Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands in beeld Bondi Sciarone"

Transcriptie

1 Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1

2 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is است 9 mijn مال من 10 vrouw زن 11 man مرد 12 hebben داریم 13 drie سه 14 kinderen بچه ها 15 een یک 16 jongen پسر 17 twee دو 18 meisjes دختر ها 19 zoon پسر 20 dochters دختر ها 21 hoe چطوری 22 heten نامیده میشوند 23 uw مال شما 24 onze مال ما 25 hun مال آنها 26 vader پدر 27 moeder مادر 28 de حرف تعریف 29 ouders پدر و مادر 30 van از 31 dag روز 32 meneer آقا 33 hoeveel چه تعداد 34 broers برادرها 35 zussen خواهرها 36 heb دارم 37 jij تو 38 zusjes خواهر ها ی کوچک 39 geen حرف نفی 40 oud سن 41 ben هستم 42 dertien سیزده 43 jaar سال 44 jouw مال تو 45 twaalf دوازده یازده 46 elf 47 mevrouw خانم 48 u شما 49 wat چه 50 naam اسم 51 voornaam نام 52 achternaam نام خانوادگی 53 WAAR کجا 54 woont زندگی می کنید 55 in در 56 welke کدام 57 stad شهر 58 woon زندگی می کنم 59 straat خیابان 60 op روی 61 welk کدام 62 nummer شماره 63 tien ده 64 wie چه کسی 65 dit این 66 hij او )مرد( 67 zij او )زن( 68 haar مال او )زن( 69 tellen شمردن 70 vier چهار 71 vijf پنج 72 vingers انگشتان 73 heeft دارد 74 hand دست 75 zes شش 76 zeven هفت Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 2

3 77 acht هشت 78 negen نه 79 we ما 80 handen دست ها 81 elke هر 82 samen با هم 83 plus بعالوه 84 maal بار 85 keer دفعه 86 min منها 87 dat آن 88 ja بله 89 goed خوب 90 juist درست 91 nee نه 92 niet حرف نفی 93 fout خطا 94 verkeerd اشتباه 95 inderdaad واقعا 96 na بعداز 97 komt میآید 98 weet می دانی 99 je تو 100 al قبال 101 ook همینطور 102 getal عدد 103 ken می شناسی 104 immers درواقع 105 leeftijd سن 106 veertien چهارده 107 heel خیلی 108 gemakkelijk ساده 109 vijftien پانزده 110 dus بنایراین 111 zestien شانزده هفده 112 zeventien 113 enzovoort وغیره 114 twintig بیست 115 dertig سی 116 veertig چهل 117 zeg می گویی 118 het حرف تعریف 119 nederlands هلندی 120 vijftig پنجاه 121 zestig شصت 122 pas فقط 123 tachtig هشتاد وهشت 124 tenslotte سرانجام 125 honderd صد 126 belangrijk مهم 127 leven زندگی می کنیم 128 nu االن ste بیست و یکم 130 eeuw قرن 131 klok ساعت دیواری یا روی میزی 132 laat وقتی 133 uur ساعت 134 kwart ربع 135 over گذشته از 136 half نیم - نصف 137 voor قبل از 138 minuten دقیقه ها 139 bijna تقریبا 140 ziet می بینی 141 klokken ساعت ها 142 met با 143 wijzers عقربه ها 144 cijfers اعداد 145 kleine کوچک 146 wijzer عقربه 147 geeft نشان میدهد 148 aan grote بزرگ 150 staat ایستاده است 151 zeggen می گوییم 152 deze این Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 3

4 153 dagen روزها 154 week هفته 155 maandag دوشنبه 156 dinsdag سه شنبه 157 woensdag چهارشنبه 158 donderdag پنجشنبه 159 vrijdag جمعه 160 zaterdag شنبه 161 zondag یکشنبه 162 noemen می نامیم 163 weekend آخر هفته 164 scholen مدرسه ها 165 bedrijven شرکت ها 166 gesloten بسته اند 167 maar اما 168 winkels فروشگاه ها 169 open باز هستند 170 doen می کنیم 171 خرید روزانه boodschappen 172 kopen می خریم 173 kleren لیاس ها 174 schoenen کفش ها 175 erg خیلی 176 druk شلوغ 177 veel زیاد 178 rustig آرام 179 vandaag امروز 180 doe می کنم 181 morgen فردا 182 dan بنایراین - پس 183 ga میروم 184 fietsen دوچرخه سواری 185 gisteren دیروز 186 was بود 187 tot تا 188 naar به 189 school مدرسه 190 werkt کارمیکند 191 die این 192 garage گاراژ 193 automonteur تعمیرکارماشین 194 bestaat تشکیل میشود 195 uit از 196 delen قسمت ها 197 ochtend صبح 198 ongeveer تقریبا 199 middag بعدازظهر 200 avond شب 201 nacht نیمه شب 202 s ochtends صبح 203 staan بلند میشویم 204 tussen بین 205 s middags بعداز ظهر 206 komen می آیند 207 thuis خانه 208 s avonds شب 209 kijken نگاه میکنیم 210 tv تلویزیون 211 lezen می خوانیم 212 krant روزنامه 213 s nachts نیمه شب 214 slapen می خوابیم 215 maanden ماه ها 216 januari ژانویه- دی 217 eerste اولین 218 maand ماه 219 februari فوریه- بهمن 220 tweede دومین 221 maart مارس- اسفند 222 derde سومین 223 april آوریل 224 vierde چهارمین 225 maande خواست 226 mei مه- اردیبهشت 227 vijfde پنجمین 228 juni ژوئن-خرداد Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 4

5 229 zesde ششمین 230 juli ژوالی- تیر 231 zevende هفتمین 232 augustus آگوست- مرداد 233 achtste هشتمین 234 mand سبد 235 september شهریور 236 negende نهم 237 oktober اکتبر-مهر 238 tiende دهم 239 november نوامبر- آبان 240 elfde یازدهم 241 december دسامبر- آذر 242 twaalfde دوازدهم 243 laatste آخرین 244 seizoenen فصل ها 245 winter زمستان 246 begint شروع میشود 247 eindigt تمام میشود 248 lente بهار 249 of یا 250 voorjaar بهار 251 zomer تابستان 252 herfst پاییز 253 najaar پاییز 254 eindig محدود 255 elk هر 256 seizoen فصل 257 duurt طول می کشد 258 precies دقیقا 259 plaats جا ومکان 260 voorjaar بهار 261 betekenen معنی دادن 262 hetzelfde همان 263 woord کلمه 264 gebruiken استفاده می کنیم 265 najaar پاییز 266 woorden کلمات همان 267 dezelfde 268 betekenis معنا 269 sneeuw برف 270 ijs یخ 271 koud سرد 272 jas ک ت 273 nederland کشور هلند 274 gaan میرویم 275 buiten بیرون 276 dikke ک لفت 277 temperatuur دما 278 daalt پایین می آید 279 onder زیر 280 nul صفر 281 water آب 282 verandert تبدیل میشود 283 schaatsen پاتیناژ 284 overdag در طول روز 285 stijgt باال میرود 286 iets اندکی 287 boven باالی 288 sneeuwt برف می آید 289 soms گاهی 290 er آنجا 291 ligt قرار دارد 292 weg راه 293 straten خیابان ها 294 wegen راه ها 295 glad لیز 296 door بواسطه 297 verwarming دستگاه شوفاژ 298 huis خانه 299 binnen داخل 300 warm گرم 301 zon آفتاب 302 wolk ابر 303 regen باران 304 schijnt می تابد Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 5

6 305 lucht هوا 306 blauw آبی 307 te کلمه قبل ازفعل مصدری 308 zien دیدن 309 graden درجه ها 310 sommige بعضی 311 wordt میشود 312 zelfs حتی 313 altijd همیشه 314 regent باران میآید 315 vaak اغلب 316 grijs خاکستری 317 land کشور 318 lichaam بدن 319 hoofd س ر 320 ogen چشم ها 321 oren گوش ها 322 hier اینجا 323 neus بینی 324 mond دهان 325 zit قرارمی گیرد 326 tong زبان 327 zitten قرارمی گیرند 328 tanden دندان ها 329 boek کتاب 330 kijk نگاه میکنم 331 links چپ 332 rechts راست 333 als اگر 334 oversteek عبور میکنم 335 eerst اول 336 weer دوباره 337 auto ماشین 338 wacht صبر میکنم 339 oversteken عبور کنم 340 vrij بازاست 341 kan می توانم 342 mensen آدمها 343 dragen میگذارند 344 bril عینک 345 ze آنها 346 zonder بدون 347 slecht ب د 348 oude پیر 349 hoor می شنوم 350 telefoon تلفن 351 belt زنگ می زند 352 mij به من 353 zus خواهر 354 stem صدا 355 luister گوش میکنم 356 via از طریق 357 praat حرف میزنم 358 luisteren گوش میکنیم 359 muziek موسیقی 360 o ا - حرف تعجب 361 hard بلند 362 draai می چرخانم 363 knop دکمه 364 klinkt صدا میدهد 365 zachter آرامتر 366 harder بلندتر 367 luistert گوش می کند 368 nederlandse هلندی 369 nieuws اخبار 370 hals گردن 371 nek پشت گردن 372 schouders شانه ها 373 armen بازوها 374 achter عقب 375 rug پشت 376 deel قسمت 377 borst سینه 378 ons مال ما 379 hart قلب 380 klopt می تپد Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 6

7 381 per در 382 minuut دقیقه 383 buik شکم 384 benen پاها 385 voeten پاها 386 dochtertje دختر کوچولو 387 nog هنوز 388 lopen راه برود 389 probeert سعی می کند 390 lukt موفق میشود 391 klein کوچک 392 beetje کمی 393 helpt کمک میکند 394 bij با 395 houdt نگه میدارد 396 handjes دستهای کوچک 397 vast محکم 398 zo اینطور 399 paar چند تایی 400 stappen قدمهایی 401 leert می آموزد 402 kind کودک 403 pakt بر میدارد 404 dochter دختر 405 draagt حمل میکند 406 eten خوردن 407 valt می افتد 408 grond زمین 409 maakt می سازد 410 vloer زمین 411 schoon تمیز 412 natuurlijk البته 413 doet میکند 414 drinken نوشیدن 415 glas لیوان 416 kopje فنجان 417 koffie قهوه 418 fles شیشه 419 cola کوال 420 blik قوطی 421 bier آبجو 422 pak پاکت 423 melk شیر 424 beker لیوان 425 dorst تشنه ام 426 kast کمد 427 loop راه میروم 428 kraan شیر آب 429 vul پر میکنم 430 dicht می بندم 431 helemaal کامال 432 vol پ ر 433 drink می نوشم 434 leeg خالی 435 steeds هنوزهم 436 meer بیشتر 437 bord بشقاب 438 mes کارد 439 vork چنگال 440 lepel فاشق 441 brood نان 442 boter کره 443 kaas پنیر 444 ham کالباس 445 honger گرسنه 446 zet می گذارم 447 tafel میز 448 plastic پالستیک 449 zak کیسه 450 haal در می آورم 451 snij می ب رم 452 sneetjes برش 453 leg میگذارم 454 sneetje برش کوچک 455 stukken تکه ها 456 eet میخورم Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 7

8 457 mm هوم- صدای تعریف 458 lekker خوشمزه 459 heerlijk عالی 460 houd عالقه دارم 461 liever ترجیحا 462 rijst برنج 463 vraag سئوال 464 wanneer چه وقتی 465 jullie شما ها 466 antwoord جواب 467 ontbijt صبحانه 468 lunch ناهار 469 avondeten شام 470 werk کار 471 jam مربا 472 thee چای 473 aardappelen سیب زمینی 474 groenten صیفی جات 475 fruit میوه 476 vlees گوشت 477 vis ماهی 478 erop روی آن 479 gebakken سرخ شده 480 ei تخم مرغ 481 neemt می گیرد 482 nemen میگیریم 483 wijn شراب 484 drinkt می نوشم 485 wonen زندگی کردن 486 gebouw ساختمان 487 trap پله 488 lift آسانسور 489 bloemen گلها 490 flat آپارتمان 491 etage طبقه 492 bezoek مالقات 493 neem همراه می برم 494 mee همراه 495 gaat می رود 496 omhoog باال 497 stopt می ایستد 498 deur د ر 499 naast کنار 500 bel زنگ 501 even کمی 502 later ب عد 503 kom بیا 504 leuk جالب 505 kamers اناق ها 506 woonkamer نشیمن 507 slaapkamers اتاق خواب ها 508 kant طرف 509 stoel صندلی 510 vanuit از 511 bank مبل 512 keuken آشپزخانه 513 badkamer حمام 514 toilet توالت 515 maak میسازم 516 klaar آماده 517 slaapkamer اتاق خواب 518 slaapt می خوابد 519 bed تخت 520 huiswerk تکلیف مدرسه 521 geld پول 522 bloes پیراهن مردانه 523 kost می ا رزد 524 broek شلوار 525 prijs قیمت 526 euro یورو- واحد پول 527 vind می یا بم 528 duur گران 529 goedkoop ارزان 530 goedkope ارزان 531 daar آنجا 532 kassa صندوق حساب Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 8

9 533 wil می خواهم 534 bedrag مبلغ 535 wilt می خواهید 536 betalen بپردازید 537 alstublieft خواهش می کنم 538 briefje اسکناس 539 kassabon قبض 540 krijgt میگیرید 541 cent س نت- واحد پول خورد 542 terug پس می گیرید 543 verschillende متفاوت 544 munten سکه ها 545 munt سکه 546 verder دیگر 547 muntjes سکه های کوچک 548 betaal می پردازی 549 behalve به جز 550 biljetten اسکناس ها 551 biljet اسکناس 552 briefje اسکناس 553 briefjes اسکناس ها 554 kun می توانی 555 willen می خواهند 556 supermarkt سوپر-فروشگا های بزرگ خرید روزانه 557 koop می خرم 558 papier کاغذ 559 wc توالت 560 nodig احتیاج 561 allemaal همه 562 lijstje لیست خرید 563 vergeet فراموش میکنم 564 moet باید 565 parkeren پارک کنی 566 vindt می یابی 567 moeilijk مشکل 568 zodra به محض اینکه 569 iemand کسی 570 weggaat بیرون می رود 571 afdeling بخش 572 kist جعبه پالستیکی 573 sla کاهو 574 komkommers خیارها 575 andijvie کاسنی فرنگی 576 sperziebonen لوبیا سبز 577 courgettes کدو 578 alle همه 579 groente صیفی جات 580 groen سبز 581 tomaten گوجه فرنگی 582 rood قرمز 583 aubergines بادمجان 584 paars بنفش 585 paprika فلفل دلمه ای 586 geel زرد 587 kleuren رنگ ها 588 sinaasappels پرتقال 589 mandarijnen نارنگی 590 oranje نارنجی 591 appels سیب 592 druiven انگور 593 witte سفید 594 blauwe آبی 595 eigenlijk درواقع 596 licht روشن 597 bananen موزها 598 aardbeien توت فرنگی ها 599 bosbessen زغال اخته 600 donkerblauw آبی تیره 601 ananas آناناس 602 mango انبه 603 groeien رشد می کنند 604 vruchten میوه جات 605 andere دیگر 606 landen سرزمین ها Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 9

10 607 rundvlees گوشت گاو 608 varkensvlees گوشت خوک 609 lamsvlees گوشت گوسفند 610 kip مرغ 611 zal خواهم 612 denk فکر میکنم 613 geval مورد 614 winkel مغازه 615 betaalde پرداخت کردم 616 helft نصف 617 olie روغن 618 olijfolie روغن زیتون 619 vragen سئوال کنم 620 meisje دختر 621 vinden پیدا کنم 622 gangen راهروها 623 verderop جلوتر 624 wel خوب 625 aardig لطف 626 dank تشکر 627 soorten انواع 628 maïsolie روغن ذرت 629 روغن آفناب گردان zonnebloemolie 630 italië ایتالیا 631 spanje اسپانیا 632 frankrijk فرانسه 633 prijzen قیمت ها 634 om به 635 vriendin دوست دختر 636 gauw زود 637 wc-papier دستمال توالت 638 zeep صابون 639 tandpasta خمیر دندان 640 vlug سریع 641 snel زود 642 hebt دارید 643 vak کار 644 geleerd یاد گرفته اید 645 praktijk عمل 646 lang طول 647 zo n چنین 648 studie تحصیل 649 best بهترین 650 vertel تعریف کن 651 eens یک بار 652 meestal غالبا 653 controleer کنترل میکنم 654 orde خوب 655 werken کار می کنند 656 remmen ترمزها 657 banden چرخ ها 658 zaken امورات 659 alleen فقط 660 collega همکار 661 verdient درآمد دارد 662 groot بزرگ 663 ziekenhuis بیمارستان 664 vroeg اول وقت 665 breng می آورم 666 mag اجازه دارد 667 iedereen هر کس 668 kiezen انتخاب کند 669 menu منوی غذا 670 patiënten بیماران 671 speciaal مخصوص 672 dieet رژیم غذایی 673 schrijf می نویسم 674 alles همه چیز 675 formulier ف رم 676 maaltijd وعده غذایی 677 kamer اتاق 678 patiënt بیمار 679 controleur مامور کنترل 680 tram ترام 681 kaartje بلیط 682 reist سفر می کند Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 10

11 683 boete جریمه 684 gebouwen ساختمان ها 685 trappen پله ها 686 vloeren کف زمین 687 hele تمام 688 gezin خانواده 689 baan شغل 690 waarvoor برای چه 691 niets هیچی 692 diploma دیپلم 693 gegaan رفته ام 694 daarom برای همین 695 vond می یافتم 696 leren آموختن 697 ergens جایی 698 kunt می توانی 699 helpen کمک کنی 700 manier شیوه 701 leer می آموزی 702 geldautomaat دستگاه خودپرداز 703 buurt نزدیکی 704 hoek گوشه 705 zie می بینم 706 automaat دستگاه خودپرداز 707 rij صف 708 beurt نوبت 709 pinpas کارت اعتباری 710 vervolgens سپس 711 toets میزنید 712 pincode شماره رمز 713 daarna بعد از آن 714 kies انتخاب میکنی 715 seconden ثانیه ها 716 haalt درمی آوری 717 rekening حساب جاری 718 net االن 719 geopend بازکرده ام 720 moest می بایست 721 paspoort پاسپورت 722 laten می گذاشتم 723 ingevuld پرکرده ام 724 kreeg گرفتم 725 meteen بالفاصله 726 krijg می گیرم 727 wereldpas کارت اعتباری جهانی 728 sturen می فرستند 729 post پست 730 ontvang دریافت کنم 731 overal همه جا 732 buitenland خارج از کشور 733 verdien کسب میکنم 734 aantal چند تا 735 rekeningen مخارج 736 huur اجاره 737 woning خانه 738 gas گاز 739 automatisch به طورخودکار 740 meten اندازه گرفتن 741 meter متر 742 centimeter سانتیمتر 743 gram گرم 744 kilo کیلو 745 vijfendertig سی و پنج 746 weegt وزن دارد 747 zwaar سنگین 748 ruim بیش از 749 بیست و هفت zevenentwintig 750 langer بلند تر 751 korter کوتاه تر 752 ouder مسن تر 753 jonger جوان تر 754 broer برادر 755 vriend دوست 756 beiden هر دو 757 allebei هردو 758 hoog مرتفع Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 11

12 759 raam پنجره 760 ver دور 761 etages طبفات 762 laag کم ارتفاع 763 stuk میزان زیاد 764 lager پایین تر 765 vanaf از 766 mogen اجازه دارند 767 hoeven مجبور هستند 768 moeten می باید 769 blijven بمانند e هیجدهم 771 basisschool مدرسه ابتدایی 772 schrijven بنویسند 773 rekenen حساب کنند 774 dingen چیزها 775 hoofdstad پایتخت 776 regering حکومت 777 waarom چرا 778 kouder سردتر 779 afrika آفریقا 780 donker تاریک 781 blijft می ماند 782 groeit رشد می کند 783 plant گیاه 784 ontstaat بوجود میآید 785 nieuwe تازه 786 mens انسان 787 verschil تفاوت 788 lijst لیست 789 dokter دکتر 790 hoofdpijn سردرد 791 buikpijn شکم درد 792 pijn درد 793 blijf می مانم 794 gebeld زنگ زده ام 795 vanmiddag امروزبعد از ظهر 796 langs سر می زند 797 geweest بوده است 798 recept نسخه 799 geschreven نوشته است 800 apotheek داروخانه 801 medicijnen داروها 802 hoeft احتیاج است 803 verzekering بیمه 804 betaalt می پردازد 805 afspraak قرار 806 specialist متخصص 807 gevallen افتاده است 808 been پا 809 ontzettend بیش از اندازه 810 gebroken شکسته است 811 ingang ورودی 812 zuster پرستار 813 rijdt می راند 814 orthopedie متخصص استخوان 815 foto عکس 816 gemaakt ساخته بشود 817 blijkt به نظر می آید 818 plaatsen جاهای 819 assistent دستیار 820 gips گچ 821 medicijn دارو 822 tegen در مقابل 823 trein قطار 824 bus اتوبوس 825 vrienden دوستان 826 buitenlanders خارجی ها 827 gebied منطقه 828 vertrekt حرکت میکند 829 vertrekken حرکت میکنند 830 treinen قطارها 831 vertrek حرکت میکنم 832 stap گام 833 loket بلیط فروشی 834 regelmatig مرتبا Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 12

13 835 ov-chipkaart کارت وسایل نقلیه 836 bijvoorbeeld برای مثال 837 portemonnee کیف پول 838 meeste بیشترین 839 nadat بعد از آنکه 840 betaald پرداخت کرده ای 841 station ایستگاه 842 kaartlezers دستگاههای کارت خوان 843 inchecken برای ورود بلیط خود را کنترل کردن 844 hou نگه دار 845 kaartlezer دستگاه کارت خوان 846 voordat قبل ازآنکه 847 instapt سوارمیشوی 848 bent شده ای 849 uitgestapt پیاده شده ای 850 uitchecken برای خروج بلیط خود را کنترل کردن 851 scherm صفحه 852 reis سفر 853 gekost هزینه داشته است 854 internet اینترنت 855 perron سکوی ایستگاه 856 tijd وقت 857 gebeurt اتفاق می افتد 858 informatie اطالعات 859 bussen اتوبوس ها 860 trams ترام ها 861 richting جهت 862 zoek دنبال می گردم 863 nadenken فکرکردن 864 vandaan از 865 loopt پیاده میروید 866 rechtuit مستقیم 867 groentezaak سبزی فروشی 868 einde انتهای 869 herhalen تکرار کنم 870 rechtdoor مستقیم 871 hoop امیدوارم 872 onthouden به خاطر بسپارم 873 anders در این صورت 874 opnieuw دوباره 875 toch حرف تاکید 876 zegt بگویی 877 idee نظر 878 probeer سعی میکنم 879 zelf خودم 880 vakantie تعطیالت 881 vakantietijd زمان تعطیالت 882 toe به 883 turkije ترکیه 884 vliegtuig هواپیما 885 spullen وسایل 886 familie خانواده 887 afstand فاصله 888 duizend هزار 889 kilometer کیلومتر 890 minstens حداقل 891 vorig فبلی 892 geleden گذشته 893 volgend بعدی 894 waarschijnlijk احتماال 895 dorp روستا 896 vlak نزدیک 897 grens مرز 898 iran ایران 899 ooit هرگز 900 nooit هیچوقت 901 km کیلومتر 902 jammer حیف 903 want برای اینکه 904 prachtige زیبا 905 heen به طرف 906 marokko مراکش 907 minder کمتر Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 13

14 908 rijden می رانیم 909 zuiden جنوب 910 zuid-spanje جنوب اسپانیا 911 nachtboot قایق شب 912 stoppen توقف می کنید 913 tijdens در طول 914 houden نگه میدازیم 915 pauze استراحت 916 benzine بنزین 917 autoweg بزرگراه 918 tenminste حداقل 919 roepen صدا میزنیم 920 politie پلیس 921 zee دریا 922 spelen بازی میکنند 923 graag با میل 924 zand شن 925 strand ساحل 926 worden میشویم 927 bruin قهوه ای 928 mooi مطبوع و زیبا 929 hotel هتل Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 14

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

www.energiesnoeiers.net گواهی بازدهی انرژی محل سکونت شما چیست اگر خانه ای بخرید یا اجاره کنید فروشنده یا موجر باید بتواند گواهی بازدهی انرژی منزل )گواهی )EPC را به شما نشان دهد. - EPC پایین = برای هر متر

Nadere informatie

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر HD9216 HD9217 راهنمای کاربر 120 160 1 80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 محتوا 5 مقدمه 5 1( )شکل دستگاه مختلف قسمتهای 5 مهم 6 استفاده اولین از قبل 6 استفاده برای سازی آماده 6 دستگاه از استفاده 6 داغ هوای با

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen -

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen - - je kan me wat - module 3 docere delectare movere tekeningen - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat ROCvA nt2taalmenu.nl - educatie - ROCvA module 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren. Woordenlijst bij hoofdstuk 6 de aardappel Wat eten we vanavond, rijst of a? alcoholvrij zonder alcohol Graag een a bier. Ik moet nog auto rijden. de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING فارسی - Nederlands www.naarnederland.nl Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen en het Leesexamen zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Les 4. De fysiotherapeut.

Les 4. De fysiotherapeut. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 4. De fysiotherapeut. Inleiding Deze les gaat over praten met de fysiotherapeut. Een man, meneer Bashir, belt de fysiotherapeut. Hij maakt een afspraak. Hij zegt

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een volle tas Boodschappen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een volle tas, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten Woordenlijst bij hoofdstuk 7 Deel 1 aanhebben (kleren) dragen Hij h een warme trui a, want het is koud. afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN دستور زبان کاربردی هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR تا ليف/ by یولاندا اسپانس و علی کاوانی YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI لایدن - تهران LEIDEN - TEHRAN 2007 Version 1.1 2007 کل يه حقوق برای مو ل فين محفوظ

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN Opdracht 1 de groente pinnen de suiker de supermarkt Opdracht 7 Hoi Ramon! Ik eet graag rijst met kip. En ik drink altijd water bij het eten. Maar ik vind

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد درخواست شما برای پناهندگی پذیرفته شده است. به شما پناهندگی اعطا خواهد شد. این موضوع در تصمیمی که IND اتخاذ کرده و آن را به تازگی دریافت کردهاید اعالم شده است.

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 2 Geld

Spreekopdrachten thema 2 Geld Spreekopdrachten thema 2 Geld Opdracht 1 bij 2.1 Cursist A is groenteman. Cursist B koopt iets bij hem op de markt. Cursist A begint het gesprek. Klaar? Dan begint cursist B het gesprek. Cursist A 1. Goedemiddag!

Nadere informatie

TASKFORCE VLUCHTELINGEN

TASKFORCE VLUCHTELINGEN TASKFORCE VLUCHTELINGEN Provincie West-Vlaanderen LESPAKKETTEN 1 4 Boodschappen doen Je leert tellen tot 1000. Je leert euromunten en eurobiljetten kennen. Je leert vragen naar de prijs. Je leert de namen

Nadere informatie

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان برگشتن يا ماندن و سازمان مهاجرت هلند. اطلاعات 030236 4245 ان ام ا ی NMI براهتی قابل دسترسی تماس شخصی مستقل کارشناس مکان مرکزی برای مراجعه کننده احترام برای فرهنگ و زبان هر کس رايگان ا ياشما ميخواهيد به

Nadere informatie

DIT IS HET DiKiBO-ZAKBOEK VAN

DIT IS HET DiKiBO-ZAKBOEK VAN Groep 3 4 & 2 2 DIT IS HET DiKiBO-ZAKBOEK VAN HOE WAT PAS OP TIP 3 COLOFON DiKiBO presenteert het complete reken-zakboek voor groep 3 & 4 3 Auteur: Nicolette de Boer Vanderwel B.V. www.nicolettedeboer.com

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Leesboekje de seizoenen

Leesboekje de seizoenen Leesboekje de seizoenen Leesboekje De Seizoenen Pagina 1 Dit is de winter. Dit is de sneeuw. Dit is de hagel. Dit is de ijzel. Dit is het ijs. Dit is het donker. Dit is het licht. Dit is de kat. Dit is

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 2 Het lichaam

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 2 Het lichaam Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 2 Het lichaam 1 Woorden 1 de arm 2 het been 3 de bil 4 de bril 5 de buik 6 het gezicht 7 het haar 8 de hand 9 het hoofd 1 10 de huid 11 de kam 12 de knie 13 het lichaam

Nadere informatie

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Wat leert je kind? Taal en ouders: de basisschool Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Wat leert je kind?, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht

Nadere informatie

Thema Op het werk. Les 12. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Les 12. De eerste werkdag www.edusom.nl Thema Op het werk. Les 12. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. Kofi gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef

Nadere informatie

- سامانهی جامع نوپاد :

- سامانهی جامع نوپاد : - سامانهی جامع نوپاد : 1 کاهش مراجعات حضوری برای خریداران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات برای فروشندگان این سامانه به منظور تسهیل پرداخت هزینه برای مشتریان و امکان مدیریت بهتر مبالغ دریافتی برای سازمان های

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema:

Auditieve oefeningen bij het thema: Auditieve oefeningen bij het thema: Boek van de week: 1; Olifant en de tijdmachine 2; Kikker en het Nieuwjaar 3; Tijd 4; Vriendjes vandaag en morgen Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen:

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING دری - Nederlands www.naarnederland.nl هالندی دری میشود شاهدخت ستاره چهره ها تخنیک میشناسند ویژه قصه ها درین مورد تجربه کرده اند پدر کالن مادرکالن خواهید میشناسید رمز ها دفعتا

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Les 5. Tijd & het weer

Les 5. Tijd & het weer www.edusom.nl Opstartlessen Les 5. Tijd & het weer Wat leert u in deze les? Praten over het weer. Praten over de tijd. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 1 Het huis

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 1 Het huis Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 1 Het huis 1 Woorden 1 de badkamer 2 het bed 3 de deur 4 de doek 5 de doos 6 de douche 7 het huis 8 de huiskamer 9 de kapstok 1 10 de keuken 11 de muis 12 de muur 13

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

WC01 01A IK BEN EEN HEER IK BEN EEN MAN WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME

WC01 01A IK BEN EEN HEER IK BEN EEN MAN WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME IK BEN EEN MAN WC01 01A IK BEN EEN HEER WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME WC01 03B ZIJ IS EEN VROUW WC01 04A ZIJ IS EEN DAME WC01 04B ZIJ

Nadere informatie

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel Melkweg Lezen Alfa A Hier is de bon Naar de winkel Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hier is de bon, 205 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

de appel het fruit de peer de sinaasappel de banaan

de appel het fruit de peer de sinaasappel de banaan Werkbladen bij thema eten en drinken: dag 1 Naam:................. 1. Lezen en overschrijven: de appel het fruit de peer de sinaasappel. de banaan LOWAN-vo startpakket NT2 Werkbladen thema 4 Pagina 1 2.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

a a Leg 3 getallen van 2 cijfers en tel ze op. b d Bedenk sommen waar 180 uitkomt. Meer antwoorden. b Uit welke som komt 103?

a a Leg 3 getallen van 2 cijfers en tel ze op. b d Bedenk sommen waar 180 uitkomt. Meer antwoorden. b Uit welke som komt 103? les 4 blok 5 4 Hoeveel kilogram samen? Eerst schatten. a a 64 kg b 164 kg 3 2 k g 232 kg 1 5 k g 115 kg 1 1 1 k g 511 kg c 8 kg 32 kg 125 kg 244 kg b d 16 kg 185 kg 143 kg 495 kg CD2 Maak sommen met deze

Nadere informatie

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen -

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen - - je kan me wat - module 2 docere delectare movere je O kan ROC p e me n van S wat Amsterdam c h o o l - A nt2taalmenu.nl educatie m s t e r - d ROC a m van module Z Amsterdam u i d - O 2 o s t tekeningen

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel 1 Woorden 1 de appel 2 de banaan 3 het blikje 4 de boodschappen 5 de chocolade 6 de drop 7 het plakje kaas 8 de kassa 9 het nummer 1 10 het pak 11 de

Nadere informatie

Melkweg. Naar de speelzaal. Lezen van Alfa B naar Alfa C. Taal en ouders: Peuters. Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Melkweg. Naar de speelzaal. Lezen van Alfa B naar Alfa C. Taal en ouders: Peuters. Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Naar de speelzaal Taal en ouders: Peuters Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Naar de speelzaal, 0 Dit boekje is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 12. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Lesbrief 12. De eerste werkdag Thema Op het werk. Lesbrief 12. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt hem

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

Lees eerst de bijsluiter

Lees eerst de bijsluiter 157 157 HOOFDSTUK 10 Lees eerst de bijsluiter WOORDEN 1 1 Ik voel.... Het gaat regenen. a temperatuur b druppels 2 Dit medicijn... de rijvaardigheid. Met dit geneesmiddel kun je minder goed autorijden.

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN Opdracht 1 de collega s de overeenkomst het werkoverleg de bedrijfsarts Opdracht 8 Rosmalen, 25 maart Hallo papa, Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed!

Nadere informatie

Grammatica. Inhoud. 1. De en het. 2. Meervoud. 3. Werkwoord. 4. Vraagwoorden. 5. Zinnen maken Zinnen maken 2. 7.

Grammatica. Inhoud. 1. De en het. 2. Meervoud. 3. Werkwoord. 4. Vraagwoorden. 5. Zinnen maken Zinnen maken 2. 7. Grammatica Inhoud 1. De en het 2. Meervoud 3. Werkwoord 4. Vraagwoorden 5. Zinnen maken 1 6. Zinnen maken 2 7. Zinnen maken 3 8. Zinnen maken 4 9. Niet en geen 10. Lange woorden 11. Het verkleinwoord 12.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten

Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten Kofi is op het werk. De chef geeft opdrachten: zij zegt wat Kofi moet doen. De eerste opdracht is de rommel opruimen. Kofi moet de vloer vegen. Het is weer netjes

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Tekst Audio Les 1 /m 6 Radio Amsterdam LES 1. Beginners. Een afspraak maken Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Track 3 HET GESPREK.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Farsi

Woordenlijst Nederlands Farsi Woordenlijst Nederlands Farsi behorende bij Tweede ronde, editie 2016 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Les 1 geachte محترم cursist (de) دانشجوی geslaagd قبول شده اید eindtoets (de) امتحان نهایی zelfstudie

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 24. Boodschappen doen in de supermarkt Wat leert u in deze les? Welke zinnen en woorden u kunt gebruiken tijdens het boodschappen doen. Welke producten

Nadere informatie

Het leven van Kant, van Hegel

Het leven van Kant, van Hegel Het leven van Kant, van Hegel Alsof hij elke dag een beslissing neemt die zo goed is als wanneer hij zijn hele leven daarover had kunnen nadenken. Het leven van Kant, van Hegel, de dagen van het leven

Nadere informatie

STEENSOEP OMA VERTELT EEN VERHAAL

STEENSOEP OMA VERTELT EEN VERHAAL Hotel Hallo - Thema 6 Hallo opdrachten STEENSOEP 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en leg

Nadere informatie

1c nr. 1: zinnen maken

1c nr. 1: zinnen maken OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Thema 2 Boodschappen. Inhoudsopgave

Thema 2 Boodschappen. Inhoudsopgave Thema 2 Boodschappen Inhoudsopgave 2.1 Eten en drinken 131 2.2 Ontbijt, lunch en avondeten 133 2.3 Ik drink melk. 135 2.4 Aard-ap-pel 136 2.5 Maanden en seizoenen 138 2.6 Op de markt 140 2.7 In de supermarkt

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

Rick de Leeuw. Hou me stevig vast

Rick de Leeuw. Hou me stevig vast Rick de Leeuw Hou me stevig vast Ik zit op de trap En luister naar de radio Er klinkt een mooi en triestig lied Ik neurie zachtjes mee Ik wil muziek als het sneeuwt Ook al sneeuwt het nu even niet Ik neem

Nadere informatie