De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft"

Transcriptie

1 De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo سلام 2 ik من 3 ben هستم 4 van از اهل 5 mijn مال من من 6 (de) naam اسم 7 is است 8 de حرف تعريف [مذکرومون] 9 (de) docent معلم 10 en و 11 wie کی چه کسی 12 ben هستی 13 jij تو 14 hoe چی چطور 15 heet ناميده می شوی 16 je تو 17 wat چی 18 je مال تو 19 heet ناميده می شوی 20 dag روز بخير 21 mevrouw خانم 22 uit از اهل 23 welk کدام 24 (het) land کشور 25 kom هستی ميا يی 26 Spanje اسپانيا 27 u شما 28 meneer ا قا 29 uw مال شما 30 waar کجا 31 komt هستيد می ا ييد 32 vandaan از 33 China چين 34 woont زندگی می کنی زندگی می کنيد 35 nu حالا 36 in در 37 welke کدام 38 (de) stad شهر 39 woon زندگی می کنم ساکن هستم 40 Den Haag دن هاگ لاهه 41 (de) straat خيابان 42 het حرف تعريف[خنثی] 43 (het) centrum مرکز 44 op در 45 (het) nummer شماره 46 (de) telefoon تلفن 47 ze او[مونث] 48 Nederland هلند 49 de heer ا قای

2 50 niet علامت نفی 51 maar بلکه اما 52 hij او[مذکر] Les 2 Uit welk land kom je? 53 (de) achternaam نام خانوادگی 54 (de) voornaam نام 55 (het) adres نشانی ا درس 56 (de) postcode کد پستی 57 (de) plaats شهر محل 58 mobiel موبيل تلفن همراه 59 (het) werk کار 60 (de) geboortedatum تاريخ تولد 61 (de) dag روز 62 (de) maand ماه 63 (het) jaar سال 64 maart مارس 65 (de) nationaliteit تابعيت مليت 66 Nederlandse هلندی 67 Engeland انگليس انگلستان 68 heb دارم 69 lang مدت وقت 70 al حالا 71 hier اينجا 72 ja بله 73 oud سال ساله 74 wanneer کی چه موقع 75 ben geboren متولد شدی 76 alleen تنها 77 bij با نزد 78 vrienden دوستان 79 of يا 80 (de) familie خانواده فاميل 81 getrouwd ازدواج کرده 82 met با نزد 83 een يک يکنفر 84 Nederlander هلندی 85 hem او 86 zijn مال او او 87 we ما 88 wonen زندگی می کنيم 89 jullie شما 90 nee نه 91 (de) flat ا پارتمان 92 buiten خارج از 93 hebben داريد 94 kinderen کودکان اولاد 95 hebben داريم 96 (de) jongen پسر 97 van [علامت نسب] 98 (het) meisje دختر 99 waarom چرا 100 wil می خواهی 101 dat ا ن 102 allemaal همه همه چيزرا 103 weten بدانی

3 104 heeft دارد 105 (de) zoon فرزند پسر 106 (de) dochter فرزنددختر 107 haar مال او او 108 (de) man شوهر 109 hun مال ا نها ا نها Les 3 Overal spreekt men Nederlands 110 spreek صحبت می کنی 111 een beetje کمی 112 Nederlands هلندی 113 zeg می گويی 114 klein کمی 115 (de) les درس 116 leer يادمی گيری 117 omdat برای اينکه بخاطراينکه 118 op school درمدرسه 119 (de) winkel مغازه 120 overal همه جا 121 spreekt صحبت می کنند 122 men مردم 123 na پس از 124 (de) cursus دوره 125 ga خواهم 126 studeren تحصيل می کنم 127 daarna بعدازا ن 128 wil می خواهم 129 werken کارکنم 130 het حرف تعريف [خنثی [ 131 belangrijk مهم 132 dat که 133 (het) boek کتاب 134 cd's سی دی -ديسک فشرده 135 cd-rom سی دی قابل خواندن ازکامپيوتر 136 (de) kleur رنگ 137 van [علامت تعلق] 138 groen سبز 139 het حرف اشاره [خنثی] 140 daarom به اين دليل 141 praten صحبت می کنيد 142 veel زياد خيلی 143 alle همه ی 144 Nederlanders هلند يها 145 spreken صحبت می کنند 146 Engels انگليسی 147 wel اما 148 vraagt سوال می کند 149 wij ما 150 antwoorden جواب می دهيم 151 moeilijk مشکل 152 vind به نظر(تو... )است 153 makkelijk ا سان 154 snel تند 155 zij او[مونث] 156 langzaam ا هسته 157 duidelijk روشن

4 158 geen نيست 159 (de) taal زبان 160 talen زبانها 161 zijn هستند 162 trouwens درواقع 163 leren يادمی گيرند 164 zonder بدون 165 doen می کنند 166 ze ا نها 167 luisteren گوش می دهند 168 goed خوب Les 4 Leren, leren, leren 169 begint شروع می شود 170 (de) cursus دوره 171 is afgelopen تمام می شود 172 hij او [مذکر] 173 maandag دوشنبه 174 mei ماه مه 175 vrijdag جمعه 176 juni ژوي ن 177 dagen روز (ها) 178 per در هر 179 (de) week هفته 180 elke هر 181 behalve غيراز 182 woensdag چهارشنبه 183 maal بار مرتبه 184 (de) keer بار مرتبه 185 s' ochtends صبحها درطول صبح 186 s' middags بعدازظهرها درطول بعدازظهر 187 veel زياد خيلی 188 laat وقت ساعت 189 hoe laat چه وقت چه ساعتی 190 beginnen شروع می کنند 191 lessen درس (را) 192 (het) rooster برنامه زمانی 193 er is هست 194 (de) groep گروه کلاس 195 zit هستم می روم 196 's morgens صبح(ها) 197 om در سر 198 uur ساعت 199 (de) tijd ساعت وقت 200 op tijd بموقع سرساعت 201 iedereen همه هرکس 202 niemand هيچکس 203 komt می ا يد 204 te خيلی 205 duren طول می کشند 206 duurt طول می کشد 207 van از 208 tot تا 209 (het) lokaal محل درس کلاس 210 andere ديگر 211 dan ا نموقع

5 212 klaar تمام 213 doen huiswerk تکاليف درسی راانجام می دهيم 214 (het) huiswerk تکليف (درسی) 215 ons مال ما مان 216 voor برای 217 volgende بعد 218 gaan می رويم 219 naar به 220 naar huis به منزل 221 soms بعضی وقتها 222 nog niet هنوز نه 223 's avonds شب شبها 224 nog een بازهم يک 225 (de) tekst متن 226 hoeveel چقدر 227 (het) weekend ا خرهفته 228 vrij تعطيل 229 zaterdag شنبه 230 zondag يکشنبه 231 dicht تعطيل بسته 232 mensen اشخاص افراد مردم 233 bijna تقريبا Les 5 Hoe laat sta je op? 234 sta op بلندشدن بپاخاستن 235 meestal غالبا اکثرا 236 altijd هميشه 237 wakker بيدار 238 sta op بلند می شوم 239 meteen بلافاصله 240 douche دوش می گيرم 241 kleed me aan لباس می پوشم 242 eet می خورم 243 wat يک مقدار قدری 244 (het) brood نان 245 drink می نوشم 246 (de) thee چای 247 zo اينقدر 248 vroeg زود 249 moet بايد 250 van huis ازخانه (بروی) 251 half نيم 252 lange طولانی 253 (de) reis سفر 254 overstappen اتوبوس ياترن عوض کردن 255 eerst اول 256 neem با...می ا يم سوار...می شوم 257 (de) bus اتوبوس 258 (de) trein قطار ترن 259 weer دوباره بازهم 260 dus بنابراين برای همين 261 reis سفرمی کنی 262 ga می روم 263 kwart voor يک ربع (مانده )به 264 (het) station ايستگاه (مرکزی )اتوبوس يا ترن 265 bij در

6 266 tenminste حداقل 267 officiële رسمی 268 vaak معمولا غالبا 269 mis ازدست می دهی 270 want برای اينکه 271 vertrekt حرکت می کند 272 (het) kwartier ربع پانزده دقيقه 273 minuten دقيقه(ها) 274 meer بيشتر 275 ook هم همينطور 276 (de) vertraging تاخير 277 doe می کنی 278 die اين 279 lees می خوانم 280 (de) krant روزنامه 281 kom aan می رسی 282 nemen سوارشوم 283 die ا ن (اتوبوس) 284 voor قبل از 285 werk کارمی کنی 286 verschilt فرق می کند 287 van dag tot dag ازروزی به روزديگر 288 houd op متوقف می کنم 289 eerder زودتر 290 ga weg به خانه می روم Les 6 Boodschappen doen 291 hé ا! 292 waar... heen کجا به کجا 293 ga می روی 294 (de) supermarkt سوپر(مارکت) 295 boodschappen خريد کردن 296 heb nodig احتياج دارم 297 (het) lijstje ليست فهرست 298 heb gemaakt تهيه کرده ام 299 daar... op درا ن 300 staat هست 301 alles همه چيز 302 (de) melk شير 303 (de) suiker شکر 304 (het) fruit ميوه 305 mag می توانم 306 even يک لحظه [علامت تلطيف] 307 wat چيزی 308 vragen سوال کنم 309 zie می بينم 310 nergens هيچ جا 311 staat هست قراردارد 312 vind پيداکنم بدست بياورم 313 daar ا نجا 314 links درسمت چپ 315 rechts درسمت راست 316 even kijken بگذارببينم نگاهی بکنم 317 geloof تصورمی کنم 318 (de) koffie قهوه 319 meer ديگر

7 320 ergens جايی درجايی 321 ah ا ها! 322 kijk نگاه کن 323 halen بردار بخر 324 betalen پرداخت کن 325 oké باشد خيلی خوب 326 ik! dat doe اينکاررامی کنم 327 pakken بسته (ها) 328 nog باز هم 329 iets چيز ی (می خواهی) 330 (de) groente سبزيجات 331 (het) fruit ميوه 332 koop می خرم 333 haal می گيرم ميا ورم 334 morgen فردا صبح 335 (de) markt بازار 336 (het) verschil فرق تفاوت 337 tussen بين 338 goedkoop ارزان 339 goedkoper ارزانتر 340 dan از 341 alstublieft لطفا 342 wilt می خواهيد 343 pinnen پين کنيد باکارت بانکی بپردازيد 344 (het( moment يک لحظه (اجازه دهيد) 345 gaat uw gang بفرماييد 346 (de) bon قبض کوپن 347 nodig لازم 348 tot ziens خداحافظ به اميدديدار 349 prettig خوب 350 hetzelfde همينطور(برای شما) Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? 351 werkt است عمل می کند 352 Delftse دلف دلفی 353 (de) methode متد شيوه 354 (het) hoofd سر (دراينجا :حافظه) 355 uit je hoofd حفظی 356 stap voor stap قدم به قدم 357 lezen خواندن 358 luister گوش دادن 359 naar به 360 woorden لغتها 361 zoek op جستجو در 362 (de) woordenlijst فهرست لغات 363 weet می فهمم 364 ze ا نها 365 betekenen معنی می دهند 366 begrijp می فهمم 367 totdat تا اينکه 368 direct فورا بلافاصله 369 versta متوجه می شوم 370 kan می توانم 371 verstaan بفهمم 372 gebruik استفاده می کنی 373 daarmee با ا ن به کمک ا ن

8 374 kun می توانی 375 zin جمله 376 verstaat بفهمی 377 komt شروع می شود 378 als اگر 379 hem ا نرا 380 bedoel مقصود(ت) 381 via ازطريق 382 heel بسيار خيلی 383 precies دقيق 384 kent يادبگيری بلدشوی 385 (de) uitspraak تلفظ 386 door ازطريق 387 door te praten ازطريق صحبت کردن 388 praat صحبت می کنم 389 nooit هرگز هيچوقت 390 zo اينطور 391 zegt na تکرارمی کنی 392 jezelf به خودت 393 gaten جاهای خالی 394 heb gezien ديده ام 395 (de) controle کنترل 396 gatentekst متن باجاهای خالی 397 ontbreken نيستند جايشان خالی است 398 kunt می توانی 399 opschrijven بنويسی 400 later بعدا 401 herhaalt تکرارمی کنی 402 vragen سوالات 403 schrijf op بنويسم 404 antwoorden جوابها(را) 405 om te برای به منظور 406 oefenen تمرين ومشق کردن 407 leuk خوب Les 8 Eet smakelijk! 408 (de) kantine غذاخوری 409 eet خوردن 410 smakelijk eet نوش جان! 411 allemaal همه(تان) 412 komen بيا يم 413 zitten بنشينم 414 zeker حتما 415 ga برو 416 ga zitten بيا بنشين 417 ziet er.. uit به نظر...می ا يد 418 lekker خوشمزه لذيذ 419 dit اين 420 (het) broodje نان لقمه نان 421 gezond سالم (درموردمحتوای ساندويچ) 422 hebt داری 423 hele کامل 424 (de) maaltijd خوراک (وعده )غذا 425 (de) soep سوپ 426 gebakken پخته 427 (het) ei تخم مرغ

9 428 (de) vla کرم دسر فرنی 429 had بودی 430 (de) honger گرسنه 431 gewend عادت دارم 432 noem می نامم 433 (de) lunch ناهار 434 eten می خوريم 435 tussen de middag هنگام ظهر 436 warm غذای گرم 437 zeker حتما 438 weinig کم 439 (het) avondeten غذای عصر شام 440 vanavond امشب 441 bij ons نزد ما 442 staan چيده شده اند 443 aardappelen سيب زمينی (ها) 444 (de) tafel سفره 445 nu eenmaal ديگر حالاديگر 446 hoor [علامت تلطيف] 447 vroeger قبلا سابق 448 tegenwoordig امروز 449 (de) rijst برنج 450 (het) ontbijt صبحانه 451 eigenlijk واقعا 452 zo'n همچو اينچنين 453 (de) boterham ساندويچ لقمه 454 (de) kaas پنير 455 geeft می دهد 456 genoeg کافی 457 (de) energie انرژی نيرو 458 (de) kop فنجان 459 verbaast me تعجب می کنم 460 jouw مال تو تو 461 zit هست 462 typisch ويژه خاص 463 proberen امتحان کن Les 9 De brug was open 464 vertel بگو 465 eens يکبار 466 stap uit پياده می شوم 467 loop می روم 468 doe erover طول می کشد 469 (het) uurtje يکساعت 470 (de) fiets دوچرخه 471 fietsen دوچرخه سواری 472 gaat طی می شود 473 sneller زودتر سريعتر 474 bovendien بعلاوه 475 (de) plaats جا 476 staan بايستم 477 vervelend خسته کننده 478 nou خب موضوع اينست که 479 regent باران می بارد 480 (de) regen باران 481 word می شوی

10 482 nat خيس تر 483 (het) nadeel اشکال عدم مزيت 484 neem liever ترجيحا با...می روم 485 er [...] 486 (de) auto ماشين 487 iemand کسی 488 ie اون [حرف اشاره] 489 (de) bushalte ايستگاه اتوبوس 490 mij مال من من 491 (de) buurt درمحل 492 (niet) hoef احتياجی ندارم که 493 wachten منتظربمانم 494 (de) file تراکم ترافيک 495 waar درست صحيح 496 (de) ruimte جا فضا 497 bent هستی 498 (de) radio راديو 499 (het) voordeel مزيت 500 misschien شايد 501 bezig شروع شده جريان دارد 502 komt می ا يد 503 komt binnen می ا يد تو وارد می شود 504 goedemorgen صبح به خير 505 goedemiddag بعدازظهرشما به خير 506 ver دور 507 hiervandaan ازاينجا 508 hoogstens حداکثر 509 dichtbij نزديک 510 binnen در ظرف (مدت) 511 vanochtend امروزصبح 512 kapot خراب 513 moest می بايست 514 gisteren ديروز 515 was بود 516 meen به نظرم 517 (de) brug پل 518 open باز 519 kost می گيرد 520 daardoor به اين دليل 521 sommige بعضی بعضی ها 522 pech بدبياری Les 10 Een heerlijk klimaat 523 vandaag امروز 524 gaan dicht می بندند تعطيل می کنند 525 dicht تعطيل بسته 526 (de) vakantie مرخصی تعطيلی 527 vragen سوالها 528 willen می خواهيم 529 graag لطفا 530 iets جيزی امری 531 gebeurt اتفاق می افتد 532 verdelen تقسيم می کنيم 533 stukken چند قسمت 534 jaren سالها 535 weken هفته ها

11 536 uren ساعتها 537 seconden ثانيه ها 538 bestaat uit تشکيل شده از 539 ongeveer تقريبا 540 seizoenen فصلها موسمها 541 (het) weer هوا 542 (de) zomer تابستان 543 zeggen می گويند 544 dikwijls غالبا معمولا 545 schijnt می درخشد پديدارمی شود 546 (de) zon ا فتاب 547 minder کمتر 548 (de) herfst پاييز 549 (het) najaar پاييز 550 wordt می شود 551 koud سرد 552 korter کوتاهتر 553 donker تاريک 554 waait باد می وزد 555 bladeren برگها 556 vallen می ريزند 557 bomen درختها 558 (de) winter زمستان 559 (de) temperatuur دما حرارت 560 onder زير 561 vriest يخ می بندد 562 sneeuwt برف می بارد 563 een paar يکی دو 564 (het) ijs يخ 565 (het) water ا ب 566 kunnen می توانيم 567 schaatsen اسکيت/سرسره باز کنيم 568 (de) lente بهار 569 zien می بينيم 570 bloemen گلها (را) 571 warmer گرمتر 572 (het) voorjaar بهار 573 heerlijk خوب عالی 574 (het) klimaat ا ب وهوا 575 (de) wind باد 576 verandert تغييرمی کند 577 steeds مدام هميشه 578 beste بهترين 579 (het) plekje جا مکان 580 (de) aarde زمين کره ارض Les 11 Hoe wonen jullie? 581 eigen شخصی مال خود 582 (het) huis خانه 583 huren اجاره کردن 584 (de) woning خانه منزل 585 op kamers دراتاقها 586 iemand anders کس ديگر 587 samen باهم مشترکا 588 (de) vriendin دوست دختر 589 boven بالا طبقه بالا

12 590 allebei هردو 591 onze مال ما ما 592 (de) kamer اتاق 593 (de) douche دوش حمام 594 (de) wc دستشويی توالت 595 (de) keuken ا شپزخانه 596 beneden پايين طبقه پايين 597 gebruiken استفاده می کنيم 598 (het) contact تماس 599 het zijn هستند 600 aardige خوب ومهربان 601 bij hen با ا نها نزدا نها 602 zelfs حتی 603 af en toe گاهگاهی 604 zij ا نها به ا نها 605 bij ons نزد ما با ما 606 groot بزرگ 607 vrij نسبتا 608 ruim وسيع جادار 609 vierkante مترمربع 610 (de) meter متر 611 er ا نجا 612 slaap می خوابم 613 m'n مال من من 614 (de) woonkamer اتاق نشيمن 615 (de) slaapkamer اتاق خواب 616 maar = niet meer dan بيشتر از...نيست 617 twee bij drie دودرسه 618 ramen پنجره ها 619 toch بااينحال 620 tevreden راضی 621 dure گران گرانقيمت 622 betaal می پردازی 623 ervoor برای ا ن 624 tja ا ه بله ديگر 625 noemt می نامی 626 duur گران گرانقيمت 627 inclusief شامل 628 (het) gas گاز 629 (de) elektriciteit برق 630 zelf خودم 631 redelijke منصفانه منطقی 632 (de) huur اجاره 633 (aan) ben gekomen پيدا کرده ای دست يافته ای 634 ouders والدين پدرومادر 635 (de) vriend دوست 636 samenwonen باهم زندگی کنيم 637 zoeken دنبال...هستيم 638 het liefst ارجحيت اول Les 12 Anders nog iets, mevrouw? 639 (het) pond نيم کيلو 640 aan de beurt درنوبت 641 pardon ببخشيد 642 eerst اول 643 zegt u het maar بفرماييد (چه می خواهيد )

13 644 alstublieft بفرماييد (بگيريد! ( 645 (de) kilo کيلو 646 anders nog iets چيزديگری هم می خواهيد 647 kosten قيمتش چقدراست 648 appels سيب(ها) 649 rode قرمز 650 erg خيلی فوق العاده 651 (de) cent سنت 652 doet u maar بدهيد 653 t' فاعل نامشخص (مخفف) 654 mee? gaat 't zo اينطورمی توانی 655 dragen ببری حمل کنی 656 er... bij هم باا ن 657 (het) tasje ساک 658 dank u ممنونم 659 (de) tas ساک (دستی ( کيسه 660 van alles همه چيز 661 te koop می توان خريد 662 vers تازه 663 (de) vis ماهی 664 belangrijkste مهمترين 665 producten محصولات کالاها 666 kunt terecht می توانيد (به ا نجا )برويد رجوع کنيد 667 kleren البسه پوشاک 668 schoenen کفش 669 vindt پيدا می کنی 670 (de) zeep صابون 671 spullen کالاها ووسايل 672 druk شلوغ 673 gemerkt متوجه شده ام 674 wel! ik من چرا (من اما می ا يم) 675 gezellig دنج خوب وقشنگ 676 een hoop يک عال م 677 vooral مخصوصا به ويژه 678 (het) eind پايان 679 afdingen باچانه زدن به قيمت کمتری بخری 680 wist می دانستی 681 dubbel مضاعف دوبل 682 laatst ا خرين بار 683 zag ديدم 684 (het) bordje تابلو 685 per stuk دانه ای 686 gewoon عادی 687 dacht فکرکردم 688 mezelf پيش خودم 689 zei گفتم 690 tegen به 691 (de) verkoper فروشنده Les 13 Hoe kom ik daar? 692 zeg بگوببينم 693 heb... zin دوست داری مايلی 694 een uur of 6 ساعت شش(حدود) 695 anderen کسان ديگر(ی) 696 weet de weg راه رابلدهستم 697 achter پشت

14 698 hè? مگه نه 699 (het) spoor راه ا هن خط ا هن 700 door onder... اززير (de) tunnel تونل 702 rechtdoor مستقيم 703 (de) kruising تقاطع چهارراه 704 drukke شلوغ 705 (de) weg راه جاده 706 deze اين 707 steek... over از...عبورمی کنی 708 linksaf به طرف چپ 709 eerste اولين 710 stoplichten چراغ قرمز 711 rechtsaf به سمت راست 712 oversteken عبورکن 713 (het) plein ميدان 714 rechterhand درطرف راست 715 (de) kerk کليسا 716 neemt واردشو 717 voorbij ردشو 718 tegenover مقابل 719 (het) winkelcentrum محل خريد مجتمع فروشگاهها 720 na پس از 721 (de) kilometer کيلومتر 722 dezelfde همان 723 (de) richting جهت مسير 724 ho ا های 725 stop صبرکن 726 onthouden به خاطربسپرم 727 (de) plattegrond نقشه 728 'ns = eens يکبار 729 loopt می گذرد 730 hoog بلند مرتفع 731 (het) gebouw ساختمان 732 tweede دوم 733 (de) verdieping طبقه 734 (de) lift ا سانسور 735 trappen پله ها 736 (de) hoek نبش پيچ 737 de hoek om می پيچی 738 laatste ا خرين 739 (de) deur در 740 (de) linkerkant سمت چپ 741 bellen زنگ بزن 742 meenemen همراه بردارم 743 bedankt ممنون متشکرم 744 (de) uitnodiging دعوت 745 zal لازم است می خواهی (تقريبا) 746 meebrengen همراه بيا ورم 747 niets هيچ چيز Les 14 De papieren 748 ha های 749 gemist جای...خالی بود 750 (de) gemeente شهرداری 751 papieren اوراق ومدارک

15 752 maken درست کنم 753 in orde maken ترتيب بدهم تنظيم کنم 754 (het) paspoort گذرنامه پاسپورت 755 laten zien نشان بدهی 756 (het) probleem مشکل مساله 757 het ging om درباره...بود 758 (de) verblijfsvergunning اجازه اقامت 759 namelijk درواقع 760 daarvoor برای اين(منظور) 761 speciale ويژه مخصوص 762 (de) vergunning پروانه اجازه نامه 763 aanvragen درخواست کنی 764 gedaan کرده ام 765 geduurd طول کشيده 766 zoveel اينقدر 767 toen موقعی که 768 kon می توانستم 769 gelukt کاردرست شد روبراه شد 770 gekregen گرفتی 771 krijg می گيری 772 intussen دراين فاصله عجالتا 773 blijven بمانی 774 natuurlijk البته 775 toch? مگه نه اينطورنيست 776 (het) visum رواديد ويزا 777 (de) ambassade سفارت 778 ken می شناسم 779 volgens به نظر 780 klopt صحيح است 781 wie هرکس(که) 782 bijvoorbeeld مثلا 783 (het) bedrijf شرکت موسسه 784 iets raars چيز عجيب (وغريبی) 785 gehoord شنيده ام 786 over درباره 787 (de) toets ا زمون امتحان 788 leren kennen ا شنا شده 789 Turkije ترکيه 790 wilden می خواستند 791 trouwen ازدواج کنند 792 mocht اجازه (ن)داشت (ن)می توانست 793 inburgerings- امتحان "جذب درجامعه هلندی " 794 stel فرض کن 795 verliefd عاشق 796 denk فکرمی کنی به نظر 797 burgers شهروندان 798 enige مقداری 799 (de) kennis ا شنايی 800 bezitten داشته باشند 801 voordat قبل ازاينکه 802 terug برگردد 803 meen جدی می گويی 804 wat چه...! Les 15 Een druk weekend 805 hoi های

16 806 ermee حال واحوال 807 ermee? hoe is het حال واحوال (وکارها )چطوراست 808 gehad داشته ای 809 op bezoek به ملاقات 810 geweest رفتم 811 pas همين کمی قبل 812 gepraat صحبت کرده ايم 813 ontzettend خيلی (زياد) 814 gelachen خنديديم 815 (het) strand کناردريا 816 wou می خواستم 817 gezien ديده بودم 818 zee دريا 819 veel te خيلی (زياد) 820 viel mee خيلی هم بدنبود 821 prachtig قشنگ زيبا 822 lege خالی 823 wilde وحشی پرتلاطم 824 al die ا نهمه 825 vogels پرنده 826 gekookt غذاپختيم 827 Spaans اسپانيايی 828 Russisch روسی 829 thuis منزل درمنزل 830 over twaalven = na twaalf uur بعدازدوازده 831 oh ا ه 832 bijzonder خاص خارق العاده 833 niets bijzonders چيزخاصی نيست/نبود 834 slaap... uit = sta laat op ديربلند می شوم 835 (het) sportcentrum مرکزورزشی 836 opgeruimd مرتب وجمع وجورکرده ام 837 schoongemaakt تميزکرده ام 838 g d ايميل فرستاده ام 839 gebeld زنگ زده ام 840 sliepen خواب بودند 841 stom گيچ حواس پرت 842 helemaal کاملا اصلا 843 vergeten فراموش کرده بودم 844 geleerd يادگرفته ام 845 vast مطمي نا 846 echt واقعا 847 had het druk سرم شلوغ بود 848 gewinkeld خريد کردم 849 gekocht خريدم 850 (het) cadeautje کادو 851 over wie که درباره اش 852 sprak صحبت کردم 853 geoefend تمرين/مشق کرده ام 854 (de) collega همکار 855 (de) pauze تنفس توقف ساعت تنفس 856 vroeg پرسيد 857 woonde زندگی کرده ام 858 deed انجام دادم 859 tsjonge عجب!عجبا! Les 16 Pasje kwijt

17 860 mam مامان 861 fantastische بسيارجالب عالی 862 (de) broek شلوار 863 past اندازه است 864 perfect کاملا 865 (de) prijs قيمت 866 ach ا 867 jou تو 868 arm فقير وندار 869 (het) pasje کارت (پرداخت )بانکی 870 jawel بله چرا 871 rood بدهکار 872 sta rood حساب بانکی ام بدهکاراست 873 hè? چی نکنه 874 (de) pinpas کارت (پرداخت )بانکی 875 snap نمی فهمم 876 net همين الا ن 877 gepind باکارت پرداخت کردم 878 ligt است 879 soms شايد 880 gezocht گ شته ای 881 (de) zak جيب 882 ben kwijt گم کرده ام 883 verloren ازدست داده ام 884 gestolen دزديده شده 885 help کمک 886 (de) politie پليس 887 rustig ا رام 888 beter بهتراست 889 (de) bank بانک 890 onmiddellijk فورا 891 melden اطلاع بدهی 892 (het) geld پول 893 opneemt بردارد 894 rekening حساب 895 (het) mobieltje تلفن دستی/همراه 896 t mijne = mijn mobieltje مال من دستی من 897 mekaar voor بفرما تمام شد درست شد! 898 (de) toestand اوضاع 899 opnieuw ازنو دوباره 900 opende بازکردم 901 (het) formulier پرسشنامه 902 invullen پرکردن 903 (de) pincode پين کد کد سر ی حساب بانکی 904 bepaal تعين می کنی 905 papa بابا 906 contant نقد 907 maakt... over واريزمی کند منتقل می کند 908 nauwelijks مشکل ) می توانم) 909 me voorstellen تصورش رابکنم 910 bedragen مبالغ 911 tuurlijk البته 912 hou نگه ميداری 913 (het) apparaat دستگاه ماشين 914 klaar is Kees تمام شد! 915 handig راحت وا سان

18 916 vreemd عجيب است 917 (de) muur ديوار Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? 918 (de) praktijk مطب 919 (de) dokter دکتر پزشک 920 (het) ogenblik يک لحظه 921 (het) geduld صبرکنيد 922 spoedig دراسرع وقت 923 mogelijk ممکن 924 zo... mogelijk درصورت امکان 925 wordt geholpen به کارشما رسيدگی می شود 926 (de) assistente دستيار 927 helpen کمکتان کنم 928 bel زنگ می زنم 929 (de) patient بيمار 930 behoorlijk نسبتا زياد خيلی 931 ziek ناخوش مريض 932 (de) afspraak قرار 933 voelt حالش...نيست 934 zich [علامت انعکاسی] 935 (de) pijn درد 936 last درد و ناراحتی 937 (de) buik شکم 938 vanmiddag امروز بعدازظهر 939 (het) spreekuur ساعت ملاقات ويزيت 940 lukt امکانش هست 941 denkt به نظر 942 lastig مشکل 943 bang ترس می ترسم 944 (het) bed رختخواب 945 naar buiten به بيرون 946 gelooft باورکن 947 ernstig جد ی 948 (de) arts دکتر پزشک 949 overleg مشورت 950 (de) hand دست 951 aan de hand اتفاق افتاده 952 klaagt شکايت می کند 953 vreselijke شديد 954 (de) hoofdpijn سردرد 955 (het) lichaam بدن 956 slecht بد 957 haast تقريبا 958 zich zorgen maakt نگران هستی /هستيد 959 opgenomen گرفته ای اندازه گرفته ای 960 (de) koorts تب 961 (het) gezicht صورت 962 vanmorgen امروزصبح 963 helaas متاسفانه افسوس 964 fijn خوب! 965 haar اورا به او 966 ondertussen دراين فاصله عجالتا 967 ieder هر به هر 968 (het) geval صورت 969 daar op دراينمورد

19 970 letten مواظب باشی 971 straks کمی بعد Les 18 Oma's wil is wet 972 (het) gezin خانواده 973 broers برادر(ها) 974 zussen خواهر(ها) 975 normaal عادی 976 (het) kind بچه کودک 977 spelen بازی کنی 978 vond به نظر...می ا مد 979 ooms عموها ودايی ها 980 tantes خاله ها وعمه ها 981 neven پسرعمه ها وپسرخاله ها 982 nichten دخترعمه ها ودخترخاله ها 983 mist برای...دلت تنگ شده 984 gelukkig خوشبختانه 985 jongste کوچکترين 986 (de) rest خواهر 987 (de) foto بقيه 988 dit zijn عکس 989 (de) vader پدر 990 (de) moeder مادر 991 jong جوان 992 wat voor چه نوع 993 (de) boer کشاورز زارع 994 geeft les درس می دهد معلم است 995 da's = dat is است 996 toevallig اتفاقی 997 de mijne = mijn moeder مال من /مادرمن 998 'm = hem = mijn vader او را /پدرم را 999 gescheiden ازهم جداشده اند 1000 (de) oma مادربزرگ 1001 (op) paste نگهداری ومراقبت کرد 1002 waren بوديم 1003 (van) hou دوست دارم 1004 haar او را 1005 naar toe به خانه او نزداو 1006 feestdagen روزهای تعطيل /جشن 1007 verjaardagen جشنهای تولد 1008 elkaar همديگر را 1009 leven زنده هستند 1010 grootouders پدرومادربزرگ 1011 grootmoeder مادربزرگ 1012 (de) stoel صندلی 1013 vooraan جلو درجلو 1014 (de) opa پدربزرگ 1015 gestorven فوت کرده 1016 jammer genoeg متاسفانه 1017 gekend شناخته ام ديده ام 1018 die ene ا ن يکی 1019 speelt بازی می کند ايفا می کند 1020 (de) rol نقش 1021 overal over راجع به همه چيز 1022 (de) mening نظر رای 1023 steekt می گذارد

20 1024 banken نيمکت (ها) 1025 kleinkinderen نوه (ها) 1026 oma's مال مادربزرگ 1027 (de) wil خواست حرف 1028 (de) wet قانون Les 19 De leukste reis 1029 vorige گذشته 1030 (de) vergadering جلسه نشست 1031 ging مراجعه کردم 1032 kreeg گرفتم 1033 (de) informatie اطلاعات 1034 duurde طول کشيد 1035 kaartjes بليطها 1036 kostten قيمتشان...بود 1037 stond يافت می شد قرارداشت 1038 (de) kaart نقشه 1039 (de) omgeving پيرامون حوالی 1040 printen چاپ کردن 1041 het grappige جالب اينکه 1042 zou moeten می بايستی 1043 reizen سفرکنم 1044 ontdekte متوجه شدم 1045 (de) busdienst سرويس /خط اتوبوس 1046 vanaf از 1047 rijdt می رود 1048 tijdens درمدت درطول 1049 (de) spits تراکم ترافيک 1050 vertrok حرکت کرد 1051 kwam aan رسيد (به) 1052 langste طولانی ترين 1053 ooit درعمرم 1054 zat نشسته بودم 1055 (het) vliegtuig هواپيما 1056 geleden پيش قبل 1057 was van plan قصدداشتم 1058 daarnaartoe به ا نجا 1059 reisde رفتم 1060 hadden داشتيم 1061 vol کامل پر 1062 (het) programma برنامه 1063 gebracht ميبردند (مارا) 1064 (de) natuur طبيعت 1065 eilanden جزيره ها 1066 steden شهرها 1067 bezochten بازديدکرديم سفرکرديم 1068 zeer خيلی 1069 interessant جالب (توجه) 1070 zaten سفرکرديم 1071 (de) boot قايق کشتی 1072 (het) feest جشن 1073 hartstikke واقعا بی نهايت 1074 maakten می نواختند می خواندند 1075 (de) muziek موسيقی سازوا واز 1076 (het) theater تا تر 1077 (de) dans رقص

21 1078 (de) lucht هوا 1079 tenten چادرها 1080 allerlei همه جور 1081 aardige خوب ومهربان 1082 ontmoet ملاقات کرديم 1083 absoluut حتما مطلقا Les 20 Een avondje uit 1084 staat op بلند می شود 1085 uitgaan بيرون رفتن برای تفريح 1086 met z'n allen همه باهم 1087 (de) film فيلم 1088 of zo ياهمچه چيزی 1089 daar... in به ا ن 1090 draait نشان داده می شود 1091 spannende هيجان انگيز 1092 Chinese چينی 1093 (de) camera سينمای "کامرا" 1094 gaat... mee همراه می ا يد 1095 late ا خرين 1096 (de) voorstelling نمايش 1097 (het) idee فکر ايده 1098 (de) bioscoop سينما 1099 mooi خوب!عالی است! 1100 afgesproken همه موافقند 1101 stel voor پيشنهاد می کنم 1102 Italiaanse ايتاليايی 1103 (het) restaurant رستوران 1104 naast بغل کنار 1105 akkoord موافق 1106 het eens موافق 1107 ermee باا ن 1108 met z'n tienen ده نفريم 1109 personen نفر(ها) اشخاص 1110 reserveren رزرو کنيم 1111 vraag me af برايم سوال است مطمي ن نيستم 1112 waarschijnlijk شايد 1113 (de) kaart فهرست غذاها 1114 kiezen انتخاب کنيم 1115 spreken af توافق کنيم 1116 van tevoren ازقبل پيشاپيش 1117 (het) menu صورت غذا 1118 vinden نظردادن 1119 (het) vlees گوشت 1120 vertellen بگوييد 1121 (de) keuze انتخاب 1122 regel ترتيب می دهم 1123 verder متعاقبا 1124 lijkt به نظرمن می رسد 1125 prima خوب عالی 1126 tegen zevenen طرفهای (ساعت )هفت 1127 parkeren پارک کردن 1128 ramp فاجعه مصيبت 1129 (het) bier ا بجو 1130 (de) wijn شراب 1131 daarvan ا نرا

22 1132 houdt دوست داری 1133 oei ا خ! 1134 zichzelf برای خودش 1135 verliezen ازدست می دهيم 1136 delen door تقسيم کنيم به 1137 totale کل 1138 (het) bedrag مبلغ 1139 (het) bezwaar مخالفت /مخالف 1140 op naar به (سوی) Les 21 De kaart van Nederland 1141 ten eerste اولا دروهله اول 1142 (de) wereld دنيا 1143 noord شمال 1144 zuid جنوب 1145 afstand فاصله 1146 west غرب مغرب 1147 oost شرق مشرق 1148 (de) grens مرز 1149 Belgie بلژيک 1150 Duitsland ا لمان 1151 ten tweede ثانيا دروهله دوم 1152 vlak مسطح صاف 1153 bergen کوه (ها) 1154 (het) zuiden جنوب 1155 (de) provincie استان 1156 trots افتخار (می کنيم) 1157 (het) hotel هتل 1158 Zwitserland سوييس 1159 ten derde ثالثا دروهله سوم 1160 laag پايين 1161 gebieden مناطق 1162 liggen هستند قراردارند 1163 (het) westen غرب 1164 (het) deel بخش قسمت 1165 (het) niveau سطح 1166 (het) zeeniveau سطح دريا 1167 (de) helft نصف 1168 dijken خاکريز(ها) 1169 dammen سد(ها) 1170 houden نگه می داريم 1171 droog خشک 1172 (het) noorden شمال 1173 (het) zuidwesten جنوب غرب/غربی 1174 ten vierde درهله چهارم 1175 rivieren رودخانه(ها) 1176 schepen کشتی(ها) 1177 varen حرکت می کنند 1178 wegen راهها 1179 vormt بوجودمی ا ورد بشمارمی ا يد 1180 enorm عظيم بزرگ 1181 (het) gevaar خطر 1182 breken بشکنند 1183 gebeurde اتفاق افتاده 1184 stijgt بالامی رود 1185 over درظرف پس از

23 1186 enkele چند 1187 gebouwd ساختمان احداث می شود 1188 hier en daar اينجاوا نجا 1189 stukjes قطعه زمينها (يی را) 1190 doordat به دليل اينکه 1191 groeien توسعه می يابند 1192 bedrijven موسسات وشرکتها 1193 ten slotte درمجموع بطورخلاصه 1194 brede عريض 1195 't mooiste قشنگترين زيباترين 1196 langs درطول 1197 (de) kust ساحل 1198 zoiets چنين چيزی Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen 1199 (het) onderzoek تحقيق/تحقيقات 1200 blijkt پيداست به نظرمی رسد 1201 (de) hekel بيزاری 1202 (het) huishouden خانه داری کارهای خانه 1203 procent درصد 1204 werkelijk عملا 1205 zo اينطور 1206 aan het winkelen دارندخريد می کنند 1207 helemaal niet ابدا نه اصلا اينطورنيست 1208 kook ا شپزی می کنم 1209 zet koffie قهوه درست می کنم 1210 al zeg ik het zelf گرچه خودم اينرامی گويم 1211 dagelijkse روزمره 1212 opruimen مرتب کردن 1213 planten گلهاوسبزه ها (را) 1214 geven دادن 1215 (de) afwas شستشوی ظرفها 1216 stofzuigen باجاروبرقی تميزکردن 1217 (de) was لباسهای شستنی شستشوی لباسها 1218 soort نوع جور 1219 zaken چيزها 1220 (de) betaling پرداخت 1221 tegen درمقابل (پرداخت پول ( 1222 uiteraard طبيعتا 1223 mogen می توانيم ممکن است 1224 (het) plezier خوش (داشتن) 1225 (de) hobby سرگرمی کارذوقی 1226 hard سخت زياد 1227 (de) wasmachine ماشين لباسشويی 1228 werkte کارمی کرد 1229 verleden گذشته 1230 neem درنظربگير مثلا 1231 verdient درمی ا ورد 1232 zorgt مراقبت می کند 1233 maakt schoon تميزمی کند 1234 modern مدرن جديد 1235 studenten دانشجويان 1236 onmogelijk غيرممکن 1237 vies کثيف 1238 (de) badkamer حمام 1239 (het) toilet دستشويی توالت

24 1240 taken کارها 1241 inderdaad واقعا حقيقتا 1242 verdeeld تقسيم کرده ايد 1243 deden می کرديم 1244 volledige تمام وقت 1245 (de) baan شغل کار 1246 halve نصف 1247 grootste بيشترين قسمت اعظم 1248 degene هرکس (که) 1249 het eerst اول قبل ازديگری 1250 wassen af ظرفهارامی شوييم Les 23 Het woord is aan jou! 1251 hard تند سريع 1252 opeens يکمرتبه 1253 sinds از اززمانی که 1254 (het) hoofdstuk فصل (کتاب) 1255 begonnen شروع کرديم 1256 onderwerpen موضوعات 1257 behandeld بررسی کرديم 1258 (over) hebben het gehad صحبت کرده ايم (راجع به) 1259 inmiddels درعين حال 1260 veel beter خيلی بهتر 1261 (de) presentatie سخنرانی/نمايش 1262 woord is aan jou نوبت شماست (که صحبت بکنيد) 1263 (de) inhoud محتوی 1264 biedt دارای حاوی 1265 voldoende کافی 1266 (de) stof موضوعات 1267 wijzen نشان دهی 1268 ook al weer بازهم يکبارديگر 1269 herinner je به خاطرمی ا وری 1270 is het tijd وقت ا نست 1271 zoals ا نطور(که) 1272 relatief نسبتا 1273 onbekende ناشناخته 1274 kies انتخاب کن 1275 interesseert جالب است (برايت) 1276 naar aanleiding براساس 1277 bekijk نگاه کن 1278 hieronder درزير 1279 volgt دنبال می کنی 1280 (de) cursist شاگرد 1281 gemakkelijk ا سان سهل 1282 eenvoudig ساده وا سان 1283 regels قواعد 1284 (bij) hoort مربوط می شود (به) 1285 bereid voor ا ماده کن 1286 beslis مشخص کن تعيين کن 1287 (het) papier ورقه برگ 1288 succes موفق باشی 1289 (de) opdracht مشق درسی Les 24 De tijden veranderen 1290 gisterochtend ديروزصبح 1291 rennen می دويدی

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Tsjechisch Vertaald door Paula Forejtova

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Tsjechisch Vertaald door Paula Forejtova De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Tsjechisch Vertaald door Paula Forejtova Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo ahoj 2 ik já 3 ben jsem 4 van z 5 mijn mé 6 naam (de)

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid B LEMMATICA B 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl Een klap? Kinderen "slaan", kan makkelijk een ramp worden. Net als in de geneeskunde, een verkeerde dosis of een verkeerd tijdstip van antibiotica. Maar, zullen wij - in verband met mogelijke risico's

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig P LEMMATICA P 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie # = andere relaties../..\

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 102

WOORDKOMPAS V pagina 102 WOORDKOMPAS V pagina 102 vooruitgaan >> gaan (+ zijn) I Ga jij maar vast vooruit../ «..\ ik kom over een kwartiertje. De zieke gaat langzaam vooruit. ± Iedere week gaat het een beetje beter met hem. Je

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie