پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد"

Transcriptie

1 پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد درخواست شما برای پناهندگی پذیرفته شده است. به شما پناهندگی اعطا خواهد شد. این موضوع در تصمیمی که IND اتخاذ کرده و آن را به تازگی دریافت کردهاید اعالم شده است. ارائهدهنده خدمات حقوقی شما )مشاور حقوقی( یا مشاور Vluchtelingenwerk شورای پناهندگان اطالعات بیشتری درباره این تصمیم در اختیار شما قرار خواهند داد. این تصمیم پیامدهای مهمی برای شما خواهد داشت: مجوز اقامت دریافت خواهید کرد 1. نزدیکترین خویشاوند شما میتواند برای زندگی در هالند درخواست دهد 2. شما میتوانید به دنبال خانه شخصی برای خودتان باشید 3. شما باید زبان هالندی بیاموزید 4. شما اجازه اشتغال دارید 5. فرزندان شما باید به مدرسه بروند 6. اجازه مسافرت به خارج از کشور هالند را دارید 7. این متن اطالعات بیشتری درباره اینگونه حقوق و مسئولیتها در اختیار شما قرارخواهد داد. اطالعات را با دقت بخوانید: زیرا ممکن است برای شما بسیار مهم باشد!

2 ۱ مجوز اقامت دریافت خواهید کرد این مجوز اقامت نشان میدهد که به شما اجازه زندگی در هالند اعطا شده است. درست مثل مدرک W مجوز اقامت نیز نوعی گذرنامه است. ۱ ۱ چه کار باید بکنید < مدرک W خود را تحویل دهید. طی چند هفته نامهای دریافت خواهید کرد که در آن به اطالع شما میرسد که گذرنامه خود را باید از کدام دفتر INDو چه وقت دریافت کنید. وقتی قصد دریافت مجوز اقامت خود را دارید باید مدرک W خود را تحویل دهید. < خود را در شاروالی ( )Gemeente ثبت کنید شما ملزم هستید که اطالعات خود را در راجستر اساس افراد )BRP( Basisregistratie Personen ثبت کنید. اگر پیش از این نامنویسی نکردهاید باید تصمیم IND را به دفاتر نهاد مسئول محلی شهرک یا شهری که در آن زندگی میکنید ببرید. نامنویسی در )BRP( اهمیت خاصی برای شما دارد. بسیاری از هیئتهای رسمی برای اینکه بتوانند به شما خدمات و کمکی ارائه دهند باید بتوانند از طریق )BRP( به سوابق شما دسترسی داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که نهاد مسئول محلی نام و تاریخ تولد شما )و فرزندانتان( را به درستی و به طور کامل در )BRP( ثبت میکند. تصحیح اینگونه اشتباهات در آینده کار بسیار دشواری خواهد بود. تا جایی که میتوانید مدارک بیشتری همراه خود ببرید: برای مثال شناسنامه سند ازدواج و کارت شناسایی. توجه: اگر خانه خود را عوض کنید باید جزئیات مربوط به آدرس خود را نیز در )BRP( تغییر دهید. بسیار اهمیت دارد که همه هیئتهای رسمی که از سوابق شما در )BRP( استفاده میکنند به آدرس صحیح شما دسترسی داشته باشند. < همیشه مجوز اقامت خود را همراه داشته باشید مجوز اقامت شما مدرک شناسایی شما در هالند نیز محسوب میشود. در هالند هر فرد ۴۱ سال به باال باید مدرک شناسایی داشته باشد. بدین معنا که در صورت درخواست پلیس یا سایر نیروهای سرپرستی و نظارت مجاز باید بتوانید مجوز اقامت خود را ارائه دهید. اگر نتوانید مدرک شناسایی خود را ارائه دهید مرتکب جرم شدهاید و امکان دارد جریمه شوید. صفحه 2 از 11

3 ۲ ۱ سوالی دارید "محدود" به چه معناست یعنی شما برای مدت محدودی اجازه پناهندگی دارید. مدت اعتبار پناهندگی طبق تصمیم اتخاذ شده مشخص می شود. این مدت در مجوز اقامت )مجوز( شما نیز ذکر شده است. هنگامیکه مدت کمی به پایان اعتبار پناهندگی محدودتان باقی مانده است میتوانید برای پناهندگی نامحدود درخواست ارائه دهید. با این حال نباید فرم درخواست خود را خیلی زود ارسال کنید: شما میتوانید این فرم را چهار هفته قبل از انقضای اعتبار پناهندگی محدود خود ارسال نمایید. شما شخصا مسئول ارسال به موقع درخواست خود هستید. شما همچنین میتوانید شخصا فرم tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde [درخواست برای پناهندگی نامحدود] را از INDدرخواست کنید. تذکر: به یاد داشته باشید که بنا بر قانون تابعیت Law( )Citizenship از تاریخ 1 ژانویه 2212 به بعد شما باید جهت اقدام برای پناهندگی نامحدود آزمون تابعیت را داده باشید. برای کسب اطالعات بیشتر بخش 4 این بروشور را مشاهده کرده و نیز برای دریافت اطالعات به روز به ویب سایت IND به آدرس مراجعه نمائید. آیا INDمیتواند اجازه پناهندگی من را پس بگیرد IND میتواند اجازه پناهندگی شما را پس بگیرد. در صورتیکه مشخص شود که شما طی روند اعطای پناهندگی اطالعات اشتباه ارائه کردهاید یا محل اقامت اصلی شما خارج از هالند است )به بخش 7 مراجعه کنید( یا در صورتیکه به واسطه ارتکاب جرم محکوم شده باشید. اگر IND قصد پس گرفتن پناهندگی شما را داشته باشد ابتدا نامهای در این زمینه برای شما ارسال خواهد نمود. در صورتیکه با تصمیم IND موافق نیستید میتوانید با کمک مشاورحقوقی خود)وکیل( نسبت به این تصمیم اعتراض کنید. اگر مدرک مربوط به اجازه اقامت من گم شد یا به سرقت رفت چه کار باید بکنم موضوع را به پلیس گزارش دهید. سپس از طریق IND برای دریافت اجازه اقامت جدید اقدام کنید. شما به این فرم احتیاج خواهید داشت vreemdelingendocument Aanvraag vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag ] درخواست تعویض تجدید یا اولین درخواست برای دریافت کارت شناسایی اتباع خارجی] در خواست مجددهزینه دارد. آیا قصد دارید یک فرم درخواست سفارش دهید یا اینکه سوال دیگری درباره مجوز اقامت خود دارید از طریق شماره با IND تماس بگیرید )هزینۀ پرداخت به اندازۀ محلی میباشد( یا به ویب سایت نمایید: INDمراجعه صفحه 3 از 11

4 نزدیکترین خویشاوند شما میتوانند برای زندگی در هالند درخواست دهند ۲ خانوادۀ تان که هنوز در خارج از هالند به سر میبرند میتوانند درخواست مجوز اقامت نمایند تا بتوانند در کشور هالند نزد شما زندگی کنند. ۱ ۲ چه کار باید بکنید < از ارائهدهنده خدمات و کمک حقوقی خود )مشاور حقوقی( درباره شرایط سوال کنید شرایط خاصی برای مجوز اقامت مورد نیاز خانوادۀ تانوجود دارد. ارائهدهنده خدمات و کمک حقوقی شما )مشاور حقوقی( میتواند شرایط دیگر را با جزئیات کامل برای شما توضیح دهد. < روند پناهندگی خانوادۀ تان خود را طی سه ماه آغاز کنید خانوادۀ تان برای مسافرت به هالند به (MVV) Machtiging tot Voorlopig Verblijf که میشود اجازه اقامت موقت نیاز دارند که بتوانند به هالند سفر کنند. MVV یک نوع ویزا است که برای اقامت طوالنی تر از سه ماه در هالند الزم است. در صورتی که IND در باره درخواست )ویزای( MVV )اجازه اقامت توقت( تصمیم مثبت بگیرد در پاسپورت اعضاء خانوادۀ تان برچسبی زده میشود تا آنهابتوانید به هالند سفر کنید. شما میتوانید برای خانوادۀ تان در هالند درخواست کنید یا از خانوادۀ تان بخواهید تا در کشور محل اقامت خود از سفارت هالند درخواست اجازه اقامت موقت) MVV ( کنند. در بعضی از کشورها سفارتخانه هالند وجود ندارد. در اینصورت خانوادۀ تان باید به کشورهای همسایه سفر کنند جایی که سفارتخانه هالند باشد. پس از درخواست شما IND تقریبا به سه ماه زمان نیاز دارد تا در این باره تصمیمگیری نماید. اگر تصمیم IND به درخواست MVV مثبت باشد خانوادۀ تان میتواند برچسب MVV را از سفارتخانه هالند دریافت نماید. بدین معنی که خانوادۀ شما باید چندین بار به سفارت هالند بروند- و یا در هنگام اجرای پروسه درخواست اقامت مؤقت MVV در نزدیک محلی که سفارت هالند موقعیت دارد مسکن گزین شوند )در هر حال مدت سه ماه(. همراه برچسب MVV یک نامه دریافت میکنند که در آن آمده است که پس از ورود به کدام دفتر IND خود را معرفی نمایند. توجه: شما یا خویشاوند نزدیکتان طی سه ماه از دریافت تصمیم مبنی بر اعطای پناهندگی به شما باید روند دریافت MVVرا آغاز نمایید. همچنین اگر در این لحظه نمیدانید که اعضاء خانواده شما در کجا هستند اگر میخواهید که اعضاء خانواده شما )بعدا( نزد شما در هالند اقامت گزینند باید که این درخواست را در فاصله سه ماه انجام دهید. آیا میخواهید پروسه دریافت MVV را آغاز کنید پس فرم " درخواست اچازه اقامت موقت همراهان بعدی در مورد پناهندگی" را که میشود asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf nareizigers از طریق IND سفارش دهید. بوسیله شماره )هزینۀ پرداخت به اندازۀ محلی میباشد( با IND تماس بگیرید یا به ویب سایت INDمراجعه نمایید: صفحه 4 از 11

5 ۲ ۲ سوالی دارید درخواست من برای پناهندگی قبل از سه ماه گذشته تایید شد. چه کار باید بکنم شما میتوانید روند "معمولی" یکپارچگی خانواده را برای خویشاوند نزدیک خود آغاز کنید. شرایط این درخواست با شرایط روند پناهندگی تفاوت دارد. عالوه بر موارد دیگر شما باید درآمد کافی برای حمایت مالی از خویشاوند نزدیک خود را داشته باشید. برای این روند باید از فرم درخواست: "درخواست به منظور اجازه اقامت به همراه خانوادۀ و خانواده" و یا gezin Aanvraag استفاده voor het verblijfsdoel familie en کنید. اگر فرزندان من در هالند به دنیا آمده باشند چه قوانینی درباره آنها صدق میکند اگر فرزندانی دارید که در هالند به دنیا آمدهاند آنها نیز به مجوز اقامت نیاز خواهند داشت. شما میتوانید برای این مجوز اقامت برای فرزندتان درخواست ارائه دهید. در ابتدا مشخصات فرزند تان را در (BRP) ثبت کنید. سپس فورمۀ درخواست اقامت برای فامیل و خانواده mvv Aanvraag verblijfsvergunning zonder را از طریق IND تقاضا نمائید. اگر مادر فرزند شما هالندی باشد فرزند شما نیز هالندی خواهد بود. در آن صورت این فرزند نیازی به مجوز اقامت ندارد. اگر پدر فرزند شما هالندی باشد در صورتیکه با پدر او ازدواج کرده باشید فرزندتان نیز هالندی خواهد بود. اگر ازدواج نکرده باشید پدر باید پیش از به دنیا آمدن فرزند شما تایید کند که پدر این کودک است. او می تواند این کار را در دفاتر نهاد مسئول محلی شهرک یا شهری که در آن ساکن است انجام دهد. اگر پدر پیش از به دنیا آمدن فرزندتان تایید کند که پدر اوست فرزندتان نیز هالندی خواهد بود. آیا قصد دارید یک فرم درخواست سفارش دهید یا اینکه سوال دیگری درباره یکپارچگی خانواده دارید از طریق شماره )هزینۀ پرداخت به اندازۀ محلی میباشد( با IND تماس بگیرید یا به ویب سایت نمایید: INDمراجعه صفحه 5 از 11

6 ٣ شما میتوانید به دنبال خانه شخصی برای خودتان باشید ملزم نخواهید بود به زندگی در مرکز پذیرش (COA) Centraal Orgaan opvang asielzoekers آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان ادامه دهید. شما اجازه دارید به دنبال مکانی شخصی برای سکونت خود باشید. COA میتواند به شما کمک کند تا محل سکونتی برای خود بیابید. تا وقتیکه محل سکونت خودتان را پیدا کنید میتوانید در مرکز پذیرش COA بمانید. ۱ ٣ چه کار باید بکنید < خودتان را بیمه درمانی کنید تا وقتیکه در مرکز پذیرش زندگی میکنید COA شما را بیمه میکند. وقتی به خانه خودتان نقل مکان میکنید باید شخصا خودتان را بیمه کنید. شما طبق قانون ملزم هستید خودتان را بیمه درمانی کنید. وقتی خودتان را بیمه درمانی کردید میتوانید نزد یک پزشک خانواده و یک دندانپزشک نامنویسی کنید. پزشک خانواده میتواند اقدامات الزم برای رفتن شما به بیمارستان یا در صورت لزوم نزد سایر متخصصان پزشکی را انجام دهد. بیمه مسئولیت قانونی در هالند اجباری است. بیمه مسئولیت قانونی خسارت ناشی از حوادثی که شما یا فرزندانتان ایجاد کردهاید را جبران میکند. شما میتوانید بیمهگری که مایلید نزد آنها بیمه شوید را انتخاب کنید. همچنین توصیه میشود که برای دریافت بیمه اموال و آتشسوزی نیز اقدام کنید. بیمه مسئولت قانونی آسیب هایی که به صورت اتفاقی توسط شما یا فرزندانتان ایجاد می شوند را جبران می کند. شما می توانید بیمه کننده ای که می خواهید از خدمات وی بهره مند شوید را انتخاب نمائید. شما ملزم به استفاده از بیمه مسئولیت قانونی نیستید لیکن استفاده از آن توصیه می شود. همچنین توصیه می شود از بیمه اموال و آتش سوزی نیز بهره مند شوید. < برای دریافت کمکهزینه مراقبت و کمکهزینه اجارهبها اقدام کنید اگر درآمد کمی دارید دولت هالند در پرداخت هزینه اجارهبهای منزل و حق بیمه خدمات درمانی به شما کمک کند. این موارد با نامهای huurtoeslag )کمکهزینه اجارهبها( و zorgtoeslag )کمکهزینه مراقبت( شناخته میشوند. شما میتوانید در اداره مالیات برای دریافت این موارد درخواست دهید: شماره تلفن نهاد مسئول محلی منطقهای که قصد سکونت در آن را دارید میتواند برای راه اندازی امور مربوط به خانه جدیدتان به شما پول قرض دهد. به این مورد inrichtingskrediet )وام اثاثیه( گفته میشود. ۲ ٣ سوالی دارید آیا سوالی درباره مسکن دارید سواالت خود را از کارکنان COA حاضر در مرکز پذیرش یا در دفاتر نهاد مسئول محلی شهر یا شهری که قصد سکونت در آن را دارید بپرسید. صفحه 6 از 11

7 شما باید زبان ۴ هالندی بیاموزید شما ملزم هستید زبان و قوانین و آداب و رسوم هالندی را بیاموزید. ما به آن inburgering یا شهروندی میگوییم. وقتی مرکز پذیرش COA را ترک کنید نهاد مسئول محلی منطقهای که در آن زندگی میکنید به شما کمک خواهد کرد. ۱ ۴ چه کار باید بکنید < ادغام )سازش با محیط( بعد ازینکه شما اجازۀ اقامت یا پناهندگی دایمی اخذ نمودید از DUO یک مکتوب دریافت مینمائید درین مکتوب ذکر گردیده که شما باید با محیط سازش نمائید. در صورت ادغام و یا شازش شما در مورد هالند می آموزید. شما زبان هالندی را یاد میگیرید. و شما در مورد زندگی در هالند آموزش حاصل مینمائید. درضورتیکه شما این کورس )ادغام یا سازش با محیط( را تعقیب نکنید شما از سوی DUO جریمه میشوید. آیا زیر 10 سال یا و یا بطور قانونی به سن AOW رسیده اید اگر اینطور است پس مکلفیت سازش با محیط شما نمیشود. و شما مکلف به تعقیب کورس ادغام و یا سازش با محیط نیستید. شامل حال ۲ ۴ سوالی دارید میخواهید بیشتر در مورد ادغام و یا سازش با محیط بدانید به ویب سایت را مطالعه نمائید. همچنان شما میتوانید با DUO در تماس شوید. شمارۀ تماس سازش با محیط DUO است. همچنان شما میتوانید به دفتر خدمات و یا محل امتحانات بروید. آدرس را شما میتوانید از ویب سایت بدست آورید. صفحه 7 از 11

8 ۵ شما اجازه اشتغال دارید کارفرمایتان برای اینکار نیازی به مجوز استخدام ندارد. اگر نمیتوانید کار پیدا کنید واجد شرایط دریافت کمک مالی )تامین اجتماعی( از سوی دولت خواهید بود. ۱ ۵ چه کار باید بکنید < برای دریافت Burger Service Nummer اقدام کنید شماره خدمات Burger شمارهای است که به واسطه آن مشخصات شما نزد نهادهای مالیاتی ثبت میشود. برای دریافت مزدها یا مزایا به این شماره نیاز دارید. پیش از اینکه برای دریافت شماره Burger اقدام کنید باید خود را در BRP شاروالی ثبت کنید و منتظر دریافت مجوز اقامت خود )کارت اقامت تان( باشید. آدرس دفاتر مالیاتی ( Belastingdienst ) را میتوانید ار ویب سایت دریافت نمائید. < یک حساب بانکی باز کنید برای دریافت مزدها یا مزایا به یک حساب بانکی هم نیاز خواهید داشت. اگر هنوز حساب بانکی ندارید باید هر چه سریعتر حساب باز کنید. اصوال این کار را میتوانید در هر بانکی انجام دهید. مجوز اقامت )مجوز( خود را همراه ببرید! < به UWV در محل اقامتتان بروید UWV میتواند به شما در یافتن شغل کمک کند. اگر شما و UWV نتوانید فورا شغلی پیدا کنید و شما پول کافی برای ادامه زندگی نداشته باشید UWV به شما کمک خواهد کرد تا برای دریافت حمایت مالی از سوی دولت درخواست ارائه دهید: مزایای تامین اجتماعی. UWV درخواست شما را به نهاد مسئول محلی میفرستد. بخش تامین اجتماعی نهاد مسئول محلی درخواست شما را بررسی و مزایا را پرداخت خواهد کرد. از دفاتر نهاد مسئول محلی منطقهای که در آن اقامت دارید بپرسید که باید به کدام دفتر UWV مراجعه کنید. ۲ ۵ سوالی دارید آیا درباره کار یا مزایا سوالی دارید از دفتر UWV محل زندگی خود سوال کنید. صفحه 8 از 11

9 ۶ فرزندان شما باید به مدرسه بروند در هلند همه کودکان باید بین سنین پنج تا هفت سالگی به مدرسه بروند: آنها "در سن تحصیل" هستند. اکثر کودکان در هلند از سن چهار سالگی به مدرسه میروند. ۱ ۶ چه کار باید بکنید < فرزند خود را برای تحصیل ثبتنام کنید شما همچنین میتوانید مدرسهای را برای فرزند خود انتخاب نمایید. اگر فرزندان شما به مدرسه نروند امکان دارد به پرداخت جریمه یا حتی به حبس محکوم شوید. < برای مزایای کودک درخواست دهید اگر فرزندان زیر 10 سال دارید دولت هلند در هزینههای پرورش کودکان به شما کمک خواهد کرد: مزایای کودک. شما میتوانید از طریق (SVB) Sociale Verzekeringsbank بانک بیمه اجتماعی برای دریافت مزایای کودک اقدام نمایید. شما میتوانید به هنگام نامنویسی در نهاد مسئول محلی برای اینکار فرم دریافت کنید. شما همچنین میتوانید از طریق ویب سایت اطالعات بیشتری کسب کنید. ۲ ۶ سوالی دارید من یک فرد بزرگسال هستم آیا من هم میتوانم تحصیل کنم مانند دوره آشنایی با تابعیت در صورتیکه بخواهید میتوانید به تحصیالت خود ادامه دهید. وقتی تحصیالت خود را آغاز میکنید کمتر از 32 سال سن دارید اگر اینطور است میتوانید برای کمک هزینه تحصیلی درخواست ارائه دهید: در اینصورت دولت هلند در پرداخت هزینههای تحصیل و معاش به شما کمک خواهد کرد. برای این کمک هزینه باید درخواست خود را به (DUO) Dienst Uitvoering Onderwijs تقدیم نمائید. از طریق شماره با DUO تماس بگیرید یا به ویب سایت مراجعه نمایید. اگر واجد شرایط کمکهزینه تحصیلی نباشید باید یا UAF بنیاد دانشجویان پناهنده تماس بگیرید. تحت شرایط خاصی ممکن است آنها نیز بتوانند به شما کمکهزینه تحصیلی پرداخت کنند. با UFA تماس بگیرید: یا به ویب سایت مراجعه نمایید. آیا سوال دیگری درباره تحصیالت دارید لطفا سواالت خود را از دفاتر نهاد مسئول محلی منطقهای که در آن اقامت دارید بپرسید. یا از طریق شماره دولت: آموزش: شما میتوانید به ویب سایت هم مراجعه نمایید. صفحه 9 از 11

10 ۷ اجازه مسافرت به خارج از کشور هلند را دارید اگر برای زندگی به کشور دیگری بروید ممکن است IND پناهندگی شما به هلند را پس بگیرد. خارج از کشور را دارید مثال برای تعطیالت یا سفر کاری. با این حال شما اجازه سفر به ۱ ۷ چه کار باید بکنید < برای مدت زیادی خارج از کشور نمانید اگر برای مدت زیادی خارج از کشور بمانید امکان دارد پناهندگی شما پس گرفته شود. "مدت زیاد" یعنی: برای مدتی بیش از شش ماه متوالی در یک سفر یا بیش از چهار ماه متوالی در سه سال پشت سر هم. در اینباره یک استثناء وجود دارد بدینصورت که اگر اجازه اقامت پناهندگی برای مدت معیین را دارید که بر پایه یکی از دو موضوع زیر به شما داده شده است: در کشور خود بخاطر نژاد مذهب ملییت عقاید سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی معیین تحت تعقیب هستید. این احتمال وجود دارد که در کشور خود با شما برخوردی غیر انسانی مانند شکنجه صورت گیرد. این نوع اجازه اقامت بخاطر اقامت طوالنی در کشور دیگر پس گرفته نمیشود. آیا قصد دارید برای یک دورهطوالنی به خارج از کشور هلند سفر کنید درباره پیامدهای احتمالی برای وضعیت پناهندگیتان از IND سوال کنید. IND همچنین میتواند به شما بگوید که آیا ملزم هستید پلیس مهاجرت را از برنامه رفتن خود )و برنامه بازگشت( مطلع سازید یا خیر. < اطمینان حاصل کنید که مدارک مسافرتی صحیح را در اختیار دارید برای مسافرت برونمرزی مثال برای تعطیالت به مجوز اقامتتان )مجوز( و پاسپورت معتبر نیاز دارید. شما میتوانید درخواست خود را برای دریافت یک پاسپورت ویژه مخصوص پناهندگان را به نهاد مسئول محلی منطقه اقامتتان ارائه دهید. همچنین فرزندان شما در هر سنی که هستند باید که پاسپرت خود را داشته باشند.برای آگاهی درباره پاسپورت پناهندگی با شهرداری محل سکونت خود تماس بگیرید. برای ورود به بعضی از کشورها به ویزا نیاز دارید. برای ورود به کشورهای عضو پیمان شنگن تا وقیتکه قصد نداشته باشید بیش از سه ماه در آن کشور بمانید به اخذ ویزا نیازی ندارید. کشورهای عضو پیمان شنگن عبارتند از: بلژیک لوکزامبورگ فرانسه آلمان ایتالیا اسپانیا پرتغال یونان اتریش دانمارک فنالند سوئد نروژ ایسلند استونی لتونی لیتوانی لهستان مجارستان مالت جمهوری چک اسلواکی سوئیس اسلونی و لیختن اشتاین. اگر قصد دارید به کشوری خارج از پیمان شنگن سفر کنید احتماال به ویزا نیاز خواهید داشت. شما میتوانید در سفارتخانه کشور مقصد در هلند درباره این موضوع تحقیق کنید. ۲ ۷ سوالی دارید آیا میتوانم به وطنم سفر کنم اگر داوطلبانه به وطن خود سفر کنید برای مثال برای تعطیالت یا برای دیدار خانواده امکان دارد پناهندگی شما پس گرفته شود. به این دلیل که سفر داوطلبانه شما نشان میدهد که در وطنتان در معرض خطر نیستید. صفحه 11 از 11

11 آیا میتوانم به وطنم بازگردم اگر نهایتا تصمیم بگیرید که به وطنتان بازگردید میتوانید درخواست خود را برای دریافت کمک مالی )پول برای بازگشت( به دولت هلند ارائه دهید. به (SVB) Sociale Verzekeringsbank در (Stationsplein (1 Leiden بروید یا از طریق شماره با SVBدر Leiden تماس بگیرید. آنها همچنین میتوانند به شما کمک کنند تا درخواست خود را تنظیم کنید. اطالعات بیشتر را میتوانید با مراجعه به ویب سایت بدست آورید. اگر درباره بازگشت تردید دارید و برای تصمیمگیری به کمک نیاز دارید با (NMI) Nederlands Migratie Instituut موسسه مهاجرت هلند تماس بگیرید: آیا سوال دیگری درباره مسافرت به خارج از کشور هلند دارید از طریق شماره با IND تماس بگیرید )هزینۀ پرداخت به اندازۀ محلی میباشد( آیا پس از خواندن این مطالب باز هم سوال دیگری دارید از طریق شماره با IND تماس بگیرید )هزینۀ پرداخت به اندازۀ محلی میباشد(. یا از کارکنان شورای پناهندگان در محل اقامت خود سوال کنید. هیچ ح یق از در صورتی محتوای این بروشور قابل استنتاج نمی باشد. که این ترجمه باعث بروز اختالفاتی در تفسیر محتوا شود نسخه هالندی موثق و نافذ خواهد بود. صفحه 11 از 11

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی

روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی روند درخواست پیوست خانواده برای دارنده گان اقامت پناهندگی شما مجوز پناهندگی دارید و می خواهید درخواست پیوست خانواده بکنید. شما برای یک زمانی محدود مجوز پناهندگی گرفته اید و اکنون می خواهید اعضای خانواده

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

www.energiesnoeiers.net گواهی بازدهی انرژی محل سکونت شما چیست اگر خانه ای بخرید یا اجاره کنید فروشنده یا موجر باید بتواند گواهی بازدهی انرژی منزل )گواهی )EPC را به شما نشان دهد. - EPC پایین = برای هر متر

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در

Nadere informatie

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است!

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! چند نکته آموزنده برای تربیت کردن فرزندتان به چند زبان مختلف آیا در مورد نحوه تربیت فرزندتان به چند زبان مختلف سواالتی دارید شام

Nadere informatie

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان برگشتن يا ماندن و سازمان مهاجرت هلند. اطلاعات 030236 4245 ان ام ا ی NMI براهتی قابل دسترسی تماس شخصی مستقل کارشناس مکان مرکزی برای مراجعه کننده احترام برای فرهنگ و زبان هر کس رايگان ا ياشما ميخواهيد به

Nadere informatie

- سامانهی جامع نوپاد :

- سامانهی جامع نوپاد : - سامانهی جامع نوپاد : 1 کاهش مراجعات حضوری برای خریداران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات برای فروشندگان این سامانه به منظور تسهیل پرداخت هزینه برای مشتریان و امکان مدیریت بهتر مبالغ دریافتی برای سازمان های

Nadere informatie

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر HD9216 HD9217 راهنمای کاربر 120 160 1 80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 محتوا 5 مقدمه 5 1( )شکل دستگاه مختلف قسمتهای 5 مهم 6 استفاده اولین از قبل 6 استفاده برای سازی آماده 6 دستگاه از استفاده 6 داغ هوای با

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING دری - Nederlands www.naarnederland.nl هالندی دری میشود شاهدخت ستاره چهره ها تخنیک میشناسند ویژه قصه ها درین مورد تجربه کرده اند پدر کالن مادرکالن خواهید میشناسید رمز ها دفعتا

Nadere informatie

فصل 5: بهره برداری از سیستم

فصل 5: بهره برداری از سیستم بهره برداری از سیستم 20۱ فصل 5: بهره برداری از سیستم 5-1 مقدمه عملکرد خوب طوالنی مدت سیستم ممبرين NF( ) RO, بستگی به بهره برداری و نگهداری درست دارد. اين موارد شامل راه اندازی اولیه تاسیسات و راه اندازیها

Nadere informatie

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی باسمه تعالی عنوان مستند تحلیل و بررسی بات نت Floki 1 فهرست مطالب مقدمه... 1 2 پیشرفت 2...Dark Web در اعماق فعال 3 رابط برزیلی...2 flokibot 1-3 همکاری غیرقانونی برزیل روسیه: مورد 3... flokibot 2-3 پی 4

Nadere informatie

نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان آدرس:

نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان آدرس: نویسنده: هرمان تاکن مترجم: فرنوش قزلباش و پوپک سیدان Oorspronkelijke uitgave HermanTakken, Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof? 100 vragen van moslims beantwoord. 2005, Amsterdam Farsi vertaling,

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING فارسی - Nederlands www.naarnederland.nl Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen en het Leesexamen zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده Woornlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) Nerlands Perzisch فارسی 1.1 Werk zoeken advertentie, advertenties تبلیغ آګهی afhangen van, hing(en) af, hebben afgehangen بستګی داشتن به چیزی beschikbaarheid

Nadere informatie

Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Nederlands in beeld Bondi Sciarone Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is

Nadere informatie

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN دستور زبان کاربردی هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR تا ليف/ by یولاندا اسپانس و علی کاوانی YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI لایدن - تهران LEIDEN - TEHRAN 2007 Version 1.1 2007 کل يه حقوق برای مو ل فين محفوظ

Nadere informatie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Farsi

Woordenlijst Nederlands Farsi Woordenlijst Nederlands Farsi behorende bij Tweede ronde, editie 2016 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Les 1 geachte محترم cursist (de) دانشجوی geslaagd قبول شده اید eindtoets (de) امتحان نهایی zelfstudie

Nadere informatie

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Tweede herziene editie C. Wesdijk A. Blom Tekstboek Inhoud Voorwoord 7 Voor de cursist 8 De online cursus 9 Voor de docent 11 Grammatica 14 1 Geachte cursist

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Welkom! Gebed (kyrie)

Welkom! Gebed (kyrie) Welkom! Openingswoorden Ik heb nooit gedacht en het is ook nooit mijn ambitie geweest om hier te staan. Toch ben ik dankbaar voor de uitnodiging en de mogelijkheid om deze preek van de leek te verzorgen.

Nadere informatie

Van A tot Z. Letters leren schrijven. Alexis Feldmeier en

Van A tot Z. Letters leren schrijven. Alexis Feldmeier en Van tot Z Letters leren schrijven lexis Feldmeier en Van tot Z Letters leren schrijven door lexis Feldmeier redactie Stefanie Plisch de Vega vormgeving Satzkasten, Markus Dollenbacher Nederlandse uitgave

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft

De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders. Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER. Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft De Delftse methode Nederlands voor Buitenlanders Woordenlijst Farsi Vertaald door Bureau KADER Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo سلام 2 ik من 3 ben هستم 4 van از اهل 5 mijn مال من من 6 (de) naam

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd

Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd Voor wie? Voor iedereen die permanent in Nederland wil blijven wonen na minimaal 5 jaar rechtmatig verblijf Doel: Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd zonder

Nadere informatie

De IND belicht Jaarresultaten 2008

De IND belicht Jaarresultaten 2008 De IND belicht Jaarresultaten 2008 In 2008 is het programma IND bij de tijd afgesloten. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd. We hebben tijdens dit programma veel geleerd van onze twinningpartner, de

Nadere informatie

Welkom in uw gemeente. Deze folder is in het Nederlands

Welkom in uw gemeente. Deze folder is in het Nederlands Welkom in uw gemeente Deze folder is in het Nederlands Welkom in uw gemeente U bent nieuw komen wonen in de gemeente. Dat betekent dat u in een nieuwe omgeving uw weg moet vinden. Er kan veel op u afkomen.

Nadere informatie

Voorlichting over de Asielprocedure

Voorlichting over de Asielprocedure Voorlichting over de Asielprocedure Iedereen mag in Nederland asiel vragen Nederland heeft aan asielprocedure voor vreemdelingen die Nederland binnen komen en om asiel (internationale bescherming) vragen.

Nadere informatie

Welkom in uw gemeente. Deze folder is in het Nederlands

Welkom in uw gemeente. Deze folder is in het Nederlands Welkom in uw gemeente Deze folder is in het Nederlands Welkom in uw gemeente U bent nieuw komen wonen in de gemeente. Dat betekent dat u in een nieuwe omgeving uw weg moet vinden. Er kan veel op u afkomen.

Nadere informatie

ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$ %د 4 و? "ا?از? دره Aدرا ده 3. "ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $"ز

ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $ه 9 ا اهدا: 1. >زا/دراه$ %د 4 و? ا?از? دره Aدرا ده 3. ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $ز ه ود: ا ا دارد درا ا ه ا. ها اه.ا# "!عدر$ % INDا'ذ %دو *ن را زدر %داا-م ا. ارا.ده "ت 01 / (" 4 ور 01/) " 4 ور Vluchtelingenwerk راهن ا 7 -ت 4$ دررا# 8$ درا$ر /ار اهداد. ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage.

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage. Feiko Clockschool, eerste opvangonderwijs anderstaligen Sportlaan 10, 9665 HT Oude Pekela Telefoon: 0597 613678/06 29470583 Mail: a.bos@sooog.nl Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids.

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

Ad van der Meijden Operationeel Specialist

Ad van der Meijden Operationeel Specialist Workshop 3 Ad van der Meijden Operationeel Specialist Politie Den Haag Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel Bezoekadres: Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postadres: Postbus 238, 3984

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss

Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss Juni 2016 ALGEMEEN Wat is het verschil tussen vluchtelingen en vergunninghouders? - Vluchtelingen zijn sinds kort in Nederland en weten niet of

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER PARTNER Voornamen Achternaam Geslacht man/vrouw man/vrouw Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer (BSN) Telefoon privé Telefoon

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Asielzoekers in Nederland

Asielzoekers in Nederland Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman 5 6 Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman Uitgeverij Heijink, Hardenberg 7 Auteur: Hanneke Schuurman ISBN: 9789463184496 Coverontwerp: Bertina Schuurman

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Cijfers 2012 waogroep MaastrichtHeuvelland: Spreekuur Binnenstad

Cijfers 2012 waogroep MaastrichtHeuvelland: Spreekuur Binnenstad Cijfers 2012 waogroep MaastrichtHeuvelland: Spreekuur Binnenstad Vestiging: Geslacht : Onbekend 18 35 Periode : Man 7 9 Jaar : Vrouw 6 11 10 ssituatie : 43 sinstantie : 43 Man 16 Hulpvraag : 60 Vrouw 27

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2015

Staatsexamen VWO 2015 Staatsexamen VWO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 22 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا و "اوت" 3 ور أ 0 اب.-

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

End-organ damage in diabetes Hamidi Shishavan, Mahdi

End-organ damage in diabetes Hamidi Shishavan, Mahdi End-organ damage in diabetes Hamidi Shishavan, Mahdi IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

minder administratieve hobbels Geen onbenutte huizen en steeds >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT

minder administratieve hobbels Geen onbenutte huizen en steeds >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT HANDREIKING december 2015 Geen onbenutte huizen en steeds minder administratieve hobbels Interessant voor gemeenten coa ind corporaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Staten Generaal der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Staten Generaal der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Staten Generaal der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Afdeilng Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Inburgeren Geld lenen

Inburgeren Geld lenen Inburgeren Geld lenen Geld lenen Gaat u inburgeren? De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. Dat geld kunt u lenen bij DUO. U krijgt het geld niet zelf. DUO betaalt het geld aan de

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Datum 29 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over bericht dat gezinshereniging voor Eritrese asielzoekers bijna onmogelijk is

Datum 29 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over bericht dat gezinshereniging voor Eritrese asielzoekers bijna onmogelijk is 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening. INFORMATIE VOOR REMIGRANTEN FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN 1 VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD 1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1 DE BASISVOORZIENING 2 DE REMIGRATIEVOORZIENING 2 DE PROCEDURE 3 GEREMIGREERD

Nadere informatie

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A.

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A. LEVEDEMANAGER! Inleidingvanprof.mr.RoelBekkertergelegenheidvandeintreedredevanmr.dr.G.S.A. DijkstraalslectoropdeHaagseHogeschool,25januari2012. Dederdewoensdagvanmeihadeengedenkwaardigedaginonsstaatsbestelmoeten

Nadere informatie

Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis

Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis 28 mei 2015 Betreft: Voortgangsrapportage Huisvesting vergunninghouders en werkzaamheden Projectteam Opnieuw Thuis Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier. R.J.T. van Lint (Hoofddirecteur IND)

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier. R.J.T. van Lint (Hoofddirecteur IND) 20 De IND belicht Jaarresultaten 2009 Voorwoord In 2009 heeft de IND de dienstverlening, tijdigheid en kwaliteit weer verder verbeterd. De productiviteit is gestegen, de doorlooptijden zijn verkort en

Nadere informatie

Gezinshereniging. Na het lange wachten in onzekerheid is het eindelijk zover.het nieuwe leven kan NU echt beginnen

Gezinshereniging. Na het lange wachten in onzekerheid is het eindelijk zover.het nieuwe leven kan NU echt beginnen Gezinshereniging Na het lange wachten in onzekerheid is het eindelijk zover.het nieuwe leven kan NU echt beginnen Gezinshereniging door Machtiging Voorlopig Verblijf MVV /Toelating En Verblijf (TEV) Hoe

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Leges voor verblijf in Nederland

Leges voor verblijf in Nederland Startpagina ind.nl Leges voor verblijf in Nederland Leges zijn de kosten voor de behandeling van de aanvraag. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Leges huwelijk,

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Rapportage Werkpleinen

Rapportage Werkpleinen Aantal lopende trajecten op datum start periode 19 Aantal nieuwe Totaal aantal Aantal beëindigde trajecten in de trajecten in de trajecten in de periode periode periode + 1291 = 1310-1281 = Aantal lopende

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Informatiebrief. Kansbrief. Kansen. Kansen: voorzieningen en regelingen op een rijtje. augustus

Informatiebrief. Kansbrief. Kansen. Kansen: voorzieningen en regelingen op een rijtje. augustus Informatiebrief Kansen augustus 2015 Kansbrief Heeft u een laag inkomen en kunt u wel wat hulp gebruiken? Lees dan deze Kansbrief. Hierin staat van welke regelingen u gebruik kunt maken. Ook is er informatie

Nadere informatie

Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse

Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal Kennismigrant 6.650 5.060 5.440 5.880 5.810 7.370 36.190 Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Wat is een statushouder? Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en is erkend vluchteling. Vervolgens heeft de statushouder

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application form. Lees

Nadere informatie