Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders"

Transcriptie

1 Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2 LES hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم / نام 7 is است 8 woon زیستن / سکونت 9 in در 10 adres نشانی / آدرس 11 Stationsstraat خیابان ایستگاه 12 nummer شماره 13 telefoonnummer شماره تلفن 14 jij تو 15 wat چه / چی 16 jouw شما 17 waar کجا 18 nationaliteit تابعیت (ik) ben 19 هستم 20 Duitse آلمانی LES dag سالم / درود 22 meneer آقا 23 uw شما )از آن شما/ مال شما( (uit) 24 komt از... هستید 25 u شما 26 uit از 27 Nederland هلند 28 nee نه 29 kom هستم 30 niet خیر 31 Denemarken دانمارک 32 woont زیستن 33 welke کدام 34 stad شهر 35 vlakbij نزدیک 36 straat خیابان 37 de حرف تعریف 38 nummer شماره 39 telefoon تلفن 40 heb دارم 41 geen نه 42 vaste ثابت 43 pas اخیر 44 wel بله / موبایل 45 mobiel تلفن همراه LES hij او 47 het حرف تعریف 48 van از 49 zijn مال او 50 zij او 51 haar مال او 52 ook نیز / همچنین 53 zijn مال او 54 getrouwd ازدواج کرده 55 vrouw خانم / زن 56 man آقا / مرد LES familie خانواده / خویشان 58 kijk نگاه کن / ببین 59 dit این 60 een یک 61 foto عکس 62 het آن 63 oude کهنه / پیر 64 tien ده 65 jaar سال 66 geleden گذشته 67 helemaal کامال 68 links چپ 69 ziet می بیند 70 vader پدر 71 naast کنار / جنب 72 staat قرار گرفتن 73 moeder مادر 74 ouders پدر و مادر / والدین 75 hebben دارند 76 drie سه 77 kinderen فرزند 78 twee دو 79 jongens پسر 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2

3 80 en و 81 één یک 82 meisje دختر پسران 83 zonen دختر 84 dochter پسر 85 jongen 86 dat آن / که 87 achter پشت 88 mij من 89 broer برادر 90 rechts راست 91 zus خواهر LES wie کی / چه کسی 93 oudste بزرگترین 94 jongste جوانترین 95 ouder پیرتر / بزرگتر 96 dan بعد 97 kind کودک / فرزند LES wonen زیستن 99 je مال تو 100 ze آنها 101 EU-land 102 misschien شاید 103 ze او 104 naar به / سوی 105 mag مجاز 106 hier اینجا 107 komen آمدن 108 hoop آرزو / امید 109 dat آن / که 110 lukt می شود 111 mis گم کردن 112 lieve خیلی 113 erg عزیز (jaar) 114 vorig گذشته 114a getrouwd ازدواج 115 sinds از 116 kort کوتاه / اخیر 117 heeft دارد 118 dus بنابراین 119 oom دایی/ عمو 119 vrouw همسر )زن( 120 tante خاله / عمه LES 3-1 het?) 121 hoe laat (is چه ساعتی 122 negen نه 123 uur ساعت tien) 124 half (- نیم / نصف 125 kwart ربع 126 over بعد از 127 voor (vijf - half پیش از tien) 128 vijf پنج 129 minuten دقیقه LES ochtend صبح s ochtends 131 در صبح 132 zeven هفت 133 sta op بیدار شدن 134 nog هنوز 135 vroeg زود 136 soms گاهی 137 eerder زودتر 138 om در 139 acht هشت 140 neem برداشتن/ گرفتن 141 bus اتوبوس 142 school مدرسه 143 les درس 144 begint شروع 145 pauze استراحت 146 drink نوشیدنی 147 koffie قهوه 148 praat صحبت 149 vriendin دوست دختر 150 elf یازده 151 we ما 152 gaan رفتن 153 weer دوباره 154 twaalf دوازده 155 afgelopen تمام شد 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 3

4 156 middag عصر بعد از ظهر s middags 157 بعد از ظهر 158 thuis خانه 159 eet خوردن 160 bel تلفن / زنگ زدن 161 vriend دوست 162 of یا 163 tv تلویزیون 164 doe انجام دادن 165 boodschappen خرید 166 vier چهار 167 leer درس خواندن 168 luister گوش دادن 169 tekst متن 170 lees خواندن 171 maak درست کردن / انجام دادن تمرین 172 oefening 173 deel بخش / قسمت 174 Nederlandse هلندی 175 krant روزنامه 176 zes شش 177 eten شام / غذا آماده )کردن( klaar) 178 maak (- LES avond آغاز شب / سر شب s avonds 180 شب 181 nieuws خبر / اخبار 182 ga رفتن 183 café کافه / چایخانه/قهوه خانه 184 huis خانه 185 moe خسته 186 bed بستر 187 slaap خواب 188 nacht شب s nachts 189 در شب 190 tot تا 191 stil سکوت 192 donker تاریک / تیره 193 bijna تقریبا 194 iedereen هر کس 195 slaapt در خواب 196 niemand هیچکس 197 wakker بیدار 198 behalve بجز 199 mensen آدمها 200 die که 201 werken کار می کنند 202 wordt licht روشن شدن 203 worden شدن )بیدار( LES maand ماه 205 één یک 206 maanden ماهها 207 weken هفته ها 208 dagen روزها 209 januari ژانویه 210 eerste اول 211 dan بعد 212 echt راستی / واقعا 213 koud سرد 214 winter زمستان 215 februari فوریه 216 maart مارس 217 eind پایان / آخر 218 lente بهار 219 al درست 220 minder کمتر 220a wel گرچه 221 regent باران 222 vaak اغلب 223 er در veel خیلی / زیاد 225 wind باد vanaf 226 از april آپریل 228 steeds هنوزهم 229 warmer گرمتر 230 mei می 231 juni جون / ژوئن 232 zomer تابستان 233 juli جوالی / ژوئیه 234 augustus اوت / اگوست 235 sluiten بستن 236 scholen مدارس 237 op در/ روی 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

5 238 vakantie تعطیالت 239 september سپتامبر 240 alweer دوباره 241 herfst پاییز 242 zon خورشید / آفتاب می رود / پنهان می شود 243 verdwijnt اکتبر 244 oktober نوامبر 245 november دسامبر 246 december LES week هفته 248 telt شمردن / تعداد 249 noemen نامیدن 250 werkdagen روزهای کاری 251 maandag دوشنبه 252 dinsdag سه شنبه 253 woensdag چهارشنبه 254 donderdag پنجشنبه 255 vrijdag جمعه 256 zaterdag شنبه 257 zondag یکشنبه 258 weekend آخر هفته 259 op روی / بر 260 vandaag امروز 261 morgen فردا 262 beginnen شروع کردن / آغاز کردن 263 lessen درسها 264 keer مرتبه / نوبت. زمان 265 tweede دومین 266 lang طوالنی / درازا 267 duurt طول می کشد 268 meestal اغلب / در مجموع 269 laatste آخرین 270 eindigen پایان گرفتن LES hetzelfde همان 272 land کشور 273 als مثل / اگر 274 vorige قبلی / پیشین 275 maar اما 276 net درست / تازه 277 wanneer وقتی که 278 zag دید 279 hem او را 280 voor برای 281 het laatst آخرین بار 282 maar اما 283 gisteren دیروز 284 bij با / همراه 285 geweest بود 286 volgende بعدی 287 ver دور 288 elkaar یکدیگر 289 zien دیدن 290 binnen میان / توی / در 291 weet می داند 292 paar چند / تعدادی LES drinken نوشیدن 294 ontbijt صبحانه 295 brood نان 296 kaas پنیر 297 jam مربا 298 thee چای 299 zonder بدون 300 suiker شکر 301 melk شیر 302 lunch شیر 303 eerst نهار / ناهار 304 kop فنجان 305 soep سوپ / آش 306 daarna بعد / پس از آن 307 opnieuw دوباره / از نو 308 vlees گوشت 309 tijdens در زمان 310 glas لیوان / شیشه 311 avondeten شام 312 warm گرم 313 rijst برنج 314 vis ماهی 315 aardappelen سیب زمینی 316 natuurlijk البته 317 groenten سبزیجات 318 water آب 319 wijn شراب 320 bier آبجو 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 5

6 LES per یک / به ازای 322 rond حوالی / نزدیکی 323 drinkt نوشیدن 324 bord بشقاب 325 vervolgens بعد / در ادامه 326 tenslotte در نهایت / دست آخر 327 in plaats van به جای 328 markt بازار 328a waarom چرا 328b omdat زیرا 329 daar آنجا 330 zo همچون / آنقدر 331 duur گران LES dorst تشنه 333 zullen بایستن 334 ja بله 335 laten بگذار 336 tegenover روبرو 337 o اوه! 338 dat که / آن 339 kerk کلیسا 340 sterke محکم 341 zwart سیاه / مشکی 342 beetje کمی / اندکی 343 erbij همراه / کنار / با 344 druk شلوغ 345 alle همه 346 andere غیر / دیگر 347 cafés چایخانه/قهوه خانه / کافه 347a zijn هستند 348 open باز 349 enige تنها / فقط 350 kun می توان 351 iets برخی / چیزی 352 dat که / آن 353 mogelijk ممکن 354 waarover درمورد 355 praten حرف زدن 356 jullie شما 357 gesprekken صحبت / گفتگو 358 sport ورزش 359 vooral به ویژه / بخصوص 360 voetbal فوتبال 361 vrouwen خانمها / زنان 362 eigenlijk در اصل / براستی LES mevrouw خانم 364 station ایستگاه 365 loopt راه رفتن / پیاده 366 rechtdoor مستقیم 367 neemt گرفتن 368 aan در / بر 369 die که / آن 370 lopen راه رفتن / پیاده 371 ongeveer حدود 372 kwartier یک ربع / پانزده دقیقه 373 deze این 374 kant سو / طرف / جهت 375 weg راه / جاده 376 die که / آن 377 vertrekt ترک )کردن( 378 om در / بر 379 bedoelt منظور 380 bedoel منظور 381 elke هرکدام 382 vijftien پانزده 383 langs کنار 384 dan بعد 385 loop قدم 386 liever بهتر / ترجیحا 387 anders جز این / غیر از این 388 moet باید 389 wachten صبر / انتظار 390 dank u wel متشکرم / سپاسگزارم 391 graag gedaan با کمال میل LES tram تراموا 393 gaat می رود 394 heen به سوی 395 buurt نزدیکی 396 kunt می تواند 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 6

7 397 het beste بهتر که 398 lijn خط 399 nemen گرفتن 400 stopt ایستادن / توقف 401 op روی 402 hoek گوشه 403 halte ایستگاه 404 staan ایستادن / توقف -) (wacht 405 op انتظار )برای( جلوی 406 vóór پیاده شدن uit) 408 stap (- سئوال 409 vraagt از )پرسیدن( -) (vraagt 410 aan قطاربان / کنترلچی 411 conducteur LES 6-3 -) (op 412 bezoek دیدار / مالقات 413 vrienden دوستان 414 ze آنها / آنان toe) 415 toe (naar به 416 auto اتوموبیل / ماشین 417 trein قطار / ترن 418 te به 419 overal همه جا 420 intercity اینترسیتی / بین شهری 421 nergens هیچ جا 422 tussen میان 423 overstappen عوض کردن 424 welk آنکه / کدام 425 perron سکو 426 schermen پرده 427 ingang هال / تاالر 428 hal ورودی 429 informatie اطالعات 430 daarop روی آن 431 vertraging تأخیر 432 tijden در زمان 433 daarop روی آن / بر آن LES werkt کار 435 hebt دارد 436 werk شغل 437 baan شغل / حرف 438 werkloos بیکار 439 waarvan که / به دلیل 440 leeft زیستن 441 toch مطمئنا 442 geld پول 443 nodig نیاز 444 gemeente شهرداری 445 geeft می دهد 446 uitkering یارانه اجتماعی 447 hoeft نیاز 448 te به 449 doen انجام دادن 450 wilt خواست 451 zoek تحقیق / دیدن 452 probeer سعی کردن 453 vinden یافتن 454 trouwens در ضمن 455 zodra به محض 456 gevonden یافتن LES supermarkt سوپرمارکت / بقالی 458 afdeling بخش / قسمت 459 groente گیاهی 460 verkoop فروش 461 fruit میوه 462 leg گذاشتن 463 juiste درست / صحیح 464 plaats محل / مکان 465 lijkt شبیه است / مثل... است 466 me به نظر من 467 leuk جالب 468 lekker خوشمزه 469 om حدود 470 centrum مرکز 471 parttime نیمه وقت 472 volle تمام وقت 473 hele همه 474 hoeveel چه قدر 475 verdien درآمد 476 als اگر 477 vragen پرسیدن / سئوال 478 euro یورو 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 7

8 479 netto درست / کامل 480 dat wil zeggen به این معنی که 481 meer بیشتر 482 krijg دریافت 483 door بخاطر 484 belasting مالیات 485 premie اساسی 486 verzekeringen بیمه ها LES gemakkelijk اسان / راحت 488 moeilijk مشکل / سخت 489 ogenblik لحظه / دم 490 Nederlands زبان هلندی 491 kent می داند / دانستن 492 vindt یافتن / فکر کردن 493 in elk geval در هر حال 494 daarom به این دلیل 495 bezig مشغول 496 leren آموختن 497 inderdaad البته / قطعا 498 zeer خیلی 499 belangrijk مهم 500 ken می داند 501 nu حاال / اکنون gesprek) 502 voer (- een پیش بردن )صحبت( 503 klein کم 504 gesprek گفتگو / صحبت 505 buiten بیرون 506 iedere هر / هرکدام 507 aantal تعدادی 508 nieuwe نو / تازه / جدید 509 woorden کلمات / واژه ها 510 moeten باید 511 hard سخت / سفت 512 zeker مطمئن / البته 513 manier شیوه / طریق / راه 514 snel زود / تند 515 vind یافتن LES kost بها / قیمت 517 prijs قیمت / ارزش 518 bedrag میزان / مقدار 519 betalen پرداخت 520 alstublieft لطفا / خواهش می کنم 521 krijgt دریافت 522 terug برگشت 523 ober گارسون / خدمتکار 524 mogen اجازه داشتن 525 wij ما 526 rekening صورتحساب 527 willen خواستن 528 betaalt پرداخت کرد 529 betaal پرداخت 530 portemonnee کیف پول 531 vergeten فراموش کردن 532 pinpas کارت با رمز 533 kan توانستن 534 pinnen پین / رمز زدن 535 ja hoor بله درست است 536 momentje یک لحظه 537 pincode شماره رمز کارت بانک 538 intoetsen زدن 539 groene سبز 540 knop دکمه 541 drukken فشاردادن 542 oké اوکی / قبول 543 betaald پرداخت شد LES gas گاز 545 licht برق / روشنایی 546 huur اجاره 547 telefoonrekening صورتحساب تلفن 548 eens زمانی / گاهی 549 energiebedrijf شرکت برق و انرژی 550 betaling پرداخت 551 gebeurt اتفاق / رویداد 552 automatisch خود بخود / اتوماتیک 553 machtiging اجازه دادن -)... (gaat 554 af برداشت 555 zelf خود شما 556 niets هیچ 557 bedrijf کمپانی / شرکت 558 internet اینترنت 559 website وبسایت 560 bank بانک 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 8

9 واردکردن رمز 561 inloggen پرکردن in) 562 vult (-... شماره حساب 563 rekeningnummer حتی 564 zelfs گذاشتن 565 zetten امضا 566 handtekening LES contant نقد 568 munten سکه 569 biljetten اسکناس 570 bijvoorbeeld مثال / برای مثال 571 eurocent سنت یورو 572 kleine خرد / کوچک 573 dingen اشیا / چیزها 574 weinig اندک / کم 575 altijd همیشه 576 gepast مناسب / دقیق 577 biljet اسکناس / یادداشت 578 teveel زیاد 579 men مردم / افراد 580 kleiner خردتر / کوچکتر 581 zoekt گشتن / نگاه کردن 582 probeert سعی / تالش کردن 583 alleen تنها / فقط 584 heel خیلی LES ligt قرار دارد 586 West-Europa اروپای غربی 587 noord شمال 588 zuid جنوب 589 kilometer کیلومتر 590 oost شرق / خاور 591 groter بزرگتر 593 verdeeld قسمت شده 594 provincies استانها 595 liggen قرار گرفتن 596 noorden شمالی 597 zuiden جنوبی 598 westen غربی 599 gebied منطقه / ناحیه 600 helft نیم / نصف 601 Nederlanders مردم هلند 602 grootste بزرگترین 603 steden شهرها 604 dichte فشرده 605 bevolking جمعیت 606 oosten شرقی 607 bijzondere ویژه / مخصوص 608 er در 609 vroeger قبال / پیشتر 610 was بود 611 zee دریا 612 God خدا 613 maakte آفرید 614 wereld جهان 615 vormden شکل گرفتن 616 tenminste دست کم / حد اقل 617 sommigen برخی / بعضی 618 Nederlandse Antillen هلندی های آنتیل 619 paspoort گذرنامه / پاسپورت LES vlak مسطح 621 betekent به معنای 622 bergen کوهها 623 slechts تنها / فقط 624 berg کوه 625 meter متر 626 hoog باال 627 gevolg نتیجه 628 kunnen توانستن 629 plaats مکان / شهر 630 makkelijk اسان / راحت 631 bereiken رسیدن 632 gebruiken استفاده 633 onder andere از جمله 634 o.a. (= onder andere) از جمله = 635 zoveel آنهمه / زیاد 636 dichtste نزدیکترین 637 hoger باالتر LES laag کوتاه / پایین 639 dezelfde همان 640 hoogte ارتفاع 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 9

10 رودها 641 rivieren دریاچه ها 642 meren 643 grote بزرگی 644 stukken قطعه ها / تکه ها 644a zelfs حتی 645 lager پایین تر 646 rijk ثروتمند / غنی -) (rijk 647 aan غنا )در( 648 gebrek نقص 649 om برای 650 reden دلیل 651 grond زمین 652 gebruik استفاده 653 bang ترس / واهمه 654 hoge باال / مرتفع 655 dijken سدها 656 beschermen حفظ کردن 657 lage پایین tegen) 658 houden (- نگه داشتن -) (houden 659 tegen در برابر / علیه 660 slecht بد 661 weer هوا به وجود آمدن 662 ontstaat 663 gevaar خطر 664 toen وقتی که 665 liep راه افتاد LES dokter پزشک / دکتر 667 huisarts پزشک عمومی )خانوادگی( 668 spreekuur ساعت مالقات 669 telefonisch تلفنی 670 afspraak قرار مالقات 671 maken گذاشتن 672 ziek بیمار / مریض 673 bent است / بودن te) 674 om (- به / برای 675 zorg نگران 676 ervoor در مورد 677 wacht صبر کردن / انتظار 678 tot تا LES oog چشم 680 nek گردن 681 hand دست 682 borst سینه 683 hart قلب 684 neus بینی / دماغ 685 hals گلو 686 vinger انگشت 687 been پا 688 knie زانو 689 mond دهان 690 schouder شانه / کتف 691 rug پشت / کمر 692 voet پا 693 pols مچ 694 oor گوش 695 arm بازو 696 buik شکم 697 gebeld زنگ زدن 698 teen انگشت پا 699 koorts تب 700 pijn درد 701 keel گلو )داخل( 702 een dag of drie حدود سه روز 703 even اندکی / دمی 704 onderzoeken معاینه کردن / آزمایش 705 voelen لمس کردن 706 kijken دیدن / نگاه کردن 707 griep گریپ / زکام 708 flinke شدید 709 blijft ماندن 710 voorlopig فعال / موقتا 711 recept نسخه 711a man شوهر 712 hiermee به این وسیله 713 apotheek داروخانه 714 haalt گرفتن / آوردن 715 medicijn دارو 716 helpt کمک می کند 717 tegen بر ضد 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

11 LES hun آنان 719 last مشکل )با( 720 vreemd غریب / بیگانه 721 nou خوب 722 oorzaken علت 723 problemen مشکالت 724 bekend روشن / شناخته 725 zitten نشستن 726 verkeerd اشتباهی 727 fietst دوچرخه 728 tegenwoordig در حال حاضر aan) 729 doe (- انجام دادن 730 voldoende کافی -) (doe 731 aan مشارکت )در( 732 regelmatig مرتبا 733 sporten ورزش 734 kans شانس / بخت 735 ziekte بیماری / مریضی 736 leef زندگی 737 wél خوب 738 gezond سالم 739 word شدن LES koop خرید 741 alles همه چیز 742 want چون / زیرا 743 hoewel گرچه 744 sluit بسته 745 terwijl درحالیکه 746 goed خوب 747 korting تخفیف LES lijst لیست خرید 749 schrijf نوشتن 750 stuk تکه / قطعه 751 papier کاغذ 752 voorkom جلوگیری 753 vergeet فراموش 754 kilo کیلو 755 fles بطری 756 olie روغن 757 witte سفید 758 broden نان 759 eieren تخم مرغ 760 frisdrank نوشابه 761 enz و غیره (1,5=) anderhalve 762 یک و نیم 763 paprika فلفل دلمه 764 gekocht خرید 765 rode سرخ / قرمز 766 gele زرد 767 verschillende مختلف / متفاوت 768 kleuren رنگها van) 769 houden (- دوست داشتن 770 kopen خرید 771 kleren لباس 772 schoenen کفش 773 zulke چنین 774 groot بزرگ 775 warenhuis فروشگاه بزرگ 776 betere بهتر 777 kwaliteit کیفیت 778 goede خوب LES ligt eraan بستگی دارد به 780 verschillend متفاوت / مختلف 781 appels سیب ها 782 waren هستند 783 soort نوع 784 harde سخت 785 lekkerder خوشمزه تر 786 genoeg کافی 787 duurder گرانتر 788 goedkoper ارزانتر 789 prijzen قیمتها 790 veranderen تغییر می کنند 791 liggen vast ثابت هستند 792 winkel دکان / فروشگاه/ مغازه 793 eens گاهی 794 vergelijken مقایسه 795 voordeliger ارزانتر / به صرفه تر 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

12 LES postkantoor اداره پست 797 brief نامه 798 versturen ارسال کردن / فرستادن 799 postzegels تمبر پستی 800 zware سنگین 801 wegen وزن 802 weegt وزن کردن 803 en رایانامه / ایمیل 804 makkelijker اسانتر / راحت تر 805 verkopen فروش 806 krijgen دریافت / گرفتن 807 papieren کاغذها 808 daarvoor به این خاطر 809 storten واریز کردن 810 overmaken ارسال )پول( واریز 811 eigen از آن خود 812 opnemen برداشت کردن 813 pakje بسته 814 versturen ارسال کردن / فرستادن 815 terecht در جای مورد نظر LES helpen یاری / کمک 817 berichtje خبر / پیامک 818 pakketje بسته کوچک 819 moment لحظه 820 openen باز)کردن( 821 minimaal حداقل / دستکم 822 salaris حقوق 823 formulier پرسشنامه / فرم 824 aanvragen درخواست / تقاضا )کردن( 825 invullen پر کردن 826 klaar آماده / حاضر LES begrijp درک کردن / فهمیدن 828 beantwoordt پاسخ / جواب 829 enkele برخی 830 algemene در مجموع 831 uzelf خود شما 832 personen افراد / اشخاص 833 bankpas کارت بانک 834 sparen پس انداز 835 speciale مخصوص / ویژه 836 persoonlijke شخصی 837 gegevens مشخصات 838 achternaam نام خانوادگی 839 voornamen نام 840 geslacht جنسیت 841 huisnummer شماره )پالک) خانه 842 postcode کد پستی 843 woonplaats شهر محل زندگی (-kijken) 844 even دمی / یک لحظه 845 kijken نگاه کردن 846 ingevuld پرکردن 847 bericht خبر / اطالعیه -) (in 848 orde دستور / سفارش 849 via از طریق 850 zo n آنگونه 851 gratis رایگان / مجانی 852 fijn خوب / جالب 853 tot ziens به امید دیدار LES lopend قدم زدن / راه رفتن 855 fiets دوچرخه 856 tas کیف -) (neem 857 mee همراه 858 bakker نانوا 859 slager قصابی 860 draag حمل کردن 861 aardig مهربان 862 vol پر LES metro مترو / قطار زیرگذر 864 wijk محله 865 nieuw تازه / نو / جدید 866 gedeelte بخش / قسمت 867 straks بعدتر 868 afstand فاصله 869 mooi زیبا / قشنگ 870 rijden راندن )با دوچرخه( 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 12

13 LES 13-3 LES vliegtuig هواپیما 872 ons از ما 873 vertrek ترک / خروج / رفتن 874 aanwezig حاضر / حضور 875 bovendien در ضمن / به عالوه 876 parkeren پارکینگ 877 probleem مشکل / مسأله 878 vanuit از nooit هرگز 880 later دیرتر aan) 881 komen (-... رسیدن -)... (komen 882 aan رسیدن 883 sneller تندتر LES kaartje بلیت 885 OV-chipkaart بلیت چیپ دار 886 kaart بلیت 887 vertel گفتن / تعریف کردن 888 als volgt در ادامه 889 stapt سوار شدن 890 inchecken چک کردن ورودی 891 automaat دستگاه اتوماتیک )بلیت( 892 houdt گرفتن 893 uitchecken چک کردن خروجی hoe) 894 hoe (-... چگونه verder ادامه 896 reist سفر / مسافرت 897 los جدا 898 loket گیشه / باجه LES huurhuis خانه اجارهای 901 zoon پسر 902 studeert درس می خواند 903 kamers اتاقها 904 onze مال ما 905 flat آپارتمان 906 oma مادربزرگ 907 oud کهنه / پیر 3-kamerflat 908 آپارتمان )سه اتاقه( 2-kamerflats 909 آپارتمان )دو اتاقه( 910 lift باالبر 911 omhoog باال 912 verdiepingen طبقات 913 derde سوم 914 woning خانه / مسکن / آپارتمان 915 door از )میان( 916 deur در 917 woonkamer اتاق نشیمن 918 badkamer دوش/ حمام / دستشویی 919 slaapkamer اتاق خواب 920 slaapkamers اتاقهای خواب 921 keuken آشپزخانه 922 balkon بالکن / مهتابی LES zij آنان / آنها 924 beneden پایین eerste) 925 1e (= اول / اولین 926 etage طبقه 927 trap پله / پلکان 928 samen با هم 929 net تازه 930 huren اجاره 931 kamer اتاق LES zit نشستن / رفتن )به( 933 basisschool مدرسه ابتدایی 934 groep 935 zitten هستند / نشستن 936 oudsten بزرگترینها 937 kleinsten کوچکترینها 938 spelen بازی 939 zingen خواندن )آواز( 940 tekenen طراحی 941 oudere بزرگتر / پیرتر 942 leerlingen دانش آموزان 943 lezen خواندن 944 schrijven نوشتن 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

14 945 rekenen حساب کردن 946 woensdagmiddag بعد از ظهر چهارشنبه 947 vrij آزاد 948 brengt آوردن 949 zusje خواهر کوچک 950 crêche مهد کودک گرفتن / دریافت کردن 951 halen LES na بعد از 953 kiest انتخاب کرده 954 opleiding مدرسه / آموزش 955 keuze گزینش / انتخاب 956 toets امتحان / آزمایش / تست 957 bepaalt تعیین شده 958 resultaat نتیجه 959 kiezen انتخاب / گزینش 960 sommige برخی / بعضی 961 direkt فوری / مستقیم 962 beroep حرفه / شغل 963 beroepsonderwijs آموزش حرفهای 964 vmbo دبیرستان با سطح پایینتر 965 anderen دیگران 966 algemeen عمومی 967 onderwijs آموزش 968 havo دبیرستان عمومی 969 vwo پیش دانشگاهی 970 opleidingen برنامه آموزشی 971 volg ادامه 972 klas کالس 973 politieschool مدرسه )آکادمی( پلیس 974 politieagent مامور پلیس 983 overleden فوت کرده 984 inwoners ساکن 985 weten دانستن 986 allerlei مجموعهای از 986a informatie آگاهی / اطالعات 987 huurwoning خانه اجارهای 988 waarvoor برای چه LES zorgt voor انجام کار برای 990 woningen خانه ها / مسکن 991 cultuur فرهنگ 992 hulp کمک / یاری 993 sportclubs باشگاه ورزشی 994 afval زباله / آشغال 995 allemaal همه 996 gemeentelijke وابسته به شهرداری 997 belastingen مالیات 998 politie پلیس 999 brandweer آۀتش نشانی bij) 1000 horen (- وابسته )به( 1001 burgemeester شهردار 1002 daarvan از آن 1003 hoofd رییس / مدیر/ مسئول met) 1004 samen (- با هم 1005 wethouders عضو قانونگذار شهر 1006 bestuurt اداره کردن / دولت 1007 gemeenteraad شورای شهر 1008 parlement مجلس ملی / پارلمان 1009 raad مشورت / مشاوره LES bedoelen منظور داشتن 976 bepaald تعیین شده 977 dorp روستا / ده 978 dorpen روستاها / دهات 979 bestuur مقامات مسئول 980 trouwen ازدواج 981 gekregen گرفت/ دریافت کرد 982 iemand فردی / شخصی/ کسی 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 14

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Nederlands in beeld Bondi Sciarone Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING فارسی - Nederlands www.naarnederland.nl Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen en het Leesexamen zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر HD9216 HD9217 راهنمای کاربر 120 160 1 80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 محتوا 5 مقدمه 5 1( )شکل دستگاه مختلف قسمتهای 5 مهم 6 استفاده اولین از قبل 6 استفاده برای سازی آماده 6 دستگاه از استفاده 6 داغ هوای با

Nadere informatie

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد درخواست شما برای پناهندگی پذیرفته شده است. به شما پناهندگی اعطا خواهد شد. این موضوع در تصمیمی که IND اتخاذ کرده و آن را به تازگی دریافت کردهاید اعالم شده است.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان برگشتن يا ماندن و سازمان مهاجرت هلند. اطلاعات 030236 4245 ان ام ا ی NMI براهتی قابل دسترسی تماس شخصی مستقل کارشناس مکان مرکزی برای مراجعه کننده احترام برای فرهنگ و زبان هر کس رايگان ا ياشما ميخواهيد به

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

- سامانهی جامع نوپاد :

- سامانهی جامع نوپاد : - سامانهی جامع نوپاد : 1 کاهش مراجعات حضوری برای خریداران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات برای فروشندگان این سامانه به منظور تسهیل پرداخت هزینه برای مشتریان و امکان مدیریت بهتر مبالغ دریافتی برای سازمان های

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN Opdracht 1 de groente pinnen de suiker de supermarkt Opdracht 7 Hoi Ramon! Ik eet graag rijst met kip. En ik drink altijd water bij het eten. Maar ik vind

Nadere informatie

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN دستور زبان کاربردی هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR تا ليف/ by یولاندا اسپانس و علی کاوانی YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI لایدن - تهران LEIDEN - TEHRAN 2007 Version 1.1 2007 کل يه حقوق برای مو ل فين محفوظ

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی باسمه تعالی عنوان مستند تحلیل و بررسی بات نت Floki 1 فهرست مطالب مقدمه... 1 2 پیشرفت 2...Dark Web در اعماق فعال 3 رابط برزیلی...2 flokibot 1-3 همکاری غیرقانونی برزیل روسیه: مورد 3... flokibot 2-3 پی 4

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

MODULE 1 OPDRACHT 16. OPDRACHT heten 2. heet 3. heet 4. heten 5. heet 6. heten 7. heet 8. heet 9. heten 10. heet

MODULE 1 OPDRACHT 16. OPDRACHT heten 2. heet 3. heet 4. heten 5. heet 6. heten 7. heet 8. heet 9. heten 10. heet MODULE 1 OPDRACHT 16 OPDRACHT 13 1. heten 2. heet 3. heet 4. heten 5. heet 6. heten 7. heet 8. heet 9. heten 10. heet OPDRACHT 14 1. fout 2. goed 3. goed 4. fout 5. goed OPDRACHT 15 1. heten 2. heet 3.

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING دری - Nederlands www.naarnederland.nl هالندی دری میشود شاهدخت ستاره چهره ها تخنیک میشناسند ویژه قصه ها درین مورد تجربه کرده اند پدر کالن مادرکالن خواهید میشناسید رمز ها دفعتا

Nadere informatie

Werkwoordoefeningen bij les 5

Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefening 1 1 Ik loop. Ik liep. 2 Ik loop naar huis. Ik liep naar huis. 3 Ik loop op straat. Ik liep op straat. 4 Ik ga naar school. Ik ging naar school. 5 Ik ga naar

Nadere informatie

3 Jij gaat toch volgende week verhuizen? Je mag het... van mijn vriendin wel gebruiken! a bus b busje

3 Jij gaat toch volgende week verhuizen? Je mag het... van mijn vriendin wel gebruiken! a bus b busje 131 131 REGELS 1 Wat hoort bij elkaar? 1 de wijn a het kamertje 2 de winkel b het boodschapje 3 de zus c het winkeltje 4 de boodschap d het wijntje 5 de kamer e het zusje 2 Onderstreep de diminutief in

Nadere informatie

2.7 In de supermarkt **

2.7 In de supermarkt ** 2.7 In de supermarkt ** Je hoort. Ze gaat naar de supermarkt. In de supermarkt zoekt ze alle boodschappen. Maar ze kan de koffie niet vinden. Ze vraagt het aan iemand die in de supermarkt werkt. verkoper

Nadere informatie

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen -

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen - - je kan me wat - module 3 docere delectare movere tekeningen - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat ROCvA nt2taalmenu.nl - educatie - ROCvA module 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Thema Gezondheid Beginnerslessen

Thema Gezondheid Beginnerslessen http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Beginnerslessen Les 1. Een afspraak maken Deze les gaat over een afspraak maken. Een afspraak met de dokter. U gaat naar de huisarts. Eerst moet u een afspraak maken.

Nadere informatie

Les 4. De fysiotherapeut.

Les 4. De fysiotherapeut. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 4. De fysiotherapeut. Inleiding Deze les gaat over praten met de fysiotherapeut. Een man, meneer Bashir, belt de fysiotherapeut. Hij maakt een afspraak. Hij zegt

Nadere informatie

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren. Woordenlijst bij hoofdstuk 6 de aardappel Wat eten we vanavond, rijst of a? alcoholvrij zonder alcohol Graag een a bier. Ik moet nog auto rijden. de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een volle tas Boodschappen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een volle tas, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Wat leert je kind? Taal en ouders: de basisschool Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Wat leert je kind?, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده Woornlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) Nerlands Perzisch فارسی 1.1 Werk zoeken advertentie, advertenties تبلیغ آګهی afhangen van, hing(en) af, hebben afgehangen بستګی داشتن به چیزی beschikbaarheid

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel 1 Woorden 1 de appel 2 de banaan 3 het blikje 4 de boodschappen 5 de chocolade 6 de drop 7 het plakje kaas 8 de kassa 9 het nummer 1 10 het pak 11 de

Nadere informatie

OEFENSCHRIFT DEEL 2 A1-A2

OEFENSCHRIFT DEEL 2 A1-A2 OEFENSCHRIFT DEEL 2 A1-A2 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) Nicky Heijne Marten Hidma Karolien Kamma Vrije

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 4 GEZONDHEID

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 4 GEZONDHEID ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 4 GEZONDHEID Opdracht 1 de apotheek het gebit de medicijnen de temperatuur opnemen Antwoorden Thema 4 Gezondheid 1 Opdracht 11 5. de schouder 1. de arm 2. de buik 6. de

Nadere informatie

maandag JANUARI NIEUWJAARSDAG

maandag JANUARI NIEUWJAARSDAG maandag 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG DIEP IN DE ZEE Mama tonijn en haar kinderen zwemmen vrolijk rond in de zee. Plotseling zien ze een onderzeeër voorbijvaren. Hé mama, wat is dat voor een raar ding? vraagt

Nadere informatie

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel Melkweg Lezen Alfa A Hier is de bon Naar de winkel Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hier is de bon, 205 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Melkweg. Pinnen mag. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Geld

Melkweg. Pinnen mag. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Geld Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Pinnen mag Geld Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Pinnen mag, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten Woordenlijst bij hoofdstuk 7 Deel 1 aanhebben (kleren) dragen Hij h een warme trui a, want het is koud. afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

فصل 5: بهره برداری از سیستم

فصل 5: بهره برداری از سیستم بهره برداری از سیستم 20۱ فصل 5: بهره برداری از سیستم 5-1 مقدمه عملکرد خوب طوالنی مدت سیستم ممبرين NF( ) RO, بستگی به بهره برداری و نگهداری درست دارد. اين موارد شامل راه اندازی اولیه تاسیسات و راه اندازیها

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Tekst Audio Les 1 /m 6 Radio Amsterdam LES 1. Beginners. Een afspraak maken Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Track 3 HET GESPREK.

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER Opdracht 1 de fietser oversteken de bushalte de file Opdracht 8 Hoi Özkan, Gisteren was ik naar een feestje in Amsterdam. Ik had geen vervoer / fiets toen ik

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 1. Een afspraak maken

Thema Gezondheid. Lesbrief 1. Een afspraak maken Thema Gezondheid. Lesbrief 1. Een afspraak maken Deze les gaat over een afspraak maken. Een afspraak met de dokter. U gaat naar de huisarts. Eerst moet u een afspraak maken. U praat met de assistente.

Nadere informatie

Spreken Oefentoets spreken. SPREKEN NIVEAU A1

Spreken Oefentoets spreken. SPREKEN NIVEAU A1 SPREKEN NIVEAU A1 www.nt2taalmenu.nl Wat leer je? Spreken Oefentoets spreken Dit is een oefentoets voor cursisten die klaar zijn met het programma voor niveau A1. Hier zijn een paar tips om de oefening

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 2 bij 1.2 Vraag en antwoord. Cursist A: lees de vraag hardop. Cursist B: lees het antwoord hardop. Klaar? Dan leest cursist B de vragen. Cursist A Cursist

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN Opdracht 1 de collega s de overeenkomst het werkoverleg de bedrijfsarts Opdracht 8 Rosmalen, 25 maart Hallo papa, Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed!

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Grammatica. Inhoud. 1. De en het. 2. Meervoud. 3. Werkwoord. 4. Vraagwoorden. 5. Zinnen maken Zinnen maken 2. 7.

Grammatica. Inhoud. 1. De en het. 2. Meervoud. 3. Werkwoord. 4. Vraagwoorden. 5. Zinnen maken Zinnen maken 2. 7. Grammatica Inhoud 1. De en het 2. Meervoud 3. Werkwoord 4. Vraagwoorden 5. Zinnen maken 1 6. Zinnen maken 2 7. Zinnen maken 3 8. Zinnen maken 4 9. Niet en geen 10. Lange woorden 11. Het verkleinwoord 12.

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Melkweg. Naar de dokter. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: De huisarts

Melkweg. Naar de dokter. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: De huisarts Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Naar de dokter Gezondheid: De huisarts Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Van kop tot teen, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Vervoer

Spreekopdrachten thema 3 Vervoer Spreekopdrachten thema 3 Vervoer Opdracht 1 bij 3.1 Jullie zijn op straat. Cursist A: je wilt met de taxi reizen. Cursist B: je bent taxichauffeur. Klaar? Dan begint cursist B het gesprek. Cursist A 1.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie