel voor uur Beta i ngsco n d itie : Co ntant verpakking:.5x pvl hoog-4x glaskrat-1x b.b.-1x rolco Subtotaal BTY 21Vo over: 307,47 307,47 64,57 Totaalbedrag, 372,04 kend en akkoord-met de verhu onfuangen. Vermissing, diefstal en beschadiging is voor rekening van de klant. Handtekening huurder: ABNAMROB ank BTW nr. NL ' K.v.K

17 8TW-nr NL OO5849i RABO J72 BAN NL35RABc, SWFT/BlC-code RABONL2U - FATUUR t5 re8sr0l fllßhusdreef E P333 ZA LEDEH HET t$sl's[ facturistlel TERFSTRA'GF UÊH T blad B 16 È77? r51 0f E J }EHET D0llÊNE CtjEU l,lit g, 0,750 ltr, 13,00 ale. FiERRER 1NERÊAL ùjater+ FRONGils Emballage 'OET E THANDOH CHA'FAGHE BRUT,FERAL 0,750 ltr alc, Enbal lage ALEX FEJER ESF.F.it. CHAR/ LD FA ASO' HDt, LUXE TÊAFT F(]SVRUCHTEN 6C, ALÍAC]RE Tt]NJ' FLET.SC ONTEFALCO R155O 0,750 ltr, f ale. Speciale cottiprijs 6,, JUr, 11t '), 1?o lot 4 1r{ 1: 13i OUERZ Zegels Totralbedrag T0TAAL heeft u recht op,...,! x l)it is een Exelusief lilerl: van Slig.ro el(e) el {s) tens te, Eegeven 'l,lisselgeld 500,00 5,40 Totaal litens l00t: e,?98 ** artikel colli goederen hoog % btw btw hoog To emballaoe totaalgoederen laag % btw btw laag o/o goederen zonder btw Ale verkopen en leveringen geschieden ultslultend op de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechlbank te's-hertogenbosch gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leverlngsvoorwaarden.

18 L C Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebru k d t formulier voor het declareren ùan reis-,verblijf-, telefoon- en overige koslen die alleen aan uzelf dienen le worden uitbetaald' Voor het declareren van studlekosten: maak gebruik van het formulief Declaratie studie & opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g : Projeclcode: P.C,J. Le ih Mce vootz tter Raad van 0002 Personeelsnummen Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaats: BAN rekeningnummer: BC code rekenlngnn o Haaqweq 133 L AA Leiden Oatum: Soort veryoer: Doel: tr'es ur't l,iiy lt s urt f/st uit kies uit uil Subtotaal: PlaaG van veérek: Plaats van eankomst: Kosten Ov Bedrag Km auto KM 0,00 Kosten auto 0,00 o. o,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 tres u tlúst l*res urf ll st,0,00 0 0,00 0,00 Verblijf-,congres- en overige kosten Datum Doel/soort kosten: Toelichting: ln den Bedrag: uit Ë uìt Aanvt Datum < 75% van de dagvergoeding)') Bedrag: 00 Personeel in Loondienst r) Alleen voor Arts-assistenien: ziin de kosten gemaak in het kader van de opleiding tot specialist? JA / NEE Voor arls-assistenten geldt altijd een vergoedlng van70o/o',)bijreisdeclalalieshogerdan o,lgperkm,vlndtliscaleverrekeningplaatsviauwsalarisstrook(ziea.like 5'l.3VandecAo.UMc). 'j Uiient na afloop van de dienslreis een eindakeken ng met betallngsbewiizen ln te leveren' Er s ln het LUMC een declarat ehandteiding van kracht' Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verkfaart u bekend te zljn met de lnhoud van deze handle d ng' Datum aanvraag: 12-0s-2014 Handtekening aanvrageñ Handtekening direc't leidinggevende: Naam dkect leidinggevende: stuur dit formulier incl, betel ngsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, ov, verblíifs-' en overige kosten naar: Crediieurenadmlnistratie, PosEono J'l-P' kamer J-01{29' Aulodsator: Hoofd PSA Documenlbeheerden Sr. medewerker PA Revls edatum: 1 maart 2015

19 _).ì Er-,- tt 2o tsë <X F-X ú)h H,z Êc 14 zà i7- È- ',tr ll ll ll il il il il il il il il il il il il ll il il il il il il ll ll,:t ii t"", il r;i ll.r'!l,jl" il t{ t-=i Ë ;= Ë: t=j h-i i;j l'-- -.t r= {Lr!-r -.!-r :r "J' =l-ll =: trl f1l.:l: UrJ le: :i J' È _. -!;J LT ili [-1 ijj Þ: LU.:1 lrl :'1 f'.ì " j.+ Ê-r ::- t.r-t t:é _l tte: [ F_. LLt Erj.:f Lri f-l:'.:ï 4 Li LL rll lrl l--r [É -l FeÈrrïiiìb! Lú r:' Ul --.t = : i:: t:,\l ra 4 f, aj.-,.-r.._ rt i= tlr r'i F -- h1 ['- a-l :- +._l.ll l_l-l "É' È : lrt.d l:r t r:at LL t l.h --l l.- r:l.rt, f'.1,j"'.1 =,ry [-- Ê{ ì.[, :i lrt þ" i,'i E l'1 l"^ 1r: L: L $ \ {* 1r rr.' \ìc 4. n den Doofeot Turfnankt g 23T2 CE LEDEN ø Ìr; 't' 'r' _l-r Custoner's Copg Kassanr: 49QNø1 Uinkel: 998J89ø Boekinsspeniode 4t2B Refenent,ie. ølølzb9l }1HEsTRO (nøøøøøøøø43ø6ø) NG Tlv! xxxxxxxxxxxxxxx ØLí Pasnn! Ø4 Exp.datun:. 3ø/ø4/g BETFLNG Datur 2 ø8/ø5/2ø1,4 Z t1z Tnansnnl?937ø4 Totaal: 185,øø EUR \

20 l(\ E Declaratie diversen door personeel in loondienst Personeel in Loondienst Gebru k dit formulier voor het declare en van rers-,v'r urrr-, lelefoon- en overige kosten die alteen aan dienen te worden uitbelaald. Voor het declareren van studiekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g: Projectcode: H.P.J. Gerla Lid Raad van Bestuur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummen Telefoon: Piepen Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan XE Poortugaal NL1 71NG Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van Kosten OV aankomst: Bedrag Km auto OV Ovedeg / vercadeñng Poo lugaal Le den 12,80 e 12, ov Overleg / vegaderinq Porluoaal Rottedam w 3,80 0 s, OV Ovedeg / vergadering Pooduaaal Leiden 12,80 0 e 12, OV Oveleg / vergaderino Poorlugaal Rotte dam w 3, Subtotaal: 33,20 KM Kosten auto x k Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: Overíge kosten parkeerkaart tbv bezoek Kamer van Koophandel c 2,50 kies urï Ílsf 0,00 R es u t lijst c 0.00 kies url /þl 0,00 ^Aanvraag Datum voorschot buitenlandse d Doel: ') Bedrag: k îo- -L^.,r*h e ^ll-",1 Ànn-.,\ % 'z) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,19 per km, vindt fìscale verrekening plaats via (zie artikel van de CAO-UMC). r) U dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalíngsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achtenivege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleid ng van kracht Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding. Datum aanvraag: ' Handtekening aanvrager: Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verblijfs-, en overige kosten naar: Crediteurenadminist atie, Ji-p, kamer 29 Autorisaton Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisatíedatum: 1 juni 2014 Revisiedatum: juni 2015

21 h q. )t li Ì_ <1$\> cerdis':p Dagretour Schiedam Centrum Leiden Centraal orij: EtlR 12, ;38:.i.rlc_?14.C726 K! s;e 2 êà Geldig,ip lJl4 h Ë Schiedam Cenirum ".. Leiden Centiaal crþ EUR 12,80 i., :a2.2403' j: -=:lij::, F #ii 1î! tstj l4rrlli 14 i, ÍrlEl]Ft BE-,CALD rl tt lh åi ']i rllitlsth tr 5 Gemeente Rotterdam t ts H

22 L ->{ ' Declaratie diversen \ tì h'u door personeel in loondienst Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overlge kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald. Voor het declareren van studiekosten (indìen opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & Opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichtin g : Projectcode: H.P.J. Gerla Lid Raad van Bestuur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummen Telefoon: Piepen Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan XE Poortugaal NL17N Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag KM Km auto Kosten auto Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: Representaliekosten Diner Amarone met CFO Erasmus MC 146, Overige kosten )arkeerkaart tbv diner (zie hierboven) 12, Represenlaltekosfen Diner Amarone met Peter den Elzen 185, Overige kosten Parkeerkaart tbv diner (zie hierboven) c 12,00 5?/o van de dagvergoeding)') Bedrag: Personeel in Loondienst 2) Bij reisdeclaraties hogerdan 0,19 perkm, vindtfiscale venekening plaats via uwsalarisstrook (zie artikel 5.'1.3 van de CAO-UMC):!) U dlent na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbew'rjzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achterwege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht. Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekerid te z'rjn met de inhoud van deze handleiding. Declaratiehandleidinq LUMC Datum aanvraag: 19-08'2014 Handtekening aanvragen Handtekening dirêct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV, verblijfs-' en overige kosten naar: Crediteurenadministntie, J'l-P' kamer 29 Autorisator: Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorísatiedatum: 1 juni 2014 Revisiedatum: 1 juni 2015

23 A'marone resta,urant T ìfel iil E*sTEì{ i? }fl}{tj 2 lil SAi FTLLEËRT{il 1 JJ5 D'MA J6E? i!l trtl t't0,i,5,1. nno*oo,t,,*f?jouront 3srl JN RoTfllDAn ø19-414sc8 r fmçlrifå'#a; *,TîÏli:il'":"#å?"" ål!,''*''**'sør Pasnrr 06 ø1/øq/zø14 Totaal:./:tS Auth' code: 6? '25 EUR U HEEFT BETAALD 1 l/1 FAi$i'l 5Èr{ FtüEERilil? ffj$flil E5i.ñESS[' r tiüfft 1 H-å5 ATJì, HT? Fi{rìt:ililE TtD[trlli S -BTTL. E)(L.ETH Lffiü BTH L 4AG Ä*L.ETH liffie ÊTH lëtl,; q,5'j '-r l 1 l1,ü4 ',50 Fr,5Ð fi.0ü 1+Ë,:l lu.8j Ë, t? -ti,lp UtìU TTL. 14,å, i= *tr t*i.lti LjEnË Lili Ïrliiä i'f ì 07 Af,filrilq l1!!ù Meent NG : E F 5 h l;e=t E'l -:: i #=JÉ == LL =+í i*= i'i i!jã'jå f,t,'1i+ii+ iï, ifltiìt =*-Liä BETMLD Gemeente Rotterdam )4697 :

24 Trarone restaurant Posl-rorr-<enbo AHARONE RESTAURAHT 3ølt JN ROT'TERDA 010_ t ft +ii:#lliå,,l'!ü1,',ï. lïåj;'* Pàsrxxxxxuxxxãsx TfiFEL 111 Gi\5TET 1 1/1 Fåir"{fl 1 r1-.{5 fiðt Ht-.Tì'l.-T,J5 û'äfl+}i'li! H Jli åt1.lr1l':"ctre lt! H*liúììt iietu /+..j 5LETTL. EXL.ETH LHÉ ETH LäåË tx[l,e]til H'ïü ETH tnrlüë J.-i; :jl ',j r'- Î.n : tl_ i!ii i. l*' ir ltu, i.iu r ii 232Ø!22914 Auth. code: ^r$ Ïotaalr 1gS,A0 EUR U HT-EF BETAALD TTL"?.4 '-.'E Å -1 r '-r $rt [+i{ä Uffifr l]h t:ez0tfi HrlE il *FF:2014 il:ll

25 Declaratie diversen door personeel in loondienst \4 lo Gebruik dit formuller voor het declareren van reis-,verblijf-, telefoon- en overige kosten die alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van studiekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaatsistichting: Projectcode: H.P.J. Gerla Lid Raad van Bestuur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummer Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaats: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan 1 3 t76 XE Poortuoaal NLl 7tNG Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM Kosten auto Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten: Toelichting: Bedrag: Wiinoakket tqv afscheid DJ Verbeek G 25, Representatiekosten V roene Hart Ziekenh Overþe kosten V leaseauto buitenland c leaseauto e 45, Overige kosten t-/ Overige kosten buitenland 57,57 75o/ovan de dagvergoeding)!) Bedrag 00 tilil llill ilil llil lilll lilll lilll lllll llll llll Personeel in Loondienst 2) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,1 9 per km, vindt fiscale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel 5. 1,3 van de CAO-UMC)' "j U dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achterwege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC ee4 declaratiehandleiding van kr cht Deze kunt u vinden vla: Doot uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding. Datum aanvrâag: Handtekening aanvrager: Handtekening direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorcchotten buitenlandse dienstreizen, OV, verbl'tjfs-' en overige kosten naar: Crediteurenadministratie, J1-P, kamer 29 Autorisator: Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisatiedatum: 1 iuni 2014 Revisiedatum: 1 jun 2015

26 {Þ wî,ü,r(ef 5 it CARTE fac,gy GrouP Date ll-ø8-2øt4 18:Ø5 L x Pompe 2 Volume Prix EurosuPer 3ó.88 f.561/ e iun zt.aø% :å3z Net A 15- l4-57 ST Pour ìnfo rmat ì on ; 391.?1 DEB TCKET CL ÏENT A CONSERV ER EUR FRF üïlîiïaäåi','"n""''2137 lo Thank gou and have a safe journeg! qù <Ì N N co $ (oo(o t-o.-o o a H to ḻ Z o -OL- J- 3 o o J UJ F $ on t-lj o (f) O tll É úirno o)o)o --N ooñ rll)u c\ (Ð o n N -C' ot- =oz' f--< z.z.z.û l'- -2-).=2. xfo ===ujco) c{ Í) (o(o -oo of -oto z. \. o-) :tro-\. o-o É.cDo o- G. -. e.\* ôj'. UJ F CARTE BANCA]RE LE A 18-3s-24 STATON CABNE U 07 RUOþiS dcS93b25c77cc7b iontant DEBT TiCKET CLENT A CONSERVER EUR

27 LÍ Mc Declaratie diversen door personeel in loondienst Gebruik dit formulier voor het declareren van reis-,verblüf-, telefoon- en overige kosten d e alleen aan uzelf dienen te worden uitbetaald' Voor het declareren van stud ekosten (indien opleiding langer dan 5 werkdagen): maak gebruik van het formulier Declaratie Studie & opleiding Gegevens aanvrager: Naam: Functie: Afdeling: Kostenplaats/stichting: Projectcode: H.P.J. Gerla L d Raad van Besluur Raad van Bestuur 0002 Personeelsnummer: Telefoon: Pieper: Adres: Postcode / woonplaâts: Bank / giro rekeningnr.: P. Klobbaertlaan XE Poortuoaal NL1 71NG Reiskosten: Datum Soort vervoer Doel: Plaats van vertrek: Paats van aankomst: Kosten OV Bedrag Km auto KM Kosten auto Verblijf-,congres- en overige kosten: Datum Soort kosten Toelichting: Bedrag: overige kosten tanken n Voorschoten ivm n iet functioneren tankoas e 50, overige kosten in het c 34,41 Aanvraag voort Datum Doe 'an de dagvergoeding) ) Bedrag: Personeel in Loondienst 2) Bij reisdeclaraties hoger dan 0,1 9 per km, vindt fiscale verrekening plaats via uw salarisstrook (zie artikel van de CAO-UMC)'.) u dient na afloop van de dienstreis een eindafrekening met betalingsbewijzen in te leveren. lndien aanlevering van een eindafrekening achtenvege blijft kan het voorschot op het salaris worden ingehouden. Er is in het LUMC een declaratiehandleiding van kracht. Deze kunt u vinden via: Door uw ondertekening verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding' Datum aanvraag: Handtekening aanvrager: Handtekeriing direct leidinggevende: Naam direct leidinggevende: Stuur dit formulier incl. betalingsbewijzen voor voorschotten buitenlandse dienstreizen, OV' verblijfs-' en overige kosten naar: Cred teurenadministratie, Jl-P, kamer 29 Autorisator: Hoofd PSA Documentbeheerder: Sr. medewerker PA Autorisaliedatumt 1 iuni 2014 Revisiedatum: 1 juni 20"15

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA... 7 1.1 Wat is SEPA?... 8 1.2 Wat is IBAN?... 8 1.3 Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

Amadeus Reservation Intermediate. Training Module

Amadeus Reservation Intermediate. Training Module Amadeus Reservation Intermediate Training Module Index Voorwoord...5 Objectieven...5 Keyboard Mapping...6 Startup and Shutdown...7 Logging On in Amadeus Selling Platform...8 Signing In and Signing Out...9

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

Huurprijs: 3.400,- per maand

Huurprijs: 3.400,- per maand Vlamingstraat 36, 2611 KX Delft Huurprijs: 3.400,- per maand Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Vlamingstraat 36, 2611 KX Delft

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij GOGO maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van GOGO. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. GOGO

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.) Op deze pagina treft u de (tariefs)voorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia France S.A.S. (TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

Nadere informatie

4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in

4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in S . in 2 F1ISJ()RIE 2 2 OP( 75E15AI II 1-El 2TRU luiir. 10 z.3 AINEVH JE D( )ELS1EIUI3C...11 2.4-11-1 VER ISELLLRES1 )MPLE/ V41.1 ERE1 1 2 2 S HET EEN( HARD [13 PPO( FAPV4A VAN ( EEN 2 2 1 / S t LFP

Nadere informatie

oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO

oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlag en vr oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO - ;BD/DW/A] NCC/ECO Rr 1 141010b-Rechtsbijstand.doc hulp,nl> - BD/DSB/AS; Hallo Inmiddels zijn de initiatiefnemers akkoord

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil gratis exemplaar / your free copy TROPICANA HOTEL & CASINO Saramaccastraat 17 Paramaribo, Suriname 52 09 90 www.pashaglobal.com

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

oiem Degree Handleiding oiem degree studenten

oiem Degree Handleiding oiem degree studenten oiem Degree Handleiding oiem degree studenten Auteur: ing. L. Cozijn Versie: 1.0 Datum: 07-09-2012 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1 OIEM MENU S...5 1.1 Type studenten... 5 1.2 oiem type studenten... 5 2 ONLINE

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Alles over uw auto in Spanje

Alles over uw auto in Spanje Alles over uw auto in Spanje Alles over de auto in Spanje Colofon 2e druk 2010 CIP gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois MBA Alles over de auto in Spanje ISBN nr. 90-76401-02-3 NUGI

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie