Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213

2 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting Koraal Groep Postbus PC SITTARD T: F: E: W:

3 Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213

4

5 Inhoudsopgave blz 1. Jaarverslag Financiële gang van zaken Bestuur en vaststelling jaarrekening Bestuur en vaststelling jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Gesegmenteerde winst-en-verliesrekeningen over AWBZ Onderwijs Jeugdzorg Arbeidsintegratie Koraal Groep Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen Verloopoverzicht materiële vaste activa Verloopoverzicht financiële vaste activa Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar St. Anna Gastenhof Maasveld Op de Bies De La Salle De Hondsberg Sterk in Werk Maashorst Concern Ondersteunende diensten (COD) Overzicht van langlopende schulden Nog in tarieven te verrekenen financieringstekort resp. overschot Schulden uit hoofde van nacalculatie doorloop DBC s 212 en nacalculatie Lijst van afkortingen Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 3

6 4 Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

7 Hoofdstuk 1 Jaarverslag Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 5

8 1.1 Financiële gang van zaken Gedegen financieel beleid Koraal Groep is zich bewust van haar belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van integrale ondersteuning aan mensen met (complexe) beperkingen en/of belemmeringen. Deze ondersteuning vindt in samenhang plaats op het terrein van de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding. Op deze terreinen krijgt Koraal Groep te maken met majeure stelselwijzigingen die een omvangrijke impact hebben op onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Zo krijgt de AWBZ-gefinancierde sector Gehandicaptenzorg te maken met de invoering van de Wet Langdurige Zorg. Deze nieuwe wet geeft zekerheid over de zware zorg en daarmee de noodzakelijke zorg voor de meest kwetsbare groep van gehandicapten (en ouderen) in Nederland. De doelgroep die traditioneel gebruik maakt van de huidige AWBZ-voorzieningen zal daarmee kleiner worden. Daarnaast wordt met ingang van 215 de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Voor de onderwijsinstellingen van Koraal Groep is de invoering van de Wet Passend Onderwijs met ingang van schooljaar 214/215 een feit. Met de aangekondigde stelselwijzigingen moet ook een forse bezuinigingsopgave worden gerealiseerd. Voor Koraal Groep derhalve voldoende aanleiding om een voorzichtig gedegen financieel beleid te voeren. Een beleid dat erop gericht is dat de organisatie financieel gezond is én blijft en ook noodzakelijke (investerings)activeiten financierbaar blijven. Een randvoorwaarde derhalve voor de organisatie om in de huidige dynamische omgeving haar maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Resultaten 213 Over 213 realiseert Koraal Groep een positief resultaat van 2,9 miljoen ten opzichte van een positief resultaat ad 3,2 miljoen over 212. In de concernbegroting 213 werd rekening gehouden met een positief resultaat van circa 2,4 miljoen. De resultaten per sector en per werkstichting zijn in onderstaande tabel weergegeven. Alle werkstichtingen van Koraal Groep laten in lijn met voorgaande jaren een positief exploitatieresulaat zien. Sterk in Werk laat wel een tekort zien voornamelijk als gevolg van de vorming van een reorganisatievoorziening. Resultaat 213 Resultaat 212 Sector Werkstichting * 1. * 1. Gehandicaptenzorg St. Anna Maasveld Op de Bies SeysCentra Jeugdzorg Gastenhof De la Salle De Hondsberg Maashorst jeugdzorg Onderwijs Het Driespan Saltho Onderwijs Maashorst onderwijs 28 8 Arbeidsintegratie Sterk in Werk Ondersteuning COD Koraal Groep Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

9 De sector Gehandicaptenzorg St. Anna, Maasveld en Op de Bies laat 213 een positief resultaat zien van bijna,5 miljoen (212:,9). Noemenswaardig is de positieve resultaatontwikkeling bij de werkstichting St. Anna. De door directie en management van St. Anna genomen maatregelen zoals de uitvoering van een herhuisvestingsplan in 213 om de bezettingsgraad te optimaliseren in combinatie met de afstemming van de personele formatie hebben hun vruchten afgeworpen en ertoe geleid dat de zorgexploitatie beter in balans is in 213. Desalniettemin blijft de exploitatieontwikkeling bij deze werkstichting nog de aandacht vragen. Mogelijkheden voor verdere optimalisatie van zowel het primair proces als de ondersteunende processen worden in 214 onderzocht, zowel binnen St. Anna als ook de andere werkstichtingen. De werkstichtingen actief in de Jeugdzorg De Hondsberg, Gastenhof, De La Salle en Maashorst realiseren over 213 een gezamenlijk positief resultaat van,9 miljoen (212: 1,2 miljoen). In verband met de noodzakelijke reorganisaties vanwege de transitie én transformatie Jeugdzorg en de daarmee samenhangende personele frictiekosten hebben deze stichtingen voorzieningen getroffen ad totaal circa 2,4 miljoen. Koraal Onderwijs Het Driespan, Saltho en De Vlinder noteert over 213 een positief resultaat van ruim,3 miljoen ten opzichte van,7 miljoen positief in 212. Stichting Sterk in Werk realiseert een tekort van circa,3 miljoen als gevolg van de vorming van een noodzakelijke reorganisatievoorziening ad,5 miljoen per ultimo boekjaar 213. De Concern Ondersteunende Diensten (COD) sluiten het boekjaar 213 af met een positief resultaat van circa 1,4 miljoen. Naast de positieve resultaten uit de deelnemingen RIF Facility Management B.V. en RIF Facility Services B.V. wordt het positieve resultaat per saldo met name veroorzaakt door de vrijval van een voorziening gerelateerd aan de herstructureringsopgave Op de Bies, een hogere teruggave BTW, de slotuitkering uit de definitieve afwikkeling van het faillissement SZL en positieve resultaten uit de afwikkeling van getroffen reserveringen. Naast het resultaat uit deze deelnemingen heeft Koraal Groep ook nog een positieve bijdrage op het concernresultaat vanuit de samenwerking met met Stichting Pluryn inzake Stichting SeysCentra. Het aandeel in het resultaat bedraagt over 213 bijna,1 miljoen (212:,4 miljoen). Dit gezamenlijke initiatief is gestart in het voorjaar 212 en gericht op de behandeling van zeer jonge kinderen met chronische voedselweigering en op het behandelen van verstandelijk beperkte kinderen die niet zindelijk zijn. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen van de Stichting SeysCentra om verder te bouwen aan een adequate vermogenspositie die noodzakelijk is voor de verdere verzelfstandiging en de borging van de continuïteit van de stichting. In totaliteit bezien voldoet het gerealiseerde positieve concernresultaat 213 aan de verwachtingen van de organisatie. Het stelt Koraal Groep in staat om een gezonde vermogenspositie te borgen en daarmee haar maatschappelijke doelstellingen nu en in de toekomst mogelijk te maken Ontwikkeling opbrengsten De totale opbrengsten van Koraal Groep bedragen over 213 circa 231,7 miljoen (212: 235,5 miljoen). Hiervan heeft 16,9 betrekking op het gerealiseerde AWBZ-budget. Ten opzichte van 212 valt dit budget circa 6,2 miljoen lager uit met name als gevolg van de omstandigheid dat in 212 sprake was van een incidentele opbrengst ad circa 5, miljoen in het kader van de regeling Kwaliteitsmidde- Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 7

10 len Langdurige Zorg, een lagere vervoersvergoeding ad circa 1,3 mljoen als gevolg van voornamelijk het afschaffen van de nacalculatie vervoer als ook een lagere toekenning meerzorg ad circa,7 miljoen. Hiertegenover staat een toename van het budget met circa,9 miljoen als resultante van de compensatie voor de ontwikkeling van lonen, materiële kosten, en de mutaties in productieaantallen en zorgzwaartesamenstelling van de cliëntpopulatie. Voorts is er sprake van een per saldo hogere kapitaallastenvergoeding samenhangend met de overgangsregeling Normatieve Huisvestingscomponent ad,3 miljoen. De post Subsidies bedraagt circa 57,3 miljoen en ligt circa 2,6 miljoen hoger dan in 212. Deze hogere subsidieopbrengsten hebben met name betrekking op de Rijkssubsidies van het Ministerie OCW. Dit wordt voor een bedrag ad 2,2 miljoen veroorzaakt door de overname in het voorjaar 213 van de activiteiten van de ambulante begeleidingsdiensten REC Chiron. Voorts is in december 213 een eenmalige bijzondere bekostiging OCW ontvangen ad circa,4 miljoen in het kader van het herfstakkoord. Daarnaast is ook de ontwikkeling van het leerlingenaantal bepalend voor de totale rijkssubsidie. Saltho Onderwijs laat daarbij een daling zien van het aantal leerlingen met een bijbehorende lagere rijkssubsidie van,5 miljoen. Hiertegenover staat dat Het Driespan, ondanks een neerwaartse bijstelling van de capaciteitsbekostiging van het Ginnekencollege (Justitiële Inrichting) en het Warandecollege (Gesloten Jeugdzorg), een hogere rijksubsidie ad circa,5 miljoen realiseert door een toename van het aantal leeringen. De provinciale en gemeentelijke subsidies ad 1,2 miljoen (212: 1,1 miljoen) betreffen voor het belangrijkste deel de provinciale jeugdzorgsubsidie ad circa 8,5 miljoen en daarnaast de WMO subsidies van de gemeenten Heerlen, Maastricht, Venlo en Roermond in het kader van de zorgverlening aan zwerfjongeren. Onder de overige subsidies ad 1,9 miljoen (212: 1,8 miljoen) zijn o.a. subsidies opgenomen ten behoeve van onderwijs in het kader van ESF, project Herstart, project Op de rails en de AWBZ pakketmaatregelen. De omzet van de zogenaamde niet-gebudgetteerde zorgprestaties bedraagt circa 4,5 miljoen ten opzichte van 4,2 miljoen over 212. Van deze omzet heeft circa 2,2 miljoen betrekking op het aandeel in de omzet van Stichting SeysCentra (212: 1,7 miljoen) en de overige opbrengsten bestaan uit PGB s, eigen bijdragen van cliënten en de dientverlening aan andere zorginstellingen. De overige bedrijfsopbrengsten komen uit op 8,6 miljoen (212: 9, miljoen). Deze afname betreft met name de lagere opbrengsten van Sterk in Werk uit externe re-integratie- en jobcoach-activiteiten ad circa,8 miljoen als gevolg van teruglopende vraag in de markt. De verkoopopbrengsten vallen daarentegen bijna,3 miljoen hoger uit. In 212 was één woning verkocht ten opzichte van de verkoop van vier woningen in 213. Ontwikkeling personeelskosten De totale personeelskosten van Koraal Groep bedragen over 213 circa 171,9 miljoen en zijn ten opzichte van de personele kosten 212 ad 172, miljoen licht gedaald. Dit is echter het saldo van hogere kosten personeel in loondienst ad 1, miljoen en lagere kosten personeel niet in loondienst ad 1, miljoen. De post lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) ligt circa 2,1 miljoen hoger dan over 212. Deze toename is het saldo van enerzijds het kostenverhogend effect van de CAO in 213 (o.a. CAO- 8 Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

11 Gehandicaptenzorg 1 juli %, Eindejaarsuitkering +,25%) en daarmee een hogere afdracht van werkgeverpremies en anderzijds het effect als gevolg van de afname van de verloonde formatie. Over 213 zijn gemiddeld 3.62 fte verloond ten opzichte van een verloning van 3.13 fte s over 212. De in 213 afgekondigde intelligente vacaturestop, de noodzakelijke personele afbouw samenhangend met de reorganisatie Onderwijs, het op orde brengen van de bedrijfsvoering St. Anna als ook het aflopen en niet meer verlengen van tijdelijke contracten zijn hier debet aan. Daarnaast zijn de kosten personeel in loondienst toegenomen door hogere dotaties aan de personele voorzieningen van in totaliteit bijna 4,3 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk de hogere dotatie aan de voorziening reorganisatie ad 3,7 miljoen. In 213 is zoals hiervoor gememoreerd een voorziening getroffen ad 2,4 miljoen in verband met verwachte personele frictiekosten vanwege de transitie Jeugdzorg per 1 januari 215 en daarmee samenhangende budgetkorting. De teruglopende inkomsten bij Sterk in Werk en het nadelige effect daarvan op de exploitatie noodzaken Sterk in Werk tot de uitvoering van een reorganisatie in 214 waarvoor een voorziening is getroffen van,5 miljoen. Daarnaast heeft ook St. Anna een voorziening ad,4 miljoen getroffen in verband met de noodzakelijk geachte afbouw van de formatie huishoudelijke ondersteuning. Voorts is aan de voorziening Persoonsgebonden Budget Levensfase (PBL) en de voorziening Jubileumuitkeringen per saldo,4 miljoen resp.,3 miljoen meer gedoteerd dan in 212. Van de voorziening langdurige zieken is een bedrag ad bijna,2 meer vrijgevallen samenhangend met de ontwikkeling van een lager ziekteverzuim in 213. Tegenover de hogere lonen en salarissen en de hogere dotaties aan de hiervoor genoemde personele voorzieningen staat dat de post andere personeelskosten over 213 circa 5,5 miljoen lager uitvalt. In 212 was onder de overige personeelskosten een reservering opgenomen vanwege de overheveling van de nog niet bestede middelen in het kader van de Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. De kosten personeel niet in loondienst zijn afgenomen met circa 1, miljoen door over de hele linie minder inhuur van uitzendkrachten. Alleen binnen onderwijs is er een toename zichtbaar vanwege tijdelijke invulling van vacatures in relatie tot de reorganisatie-opgave van de organisatie. Ontwikkeling overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 212 afgenomen met circa 2,9 miljoen. Deze kosten bedragen over 213 circa 38,4 miljoen ten opzichte van circa 41,3 miljoen het voorgaand boekjaar. Er zijn meerdere oorzaken voor deze afname. De patiënt- en bewonersgerelateerde kosten voedingsmiddelen en hotelmatige kosten liggen circa,7 miljoen lager. Dit betreft voor een belangrijk deel een daling van de vervoerskosten ad circa,4. De lagere vergoedingen voor vervoerskosten zijn aanleiding geweest om diverse maatregelen te treffen om de vervoerskosten te verlagen zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van vervoersbewegingen en het aanbesteden van vervoer. Ook zijn de uitgaven voor onderhoud met circa,8 miljoen afgenomen ten opzichte van 212. Naast reguliere inkoopvoordelen heeft met name de strakkere sturing vanuit het facilitair bedrijf en het management van de werkstichtingen bijgedragen aan deze ontwikkeling. Voorts heeft de daling van de overige bedrijfskosten betrekking op de post Algemene Kosten. Ten opzichte van 212 is deze gedaald met bijna 1, miljoen en is feitelijk een mix van dalende kostencomponenten (kosten innovatie o.a. CL!CT, advisering, reservering frictiekosten Maasveld en Op de Bies) en stijgende kostencomponenten (ICT uitgaven, telefoniekosten en hogere schadevergoedingen). Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 9

12 De overige bedrijfskosten bedragen in totaliteit circa 16,6% van de totale opbrengsten (212: circa 17,5%). Ten opzichte van de stijgende lijn van dit verhoudingspercentage over de afgelopen drie jaren is in 213 weer een daling zichtbaar. De financiële positie Koraal Groep heeft ultimo 213 na toevoeging van het positieve resultaat ad 2,9 miljoen, als concern een gezamenlijk eigen vermogen van circa 46,4 miljoen. De solvabiliteitsratio het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal ultimo 213 bedraagt circa 29,3%. In relatie tot de doelstellingen van het financieel beleid van Koraal Groep gericht op continuïteit en financierbaarheid van dienstverlening is derhalve sprake van een gezonde financiële positie van de organisatie. Vanwege de toegenomen risico s die het gevolg zijn van de majeure stelselwijzigingen en vooral ook de omstandigheid dat er minder middelen beschikbaar zijn en ook andere stakeholders een inkooprol krijgen vindt Koraal Groep het noodzakelijk dat er voldoende buffer aanwezig is om financiële risico s op te vangen. Ook moet het vermogen aan de maat zijn om financierbaar te blijven tegen aantrekkelijke condities en om inkopers van (jeugd)zorg en onderwijs zorgkantoren, gemeenten voldoende zekerheid te bieden op (financiële) continuïteit. Koraal Groep streeft naar een solvabiliteit van circa 25-3%, passend bij het toegenomen risicoprofiel. Een andere relevante graadmeter is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale bedrijfsopbrengsten. Deze indicator bedraagt over 213 circa 2% en past daarmee binnen de normstelling die wordt gehanteerd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (15%-2%). Voor wat betreft de beoordeling van de financiële positie is het overigens belangrijk te realiseren dat Koraal Groep als gemengde organisatie actief is in verschillende sectoren. De vermogenspositie per sector laat nog aanzienlijke verschillen zien. Het vermogen van de thans zes AWBZ-gefinancierde instellingen bedraagt 34,7 miljoen. In verband met de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten zal een deel van dit vermogen als buffer worden bestemd voor de vanaf 215 gemeentelijk gefinancierde Jeugdzorg. Dit zal in 214 nader worden uitgewerkt. De onderwijssector beschikt over een weerstandvermogen van 8,1 miljoen ten opzichte van 7,8 miljoen eind 212. Het Driespan heeft hierin een groot aandeel en beschikt ultimo 213 over een vermogen van 6,9 miljoen (212: 6,7 miljoen). Hiertegenover staat dat Saltho Onderwijs een vermogen heeft van ruim,7 miljoen (212:,6 miljoen). De aan Maashorst gelieerde school De Vlinder heeft een vermogen van,5 miljoen eind 213. De toegenomen risico s als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs, de consequenties daarvan voor de bekostiging maar ook het hogere risicoprofiel van de jeugdzorg, noodzaken een adequaat weerstandvermogen en vragen ook om een verdere versterking van het vermogen van Saltho Onderwijs en De Vlinder. De thans provinciaal gefinancierde Jeugdzorgactiviteiten van Maashorst hebben een vermogen opgebouwd van,5 miljoen ultimo 213. De positieve resultaatontwikkeling van de afgelopen twee jaren is ook voortgezet in 213. Desondanks is de vermogenspositie van Maashorst nog broos te noemen. Zeker gezien de aanstaande ontwikkelingen in de jeugdzorg die gepaard gaan met een oplopende budgetkorting. Sterk in Werk beschikt na onttrekking van het tekort 213 ad,3 miljoen over een vermogen van 2,2. Ofschoon Sterk en Werk nog over een goede vermogenspositie beschikt is de negatieve resultaatont- 1 Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

13 wikkeling wel aanleiding geweest voor het uitvoeren van een reorganisatie. Zonder deze reorganisatie komt het vermogen als gevolg van de teruglopende reïntegratieopbrengsten sterk onder druk te staan. Het aandeel in het vermogen van SeysCentra bevat op basis van proportionele consolidatie (5%) circa,5 miljoen (212:,4 miljoen). Naast het hiervoor benoemde eigen vermogen beschikt Koraal Groep nog over beperkte bestemmingsreserves in het kader van het innovatiefonds en het sociaal fonds ad totaal circa,3 miljoen. (in duizenden euro s) Eigen vermogen Eigen vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserves concernbreed AWBZ Onderwijs Jeugdzorg (provinciaal gefinancierd) Arbeidsparticipatie SeysCentra De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 213 circa 2,3 miljoen ten opzichte van 13,5 miljoen ultimo 212. De toename wordt met name veroorzaakt door dotaties aan de reorganisatievoorziening ad per saldo circa 4,3 miljoen in verband met lopende reorganisatietrajecten binnen Het Driespan en Saltho Onderwijs, de jeugzorg werkstichtingen De Hondsberg, Gastenhof, De La Salle en Maashorst, St. Anna en Sterk in Werk. De voorziening Persoonsgebonden Budget Levensfase is daarnaast met 2,7 miljoen toegenomen tot 8,3 miljoen. Een aanpassing van de waarderingssystematiek en met name de niet opgenomen PBL-uren 213 welke ten opzichte van voorgaande jaren relatief hoger zijn vanwege het feit dat de niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren met ingang van 213 worden gewaardeerd als PBL-uren, zijn de oorzaak van deze stijging. De voorziening jubileumuitkeringen is met circa,4 miljoen toegenomen naar aanleiding van aanpassing van de parameters (blijfkansen, sterftetabel) samenhangend met de aanzienlijke afname van het verloop. Aan de onderhoudsvoorziening heeft per saldo een dotatie plaats gevonden van circa,4 miljoen. De voorziening langdurig zieken is per saldo circa,3 miljoen lager gewaardeerd samenhangend met het gemiddeld afgenomen ziekteverzuim binnen Koraal Groep. De vermogensontwikkeling op totaalniveau voldoet aan de taakstelling en ambities van Koraal Groep. Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 11

14 ontwikkeling eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schulden 1, 75, 5, 25,, Eigen vermogen 29,2 37,2 4,3 43,5 46,4 Vo o rzieningen 2,8 4,3 6,5 13,5 2,3 Langlopende s chulden 74, 67, 59,5 54,1 48,6 Eigen vermogen V oorziening en Langlopende schulden Financieringspositie De leningportefeuille van Koraal Groep heeft ultimo 213 een omvang van circa 48,6 miljoen (212: 54,1 miljoen). In 213 is overeenkomstig de leningovereenkomsten 5,5 miljoen regulier afgelost. Er hebben geen vervroegde aflossingen plaatsgevonden. Voor 214 bedraagt de reguliere aflossingsverplichting 5,5 miljoen, welke onder de kortlopende schulden is opgenomen. In 213 heeft voor een lening met een totale waarde van 4,5 miljoen en een gemiddelde rentevoet van 4,2% herfinanciering plaats gevonden. Het nieuwe rentepercentages is afgesproken op 3,3% als gevolg waarvan de gemiddelde rentevoet van de totale leningportefeuille verder is gedaald naar 4,26% (212: 4,33%). Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken in 213. Van de totale leningportefeuille van Koraal Groep is circa 77% geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector en het Ministerie van VWS. Ten behoeve van de sector onderwijs heeft Koraal Groep geen langlopende leningen afgesloten. Koraal Groep heeft ultimo boekjaar geen derivaten meer: een afgesloten rentecap met een hoofdsom van 5, miljoen en een uitoefenprijs van 4,5% voor het beperken van eventueel renterisico tijdens de nieuwbouw van Maasveld en herstructurering van de locatie Op de Bies is per 1 juli 213 afgelopen. Liquiditeitspositie De liquiditeitspositie de mate waarin Koraal Groep op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen is verder verbeterd. De zogenaamde current ratio vlottende activa/vlottende passiva is toegenomen van,6 naar,7. Koraal Groep laat ook in 213 weer een positieve liquiditeitsontwikkeling zien. Dit heeft de organisatie in staat gesteld om o.a. de investeringen in de nieuwbouw Maasveld en de renovaties Op de Bies te financieren uit de interne kasstromen zodat externe financiering nog niet nodig is geweest. Ultimo 213 bedragen de liquide middelen 22,4 miljoen (212: 15,5 miljoen). In Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

15 worden deze aangewend voor o.a. de financiering van de lopende nieuwbouwactiviteiten. Daarnaast ontstaat er naar verwachting een toegenomen liquiditeitsbehoefte samenhangend met de lopende reorganisatietrajecten alsook vanwege de verwachte wijzigingen in de bekostiging van de activiteiten samenhangend met eerder gememoreerde stelselwijzigingen. De liquiditeitsontwikkeling staat derhalve prominent op de agenda van het treasurycomite. In dat kader vindt op basis van de jaarcijfers 213, de meerjarenexploitatie en investeringsbegroting een herijking plaats van de liquiditeitsbehoefte en in overleg met treasuryadviseur nader vertaald in een eventuele financieringsbehoefte. Het treasurycomité heeft voorts in 213 haar aandacht gericht op de genoemde herfinancieringen, het onderhoud van de relatie met de financiers en waarborgfonds, de investeringsplanning en het aanpassen van de bedrijfsvoering vanwege de invoering van SEPA. Ultimo 213 is Koraal Groep SEPA-proof. Planning & Control Financieel gezond zijn en blijven gaat niet vanzelf. Zoals gezegd is een gezonde vermogenspositie noodzakelijk om de maatschappelijke taak goed uit te kunnen voeren. Belangrijk daarbij is dat de organisatie ook in staat is om een passend rendement te behalen. Koraal Groep heeft in haar algemeen financieel beleid als doelstelling opgenomen dat jaarlijks wordt gestreefd naar een positieve rendementsbijdrage per werkstichting van 1% van de totale opbrengsten. In de jaarlijks op te stellen kaderbrief voor het begrotingstraject is dit ook een belangrijke voorwaarde. Om te borgen dat ook de gewenste beheersing en (bij)sturing van de (financiële) bedrijfsvoering gericht op de realisatie van de organisatiedoelstellingen plaatsvindt, beschikt Koraal Groep over een management control systeem. Een belangrijk aspect daarvan betreft de rapportagecyclus. Middels een systeem van early warningrapportages wordt reeds bij aanvang van het boekjaar gemonitord in hoeverre de bedrijfsvoering in de pas loopt op majeure aspecten als de bezetting van de woongroep als ook de personele bezetting in relatie tot het formatieplaatsenplan. Met behulp van deze thermometerfunctie worden de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vroegtijdig geïnformeerd over de ontwikkeling in de bedrijfsvoering en kan beoordeeld worden of bijsturing noodzakelijk is. Daarnaast zijn maandrapportages per werkstichting en de zogenaamde Cockpitrapportages op concernniveau beschikbaar. Een belangrijk element in de maandrapportages is de jaarprognose welke op basis van voortschrijdend inzicht maandelijks wordt bijgesteld. Koraal Groep streeft continu naar verbetering in de (financiële) bedrijfsvoering. Ook in 213 zijn verbeteringen doorgevoerd zoals de invoering van een nieuw systeem voor het kas/bankboek van woongroepen. De implementatie heeft geleid tot efficiencyvoordelen door het automatiseren van een deel van de administratieve verwerking en daarmee ook tot gebruikersgemak voor zowel medewerkers op de financiële administratie als medewerkers op de woongroepen. Verder is een verbetering gerealiseerd door het automatiseren van de maandelijkse productieboeking uit het zorgregistratiesysteem naar de financiële administratie. Vermeldenswaardig is voorts dat Koraal Groep vanaf 213 de financiële administratie en de controlling van Het Driespan zelf uitvoert en niet meer uitbesteedt aan een extern onderwijsadministratiekantoor. Naast het behaalde kostenvoordeel is hiermee de planning & control cyclus in eigen hand gekomen hetgeen ten goede komt aan de beheersing en sturing van de onderwijsactiviteiten. Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 13

16 In 213 is Koraal Groep voor wat betreft de accountancydienstverlening gewisseld van huisaccountant. Ofschoon een dergelijke wisseling vaak extra aandacht vraagt van met name de financiële functie in de organisatie is Koraal Groep er trots op dat de accountant bij haar eerste interimcontrole constateert dat de organisatie fors heeft inzet op het professionaliseren van de planning & control cyclus en de organisatie beschikt over een goed ontwikkeld management control instrumentarium. De accountant heeft op basis van een beoordeling van de belangrijkste financieel administratieve bedrijfsprocessen gerapporteerd dat de kwaliteit van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen in 213 van een hoog niveau is en dat de interne beheersing bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening. Ook benoemt zij specifiek de wijze waarop Koraal Groep begin 213 haar relatie met de belastingdienst heeft geprofessionaliseerd middels het overeenkomen van een Convenant Horizontaal Toezicht. Naast een aantal meer operationele aandachtspunten zijn er echter ook een aantal verbetermogelijkheden benoemd zoals bijvoorbeeld het verder doorontwikkelen van de scenario- en gevoeligheidsanalyses in prognoses. Ook wordt aandacht gevraagd om het risicomanagementsysteem nog verder te verankeren in de planning & controlcyclus. Het inrichten en formaliseren van een fraudebeheersingssysteem wordt voorts sterk aanbevolen. Los van de constatering dat fraudebewustzijn in de organisatie voldoende aanwezig is wordt opgemerkt dat het fraudebeheersingssysteem zoals nog bij vele organisaties in de publieke sector nog fragmentarisch en ad hoc van karakter is. Naast de toetsing van de accountant heeft eind 213 evenals bij de werkstichtingen ook een externe audit plaatsgevonden op het kwaliteitsmanagementsysteem van de concern ondersteunende diensten waarbij is gekeken naar de Economische Administratie Dienst en de afdeling Huisvesting Vastgoed Ontwikkeling. Ook deze audit is succesvol verlopen. Risicomanagement Binnen Koraal Groep is aandacht voor risico s én kansen een continu thema. Risico s kunnen zich op vele fronten voordoen waarbij vaak een onderscheid kan worden gemaakt naar strategische risico s, operationele risico s in processen, financiële risico s, risico s rondom wet- en regelgeving en zeker ook specifiek risico s rondom individuele cliënten en leerlingen. Aandacht voor risicomanagement komt binnen Koraal Groep in praktische zin tot uitdrukking in (financiële) rapportages, begrotingen, business cases, het opstellen van een Risico Inventarisatie Evaluatie op cliëntniveau, de werkzaamheden van Koraal Inspect, het beheer van de verzekeringsportefeuille, de afstemming met de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht, overleg met de toezichthouder en andere overleggremia, etc. Belangrijk daarbij is vooral ook het gedrag van medewerkers van laag tot hoog in de organisatie. In die zin voert het te ver om een uitputtende risico-analyse op te nemen. Organisatiebreed worden zoals genoemd maatregelen getroffen om risico s te inventariseren, te beheersen en ook kansen te kunnen verzilveren. Eén van de belangrijkste risico s voor Koraal Groep ligt de komende tijd op strategisch gebied: namelijk de mate waarin de organisatie succesvol zal blijken te zijn om in de sterk veranderende omgevingen binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en gehandicaptenzorg haar positie kan behouden, mee te bewegen en te innoveren. Op dat gebied lopen diverse initiatieven als nadere uitwerking van de herziening van de strategie begin Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

17 Investeringen Naast de exploitatie-uitgaven in het kader van de (jeugd)zorg-, onderwijs- en arbeidsintegratie-activiteiten investeert Koraal Groep ook jaarlijks ten behoeve van de diverse doelgroepen. De in omvang grootste investeringen hebben betrekking op het (zorg)vastgoed. Verder wordt geïnvesteerd in automatiseringsprojecten zowel in het kader van de optimalisatie van de bedrijfsvoering als ook ten behoeve van cliënten en leerlingen, in inventaris alsook in personeel in het kader van de eerder incidenteel ontvangen kwaliteitsmiddelen Langdurige Zorg. Vastgoed De invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor zorgvastgoed de normatieve huisvestingscomponent (NHC) én de aangekondigde stelselwijzigingen maken dat Koraal Groep bijzondere aandacht laat uitgaan naar de terugverdiencapaciteit en dientengevolge de waardering van het zorgvastgoed. In 211 en 212 zijn in dat verband reeds noodzakelijke afwaarderingen op het vastgoed doorgevoerd en heeft een aanpassing van de afschrijvingstermijnen plaatsgevonden. Ook in 213 is de waardering van het vastgoed beoordeeld op basis van bedrijfswaardeberekeningen. Deze berekeningen geven inzicht in hoeverre op basis van toekomstige kasstromen samenhangend met de directe exploitatie van het vastgoed de boekwaarde van het vastgoed gedurende de resterende verwachte exploitatieduur kan worden terugverdiend. Hierbij is o.a. ook rekening gehouden met de effecten van het overgangsregime Normatieve Huisvestingscomponent in de periode en zijn ook de laatste inzichten op basis van het strategisch vastgoedbeleid en de consequenties van de aangekondigde budgetkortingen in de Jeugdzorg en tariefkortingen in de gehandicaptenzorg meegenomen. Uitkomst van de bedrijfswaardeberekeningen is een afwaardering van het zorgvastgoed van circa 4, miljoen (212: 4,1 miljoen). Door de verwachte afbouw van intramurale plaatsen en lagere kapitaallastenvergoedingen komt de dekking van de meer algemene ondersteunende en in de regel minder courante gebouwen onder druk te staan. Zo heeft een verdere afwaardering plaatsgevonden van de boekwaarde van het hoofdgebouw van De Hondsberg (MFDC), de ondersteunende gebouwen op de centrumlocatie St. Anna en Op de Bies als ook het gebouw in Boxtel dat in gebruik is door Sterk in Werk en deels ook gezamenlijk wordt gebruikt ten behoeve van concernactiviteiten. Voorts is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen voor een aantal leegstaande te verkopen panden naar aanleiding van de uitvoering van het herhuisvestingplan St. Anna. De dekking van de afwaardering en voorziening heeft plaatsgevonden op basis van het positieve vastgoed resultaat (o.a. uit verkoop AWBZvastgoed, lagere kapitaallasten dan begroot en een hogere vergoeding normatieve huisvestingscomponent), een hoger dan begroot financieringsresultaat (o.a. vanwege een door de NZa hoger vastgesteld inflatievergoeding op het eigen vermogen i.c. totaal 2,88%), een bijdrage vanuit de werkstichting en de vrijval van een vastgoed gerelateerde voorziening De boekwaarde van het vastgoed van Koraal Groep bedraagt ultimo ,4 miljoen (eind 212: 113,3 miljoen. De afdeling Huisvesting Vastgoed Ontwikkeling (HVO) beheert de vastgoedportefeuille. Deze bestaat met name uit vastgoed ten behoeve van de jeugdzorgactiviteiten (AWBZ en provinciaal bekostigd) en de gehandicaptenzorg (AWBZ). De onderwijsactiviteiten van Koraal Groep vinden plaats in gemeentelijke voorzieningen en staan niet op de balans van Koraal Groep gewaardeerd. De investeringen in vastgoed bedragen over 213 ruim 18,7 miljoen. De werkstichting Maasveld heeft in 213 fase 1 van de nieuwbouw Maasveld afgerond en 128 plaatsen in vijf nieuwe woongebouwen in Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 15

18 gebruik genomen. De totale investering bedroeg circa 16,2 miljoen en is binnen budget gerealiseerd. Daarnaast hebben de investeringen met name betrekking op de renovatie van de zogenaamde F- woningen in het kader van de herstructurering Op de Bies, de verbouwing van het aangekochte pand Roerzicht en diverse relatief kleine investeringen bij de overige werkstichtingen. Het in 213 aangekochte pand Roerzicht is ten behoeve van de zorgverlening van Gastenhof in Midden- en Noord-Limburg in het kader van de Maatschappelijke Dienstverlening (WMO). Er zijn in 213 vier panden verkocht met een totale boekwinst van circa,4 miljoen. In het kader van het uitgevoerde herhuisvestingsplan St. Anna zijn diverse woningen buiten gebruik gesteld welke door HVO in 214 verkocht gaan worden. Naast de boekwaarde is ook de WOZ-waarde relevant. De WOZ-waarde van het vastgoed bedraagt circa 126,6 miljoen volgens prijspeil 213 (212: 122,7 miljoen). In 213 is voor een bedrag ad 12,9 miljoen afgeschreven op het zorgvastgoed (212: 12,8 miljoen). Naast de afschrijvingen op basis van de langere NZa-afschrijvingstermijn is hierin ook begrepen de reeds begrote jaarlijkse aanpassing vanwege de omstandigheid dat bedrijfseconomisch gezien sprake is van kortere levensduren. Voorts is in lijn met 212 rekening gehouden met een versnelde afschrijving van de restant boekwaarde van de centrumlocatie Maasveld met circa,5 miljoen per jaar tot en met 216. Automatisering In 213 is voor ruim 1,4 miljoen in automatisering geïnvestereerd. In 213 is de zogenaamde stuurgroep BIM van start gegaan. Deze stuurgroep wordt vertegenwoordigd vanuit alle sectoren, de afdeling automatisering, de EAD en de Raad van Bestuur en heeft mede als doel om te beoordelen of diverse ICTambities passen binnen het strategisch ICT-beleid dat Koraal Groep voert. In 213 hebben investeringen plaats gevonden in de implementatie van een CRM-systeem welke ondersteunend is voor het stakeholdermanagement, de implementatie van een LeerManagementSysteem (E-learning in het kader van kennismanagement) en het besluit om een nieuw roosterpakket dat als pilot heeft gelopen bij werkstichting De La Salle verder uit te rollen over de andere werkstichtingen. Ook zijn er in 213 voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de huidige verouderde kantoorautomatiseringsomgeving en de aanpassing van de telefonie bij een aantal werkstichtingen. Kwaliteitsmiddelen In 212 heeft Koraal Groep via een tijdelijke verhoging van de tarieven incidenteel extra middelen ontvangen in het kader van de kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. Aanvankelijk was het de intentie bij het opstellen van het Convenant Investeringen Langdurige Zorg deze middelen voor langere tijd beschikbaar te stellen (211-medio 215). Naderhand is dit afgeschaald naar een eenmalige toekenning in 212. Koraal Groep heeft diverse initiatieven uitgevoerd van inzet van extra personeel tot opleidings- en scholingstrajecten. Voor een zorgvuldige inzet van de middelen in lijn met de ingediende initiatiefvoorstellen en de daarvoor benodigde tijdsinvestering heeft Koraal Groep in 213 afstemming gezocht met de zorgkantoren om de in 212 ontvangen middelen voor een deel ook over te hevelen naar 213. In 213 zijn deze middelen nagenoeg geheel ingezet. Voor de finale afronding van de initiatieven wordt een restant budget nog in 214 ingezet. 16 Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

19 Onze samenwerkingspartners Op het gebied van facilitaire dienstverlening werkt Koraal Groep nauw samen met het Vebego concern. Koraal Groep heeft haar facilitair bedrijf ondergebracht in de besloten vennootschap RIF Facility Management B.V. Assist Zorg Facility B.V., onderdeel van het Vebego-concern, participeert in deze vennootschap en heeft 49% van de aandelen in haar bezit. RIF Facility Management B.V. heeft samen met Vebego Facility Services B.V. de schoonmaakwerkzaamheden ondergebracht bij RIF Facility Services B.V. Beide dochtervennootschappen zijn gevestigd aan de Valkstraat 14 te Sittard-Geleen. Het totale resultaat na vennootschapsbelasting van het facilitair bedrijf RIF Facility Management B.V. bedraagt over positief ten opzichte van een positief resultaat na belastingen ad 331. over 212. Dit lagere rendement is het gevolg van de door beide aandeelhouders in de begroting 213 goedgekeurde neerwaartse bijstelling van de rendementsdoelstelling 213. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen welke eind 213,3 positief bedraagt. Voor 214 is een positief resultaat begroot van circa,3 miljoen. Het schoonmaakberijf RIF Facility Services B.V. realiseert over 213 een positief resultaat na belasting van 42. ten opzichte van een positief resultaat ad 49. over 212. Ultimo 213 bedraagt het eigen vermogen ruim,1 miljoen. Sterk in Werk heeft een 1% dochteronderneming, Sterk in Werk Projekten B.V. De activiteiten van deze vennootschap zijn gericht op het initiëren, ontwikkelen en exploiteren van activiteiten en projecten op het gebied van horeca, arbeidsparticipatie, innovatie en vrijetijdsbesteding en zijn relatief beperkt. Het positieve resultaat na belastingen bedraagt 2. en is toegevoegd aan het eigen vermogen. In onderstaande tabel zijn de dochterondernemingen weergegeven. Belang (direct) Eigen vermogen Jaarresultaat 213 RIF Facility Management B.V. 51% RIF Facility Services B.V. 51% Sterk in Werk Projekten B.V. 1% Naast de samenwerking met Vebego rondom facilitaire dienstverlening heeft Koraal Groep zorginhoudelijk ook een samenwerking met Stichting Pluryn in de vorm van Stichting SeysCentra. Deze stichting opgericht in 212 richt zich vooral op de behandeling van zeer jonge kinderen met chronische voedselweigering en op het behandelen van verstandelijk beperkte kinderen die onzindelijk zijn. Beide organisaties hadden op beide aandachtgebieden al een behoorlijke staat van dienst. De directe aanleiding voor de samenvoeging is het feit dat de gezamenlijke stichting landelijk als last resort centrum gaat fungeren. Hierin wordt samengewerkt met de Universiteit van Nijmegen en Maastricht. Stichting Seys- Centra heeft op dit moment drie vestigingen: in Maastricht, Haarzuilens en Malden. In het tweede boekjaar van Stichting Seyscentra is er een positief resultaat behaald van 18.. Dit resultaat is geheel toegevoegd aan de eigen algemene reserve. De helft hiervan wordt via proportionele consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Koraal Groep. Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep 17

20 Ten slotte wordt opgemerkt dat in 213 het faillissement van de failliet verklaarde Stichting Zwerfjongeren Limburg (SZL) definitief is afgewikkeld. Uit de afwikkeling van de boedel heeft Koraal Groep nog een slotuitkering ontvangen van circa,3 miljoen welke ten gunste van de exploitatie 213 is verantwoord. De aan deze stichting gelieerde rechtspersonen Stichting FTHSB, Stichting Lans en de Quality Food Services en Catering B.V. waarin overigens sinds een aantal jaren geen activiteiten meer hebben plaatsgevonden, worden in 214 formeel opgeheven en geliquideerd. Verwachtingen voor 214 en verder Reeds langer is de organisatie in voorbereiding om de consequenties van de invoering van de Wet Langdurige Zorg, de invoering van de Jeugdwet en Passend Onderwijs betekenis te geven. Gestart in 212 heeft Koraal Groep in 213 haar strategie vernieuwd. Hiermee geeft de organisatie de toekomst een nieuw gezicht. In strategiesessies bij de werkstichtingen zijn medewerkers geïnformeerd over de externe ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor Koraal Groep. Ook zijn relevante stakeholders meegenomen in de wijze waarop Koraal Groep de toekomst ziet. Belangrijke thema s in de vernieuwde strategie zijn de aandacht voor het creëren van de juiste zorgrandvoorwaarden ( van zorgen voor naar zorgen dat ), het accent op eigen wensen, kracht van cliënten en betrokkenheid van het netwerk ondersteund door een samenhangend plan op alle levensdomeinen ( samenwerking en samenhang ), het verder optimaliseren van zowel de primaire als ondersteunende processen met als resultaat innovatie en slimmer en efficiënter werken ( meer voor minder ) en het verbreden, ontwikkelen en ontsluiten van kennis ( kennis en expertise). Met deze focus anticipeert en reageert Koraal Groep op de aanstaande ontwikkelingen die ook gepaard gaan met minder beschikbare middelen. In haar begroting 214 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief zijn de financiële consequenties van de aanstaande wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Rekening houdend met de algemene uitgangspunten in het financieel beleidskader wordt op basis van de huidige inzichten rekening gehouden met een forse bezuinigingsopgave oplopend van circa 15 miljoen in 215 naar ruim 22,5 miljoen in 216. Per sector zijn de belangrijkste ontwikkelingen als volgt: Gehandicaptenzorg De werkstichtingen St. Anna, Maasveld en Op de Bies welke hun zorgverlening hebben ingericht op cliënten met een beperking en een langdurige zorgbehoefte, krijgen te maken met de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet gaat per 1 januari 215 de huidige AWBZ vervangen. Uitgangspunt is dat de toegang tot de huidige AWBZ-voorzieningen wordt beperkt. Uitgangspunt wordt dat mensen met een hulpvraag (gehandicapten (en ouderen)) zo lang als mogelijk in de thuissituatie worden geholpen (vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO)) en dat alleen wanneer dat niet mogelijk is en mensen intensieve langdurige (24-uurs) zorg nodig hebben een aanspraak kan worden gedaan op de WLZ. In de praktijk betekent dit dat enkel de zwaardere ZZP s voor een deel ZZP3 en hoger nog aanspraak kunnen maken op de zorg die onder de WLZ zal vallen. De cliëntpopulatie van de werkstichtingen bestaat voor een belangrijk deel uit deze cliëntengroep i.c. 9% heeft een ZZP4 of hoger. Het aantal cliënten met een lage ZZP1 en ZZP2 is zeer beperkt. Vanuit die optiek heeft de invoering van de WLZ los van bijvoorbeeld demografische factoren en marktontwikkeling naar verwachting op de korte/middenlange termijn relatief beperkte consequenties voor het cliëntenvolume van de werkstichtingen. Hiertegenover staat echter dat de wijzigingen in het stelsel gepaard gaan met een structurele korting van 5% (vanaf 217). Daarnaast moet al rekening worden gehouden met een extra korting op de intramurale basistarieven (NZa) oplopend van,8% in 214, 1% in 215 en 216 tot 1,25% in 18 Financieel Jaarverslag 213 Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 214 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Tonnaer, Kelpen-Oler Stichting Koraal

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 212 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Evelien Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 211 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Stichting Koraal Groep Postbus 519 613 PC SITTARD

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit Aan de slag met de Normatieve Huisvestingscomponent Interim-management en advies Op 1 januari 2012 is de normatieve huisvestingscomponent AWBZ (hierna: NHC) ingevoerd. Uw instelling moet mogelijk in de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015

Financieel Jaarverslag 2015 Financieel Jaarverslag 215 Stichting Koraal Groep Inhoudsopgave blz 1. Jaarverslag... 5 1.1. Financiële gang van zaken... 6 2. Bestuur en vaststelling jaarrekening... 33 2.1. Bestuur en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 216 Stichting Koraal Groep Inhoudsopgave blz 1. Jaarverslag... 5 1.1. Financiële gang van zaken... 6 2. Bestuur en vaststelling jaarrekening... 33 2.1. Bestuur en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto RIF Regionaal Integraal Facilitairbedrijf samenwerking van Koraal Groep en Assist Facto 120509 1 Inhoud Introductie Koraal Groep Vebego International Samenwerking in de zorg Project aanpak joint venture

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

financiering van werkkapitaal

financiering van werkkapitaal DIA 1 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt workshop TeamM HEAD Congres 5 juni 1990 2000 2010 2015 2020 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt financiering van een zorginstelling

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie