Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi"

Transcriptie

1 Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische betekenis van gewone worden helemaal anders zou kunnen zijn dan de juridische betekenis. Bij voorbeeld, het vertalen de benaming Kamer van Koophandel naar-- terug vertaald in het Engels-- Chamber of Commerce is helemaal verwarrend voor een Iraanse jurist. Deze is in Iran geen Kamer van Koophandel belast met de taken van dit orgaan zoals in Nederland het geval is, maar een arbitrage organisatie gelijk aan ICC in Frankrijk is. 2. Soms is er een juridische word in een rechtstelsel niet alleen één word, maar zoveel worden. Er bestaat bij voorbeeld uitsluitend één word in Perzische voor deze synoniemen in Nederlandse terminologie: Reconventie/tegeneis/ reeconventionele eis /reeconventionele vordering tegenvordering/tegenclaim/wedereis. Insgelijks zijn er een aantal namen voor één word rechtbank in Perzische. Alle deze juridische synoniemen in beide talen zijn dus met stripjes naast elkaar gezet. Voor ieder term is ook een korte uitlegging in Perzisch gegeven zodat de vertaler een juridisch begrip ervan zou kunnen krijgen. Om verwarring te voorkomen, een term dient gekozen en consistent gebruikt te worden. 3. Op dezelfde manier bestaat er soms geen tegenhanger voor een term in een andere juridische systeem. Een voorbeeld is de Perzische term mahr. Deze term moet niet vertaald, maar slechts beschreven worden als: De huwelijkse verplichting van de man volgens de Iraanse wet om enig goed van een overeen te komen waarde aan de vrouw te geven. Het vettalen van dit wordt. naar bruidsschat, zoals gebruikelijk wordt gedaan, is absoluut onjuist en verwarrend. Dit woord betekent: Geld of goed dat de bruid meebrengt in het huwelijk. 4. Deze telkens zijn gebruikt in deze tekst om de betrekkinghebbende woorden aan te wijzen: / synoniemen voor zover een vertaler betreft, #: tegenovergestelde en --.voor de gerelateerd worden ten andere opzichten. De parenthesis in Perzische bevatten noodzakelijke uitleggingen over de betrokken juridische institutie. Page 1 of 32

2 A. Aanbod # Aanvaard ایجاب # قبول ( آن طرفی که قیمتی را برای معامله پیشنهاد می کند "ایجاب کننده" یا " موجب" می گویند و طرفی که آن پیشنهاد را می پذیرد " قبول کننده" یا " قابل" مینامند. بطور کلی با تبادل ایجاب و قبول عقد یا قرارداد منعقد می گردد و طرفین بدان ماخوذ می شوند و باید به مفاد تراضی عمل کنند(. Aanbrengen طرح دادخواست ( داخ فاردینگ( در دادگاه ( طرف مقابل باید با ارسال نامه ای در تاریخ تعیین شده در دادخواست حضور خود را در دادرسی اعالم کند و برای پاسخگویی درخواست مهلت کند.( Aandeel (mv.) aandelen-- dividend / dividenden-- aandeelhouder سهم سود سهام--سهامدار Aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen اوراق سهام قبول دین Aangaan van een schuld Aangevallen/bestreden besluit of vonnis of arrest تصمیم م عت ر ض عنه/حکم تجدید نظرخواسته/ حکم فرجام خواسته اعالم جرم کردن Aangifte doen Aanhouden دستگیری ( در امر جزایی(- تعویق رسیدگی ( در امر مدنی( Aanhouden/Oppakken/-Arresteren( arrestatie/ In hechtenis nemen دستگیر کردن برگ جلب Aanhoudings- of arrestatiebevel Aanleg مرحله رسیدگی. در هلند به رسیدگی در ر خت بانک و در ایران به رسیدگی در دادگاههای عمومی در مقابل رسیدگی در دادگاههای باالتر می گویند. استدالل موجه Aannemelijk betoog Aannemingsovereenkomst قرارداد پیمانکاری )بیشتر برای احداث ساختمان( تعیین میزان مالیات مؤدی Aanslag (belasting) Aansprakelijkstelling/aansprakelijk stellen مسؤل شناختن Aanvoeren/Argumenteren/Betogen/Re denering/ Pleiten/ Reden geven/verweer voeren استدالل کردن Aanhangig maken/een gerechtelijke procedure aanspannen/het proces beginnen/procederen طرح دعوی-اقامه دعوی-تسلیم دادخواست Aangewezen recht قانون حاکم بر روابط قراردادی ( که بوسیله طرفین قرارداد تعیین میشود( Page 2 of 32 Aanvullend bezwaarschrift الیحه تکمیلی )در توضیح مبانی اعتراض نسسبت به تصمیمات مقام اداری ) تصادف رانندگی Aanrijding/Botsing Aansprakelijkheid

3 مسؤلیت/ضمان ( الزام پرداخت خسارت یا تحمل کیفر به علت نقض قرارداد یا قانون ) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State بخش قضائی شورای دولتی ( مرحله تجدنظر و عالی ترین مرجع برای رسیدگی به احکام دادگاههای بدوی اداری( استراق س مع /شنود Afluisteren Afstand doen. ا عراض کردن ( ترک کردن- صرفنظر کردن( نفقه Alimentatie/levensonderhoud Aanwijzing بخشنا مه وزارت دادگستری به دادسرا ها/-قرائن و امارات ( نشانه هائی که داللت بر امری می کند Aanzegging اخطار ( در dagvaarding تحت این عنوان به خوانده اخطار میشود که اگر پاسخ ندهد رای غیابی علیه او صادر میشود(. وکیل گرفتن ( وکیل دادگستری( Advocaat-generaal )A-G) دادستان استان-مشاور دیوانعالی کشور Advocaat Hoge Raad وکالیی که در حوزه قضایی شهر الهه سوگند خورده عضو کانون وکالی این منطقه شده اند ودر نتیجه انحصارا حق وکالت نزدیوان عالی کشوررا دارند. این عنوان بیشتر در احضاریه های مامرین ابالغ و اجرای دادگستری بدانان اطالق می شود ونشان هیچگونه برتری نسبت به وکالی عضو کانون وکالی سایر شهرستانها نیست. جرم سقط جنین Afbreking van zwangerschap Afdreigen /chantage شانتاژ )جرم تهدید به تهدید به ابروریزی یا افشاء اسرار بمنظورکسب منفعت مالی( استرداد دعوی اخذ وجه مال یا سند به ع نف قرارداد نمایندگی Afstand van instantie Afpersing Agentuurovereenkomst Akte van cessie / cessieakte Page 3 of 32 Absolute competentie of bevoegdheid # relatieve competentie صالحیت ذاتی/صالحیت محلی: صالحیت ذاتی معلوم میکند دادگاه صالحیت رسیدگی بچه دعاوی را دارد. برای مثال دادگاه کانتون صالح به رسیدگی به اختالفات مالی تا یورو و دعاوی ناشی از قرارداد کار و اجاره است. در مقابل صالحیت محلی قرار دارد که تعیین میکند پرو نده در دادگاه چه محلی باید رسیدگی شود. Advocaat/Raadsman/ Raadsvrouw وکیل دادگستری ( حقوقدانی که کانون وکال به او پروانه وکالت داده است(. Advocaat inschakelen / onder de arm nemen Akte سند- الیحه کوتاه Akte van berusting تمکین از حکم ( بدینوسیله ذینفع بطرف دیگر دعوی ابالغ میکند که از حکم درخواست تجدید نظر نمی کند( Akte niet-dienen اعالم قابل پذیرش نبودن ثبت الیحه )از سوی دادگاه بدلیل ندادن الیحه ظرف مهلت مقرر در مرحله تجدید نظر( Akte passeren/ akte opmaken/akte opstellen تنظیم سند رسمی

4 سند انتقال طلب Akte van verdeling سند تقسیم اموال )که بعد از صدور حکم طالق برای انتقال اموال غیر منقول به یکی از زوجین توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد(. Alimenatieplichtig شوهر یا زن مکلف به پرداخت نفقه ( پس از طالق ) دادسرای شهرستان Arrondissementsparket Authentieke akte # onderhandse ake سند رسمی # سند عادی Awb/ bestuursprocesrecht آئین دادرسی اداری ورشکست شدن Alternatieve sanctie/taakstraf/leerstraf مجازات بدل از حبس )چون کار یاتعلیمات اجباری( Alle rechten en weren voorbehouden با حفظ تمامی حقوق Ambtshalve toevoeging تعیین وکیل تسخیری) رایگان(وسیله دادگاه در امور کیفری Appél/hoger beroep تجدید نظر /استیناف/ پژوهش تجدید نظر خواه قرارداد کار داوری Appelant Arbeidsovereenkomst Arbitrage B. Bankroet / failliet zijn Beding / stipulatio / contractuele beding / contractuele clausule/voorwaarde شرایط قرارداد شرط کردن Bedingen/stipulieren Bedreiging وادارساختن خالف قانون دیگری بانجام یا عدم انجام کاری به عنف ( به زور( Bedrijfsfusie /juridische fusie ادغام ( دویا چند شرکت در یکدیگر برای تشکیل یک شرکت واحد( Bedrijfsruimte # Woonruimte Arbiter/scheidsrechter محل تجاری # محل مسکونی داور ( کسی را که طرفین او را برای تصمیم گرفتن نسبت باختالف خود تعیین می کنند غیر از قاضی دادگاه( Begaan/plegen مرتکب شدن ( جرم یا خطا( Argument/Betoog استدالل Begroten / begroting تقویم ارزش Arrest حکم دادگاه تجدید نظر )یا دیوانعالی کشور(/ Bekendmaking van een besluit دستگیری/توقیف موقت اعالم تصمیم ( در مورد تصمیمات مقامات اداری بکار می رود( Arrondissement حوزه قضائی دادگاه شهرستان (rechtbank) Page 4 of 32

5 Bekentenis اقرار )بیشتر در امور امور مدنی. ا خبار به حقی برای غیر به ضرر خود. ماده 5020 قانون مدنی ایران. در امور جزایی "اعتراف" می گویند.( Beklag اعتراض به قرار منع پیگرد دادیار نزد دادگاه استان ذینفع جریمه رانندگی Begunstigende Bekeuring Bekrachtiging / bekrachtigen تائید حکم ( وسیله دادگاه تجدید نظر(/ا برام حکم ( وسیله دیوانعالی کشور( -- Beroepإ beroep aantekenen/ beroep instellen/in hoger beroep gaan/ in beroep gaan تجدید نظر-- تجدید نظر خواهی Beroepschrift درخواست تجدید نظر) از تصمیم مقامات اداری چون ای- ان-د نزد دادگاه اداری( Beschikking/Besluit حکم: عنوان حکمی است که توسط مقامات دولتی- دادگاههای اداری و دادگاه نخستین و تجدید نظر در امور خانواده صادر می شود. Beschuldigen/aanklagen/ belasten/ betichten متهم کردن Belanghebbende ذینفع در دعوی Beschuldigd/verdachte cf.verschuldigd متهم ( مقایسه کنید با( بدهکار یا مدیون Belastingplichtig مؤدی مالیات Beslaglegging توقیف اموال Belediging/smaad هتک حیثیت Belichten/toelichten تشریح ادعا یا دفاع Bemiddelingsovereenkomst قرارداد داللی Benadeelde partij متضرر از جرم Beoordeling ( de motivering van de beslissing) اسباب موجهه حکم ( در حکم دادگاه( Beslagvrije voet/ belastingvrije som مستثنیات دین ( حد اقل میزان پولی که قابل توقیف وسیله طلبگاران نیست( Beslissing /dictum / (mv.) dicta/ dispositief منطوق حکم ( در فسمتی از حکم که دادگاه میگوید بدالیل پیش گفته چه کسی را بچه چیزی محکوم میکند( Bestreden/ Aangevalen/Litigious Vonnis حکم تجدید نظر خواسته Bestreden/ Aangevalen/Litigious arrest حکم فرجام خواسته Beraad شور ( قضات برای صدور حکم( Bestuursorganen دستگاههای دولتی Bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht Page 5 of 32

6 حقوق اداری Bestuursrechtzaak دعوای اداری ( مانند درخواست پناهندگی تقاضای پروانه ساختمان که در دادگاه اداری رسیدگی میشود نه در دادگاه مدنی یا جزائی( Betekenen/uitbrengen/uitreiken ابالغ ( اوراق قضائی( Bezit در تصرف داشتن ( مال بدو ن توجه به اینکه متصرف آن را بعنوان مالک یا غیر آن در اختیار دارد( Bezitsverschaffing / bezit verschaffen تسلیم کردن/ بتصرف دادن Bezwaarschrift نامه مخالفت با تصمیم مقام اداری/اعتراض Betrokkene Bezwaarschriftprocedure تشریفات رسیدگی دستگاه های اداری به تصمیمات آنها ذیدخل رد ادعا/نفی ادعا گزارش تحقیقت پلیس Betwisten/ tegenspreken/ weerspreken Bevindingen Bevoegd om kennis te maken صالح به رسیدگی بودن Bindend الزم االتباع Bijstandsuitkering (Wwb) حقوق ییکاری Bijzondere overeenkomsten عقود معین ( قراردادهائی که عنوان مشخص دارند مانند قراردادبیع اجاره و معاوضه( Bewaarneming bewaargever bewaarnemer عقد ودیعه ( بامانت نگهداشتن مالی برای دیگری( مودع ( ودیعه دهنده( مستودع ( ودیعه گیر( /امین پیشنهاد اراءه ادله اضافی در آینده Bewijsaanbod Bewijslast/stelplicht Binnendringing د خول ( ورود آلت که از شرایط تحقق جرم زنا در ایران و تجاوز بعنف در هلند است( Biologische vader#wettelijke vader پدر طبیعی ( بمعنای مردی است که طفلی در اثر نزدیکی او با زنی که با مشار الیها رابطه زوجیت نداشته است متولد شده است(/ پدر قانونی Bloedverwanten# aanverwanten بار دلیل ا قر بای سببی # اقربای ن س بی Bewijsmiddelen (bewijsmateriaal)/processtukken/stukk Bloot eigendom # vruchtgebruik en مالکیت عرصه # حق انتفاع مدارک Boedelverdeling Bewijs van eigendom تقسیم اموال سند مالکیت Bodemprocedure Bewijslast رسیدگی عادی دادگاه )غیر از رسیدگی فوری در ک ورت بار دلیل ( تکلیف اثبات ادعا( خ دینگ( Borg Page 6 of 32

7 ضامن/وجه الضمان Borgtocht عقد ضمان ضامن یا وجه الضمان- schuldeiser : borg ( :مضمون له- hoofdschuldenaar : مضمون عنه) ح رق ( جرم آتش زدن مال دیگری( Brandstichting Bruidsschat جهیزیه این آورده زوجه هنگام ازدواج است. کاربرد آن لغت در برگردان " مهر" غلط است. "مهر" که به آن کابین و صداق هم می گویند تعهد به تادیه مال یا وجه از جانب زوج است. "مهر" یک نهاد حقوق اسالم است ودر حقوق کشورهای غیر مسلمان جائی ندارد. کلمات از این نوع که فاقد معادل معنائی و حقوقی در فرهنگ و حقوق کشورمورد نظر است نباید ترجمه شود بلکه عینا باید تحریر گردد و عنداللزوم درداخل ]]این چنین توضیح داده شود: ] De huwelijkse verplichting van de man volgens de Iraanse wet om enig goed van een overeen te komen waarde aan de vrouw te geven]. Bureau Rechtshulp/Raad voor Rechtsbijstand/toevoeging اداره معاضدت قضائی Burgelijk recht/ civiel recht حقوق مدنی ( ناظر بر روابط اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی با یکدیگر( Buitengerechtelijke kosten هزینه های خارج از جریان دادرسی ولی مربوط بدان Burgelijke (of civiele) rechtspraak دادرسی مدنی قانون مدنی Burgerlijk Wetboek (BW) BV (besloten vennootschap)#nv (Naamloze vennootschap) شرکت سهامی خاص/شرکت سهامی عام بیمه بدنه Casco verzekering C. ( اتومبیل ) Canon / (mv.) canons ( in verband met erfpacht) حق صاحب عرصه ( در مواردی که زمین متعلق به دولت است وتنها اعیانی بعنی ساختمان به استفاده کننده تعلق دارد. این زمین ها را در ایران اوقافی میگویند.( Cassatie/in cassatie gaan/cassatie instellen فرجامخواهی Casseren نقض حکم فرجام خواسته )یعنی حکمی که از آن نزد دیوانعالی کشور تجد نظرید خواسته شده است( Cautie یاد آوری حق سکوت متهم) به وی هنگام دستگیری( Cessie / cederen/ assignatie / assignatio انتقال طلب ( هرکس بدون موافقت بدهکار میتواند طلب خود را بدیگری منتقل کند( Claim toewijzen/inwilligen # afwijzen/verwerpen قبول ادعا# رد ادعا ( بوسیله دادگاه( Comparitie van partijen جلسه مقدماتی ( که دادگاه معموالبعد از تبادل لوایح اولیه در رسیدگی مدنی برای اخذ توضیح و سعی درسازش تشککیل می دهد( Conclusie van advocaat-generaal ( A-G) نظر مشورتی دادستان دیوانعالی کشور به قضات در خصوص قبول یا رد فرجام Conclusie van antwoord Page 7 of 32

8 الیحه دفاعیه ( اولین الیحه در پاسخ به داخ واردینگ در امور مدنی( Conservatoir beslag ضبط مال برای تامین خواسته این کار قبل از صدور حکم نهائی و اجرای آن صورت میگیرد. مقصود از این اقدام اینست که از اینکه طرف دعوی در صدد فروش اموال خود برای اجرا نکردن حکمی که ممکن است به زیان او صادر شود بر آید جلوگیری بعمل آید. چنانچه ادعای خواهان مردود اعالم شود از این اموال رفع توقیف می شود. Constitutioneel recht حقوق اساسی ( نه قانون اساسی( Consument#leverancier مصرف کننده ( درمقابل فروشندگان کاال و عرضه کنندگان خدمات از حقوق ویژه ای برخورداراست(#عرضه کننده کاال یا خدمات حقوق مصرف کنندگان Consumentenrecht Consummatie van het huwelijk / consummeren van het huwelijk م واق ع ه ( نزدیکی کردن بعد از ازدواج که شرط کمال عقد نکاح است. قبل از این مرحله نکاح حالت ناقص دارد کما اینکه برابر قانون ایران چنانچه طالق قبل از این عمل واقع شود و زن باصطالح "منکوحه غیر مدخوله" باشد تنها استحقاق نیمی از مهر را دارد.( C.q (Casu quo) این یا آن ( هوشنگ c.q پرویز که م راد در وهله اول هوشنگ است برخالف hetzij که هردو یکسان مورد نظر است.( مدیر تصفیه Curator/bewindvoerder D. Dader مرتکب جرم ( این عنوان شامل این عناوین می باشد: مباشر: کسی که شخصا مرتکب جرم می شود شریک جرم: بیش از یکنفری که شخصا مرتکب جرم میشوند و معاون جرم: کسی که مرتکب را تشویق و تحریک به ارتکاب جرم کرده یا وسایل الزم را برای ارتکاب جرم در اختیار او قرارداده است(. Dagvaarding دادخواست )دادخواست در ایران وسیله مامور اجرا که کارمند دولت است ابالغ میشود. در هلند د روارد ر که مستقل است و برای خود کار می کند دادخواست را ابالغ میکند. مندرجات آنچه را که به این نام ابالغ میشودتماما وکیل خواهان مینویسد(/ کیفرخواست ( درخواست مجازات برای متهم از دادگاه وسیله دادیار Derdenbeding/beding ten behoeve van een derde تعهد بنفع شخص ثالث ( به نفع شخص ثالث با دیگری توافق توان کرد اما نه به زیان او( Derdenverzet اعتراض شخص ثالث )کسی که متوجه می شود حکمی دردعوائی بین اشخاص دیگر صادر شده است که به زیان اوست میتواند بدان اعتراض کند. آنگاه دعوی درتباط با این شخص ثالث رسیدگی میشود(. عمل مجرمانه توقیف اموال بدهکار نزد شخص ثالث Delict Derdenbeslag Descente معاینه محل ( قاضی از محل برای کشف حقیقت بازدید می کند( کارشناس حسب درخواست Deskundige Desgevraagd Deugdelijk موجه ( وصف الزم برای استدال مقانات اداری در رسیدگی به اعتراضات( Deurwaarder/gerechtsdeurwaarder دادورز/مامور ابالغ/مامور اجرای دادگستری Page 8 of 32

9 Diefstal Direct opeisbaar Dividend / dividenden سرقت ع ندالمطالبه سود سهام Echtscheidingsconvenant موافقتنامه برای طالق ( در این موافقتنامه زن و شوهر آمادگی خود را برای جدائی از هم اعالم میدارند و تکبف اموال و نگهداری اطفال را تعیین می کنند و دادگاه بر آن اساس حکم صادر میکند( U Edelachtbare ) UEA( عالیجناب ( عنوان خطاب قضات( Doodslag قتل عمد بدون سبق تصمیم ( این تصمیم خلق الساعه ای است که فردی در اثر عصانیت حسادت و غیره به کشتن دیگری می گیرد.( Draagkracht#behoefte توانائی پرداخت/ نیاز مالی ( دو عامل مؤثر در تعیین اینکه پس از طالق کدامیک از زوجین باید به دیگری نفقه بپردازد( Dupliek باز دفاع )الیحه ای که خوانده دعوی در رسیدگی مدنی در پاسخ به جواب خواهان به الیحه دفاعیه خود می دهد(. Duurzame ontwrichting عدم امکان سازش )بین زوجین شرطی که برای صدور حکم طالق در هلند و گواهی برای اجرای صیغه طالق در ایران الزم است ) Dwangsom وجه الضمان تاخیر در اجرای حکم ( دادگاه برای اجبار شخص محکوم) محکو علیه( به اجرای حکم محکوم به در حکم می گوید محکوم علیه برای هر روز تاخیر در اجرای حکم باید فالن مبلغ بپردازد(. Dwingend recht/regelend recht قوانین امری/قوانین تفسیری) قوانینی که تراضی خالف آنها ممکن نیست/قوانینی که تراضی خالف آنها ممکن است( Dwingende bewijs kracht اثر اثباتی الزام آور ( قاضی نمی تواند به دلیلی که چنین اعتباری دارد ترتیب اثر ندهد مانند سند رسمی( سوگند یا قول شرف دادرسی در مرحله نخستیین Eed of beloofte Eerste aanleg Enkelvoudige kamer# meervoudige kamer (MK) دادگاه دارای یک قاضی/دادگاه دارای چند قاضی Eerste instantie (eerste aanleg) دادگاه نخستین ( این دادگاه در هلند همان ر خت بانک است(. EHRM دادگاه ارو پایی حقوق بشر ( این دادگاه که بموجب معاهده بوجود آمده است و در استراسبورگ فرانسه می باشد با دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که در لوگزامبورگ است اشتباه نشود(. Eis# verweer ادعا یا دعوی) در امور مدنی( و 0( مجازات مورد در خواست دادستان در کیفرخواست ( در امور کیفری(/دفاع Eisen van een geode procedure اصول دادرسی منصفانه Eiser/ Eisende parti# Gedaagde خواهان ( شخصی که با دادن داخ واردینگ ادعائی را علیه دیگری که خوانده نامیده میشود طرح میکند.(# خوانده ( کسی که دعوی علیه او اقامه می شود(. E. Page 9 of 32 Eiseres خواهان ( خانم یا یک شرکت(

10 جلسه استماع شهود) در دادگاه( وارث/و راث Enquête Erfgenaam/ Erfgenamen Erfgenaam vanwege plaatsvervulling وراث بسمت قائم مقامی ( مانند نوه که در شرایطی در صورت نبود پدر از پدر بزرگ ارث میبرد(. م و ر ث Erflater Erfpacht حق انتفاع از زمین ( برای بهرمند شدن از این حق باید بمالک اجاره پرداخت شود( Europese verordening قانون اتحادیه اروپا ( مصوبات اتحادیه اروپا که برای تمام اعضاء اتحادیه اروپا الزم االتباع است و بر قوانین داخلی مقدم است. معادل آن در زبان انگلیسی این کلمه است: )REGULATION توقیف اموال برای اجرای حکم این کار هنگامی صورت می گیرد که حکم دادگاه نهائی و قابل اجرا شده باشد و شخص محکوم شده ( محکوم علیه( از پرداخت وجه حکم ( محکوم به( امتناع می کند. در این حالت وجوه نقد او بمبلغی که مورد حکم واقع شده توقیف و برداشت میشود درصورتیکه وجه نقد موجود تکافوی پرداخت محکوم به را ننماید اموال او هم توقیف می شود تا از محل حراج آنها محکو به پرداخت شود. Exploot/exploit اوراق قضائی ( مانند داخ واردینگف دستور ضبط اموال و احکام که توسط دورواردر ابالغ می شود( ورشکستگی شرح واقعیات F. Faillissement/schuldsaneering Feiten ( در حکم ) Forensisch onderzoek کشف علمی جرائم ( مانند انگشت نگاری و آزمایشات دی- ا ن-ا ( Erven ارث بردن Forum دادگاه EVRM معاهده اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی Fouilleren تفتیش بدنی Executie van een uitspraak اجرای حکم ( در هلند حکم بوسیله deurwaarder و در ایران توسط دایره اجرای احکام بمورد اجرا گذارده می شود(. Ex aequo et bono حل و فصل کدخدا منشی دعوی )بر اساس احساس عدالتخواهی قاضی یا داور و نه بر اساس قانون( Executeur testamentair وصی ( شخصی را که یکنفر تعیین میکند که بعد از مرگ اموال او را تقسیم کند یا برخی اموروی را اداره کند( Executoriaal beslag Fourneren تسلیم پرونده تشکیل شده در مرحله پائین تر )به دادگاه خ رختس ه ف یا ه خ راد برای صدور حکم در آن مرجع( شناسنامه Geboorteakte G. Gedaagde/verweerder خوانده ( یعنی کسی که ادعائی با درخواستی علیه او طرح میشود( Gedragsregels Page 10 of 32

11 پدر یا مادر و یک خط دیگر از آندو بیکدیگر برقرارمیشود اقربای درجه 0 هستند( قواعد انضباطی ( صاحبان حرف خاص چون وکال پزشکان و سردفتران( Geïntimeerde/gedaagde in hoger beroep تجدید نظر خوانده /پزوهشخوانده ( کسی که تجدید نظر خواه یا پژوهشخواه علیه او در دادگاه استان یا خ ر ختس ه ف در خواست تجدید نظر یا پزوهش از حکم دادگاه نخستین میکند( Gelaedeerde متضرر از عمل خالف قانون ( مانند کسی که اتومبیلش بدلیل تقصیر دیگری خسارت دیده است. این تقصیر را در هلندی " ا ن ر خت ماتیخ داد" ( ماده 560 کتاب ششم قانون مدنی هلند( و در فارسی "ضمان قهری" میگویند )ماده 723 قانون مدنی ایران( Geldleningsovereenkomst عقد قرض ( قرض دهنده را م قر ض و قرض گیرنده را م قتر ض می گویند( زندانی Gedetineerde Geïntimeerde Page 11 of 32 تجدید نظر خوانده Gemachtigde of gevolmachtigde وکیل ( منظور از این عنوان وکیل دادگستری نیست. مراد هرشخصی است )موکل( که دیگری به او اختیار میدهد کاری را بوکالت از طرف وی انجام دهد مانند فروش ملک. این وکیل درهلند در دادگاه کانتون و دادگاههای اداری هم میتواند دفاع کند اما در سایر دادگاه وکیل باید وکیل دادگستری ( ادو کات( باشد. این کار در ایران در هیچیک از دادگاها میسر نیست مگر وکالت از سوی خویشاوندان تا درجه معینی از قرابت بشرط داشتن معلومات حقوقی )وکیل اتفاقی( Gemeenschappelijk eigendom / medeëigendom مالکیت مشاع ( مالکیت بیش از یکنفر در تمامی اجزاء یک مال بطور مشترک( Gemeenschappelijke voorouder جامع نسب ( برای مثال حامع نسب برادر و خواهر پدرو مادر است و چون ارتباط نسبی آنان با کشیدن یک خط به Gemeenschappelijke vreemde nationaliteit van partijen تابعیت خارجی مشترک طرفین ( برای مثال تابعیت ایرانی در هلند( مستد اال Gemotiveerd Geopposeerde/tegenpartij/wederpartij طرف مقابل )تنها در رسیدگی مدنی بکار میرود. در رسیدگی کیفری به دادستان یا متهم "طرف مقابل" نمی گویند(. Gerecht دادگاه ( بمعنی مطلق دادگاه قطع نظر از درجه آن اعم از دادگاه نخستین تجدید نظر یا دیوانعالی کشور( Gerechterlijke voorondezoek تحقیقات مقدماتی ( در امور کیفری بعد از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه( مجتمع قضائی Gerechtsgebouw Gerechtshof/hof/hoven دادگاه تجدید نظر/ دادگاه پژوهش/ دادگاه استیناف/ دادگاه استان Gerekestreerde/ verweerder/gerekwestreetde/gerequest reerde خوانده )در رسیدگی های مدنی که با در خواست شروع میشود نه با داخ فاردینگ مانند درخواست طالق( م ح ق محل نزاع ( در حکم( اختالف/دعوا Gerechtigd Geschil

12 Geschillenbeslechting رسیدگی به دعوی Geschillencommissie کمیسیون حل اختالف Geestelijke vermogens قوای د ماغی Getuige/getuigen شاهد یا گواه/شهود یا شهادت دادن Getuige à charge شاهد دادستان ( که علیه متهم شهادت می دهد( درجات قرابت )برای مثال فرزندان نسبت به والدین اقربای درجه 5 و برادر و خواهر نسبت به هم اقربای درجه 0 هستند(. Graad van verwantschap tussen personen in rechte lijn'# in de zijlijn' درجه قرابت در خط عمودی ( اعم از صعودی و نزولی مانند پدر پسر نوه و...(# در خط اطراف ( خواهر برادرو...( Grief ایراد به حکم تجدید نظر خواسته )هریک از ایرادات به حکم دادگاه نخستین در دادگاه تجدید نظر جداگانه تحت این عنوان با ذکر شماره ترتیبی شرح داده میشود.( Getuige à decharge شاهد متهم ( که معموال به نفع متهم شهادت می دهد( Griffier منشی دادگاه Getuigenis شهادت/گواهی Griffierecht هزینه دادرسی Getuigenverhoor جلسه استماع شهود Grondwet قانون اسا سی Gevangenishouding توقیف احتیاطی بدستور دادگاه ( این حبس قبل از صدور حکم محکومیت است. قبل از این متهم بدستور پلیس قضائی دادیار و ر ختر ک میساریس برای جلوگیری از فرار در توقیف احتیاطی میماند. در هلند متهم بیش از 526 روز تا زمان محاکمه دادکاه نباید در توقیف احتیاطی بسر ببرد.( عرف و عادت Gewonten en gebruiken Gewone verblijfplaats اقامتگاه حقیقی یا اختیاری Gezag/voogd ولی ( پدر و جد پدری در ایرا و پدرو مادر در هلند خود بخود اختیاراداره امور طفل نابالغ را دارند و بدین دلیل آنان را ولی قهری مینامند(/قیم ( وسیله دادگاه برای اطفال بی سرپرست یا هنگامیکه پدر و مادر صالح به نگهداری فرزند نیستند تعیین میشود(. Grondslag مبنا/پایه/اساس ( یک حکم یا در خواست( Groepen wettelijke erfgenamen طبقات ارث Grosse رونوشت م ص د ق حکم دادگاه ( اصل حکم که بامضاء قاضی میرسد در دادگاه باقی میماند(. H. Handelingsbekwaamheid اهلیت انجام معامله ( بعد از رسیدن به 51 سال تمام و در صورت سالمت عقل ایجاد میشود( Handelsrecht حقوق تجارت Graden Page 12 of 32

13 Hechtenis/preventie hechtenis/inbewaringstelling/inverzeke ringstelling توقیف احتیاطی )برای جلوگیری از فرار متهم قبل از محاکمه او در دادگاه( Handelsnaam/merk نام/عالمت تجاری ( که ثبت شده است و تنها کسی که این نام با عالمت بنام اوبه ثبت رسیده است حق استفاده از آن را دارد( Herziening اعاده دادرسی ( در امور کیفری هنگامی که متهم بنا به یک حکم نهائی محکوم می شود اما بعد از محکومیت ادله ای دال بر بیگناهی او یافت میشود. از جمله اینکه معلوم میشود فردی که او بدلیل بقتل رساندن وی محکوم شده زنده است.( Herroeping van vonnis ابطال حکم ( از جمله بدلیل جعل و تزویر ذینفع( مال مرهونه Het onderpand/het onderzette دادستان/ مدعی العموم ( زیر دست دادستان هر شهرستان تعدا د زیادی دادیار کار میکنند که بدانان officier van justitie گفته می شود. اینان در محاکم برای قرائت کیفرخواست و دفاع از آن علیه متهم در دادگاه حاضر میشوند.( بازداشتگاه موقت Huis van Bewaring Huisvredebreuk تجاوز به حریم مسکن غیر )جرم ورود غیر مجاز بمنزل دیگری و امتناع از خروج فوری علیرغم تذکر صاحب منزل(. Huiszoeking-huiszoekingsbevel تفتیش منزل ( برای کشف آالت و ادوات ارتکاب جرم( دستور تفتیش منزل Hulpofficier van justitie پلیس قضائی) در کالنتری که اختیار توقیف متهم را در جرائم سنگین تا سه روز برای انجام تحقیقات دارد.( Hoge Raad der Nederlanden دیوانعالی کشور ( باالترین و آخرین مرحله رسیدگی است و تنها به این موضوع رسیدگی میکند که آیا دادگاه پائین تر یا تالی قانون را رعایت کرده است یا خیر نه اینکه آیا دالیل برای صدور حکم کافی بوده است یا نه( Huurprijs Huurder/verhuurder اجاره بها/مال االجاره مستاجر/موجر Hoofdelijk aansprakelijkheid مسؤلیت تضامنی ( وقتی بیش از بکنفر به پرداخت وجه یا انجام کاری محکوم میشوند و محکوم له میتواند انجام تعهد را از هریک از آنان بتنهائی خواستار شود.( Hoofdsstraffen#bijkomende straffen مجازات اصلی#مجازات تبعی ( مجازات اصلی از قبیل حبس یا جزای نقدی است. مجازات تبعی پس از تحمل کیفر اصلی محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است تا مدت معین مانند حق اقامت در جایی یا اشتغال به بعضی از مشاغل دولتی.( Hoofdofficier van Justitie/openbare aanklager عقد اجاره/اجاره نامه قباله ازدواج/قباله نکاح Huurovereenkomst Huwelijksakte Huwelijksgoederen- register دفتر ثبت اموال مستقل زوجین ( در این دفتر که نزد منشی دادگاه شهرستان محل ازدواج موجود است تمام ازدواج هائی که بر اساس استقالل اموال زن و شوهر انجام شده است ثبت می گردد. مامورین اجرا قبل از توقیف اموال یک زن و شوهر این دفتر را بررسی می کنند تا ببینند که آیا تنها اموال زن یا شوهر بدهکار را می توانند توقیف کنند یا هر دو را( Page 13 of 32

14 Huwelijsksvermogensregime نظام حاکم بر دارایی زن و شوهر Huwelijks voorwaarden#gemeenschap van goederen ازدواج بر اساس رژیم استقالل اموال#ازدواج بر اساس رژیم اشترک اموال ( چنانچه زوجین فبل از ازدواج سند رسمی دایر بر استقالل اموال تنظیم نکنند بعد از ازدواج به حکم قانون تابع رژیم اشترک اموال خواهند شد بدین معنی که بدهی و طلب هریک بدهی و طلب دیگری هم محسوب می شود(. Hypotheeknemer/Pandhouder / Pandnemer #Pandgever Hypotheekhouder/ مرتهن ( وام دهنده که مالی را بعنوان وثیقه وام گرو میگیرد(# راهن ( کسی که مالی را برای اخذ وام نزد قرض دهنده گرو میگذارد(. I. Immateriële schade/smartengeld # Materiële schade خسارت معنوی) مانند تالمات روحی ناشی از یک عمل خالف قانون(# خسارات مادی ( از دست رفتن اموال پول و منافع مالی.( وصول مطالبات ما نحن فیه/در قض یه حاضر Incasso / incasseren /inning In casu In het midden laten مفتوح یامراعا گذاشتن امری ( بال تصمیم رها کردن موضوعی تا بعد اا بدان پرداخته شود( Incest زنای با محارم ( مانند پدر و فرزند و خواهرو برادر( beroep) (principal را نزدیک پایان این مهلت بکند طرف مقابل هم حق خواهد داشت به تبع اواز حکم بنا به جهات دیگری بنفع خود درخواست تجدید نظر کند هرچند مهلت سه ماهه تجدید نظر بپایان رسیده باشد.( Indeplaatsstelling / indeplaatsstellen انتقال اجاره م لک ( به خریدار جدید کسب و پیشه( شروع به کار Indiensttreding Indirect bewijs/ Aanwijzingen قراین و ا مارت ( نشانه هادی که داللت بر وقوع امری میکند اما ادله مستقیم چون اقرار و سند نیستند( ] به دادگاه تسلیم کردن In het geding brengen Ingebrekestelling / in gebreke stellen اخطار نقض تعهد ( این اخطار برابر قانون قبل ار طرح دعوی الزامی است.( In het ongelijk gestelde partij # In het gelijk gestelde partij دادباخته# دادبرده Ingevolge/ Krachtens/ Op de voet van/volgens حسب/طبق/بموجب In kracht van gewijsde gegane uitspraak حکم اعتبار امر مختوم یافته ( یعنی حکمی که دیگر نمی توان از آن به دادگاه شکایت کرد و باید اجرا شود(. In natura # in een geldsom مثلی# قیمی ( در خصوص جبران خسارت گفته می شود در مورد اول عین و در مورد دوم قیمت مال باید پرداخت شود( Incidenteel appél of beroep # principal In rechte verschijnen/optreden beroep حق استماع در دادگاه ( بعنوان مثال کودک یا دیوانه حق تجدید نظر تبعی # تجدید نظر اصلی در هلند طرف طرح دعوا یا دفاع در دادگاه را ندارد.( ناراضی از حکم دادگاه نخستین 7 ماه مهلت دارد که به دادگاه باالتر مراجعه کند. چنانچه او این کار را In rechte/in feite Page 14 of 32

15 از نظر حقوقی/از نظر عملی Insolventie توقف از تادیه دیون ( مرحله ای که تاجر توانائی پرداخت دیون خود را ندارد. حالتی که متعاقبا منجر به اعالم ورشکستگی میشود.( Intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten مالکیت معنوی ( مانند حقوق ناشی از تالیفات نام و عالئم تجاری( Intrekking aanbod / aanbod intrekken استرداد ایجاب معامله ( چنانچه کسی پیشنهاد انجام معامله ای را بنماید و طرف دیگر آن را قبول کند تعهد ایجاد میشود مگر اینکه ایجاب کننده آن را قبل از قبول مسترد کند.( J. Jurisprudentie /antecedenten / precedenten رویه قضائی/پیشینه قضائی ( احکام قبلی دادگاهها در موارد مشابه. آنچه دادگاه ها قبال تصمیم گرفته اند بر خالف نظام قضائی انگلیس و آمریکا در هلند و ایران برای قاضی که در آینده بمورد مشابهی رسیدگی میکند الزم االت باع نیست اما این احکام خاصه آراء دیوانعالی کشور اثر اقناعی فراوان دارد.( Jurist حقوقدان ( به کسی گفته میشود که تحصیالت حقوقی دارد در عین حال ممکن است پروانه وکالت نداشته باشد.( Justitiabele rechtzoekende/ procespartijen اصحاب دعوی ( تمامی افرادی که در یک دعوای مدنی مشارکت دارند.( Justitiële Documentatiedienst/Strafregister اداره سجل قضائی ( سوایق کیفری اشخاص در این اداره نگهداری میشود و در مواردی برای احراز اینکه فی المثل مجرم سابقه کیفری دارد یا نه یا برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه مورد استفاده قرار میگیرد.( K. Kamer--civiele kamer شعبه )دادگاه(. در هلند گفته میشود برای مثال: " دادگاه استان آرنهم بخش حقوق مدنی شعبه اول دادگاه مدنی Kamer van koophandel(kvk) اداره ثبت شرکت ها Kantonrechter قاضی دادگاه بخش. این دادگاه در حال حاضر بخشی است از دادکاه نخستین ( ر خت بانک (. صالحیت ذاتی آن عبارتست از رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ یورو دعاوی ناشی از قراردار کار و اجاره. Kaveling van de erfenis / kavelen van de erfenis تقسیم ترکه بوسیله دادگاه )هنگامی است که ورثه در باره نحوه تقسیم ارث بتوافق نمی رسند و در نتیجه دادگاه تصمیم میگیرد.( جوهر دعوا ( اصل مطلب( نفقه فرزند کمک معاش فرزند قاضی دادگاه اطفال سهم االرث فرزند Kern van het geschil Kindralimentatie Kinderbijslag Kinderrechter Kindsdeel. Koop verkoper--koper عقد بیع بایع--مشتری Kort geding# bodemprocedure دادرسی فوری این دادگاه در مواردی که رسیدگی فوری به امری الزم است به شکایات رسیدگی میکند. دستورات فوری که این دادگاه صادر میکند مجددا در دادگاههای Page 15 of 32

16 معمولی )ب د م پ ر س دور (قابل طرح است# رسیدگی عادی غیر فوری دادگاه(. رسیدگی دادگاه ( M. نفقه Kosten van levenonderhoud/ Partenerbijdrage/Onderhoudsbijdrage/Alimenbtatie Kosten rechtens خسارت دادرسی ( حق الوکاله و هزینه دادرسی( Kracht van gewijsde اعتبار امر مختوم حکمی دارای اعتبار امر مختوم است که موضوع آن مجددا وسیله خود آن دادگاه یا دادگاههای باالتر قابل رسیدگی مجدد نبوده در نتیجه حکم قابل اجرباشد. Kwijtschelding/ kwijtschelden ا براء ذمه ( موافقت طلبکار با نگرفتن طلب از بدهکار یا بری الذمه کردن او بهر دلیل( L. Laster ا فترا )متهم کردن فردی به ارتکاب جرمی به دروغ( Legalisatie/waarmerken تصدیق امضاء/ گواهی م ص د ق Legitieme portie / wettelijk erfdeel سهم االرث قهری فرزندان ( غیر قابل انتقال از طریق وصیت( Legitimaris/(mv.)legitimarissen وارث قانونی آسیب جسمانی تصمیم فوری دادسرا Letsel Lip-op-stuk/ snelrecht برای تعقیب مجرم Litispendentie تعلیق رسیدگی ( بدلیل طرح مقدم دعوی در محکمه دیگر( Maatregel اقدام تامینی ( در امور کیفری مانند نگاهداری محکوم علیه درآسایشگاههای روانی ) مشارکت مدنی ( فاقد شخصیت حقوقی( Maatschap Machtigen وکالت دادن( معموال وکالت دادن به شخصی غیر از وکیل دادگستری( Machtiging /Volmacht وکات-نیابت )اختیاری که معموال به غیر وکیل دادگستری داده می شود( قضات میانجیگری Magistratuur Mediation/ bemiddeling Meerderjarig/minderjarig کبیر)کسی که بسن ک بر یعنی 51 سال تمام رسیده است(/ صغیر ( کسی در سن ص غر بسر می برد یعنی هنوز 51 سال تمام ندارد.( شهادت کذب Meineed Memorie van Antwoord الیحه جوابیه )در رسیدگی دادگاه تجدید نظر( Memorie van Grieven الیحه تجدید نظر )این الیحه بعد از ابالغ داخ واردینگ تجدید نظر در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود و ایرادات حکم دادگاه نخستین یک بیک در آن تشریح می گردد.( Militaire kamer شعبه دادرسی ارتش ( در بخش کیفری دادگاه( Page 16 of 32

17 Minuut اصل حکم ( که بامضاء قاضی و منشی دادگاه رسیده است و در دادگاه باقی میماند و آز آن به طرفین دعوی رونوشت مصدق داده میشود(. Misdrijf ج رم/بزه ( به جرائمی سنگین تر از جرائم خالفی اطالق میشود(. Misdrijven tegen de openbare orde جرائم علیه نظم عمومی Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid جرائم بر ضد آزادي اشخاص Misdrijven tegen de veiligheid van de staat جرائم ضد امنیت کشور Misdrijven tegen de zeden/zedenzaken/zedendelicten جرائم منافی عفت Mishandling ایراد ضرب و جرح )کتک زدن یا زخمی کردن( Moord قتل با س بق تصمیم در اینجا تصمیم به قتل خلق الساعه در نتیجه عصبانیت و امثالهم اتخاذ نمی شود بلکه مرتکب از قبل عزم به کشتن مجنی علیه میکند و سپس این تصمیم را بمورد اجرا میگذارد. مجازات این نوع قتل حبس ابد است حال آنکه حد اکثر کیفر قتل بدون سبق تصمیم پانزده سال زندان است. Motivering اسباب موجهه حکم ( استدالل دادگاه برای توجیه تصمیم خود( وسیله نقلیه موتوری Motorrijtuig N. Naar de omstandigheden van het geval بنا باقتضای مورد بازماندگان انجام تعهد Nabestaanden Nakoming / nakomen ( van verbintenissen) Nalaten # doen ترک فعل ( مانند کمک نکردن بمصدومین حوادث که در هلند جرم است( # فعل Nalatenschap / erfenis مات ر ک/میراث ( اموالی که شخص بعد از فوت از خود بجای میگذارد( قصور ( در انجام تعهد( بازرسی کل کشور Nalatigheid Nationale ombudsman Natuurlijke verbintenis / verplichting uit moraal en fatsoen دین طبیعی ( بدهی که بعلت شمول مرور زمان قابل مطالبه نیست( Nietigverklaring / nietig verklaren اعالم بطالن )اعم از اینستکه دادگاه باالتر حکم دادگاه پائین تر را باطل اعالم کند یا دادگاه جزا کیفرخواست دادستان را محکوم به بطالن بداند یا هر عمل حقوقی دیگر باطل اعالم شود. Niet in geschil/ Niet in het geding zijn محل ااختالف یا نزاع نبودن Niet-ontvankelijk غیر قابل استماع ( دادگاه بدلیل عدم رعایت تشریفات یا مواعد دادرسی دعوی را بدون رسیدگی به ماهیت مردود Page 17 of 32

18 اعالم میکند. همین امر در باره کیفرخواست دادستان که دالیل مورد استناد بدون رعایت قواعد دادرسی کیفری تحصیل شده باشد صادق است(. Non-appel-verklaring گواهی عدم تجدید نظر خواهی ( از دادگاه تجدید نظر گرفته می شود تا معلوم گردد طرف مقابل ظرف سه ماه از حکم دادگاه نخستین درخواست تجدید نظر نکرده و در نتیجه حکم دادگاه اول قطعی و قابل اجرا شده است(. Non-refoulment منع استرداد پناهنده بدلیل مخاطرات در کشور خود Noodweer / wettige zelfverdediging دفاع مشروع )ارتکاب عملی مجرمانه که چون درمقام دفاع از جان حیثیت با مال خود و دیگری صورت میگیرد جرم و قابل مجازات نیست. سند محضری-سند رسمی سردفتر اسناد رسمی Notariële akte Notaris اقامتگاه قانونی Officier van justitie/openbare aanklager دادیار/ معاون دادستان یا مدعی العموم ( در دادسرای هر شهرستان یک دادستان وجود دارد که باو فی المثل می گویند "دادستان اوترخت"یا "رئیس دادسرای اوترخت". زیر دست این دادستان تعداد زیادی "دادیار" کار می کند که از جانب او عمل میکنند. Omgangsregeling ترتیب دیدن اطفال ( بین والدین مطلقه( جرم ارتشاء Omkoping / omkopen OM/Openbaar Ministerie/parket دادسرا) سازمان مسؤل هدایت مامورین انتظامی در تعقیب جرائم و درخواست مجازات برای متهمان از دادگاه( Onderbewindstelling تعیین امین ( برای اداره اموال اشخاصی که خود قادر به ادره آنها نیستند( Onderbouwen مستند کردن حسب توافق بعدی N.t.b. /. N.o.t.kأ ی Onderbouwing gronden مبانی توجیهی ( در خواست یا اعتراض( Notulen / notuleren شرح مذاکرات ( مجامع و انجمن ها( Ondercuratelestelling / onder curatele stellen تعیین قیم ( برای تصدی کارهای فردی که به سن کبر رسیده است اما بعلت نقص جسمی یا روحی قادر به اداره امور مالی خود نیست(. سند عادی دعوای حاضر م حق به دریافت نفقه Novum مدرک جدید ( که می تواند موجب تجدید رسیدگی شود ) NV (naamloze vennootschap) شرکت بی نام ( شرکت های بزرگی چون بانک آب ا ن امرو یا کاپ ا ن که سهام آنها بنام کسی نیست بلکه چون اسکناس است که دارنده صاحب آن است و در بازار بورس خرید و فروش می شود.( O. Objectieve# Subjectieve عینی # ذهنی Officiële woonplaats / domicilie Page 18 of 32 Onderhandse akte Ondehavige geschil Onderhoudsgerchtigde

19 اموال غیر منقول# اموال منقول Ontbinding/ ontbindende clausule فسخ قرارداد /حق فسخ Onderneemer Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Page 19 of 32 پیمانکار Ondertoezichtstelling (OTS) /onder toezicht stellen سلب والیت والدین از کودک و قراردادن او تحت سرپرستی قیم Ondertrouw/huwelijksaangifte تسلیم اوراق الزم به شهرداری برای ثبت قصد ازدواج ( دو هفته قبل از نکاح ) Onder voorbehoud van alle rechten / onder voorbehoud van rechten با حفظ تمامی حقوق ( زمانی گفته میشو که عملی ممکن است بنوعی داللت بر انصراف از حقی داشته باشد ) مؤسسات آموزشی اعاده به وضع سابق Onderwijsinstellingen Ongedaanmaking Onherroepelijk بالعزل/قطعی )اصطالح اول در باره وکالت بکار میرود و بدین معنی است که موکل حق عزل وکیل را از خوذ سلب میکند. دومی در باره احکام دادگاهااستفاده می شود و مراد از آن اینست که حکم قابل تجدید نظر خواهی نیست. Onrechtmatige daad (OD) ضمان قهری/شبه جرم ( خسارت غیر عمدی که کسی در اثر بی احتیاطی به دیگری وارد می کند مانند تصادفات رانندگی ) Ongerechtvaardigde verrijking/ ongerechtvaardigd verrijken مالئت بالجهت ( مستفید شدن از کار یا مال دیگری به زیان او بدون اینکه مبنای قانونی قراردادی یا عرفی برای آن وجود داشته باشد. در نییجه شخصی که از این رهگذر بهرمند شده است باید معادل سود حاصله و زیان وارده به طرف دیگر را باو بپردازد ) Onroerend goed / onroerende zaak # roerende goed / roerende zaak Ontbinding van rechtspersonen انحالل شرکت فسخ نکاح/ طالق محروم از ارث Ontbinding van het huwelijk/echtscheiding Onterfde ( de) Onterven en de legitieme portie محروم کردن فرزندان از ارث ( برابر قانون هاند تا نیمی از سهم االرث قانونی مجاز است. در ایران از سهم االرث وراث قانونی از طریق وصیت به ثلث مال برای غیر وراث بطور یکسان کاسته میشود.( انکار # اقرار Ontkenning# bekentenis Ontoerekeningsvatbaar / niettoerekenbaar/ontoerekenbaar غیر قابل انتساب )عمل مجرمانه ای که بدلیل فقد سالمت روانی از نظر حقوقی قابل انتساب به مرتکب نیست و در نتیجه او قابل مجازات نمی باشد(. حکم تخلیه Ontruimingsbevel Ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) معافیت از مسؤلیت کیفری ( این بحالتی گفته میشود که دادگاه ارتکاب جرم را محرز میداند لیکن مرتکب را بعلت جنون یا بدیل اینکه جرم در مقام دفاع مشروع واقع شده قابل مجازات نمیداند. Ontslagvergoeding / beëindigingsvergoeding مزایای پایان کار ( در هلند و ایران بکماه حقوق در ازاء هرسال سابقه کار است.(

20 Ontslag op staande voet / stante pede ontslag اخراج فوری کارگر ( حق کارفرما در صورتی که کارگر مرتکب خطای بزرگی شده باشد.( Ontslag van rechtsvervolging منع تعقیب کیفری) باوجود ارتکاب جرم بعلت دفاع مشروع و نظایر آن(. جرم منافی عفت Ontucht اختیار دادسرا ( در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرم( واخواه احضار کردن ( معترض به حکم غیابی ) Opposant Oproeping / oproepen Opsporinsonderzoek--opsporinsfase تحقیقات مقدماتی برای کشف و تعقیب جرائم--مرحله تحقیقات مقدماتی برای کشف و تعقیب جرائم Ontvoering / kidnapping جرم آدم ربائی Opzet / dolus قصدمجرمانه Onvoorwaardelijke straf مجازات غیر معلق Orde van advocaten کانون وکال Ontwricht عدم امکان سازش ( شرط صدور طالق است.با صفت duurzaam همراه است.( Ontzeggingrijbevoegdheid/rijbevoegdh eid ontzeggen ضبط گواهینامه رانندگی Onverschuldigde betaling / onverschuldigd betalen پرداخت به کسی بدون مقروض بودن به وی/ ایفاء ناروا ( دریافت کننده چنین وجهی مکلف باسترداد آنست.( Onvoorwaardelijke straf مجازات غیر معلق )که باید پس از قطعیت حکم باالفاصله اجرا شود( والیت قهری والدین عقد/قرارداد Ouderlijk gezag Overeenkomst Overeenkomst onder opschorsende voorwaarden عقد معلق ( قراردادی که انعقاد آن منوط به انجام شرایطی است( Overeenkomst van goederenvervoer قرارداد حمل و نقل کاال مزاحمت Overlast Opbiechten اعتراف یا اقرار کردن )در امور کیفری( Overledene متوفی Opleggen Oplichting Opportuniteitsbeginsel Page 20 of 32 وضع کردن کالهبرداری ( مجازات ) Overlegging van de boekhouding ابراز دفتر بازرگانی در دادگاه )بنا بدرخواست طرف مقابل در دعوی( Overeenkomsten op afstand

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Recht voor het middenkader op kantoor

Recht voor het middenkader op kantoor Recht voor het middenkader op kantoor antwoordenboek Mr T.P. den Uil T.P. den Uil, Waddinxveen Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag verveelvoudigd worden, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied 1 Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied...12 1.1. Inleiding...12 1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen...13

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

Mei 2013. Mr. H.A. Stein

Mei 2013. Mr. H.A. Stein Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013 -- 2 - I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Kroniek Burgerlijk procesrecht

Kroniek Burgerlijk procesrecht Rubriek Kroniek Burgerlijk procesrecht * kroniek 2010 deel I Inhoud deel I Algemene beginselen: Hoor en wederhoor, Varia» Arbitrage: Vernietiging, Erkenning en tenuitvoerlegging» Beslag» Bevoegdheid: Arbitrage,

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Algemene inleiding op het recht H1. Algemene begrippen betreffende het recht

Algemene inleiding op het recht H1. Algemene begrippen betreffende het recht Algemene inleiding op het recht H1. Algemene begrippen betreffende het recht 1.Definitie van het recht Verzameling van regels die de maatschappelijke ordening dienen te verzekeren Verplichtend door de

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel II Horizontale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Huwelijk Deel II Horizontale

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALING Artikel 1

ALGEMENE BEPALING Artikel 1 WET van 2 juni 1936, houdende vaststelling van het Surinaams Wetboek van Koophandel (G.B. 1936 no. 115), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1937 no. 121, G.B. 1944 no. 58,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) *

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * door DE AFDELING BURGERLIJK RECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN INHOUD Hoofdstuk I PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie