هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN"

Transcriptie

1 دستور زبان کاربردی هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR تا ليف/ by یولاندا اسپانس و علی کاوانی YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI لایدن - تهران LEIDEN - TEHRAN 2007 Version کل يه حقوق برای مو ل فين محفوظ است. هر نوع استفاده بازرگانی از این اثر اعم از باز نویسی زیراکس ضبط کامپيوتری و هر نوع تکثير دیگر کل ی و جزیی بدون اجازه کتبی از جانب مو ل فين ممنوع و بر طبق قوانين کپی رایت در ایران یا هلند از سوی مو لفين منفردا یا مت فقا قابل تعقيب قانونی است. Copyright 2007 Yolande Spaans & Ali Kavani. All rights reserved. No part of this grammar may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior written permission of the copyright holders.

2 پيش گفتار دستور زبان کاربردی هلندی یک دستور زبان مقد ماتی برای فراگيران مبتدی و متوس طه است. این دستور زبان به ویژه برای دانشجویانی که در حال گذراندن دوره ی فراگيری زبان هلندی ميباشند و نياز به مطالعه جامع دستور زبان هلندی علاوه بر کتابهای درسی خود دارند مناسب است.این دستور زبان دارای 27 فصل ميباشد. موضوعاتی نظير ترتيب کلمات در دو فصل ضمایر در چهار فصل فعل در 11 فصل و جملات مرک ب در سه فصل مورد بحث قرار گرفته اند. فصول به شيوه ای منظ م شده اند که دانشجو گام به گام با دستور زبان هلندی ا شنا ميشود. هر مقوله ای با ا وردن مثال های فراوان شرح داده شده است. در ضمایم: فهرست افعال بيقاعده اعداد حروف اضافه و قيود اط لاعات راجع به تاریخ و زمان و فهرستی از اصطلاحات اساسی هلندی ا ورده شده است. من مایلم که از رنه وزل به خاطر صبوری وی در حين مکالمات طولانی و بسيار پربار تلفنی و الی تن لوهویس به خاطر کمک سخاوتمندانه اش در ویرایش متن انگليسی و در نهایت از علی کاوانی که ایده ی نوشتن این دستور زبان را او لين بار او مطرح نمود صميمانه قدردانی نمایم. یولاندا اسپانس لایدن/مارس 2007 خدای را سپاس ميگویم که توانستم با همکاری خانم یولاندا اسپانس (مدر س زبان هلندی در دانشگاه لایدن) این دستور زبان را نوشته و به تمام فارسی زبانانی که قصد یاد گيری زبان هلندی را دارند تقدیم بنمایم. در مورد این دستور زبان ضروری است گفته شود که کوشش شده تا ترجمه ی مثال ها حت ی المقدور کلمه به کلمه باشد تا دانشجو بتواند با ترتيب کلمات و شيوه ی گویش در زبان هلندی ا شنا شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر ا ید. ر.علی کاوانی تهران/فروردین

3 فهرست : -1 الفبا و تلف ظ ترتيب جمله :(1) مقد مات ضمایر :(1) ضمایر شخصی افعال :(1) زمان حال باقاعده افعال :(2) زمان حال بيقاعده سو ال کردن اسامی حرف تعریف صفات منفی کردن ضمایر :(2) ضمایر اشاره Er افعال :(3) امری افعال :(4) افعال موقعي ت ضمایر :(3) ملکی انعکاسی دوسویه افعال :(5) زمان ساده ی گذشته ی باقاعده افعال :(6) زمان کامل با قاعده افعال :(7) زمان گذشته ی ساده و زمان کامل بيقاعده ترتيب جملات :(2) جملات پایه طولانی افعال :(8) مصدر با te و بدون. te افعال :(9) زمان ا ینده افعال :(10) مجهول جملات مرک ب :(1) ات صال جملات پایه به یکدیگر جملات مرک ب :(2) ات صال جملات پایه و پيرو به یکدیگر ضمایر( 4 ) ضمایر موصولی جملات مرک ب :(3) جملات پيروی موصولی افعال :(11) افعال جدا شونده و جدا ناشونده ضمایم : افعال بيقاعده اعداد ترتيبی و وصفی واحدهای شمارش تاریخ و زمان حروف اضافه قيد اشاره به اشخاص و اشياء واژگان ابراز شگفتی چند اصطلاح مقد ماتی گرامر هلندی حروف اختصاری I II III IV V VI VII VIII IX X 2

4 الفبا و 1- تلف ظ الف: الفبا مثل تلف ظ تلف ظ حروف کوچک حروف بزرگ A a aa ا اسب B B bee ب بشور C c 1 see س ستاره D D dee د دلير E E ee ای ایکاش F F ef اف فرامرز G G gee خ خوب H H haa ه هدیه I I ie ی بيمار J J jee ی یوهان K K kaa کا کار L L el ال لوبيا M M em ام مهران N N en ان نان O O oo ا اردک P P pee پ پدر Q Q kuu کو کوچک R R er ار ریيس S S es اس سيب T T tee تی تهران U U uu او او V V vee وی ویار W W wee وی واشنگتن X X iks ایکس ایکس Y Y ei/ij ای ای وای Z Z zet زت زیبا چه موقع از حروف بزرگ استفاده ميکنيم: حروف بزرگ در موارد زیر مورد استفاده قرار ميگيرند: - او لين کلمه ی یک جمله ی جدید. - فقط او لين کلمه عنوان کتابها فيلمها برنامه های تلویزیونی و غيره. - نام کوچک و خانوادگی اشخاص. C قبل از e و i به صورت s تلف ظ ميشود:.medicijn اگر یک حرف صدادار یا ساکن دیگر در پی ا ن بياید به صورت k تلف ظ ميشود:.cacao 1 3

5 - نام روزهای جشن رویدادها و اعصار تاریخی. - نام و عنوان اشخاص و اشيای مقدس. - نام کشورها و مناطق (و صفت های اقتباس شده از ا نها) مردم و زبانها. - تمام نامهای جغرافيایی دیگر مثل نام خيابانها شهر ها و ساکنين ا نها رودخانه ها و دریاچه ها. 1. Hij is Nederlander. او (مذک ر) است یک هلندی. چند نمونه: 2. Hij woont in Amsterdam. او ) مذک ر) زندگی ميکند درا مستردام. 3. Hij woont in de Beethovenstraat. او (مذک ر) زندگی ميکند در خيابان بتهوون. 4. Zijn naam is Jan Jansen. نام وی است یان یانسن. 5. Hij leest Lof der zotheid van Erasmus. او ميخواندکتاب"درستایش دیوانگی" اراسموس را. 6. Erasmus was een Nederlandse geleerde. اراسموس بود یک دانشمند هلندی. ب: تلف ظ و املا ء الفبای هلندی پنج حرف صدا دار دارد:,a,e,i o, u در زبان محاوره این حروف حروف کوتاه یا بلند ناميده ميشوند: (ā / ă), (ē / ĕ), (ī / ĭ), ( ō / ŏ), (ū / ŭ). از ا نرو که در زبان هلندی بسياری از این به اصطلاح حروف دوگانه ی با تغيير کوچک minimal minimal pairs وجود دارد این تفاوت در بين حروف کوتاه و بلند بسيار بااهم ي ت است. pairs کلماتی با سبک نوشتاری تقریبا یکسان هستند (حروف صدادار کوتاه یا بلند) ولی معنی کاملا متفاوتی نسبت به هم دارند. man مرد maan ماه tak شاخه taak وظيفه ram قوچ raam پنجره bon بليت boon لوبيا zon خورشيد zoon پسر wil ميخواهم wiel 2 چرخ به مثالهای زیر توج ه فرمایيد: ī 2 بلند معمولا هم در هجای بسته و هم هجای باز به صورت ie نوشته ميشود. ام ا در برخی از کلمات مانند benzine, Afrika در هجای باز ī به صورت i نوشته ميشود. 4

6 قبل از اینکه در مورد قواعد هجی کردن توضيحاتی داده شود ضروری است که در موردهجاها و اینکه چگونه کلمات را به هجاها تقسيم کرد مواردی گفته شود. دو گو نه هجا وجود دارد: هجاهای باز lettergreep) (open و هجاهای بسته ) lettergreep (gesloten ه. جاهای باز به یک حرف صدادار و هجاهای بسته به یک حرف بيصدا ختم ميشوند. برخی از کلمات فقط از یک هجا تشکيل ميشوند در حاليکه بقي ه ا نها از چند هجا ساخته ميشوند.در بيشتر موارد شخص می تواند با تلف ظ ا هسته ی کلمه هجاها را از هم تشخيص دهد. اگر یک کلمه یک حرف صدادار در ميان خود داشته باشد معمولا قبل از این حرف صدادار هجاها از هم جدا ميشوند مانند: ma-nen و ra-men و.zo-nen اگر یک کلمه دو حرف بيصدا در ميان خود داشته باشد معمولا این کلمه در ميانه از هم جدا ميشود مانند: man-nen و.ken-nen و bus-sen نمونه هایی از کلماتی که فقط از یک هجا تشکيل شده اند: man maan ma مرد ماه مادر دو نمونه ی او ل در قسمت بالا از ا نرو که به یک حرف بيصدا ختم ميشوند هجاهای بسته هستند.نمونه ی ا خر به یک حرف با صدا ختم ميشود و از اینرو یک هجای باز است. نمونه هایی از کلماتی که از یک هجا یا بيشتر تشکيل شده اند: Eu-ro-pa ta-fel con-ti-nent اروپا ميز قار ه کلمه ی Europa از 3 هجای باز تشکيل شده است. کلمه ی tafel از 2 هجا: یکی باز و یکی بسته تشکيل شده است. کلمه ی 3 continent هجا دارد: 1 بسته 1 باز و دوباره 1 هجای بسته. در درون یک هجا حرف صدادار می تواند کوتاه یا بلند باشد.برای املاء و هجی کردن ا ن به طریقه ی صحيح قواعد ذیل باید به کار گرفته شود: 1- یک حرف صدادار بلند در یک هجای بسته با دو حرف نوشته ميشود: buur, rood, maan 2- یک حرف صدادار بلند در یک هجای باز فقط با یک حرف نوشته ميشود: bu-ren 3, ro-de, ma-nen 3- یک حرف صدادار کوتاه در یک هجای بسته فقط با یک حرف نوشته ميشود: zit, bon, wit, man هنگاميکه که کلمه را بلندتر می کنيم با دو بار به کار بردن حرف بيصدا هجا را بسته و حرف صدادار را کوتاه نگه ميداریم: bon-nen, wit-te, man-nen برای تلف ظ این حروف صدا دار اکنون می توانيم بگویيم : 3 با وجود این یک هجای باز با ī (نوشته شده به صورت ( ie بلند حالت نوشتاری خود را با دو حرف صدادار حفظ ميکند: wie-len, kie-zen 5

7 1- یک حرف صدادار که به صورت دو حرف صدادار نوشته ميشود: aa) (uu, oo, ie, ee, در یک هجای بسته به صورت حرف صدادار بلند تلف ظ ميشود: wiel, loop, rood, maan 2- یک حرف صدادار که با یک حرف صدادار نوشته ميشود (u,a),e,i,o در یک هجای باز به صورت بلند تلف ظ ميشود: bu-ren, ro-de, man-nen, ben-zi-ne 3- یک حرف صدادار که با یک حرف صدادار نوشته ميشود (u,a),e,i,o در یک هجای بسته به صورت کوتاه تلف ظ ميشود:.bon, wit, zit, man قواعد هجی و املاء کردن به خصوص در موارد زیر فوق العاده مهم هستند: - وقتی که در حال ساختن اسامی جمع با افزودن en هستيم: maan - manen, man mannen - وقتی که e به صفات اضافه می کنيم: rood - rode, wit witte - وقتی که یک فعل را در زمانهای متعد د و برای اشخاص متعد د تغيير شکل می دهيم: loop - lopen, zit zitten قواعد دیگر هجی و املاء کردن در اینجا به دو حرف بی صدای ویژه f و s اشاره می کنيم.در اغلب موارد اگر حرف بعد از ا نها یک حرف صدادار باشد در هنگام جمع بستن f به v و s به z تبدیل ميشود: (graaf-graven), (kaas-kazen) توج ه داریم که در زبان هلندی کلمات هيچوقت به دو حرف بيصدای یک شکل ختم نميشوند.از اینرو نوشتن کلماتی مانند: * kenn 4 و * mann صحيح نيست و بایستی به این صورت نوشته شوند: man و ken : مقد مات 2- ترتيب کلمات (1) 5 قبل از اینکه وارد بحث ضمایر شخصی و افعال صرف شده شویم لازم است نکته ای را راجع 6 به چگونگی قرار گرفتن ا نها در کنار هم بدانيم.در یک جمله ی عادی پایه فعل صرف شده هميشه در مکان دو م قرار می گيرد. ترتيب استاندارد کلمات در جمله به این صورت است: فاعل- فعل و بقي ه. من ميبينم امروز او را. vandaag. Ik zie hem به جای فاعل کلمه دیگری نيز ميتواند در مکان او ل قرار بگيرد ام ا در این صورت فاعل در مکان سو م درست بعد از فعل قرار می گيرد. ا نگاه ترتيب کلمات به این صورت خواهد بود: کلمه دیگر- فعل- فاعل و بقي ه.اگر فاعل بعد از فعل قرار بگيرد وارونگی inversie) ( رخ خواهد داد یعنی جای فاعل و فعل عوض خواهد شد.معمولا چيزی بين فعل وفاعل و یا فاعل و فعل نمی- تواند قرار بگيرد.وارونگی اغلب در جملات مثبت پایه رخ می دهد. 4 در این متن وجود علامت * قبل از یک کلمه یا جمله نشانگر عدم رعایت دستور زبان صحيح در ا نها ميباشد. 5 منظور از فعل صرف شده در تمام این متن فعلی است که از حالت مصدری خارج شده و به تناسب زمان و مکان تغيير شکل داده است. 6 در اینجا منظور جمله ی غير سو الی است. 6

8 Vandaag zie ik hem. به مثال توج ه نمایيد: امروز ميبينم من او را. اط لاعات بيشتر راجع به ترتيب کلمات در بخش 19 ا مده است.برای اط لاعات راجع به وارونگی در حالت سو الی به فصل 6 مراجعه کنيد. 3- ضمایر (1) : ضمایر شخصی دو نوع ضمير شخصی وجود دارد:فاعلی و مفعولی (غير فاعلی). نوع مفعولی ميتواند به صورت مفعول (مستقيم و بيواسطه) یا (غير مستقيم و با واسطه) و نيز بعد از یک حرف اضافه مورد استفاده قرار بگيرد. Ik zie hem morgen. Ik wacht op hem. من خواهم دید او را فردا. من منتظرم برای او. حالت فاعلی 7 8 حالت مفعولی مفرد : 1. ik من me/mij مرا.2 je/jij تو je/jou تو را u شما (مو د بانه ( u شما را.3 hij او (مذک ر ( hem 9 او را (مذک ر) ze/zij او (مو ن ث ( haar 10 او را ) مو ن ث) het ا ن het 11 ا ن را جمع :.1 we/wij ما ons ما را.2 jullie شما jullie شما را 3. ze/zij ایشان ze/hen/hun 12 ا نها را معمولا از ze, je (هم جمع و هم مفرد) و we به عنوان فاعل غير مو ک د استفاده ميشود. zij/jij (مفرد و جمع) و wij فقط در هنگامی به کاربرده ميشوند که تا کيد وجود داشته باشد.همين قاعده درحالت های مفعولی نيز صادق است: معمولا ze, je, me مورد استفاده قرار ميگيرند. hen/hun, jou, mij برای تا کيد به کار برده ميشوند. 7 توج ه داشته باشيم که حالت فاعلی در جمله نميتواند حذف شود: * Zie hem morgen (ببين او را فردا). 8 در حالتهای مفعولی و فاعلی ضمایر شخصی سيستم قدیمی حالت ها هنوز فعا ل است. 9 در زبان محاوره به این صورت تلف ظ ميشود :m'. 10 در زبان محاوره به این صورت تلف ظ ميشود:.d'r 11 در زبان محاوره هم در حالت فاعلی و هم در حالت مفعولی به این صورت تلف ظ ميشود: t'. توج ه داشته باشيم که het در حالت مفعولی نميتواند بعد از حرف اضافه مورد استفاده قرار بگيرد. در عوض اشکال خاصی در ترکيب با er استفاده ميشود. به Er در فصل 12 رجوع کنيد. 12 حا لت غير مو ک د ze برای ارجاع به اشخاص و اشيا ء به کار ميرود. در حالت مو ک د فقط hen و hun در ارجاع به اشخاص به کار ميروند. 7

9 وقتی که اشخاص را در حالت دو م شخص مورد خطاب قرار ميدهيم در زبان هلندی بين حالت رسمی و غير رسمی تفاوت قاي ل ميشویم. je/jij (مفرد) و jullie (جمع) غير رسمی ميباشند ولی u (هم جمع و هم مفرد) رسمی است. U حت ی اگر به جمع اشاره کند هميشه با یک فعل مفرد ترکيب ميشود. درحالتهای عادی u رسمی برای خطاب قرار دادن بيگانگان و اشخاص سالخورده به کار گرفته ميشود. je/jij غير رسمی در ميان والدین و فرزندان و دوستان مورد استفاده قرار می گيرند. در زبان هلندی در حالت سو م شخص مفرد بين مذک ر (hij/hem) مو ن ث (zij/haar) و خنثی (het/het) تفاوت وجود دارد. ام ا در حالت جمع جنسي ت مشخ ص نميشود. برای درک حالت های مفعولی سو م شخص جمع hen و hun نياز به مقداری توضيح است.رسما حالت مفعولی hen به عنوان مفعول مستقيم بعد از یک حرف اضافه و (ze) hun بعد از یک مفعول غير مستقيم مورد استفاده قرار ميگيرند. به عنوان نمونه فعل ) zien دیدن) را در نظر بگيرید.این فعل با یک مفعول مستقيم به کار برده شود: (دیدن شخصی). در این حالت (ze) hun به کار ميرود: Ik zie de studenten Ik zie hen (ze). من دیدم دانشجویان را. من دیدم ا نان را. فعل geven (دادن) ميتواند با یک مفعو ل مورد استفاده قرار گيردکه این مفعو ل مستقيم است (دادن چيزی:) Ik geef een boek. من دادم یک کتاب. فعل geven همچنين ميتواند با دو مفعو ل به کار برده شود که در این صورت یکی از ا نها مفعول مستقيم و دیگری مفعول غير مستقيم است. دادن به کسی = (مفعو ل غير مستقيم) و دادن چيزی = (مفعول مستقيم). در اینجا حالت مفعولی hun به صورت مفعول غيرمستقيم 13 به کار برده ميشود: Ik geef de studenten een boek. Ik geef hun (ze) een boek. من دادم به دانشجویان یک کتاب. من دادم به ا نان یک کتاب. حروف اضافه به همراه aan ميتواند جایگزین مفعو ل غير مستقيم شود (دادن چيزی به کسی).بعد از حرف اضافه از hen استفاده می شود: Ik geef een boek aan de studenten. Ik geef een boek aan hen (aan ze). من دادم یک کتاب به دانشجویان. من دادم یک کتاب به ا نان. 13 این قواعد کاملا ساختگی هستند.اغلب هلندی ها در این مورد مرتکب اشتباه ميشوند و hen و hun را به ویژه در زبان محاوره به جای یکدیگر به کار ميبرند. 8

10 : افعال (1) زمان حال با قاعده -4 تقریبا تمام افعال هلندی به en ختم ميشوند مانند: werken,maken, reizen همچنين تقریبا تمام افعال هلندی در زمان حال باقاعده ميباشند. 14 صرف این افعال باقاعده با بن (stam) ا نها ا غاز ميشود.برای پيدا کردن بن ا نها باید قواعد ذیل را به کار ببندیم: 1- نخست مصدر فعل رادر نظر می گيریم. 2- سپس en را از انتهای مصدر حذف می کنيم. 3- اگر لازم باشد در نوشتن ا ن تغييراتی صورت می دهيم. الف- اگر حرف صدادار باقی مانده از مصدر باید بلند باشد و فقط یک حرف بيصدا در پی ا ن بياید حرف صدادار را مضاعف ميکنيم. ب- اگر ا نچه از فعل باقی مانده است به دو حرف بيصدای یکسان ختم شود یکی از ا نها را حذف ميکنيم. پ- z را تبدیل به s ميکنيم. ت- v را تبدیل به f ميکنيم. نتيجه بن فعل خواهد بود. 4- کنون به شيوه ی ذیل فعل را صرف می کنيم: ik je/jij, u hij, ze/zij, het we/wij jullie ze/zij برای توضيح بيشتر افعال ذیل را صرف ميکنيم: مفرد: جمع: فقط بن فعل + t بن + t بن مصدر مصدر مصدر (رنگ کردن), verven (سفر کردن) reizen,(ساختن) maken,(کار کردن) werken,(پختن) bakken اکنون 3 قاعده ی او ل را به کار می بندیم : 1. bakken werken maken reizen verven 2. bakk- werk- mak- reiz- verv- 3. bak werk maak reis verf 14 فعل به این حالت در دیکشنری (هلندی) ا مده است. 9

11 قاعده ی مفرد : 4 ما را به اینجا هدایت ميکند : ik bak werk maak reis verf je/jij, u bakt werkt maakt reist verft hij,ze/zij,het bakt werkt maakt reist verft we/wij bakken werken maken reizen verven jullie bakken werken maken reizen verven ze/zij bakken werken maken reizen verven جمع : همان طور که در فصل دو م دیدیم ترتيب فاعل و فعل به خاطر قاعده ی وارونگی ميتواند تغيير یابد. به این نکته توج ه فرمایيد که اگر حالت فاعلی je/jij بعد از فعل قرار بگيرد از بن+ t باید t حذف شود.این قاعده فقط در مورد je/jij صادق است و در مورد u کاربرد ندارد. در مثال زیر این نکته قابل مشاهده است: bak je/jij werk je/jij maak je/jij reis je/jij verf je/jij bakt u werkt u maakt u reist u verft u اگر بن فعل قبلا به یک t ختم شده باشد t اضافه ی دیگری نخواهد گرفت.از سوی دیگر اگر بن به یک d ختم شود (این d صدای t را در ا خرکلمه خواهد داشت) بر طبق قواعد بالا یک t باید افزوده شود. dt به صورت t تلف ظ ميشود. افعال زیر برای نشان دادن این مطلب صرف می شود:,(شدن) worden,(نشستن) zitten,(صحبت کردن) praten,(اجبار داشتن) moeten (نيایش کردن) bidden در اینجا نخست 3 قاعده ی پيشين را دوباره به کار ميبندیم: 1. moeten praten zitten worden bidden 2. moet- prat- zitt- word- bidd- 3. moet praat Zit word bid قاعده ی 4 ما را به اینجا هدایت ميکند: ik moet praat zit word bid je/jij, u moet praat zit wordt bidt hij,ze/zij,het moet praat zit wordt bidt و در صورتيکه وارونگی در باره ی je/jij رخ بدهد حالت های زیر شکل خواهند گرفت: moet je/jij praat je/jij zit je/jij word je/jij bid je/jij 10

12 افعال (2) : زمان حاضر بيقاعده -5 الف : افعالی که به جای en به n ختم ميشوند: این مورد شامل این افعال ميشود :. (دیدن ( doen (انجام دادن ( zien, (ایستادن ( staan, (ضربه زدن ( slaan (رفتن ( gaan به منظور یافتن بن فعل n حذف ميشود.گامهای دیگر همانند گامهای افعال با قاعده هستند: 1. gaan slaan staan doen zien 2. gaa- slaa- staa- doe- zie- 3. ga sla sta doe zie ik ga sla sta doe zie je/jij, u gaat slaat staat doet ziet hij, ze/zij,het gaat slaat staat doet ziet we/wij gaan slaan staan doen zien jullie gaan slaan staan doen zien ze/zij gaan slaan staan doen zien و سپس گام 4: مفرد: جمع : ام ا در هنگامی که وارونگی رخ دهد جای فعل و فاعل عوض خواهد شد: ga je/jij sla je/jij sta je/jij doe je/jij zie je/jij ب : komen (ا مدن) این فعل دارای حرف صدادار کوتاه در حالات مفرد وحرف صدادار بلند در حالات جمع است: ik kom je/jij, u komt hij, ze/zij, het komt we/wij komen jullie komen ze/zij komen 11

13 پ : zijn (بودن) و hebben (داشتن) این افعال نيز بی قاعده هستند : ik ben heb je/jij, u bent hebt hij, ze/zij, het is heeft we/wij zijn hebben jullie zijn hebben ze/zij zijn hebben مفرد: جمع : نکته : برای u هم حالت دو م شخص مفرد (hebt) و هم حالت سو م شخص مفرد (heeft) از فعل hebben ميتواند به کار برده شود: u hebt و u heeft 15 افعال zijn و hebben به عنوان افعال کمکی هم برای ساختن فعل کامل به کار برده 16 ميشوند. ت : افعال کمکی ا خرین گروه از افعال بيقاعده افعال کمکی ذیل هستند:.(خواستن) willen,(مجاز بودن) mogen,(خواهم خواهيم) zullen,(قادر بودن) kunnen این افعال فقط دو حالت در زمان حاضر دارند که یکی برای مفرد و دیگری برای جمع به کار ميرود: مفرد: ik kan zal mag wil je/jij, u kan zal mag wil hij, ze/zij, het kan zal mag wil جمع: we/wij jullie ze/zij kunnen kunnen kunnen zullen zullen zullen mogen mogen mogen willen willen willen در برخی از موارد این افعال حالت باقاعده نيز دارند که به ویژه در موارد رسمی نوشتاری ترجيح داده ميشوند : je/jij, u kunt zult ندارد wilt فعل کمکی moeten (باید) همانطور که قبلا دیدیم در زمان حال باقاعده است با ضمير انعکاسی سو م شخص مفرد u مقایسه شود. به فصل 15 رجوع کنيد. به فصول : زمان کامل رجوع کنيد. 12

14 توج ه داریم که افعال کمکی هميشه با مصدر بدون te ترکيب ميشوند.این مصدر در ا خرین جای جمله قرار ميگيرد: Ik kan goed zwemmen. Ik zal je morgen bellen. Ik wil dit boek lezen. من می توانم خوب شنا کنم. من خواهم کرد فردا به تو تلفن. من ميخواهم این کتاب را بخوانم. در باره ی مصادر با te و بدون te در فصل 19 صحبت خواهد شد.اط لاعات بيشتر راجع به مصدر ه یا با te و بدون te در قسمت 20 ا مده است. 6- شيوه های سو ال کردن دو طریقه برای سو ال کردن وجود دارد. یک جمله ی سو الی ميتواند هم با یک فعل صرف شده ا غاز شود (که اصطلاحا سو ال بسته یا ا ری/ نه نيز ناميده ميشود) و همچنين ميتواند با یک کلمه ی سو الی ا غاز شود (که اصطلاحا سو ال باز نيز ناميده ميشود). اگر سو ال با یک فعل صرف شده ا غاز شود فاعل به صورت خودکار بعداز فعل صرف شده در جای دو م قرار ميگيرد.( وارونگی فاعل و فعل صرف شده). مثال هایی از سو الات بسته : Komen jullie vanavond? Studeer jij in Leiden? Wachten jullie op ons? Houden jullie van muziek? می ا یيد شما امشب درس ميخوانی تو در لایدن منتظرید شما برای ما علاقه دارید شما به موسيقی اگر جمله ی سو الی با یک کلمه ی سو الی ا غاز شود این کلمه ی سو الی در جای او ل جمله و فعل صرف شده در جای دو م قرار ميگيرد. در صورتيک ه کلمه ی سو الی خود فاعل نباشد فاعل در جای سو م قرار ميگيرد. wie? 17 wat? waar? welk(e)? 18 waarom? wanneer? hoe? ادات پرسش: کی چه کسی چه کدام کجا کدام چرا کی چگونه چطور کلمه ی سو الی wie وقتی که به صورت فاعل به کار ميرود معمولا با یک فعل مفرد ترکيب ميشود. کلمه ی سو الی welk در ترکيب با یک het-word مفرد مورد استفاده قرار ميگيرد. welke در ترکيب با یک de-word و تمام جمع ها مورد استفاده قرار ميگيرد. welke از قواعد صفت پيروی ميکند. به فصل 9 نيز رجوع کنيد. 13

15 مثال هایی از سو الات باز : Wie is je docent? Wat doe je morgen? Waar is de auto? Welke fiets is van jou? Welke fietsen zijn goedkoop? Welk boek lees je? Welke boeken koop je? Waarom kom je niet? Wanneer kom je wel? Hoe ga je naar Amsterdam? چه کسی است معلم تو چه ميکنی تو فردا کجا است اتوموبيل کدام دوچرخه است مال تو کدام دوچرخه هاهستند ارزان کدام کتاب را ميخوانی تو کدام کتابها را ميخری تو چرانمی ا یی تو کی می ا یی تو چگونه ميروی تو به ا مستردام نکته: کلمه ی سو الی hoe ممکن است با کلمات دیگرترکيب شود. hoeveel? hoe lang? hoe laat? hoe ver? hoe groot? hoe klein? چه مقدار /تعداد تا کی / چندزمان کی / چه موقع چه مقدار دور چقدر بزرگ چقدر کوچک و غيره. کلمات سو الی ممکن است که با یک حرف اضافه ترکيب شوند. برای این نوع از سو الات ترکيبی از این فرمول استفاده ميکنيم: - برای سو ال راجع به اشخاص: حرف اضافه ی ثابت + wie برای سو ال راجع به اشياء: waar +حرف اضافه ی ثابت. چند مثال: Aan wie denk je? Waaraan denk je? Waar denk je aan? Op wie wacht je? Waarop wacht je? Waar wacht je op? به چه کسی فکر ميکنی تو به چه فکر ميکنی تو به چه فکر ميکنی تو برای چه کسی منتظر هستی تو برای چه چيزی منتظر هستی تو برای چه چيزی منتظر هستی تو گاهی اوقات ترکيب + waar حرف اضافه ی ثابت به صورت یک جمله نوشته ميشود ام ا بيشتر معمول است که همانطور که در مثالهای بالا دیده ميشود waar در او ل جمله و حرف اضافه ی ثابت بعد از ترکيب فعل و فاعل قرار داده شود. + waar 19 حرف اضافه جایگزین ترکيب حرف اضافه + wat ميشود. 14

16 7- اسامی الف: جنسي ت اسامی هلندی مو ن ث مذک ر و خنثی هستند.ا نها به وسيله ی حروف تعریف معي ن het بيان ميشوند.کلمات مذک ر و مو ن ث de-word و کلمات خنثی het-word هستند.حروف تعریف معي ن اسامی جمع de-word ميباشد.تفاوت بين کلمات مذک ر و مو ن ث خيلی اهم ي ت ندارد ام ا اینکه یک کلمه de-word یا het-word باشد بسيار مهم است زیرا که این امر پيامدهایی برای شکل صفت ضمير اشاره ضمير موصولی و غيره دارد که خواهيم دید.بنابراین هرکلمه ای را 20 باید با حرف تعریف ا ن فرا گرفت. یک دیکشنری خوب به ما در مورد اینکه یک کلمه de-word یا het-word است ا گاهی ميدهد و نيز به جنسي ت ا ن کلمه اشاره ميکند. در مورد کلمات مرک ب (ترکيبی از اسامی که به صورت یک کلمه نوشته ميشود) کلمه ی ا خر جنسي ت کلمه را و در نتيجه نوع حرف تعریف را مع ين ميکند. مقایسه کنيد: het huis + de deur = de huisdeur de instructie + het boek = het instructieboek در+خانه=در خانه دستور العمل+ کتاب= کتاب دستور العمل 21 ب : اسامی جمع s/'s, eren, en برای اسامی جمع 3 حالت در ا خر ا نها متصو ر است: بزرگترین گروه اسامی به en ختم ميشوند و گروه بسيار محدودی نيز به eren ختم ميشوند. اسامی جمع با :s/'s ا ن اسامی که از دو هجا یا بيشتر تشکيل شده اند و به el, em, en, er و je بدون تا کيد (onbeklemtoond) ختم ميشوند حالت جمع ا نها به s ختم ميشود: مفرد جمع de tafel de tafels ميز (ها) de bodem de bodems زیر- ته (ها) de wagen de wagens وسيله نقليه ها) de kamer de kamers اتاق (ها) het meisje de meisjes دختر (ها) ا ن اسامی که به,a,é,i o,u y, ختم ميشوند حالت جمع ا نها به s 'یا s ختم ميشوند: پدر بزرگ (ها) تاکسی (ها) جمع de opa s de taxi's مفرد de opa de taxi به فصل 8 در مورد حروف تعریف نيز رجوع کنيد. بعضی از واحدهای شمارش در حالت جمع نيز مفرد هستند (مثل فارسی) مثل 3 یورو 3 سانتيمتر 3 سال وغيره. به ضميمه ی III در مورد واحد های شمارش رجوع کنيد. 15

17 de kilo de accu de baby het café de kilo's de accu's de baby s de cafés کيلو (ها) باتری (ها) بچ ه (ها) کافه (ها) از ا نرو از ا پوستروف استفاده ميشود تا از تلف ظ غلط جلوگيری شود. opas باید با حرف صدادار کوتاه ă تلف ظ شود (یک حرف صدادار در یک هجای بسته). ا پوستروف در opa's حرف صدادار ا خر را بلند نگه ميدارد.همين جریان در مورد taxi ات فاق می افتد( هب ī بلند ختم ميشود) kilo هب( ō بلند ختم ميشود) accu (به ū ختم ميشود) و baby (به حرف ī صدا دار بلند ختم ميشود.) با وجود این کلمه ای مثل café یک تا کيدو تشدید (accentteken) بر روی ا خرین حرف صدادار خود دارد که اشاره به ا ن دارد که باید بلند تلف ظ شود. از اینرو ا پوستروف حالت جمع لازم نيست و در نتيجه در اینجا حذف ميشود :.cafés اسامی جمع که به eren ختم ميشوند: بچ ه (ها) تخم مرغ (ها) برگ درخت (ها) جمع de kinderen de eieren de bladeren 22 مفرد het kind het ei het blad اسامی جمع که به en ختم ميشوند: مفرد جمع de citroen de citroenen ليمو (ها) de kaart de kaarten بليت (ها) het park de parken پارک (ها) het boek de boeken کتاب (ها) به شيوه املاء و هجی کردن در مثال های زیر توج ه کنيد: با حروف صدادار بلند: با حروف صدادار کوتاه: مفرد جمع de minuut de minuten دقيقه (ها) de tomaat de tomaten گوجه فرنگی (ها) de week de weken هفته (ها) مفرد جمع de bus de bussen اتوبوس (ها) de kat de katten گربه (ها) de bel de bellen زنگ در (ها) 22 توج ه داشته باشيد که حرف صدادار کوتاه در حالت جمع بلند ميشود. 16

18 با اسم مختوم به ee یا ie مو ک د: مفرد جمع het idee de ideeën 23 ایده (ها) de industrie de industrieën صنعت (ها) 24 معمولا در انتهای کلمه f به v و s به z تبدیل ميشود: مفرد جمع de golf de golven موج (ها) de brief de brieven نامه (ها) de reis de reizen سفر (ها) de kaas de kazen پنير (ها) het huis de huizen خانه (ها) de prijs de prijzen قيمت (ها) نا f و s در انتهای این کلمات تغيير نمی کنند : مفرد جمع de mens mensen de مردم ) ( de wens de wensen ا رزو (ها) de kans de kansen فرصت (ها) de dans de dansen رقص (ها) de fotograaf de fotografen عک اس (ها) het kruis de kruisen صليب (ها) موارد ویژه: حروف صدادار کوتاه گاهی بلند ميشوند: روز(ها) جاده(ها) مجل ه(ها) ليوان (ها) جمع de dagen de wegen de bladen 25 de glazen مفرد de dag de weg het blad het glas تغييرات دیگر حروف صدادار: مفرد جمع het schip de schepen کشتی (ها) de stad de steden شهر (ها) de koe de koeien گاو (ها) 23 این به اصطلاح سواگيری (جداسازی دو حرف صدادار پشت سر هم) در ا خرین e نشانگر ا غاز یک هجای جدید در اینجا است. 24 ام ا این قاعده هرگز بعد از حرف صدادار کوتاه صادق نيست:.kas - kassen, straf straffen 25 کلمه blad دو حالت جمع دارد : bladeren (برگ درختان) و bladen (روزنامه ها (. 17

19 پ: اسامی 26 کوچک شده (مصغ ر) اسامی کوچک شده با افزودن je, tje, pje, etje, kje به اسم ساخته ميشوند: اسم کوچک اسم معمولی het boek het boekje کتابچه de brief het briefje نامچه( نامه کوچک) de jas het jasje ژاکت کوچک het verhaal het verhaaltje داستان کوتاه de schoen het schoentje کفش کوچک de vrouw het vrouwtje زن کوچک اندام de duw het duwtje هل کوچک فشار کم het ei het eitje تخم مرغ کوچک de auto het autootje اتوموبيل کوچک de boom het boompje درخت کوچک de film het filmpje فيلم کوتاه de man het mannetje مرد کوچک اندام de ring het ringetje حلقه ی کوچک de bal het balletje توپ کوچک de weg het weggetje جاده کوچک شا هک شاه کوچک de koning het koninkje همانطور که مشاهده گردید تمامی اسامی کوچک شده het-words هستند. به فصل بعدی نيز رجوع نمایيد حروف تعریف در زبان هلندی دو نوع حرف تعریف وجود دارد: معرفه معي ن (bepaald) و مبهم نکره یا نامعي ن است. 28 een ميباشند و حرف تعریف نامعي ن het و de حروف تعریف معي ن.(onbepaald) از ا نرو که قواعد برای انتخاب یکی از پسوند های کوچک کننده کاملا پيچيده هستند ما در اینجا فقط معدودی مثال برای شما ا ورده ایم. 27 هر چند که زبان هلندی دیگر موارد ablative) مفعول به مفعول عنه accusative حالت مفعولی مفعول مفعول مستقيم dative مفعول با واسطه genitive حالت ملکی حالت اضافی nominative حالت فاعلی حالت نهادی) را ندارد هنوز مقداری از ا ن سيستم قدیمی باقيمانده است. در رابطه با استفاده از حروف تعریف شخص علاقه به استفاده از s' در قيودی مثل s' middags s' morgens s' zomers و غيره دارد. این s' حالت کوتاه شده des است و شکل قدیمی genitive است که در s ا خر اسم نيز نشان داده ميشود( morgens.(de morgen des morgens - 's در مورد حرف تعریف نامعي ن ) een در انگليسی ((a/an) با عدد (1) een سردرگم نشوید. دق ت نمایيد که تلف ظ حرف تعریف نامعي ن een (حرف صدا دار نا مو ک د) با تلف ظ عدد e ) een بلند و واضح) متفاوت است. 18

20 حرف تعریف de یا het اسمی را که در پی ا ن می ا ید معي ن ميکند. حرف تعریف de برای اسامی مذک ر و مو ن ث مفرد و حرف تعریف het برای اسامی خنثی مفرد به کار برده ميشود. برای تمام اسامی جمع از de استفاده ميشود: مفرد جمع de kamer de kamers اتاق (ها) het huis de huizen خانه (ها) حرف تعریف een اسمی را که در پی ا ن می ا ید نامعي ن ميکند و فقط برای حالت مفرد اسمی که در پی ا ن می ا ید فارغ از اینکه مذک ر مو ن ث و یا خنثی باشد مورد استفاده قرار ميگيرد.در تمامی اسامی جمع حرف تعریف een حذف ميشود: Daar zit een man. Daar zitten mannen. ا نجا نشسته است یک مرد. ا نجانشسته اند مردان. 29 در مورد اسامی غير قابل شمارش حرف تعریف نامعي ن هرگز مورد استفاده قرار نميگيرد: Is er nog koffie? باقی مانده قهوه ای ا یا تو شکر در قهوه ات ميخواهی koffie? Wil je suiker in je ازحرف تعریف در مثال های زیر نيز استفاده نميشود: Jan is Nederlander. Hij is lid van een voetbalclub. Juan is buitenlander. Hij is docent Engels. یان است هلندی. او است عضو یک باشگاه فوتبال. خوان است یک خارجی. او است معل م زبان انگليسی. 9- صفات برای به کار بردن یک صفت دو راه وجود دارد:( 1 ) به صورت منفرد و (2) قراردادن قبل از اسم (حالت وصفی یا اسنادی). صفت به صورت منفرد اگر صفت به صورت منفرد به کار برده شود هرگز تغيير نمی کند: De school is groot. Die scholen zijn groot. Ik vind die school groot. Het huis is mooi. Die huizen zijn mooi. Ik vind dat huis mooi. مدرسه است بزرگ. ا ن مدارس هستند بزرگ. من یافتم ا ن مدرسه را بزرگ. خانه است قشنگ. ا ن خانه ها هستندقشنگ. من یافتم ا ن خانه را زیبا. 29 مثالهایی از اسامی (مواد) غير قابل شمارش: (نقره) zilver,(روغن) olie,(گاز) gas و غيره. 19

21 صفت قبل از اسم اگر صفت قبل از اسم قرار داده شود تغيير ميکند: در اغلب موارد یک e اضافه ميشود. به یاد داشته باشيم که تغييرات نوشتاری را در صورت لزوم انجام دهيم. de-word het-word مفرد جمع مفرد جمع de grote school de grote scholen het mooie huis de mooie huizen een grote school grote scholen een mooi huis mooie huizen همانطور که در مرور اجمالی صفت پيش از اسم ميتوان مشاهده کرد هميشه یک e باید اضافه گردد به جز در مواردی که 3 حالت زیر همگی باهم وجود دارند: اسم het-word است. - اسم مفرد است. - ازحرف تعریف نامعي ن 30 een استفاده شده است گروه محدودی از صفات هرگز در ا خر کلمه e نميگيرند: - صفاتی که برای اشياء ساخته شده از مواد به کار ميرود و اغلب ا نها خودشان یک en دارند:.(پلاستيکی) plastic,(المينيومی) aluminium,(طلایی) gouden,(کتانی) katoenen - صفت مفعولی که به en ختم شود مانند:.(بسته شده) gesloten,(پخته شده) gebakken - معدودی از صفات به en ختم ميشوند مانند:.(ا خرین) verleden,(راضی ( tevreden,(باز) open,(خودم) eigen de gouden ring het aluminium frame de gesloten deur het gebakken brood mijn eigen huis de tevreden klant چندین مثال: حلقه ی زری ن قاب ا لمينيومی در بسته نان پخته خانه ی خودم مشتری راضی 30 یا حالت منفی ا ن: geen (به فصل 10 قسمت منفی کردن نيز رجوع کنيد.) een grote stad - geen grote stad / een groot huis - geen groot huis را با هم مقایسه کنيد. 31 با وجود این این حالت سو م در مورد het-words های غير قابل شمارش کاربرد ندارد: water! Mmmm, lekker (هوووم ا ب گوارا!) 20

22 صفت برتر و برترین ساختن صفت برتر و برترین صفت برتر با اضافه کردن er به انتهای صفت ساخته ميشود صفاتی که به r ختم ميشوند با افزودن der به انتهای ا نها صفت برتر ميشوند. برای ساختن صفت عالی یا برترین یک st(e) به انتهای صفت اضافه ميشود: صفت صفت برتر صفت برترین mooi mooier خوب زیباتر mooist(e) زیبا ترین groot groter بزرگ بزرگتر grootst(e) بزرگ ترین klein kleiner کوچک کوچکتر kleinst(e) کوچک ترین duur duurder گران گرانتر duurst(e) گران ترین قبل از اسم: اگر یک صفت برتر قبل از اسم قرار داده شود قواعد صفت بایستی باید به کار گرفته شود (اضافه یا کسر کردن e). de-word مفرد جمع de grotere school مدرسه بزرگتر de grotere scholen مدارس بزرگتر een grotere schoo یک مدرسه بزرگتر grotere scholen مدارس بزرگتر het-word het mooiere huis een mooier huis خانه زیباتر de mooiere huizen خانه های زیباتر یک خانه زیباتر mooiere huizen خانه های زیباتر اگر یک صفت برترین قبل از اسم قرار داده شود یک e هميشه اضافه ميشود : de-word بزرگترین مدرسه de grootste scholen بزرگترین مدرسه de grootste school het-word het mooiste huis بزرگترین خانه de mooiste huizen بزرگترین خانه املاء حروف صدادار بلند و کوتاه را به خاطر داشته باشيد. 21

23 به صورت منفرد: به مانند صفت به صفت برتر و برترین هنگامی که به صورت منفرد مورد استفاده قرار ميگيرند e اضافه نميشود : De school is groot. Deze school is groter. Deze school is het grootst. 32 Het huis is mooi. Dit huis is mooier. Dit huis is het mooist. مدرسه است بزرگ. این مدرسه است بزرگتر. این مدرسه است بزرگترین. این خانه است زیبا. این خانه است زیباتر. این خانه است زیباترین. ساختار های مقایسه نمودن: حرف ربط مناسب برای مقایسه نمودن dan (از) است : Deze school is groter dan die school. Dit huis is mooier dan dat huis. این مدرسه است بزرگتر از ا ن مدرسه. این خانه است زیباتر از ا ن خانه. این ساختار نيز برای مقایسه نمودن ميتواند مورد استفاده قرار گيرد: Deze school is tweemaal zo groot als die school. Dit huis is tien keer zo mooi als dat huis. این مدرسه است دو برابر بزرگتراز ا ن مدرسه. این خانه است ده برابر زیباتر از ا ن خانه. در صورتی که صفات تفاوتی نداشته باشند ساختار even... als که مانند ساختار as) (as... در زبان انگليسی است یا even به کار برده ميشود: Deze school is even groot als die school. Deze scholen zijn even groot. Dit huis is even mooi als dat huis. Deze huizen zijn even mooi. این مدرسه است به بزرگی ا ن مدرسه. این مدارس به یک اندازه بزرگند. این خانه است به خوبی ا ن خانه. این خانه ها به یک اندازه زیبا هستند. بيقاعده ها: فقط تعداد معدودی صفات برتر و برترین بی قاعده در زبان هلندی وجود دارد.از ا نها هم به صورت صفت و هم قيد استفاده ميشود: 32 در زبان محاوره اغلب یک e اضافه ميشود. 22

24 صفت/ قيد صفت برتر صفت برترین صفت همسان goed خوب beter بهتر از best(e) بهترین even goed als به همان خوبی veel بسيار meer بيشتر از meest( e) بيشترین even veel als به همان زیادی weinig کم minder کمتر از minst(e ) کمترین even weinig als به همان کمی graag 33 لطفا liever با مسر ت بيشتر liefst(e) با بيشترین مسر ت even graag als با همان مسر ت 10- منفی کردن زبان هلندی دو کلمه برای منفی کردن دارد: geen و.niet از ا نرو که geen فقط در موارد معدود و ویژه ای مورد استفاده قرار ميگيرد ما در اینجا به ا ن ميپردازیم. الف: geen geen قبل از اسم گذاشته ميشود و درجملات منفی هنگاميکه درقرینه ی مثبت حرف تعریف حرف تعریف نامعي ن (een) است و یا هنگامی که هيچ حرف تعریفی وجود ندارد مورد 34 استفاده قرار ميگيرد. اسم در این حالت هميشه نا مشخ ص است. در موارد ذیل اسم نامشخ ص خواهد بود: وقتی که حرف تعریف نامعي ن پيش از ا ن قرار بگيرد : Heb jij een euro voor mij? Nee, ik heb geen euro voor je. داری تو یک یورو برای من نه من ندارم هيچ یورو برای تو. وقتی که حرف تعریف وجود نداشته و اسم جمع باشد: Hij geeft haar bloemen. Hij geeft haar geen bloemen. او (مذک ر) ميدهد به او (مو ن ث) گلها را. او (مذک ر) نميدهد به او (مو ن ث) هيچ گلی را. وقتی که حرف تعریف وجود نداشته و اسم غير قابل شمارش است : Wil je suiker in je koffie? Nee, ik wil geen suiker. ا یا تو شکر در قهوه ات ميخواهی نه من نميخواهم هيچ شکری. اگر moeten با یک اسم نا مشخ ص ترکيب شود همتای منفی ا ن گروه فعلی : ) مصدر = infinitive + te + اسم = noun ( hoeven + geen + است. Moet je huiswerk maken? Nee, ik hoef geen huiswerk te maken. باید تو تکليف درسی خانه انجام بدهی نه من نباید تکليف درسی خانه انجام دهم فقط به صورت قيد استفاده ميشود. به فصل 8 نيز رجوع کنيد و تا ثير حروف تعریف را در مشخ ص و نامشخ ص کردن اسامی مشاهده کنيد. 23

25 ب: niet در مورد اینکه niet باید کجا گذاشته شود 7 قاعده وجود دارد. در مواردی که بيش از یک قاعده کاربرد داشته باشد هر قاعده ای که در اینجا ذکر ميشود برقاعده ی قبلی تقد م دارد. niet در این مکانها قرار داده ميشود: 1- بعد از فعل صرف شده. 2- بعد از کلمات er, hier و.daar 3- بعد از قيد زمان بعد از مفعول مشخ ص. 5- قبل از یک صفت قبل از یک گروه قيدی قبل از قيد. چند مثال کوتاه برای هر قاعده: jij?.1 Rook دخانيات استعمال ميکنی تو Nee, ik rook niet. نه من دخانيات استعمال نميکنم. Studeren jullie? Nee, wij studeren niet. درس ميخوانيد شما نه ما درس نمی خوانيم. hier?.2 Woon jij زندگی ميکنی تو اینجا Nee, ik woon hier niet. نه من زندگی نميکنم اینجا. Je woont in Leiden. Werk je er ook? Nee, ik werk er niet. تو زندگی ميکنی در لایدن. کار تو ميکنی ا نجا هم نه من کار نميکنم ا نجا. morgen?.3 Komen jullie می ا یيد شما فردا Nee, wij komen morgen niet. نه ما نمایيم فردا. Ga je vanavond weg? Nee, ik ga vanavond niet weg. ميروی تو امشب نه من امشب نميروم. Janssen?.4 Ken jij Jan ميشناسی تو یان یانسن را Nee, ik ken Jan Janssen niet. نه من نميشناسم یان یانسن را Geef je hem dat boek? Nee, ik geef hem dat boek niet. دادی تو به او ا ن کتاب را نه من ندادم به او ا ن کتاب را. groen? 5. Is jouw jas است کت تو سبز Nee, mijn jas is niet groen. نه کت من سبز نيست. 35 یک مفعول ميتواند با حرف تعریف معي ن de/het ضمير اشاره و ملکی مشخ ص شود. یک نام خاص (یان و غيره) نيز مشخ ص است. 36 برای حروف اضافه به ضميمه V رجوع کنيد. 37 برای قيود به ضميمه رجوع VI رجوع کنيد. 24

26 Ben je moe? Nee, ik ben niet moe. هستی تو خسته نه من نيستم خسته. Amsterdam? 6. Ga je naar ميروی تو ا مستردام Nee, ik ga niet naaramsterdam. نه من نميروم ا مستردام. Gaan we bij Jan eten? Nee, we gaan niet bij Jan eten. ميرویم ما با یان بخوریم (شام ( نه ما نميرویم با یان بخوریم (شام ( hard?.7 Werken jullie کار ميکنيد شما سخت Nee, wij werken niet hard. نه ما کار نميکنيم سخت. Kijk je graag naar de tv? Nee, ik kijk niet graag naar de tv. 38 به تماشای تلویزیون علاقه داری نه من به تماشای تلویزیون علاقه ندارم. اگر moeten با یک اسم مشخ ص ترکيب شود همتای منفی ا ن گروه فعلی : ) مصدر = infinitive ( hoeven + geen + niet + te + است. Moet jij dit boek kopen? Nee, ik hoef dit boek niet te kopen. باید تو این کتاب را بخری نه من نباید این کتاب را بخرم. 11- ضمایر (2) : ضمایر اشاره زبان هلندی چهار ضمير اشاره دارد: deze/dit و.die/dat ا نها به مسافتی اشاره ميکنند که بين گوینده و شيي ی یا شخصی که این گوینده راجع به ا نها صحبت ميکند وجود دارد: دور یا نزدیک.این ضمایر ميتوانند قبل از یک اسم به کار برده شوند و یا به تنهایی مورد استعمال قرار گيرند.اگر ضمير اشاره قبل از اسم به کار برده شود باید دانست که اسم یک de-word یا یک het-word است. دور نزدیک de-word het-word de-word het-word مفرد : ا ن dat ا ن die این dit این deze جمع: ا نها die ا نها die اینها deze اینها deze niet باید قبل از گروه قيدی گذاشته شود ام ا قاعده ) 7 قبل از یک قيد) بر قاعده 6 38 بر طبق قاعده 6 تقد م دارد. 25

27 چند نمونه : نزدیک دور de deur در het huis خانه de deur در het huis خانه deze deur این در dit huis اینخانه die deur ا ن در dat huis ا ن خانه deze ایندرها die ا ن در ها deze اینخ die ا نخانه deuren deuren huizen انه ها huizen ها مفرد : جمع : ضمير اشاره به صورت منفرد نيز ميتواند دراشاره به شخص یا چيز که قبلا به ا ن اشاره شده به کار رود.به ضميمه ی VII رجوع کنيد. Er -12 کلمه ی er در بسياری از حالت های متفاوت مورد استفاده قرار ميگيرد.مهمترین ا نها موارد زیر هستند: الف : er به عنوان حالت مخف ف daar یا hier 39 ب: + er فاعل غير مشخ ص پ: (daar) er + حرف اضافه ت: + er کم ي ت نما الف: er به عنوان حالت مخف فف daar یا hier حالت او ل استفاده از er اشاره به مکان دارد. استفاده از er به عنوان حالت مخف ف daar ) ا نجا) و hier (اینجا) اشاره به ا ن دارد که مکان واقعا مهم نيست. در یک جمله ی مرت ب (بدون وارونگی) er معمولا بعد از فعل صرف شده قرار ميگيرد. حالت تا کيدی daar و hier در هنگامی مورد استفاده قرار ميگيرد که مکان اهم ي ت دارد. شخص با قرار دادن daar یا hier در او ل جمله حت ی ميتواند بر روی مکان تا کيد بيشتری کند. به ترتيب کلمات در مثال ها توج ه نمایيم. چند مثال برای نشان دادن تفاوت بين: daar (hier) er Woon je in Leiden? Ik woon al tien jaar in Leiden. Ik woon er al tien jaar. 40 Daar woon ik al tien jaar. Heb je Peter in de tuin gezien? Ja, ik heb hem in de tuin gezien. Ik heb hem er gezien. 41 Daar heb ik hem gezien. زندگی ميکنی تو در لایدن من ده سال است زندگی ميکنم در لایدن. من زندگی ميکنم درا نجا ده سال. ا نجا جایی است که زندگی ميکنم من ده سال. دیده ای تو پيتر را در باغ من او را در باغ دیده ام. من او را در ا نجا دیده ام. ا نجا جایی است که من او را دیده ام. 39 در باره ی استفاده از er به عنوان فاعل در جمله ی مجهولی در فصل 22 بحث شده است. = er 40 در لایدن. توج ه کنيد که er بعد از فصل صرف شده قرار ميگيرد. = er 41 در باغ. توج ه نمایيد که er بعد از ضمير شخصی hem قرار ميگيرد. 26

28 ب: + er فاعل نامشخ ص اگر فاعل جمله نامشخ ص باشد جمله با er به عنوان نوعی از فاعل موق تی شروع ميشود که ا مدن فاعل واقعی را معلوم ميکند.در زیر این فاعلهای واقعی در مثالهای زیر خط کشيده شده است. طبق معمول فعل در جای دو م قرار ميگيرد. فاعل در موارد زیر نامشخ ص است: een قرار گرفته است: Er loopt een kind in het park. Er ligt een boek op tafel. وقتی که قبل از اسم حرف تعریف نامعي ن راه ميرود یک کودک درپارک. است یک کتاب در روی ميز. اسم حرف تعریف ندارد و جمع است: Er spelen kinderen in het park. Er liggen boeken op tafel. در حال بازی کردن هستند کودکان در پارک. وجود دارند کتابها در روی ميز. وقتی که اسم غير قابل شمارش (مواد)است و حرف تعریف ندارد: Er staat koffie op tafel. Er zit suiker in deze pot. است قهوه بر روی ميز. است شکر در این جا شکری. وقتی که قبل از اسم geen ا مده است: Er is geen thee meer. Er zijn geen studenten in dit lokaal. نيست هيچ چای بيشتری. وجود ندارد هيچ دانشجویی در این کلاس. وقتی که قبل از اسم عدد ا مده است: Er zitten 10 studenten in deze klas. Er lopen buiten 5 kinderen. نشسته اند 10 دانشجو در این کلاس. راه ميروند بيرون 5 کودک. وقتی که قبل از اسم کلمه ای ا مده است که مقدار را نشان ميدهد م ل:ث.(کم) weinig,(کافی) genoeg,(خيلی) veel Er is veel vraag naar dit boek. Er is weinig verkeer vandaag. Er zijn veel kinderen in het park. است خيلی تقاضا برای این کتاب. است کمی ترافيک امروز. هستند کودکان زیادی در بارک. وقتی که فاعل دارای یک ضمير نامعي ن است مثل:.(هيچی) niets,(چيزی) iets,(هيچکس) niemand,(کسی) iemand Er ligt iets lekkers op tafel. Er gebeurt helemaal niets. Er komt vanavond iemand langs. Er is niemand aanwezig. است چيزی خوشمزه بر روی ميز. ات فاق نيافتاد چيزی اصلا. سر خواهد زد امشب کسی. نيست هيچ کسی در اینجا. 27

29 ت: حرف اضافه + (daar) er + اسم یا گروه اسامی ميتواند با حرف اضافه ترکيب شود و تشکيل یک گروه قيدی را بدهد: Ik houd van Franse films. من دوست دارم فيلمهای فرانسوی را. وقتی که به این گروه قيدی ارجاع ميدهيم از + er حرف اضافه استفاده ميکنيم.ا نگاه اینer جایگزین اسم یا گروه اسامی ميشود. این نوع از + er حرف اضافه هيچوقت به اشخاص اشاره 42 نميکند و هميشه به اشياء نظر دارد. Ik houd ervan. 43 من دوست دارم ا نها را. ترکيب + er حرف اضافه ميتواند به صورت یک کلمه در جمله ظاهر شود ام ا در اغلب موارد حرف اضافه از er جدا ميشود. سپس حرف اضافه در انتهای جمله ام ا هميشه قبل ازفعل یا افعال ا خر قرار داده ميشود: Ik houd er veel van. Ik heb er altijd veel van gehouden. من دوست دارم ا نها را خيلی. ا نها را من هميشه خيلی دوست داشته ام. دوباره daar ميتواند جایگزین er شود که ا نگاه به منظور تا کيد در او ل جمله قرار داده ميشود: Daarvan heb ik altijd veel gehouden. Daar heb ik altijd veel van gehouden. ا نها را من هميشه خيلی دوست داشته ام. ا نها را من هميشه خيلی دوست داشته ام. توج ه : حرف اضافه ی met هنگاميکه با er یا daar ترکيب ميشود تبدیل به mee ميشود: Ik begin met mijn studie. من شروع ميکنم با تحصيلات در دانشگاه. Ik begin ermee. من شروع ميکنم با ا نها. Ik begin er volgend jaar mee. من شروع ميکنم با ا نها سال بعد. من ميتوانم شروع کنم ا نها را سال ا ینده. beginnen. Ik kan er volgend jaar mee Daar begin ik volgend jaar mee. ا ن چيزی است که من شروع ميکنم سال بعد. حروف اضافه ی دیگر که در ترکيب با er تغيير می کنند: ) اغلب با فعل gaan در ارجاع به مقصد ( erheen er + naar -> ernaartoe / (اغلب با فعل komen در ارجاع به مکان زادگاه یا عزیمت) er + uit <- ervandaan Ik ga naar Frankrijk. Ik ga er morgen naartoe. 44 Ik kom er net vandaan. 45 Daar kom ik net vandaan. من ميروم به فرانسه. من ميروم به ا نجا فردا. من برگشته ام تازه ازا نجا. ازا نجا من برگشته ام تازه. 42 برای اشخاص از ضمير شخصی استفاده ميشود: Ik houd van mijn kinderen (من دوست دارم کودکانم را). Ik houd van hen/ze ) من دوست دارم ا نان را). 43 ervan = van Franse films (فيلم های فرانسوی را). 44 ) er (...) naartoe = naar Frankrijk به فرانسه). 45 ) er (...) vandaan = uit Frankrijk از فرانسه). 28

30 ت: + er کم ي ت نما وقتی که اسم با یک کم ي ت نما ترکيب شده باشد er ميتواند به جای اسم به کار رود. به مکان er توج ه داشته باشيم: Hoeveel kinderen heb je? Ik heb drie kinderen. Ik heb er drie. Heb jij veel cd's? Ja, ik heb veel cd s. Ja, ik heb er veel. Hebt u een auto? Nee, ik heb geen auto. Nee, ik heb er geen. چند تا بچ ه داری تو من دارم 3 بچ ه. من دارم 3 بچ ه. داری تو خيلی سی دی بله من دارم خيلی سی دی. بله من دارم خيلی از ا نها. داری تو یک ماشين نه من ندارم هيچ ماشينی. نه من ندارم هيچ از ا ن. -13 افعال (4) : امری برای دستور دادن یا تشویق کردن کسی از فعل امری استفاده ميشود.فعل امری معمولا از بن فعل ساخته ميشود. این نوع به عنوان فعل امری غير رسمی در نظر گرفته ميشود: چند مثال از حالت غير رسمی: Houd je mond! Blijf hier! Schiet op! Kom hier! خفه شو! بایست اینجا! شتاب کن! بيا اینجا! ام ا ميتوان فعل صرف شده را + u (رسمی) و یا + jij (غير رسمی) به صورت امری به کار برد : Komt u toch 46 hier! Blijft u toch hier! Gaat u toch zitten. لطفا بيا اینجا! لطفا بایست اینجا! لطفا بنشين Kom jij eens hier! Blijf jij even hier! بيا تو اینجا! بایست تو اینجا! بر روی تابلو ها نيز ممکن است مصدرهایی دیده شود که به معنای فرمانهای عمومی است: Niet roken Hier bellen استعمال دخانيات ممنوع لطفا اینجا زنگ بزنيد کلماتی نظير even, eens و toch به کار ميروند تا حالت امری را کمی بيشتر دوستانه سازند

31 : افعال موقعي ت -14 افعال (5) اغلب ممکن است که فعل خنثی zijn با یک فعل موقعي ت جایگزین شود. 3 جایگزین ممکن وجود دارد: staan, liggen, zitten. 47 برای یک چيز که ایستاده و ممکن است بيفتد از فعل staan استفاده ميشود: Het glas staat op tafel. De klok staat op de kast. De auto staat voor het huis. ليوان ایستاده است بر روی ميز. ساعت ایستاده است بر روی کمد. اتوموبيل ایستاده است در مقابل خانه. برای یک چيز که بر روی یک سطح مسط ح به صورت خوابيده قرار گرفته است و نميتواند بيفتد ازفعلliggen استفاده ميشود: Het boek ligt op tafel. Het kind ligt in bed. De sleutels liggen op de plank. کتاب قرار دارد بر روی ميز. کودک خوابيده است در بستر. کل يدها قرار دارند در قفسه. برای یک چيز که در یک فضای محدود قرار دارد از فعل zitten استفاده ميشود: Het geld zit in mijn zak. Er zit geen suiker in de pot. Mijn paspoort zit in jouw tas. پول قرار دارد در جيب من. است هيچ شکری در جاشکری. پاسپورت من است در کيف تو. افعال staan, liggen, zitten نيز در ميان پنج فعلی هستند که در ترکيب با te) + مصدر) برای نشان دادن دو عمل همزمان به کار ميروند. به فصل 20 قسمت پ رجوع کنيد. : ملکی انعکاسی و دوسویه -15 ضمایر (3) برای نمایش یک نمای کل ی تمام ضمایر شخصی در اینجا ا ورده ميشود: ضمایر انعکاسی ضمایر ملکی ضمایرمفعولی شخصی ضمایرفاعلی شخصی ik me/mij من مرا به من ازمن je/jij je/jou تو تورا به تو از تو u u شما (رسمی ( شما را به شما ازشما مفرد: mijn مال من me خودم خودت je مال تو je/jouw 48 uw مال شما u/zich 49 خود شما 47 در زبان فارسی گفته ميشود: نيست هيچ شکری در جا شکری. 48 ضمير ملکی je با با ضمير شخصی غير مو ک د je مطابقت دارد jouw با ضمایر شخصی غير مو ک د jou و jij مطابقت دارد. 30

32 hij hem او (مذک ر ( او را به او از او ze/zij haar او (مو ن ث ( او را به او از او het het ا ن ا ن را به ا ن از ا ن zijn haar zijn مال او (مذک ر) مال او (مو ن ث) مال او(خنثی) zich zich zich خودش (مذک ر) خودش (مو ن ث) خودش (خنثی) we/wij jullie ze/zij ons ons/ onze 50 jullie hun ons جمع: خودمان خودتان مال ما مال شما ما را به ما از شما شما را به ما از ما ا نها را به ا نها از ا نها ما jullie شما ze/hen /hun je خودشان zich مال ا نان ا نان ضمایر ملکی قبل از اسم قرار داده ميشوند.شيوه های دیگری نيز برای نشان دادن ملکي ت وجود دارد.برای مثال با استفاده از حرف اضافه ی + van حالت غير فاعلی ضمير شخصی که در این حالت بر روی ملکي ت تا کيد ميشود. چند مثال: Dit is mijn boek. Dit boek is van mij. این است کتاب من. این کتاب است مال من. Dit zijn onze boeken. Deze boeken zijn van ons. اینها هستند کتاب های ما. این کتابها هستند مال ما. ضمایر انعکاسی در ترکيب با فعل در زبان هلندی تقریبا زیاد مورد استفاده قرار ميگيرند. چند نمونه برای ضمایر انعکاسی: zich wassen: خود),(شستن zich scheren: ( موی خود,(تراشيدن zich schamen:,(خم شدن ( bukken: zich,(اشتباه کردن ( vergissen: zich,(احساس شرمندگی کردن (... (احساس کردن ( voelen: zich Ik was me in de rivier. Nee, jij vergist je. Hij scheert zich elke dag. Wij voelen ons heerlijk! من شستم خودم را در رودخانه. نه تو اشتباه ميکنی خودت. او (مذک ر) اصلاح ميکند خودش را هر روز. ما احساس معرکه ای داریم! ضمایر انعکاسی همچنين بعد از یک حرف اضافه در اصطلاحی نظير bij zich hebben (داشتن با تو) مورد استفاده قرار ميگيرند: Ik heb geld bij me. Jij hebt geld bij je. من دارم پول با خودم. تو داری پول با خودت. u hebt/u 49 zich به سو م شخص مفرد و جمع تعل ق دارد ام ا عموما با u رسمی به کار برده ميشود. heeft را در فصل 5 مقایسه کنيد. 50 برای het-word مفرد از ons و برای de-word و تمام جمع ها ازonze استفاده ميکنيم. 31

33 Hij heeft geld bij zich. Wij hebben geld bij ons. Jullie hebben geld bij je. Zij hebben geld bij zich. و غيره. او (مذک ر) دارد پول با خودش. ما داریم پول با خودمان. شما دارید پول با خودتان. ا نان دارند پول با خودشان. ضمير دوسویه برای او ل دو م و سو م شخ ص جمع elkaar (هم دیگر) است: Wij begroeten elkaar. Jullie lijken op elkaar. Zij houden van elkaar. ما سلام ميکنيم به همدیگر. شما به نظر می ا یيدمثل همدیگر. ا نان دوست دارند همدیگر را. : افعال (5) زمان گذشته ی ساده با قاعده -16 زمان گذشته ی ساده در زبان هلندی عمدتا به منظور روایت یک داستان اعم از داستان های شاه پریان تا تجربيات روزانه و غيره به کار برده ميشود: نمونه ای از داستان های شاه پریان: Er was eens een prins... en ze leefden nog lang en gelukkig. یکی بود یکی نبود. یک شاهزاده ای بود... و ا نان زیستند برای مد ت درازی و شادمانه. و نمونه ای از روایات روزمره: Ik was in de stad, ik liep over het plein en toen gleed ik uit over een bananenschil. من بودم در شهر من در عرض ا ن ميدان قدم ميزدم ليز خوردم بر روی یک پوست موز. به منظور ساختن زمان گذشته ی ساده افعال با قاعده صرفا باید از قواعد پيروی کنيم. به مانند زمان حال (رجوع کنيد به فصل 4) ابتدا مصدر را در نظر گرفته و سپس en را حذف ميکنيم (گامهای 1 و 2). گام جدید 3 اساسی است: به ا خرین حرف مصدر بعد از حذف en توج ه لازم را نموده و با توج ه به ا خرین حرف مصدر قبل از en به ا خر فعل te(n) یا de(n) اضافه می نمایيم: - در صورتی که ا خرین حرف قبل از en جزو حروف ch,,f,k,p s t, باشد به ا خر فعل te(n) اضافه می نمایيم. این حروف بيصدا را ميتوانيم به صورت واژه ی ketchup) (soft به خاطر بسپریم. (حروف u,e,o محسوب نميشوند.) - در تمام موارد دیگر و نيز در صورتی که ا خرین حرف قبل از en جزو حروف صدادارباشد de(n) را اضافه می نمایيم. در (گام 4) در صورت لزوم تغييرات نوشتاری را انجام داده و سپس در (گام 5 )حروف افزودنی به ا خر زمان گذشته ی ساده را اضافه مينمایيم. فقط یک حالت برای مفرد: (te/de) و یک حالت برای جمع : (ten/den) وجود دارد. اکنون گام های بعدی را برميداریم: 1- ابتدا مصدر را درنظر ميگيریم. 2- en را از انتهای مصدر حذف ميکنيم. 32

34 3- ا خرین حرفی را که از فعل باقيمانده است با توج ه به واژه soft ketchup (رجوع کنيد به بالا) در نظر گرفته و te(n) یا de(n) را انتخاب ميکنيم. 4- در صورت لزوم تغييرات نوشتاری را انجام ميدهيم. الف: اگر حرف صدا دار واقع در واژه ی باقی مانده از مصدر باید بلند باشد و اگر فقط یک حرف بيصدا در پی ا ن بياید حرف صدادار را تکرار مينمایيم. ب: اگر واژه ی باقی مانده از مصدر به دو حرف صدادار یکسان ختم شود یکی از ا نها را حذف مينمایيم. پ: z را به s تبدیل مينمایيم. ت: v را به f تبدیل مينمایيم. نتيجه بن فعل خواهد بود. 5- اکنون فعل را به شيوه ی زیر صرف ميکنيم: ik je/jij, u hij, ze/zij, het we/wij jullie ze/zij + ten/-den بن + ten/-den بن + ten/-den بن + ten/-den بن + ten/-den بن + ten/-den بن مفرد : جمع : برای توضيح بيشتر مطلب افعال بعدی در اینجا به عنوان نمونه صرف ميشود:.(گرفتن) halen,(خندیدن) lachen,(چریدن) maaien,(ساختن) maken 4 مرحله ی او ليه به این صورت انجام ميشود: maken mak- -k maak maaien maai- -i maai lachen lach- -ch lach halen hal- -l haal گام 5 به اینجا منتهی خواهد شد: مفرد: ik je/jij, u hij, ze/zij, het maakte maakte maakte maaide maaide maaide lachte lachte lachte haalde haalde haalde جمع: we/wij jullie ze/zij maakten maakten maakten maaiden maaiden maaiden lachten lachten lachten haalden haalden haalden 33

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان برگشتن يا ماندن و سازمان مهاجرت هلند. اطلاعات 030236 4245 ان ام ا ی NMI براهتی قابل دسترسی تماس شخصی مستقل کارشناس مکان مرکزی برای مراجعه کننده احترام برای فرهنگ و زبان هر کس رايگان ا ياشما ميخواهيد به

Nadere informatie

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است!

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! چند نکته آموزنده برای تربیت کردن فرزندتان به چند زبان مختلف آیا در مورد نحوه تربیت فرزندتان به چند زبان مختلف سواالتی دارید شام

Nadere informatie

www.energiesnoeiers.net گواهی بازدهی انرژی محل سکونت شما چیست اگر خانه ای بخرید یا اجاره کنید فروشنده یا موجر باید بتواند گواهی بازدهی انرژی منزل )گواهی )EPC را به شما نشان دهد. - EPC پایین = برای هر متر

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی

روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی شما مجوز پناهندگی دارید و می خواهید درخواست پیوست خانواده بکنید. شما برای یک زمانی محدود مجوز پناهندگی گرفته اید و اکنون می خواهید اعضای خانواده

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht

Nadere informatie

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر HD9216 HD9217 راهنمای کاربر 120 160 1 80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 محتوا 5 مقدمه 5 1( )شکل دستگاه مختلف قسمتهای 5 مهم 6 استفاده اولین از قبل 6 استفاده برای سازی آماده 6 دستگاه از استفاده 6 داغ هوای با

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Nederlands in beeld Bondi Sciarone Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم

Nadere informatie

نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان آدرس:

نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان آدرس: نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان Oorspronkelijke uitgave HermanTakken, Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof? 100 vragen van moslims beantwoord. 2005, Amsterdam Farsi vertaling,

Nadere informatie

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی باسمه تعالی عنوان مستند تحلیل و بررسی بات نت Floki 1 فهرست مطالب مقدمه... 1 2 پیشرفت 2...Dark Web در اعماق فعال 3 رابط برزیلی...2 flokibot 1-3 همکاری غیرقانونی برزیل روسیه: مورد 3... flokibot 2-3 پی 4

Nadere informatie

- سامانهی جامع نوپاد :

- سامانهی جامع نوپاد : - سامانهی جامع نوپاد : 1 کاهش مراجعات حضوری برای خریداران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات برای فروشندگان این سامانه به منظور تسهیل پرداخت هزینه برای مشتریان و امکان مدیریت بهتر مبالغ دریافتی برای سازمان های

Nadere informatie

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد درخواست شما برای پناهندگی پذیرفته شده است. به شما پناهندگی اعطا خواهد شد. این موضوع در تصمیمی که IND اتخاذ کرده و آن را به تازگی دریافت کردهاید اعالم شده است.

Nadere informatie

فصل 5: بهره برداری از سیستم

فصل 5: بهره برداری از سیستم بهره برداری از سیستم 20۱ فصل 5: بهره برداری از سیستم 5-1 مقدمه عملکرد خوب طوالنی مدت سیستم ممبرين NF( ) RO, بستگی به بهره برداری و نگهداری درست دارد. اين موارد شامل راه اندازی اولیه تاسیسات و راه اندازیها

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft

De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo سلام 2 ik من 3 ben هستم 4 van از اهل 5 mijn مال من من 6 (de) naam

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING فارسی - Nederlands www.naarnederland.nl Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen en het Leesexamen zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen

Nadere informatie

De geopenbaarde Boeken

De geopenbaarde Boeken De geopenbaarde Boeken ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لكتب امل لة» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING دری - Nederlands www.naarnederland.nl هالندی دری میشود شاهدخت ستاره چهره ها تخنیک میشناسند ویژه قصه ها درین مورد تجربه کرده اند پدر کالن مادرکالن خواهید میشناسید رمز ها دفعتا

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

De eigenschappen van degenen die het paradijs mogen betreden.

De eigenschappen van degenen die het paradijs mogen betreden. De eigenschappen van degenen die het paradijs mogen betreden. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 02/12/2016 Afgelopen vrijdag zijn we tijdens de preek stil gestaan

Nadere informatie

بولتن فنی ر دخدادها و تهدیدهای سایبری

بولتن فنی ر دخدادها و تهدیدهای سایبری مرکزتوسرعهوف نوآورراطلاعاتوارتباطات بولتن فن ر دخدادها و تهددها سابر شمار ده ۴۰ ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ سابر تهددها و دخدادها ر بولتن 1391 ه شمار نوآوراطلاعاتوارتبارطات مرکزتوسعهوفر فهرست پادار... 4 بدافزار به آلودگ

Nadere informatie

(Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend.) 4:147

(Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend.) 4:147 Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 18/11/2016 (جهن م) De Hel Beste gelovigen, in de afgelopen acht vrijdagpreken van deze serie preken Het denken aan de dood en

Nadere informatie

Wees tevreden met wat je hebt

Wees tevreden met wat je hebt Wees tevreden met wat je hebt Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 19/05/2017 Beste gelovigen, in deze achttiende preek van de serie preken Het gedrag en de

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Farsi

Woordenlijst Nederlands Farsi Woordenlijst Nederlands Farsi behorende bij Tweede ronde, editie 2016 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Les 1 geachte محترم cursist (de) دانشجوی geslaagd قبول شده اید eindtoets (de) امتحان نهایی zelfstudie

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het gedrag en de manieren van een moslim (4)

Het gedrag en de manieren van een moslim (4) Het gedrag en de manieren van een moslim (4) Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 13/01/2017 Beste broeders en zusters, dit is de vierde preek van onze serie

Nadere informatie

Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken

Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 30/06/2017 Beste gelovigen, naast het geloven (Al-imaan), is het

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 1

BEGINNERSCURSUS DAG 1 1 BEGINNERSCURSUS DAG 1 A. FORCING Voorstelling B. GRAMMATICA Persoonlijke Voornaamwoorden Werkwoord: Infinitief en stam Hebben en Zijn C. CONVERSATIE Kennismaken 2 Zich voorstellen 1. Voornaam: Ik heet

Nadere informatie

Het belang van kennis en onderwijs

Het belang van kennis en onderwijs Het belang van kennis en onderwijs Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Het gedrag en de manieren van een Moslim (2)

Het gedrag en de manieren van een Moslim (2) Het gedrag en de manieren van een Moslim (2) Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 30/12/2016 Beste broeders en zusters, de vorige vrijdagpreek zijn we begonnen

Nadere informatie

Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd.

Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd. Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd. ب س م االله ال رح م ن مال رح ي الا ر ض ف ي ل ي س ت خ ل ف نه م ال صال ح ات و ع م ل وا م نك م ا م ن وا ا لذ ين ال له و ع د ل ه م ار ت ض ى

Nadere informatie

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 26/05/2017 Beste gelovigen, ondanks de ontelbare gunsten die Allah ons heeft

Nadere informatie

Benut je tijd optimaal en op de juiste manier

Benut je tijd optimaal en op de juiste manier Benut je tijd optimaal en op de juiste manier Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 28/04/2017 Beste mensen, de meeste zaken die men kwijt kan raken, kan men

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden?

Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden? Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 07/07/2017 Beste gelovigen, het is de meeste van ons helaas

Nadere informatie

Geloven in Islam is zekerheid en geen twijfel

Geloven in Islam is zekerheid en geen twijfel Geloven in Islam is zekerheid en geen twijfel [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«سلام يو دي إىل ايلق لا ىل الشك الل اهلونلدية «مراجعة: ياس

Nadere informatie

Welkom! Gebed (kyrie)

Welkom! Gebed (kyrie) Welkom! Openingswoorden Ik heb nooit gedacht en het is ook nooit mijn ambitie geweest om hier te staan. Toch ben ik dankbaar voor de uitnodiging en de mogelijkheid om deze preek van de leek te verzorgen.

Nadere informatie

HOE SCHRIJF JE DAT? Wat moet je doen?

HOE SCHRIJF JE DAT? Wat moet je doen? HOE SCHRIJF JE DAT? Het is de eerste dag van de cursus. De docent geeft informatie over de cursus. Je noteert deze informatie. Tijdens de pauze spreek je met je collega s je wisselt e-mailadressen uit.

Nadere informatie

Van A tot Z. Letters leren schrijven. Alexis Feldmeier en

Van A tot Z. Letters leren schrijven. Alexis Feldmeier en Van tot Z Letters leren schrijven lexis Feldmeier en Van tot Z Letters leren schrijven door lexis Feldmeier redactie Stefanie Plisch de Vega vormgeving Satzkasten, Markus Dollenbacher Nederlandse uitgave

Nadere informatie

Vormen van barmhartigheid in de Islam

Vormen van barmhartigheid in de Islam Vormen van barmhartigheid in de Islam Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 14/04/2017 Beste broeders en zusters, zoals afgelopen preek is beloofd, gaan we vandaag

Nadere informatie

De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid

De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 20/01/2017 Beste gelovigen, dit is de vijfde

Nadere informatie

Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Hoofdstuk over de siwâk en de eigenschappen van al-fitrah Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan De moeder der gelovigen, Â-isha, moge Allâh tevreden over haar zijn, leverde over dat de Profeet

Nadere informatie

helpen van de ongelovigen tegen de moslims

helpen van de ongelovigen tegen de moslims Shaykh Saalih al Fawzaan Het helpen van de ongelovigen tegen de Moslims Vertaling : Selefienederland group Bron : Doeroos fie Sharh Nawaaqidh al-islaam (p.156-159) Het helpen van de ongelovigen tegen de

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 27-01-2017 Moslims onder elkaar zijn als een lichaam De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt,

Nadere informatie

ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$ %د 4 و? "ا?از? دره Aدرا ده 3. "ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $"ز

ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $ه 9 ا اهدا: 1. >زا/دراه$ %د 4 و? ا?از? دره Aدرا ده 3. ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $ز ه ود: ا ا دارد درا ا ه ا. ها اه.ا# "!عدر$ % INDا'ذ %دو *ن را زدر %داا-م ا. ارا.ده "ت 01 / (" 4 ور 01/) " 4 ور Vluchtelingenwerk راهن ا 7 -ت 4$ دررا# 8$ درا$ر /ار اهداد. ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$

Nadere informatie

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle.

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle. 1 [DE WEG VAN DE VROME VOORGANGERS EN DE BEHOEFTE VAN DE GEMEENSCHAP ERAAN] ب س م ا ال رح م ن ال رح یم In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle. Alle lof komt toe aan Allaah, de Heer der

Nadere informatie

Het belang van het Woord

Het belang van het Woord Het belang van het Woord At-Tibyān Publication Bismillaahir Rahmaanir Raheem Het belang van het Woord Door Wasīm Fat hullāh Enkele van ons vragen: wat is het belang van het woord in het confronteren van

Nadere informatie

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten.

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten. Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 23/06/2017 Beste gelovigen, in de tweede preek van

Nadere informatie

Al-Qi'jaamah $ نن Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu

Al-Qi'jaamah $ نن Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu ب ل ي ري دلا لا ن سان لي ف جر م ام ه ٥ 075.005 Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu 5. Maar de mens wenst in 't vervolg slecht te handelen. Maar de mens wenst er maar op los te leven. ي س% ل ي ان ي

Nadere informatie

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Wat is een zelfstandig naamwoord? Wat is een zelfstandig naamwoord? 1. Inleiding Een zelfstandig naamwoord geeft aan: een persoon of dier: vrouw, oom, hond een eigennaam: Sara, Apple een ding: fiets, berg een gebeurtenis: feest, botsing

Nadere informatie

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3 الجامع لعبادة الله وحده De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen Shaykh Saalih al-fawzaan Deel 3 Vertaald door : Aboe AbdirRahmaan Abdullah Lbethioui al-maghribie Bron : Silsilatoe sharh

Nadere informatie

Onfeilbaarheid van de profeet

Onfeilbaarheid van de profeet Onfeilbaarheid van de profeet ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen مة انليب ص االله عليه وسلم» باللغةهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

Islam is verstandelijk te bewijzen

Islam is verstandelijk te bewijzen Islam is verstandelijk te bewijzen [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«إثبات صحة الا سلام بالا دلة العقلية الل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

سردبیر: محمود نکونام فرهادمحمودکالیه-مصطفیمهدویراد معاون سردبیر: کاظم عسگری عکس: مسعود معظمی - بهنام صفرینیا احمدنورمحمد امیرعلییزدانی

سردبیر: محمود نکونام فرهادمحمودکالیه-مصطفیمهدویراد معاون سردبیر: کاظم عسگری عکس: مسعود معظمی - بهنام صفرینیا احمدنورمحمد امیرعلییزدانی جایگاهونقششرکتهایدانشبنیان درپیادهسازیوتوسعهبانکداریمجازی دردنیایکنونی کشورهاییکهبتوانندازطریقسازوکارهاییایدههاینوینراعملیاتیکردهوفرهنگ رد ازمؤلفههایمهم دانشبنیانکه راستاشرکتهای این در راتقویتمنایند موفقترمیباشند.

Nadere informatie

Rechtvaardigheid. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017

Rechtvaardigheid. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017 Rechtvaardigheid Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017 Beste gelovigen, in deze twintigste preek van de serie preken het gedrag en de manieren van

Nadere informatie

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch bij Welkom in Nederland

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch bij Welkom in Nederland Nederlands de aangifte aanvragen de administratie de advertentie de afdeling afsluiten (verzekeringen) het arbeidscontract arbeidsongeschikt de arbeidsvoorwaarde de Arbowet het bedrijf (eigen bedrijf)

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Tweede herziene editie C. Wesdijk A. Blom Tekstboek Inhoud Voorwoord 7 Voor de cursist 8 De online cursus 9 Voor de docent 11 Grammatica 14 1 Geachte cursist

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده Woornlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) Nerlands Perzisch فارسی 1.1 Werk zoeken advertentie, advertenties تبلیغ آګهی afhangen van, hing(en) af, hebben afgehangen بستګی داشتن به چیزی beschikbaarheid

Nadere informatie

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah.

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah. Oemdat oel-ahkaam Kitaab as-siyaam Boek van het vasten Met de uitleg van Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-nadjmie Deel 3 Dit derde deel omvat: Het in staat zijn van grote onreinheid wanneer al-fadjr je reeds

Nadere informatie

Leef niet zonder een visie

Leef niet zonder een visie Leef niet zonder een visie [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islammagazine.nl 2014-1435 لا تعيش بدون هدف» بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله ملصدر: islammagazine.nl

Nadere informatie

EL FORKANI BLUNDERT!

EL FORKANI BLUNDERT! EL FORKANI BLUNDERT! Naar aanleiding van een recent verschenen YouTube filmpje volgt deze verduidelijking. Handen schudden in de Islaam Bismillaahi Rahmaani Rahiem, Ibn al-qayyim zei: Kennis is: (wat)

Nadere informatie

Bestaat Allah echt. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Bestaat Allah echt. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Bestaat Allah echt ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen هل االله موجود» بة ال اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel?

U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel? U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 29/09/2017 Beste gelovigen, morgen, zaterdag 30 september, is het de tiende

Nadere informatie

1b nr. 1 Wie of wat?

1b nr. 1 Wie of wat? OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Vasten. Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien

Vasten. Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien Vasten ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien Revisie: Abo Abdillah Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Rasaa-il Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien Deel 17 Kantoor voor

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

ah die door Qoraish naar de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen. Toen hij plaatsnam voor de

ah die door Qoraish naar de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen. Toen hij plaatsnam voor de Ik getuig dat er geen god bestaat die het reht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Hij Die geen deelgenoten kent. Hij die tevens de Foerqaan op zijn dienaar heeft doen neerdalen, zodat hij vervolgens

Nadere informatie

De islam beveelt ons eerlijkheid/waarachtigheid en verbiedt liegen

De islam beveelt ons eerlijkheid/waarachtigheid en verbiedt liegen De islam beveelt ons eerlijkheid/waarachtigheid en verbiedt liegen Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 03/02/2017 Beste gelovigen, in deze zevende preek van

Nadere informatie

drie niveaus van Tawhied & Shirk

drie niveaus van Tawhied & Shirk Shaikh al-imaam Abdoel Aziez Bin Baaz Drie niveaus van Tawhied en Shirk Vertaling : Selefienederland Bron : Doeroos al-moehiemmah Li 'Aamatoel Oemmah De niveaus van Tawheed Hier volgt een (korte) verduidelijking

Nadere informatie

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)?

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 09/12/2016 Beste gelovigen, de moslim gelooft in alle

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Eigenschappen van de ongelovigen

Eigenschappen van de ongelovigen Eigenschappen van de ongelovigen Na de beschrijving van de gelovigen, begint Allah meteen (precies zoals in Al-Fatihah) de tegenovergestelde groep te beschrijven, namelijk de ongelovigen. إ ن ال ذ ين ك

Nadere informatie

www.selefienederland.nl bevestigen van een Schepper omvat niet de complete tawhied

www.selefienederland.nl bevestigen van een Schepper omvat niet de complete tawhied Tawhied eerst De Tawhied eerst serie : deel 1 Een uitleg van het feit dat enkel de bevestiging van het bestaan van een Schepper niet de complete Tawhied (monotheisme) omvat waar de Boodschappers naar uitnodigden

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

Al-Moddassir Waalrrujza faohjur. 5. En vlied de onreinheid. De gruwel, vermijd die Wala tamnun tastakthiru

Al-Moddassir Waalrrujza faohjur. 5. En vlied de onreinheid. De gruwel, vermijd die Wala tamnun tastakthiru 074.005 Waalrrujza faohjur 5. En vlied de onreinheid. De gruwel, vermijd die. ٦ ولا لا ت م ت س ت ك 074.006 Wala tamnun tastakthiru 6. Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken. Doe niet wel om meer

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 2

BEGINNERSCURSUS DAG 2 1 BEGINNERSCURSUS DAG 2 A. FORCING Tekst: Hans en Hilde B. GRAMMATICA Vorming O.T.T. Substantief: de/ het Vraagwoorden Vraagzin (inversie) C. CONVERSATIE Elkaar vragen stellen (cfr. Voorstelling) Een gewone

Nadere informatie

- moge Allaah hem genadig zijn -

- moge Allaah hem genadig zijn - - moge Allaah hem genadig zijn - Bron: http://www.burjes.com/audio/khutab/wajeb_akhtaa.wma Wie door Allaah geleid wordt; niemand kan hem doen dwalen. En wie Allaah doet dwalen; niemand kan hem leiden.

Nadere informatie

De getuigenis van Tauwhied

De getuigenis van Tauwhied De Getuigenis van Tauwhied Door de nobele Shaykh Dr. Saleh as-saleh - moge Allaah hem Genadig zijn - Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allaah (laa ilaaha illallaah) Dit is het

Nadere informatie

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een volle tas Boodschappen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een volle tas, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie

Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie رحمه االله تعالى Vertaling: Mohammed Aboe Oebaydillaah Brinkman Student op Daar Al-Hadieth in Mekkah en dienaartje van de Soennah

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3. Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3. Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3 Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Waar is Rik? 1 Met wie gaat Rik op de foto? a Met groep 3 b Met Leen c Met groep

Nadere informatie

Taalverzorging voor 1F Spelling

Taalverzorging voor 1F Spelling Nederlands Taalverzorging voor 1F Spelling Deel 2 van 3 Colofon Auteur: Ruud Schinkel Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie