Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk

2 Index bldz Toelichting 3 Algemene Competenties: 1. Aanpassingsvermogen 5 2. Accuratesse 5 3. Analyserend vermogen 6 4. Anticiperen 6 5. Besluitvaardigheid 7 6. Delegatievermogen 7 7. Durf 8 8. Energie 8 9. Flexibiliteit Initiatief Innovatief handelen Integriteit Klantgerichtheid Leervermogen Luisteren Motiveren Netwerkvaardigheid Omgevingsbewustzijn Onafhankelijkheid Ontwikkelen medewerkers Oordeelsvorming Overtuigingskracht Plannen en Organiseren Prestatiemotivatie Resultaatgerichtheid Samenwerken Sensitiviteit (bestuurs) Sensitiviteit (interpersoonlijk) Sensitiviteit (organisatie) Stressbestendigheid Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling) Uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk) Vasthoudendheid Visie hebben Voortgangscontrole 22 Leidinggevende competenties: 36. Samenbindend leiderschap Individugericht aansturen Organisatiegericht aansturen 23 Competentiekompas 24 Waar vind ik wat? 25 5 juli

3 Toelichting op de gemeenschappelijke competentiewerktaal Voor u ligt de gemeenschappelijke competentiewerktaal Rijk. Deze werktaal is door een interdepartementale werkgroep in opdracht van de ICPO ontwikkeld ten behoeve van bovendepartementale activiteiten zoals het platform van de digitale arbeidsmarkt. Daarnaast kan de taal worden gebruikt bij het in interdepartementaal verband beschrijven van functiefamilies /-groepen zoals onder andere is gebeurd bij de inkoopfunctie en de auditfunctie. Uiteraard kan de taal goed worden gebruikt als referentietaal voor een evaluatie/ bijstelling van uw eigen competentietaal. Bij het opstellen van de functies in uw organisatie en de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers kunt u gewoon uw eigen taal blijven gebruiken. Indien u dat wilt is de gemeenschappelijke taal echter ook voor dit doel goed te gebruiken. De gedragsindicatoren zijn algemeen geformuleerd. Evenals in uw eigen taal dient u, leidinggevende en medewerker, samen nog vast te stellen wat dit concreet voor het functioneren in uw specifieke situatie betekent. Een competentie is het vermogen om een bepaald gedrag te vertonen. Daarom is de definitie beschreven in termen van kunnen, het vermogen om. of in staat zijn tot. Hoe u kunt waarnemen of betrokkene de competentie heeft, staat beschreven in de gedragsindicatoren. De gedragsindicatoren zijn dus beschrijvingen van waarneembaar gedrag. In de praktijk zijn deze gedragsindicatoren dan ook het belangrijkste. Gedrag is naast resultaat het enige dat wat u echt waarneemt. Gedrag zal dan ook de kern van het gesprek vormen. Naam en definitie van een competentie hebben vooral de functie om deze gedragsuitingen te clusteren De gedragsindicatoren worden pas echt herkenbaar en bruikbaar voor u en uw medewerkers als u ze naar uw eigen situatie vertaalt. competentie naam definitie algemene gedragsind specifieke gedragsind juli

4 Veel in gebruik zijnde competenties zijn eigenlijk samengestelde- of containercompetenties. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen. Verschillende gedragsvormen worden op deze manier onder één noemer gebracht en dat maakt het waarnemen en beoordelen lastiger. De gemeenschappelijke werktaal bestaat voor het grootste deel uit enkelvoudige competenties. Slechts indien daar onder andere vanwege algemeen spraakgebruik specifiek om wordt gevraagd, wordt gebruikgemaakt van samengestelde competenties. Dit is onder andere het geval bij Klantgerichtheid. Deze competentie komt in iedere competentietaal voor, maar bestaat eigenlijk uit de competenties luisteren, analyseren, intermenselijke sensitiviteit en wellicht samenwerken (samen met de klant de vraag helder krijgen en naar de meest ideale oplossing zoeken). Als u een competentie mist, kijk dan eerst of de gedragsindicatoren bij andere competenties van de gemeenschappelijke taal zijn terug te vinden. De competentietaal is een middel om met elkaar over gedrag te praten. Het doel is om goed en helder met elkaar te kunnen communiceren. De taal mag dan ook nooit het karakter krijgen van een harnas; je moet je er in kunnen bewegen zoals ook gedrag niet statisch is, maar beweegt. Om u bij het gebruik van de competentietaal te helpen zijn de competenties onderverdeeld in drie clusters. 1. Denken (intelligentie); 2. Voelen (emotie); 3. Actie (doen, kracht). Elke competentie heeft van alle drie wel iets, geen enkele is absoluut naar één cluster toe te delen. De indeling is dan ook gemaakt op basis van het overwegende karakter van de competentie. Achter de competentienaam is de categorie weergegeven. Het totaal overzicht is weergegeven in hoofdstuk 3 het competentiekompas. Dv DENKEN Da Vd V/D D/A Ad VOELEN ACTIE Va V/A Av 5 juli

5 Algemene competenties Aanpassingsvermogen VA Het vermogen om zich te voegen naar nieuwe situaties door waar nodig de oorspronkelijke doelstellingen los te laten. 1. Laat indien nodig het oorspronkelijke doel los. 2. Past zich onder veranderende omstandigheden/ in een nieuwe werksituatie snel aan. 3. blijft effectief functioneren. 4. maakt indien nodig eigen doel ondergeschikt aan een gemeenschappelijk doel. Accuratesse Ad In staat zijn om nauwkeurig en zorgvuldig te kunnen werken 1. Toont aandacht voor details. 2. Pikt zaken op waar anderen overheen kijken 3. Werkt nauwkeurig en systematisch. 4. Volgt nauwkeurig de voorgeschreven procedures en werkwijzen uit. 5 juli

6 Analyserend vermogen D Het vermogen om vraagstukken/ problemen van een zekere complexiteit te overzien, vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, uiteen te rafelen en daarin verbanden aan te geven. 1. Selecteert systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen. 2. Ordent (complexe) informatie zodanig dat deze toegankelijk wordt. 3. Legt verbanden tussen gegevens/ informatie. 4. Komt met analyses van vraagstukken/ problemen vanuit verschillende disciplines/invalshoeken. Anticiperen Ad In staat zijn kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop in te spelen. 1. Ziet knelpunten bijtijds aankomen. 2. Denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten. 3. handelt direct als hij/zij een kritische situatie voorziet waarin op dat moment gehandeld moet worden. 5 juli

7 Besluitvaardigheid A In staat zijn keuzes te maken c.q. knopen door te hakken. 1. Neemt beslissingen op basis van informatie en feiten. 2. Hakt ook knopen door, wanneer nog niet alle informatie beschikbaar is. 3. Stelt beslissingen niet onnodig uit. 4. Neemt een duidelijk standpunt in. Delegatievermogen Av Is in staat eigen taken en bevoegdheden aan anderen toe te delen. 1. Wijst (een deel van) de eigen taken aan de juiste medewerkers toe. 2. Geeft medewerkers bevoegdheid om binnen gegeven kaders te handelen. 3. Bemoeit zich niet onnodig met gedelegeerde opdrachten. 4. Geeft medewerkers de kans om verkregen verantwoordelijkheden gestalte te geven. 5. Geeft medewerkers het vertrouwen. 5 juli

8 Durf Av Is in staat risico s aan te gaan om een doel te bereiken. 1. Toont lef. 2. Kiest voor een aanpak waarmee nog geen ervaring is opgedaan. 3. Komt met een voorstel ook wanneer dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie. 4. Is bereid een veelbelovend plan te volgen ondanks de kans op mislukking. 5. Durft ongebruikelijke beslissingen te nemen. Energie Av In staat zijn gedurende een langere periode hard te werken en de gedrevenheid vast te houden. 1. Blijft onder zware belasting doorwerken. 2. Blijft ook na hard werken enthousiasme en kracht uitstralen. 3. Pept -indien nodig- zichzelf en anderen opnieuw op. 5 juli

9 Flexibiliteit AV Is in staat zo nodig de bestaande aanpak los te laten en andere wegen in te slaan om het gestelde doel (resultaat) te bereiken. : 1. Kiest een aanpak die past bij de situatie. 2. Stemt de eigen gedragsstijl op de situatie af. 3. Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt. Initiatief A De capaciteit hebben om uit zich zelf te handelen. 1. Pakt relevante werkzaamheden als vanzelfsprekend op. 2. Handelt zelfstandig en begint uit zichzelf. 3. Draagt bij knelpunten/ problemen/ kansen uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan. 4. Neemt een actieve initiërende rol op zich in groepen/ samenwerkingsverbanden. 5 juli

10 Innovatief handelen Da In staat zijn zowel binnen als buiten de gevestigde denkpatronen nieuwe ideeën, concepten en oplossingen te bedenken. 1. Toont zich vernieuwend en/of origineel in denken en handelen. 2. Realiseert vernieuwende ideeën. 3. Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk/ knelpunt. 4. Maakt zich los uit bestaande denkkaders ( out of the box denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan. Integriteit DV In staat zijn onder alle omstandigheden te handelen volgens de algemeen aanvaarde en/of binnen de organisatie geldende normen en waarden. 1. Is open en duidelijk over de door hem/haar gehanteerde normen en waarden. 2. Houdt zich aan de binnen de organisatie geldende normen en waarden. 3. Houdt in het handelen rekening met de gevolgen van onethisch gedrag op het imago van de organisatie. 4. Blijft ook onder verleiding/druk handelen volgens de geldende normen en waarden. 5. Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Als referentie voor het samenvoegen van competenties is gebruik gemaakt van de integriteits-driehoek (domeinenmodel) van Agathos.: maatschappij, werk, prive. 5 juli

11 Klantgerichtheid AV Het vermogen om de behoeften en belangen van de klant te (h)erkennen en hiermee in het handelen rekening te houden. 1. Onderzoekt de wensen en belangen van de klant. 2. Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen. 3. Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering. 4. Toetst de klanttevredenheid. Leervermogen Dv Het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en toe te passen. 1. Werkt zich snel in een nieuwe materie of een werksituatie in. 2. Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe. 3. Leert van eigen ervaringen en fouten. 4. Benut feedback en suggesties van anderen effectief. 5. Toont een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten. 5 juli

12 Luisteren Va Het vermogen te verstaan/ begrijpen wat anderen (non)verbaal zeggen. 1. Laat de ander uitspreken. 2. Gaat na of hij/zij de boodschap van de ander goed heeft begrepen, bv. door deze samen te vatten. 3. Vraagt door op onduidelijkheden of hints in het betoog van een ander. 4. Reageert op wat de ander inbrengt. Motiveren Va Het vermogen hebben anderen aan te zetten tot actie en betrokkenheid om een bepaald van tevoren gedefinieerd resultaat te bereiken. 1. Weet bij mensen 'de juiste snaar te raken' om ze ergens voor te enthousiasmeren. 2. Spreekt waardering uit voor prestaties van anderen. 3. Weet anderen door eigen commitment te inspireren. 4. Stimuleert anderen door zelf het voorbeeldgedrag te geven. 5 juli

13 Netwerkvaardigheid AV Is in staat relaties, binnen en buiten de organisatie te ontwikkelen, bestendigen en benutten. 1. Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties. 2. Benut op het juiste moment het netwerk om eigen (organisatie)doelstellingen te bereiken. 3. Weet de juiste mensen te vinden om steun en medewreking te verkrijgen. Omgevingsbewustzijn Dv Het vermogen om relevante ontwikkelingen (politieke, maatschappelijke, culturele enz.) waar te nemen en te benutten voor het eigen werk. 1. Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends in het eigen werkterrein en de omgeving /samenleving). 2. Signaleert omgevingsfactoren en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid. 3. Kent betekenis toe aan trends en ontwikkelingen voor de eigen organisatie 4. Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein. 5 juli

14 Onafhankelijkheid Dv Is staat zijn te handelen op basis van eigen overtuiging; gaat niet af op meningen en reacties van anderen. 1. Vormt zich een mening over mensen en situaties op basis van eigen analyse en overtuiging, niet op die van anderen. 2. Brengt eigen voorstellen of mening in, ook als bekend is dat anderen het er (nog) niet mee eens zijn/ bezwaren maken. 3. Volgt een aanpak waarin hij gelooft, ook als anderen bezwaar maken. 4. Laat zich niet verleiden iets te leveren waar hij/zij zelf niet achter staat. 5. Gaat zo nodig een zakelijk meningsverschil met leidinggevenden niet uit de weg. Ontwikkelen medewerkers AV In staat zijn de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en te begeleiden, zowel op individueel niveau, als in groepsverband. 1. Onderkent en analyseert ontwikkelbehoeften van medewerkers. 2. Stimuleert medewerkers tot persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. 3. Brengt de medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn. 4. Past begeleiding en ontwikkelingsactiviteiten aan de leerstijl van de medewerker aan. 5. Geeft medewerkers periodiek duidelijke en opbouwende feedback in het k ader van hun ontwikkeling en is daarbij kritisch. 5 juli

15 Oordeelsvorming D Het vermogen om op basis van beschikbare informatie en ervaring tot een mening te komen. 1. Vormt zich een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen. 2. Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden/tegenstrijdigheden. 3. Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van relevante criteria; en schat toepasbaarheid realistisch in. 4. Overziet de mogelijke consequenties van zijn / haar standpunt (voor- en nadelen en afbreukrisico s). Overtuigingskracht AV Is in staat anderen voor een standpunt te winnen. 1. Onderbouwt zijn/ haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten. 2. Weet argumenten op het juiste moment naar voren te brengen. 3. Zet argumenten kracht bij wanneer er tegenstand optreedt. 4. Weet ook bij fundamentele verschillen anderen te overtuigen. 5. Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten en deze in zijn/haar voordeel uit te leggen. 5 juli

16 Plannen en organiseren Da Is in staat een plan te maken waarin aangeven is met welke mensen en middelen en op welk moment het doel of de taak gerealiseerd moet zijn. 1. Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en evt. anderen. 2. Komt met een plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken. 3. Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen. 4. Stemt eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen. 5. Realiseert de randvoorwaarden om de gewenste prestaties te kunnen leveren. Prestatiemotivatie Av Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk 1. Stelt meer dan gemiddelde eisen aan eigen functioneren. 2. Laat zien niet tevreden te zijn met gemiddelde (eigen) prestaties. 3. Komt met voorstellen ter verbetering. 5 juli

17 Resultaatgerichtheid Ad Is in staat zodanig te handelen dat het vooraf vastgestelde doel, product, effect wordt bereikt. 1. Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op eigen taakgebied. 2. Komt afspraken na, haalt deadlines. 3. onderneemt gericht acties om het gestelde doel te bereiken. Samenwerken Va In staat zijn om samen met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken 1. Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. 2. Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt reacties. 3. Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen. 4. Toont oprechte belangstelling in anderen en behoudt een goede relatie met hen. 5. Ondersteunt collega s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling. 5 juli

18 Sensitiviteit (Bestuurs-) DV Anticiperen op - en onderkennen van de relevantie van - gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerend beleid en het handelen van de bewindspersonen. 1. Laat zien tijdig de politieke afbreuksituaties voor de bewindspersonen te onderkennen. 2. Schat de haalbaarheid van acties en/ of besluiten in. 3. Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie. 4. Toont bij het handelen zich bewust te zijn van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen. Sensitiviteit (Interpersoonlijke) V In staat zijn zich in te leven in de gevoelens en belevingswereld van anderen en houdt daarmee rekening in het handelen. 1. Verplaatst zich in de positie van de ander en toont begrip voor de gevoelens van de ander. 2. Draagt bij aan wederzijds begrip en/of openheid door het uitspreken van de eigen intenties en motieven. 3. Laat zien de normen en waarden en gedragscodes van anderen te respecteren door hier tactvol en correct me om te gaan. 4. Laat merken beweegredenen van anderen te onderkennen; maakt gevoelens en behoeften van anderen en zichzelf bespreekbaar. 5 juli

19 Sensitiviteit (organisatie) Vd In staat zijn rekening te houden met de effecten van eigen beslissingen en handelen op (andere delen van) de organisatie 1. Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen (krachtenveld) die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt er naar. 2. Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatieonderdeel en andere en handelt daarnaar. 3. Toetst binnen de organisatie het draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen. Stressbestendigheid Ad In staat zijn effectief te blijven functioneren onder werkdruk, bij tegenslag en/of in een hectische omgeving. 1. Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen. 2. Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht. 3. Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen. 4. Blijft gemotiveerd bij teleurstelling of tegenspel. 5 juli

20 Uitdrukkingsvaardigheid, (mondeling) Ad In staat zijn ideeën en feiten mondeling op een heldere wijze te presenteren. 1. Formuleert helder in gesprekken, vergaderingen en presentaties. 2. Stemt de boodschap af op zijn gehoor. 3. Presenteert ideeën en feiten duidelijk zodat anderen de essentie begrijpen en maakt daarbij gebruik van ter zake doende middelen. 4. Houdt een samenhangend betoog waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn. Uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijke) Da Is in staat ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift te stellen. 1. Schrijft beknopt en to-the-point. 2. Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die past bij doelgroep. 3. Hanteert een zodanige opbouw en structuur in geschreven teksten dat de boodschap op een voor de lezer begrijpelijke wijze overkomt. 5 juli

21 Vasthoudendheid A Bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting kunnen blijven totdat een beoogd doel is bereikt of ophoudt redelijker wijze bereikbaar te zijn. : 1. Blijft gericht op het bereiken van het gestelde doel. 2. Blijft consequent en volhardend bij tegenstand of tegenwerking. 3. Staat achter een ingenomen standpunt en draagt dit ook uit als anderen het hiermee niet eens zijn. 4. Levert extra inzet en prestaties bij optredende hindernissen, zodat het werk/de opdracht niet vertraagt of stagneert. Visie hebben Da Heeft het vermogen om een toekomstbeeld te ontwikkelen op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen; 1. Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het eigen werkterrein, het vakgebied en/of de organisatie. 2. Heeft op basis van ontwikkelingen (politieke, economische. maatschappelijke, enz) een visie op de toekomst van de organisatie. 3. Vertaalt de visie naar het eigen werkterrein. 4. Plaatst actuele problemen in een lange termijn perspectief, springt niet direct naar een oplossing. 5. Draagt op beeldende wijze de visie uit. 5 juli

22 Voortgangscontrole Ad Tussentijds de voortgang in taken en activiteiten van medewerkers en zichzelf volgen, controleren en, waar nodig, bijsturen. 1. Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de (voort)gang van zaken. 2. Controleert tussentijds de kwaliteit, voortgang in de taken en activiteiten van medewerkers en zichzelf. 3. Signaleert afwijkingen van de planning en komt met voorstellen om bij te sturen. 4. Stuurt tijdig bij als de beoogde planning niet wordt gehaald. Leidinggevende competenties: hier zijn alle drie de categorieën in aanwezig. Deze competenties worden in het kompas niet aangegeven! Samenbindend leiderschap VAd Het vermogen hebben binnen een groep samenwerking en synergie tot stand te brengen en te stimuleren. 1. Verkent en onderzoekt waar samenwerking en samenhang mogelijk is, en faciliteert deze. 2. Handelt zelf vanuit het gemeenschappelijk belang. 3. Weet anderen te inspireren op basis van gemeenschappelijk belang te handelen. 4. Benut de kwaliteiten van de medewerkers optimaal ten behoeve van het doel. 5. Weet tegenstellingen tussen groepsleden te benutten en/of op te lossen. 5 juli

23 Individu-gericht aansturen. AVd Is in staat richting en sturing te geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling. 1. Geeft medewerkers duidelijke opdrachten. 2. Past stijl van aansturen aan de behoeften en capaciteiten van de medewerker en de situatie aan. 3. Spreekt duidelijke verwachtingen uit over de te bereiken doelstellingen van de medewerker. 4. Geeft feedback op het functioneren en de bereikte resultaten. Organisatiegericht aansturen ADv In staat zijn richting en sturing te geven aan de organisatie door de visie te vertalen in operationele doelen en bedrijfsprocessen. 1. Vertaalt de visie van de organisatie in operationele doelen. 2. Vertaalt de operationele doelen in een passende structuur en bedrijfsprocessen. 3. Stemt de bedrijfsprocessen en interne organisatie af op veranderingen in de strategie of prioriteitsstelling. 4. Houdt vast aan de gekozen visie en strategie. 5. Is transparant t.a.v. de afweging over de gewenste kwaliteit en haalbaarheid. 5 juli

24 Competentiekompas leervermogen omgevingsbewustzijn onafhankelijkheid oordeelsvorming analyserend vermogen innovatief handelen plannen en organiseren visie integriteit sensitiviteit best. Denken uitdrukkingsvaardigheid schr. accuratesse anticiperen sensitiviteit org sensitiviteit interpers. Voelen Actie resultaatgerichtheid stressbestendigheid voortgangscontrole uitdrukkingsvaardigheid mond. besluitvaardigheid initiatief vasthoudendheid energie luisteren motiveren samenwerken ontwikkelen medewerkers overtuigingskracht aanpassingsvermogen flexibiliteit klantgerichtheid netwerkvaardigheid delegeren durf prestatiemotivatie 5 juli

25 Waar vind ik wat? Eigen competentietaal gemeenschappelijke competentietaal bldz A Aanpassingsvermogen aanpassingsvermogen 5 Aanspreekbaarheid niet in de lijst opgenomen Aanspreken op gedrag integriteit/ individugericht leidinggeven 10/ 23 Aansturen leidinggevende competenties 22 Accuratesse accuratesse 5 Ambitie niet in de lijst opgenomen Analyserend vermogen analyserend vermogen 6 Analytisch vermogen analyserend vermogen 6 Anticiperen anticiperen 6 B Beheersing operaties plannen / voortgangscontrole 16 / 22 Beslissen besluitvaardigheid 7 Besluiten nemen besluitvaardigheid 7 Besluitvaardigheid besluitvaardigheid 7 Bestuurssensitiviteit sensitiviteit (bestuurs) 19 Betrokkenheid niet in de lijst opgenomen Betrouwbaarheid integriteit 10 C Coachen ontwikkelen medewerkers 14 Coachend leidinggeven individugericht leidinggeven/ 23 ontwikkelen medewerkers 14 Coachend leiderschap individugericht leidinggeven/ 23 ontwikkelen medewerkers 14 Collegialiteit samenwerken/ initiatief 17 / 9 Commitment niet in de lijst opgenomen Communicatie uitdrukkingsvaardigheid 20 Communiceren uitdrukkingsvaardigheid 20 Conceptualisering analyserend vermogen /oordeelsvorming 6/15 Conceptueel denken analyserend vermogen 6 Conceptuele flexibiliteit flexibiliteit 9 Conflicthantering samenbinden leiderschap 22 Contactgerichtheid netwerkvaardigheid 13 Creativiteit innovatief handelen 10 Cijfermatig inzicht accuratesse 5 D Delegeren delegatievermogen 7 Dienstverlenendheid klantgerichtheid 11 Discipline analyserend vermogen/ resultaatgerichtheid 6/17 Doelgericht besturen organisatiegericht aansturen 23 Doelgericht handelen resultaatgerichtheid 17 Doorzetten energie 8 Doorzettingsvermogen energie 8 Durf durf 8 Eigen competentietaal gemeenschappelijke competentietaal bldz 5 juli

26 E Efficiënt handelen plannen en organiseren 16 Empathisch vermogen sensitiviteit (interpersoonlijk) 18 Energie energie 8 Energiek energie 8 Externe gerichtheid omgevingsbewustzijn 13 F Flexibel gedrag flexibiliteit 9 Flexibel handelen flexibiliteit 9 Flexibiliteit flexibiliteit 9 G Groepsgericht aansturen samenbindend leiderschap 22 Groepsgericht leiderschap samenbindend leiderschap 22 H Helicopterview niet in de lijst opgenomen I Identificatie integriteit 10 Informatieanalyse analyserend vermogen 6 Individugericht leiderschap individugericht aansturen 23 Initiatief initiatief 9 Initiatief nemen initiatief 9 Inlevingsvermogen sensitiviteit 18/19 Innovatief handelen innovatief handelen 10 Inspireren motiveren 12 Integriteit integriteit 10 Internationale oriëntatie omgevingsbewustzijn 13 Interpersoonlijke sensitiviteit sensitiviteit interpersoonlijk) 18 Inventiviteit innovatief handelen 10 Inzet prestatiemotivatie / initiatief 16 / 9 K Klantgerichtheid klantgerichtheid 11 Klantgericht handelen klantgerichtheid 11 Kostenbewust handelen niet in de lijst opgenomen Kwaliteitsgerichtheid resultaatgerichtheid 17 Kwalitatieve productgerichtheid resultaatgerichtheid 17 Kwantitatieve resultaatgerichtheid resultaatgerichtheid 17 L Leervermogen leervermogen 11 Leiderschap samenbindend leiderschap / 22 individugericht aansturen 23 Leidinggeven (groep) samenbindend leiderschap 22 Leidinggeven (individueel) individugericht aansturen 23 Lerende oriëntatie leervermogen 11 Eigen competentietaal gemeenschappelijke competentietaal bldz 5 juli

27 Leren leren leervermogen 11 Loyaliteit integriteit 10 Luisteren luisteren 12 M Management control voortgangscontrole / 22 Individu gericht leidinggeven 23 Managementidentificatie sensitiviteit (organisatie) 19 Mondelinge presentatie uitdrukkingsvaardigheid (mondelinge) 20 Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid uitdrukkingsvaardigheid (mondelinge) 20 Motiveren motiveren 12 Multicultureel bewustzijn omgevingsbewustzijn 13 N Netwerken netwerkvaardigheid 13 Netwerking netwerkvaardigheid 13 Netwerkvaardigheid netwerkvaardigheid 13 O Omgaan met stress stressbestendigheid 19 Omgang met details accuratesse 5 Omgevingsbewustzijn omgevingsbewustzijn 13 Omgevingsgerichtheid omgevingsbewustzijn 13 Omgevingssensitiviteit omgevingsbewustzijn 13 Onafhankelijkheid onafhankelijkheid 13 Onderhandelen flexibiliteit/ resultaatgerichtheid/ 9/17 Ondernemerschap klantgerichtheid/ omgevingsbewustzijn/ 11/13 durf 8 Ontwikkelen medewerkers ontwikkelen medewerkers 14 Oordeelsvorming oordeelsvorming 15 Operationeel management organisatiegericht aansturen 23 Oplossingsgericht denken analyserend vermogen/ oordeelsvorming/ 6/15 samenwerken/ initiatief 17/ 9 Optreden sensitiviteit/ netwerkvaardigheid/ 19/13 durf 8 Organisatiebewustzijn sensitiviteit (organisatie) 18 Organisatiegericht aansturen organisatiegericht aansturen 22 Organisatie inzicht sensitiviteit (organisatie) / 19 netwerkvh/ flexibiliteit 13/ 8 Organisatie-sensitiviteit sensitiviteit (organisatie) 19 Organiseren plannen en organiseren 16 Overtuigingskracht overtuigingskracht 15 P Plannen plannen en organiseren 16 Politiek bewustzijn omgevingsbewustzijn 13 Politiek-bestuurlijk bewustzijn omgevingsbewustzijn 13 Politiek-bestuurlijke gevoeligheid omgevingsbewustzijn 13 Politiek-bestuurlijke omgev.bew.zijn omgevingsbewustzijn 13 Presenteren uitdrukkingsvaardigheid (mondeling) 20 Prestatiemotivatie prestatiemotivatie 16 Eigen competentietaal gemeenschappelijke competentietaal bldz 5 juli

28 Prioritering plannen 16 Pro-actief handelen anticiperen 5 Probleemanalyse analyserend vermogen 5 Problemen oplossen analyserend vermogen/ oordeelsvorming/ 5/15 besluitvaardigheid/ initiatief/ samenwerken 7/9/17 Productgerichtheid (kwalitatief) resultaatgerichtheid 17 Productgerichtheid (kwantitatief) resultaatgerichtheid 17 Professionaliteit accuratesse/ resultaatgerichtheid/ 5/17 klantgerichtheid/ 11 Professionele integriteit integriteit 10 R Rekenschap resultaatgerichtheid/ prestatiemotivatie/ 17/16 voortgangscontrole/ klantgerichtheid 22/11 Relatiebeheer netwerkvaardigheid 13 Relativeringsvermogen niet in de lijst opgenomen Resultaatgerichtheid resultaatgerichtheid 17 Resultaatgericht aansturen individugericht aansturen 23 Resultaatgericht handelen resultaatgerichtheid 17 Risicobereidheid durf 8 S Samenbindend leiderschap samenbindend leiderschap 22 Samenwerken samenwerken 17 Samenwerking stimuleren samenbindend leiderschap 22 Scenario denken analyserend vermogen / anticiperen 6/ 6 Schakelen aanpassingsvermogen 5 Schriftelijke presentatie uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijke) 20 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijke 20 Sensitiviteit sensitiviteit (interpersoonlijk) 18 Snel schakelen flexibiliteit 9 Snelheid van begrip leervermogen 11 Sociabiliteit netwerkvaardigheid 13 Standvastigheid vasthoudendheid 21 Stevigheid onafhankelijkheid 14 Stimuleren motiveren 12 Strategisch aansturen organisatiegericht aansturen 23 Strategisch en org. gericht aansturen organisatiegericht aansturen 23 Stressbestendigheid stressbestendigheid 19 Stresstolerantie stressbestendigheid 19 Studiezin leervermogen 11 T Taakbewustheid omgevingsbewustzijn,accuratesse, 13/ 5 plannen 16 Taakgericht aansturen individugericht aansturen 23 Tact sensitiviteit (interpersoonlijk) 18 Toekomstvisie visie hebben 20 Toewijding integriteit 10 Eigen competentietaal gemeenschappelijke competentietaal bldz 5 juli

29 U Uithoudingsvermogen energie 8 V Vakinhoudelijke kennis niet in de lijst opgenomen Vakkennis leervermogen 11 Vasthoudendheid vasthoudendheid 21 Verantwoordelijkheid integriteit/ initiatief/ 10/ 9 Vasthoudendheid 21 Verantwoordelijkheidsbesef integriteit 10 Verantwoordelijkheid nemen initiatief 9 Visie visie hebben 21 Visie ontwikkelen visie hebben 21 Visie uitdragen visie hebben / overtuigingskracht 21/ 15 Voortgang bewaken voortgangscontrole 22 Voortgangscontrole voortgangscontrole 22 Z Zelfinzicht leervermogen 11 Zelflerend vermogen leervermogen 11 Zelfontwikkeling leervermogen 11 Zelfreflectie leervermogen 11 Zelfstandigheid initiatief / innoverend handelen 9/ 10 Zelfvertrouwen niet in de lijst opgenomen Zorgvuldig handelen accuratesse 5 5 juli

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen:

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen: COMPETENTIEWOORDENBOEK 1. Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil zijn medewerkers de ruimte geven hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Onder de noemer Voorrang voor Mensen

Nadere informatie

in 5 stappen klaar voor je assessment

in 5 stappen klaar voor je assessment in 5 stappen klaar voor je assessment Overzicht competenties bij stap 1 Dit is een overzicht van veelgebruikte competenties. Zoals je ziet is er overlap tussen sommige competenties. Assessmentbureaus hanteren

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen Wat is een competentie? Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Een competentie

Nadere informatie

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken

Nadere informatie

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken Lijst van competenties NB: Binnen de provincie Noord-Brabant wordt onderstaande lijst van competenties niet als zodanig toegepast, in de zin dat uit deze lijst voor

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek denken voelen kracht Onderzoek en ontwikkel je competenties INHOUDSOPGAVE Introductie...pag. 3 Het Competentiewiel...pag. 5 Alfabetische index...pag. 6 Denken...pag. 7 Voelen...pag.

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria pag.: 1 van 11 Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria Bron: onbekend Auteur: onbekend Deze checklist geeft een overzicht van gedragscriteria, en van de bijbehorende definities en indicatoren.

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 ARDIS BASISSET 2013 Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 Daadkracht 1. Anticiperen Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen 1. Ziet knelpunten bijtijds aankomen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017 Teamrapportage Competentiematch & teampotentieel 17 mei 2017 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0 Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek INHOUDSOPGAVE pagina I Voorwoord Competentiewoordenboek gewest Gooi en Vechtstreek 3 II Kerncompetenties

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties

MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het competentieprofiel van de OR binnen LNV 3. Toepassingsmogelijkheden van het OR-competentieprofiel 3.1 Toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5

Functiedocument Senior projectontwikkelaar Wonen West Brabant oktober 2009 Pagina 1/5 Fu nctiedocument: Senior projectontwikkelaar 2. initieert en onderhoudt contacteri met externe partijen inzake mogelijk te verwerven grondposities of de aankoop van onroerend goed 3. draagt bij aan de

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

human resource management Competentietaal Ontwikkelgids Politie Nederland alle competenties van A tot Z landelijk programma h r m * politie

human resource management Competentietaal Ontwikkelgids Politie Nederland alle competenties van A tot Z landelijk programma h r m * politie Ontwikkelgids * human resource management Competentietaal Politie Nederland alle competenties van A tot Z landelijk programma h r m * politie 2 3 Accuratesse Besluitvaardigheid A Werkt nauwkeurig en zorgvuldig,

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Competenties ondernemingsraadleden

Competenties ondernemingsraadleden 1 Competenties ondernemingsraadleden Adviesbureau ATIM. 2 Competenties en ondernemingsraden Steeds vaker wordt binnen organisaties gedacht in competenties. Ook het functioneren van ondernemingsraden wordt

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES. Inleiding

BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES. Inleiding BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES Inleiding In de CAO 2002/2003 voor de sector provincies zijn afspraken gemaakt over de invoering van een nieuw beloningssysteem waarbinnen verschillende

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

Gedragsniveaus Creativiteit

Gedragsniveaus Creativiteit Gedragsniveaus Creativiteit 1. A. Werkt routinematig en met bekende middelen. B. Doet alleen wat gebruikelijk is. C. Valt stil/ stopt als beproefde oplossingen niet werken. 2. A. Toont belangstelling voor

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. De Manager Marketing & Communicatie: 1. ORGANISATIE

FUNCTIEPROFIEL. De Manager Marketing & Communicatie: 1. ORGANISATIE FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Sector/Afdeling: Werklocatie: Tear Nederland Manager Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie Zeist 1. ORGANISATIE Tear is een organisatie met een passie

Nadere informatie

Competenties traineeprogramma RichtingZuid

Competenties traineeprogramma RichtingZuid Competenties traineeprogramma RichtingZuid Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die iemand nodig heeft om succesvol te kunnen functioneren. Voor het

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentieprofiel wethouders

Competentieprofiel wethouders Competentieprofiel wethouders Inhoud 1. Inleiding 2 2. Competenties 3 3 Competenties Wethouder 5 Competenties 1. Analytisch vermogen 5 2. Oordeelsvorming 6 3. Overtuigingskracht 7 4. Inlevingsvermogen

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht Competentie: Anticiperen Definitie: Voorziet veranderingen in de bestaande situatie en speelt daar doeltreffend op in. Datum afnames 1. Reageert actief op veranderingen binnen de eigen functie. Kan op

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competentieprofielen bestuurders FOG

Competentieprofielen bestuurders FOG Competentieprofielen bestuurders FOG INLEIDING Ten behoeve van het beschrijven van de competentieprofielen van bestuurders van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten hebben er meerdere gesprekken met de

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Organisatie-sensitiviteit (ambtelijk)

Organisatie-sensitiviteit (ambtelijk) Kernprofiel Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11-13 Ontwikkelt, adviseert en implementeert inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of processen Resultaatgebieden Resultaten Gedragsindicatoren

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

// Competenties. Binnen het traineeprogramma wordt de volgende definitie gehanteerd:

// Competenties. Binnen het traineeprogramma wordt de volgende definitie gehanteerd: // Competenties Gedurende de traineeperiode wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van competenties. Afspraken hierover worden vastgelegd in persoonlijke ontwikkelplannen, in jaarplannen en

Nadere informatie

Organisatie. Competenties

Organisatie. Competenties Organisatie Moonen Packaging gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet. Met deze Exceeding Expectations hecht Moonen belang aan de kernwaarden:

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Vragenlijst Ondersteuner

Vragenlijst Ondersteuner Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst Ondersteuner Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie