Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen"

Transcriptie

1 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning). Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen: - 25 vragen over gevaarherkenning - 30 vragen over verkeersregels - 10 vragen over verkeersinzicht دوست گرامی در این جزوه ٤٨٠ واژه مخصوص راھنمایی و رانندگی را از ھلندی بھ فارسی برگردانده و تقدیمتان می کنم. امیدوارم کھ بھ کمک این جزوه امتحان تیوری ھلندی را آسان تر و با تنش کمتری پشت سر بگذارید. وز باشید. پ ری افشین افکاری دنده عقب رفتن Achteruitrijden سرعت پیشنھادی Adviessnelheid Afgebroken (alcohol) از بین رفتن (الکل ( کیسھ ھوا Airbag (ایر بگ ( الکل از بین رفتھ است Alcohol is uitgewerkt سیستم بلوک نشدن ترمز Antiblokkeersysteem

2 پیش بینی کردن Anticiperen بازرسی سالیانھ خودرو APK گواھی بازرسی سالیانھ خودرو APK keuringsbewijs Aquaplaning (watergladheid is het verschijnsel dat een dunne waterfilm ontstaat tussen de band van een rijdend voertuig en het wegdek, waardoor dit voertuig, tijdelijk, onbestuurbaar wordt) پدیده ای کھ یک فیلم نازک از آب بین لاستیک خودرو و سطح جاده پیش می آید و ھدایت وسیلھ نقلیھ را بھ شکل موقت غیر ممکن می کند و وسیلھ نقلیھ لیز می خورد و چپ و راست می رود. کمربند ایمنی Autogordel فشار باد تایر Bandenspanning (چرخ ( منطقھ مسکونی Bebouwde kom قسمت اسفالت نشده کنار جاده Berm راننده - شوفر Bestuurder

3 تقاطع خط راه آھن با جاده ھمراه با تیرک مانع Beveiligde overweg خودروی آتش نشانی Brandweerauto موتور گازی Bromfietser موتور گازی ) وسیلھ نقلیھ) معلولین Brom mobiel اتوبوس Bus نیروی گریز از مرکز Centrifugaal kracht باربند بھ شکل جعبھ Dakkoffer چراغ نور پایین جلو اتومبیل Dimlicht خط (جاده راه) مخصوص گروه ویژه Doelgroepenstrook جاده (راه) اصلی Doorgaande rijbaan پیشبرد (حرکت یا سرعت) جریان رانندگی در جاده Doorstroming bevorderen

4 سھ گوش (مثلث) خطر Driehoek(gevaren) جاده (راه) یک طرفھ één richtingsweg زمین ملک (منطقھ قسمت ( Erf موازی Evenwijdig دوچرخھ سوار Fietser جاده دوچرخھ رو Fietsstrook راه بندان File وسیلھ نقلیھ معلولین Gehandicaptenvoertuig علامت ممنوییت Gesloten verklaring چراغ نور بالای جلوی خودرو Groot licht

5 علامت سھ گوش (مثلث) روی جاده کھ بھ دندان کوسھ معروف است Haaientanden تگرگ Hagelbuien قلاب Haken تابلوی کیلومتر شمار کنار جاده Hectometerbord تابلوی تکرار Herhalingsbord Hindernis مانع سر شیار لاستیک Hoofdgroef van de banden قندیل یخ زدن روی جاده IJzel وارد (جاده) شدن Invoegen Invoegstrook خط وارد شدن (جاده) ورودی بھ جاده صندلی کودک (در ماشین ( Kinderzitje

6 تقاطع Kruispunt تراکتور ماشین کشاورزی Landbouwtrekker پیچ بلند یا کشیده (جاده) پیچ کوتاه Lange bocht / korte bocht (جاده ( اتوبوس شھری Lijnbus Losbreekreminrichting (Bij een losbreekreminrichting zal deze kabel de bedrijfsrem van de aanhangwagen in werking stellen en daarna losbreken) سیم یا کابل کھ یدک را بھ خودرو وصل می کند و در صورتی کھ یدک از خودرو جدا شود اول ترمز یدک را بکار می گیرد و خود را از خوردو جدا می کند. اجازه ھست مجاز است dat? Mag تعدا خودروھای ارتشی کھ پشت سر ھم حرکت می کنند Militaire colonne موتور Motorfiets سھ گوش (مثلث) وارونھ Omgekeerde driehoek فلش تخلیھ Ontruimingspijl منع (ممنوعیت) از رانندگی Ontzegging van de rijbevoegdheid

7 جاده عمومی Openbare weg بھ جھتی رانندگی کردن وارد شدن بھ رانندگی ادامھ دادن Oprijden Opstelvak محل جمع شدن وسیلھ نقلیھ خلاف نقض قانون جرم Overtreding پارکومتر Parkeermeter کارت پارک (zone) Parkeerschijf خودرو ماشین سواری Personenauto منطقھ شھرھای غربی کشور ھلند Randstedelijke gebieden مدت زمان واکنش Reactietijd فاصلھ ترمز Remweg

8 کمربند (کمربند ایمنی خودرو ( Riemen جاده راه ماشین رو Rijbaan خط جاده لاین Rijstrook نور (چراغ ویژه) خط جاده Rijstrooklicht علامت (خط کشی) خط جاده Rijstrooksignalering شب نمای (رفلکتور) قرمز Rode reflectoren میدان Rotonde ادعای خسارت Schadeclaim مضر خطردار ضرر رسان Schadelijk خودروی دنده دار (اتوماتیک نیست ( Schakelauto سھ یا چھار چرخھ معلولین Scootmobiel علامت گروھبان (مکانی در جاده است کھ رانندگی روی آن مجاز نیست ( Sergeantstrepen

9 کابل یدک کش Sleeptouw یدک کشیدن Slepen موتور گازی Snorfietser خط جاده کھ در زمان راه بندان باز می شود و اجازه رانندگی می دھد Spitsstrook چراغ میانی جلوی خودرو Stadslicht بھ سرعت قدم زدن آھستھ یا کم سرعت Stapvoets خط توقف Stopstreep فرمان خودرو Stuur وسیلھ نقلیھ ای کھ از روبروی شما می آید Tegenligger دنده معکوس کشیدن تعویض دنده بھ دنده سنگین Terugschakelen

10 خط زمانی در طول زمان در مدت Tijdsbalk حداکثر سرعت مجاز Toegestane maximumsnelheid خط خروجی جاده Uitrijstrook مکان خارج شدن وسیلھ نقلیھ و وارد شدن بھ خیابان Uitrit Uitwijken جا خالی دادن ویراژ دادن کت امنیتی Veiligheidsjasje Ventieldopje فنتیل چرخ (تایر ( جاده فرعی و موازی جاده اصلی Ventweg جعبھ کمک ھای اولیھ Verbandtrommel Verdrijvingvlak (is een weggedeelte dat gemarkeerd is met schuine strepen en bevindt zich doorgaans aan het begin of het einde van een invoeg- of een uitvoegstrook. Op verdrijvingsvlakken is rijden niet toegestaan).

11 بخشی از جاده کھ با خط ھای کج (اریب) روی جاده مشخص شده است. کھ اول یا آخر خط جاده ورودی یا خروجی را نشان می دھد. رانندگی روی این خط ھای اریب مجاز نیست. مانع جاده (بھ منظور کم کردن سرعت) Verhoogde inrichting رفت و آمد در جاده Verkeer (وضعیت ( تابلوی راھنمایی Verkeersbord دست انداز سرعت Verkeersdrempel تابلوی راھنمای مسیر جاده Verkeersgeleider پناھگاه امن توقف خودرو Vluchthaven خط اورژانس Vluchtstrook

12 فاصلھ دو خودرو از ھم دیگر Volgafstand Volgorde بھ ترتیب Voor laten gaan حق تقدم تقاطع (چھار راه) حق تقدم الویت تقاطع Voorrangskruispunt بخشی از جاده برای تعیین مسیر Voorsorteerstrook تعیین جھت مسیر حرکت Voorsorteren کامیون ماشین (خودروی) باربری Vrachtauto پرسش درباره تشخیص خطر Vragen over gevarenherkenning بیمھ شخص ثالث WA verzekering

13 قدرت درک نیروی دریافت Waarnemingsvermogen محور (میان وسط) جاده Wegas شب نمای ھای سفید Witte reflectoren Zone منطقھ وازه یا لغت ھای آزمون ب Terminologielijst B Ademtest آزمایش (تست) تنفسی برای تعیین اندازه الکل در بدن راننده راه خروجی اتوبان Afrit Airco تھویھ مطبوع دستگاه تنظیم گرما و سرما Alarminstallatie دستگاه آژیر

14 Algemeen alarmnummer شماره اضطراری عمومی (در ایران ١١٠ است ( Ambergeel van kleur رنگ زرد کھربایی Aslast بار (وزن) بر روی محور Auto خودرو اتومبیل ماشین Autobus اتوبوس Autopech خرابی خودرو بدبیاری در مورد خودرو Bagageruimte صندوق بار خودرو صندوق عقب Bandenpech پنچری بدبیاری در مورد چرخ (تایر) خودرو Bandenslijtage سایش و استھلاک چرخ (تایر) خودرو

15 Belader وسیلھ بار زدن (وسیلھ ای برای بار زدن ( Besloten busvervoer اتوبوس در بست Bestuurde as محور فرمان Bijrijder سرنشین ھمراه در وسیلھ نقلیھ Blinde, voorzien van een witte stok met rode ringen شخص نابینا (کور) ھمراه با عصایی بھ خط ھای سرخ و سفید Brandstofverbruik مصرف سوخت Brandweerauto met bijzondere signalen خودروی آتش نشانی با آژیر ویژه Breedtespiegel آیینھ پھنای Bushalte ایستگاه اتوبوس

16 Cabine (کامیون ( کابین Cruisecontrole دستگاه اتوماتیک کنترل سرعت خودرو (کروز کنترل ( Dekzeil برزنت Dodelijke ongevallen تصادف منجر بھ مرگ Douaneambtenaar مامور گمرک één assige aanhangwagen یدک یک محوره Geestelijke gesteldheid وضعیت روحی Gehandicapte معلول - زمینگیر Gelede bus اتوبوس دراز (دوبلھ ( Geluidssignaal علامت آژیر Geneesmiddelen دارو ھا

17 Geopende brug پل باز شده Gevaarlijke stoffen مواد خطرناک محدویت وزن Gewichtsbeperking Godsdienstige redenen دیل ھای دینی Grensovergang محل عبور از مرز - لب مرز Halte ایستگاه Hectometerpaaltje تابلوی شماره و کیلومتر جاده Identiteit ھویت Inhaalmanoeuvre مانور دادن برای جلو زدن از خودروی دیگر Inhalende bestuurder راننده ای کھ در حال جلو زدن از خودرو دیگری است

18 Kantelgevaar خطر چپھ شدن Kentekenplaat پلاک خودرو Kettingbotsing تصادف زنجیره ای (چندین خودرو با ھم ( Knipperende waarschuwingslichten چراخ چشمک زدن ھشدار Knippersignaal چراغ زدن با چراغ علامت دادن Koelwagen خودروی یخچال دار Koppelingskogel قلاب سر توپی Laaddeur دری برای بار زدن در مخصوص بار زدن Laadperron سکوی بار زدن Laden بار زدن Lading بار Lading van een bus بار (وزن) اتوبوس

19 وسیلھ نقلیھ کشاورزی تراکتور ھای کشاورزی Landbouwtractor Landbouwvoertuig وسیلھ نقلیھ کشاورزی Lege massa (de massa van een bedrijfsklaar voertuig zonder lading, met koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof, outillage, reservewiel en bestuurder met een geschatte massa van 75 kg) وسیلھ نقلیھ بدون بار مانند کامیون بدون بار (اسب کامیون) موقعیت بدنی Lichamelijke gesteldheid Linkerachterband چرخ (تایر) عقب خودرو Lossen بار اندازی کردن - خالی کردن بار Markering علامت گذاری حداکثر اعتبار Maximale geldigheidsduur حداکثر درازا و طول Maximum lengte حداکثر پھنای مجاز Maximum toegestane breedte حداکثر بلندی مجاز Maximum toegestane hoogte

20 حداکثر درازای مجاز Maximum toegestane lengte حداکثر رانندگی مجاز پشت سرھم و مدام Maximum toegestane ononderbroken rijtijd حداکثر سرعت Maximumsnelheid Meerassige aanhangwagen یدک چند محوری Middenasaanhangwagen یدک با محور وسط Milieu محیط زیست Minimale volgafstand حداقل فاصلھ میان دو خودرو حداقل سرعت Minimumsnelheid Mistachterlicht چراغ مھ (نمای) پشت ماشین Mistbanken (Mistgebieden met geringe verticale en horizontale afmetingen, meestal met zeer dichte مھ غلیظ mist) Mistlicht aan de voorzijde چراغ مھ شکن جلوی خودرو Motor موتور

21 Negatieve weg verkanting (waar binnenbocht hoog en buitenbocht laag.) زاویھ پیچ جاده کھ دست راست رانند بلند تر از دست چپ او باشد Omleidingroute جاده تغییر مسیر Onbeladen voertuigen خودروی بدون بار Onbeveiligde overweg جاده تقاطع با راه آھن بدون تیرک مانع Ondeelbare lading بار غیر قابل تقسیم زیر گذر Onderdoorgang Onstabiel voertuig وسیلھ نقلیھ ناپایدار (بدون توازن ( Ontwasemings systeem سیستم از بین بردن بخار داخل خودرو Oplegger (Een oplegger, trailer is een aanhangwagen, die geen eigen vooras heeft en waarvan dus یدک rust) een belangrijk deel van het gewicht op het trekkend voertuig (de trekker) Opstapplaats محل یا مکان سوار شدن Overbeladen بیش از اندازه بار زدن محل رد شدن (عبور) کودکان Overstekende kinderen

22 Overweg met bovenleiding جاده تقاطع راه آھن ھمراه با کابل برق ترن Overweg zonder spoorbomen تقاطع جاده با راه آھن بدون تیرک محافظ Overwegbomen تیرک مانع راه آھن Parkeergelegenheid امکان پارک Parkeerplaats جای پارک Parkeerverbod پارک ممنوع سرنشین Passagier Periodieke keuring معاینھ سالانھ خودرو Plaats van een ongeval محل تصادف (حادثھ ( Politieagent مامور پلیس آجان - پلیس Politieauto met bijzondere signalen خودروی پلیس با آژیر مخصوص Politiecontrole کنترل پلیس

23 Positieve wegverkanting زاویھ پیچ جاده کھ دست راست رانند کوتاه تر از دست چپ او باشد Praatpaal دستگاه اعلام کمک کنار جاده (قدیمی است ( Rechter rijstrook خط جاده دست راست Reflector شب نما (رفلکتور) بازتابنده Reinigingsvoertuig خودروی رفتگران و تمیز کردن خیابان ماشین آشغالی ماشین بردن آشغال Reisleider راھنمای سفر (تور ( Rijbaanversmalling باریک شدن جاده Rijbevoegdheid اجازه رانندگی جواز رانندگی Rijles آموزش رانندگی - یادگیری رانندگی Rijsnelheid سرعت (حرکت ( Rijstrookverlegging ادامھ دادن (کشیدن) خط راه Rijvaardigheid مھارت در رانندگی

24 Routeplanning برنامھ ریزی مسیر Ruitensproeierinstallatie دستگاه شیشھ پاک کن خودرو Ruitenwisserinstallatie دستگاه برف پاک کن خودرو Ruiter اسب سوار Samenstellen van voertuigen نصب یا ترکیب کردن خودرو Schakelpatroon الگو یا شیوه دنده خودرو Schokdempers کمک فنر خودرو علامت (تابلوی) مسیر Seininrichting Signaleringsbord تابلو یا علامت جاده Sneeuwval بارش برف Snelheidsbegrenzer محدود کننده سرعت (کامیون ( Snelheidscontrole کنترل سرعت

25 Splitsing دو راھی Spoorbomen تیرک مانع راه آھن Spoorwegovergang تقاطع خط راه آھن Spoorwegstation ایستگاه راه آھن Steenslag آسیب سنگ ریزه بر خودرو Stopafstand فاصلھ توقف (ایستادن ( علامت ایست Stopteken Tachograaf دستگاه سرعت و استراحت سنج کامیون Tankauto تانکر Tegemoetkomend verkeer وسیلھ نقلیھ روبرویی Tegemoetkomende bestuurder راننده وسیلھ نقلیھ روبرویی Tijdelijke markering علامت (خط کشی) موقت روی جاده

26 Tijdsbeperking محدویت زمانی Toegestane breedte پھنای مجاز Toegestane hoogte بلندی مجاز Toegestane lengte درازای مجاز Toegestaan maximum breedte حداکثر پھنای مجاز Toegestaan maximum massa حداکثر وزن مجاز Toerental دستگاه نشان دھنده دور موتور Totaal massa وزن کل Touringcar اتوبوس تور (مسافرتی دربست ( Tractor تراکتور Tramrails خط راه ترام

27 Trekker خودروی کشاورزی تراکتور Trekker met oplegger تراکتور (کامیون) با یدک Trottoirspiegel آیینھ بغل ویژه دیدن پیاده رو Uitgestapte passagiers مسافران (سرنشینانی) کھ پیاده شده اند Uitschuifbare stootbalk سپر مانع کشویی Uitvaartstoet مراسم تشییع جنازه در صف ھای منظم Uitvoegstrook خط راه خروجی (اتوبان ( Vangrail گارد کنار جاده Veegwagen خودروی رفتگری Verbindingsweg جاده متصل کننده Verkeersregelaar مامور تنظیم رفت و آمد وسیلھ نقلیھ

28 Verplichte rijrichting مسیر اجباری Verzekeringsmaatschappij شرکت بیمھ Voetgangersoversteekplaats محل رد شدن پیاده ھا (عابر ( Vooraanduiding علامت حق تقدم Vrachtautocombinatie کامیون با بار دوبلھ Vrachtbrieven بارنامھ Wasstraat کارواش تونل شستن خودرو Weersomstandigheden شرایط آب و ھوایی Wegdek سطح جاده Wegligging Wegmarkering خط کشی جاده

29 Wegomlegging تغییر مسیر راه Wegomleiding مسیر راه را تغییر دادن Wegrijden حرکت کردن شروع بھ حرکت کردن Wegverkanting زاویھ پیچ جاده Wegversmalling باریک شدن جاده Wegwerkzaamheden تعمیر راه Werkzaamheden aan de weg جاده سازی در دست عمل است Winkelerf محل خرید و مغازه ھا Wit knipperlicht چراغ چشک زدن سفید Woonerf منطقھ مسکونی Zebrapad خط پیاده عابر

30 Zichtbaarheid van voertuigen دید وسیلھ ھای نقلیھ Zijafscherming پانل (گل گیر) بغل Zijmarkeringslicht چراغ نشانگر بغل Zijreflectoren شب نمای بغل Zijrichtingaanwijzers چراغ راھنمای بغل Zijwind باد از بغل (کنار ( Zwaartepunt مرکز ثقل

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 4

Brommertheorieboek Deel 4 Brommertheorieboek Deel 4 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 4 1.1 Gedragsregels 4 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

VERKEERSDEELNEMERS BESTUURDERS : ALLE WEGGEBRUIKERS BEHALVE VOETGANGERS.

VERKEERSDEELNEMERS BESTUURDERS : ALLE WEGGEBRUIKERS BEHALVE VOETGANGERS. 1 BEGRIPSBEPALINGEN LES 1 - REGELS ZIJN NODIG OM HET VERKEER VLOT EN VEILIG TE LATEN VERLOPEN. VERKEERSDEELNEMERS VERKEER : ALLE WEGGEBRUIKERS. BESTUURDERS : ALLE WEGGEBRUIKERS BEHALVE VOETGANGERS. 2 GROEPEN

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN A. SNELHEID. A1 Maximumsnelheid. A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord. A2 Einde maximumsnelheid

VERKEERSBORDEN A. SNELHEID. A1 Maximumsnelheid. A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord. A2 Einde maximumsnelheid VERKEERSBORDEN VERKEERSBORDEN A. SNELHEID A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord. De rijstrook mag worden gebruikt met inacht neming van de

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

Vijf soorten verkeersborden

Vijf soorten verkeersborden Vijf soorten verkeersborden Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor soort bord je te maken hebt. Het teken op een bord vertelt je de

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

Autorij-examen: theorie en regels 2008 én nieuws voor 2009. Theorie en verkeer - aanpassingen en aanvullingen

Autorij-examen: theorie en regels 2008 én nieuws voor 2009. Theorie en verkeer - aanpassingen en aanvullingen In 2008 is het theorie- en praktijkexamen voor het rijbewijs B (auto) en het rijbewijs AM (brommer, scooter) op vele punten aangepast, danwel aangevuld. In (theorie) en Maart 2009 (gevaarherkenning) komt

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek RVV 1990 HOOFDSTUK I Begripsbepalingen HOOFDSTUK II Verkeersregels 1. Plaats op de weg 2. Inhalen 3. Files 4. Oprijden van kruispunten 5. Verlenen van voorrang HOOFDSTUK III VERKEERSTEKENS 1. Algemene

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

Nieuwe verkeersregels

Nieuwe verkeersregels Nieuwe verkeersregels Kampioen september 2015 Nieuwe regels 2008-2016 23 december 2015 - De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe verkeersregels bijgekomen in Nederland. Van regels voor het doorkruisen

Nadere informatie

Auto theorie - Rijschool Alex

Auto theorie - Rijschool Alex Auto theorie - Rijschool Alex Rijschool Alex 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Weggebruikers... 3 Hoofdstuk 2: Verkeersregels en snelheid... 8 Hoofdstuk 3: Verkeersborden... 23 Hoofdstuk 4: Plaats op de weg...

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 2 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 6 1.1 Gedragsregels 6 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Verkeersborden en verkeerstekens

Verkeersborden en verkeerstekens www.autototz.nl A Snelheid Verkeersborden en verkeerstekens A1 A2 A3 A4 A5 A1. Maximumsnelheid. Aangegeven snelheid kan variëren per situatie; A2. Einde maximumsnelheid.aangegeven snelheid kan variëren

Nadere informatie

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 2 Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 6 1.1 Gedragsregels 6 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 2

Brommertheorieboek Deel 2 Brommertheorieboek Deel 2 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien.

7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien. Examen 13 1 U nadert een kruispunt waar u voorrang moet verlenen. Uw snelheid is weliswaar laag maar voor u slaat de bestelauto rechtsaf en deze moet voorrang verlenen aan de bestuurder van de van links

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Inleiding De voorschriften voor de scenario's toets simulator C en D zijn gelijk. De scenario s in de basiskwalificatie zijn gebaseerd

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 Samenstellers: R.K. Coobs, Nationale Politie, Eenheid Den Haag J.J. Bommezijn, VVN District Zuid Holland Uitgave: Februari 2014 In deze uitgave zijn alle

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Elementen in de scenario s In zowel het basisscenario als in het vervolgscenario dienen de onderstaande drie elementen te worden opgenomen:

Elementen in de scenario s In zowel het basisscenario als in het vervolgscenario dienen de onderstaande drie elementen te worden opgenomen: VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Documenten bij toets simulator Toetsmatrijs besloten terrein/simulator Voorschriften voor scenario s toets simulator C en D Inrichtingseisen

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم

Nadere informatie

Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Nederlands in beeld Bondi Sciarone Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B.

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. 1 PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. Herkomst van dit theorieboek Dit digitale auto theorieboek is te downloaden op www.rijschool-alex.nl. Ook maakt dit theorieboek onderdeel uit van onze eigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 75 Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis. Toets over de onderwerpen van de e-learning

Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis. Toets over de onderwerpen van de e-learning De professionele chauffeur deel I Geachte docent, Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis We hopen dat u deze lespresentatie met plezier zult gebruiken tijdens uw klassikale theorielessen.

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Inzetten op gedrag ARTGINEERING. Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016

Inzetten op gedrag ARTGINEERING. Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016 Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016 Inzetten op gedrag ARTGINEERING Gemeente Groningen Postbus 30026 9700 RM Groningen +31 50 367 70 00 www.gemeente.groningen.nl Mullerkade

Nadere informatie

Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV RVV Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden

Nadere informatie

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens is in de bouw vanwege zijn mobiele karakter wijd verbreid. Vergeten wordt nog weleens dat een aanhangwagen, net als het trekkende

Nadere informatie

VERLICHTING IS OM : 1. BETER DOOR ANDERE GEZIEN WORDEN.

VERLICHTING IS OM : 1. BETER DOOR ANDERE GEZIEN WORDEN. 35 VERLICHTING LES 6 VERLICHTING IS OM : 1. BETER DOOR ANDERE GEZIEN WORDEN. GEZIEN TE WORDEN 2. ZELF BETER TE ZIEN. DIMLICHT : ALS JE LICHTEN AAN MOET HEBBEN, DAN IS DIT MINIMAAL DIMLICHT. GELIJKTIJDIG

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 640 Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Tekst geldend op: 22-05-2015) Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 3

Brommertheorieboek Deel 3 Brommertheorieboek Deel 3 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

Overzicht maten en gewichten in Nederland

Overzicht maten en gewichten in Nederland Overzicht maten en gewichten in Nederland U vindt hier de belangrijkste maten uit hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen 5.18.11-5.18.18 Uitsluitend aan de geldende gepubliceerde Regeling voertuigen kunt

Nadere informatie

Aanvullingen: Theorieboek Rijbewijs B, Oefenboek Rijbewijs B en de cd-rom Examentraining Rijbewijs B

Aanvullingen: Theorieboek Rijbewijs B, Oefenboek Rijbewijs B en de cd-rom Examentraining Rijbewijs B Aanvullingen: Theorieboek Rijbewijs B, Oefenboek Rijbewijs B en de cd-rom Examentraining Rijbewijs B Regelmatig worden er door het CBR nieuwe vragen toegevoegd aan het theorie-examen B. Als aanvulling,

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 3 Inhoudsopgave........................................................................ Wegenverkeerwet 1994

Nadere informatie

Overzicht van verkeersbevoegdheden. van vrijstellingen. Brandweer en spoedeisende medische hulpverleningsdiensten

Overzicht van verkeersbevoegdheden. van vrijstellingen. Brandweer en spoedeisende medische hulpverleningsdiensten Overzicht van verkeersbevoegdheden bij gebruik van vrijstellingen Brandweer en spoedeisende medische hulpverleningsdiensten Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783,

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers;

aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers; RVV 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Hoofdstuk I. Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BEGRIPPEN aanhangwagens: voertuigen die

Nadere informatie

: Gemeente Bronckhorst. Verkeersbesluit

: Gemeente Bronckhorst. Verkeersbesluit gemeente Bronckhorst Verkeersbesluit Besluit, 18 november 2016 Wij verlenen een ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 7 1.1 Gedragsregels 7 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen.

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen. Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het R. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. ij deze vragen wordt u steeds de vraag gesteld:

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 484 Besluit van 25 november 2014 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten Verkeersboetes in 2015 weer hoger DEN HAAG - Wie een bekeuring krijgt, gaat dat nog harder in de portemonnee voelen. Een aantal boetes zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Vanaf 2015 gaan de verkeersboetes

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 555 Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie