HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HD9216 HD9217 راهنمای کاربر"

Transcriptie

1 HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

2

3

4 محتوا 5 مقدمه 5 1( )شکل دستگاه مختلف قسمتهای 5 مهم 6 استفاده اولین از قبل 6 استفاده برای سازی آماده 6 دستگاه از استفاده 6 داغ هوای با کردن سرخ 7 تنظیمات 9 خانگی کرده سرخ سیبزمینی تهیه 10 کردن متیز 10 نگهداری 10 بازیافت 10 فروش از پس خدمات و نامه ضمانت 10 یابی عیب 4

5 مقدمه به دنیای محصوالت Philips خوش آمدید! به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips دستگاه خود را در سایت ثبت نام کنید. این هواپز جدید به شما امکان میدهد غذاها و اسنکهای خوشمزه و مورد عالقه خود را به روش سالمتری تهیه کنید. هواپز با استفاده از هوای داغ در ترکیب چرخش سریع هوا )فنآوری هوای سریع( و گریل سریع و آسان انواع مختلفی از غذاهای خوشمزه و سالم را تهیه میکند. مواد به یک باره از همه طرف داغ میشوند و در اغلب مواد غذایی نیاز به افزودن روغن نیست. برای دستورهای غذایی و اطالعات درباره هواپز از بازدید فرمایید. قسمتهای مختلف دستگاه )شکل 1( سبد 1 دکمه جدا کردن سبد 2 دسته سبد 3 قابلمه 4 ورودی هوا 5 پیچ کنترل دما )80200 درجه سانتیگراد( 6 تایمر )030 دقیقه(/پیچ روشن کردن 7 خروجیهای هوا 8 محفظه نگهداری سیم 9 10 سیم برق مهم قبل از استفاده از دستگاه این اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید. خطر همیشه مواد را برای سرخ شدن در سبد بریزید تا در متاس با املنتهای حرارتی قرار نگیرند. هنگامی که دستگاه روشن است و کار میکند ورودی و خروجی هوا را نپوشانید. قابلمه را از روغن پر نکنید چون ممکن است باعث آتشسوزی شود. هرگز دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید. 5 هشدار قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد. اگر دوشاخه سیم برق یا خود دستگاه آسیب دیده و خراب است از آن استفاده نکنید. درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر آن را نزد منایندگی های Philips مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید. کودکان و افرادی که از توانایی جسمی حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند. کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی منی کنند. دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید. سیم برق را دور از سطوح داغ نگهدارید. دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید. بررسی کنید دوشاخه محکم در پریز قرار گرفته باشد. همیشه از دستگاه در یک سطح ثابت خشک صاف و افقی استفاده کنید. این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور مجزا ساخته نشده است. دستگاه را جلوی دیوار یا دستگاههای دیگر قرار ندهید. حداقل باید 10 سانتیمتر در پشت و کنارهها و 10 سانتیمتر در باالی دستگاه فضا وجود داشته باشد. روی دستگاه چیزی قرار ندهید. از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این راهنمای کاربر استفاده نکنید. در حین هواپز شدن غذا بخار داغ از خروجیهای هوا بیرون میآید. دستها و صورت خود را در فاصله مناسب از بخار و خروجیهای هوا نگهدارید. همچنین هنگام خارج کردن قابلمه از دستگاه مراقب هوا و بخار داغ باشید. سطوح دستگاه ممکن است هنگام استفاده داغ شوند )شکل 2(. لوازم جانبی هواپز هنگام استفاده از دستگاه داغ میشوند. هنگام کار با آنها مراقب باشید.

6 از تا باشد غذایی مواد باقیمانده گونه هر از عاری و بوده متیز آن اطراف و دستگاه گرمکن از استفاده بار هر از قبل شوید مطمئن شود. حاصل اطمینان دستگاه بینقص عملکرد ندهید. قرار شده داغ فر در یا برقی پز و پخت سطوح و برقی گاز انواع یا داغ گاز اجاق روی بر یا نزدیکی در را دستگاه احتیاط آشپزی محیط همچون محیطهایی در استفاده برای دستگاه این است. شده طراحی خانگی عادی مصارف برای فقط دستگاه این و اتاق سرویسهای متلها هتلها در مشتریان استفاده برای است. نشده ساخته کاری محیطهای سایر و کار دفاتر فروشگاهها منیباشد. مناسب مسکونی محیطهای سایر و هتلها صبحانه در کنید تعمیر را دستگاه خودتان نکنید سعی ببرید. Philips مجاز خدماتی مرکز به تعمیر یا آزمایش برای را دستگاه همیشه میشود. نامعتبر ضمانتنامه غیراینصورت است. شده طراحی سانتیگراد درجه 40 تا 5 بین محیط دمای در استفاده برای دستگاه این بکشید. پریز از استفاده از پس را آن همیشه شود. خنک دقیقه 30 مدت به دهید اجازه آن کردن متیز یا دستگاه به زدن دست از قبل کنید. پر حداکثر نشانگر تا را سبد نکنید. پر حد از بیش را سبد باقیمانده مواد نشوند. قهوهای یا سیاه و دربیایند طالیی زرد رنگ به میکنید تهیه دستگاه این در که موادی شوید مطمئن نکنید. سرخ سانتیگراد درجه 180 از باالتر دمای در را تازه سیبزمینی اکریالمید( تولید از جلوگیری )برای کنید. خارج را سوخته هستند. داغ فلزی قطعات لبه حرارتی املنت باشید: مراقب پخت محفظه باالیی قسمت کردن متیز هنگام اصل جانبی لوازم از فقط و نکنید استفاده است شده داده توضیح کاربر راهنمای این در آنچه از غیر اهدافی برای دستگاه از منایید. استفاده 6 خودکار شدن خاموش قابلیت با و شده شنیده زنگ صدای یک میرسد 0 به و میکند آغاز را معکوس شمارش تایمر وقتی است. تایمر یک به مجهز دستگاه این بگذارید. 0 روی ساعت عقربه خالف را تایمر پیچ دستی صورت به کردن خاموش برای میشود. خاموش خودکار طور به دستگاه )EMF( الکترومغناطیسی میدان دارد. مطابقت الکترومغناطیسی های میدان کاربردپذیر استانداردهای و قوانین کلیه با Philips دستگاه این استفاده اولین از قبل کنید. جدا را بستهبندی مواد همه 1 بردارید. دستگاه از را برچسب گونه هر 2 بشویید. نرم اسفنج یک و شوینده مایع کمی داغ آب با کامال را قابلمه و سبد 3 بشویید. ظرفشویی ماشین در را وسیلهها این میتوانید توجه: کنید. خشک و متیز مرطوب دستمال یک از استفاده با را دستگاه خارجی و داخلی سطوح 4 نکنید. پر چربی یا روغن با را قابلمه میکند. کار داغ هوای با که است هواپز یک دستگاه این استفاده برای سازی آماده دهید. قرار ثابت و افقی صاف سطح یک روی را دستگاه 1 ندهید. قرار نیستند مقاوم حرارت برابر در که سطوحی روی را دستگاه 3(. )شکل دهید قرار قابلمه در صحیح طور به را سبد 2 بکشید. بیرون دستگاه زیر در سیم نگهداری محل از را برق سیم 3 نکنید. پر دیگر مایع یا روغن با را قابلمه باشد. داشته هواپز عملکرد بر تأثیر و هوا جریان شدن مسدود باعث کار این ندهید. قرار چیزی دستگاه روی دستگاه از استفاده در را بیشتر غذایی دستورهای کرد. تهیه هواپز این با میتوان را مختلف غذاهای از وسیعی دامنه بیابید. داغ هوای با کردن سرخ بزنید. زمین اتصال دارای پریز به را برق دوشاخه 1

7 4(. )شکل بیاورید بیرون هواپز از را قابلمه دقت با 2 5(. )شکل بریزید سبد در را مواد 3 مراجعه فصل این در 'تنظیمات' بخش )به جدول در شده داده نشان مقدار از یا نکنید پر MAX نشان از بیشتر را سبد هرگز توجه: داشت. خواهد تأثیر نهایی نتیجه کیفیت بر چون نروید فراتر کنید( 6(. )شکل برگردانید دستگاه به را قابلمه 4 نکنید. استفاده سبد بدون قابلمه از هرگز بگیرید. دستگیره با فقط را قابلمه است. داغ خیلی چون نزنید دست قابلمه به استفاده از بعد مدتی یا حین در احتیاط: 7(. )شکل بیابید را مناسب دمای و کرده مراجعه فصل این در 'تنظیمات' بخش به دهید. قرار نیاز مورد دمای روی را دما کنترل پیچ 5 برای نیاز مورد پخت دمای و زمان آنها همزمان پخت به شروع از پیش کنید تهیه همزمان را متفاوتی غذایی مواد میخواهید اگر توجه: تنظیمات چون کنید آماده همزمان را مرغ ران و خانگی کرده سرخ سیبزمینی میتوانید مثال برای کنید. بررسی را مختلف غذایی مواد است. یکسان آنها کنید(. مراجعه فصل این در 'تنظیمات' بخش )به کنید بررسی را غذایی مواد برای نیاز مورد آمادهسازی زمان 6 8(. )شکل دهید قرار الزم آمادهسازی زمان روی را تایمر پیچ دستگاه کردن روشن برای 7 کنید. اضافه آمادهسازی زمان به دقیقه 3 است سرد دستگاه وقتی 3 از بیشتر روی را تایمر پیچ حالت این در کنید. گرم قبل از را دستگاه هواپز داخل به مواد کردن وارد بدون میتوانید مایلید اگر توجه: دهید. قرار الزم آمادهسازی زمان روی را تایمر پیچ و کرده پر را سبد سپس دهید. قرار دقیقه میدهد. نشان معکوس شمارش با را شده تنظیم آمادهذسازی زمان,تایمر, میشود. جمع قابلمه پایین در مواد اضافی,روغن, برای کنید(. مراجعه فصل این در 'تنظیمات' بخش )به شوند داده تکان باید آمادهسازی زمان حین در مواد از خاصی انواع 8 برگردانید دستگاه به را قابلمه سپس دهید. تکان سپس کنید خارج دستگاه از و بگیرید دسته با را قابلمه مواد دادن تکان 9(. )شکل 10(. )شکل ندهید فشار را سبد شدن جدا دکمه دادن تکان حین در احتیاط: کنید خارج دستگاه از را قابلمه کار این برای دهید. تکان را سبد فقط و کرده خارج قابلمه از را سبد میتوانید وزن کاهش برای توصیه: دهید. فشار را سبد شدن جدا دکمه و داده قرار نسوز سطح یک روی را آن است. مواد زدن هم یا دادن تکان زمان آمد در صدا به تایمر زنگ وقتی باشید کرده تنظیم آمادهسازی زمان نصف روی را تایمر اگر توصیه: کنید. تنظیم آمادهسازی زمان بقیه برای را تایمر دوباره باید مواد زدن هم یا دادن تکان از بعد البته نسوز سطح یک روی را آن و کرده خارج دستگاه از را قابلمه است. شده سپری آمادهسازی زمان آمد در صدا به تایمر زنگ وقتی 9 بگذارید. 8(. )شکل دهید قرار 0 روی را تایمر کنترل پیچ کار این برای کنید. خاموش دستی را دستگاه میتوانید همچنین توجه: باشند. آماده مواد کنید بررسی 10 کنید. تنظیم دیگر دقیقه چند برای را تایمر و برگردانید دستگاه به را قابلمه نیستند آماده هنوز مواد اگر باال )2( قابلمه از را سبد و دهید فشار را )1( سبد کردن جدا دکمه خالل( سیبزمینی )مثال کوچک مواد کردن خارج برای 11 11( )شکل بیاورید. وارد است ممکن است شده جمع قابلمه پایین در که اضافی روغن چون نکنید وارونه را سبد است متصل سبد به قابلمه که حالی در بشود. مواد شود. خارج قابلمه از بخار است ممکن هواپز در موجود مواد نوع به بسته هستند. داغ مواد و قابلمه هواپز کار امتام از پس 12( )شکل بریزید. بشقاب یا کاسه یک در را سبد محتویات 12 13(. )شکل بیاورید بیرون از را مواد و کنید استفاده انبر از بزرگ یا شکننده و ترد مواد کردن خارج برای توصیه: است. آماده بعدی سری پخت برای فورا هواپز رسید پایان به مواد پخت اول سری وقتی 13 تنظیمات کنید. انتخاب را غذاها انواع تهیه اولیه تنظیمات میدهد امکان شما به جدول این است متفاوت غذایی مواد برند و شکل اندازه منشأ که آجنا از هستند. پیشنهاد فقط تنظیمات این باشید داشته یاد به توجه: 7

8 ضمانت منیکنیم این تنظیمات بهترین تنظیم برای مواد شما باشند. از آجنا که فناوری هوای سریع فورا هوای داخل دستگاه را داغ میکند کمی باال بردن قابلمه در حین هواپز کردن غذا ممکن است در روند کار اشکال ایجاد کند. نکات مواد کوچکتر معموال زمان آمادهسازی کمتری نسبت به مواد بزرگتر نیاز دارند. مقدار بیشتر مواد به طور جزئی به زمان آمادهسازی بیشتری نیاز دارند و مقدار کم مواد به طور جزئی به زمان آمادهسازی کمتری نیاز دارند. در مورد مواد کوچک تکان دادن یا به هم زدن مواد در حین زمان آمادهسازی نتیجه نهایی را بهتر کرده و از سرخ شدن غیریکنواخت مواد جلوگیری میشود. برای آنکه سیبزمینیها ترد شوند مقدار کمی روغن اضافه کنید. چند دقیقه بعد از افزودن روغن مواد را سرخ کنید. اسنکهایی که در فر پخته میشوند را نیز میتوانید در هواپز آماده کنید. مقدار بهینه مواد برای ترد شدن سیبزمینی سرخ کرده 500 گرم است. برای تهیه اسنکها از خمیر آماده استفاده کنید. خمیر آماده مدت زمان پخت کمتری نسبت به خمیر خانگی دارد. میتوانید از هواپز برای یخزدایی مواد نیز استفاده کنید. برای گرم کردن مواد دما را برای 10 دقیقه روی 150 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. g min C

9 g min C توجه: در مورد موادی که پف میکنند )مانند کیک تارت یا مافین( سینی پخت را بیشتر از نصف پر نکنید. توجه: اگر هنگام شروع به کار هواپز هنوز سرد است 3 دقیقه به زمان آمادهسازی اضافه کنید. تهیه سیبزمینی سرخ کرده خانگی برای بهترین نتایج توصیه میکنیم از خالل سیبزمینی از قبل پخته شده )یخزده( استفاده کنید. برای تهیه سیبزمینی سرخ کرده خانگی مراحل زیر را اجنام دهید. 1 سیبزمینیها را پوست بگیرید و خالل کنید. 2 خالل سیبزمینی را به مدت حداقل 30 دقیقه در یک کاسه آب خیس کنید آنها را بیرون بیاورید و با کاغذ خشککن خشک کنید. 3 نصف قاشق غذاخوری روغن در کاسه بریزید خاللها را در کاسه ریخته و هم بزنید تا خاللها از روغن پوشیده شوند. 4 خاللها را با انگشت یا یک وسیله چنگال مانند خارج کنید به طوری که روغن اضافی در ظرف باقی مباند. خاللها را در سبد بریزید. توجه: برای ریخنت خاللها در سبد کاسه را به یکباره برنگردانید تا روغن اضافی کف قابلمه به باال پاشیده نشود. 5 خاللهای سیبزمینی را بر اساس دستورالعملهای این فصل سرخ کنید. تمیز کردن همیشه دستگاه را پس از استفاده متیز کنید. قابلمه سبد و داخل دستگاه دارای روکش نچسب هستند. از وسایل آشپزخانه فلزی یا مواد شوینده خورنده برای متیز کردن استفاده نکنید چون ممکن است به روکش نچسب آن آسیب وارد شود. 1 دوشاخه را از پریز خارج کرده و اجازه دهید دستگاه خنک شود. توجه: قابلمه را خارج کنید تا هواپز سریعتر خنک شود. 2 سطوح خارجی دستگاه را با استفاده از یک دستمال مرطوب متیز و خشک کنید. 3 سبد و قابلمه را با آب داغ کمی مایع شوینده و یک اسفنج نرم بشویید. 9

10 میتوانید از یک مایع چربیزدا برای متیز کردن آلودگیهای باقیمانده استفاده کنید. توجه: قابلمه و سبد قابل شسنت در ماشین ظرفشویی هستند. توصیه: اگر آلودگی به دیواره سبد یا کف قابلمه چسبیده باشد قابلمه را از آب داغ و کمی مایع شوینده پر کنید. سبد را در قابلمه بگذارید و اجازه دهید قابلمه و سبد حدود 10 دقیقه خیس بخورند. 4 داخل دستگاه را با آب داغ و یک اسفنج نرم متیز کنید. 5 با یک برس متیز کننده روی املنت حرارتی بکشید و مواد غذایی باقیمانده را متیز کنید. نگهداری 1 دستگاه را از پریز بکشید و صبر کنید تا خنک شود. 2 بررسی کنید همه قطعات دستگاه متیز بوده و خشک باشند. 3 سیم برق را به داخل محل نگهداری سیم فشار دهید. سیم را در شیار تثبیت سیم قرار دهید تا سیم ثابت مباند. بازیافت پس از پایان عمر دستگاه آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید. ضمانت نامه و خدمات پس از فروش برای دریافت اطالعات یا پشتیبانی لطفا به سایت مراجعه کنید یا برگ ضمانتنامه جهانی را مطالعه کنید. عیب یابی در این فصل خالصهای از مشکالت متداولی که ممکن است هنگام استفاده از این وسیله با آنها برخورد کنید آمده است. اگر منیتوانید مشکل را با اطالعات زیر برطرف کنید از سایت برای لیست سؤاالت متداول بازدید کنید یا با مرکز خدمات مشتری در کشور خود متاس بگیرید. اشکال هواپز کار منی کند. موادی که با هواپز سرخ شدهاند هنوز آماده نیستند. مواد به صورت غیریکنواخت در هواپز سرخ میشوند. اسنکهای سرخ شده وقتی از هواپز خارج میشوند ترد نیستند. علت احتمالی دوشاخه در پریز نیست. تایمر را تنظیم نکردهاید. مقدار مواد سبد خیلی زیاد است. دمای تنظیم شده خیلی کم است. زمان آمادهسازی خیلی کم است. انواع خاصی از مواد در حین زمان آمادهسازی باید تکان داده شوند. شما از اسنکی که برای آماده شدن در سرخکنهای قدیمی تهیه شده است استفاده کردهاید. راه حل دوشاخه اصلی را به پریز دارای اتصال زمین بزنید. پیچ تایمر را روی زمان پخت مناسب قرار دهید تا دستگاه روشن شود. مقدار کمتری از مواد را در سبد بریزید. وقتی مقدار مواد کمتر باشد یکنواختتر سرخ میشوند. پیچ کنترل دما را روی تنظیم دمای مورد نیاز قرار دهید )به بخش 'تنظیمات' در فصل 'استفاده از دستگاه' مراجعه کنید(. پیچ تایمر را روی زمان + آمادهسازی مورد نیاز قرار دهید )به بخش 'تنظیمات' در فصل 'استفاده از دستگاه' مراجعه کنید(. موادی که در روی مواد دیگر قرار دارند یا به هم چسبیدهاند )مثال سیبزمینی خالل( باید در طول زمان آمادهسازی تکان داده شوند. به بخش 'تنظیمات' در فصل 'استفاده از دستگاه' مراجعه کنید. برای نتایج بهتر و ترد شدن اسنکها از اسنکهای فر استفاده کنید یا با برس مقداری روغن روی + آنها بزنید. 10

11 اشکال منیتوامن درست قابلمه را در دستگاه وارد کنم. دود سفید از دستگاه خارج میشود. خالل سیبزمینی به طور غیریکنواخت در هواپز سرخ میشود. خاللهای سیبزمینی وقتی از هواپز خارج میشوند ترد نیستند. علت احتمالی مقدار مواد داخل سبد خیلی زیاد است. سبد درست در قابلمه قرار داده نشده است. دسته سینی پخت مانع قابلمه است. موادی که در دستگاه ریختهاید چرب هستند. هنوز باقی مانده چربی از استفاده قبلی در قابلمه وجود دارد. قبل از شروع به سرخ کردن سیبزمینی خاللها را از قبل به طور مناسب در آب خیس کنید. نوع سیبزمینی که استفاده کردهاید مناسب نبوده است. ترد بودن سیبزمینی سرخ کرده به مقدار روغن و آب موجود در خاللها بستگی دارد. راه حل سبد را بیشتر از نشانگر MAX پر نکنید. سبد را به داخل قابلمه فشار دهید تا صدای کلیک بشنوید. دسته را در یک وضعیت افقی قرار دهید تا از روی سبد جلوتر نیاید. وقتی مواد چرب را در داخل هواپز سرخ میکنید مقدار زیادی روغن در قابلمه ریخته میشود. این روغن دود سفید ایجاد میکند و قابلمه ممکن است بیشتر از حد معمول داغ شود. این کار بر عملکرد دستگاه یا نتیجه نهایی تأثیری ندارد. دود سفید به دلیل داغ شدن چربی درون قابلمه ایجاد + میشود. بعد از هر بار استفاده قابلمه را کامال متیز بشویید. خالل سیبزمینی را به مدت حداقل 30 دقیقه در یک کاسه آب خیس کنید آنها را بیرون بیاورید و با کاغذ خشککن خشک کنید. از سیبزمینی تازه استفاده کنید تا در حین سرخ شدن از هم نپاشد. قبل از افزودن روغن باید خاللها را کامال خشک کرده باشید. برای آنکه سیبزمینی سرخ کرده تردتر شود خاللها را کوچکتر برش دهید. برای تردتر شدن کمی بیشتر روغن اضافه کنید. 11

12 2017 Koninklijke Philips N.V.

www.energiesnoeiers.net گواهی بازدهی انرژی محل سکونت شما چیست اگر خانه ای بخرید یا اجاره کنید فروشنده یا موجر باید بتواند گواهی بازدهی انرژی منزل )گواهی )EPC را به شما نشان دهد. - EPC پایین = برای هر متر

Nadere informatie

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است!

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! چند نکته آموزنده برای تربیت کردن فرزندتان به چند زبان مختلف آیا در مورد نحوه تربیت فرزندتان به چند زبان مختلف سواالتی دارید شام

Nadere informatie

فصل 5: بهره برداری از سیستم

فصل 5: بهره برداری از سیستم بهره برداری از سیستم 20۱ فصل 5: بهره برداری از سیستم 5-1 مقدمه عملکرد خوب طوالنی مدت سیستم ممبرين NF( ) RO, بستگی به بهره برداری و نگهداری درست دارد. اين موارد شامل راه اندازی اولیه تاسیسات و راه اندازیها

Nadere informatie

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد درخواست شما برای پناهندگی پذیرفته شده است. به شما پناهندگی اعطا خواهد شد. این موضوع در تصمیمی که IND اتخاذ کرده و آن را به تازگی دریافت کردهاید اعالم شده است.

Nadere informatie

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی

روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی شما مجوز پناهندگی دارید و می خواهید درخواست پیوست خانواده بکنید. شما برای یک زمانی محدود مجوز پناهندگی گرفته اید و اکنون می خواهید اعضای خانواده

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی باسمه تعالی عنوان مستند تحلیل و بررسی بات نت Floki 1 فهرست مطالب مقدمه... 1 2 پیشرفت 2...Dark Web در اعماق فعال 3 رابط برزیلی...2 flokibot 1-3 همکاری غیرقانونی برزیل روسیه: مورد 3... flokibot 2-3 پی 4

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht

Nadere informatie

- سامانهی جامع نوپاد :

- سامانهی جامع نوپاد : - سامانهی جامع نوپاد : 1 کاهش مراجعات حضوری برای خریداران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات برای فروشندگان این سامانه به منظور تسهیل پرداخت هزینه برای مشتریان و امکان مدیریت بهتر مبالغ دریافتی برای سازمان های

Nadere informatie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در

Nadere informatie

Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Nederlands in beeld Bondi Sciarone Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is

Nadere informatie

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان برگشتن يا ماندن و سازمان مهاجرت هلند. اطلاعات 030236 4245 ان ام ا ی NMI براهتی قابل دسترسی تماس شخصی مستقل کارشناس مکان مرکزی برای مراجعه کننده احترام برای فرهنگ و زبان هر کس رايگان ا ياشما ميخواهيد به

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم

Nadere informatie

نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان آدرس:

نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان آدرس: نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان Oorspronkelijke uitgave HermanTakken, Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof? 100 vragen van moslims beantwoord. 2005, Amsterdam Farsi vertaling,

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING فارسی - Nederlands www.naarnederland.nl Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen en het Leesexamen zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN دستور زبان کاربردی هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR تا ليف/ by یولاندا اسپانس و علی کاوانی YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI لایدن - تهران LEIDEN - TEHRAN 2007 Version 1.1 2007 کل يه حقوق برای مو ل فين محفوظ

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Farsi

Woordenlijst Nederlands Farsi Woordenlijst Nederlands Farsi behorende bij Tweede ronde, editie 2016 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Les 1 geachte محترم cursist (de) دانشجوی geslaagd قبول شده اید eindtoets (de) امتحان نهایی zelfstudie

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING دری - Nederlands www.naarnederland.nl هالندی دری میشود شاهدخت ستاره چهره ها تخنیک میشناسند ویژه قصه ها درین مورد تجربه کرده اند پدر کالن مادرکالن خواهید میشناسید رمز ها دفعتا

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Tweede herziene editie C. Wesdijk A. Blom Tekstboek Inhoud Voorwoord 7 Voor de cursist 8 De online cursus 9 Voor de docent 11 Grammatica 14 1 Geachte cursist

Nadere informatie

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده Woornlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) Nerlands Perzisch فارسی 1.1 Werk zoeken advertentie, advertenties تبلیغ آګهی afhangen van, hing(en) af, hebben afgehangen بستګی داشتن به چیزی beschikbaarheid

Nadere informatie

بولتن فنی ر دخدادها و تهدیدهای سایبری

بولتن فنی ر دخدادها و تهدیدهای سایبری مرکزتوسرعهوف نوآورراطلاعاتوارتباطات بولتن فن ر دخدادها و تهددها سابر شمار ده ۴۰ ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ سابر تهددها و دخدادها ر بولتن 1391 ه شمار نوآوراطلاعاتوارتبارطات مرکزتوسعهوفر فهرست پادار... 4 بدافزار به آلودگ

Nadere informatie

سردبیر: محمود نکونام فرهادمحمودکالیه-مصطفیمهدویراد معاون سردبیر: کاظم عسگری عکس: مسعود معظمی - بهنام صفرینیا احمدنورمحمد امیرعلییزدانی

سردبیر: محمود نکونام فرهادمحمودکالیه-مصطفیمهدویراد معاون سردبیر: کاظم عسگری عکس: مسعود معظمی - بهنام صفرینیا احمدنورمحمد امیرعلییزدانی جایگاهونقششرکتهایدانشبنیان درپیادهسازیوتوسعهبانکداریمجازی دردنیایکنونی کشورهاییکهبتوانندازطریقسازوکارهاییایدههاینوینراعملیاتیکردهوفرهنگ رد ازمؤلفههایمهم دانشبنیانکه راستاشرکتهای این در راتقویتمنایند موفقترمیباشند.

Nadere informatie

Van A tot Z. Letters leren schrijven. Alexis Feldmeier en

Van A tot Z. Letters leren schrijven. Alexis Feldmeier en Van tot Z Letters leren schrijven lexis Feldmeier en Van tot Z Letters leren schrijven door lexis Feldmeier redactie Stefanie Plisch de Vega vormgeving Satzkasten, Markus Dollenbacher Nederlandse uitgave

Nadere informatie

Welkom! Gebed (kyrie)

Welkom! Gebed (kyrie) Welkom! Openingswoorden Ik heb nooit gedacht en het is ook nooit mijn ambitie geweest om hier te staan. Toch ben ik dankbaar voor de uitnodiging en de mogelijkheid om deze preek van de leek te verzorgen.

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft

De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo سلام 2 ik من 3 ben هستم 4 van از اهل 5 mijn مال من من 6 (de) naam

Nadere informatie

End-organ damage in diabetes Hamidi Shishavan, Mahdi

End-organ damage in diabetes Hamidi Shishavan, Mahdi End-organ damage in diabetes Hamidi Shishavan, Mahdi IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

De toeschouwer. Mehrnaz Salehi

De toeschouwer. Mehrnaz Salehi De toeschouwer De toeschouwer Mehrnaz Salehi Schrijver: Mehrnaz Salehi Schilderij voorkant: Mehrnaz Salehi Oorspronkelijke titel: Tamashagar Vertaling: Mehrnaz Salehi en Nico Arkesteijn Ontwerp cover:

Nadere informatie

ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$ %د 4 و? "ا?از? دره Aدرا ده 3. "ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $"ز

ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $ه 9 ا اهدا: 1. >زا/دراه$ %د 4 و? ا?از? دره Aدرا ده 3. ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $ز ه ود: ا ا دارد درا ا ه ا. ها اه.ا# "!عدر$ % INDا'ذ %دو *ن را زدر %داا-م ا. ارا.ده "ت 01 / (" 4 ور 01/) " 4 ور Vluchtelingenwerk راهن ا 7 -ت 4$ دررا# 8$ درا$ر /ار اهداد. ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$

Nadere informatie

Immigratie Studeren ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. ما قبل التخرج ما بعد التخرج دكتوراه بدوام كامل بدوام جزي ي على الا نترنت

Immigratie Studeren ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. ما قبل التخرج ما بعد التخرج دكتوراه بدوام كامل بدوام جزي ي على الا نترنت - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus een bacheloropleiding

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2015

Staatsexamen VWO 2015 Staatsexamen VWO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 22 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا و "اوت" 3 ور أ 0 اب.-

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

Fotoanamneseboek. Marokkaans

Fotoanamneseboek. Marokkaans Fotoanamneseboek. Marokkaans Elma Goulooze Bianca de Gier Fleur de Roos Elisabeth de Pagter Chantal Slager Marieke van de Pavert 1 Inhoudsopgave Titel blz. De Marokkaanse cultuur in een notendop 3 De Marokkaanse

Nadere informatie

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage.

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage. Feiko Clockschool, eerste opvangonderwijs anderstaligen Sportlaan 10, 9665 HT Oude Pekela Telefoon: 0597 613678/06 29470583 Mail: a.bos@sooog.nl Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Arabisch bij hoofdstuk 2

Woordenlijst Nederlands Arabisch bij hoofdstuk 2 Woordenlijst Nederlands Arabisch bij hoofdstuk 2 van Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks bussum 2015 Deze woordenlijst Nederlands

Nadere informatie

Registreer uw product op SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren.

Registreer uw product op SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1890 Snelstartgids 1 2 Installeren Genieten Wat zit er in de doos? Ontvanger Zender Gebruiksaanwijzing Quick

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Nederlands - www.naarnederland.nl De examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Staatsexamen HAVO 2015

Staatsexamen HAVO 2015 Staatsexamen HAVO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 26 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا دن ار ام ا اآ &'(#

Nadere informatie

Snelstartgids XL370/XL375

Snelstartgids XL370/XL375 Snelstartgids XL370/XL375 De inhoud van de doos Handset * Basisstation (XL375) Basisstation (XL370) Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** Gebruiksaanwijzing Snelstartgids Garantie Opmerking

Nadere informatie

WISKUNDIGE TERMEN مصطلحات رياضية عامة. fx DE FORMULE الصيغة bestaat uit letters of cijfers en gebruiken we om iets te berekenen

WISKUNDIGE TERMEN مصطلحات رياضية عامة. fx DE FORMULE الصيغة bestaat uit letters of cijfers en gebruiken we om iets te berekenen WISKUNDIGE TERMEN مصطلحات رياضية عامة الرمز S HET SYMBOOL een teken dat je gebruikt in de wiskunde letters A B C, cijfers 4 5 6 en zijn tekens RW HET REKENTAALWOORD كلمة في لغة الحساب een gemakkelijk woord

Nadere informatie

Het belang van het Woord

Het belang van het Woord Het belang van het Woord At-Tibyān Publication Bismillaahir Rahmaanir Raheem Het belang van het Woord Door Wasīm Fat hullāh Enkele van ons vragen: wat is het belang van het woord in het confronteren van

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome S10 S10A. Snelstartgids

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome S10 S10A. Snelstartgids Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome S10 S10A Snelstartgids 1 Aan de slag Het basisstation aansluiten 1 2 De telefoon opladen De telefoon configureren 1 Druk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4940/00 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SPA20. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SPA20. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips SPA20 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 2 Kennisgeving 4 3

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 NL Gebruiksaanwijzing j k Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor:

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: CD/MP3-CD HD SOURCE SEARCH REC MARK/UNMARK DBB Wireless Music Station WAS7000 Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: Het openen avan muziekbestanden die op uw PC

Nadere informatie

Welkom Korte handleiding

Welkom Korte handleiding Draadloze TV-Link SLV5405 Welkom Korte handleiding Ontvanger aansluiten Genieten Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link FR FR FR FR SLV5400/00 SLV5405 Inhoud van de doos A. Ontvanger B. SCART-kabel

Nadere informatie

Registrer dit produkt, og få support på. SBA1710. Gebruiksaanwijzing

Registrer dit produkt, og få support på. SBA1710. Gebruiksaanwijzing Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA1710 Gebruiksaanwijzing a b c d 1 Belangrijk gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Veiligheid Weet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

helpen van de ongelovigen tegen de moslims

helpen van de ongelovigen tegen de moslims Shaykh Saalih al Fawzaan Het helpen van de ongelovigen tegen de Moslims Vertaling : Selefienederland group Bron : Doeroos fie Sharh Nawaaqidh al-islaam (p.156-159) Het helpen van de ongelovigen tegen de

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2015

Staatsexamen VWO 2015 Staatsexamen VWO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 22 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا و "اوت" 3 ور أ 0 اب.-

Nadere informatie

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2013 OF VROEGER BASISONDERWIJS IN GENT ONDERWIJS Scholen hebben een eigen pedagogisch project. Dit maakt een school

Nadere informatie

Welkom Korte handleiding

Welkom Korte handleiding Draadloze TV-Link NL SLV5400 Welkom Korte handleiding Zender aansluiten Ontvanger aansluiten Genieten Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN FR NL EN FR NL EN FR NL FR SLV5400/00

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Recycling 4 2 Uw SDV6122 5 Overzicht 5 Nederlands 3 Aan de slag

Nadere informatie

HD9216 HD9217. Gebruiksaanwijzing

HD9216 HD9217. Gebruiksaanwijzing HD9216 HD9217 Gebruiksaanwijzing 120 160 1 80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Inhoud Inleiding 5 Algemene beschrijving (fig. 1) 5 Belangrijk 5 Voor het eerste gebruik 8 Klaarmaken voor gebruik 8 Het apparaat

Nadere informatie

drie niveaus van Tawhied & Shirk

drie niveaus van Tawhied & Shirk Shaikh al-imaam Abdoel Aziez Bin Baaz Drie niveaus van Tawhied en Shirk Vertaling : Selefienederland Bron : Doeroos al-moehiemmah Li 'Aamatoel Oemmah De niveaus van Tawheed Hier volgt een (korte) verduidelijking

Nadere informatie

Welkom Korte handleiding

Welkom Korte handleiding Draadloze TV-Link SLV0 Welkom Korte handleiding Zender aansluiten Ontvanger aansluiten Genieten Wireless TV link SLV00 Wireless TV link EN EN FR FR EN EN FR FR SLV0 Inhoud van de doos SLV0 WIRELESS TVLINK

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Nederlands in gang Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Nederlands in gang Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst per hoofdstuk Nederlands Arabisch bij Nederlands in gang Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach bussum 2016 Deze woordenlijst

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Register your product and get support at SDV6123/10. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at SDV6123/10. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6123/10 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 12 Veiligheid 12 Recycling 12 2 Uw SDV6123 13 Overzicht 13 Nederlands 3 Aan de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA1000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA1000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips AEA1000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Belangrijke veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e i h g f Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Nederlands - www.naarnederland.nl هالندی شاهزادګی ستوری څیری تخنیک پیږنی خاص کیسی په دی هکله تجربه کړی دی نیکه نیا / انا کیږی پیږنی رازونه دفعتا احمقانه پای ته رسیږی روښانه prinses

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Waarschuwing voor het bedrog van het wereldse leven. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): http://sh-emam.net/play-270.html

Waarschuwing voor het bedrog van het wereldse leven. -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): http://sh-emam.net/play-270.html -Hafidahoe Allaah- Bron (lezing): http://sh-emam.net/play-270.html Alle lof is aan Allaah, we prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Recycling 4 2 Uw SDV7120 5 Overzicht 5 3 Aan de slag 6 Installatie

Nadere informatie

WAT LEERT DE BIJBEL? TOETSENBOEKJE

WAT LEERT DE BIJBEL? TOETSENBOEKJE WAT LEERT DE BIJBEL? TOETSENBOEKJE ما يعل مه الكتب المقدس كتيب الامتهان Uw naam: -------------------------------------------------- Adres: -------------------------------------------------- Postcode: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VS 700 VS 700. Maxi. 15 min. 40 kg / 88.1 lbs 133 x 45 x 114 cm 52 x 18 x 45 in. 110 kg lbs

VS 700 VS 700. Maxi. 15 min. 40 kg / 88.1 lbs 133 x 45 x 114 cm 52 x 18 x 45 in. 110 kg lbs VS 700 VS 700 0 kg / 88.1 lbs 1 x x 11 cm x 18 x in Maxi 110 kg. lbs 1 min 1 6 7 EN seat handlebars pedal Levelling foot Resistance adjustment knob Castors FR selle guidon pédale Compensateur de niveau

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Grondige reiniging HX6902/02

Grondige reiniging HX6902/02 Pre-salesfolder voor Nederland () Philips FlexCare Sonische, elektrische tandenborstel 3 standen 2 opzetborstels HX6902/02 Grondige reiniging De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu

Nadere informatie

Fantasie aan! 71771/55/16

Fantasie aan! 71771/55/16 Pre-salesfolder voor Nederland () Philips Nachtlampje met sensor Monsters meerdere kleuren LED 71771/55/16 Fantasie aan! Dit geruststellende Monsters University-nachtlampje van Philips en Disney heeft

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 NL Gebruiksaanwijzing SONIC SONIC Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NL Gebruiksaanwijzing a h g b c f e d Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Reizen Accommodatie ا ين يمكنني ا يجاد ... غرفة للا يجار ... فندق رخيص ...فندق ...نزل للنوم والفطور ...موقع تخييم ما هي الا سعار هنا

Reizen Accommodatie ا ين يمكنني ا يجاد ... غرفة للا يجار ... فندق رخيص ...فندق ...نزل للنوم والفطور ...موقع تخييم ما هي الا سعار هنا - Vinden Arabisch ا ين يمكنني ا يجاد Om de weg naar je accommodatie vragen Nederlands Waar kan ik vinden?... غرفة للا يجار... فندق رخيص...فندق...نزل للنوم والفطور...موقع تخييم... een kamer te huur?...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

De getuigenis van Tauwhied

De getuigenis van Tauwhied De Getuigenis van Tauwhied Door de nobele Shaykh Dr. Saleh as-saleh - moge Allaah hem Genadig zijn - Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allaah (laa ilaaha illallaah) Dit is het

Nadere informatie

U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel?

U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel? U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 29/09/2017 Beste gelovigen, morgen, zaterdag 30 september, is het de tiende

Nadere informatie

Philips GoGear-audiospeler NL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX08K.

Philips GoGear-audiospeler NL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX08K. Philips GoGear-audiospeler NL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Snelstartgids Aan de slag Overzicht van het hoofdmenu Menu

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie