Competentiewoordenboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentiewoordenboek"

Transcriptie

1 Competentiewoordenboek denken voelen kracht Onderzoek en ontwikkel je competenties

2 INHOUDSOPGAVE Introductie...pag. 3 Het Competentiewiel...pag. 5 Alfabetische index...pag. 6 Denken...pag. 7 Voelen...pag. 9 Kracht...pag. 11 Denken Voelen Kracht (Zelfontwikkeling)...pag. 14 NHOUDSOPGAVE 2

3 INTRODUCTIE De medewerker speelt bij de uitvoering van de taken van de Belastingdienst een grote rol. Om al die taken goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat we met elkaar dezelfde taal spreken. Hoe maak je als manager duidelijk wat je wilt? En hoe maak je als medewerker duidelijk wat je doet en in de toekomst wilt? Met het competentiewoordenboek (CW) hebben we een instrument in handen om op een eenduidige manier aan te geven wat onze bedoelingen zijn. In het competentie woordenboek staan alle competenties die binnen de Belastingdienst gehanteerd worden. De competenties zijn beschreven in begrijpelijke taal en in concreet waarneembaar gedrag. Het werk en de competentietaal De Belastingdienst wil zijn opgedragen taken voor de politiek, de bevolking en de ondernemingen zo goed mogelijk uitvoeren. Het resultaat telt. En voor het behalen van resultaten zijn per taakveld of rol bepaalde competenties nodig. Het be noemen, beoordelen en ontwikkelen van de benodigde competenties onder steunt het resultaatgericht werken. De competentietaal helpt zowel de mede werker als de manager bij het scherp krijgen van wat de organisatie van iemand verwacht. Met het competentiewoordenboek kun je als medewerker beschrijven wat je in je werk laat zien en hoe je je verder wilt ontwikkelen. Ook is het een handig hulpmiddel om te beschrijven wat de organisatie in de toekomst wil bereiken en wat de rol van iedere medewerker daarbij kan zijn. Hoe is het competentiewoordenboek ontstaan? Het competentiewoordenboek is ontwikkeld door Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC). Daarbij is nauw samengewerkt met de Rijks universiteit Utrecht, met andere overheidsinstellingen, met medewerkers en met interne en externe specialisten. Binnen de Belastingdienst bestonden verschillende competentie talen die nu zijn samengevoegd in één uniform competentiewoordenboek. Er is rekening gehouden met wetenschappelijke inzichten, bevindingen uit de praktijk en met actuele thema s, zoals collegiaal management, zelfsturing, integriteit en diversiteit. Bij het ontwikkelen van het competentiewoordenboek is gebruik gemaakt van onderzoek naar alle beschikbare competentietalen binnen de rijksoverheid en de competentietalen van een aantal externe instanties. NTRODUCTIE Hoe is het competentiewoordenboek opgebouwd? Het competentiewoordenboek van de Belastingdienst bestaat uit 37 competenties. De basis van het competentiewoordenboek wordt gevormd door het competentie wiel. De competenties zijn in het competentiewiel onderverdeeld in drie clusters: denken, voelen en kracht. denken: Voelen: kracht: hier vallen competenties onder die een sterk beroep doen op het denken, op verstandelijke processen. hier gaat het om de sociale competenties, waarbij het zich kunnen verplaatsen in de ander, het beïnvloeden en de interactie een belangrijke rol spelen. hier gaat het om competenties waarbij de nadruk ligt op daadkracht, actie, energie, bestendigheid en/of toewijding. In het competentiewiel worden kleuren gebruikt die laten zien welke competenties tot welk cluster behoren. In het wiel wordt met overlopende kleuren aangegeven dat sommige competenties zowel in het ene als in het andere cluster van belang zijn. Zelfontwikkeling staat in het midden van het wiel omdat deze competentie zowel aspecten van denken, voelen als kracht bevat. De beschrijving van elke competentie bestaat uit een korte, heldere definitie en uit gedragsindicatoren. Deze gedragsindicatoren bestaan uit praktijkvoorbeelden die kenmerkend zijn voor het gedrag dat past bij de betreffende competentie. Over het begrip competentie Competenties definiëren we als de persoonlijke kwaliteiten die op gedragsniveau observeerbaar en meetbaar zijn en die bepalend zijn voor effectief functioneren. Hierbij is het goed om op te merken dat het zichtbare gedrag van iemand berust op een mix van persoonlijkheid, motivatie, intelligentie, vaardigheden en kennis. De afzonderlijke onderdelen van deze mix zijn in de praktijk voor beoordelaars meestal moeilijk te meten. Door de competenties in concreet waarneembaar gedrag te beschrijven, worden ze praktisch toepasbaar en meetbaar. 3

4 Hoe wordt het competentiewoordenboek gebruikt? Bij het beoordelen wordt gekeken naar het gedrag van een medewerker in het dagelijks werk. Met het CW kan de beoordelaar bepalen bij welke competenties dit gedrag kan worden ondergebracht. Als u aan begin van de gesprekken cyclus de competentiebeschrijvingen leest, dan helpt dit om van tevoren vast te stellen waar op gelet moet worden in het functioneren van de medewerker. Ook kunnen de gedragsvoorbeelden helpen bij het geven van concrete feedback. Het CW helpt een medewerker om te bepalen wat voor gedrag er van hem of haar wordt verwacht. Met behulp van een beschrijving van de taken, een gesprek met de leidinggevende en aan de hand van de praktijkvoorbeelden uit het CW, kan de medewerker een concreter beeld krijgen van welk gedrag gewenst is. Het CW kan zo gericht worden ingezet om het functioneren en de ontwikkeling van een medewerker te ondersteunen. Leidinggevenden, staf en HRM ers kunnen het CW gebruiken om de benodigde competenties bij een taakveld te bepalen. Daarbij moet eerst worden bepaald welk gedrag voor het werk essentieel is. Vervolgens kan met het CW worden uitgezocht bij welke competenties het gedrag thuishoort. Daarna kan op basis van het vaststellen van de méést essentiële competenties een competentie profiel worden opgesteld. Verder, het CW kan ook worden gebruikt om nieuwe instrumenten te ontwikkelen, zoals vragenlijsten voor 360 graden beoordelingen. Tenslotte kunnen de competenties uit het CW ook worden ingezet bij werving en selectie van nieuw personeel. Wilt u meer weten? Op Belastingnet (P-plaza) staat aanvullende informatie over de competenties. Bijvoorbeeld informatie over de mate waarin een competentie te ontwikkelen is. Bij sommige competenties is ontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk, omdat die een min of meer vaste persoonseigenschap beschrijven. Ook staat er wat je kunt doen om een competentie verder te ontwikkelen: de ontwikkeltips. NTRODUCTIE 4

5 HET COMPETENTIEWIEL Analyseren DENKEN Creativiteit Vakkennis Visie Oordeelsvorming Schriftelijke presentatie Plannen & organiseren Omgevingsbewustzijn Organisatiegericht aansturen Integriteit Productgerichtheid (kwalitatief) Aanpassen Delegeren Voortgangscontrole Tactisch en bestuurlijk inzicht Mondelinge presentatie Zelfontwikkeling Doorzettingsvermogen Productgerichtheid (kwantitatief) Klantgerichtheid (intern, extern) Inzet Luisteren Initiatief Inlevingsvermogen Stressbestendigheid Besluitvaardigheid KRACHT Contactgerichtheid VOELEN Samenwerken Ontwikkelen medewerkers Groepsgericht aansturen Onafhankelijkheid Overtuigingskracht Flexibiliteit Netwerken Individugericht aansturen Motiveren Durf OMPETENTIEWIEL 5

6 ALFABETISCHE INDEX A B C D F G I K Competenties Aanpassen...pag. 11 Analyseren...pag. 7 Besluitvaardigheid...pag. 11 Contactgerichtheid...pag. 9 Creativiteit...pag. 7 Delegeren...pag. 11 Doorzettingsvermogen...pag. 11 Durf...pag. 11 Flexibiliteit...pag. 11 Groepsgericht aansturen...pag. 9 Individugericht aansturen...pag. 9 Initiatief...pag. 11 Inlevingsvermogen...pag. 9 Integriteit...pag. 12 Inzet...pag. 12 Klantgerichtheid (intern, extern)...pag. 9 O P S T V Z Omgevingsbewustzijn...pag. 7 Onafhankelijkheid...pag. 12 Ontwikkelen medewerkers...pag. 10 Oordeelsvorming...pag. 7 Organisatiegericht aansturen...pag. 12 Overtuigingskracht...pag. 12 Plannen & organiseren...pag. 7 Productgerichtheid (kwalitatief)...pag. 12 Productgerichtheid (kwantitatief)...pag. 12 Samenwerken...pag. 10 Schriftelijke presentatie...pag. 8 Stressbestendigheid...pag. 13 Tactisch & bestuurlijk inzicht...pag. 8 Vakkennis...pag. 8 Visie...pag. 8 Voortgangscontrole...pag. 13 Zelfontwikkeling...pag. 14 LFABETISCHEINDEX L Luisteren...pag. 9 M Mondelinge presentatie...pag. 7 Motiveren...pag. 10 N Netwerken...pag. 10 DENKEN VOELEN KRACHT 6

7 Denken Competenties Definitie & gedragsindicatoren Analyseren: Herkent de kern en de verbanden in data en informatie. Onderscheidt hoofd- en bijzaken Legt verbanden tussen gegevens Onderscheidt oorzaak en gevolg Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie en waar nemingen Creativiteit: Komt met nieuwe ideeën en vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen. Komt met nieuwe en originele ideeën Hanteert bij vraagstukken nieuwe invalshoeken Heeft meerdere ideeën bij het oplossen van vraagstukken Bedenkt nieuwe toepassingen Mondelinge presentatie: Spreekt begrijpelijk en correct in gesprekken, vergaderingen en presentaties. Formuleert woorden en zinnen in correct Nederlands Brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden Houdt een helder verhaal met een duidelijke structuur Stemt het taalgebruik en de wijze van presenteren af op de doelgroep Omgevingsbewustzijn: Volgt de relevante politieke en maatschappelijke ontwikke lingen en benut deze informatie binnen de eigen organisatie en functie. Volgt de relevante ontwikkelingen en trends Schat in wat de betekenis is van externe ontwikkelingen voor beleid en werkwijzen Vertaalt relevante ontwikkelingen naar concrete gevolgen voor het eigen werkterrein Oordeelsvorming: Komt tot een onderbouwd oordeel op basis van de beschikbare informatie en afweging van de alternatieven. Gebruikt de uitkomsten van analyses bij de oordeelsvorming Weegt mogelijkheden tegen elkaar af Houdt rekening met verschillende opvattingen en perspectieven Onderbouwt het oordeel met argumenten Betrekt haalbaarheid en mogelijke risico s in de beoordeling Plannen & organiseren: Bepaalt en regelt de acties, tijd, mensen en middelen die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken. Maakt een plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken Maakt een raming van benodigde tijd, mensen en middelen om het werk uit te voeren Formuleert activiteiten voor zichzelf of voor anderen Stelt prioriteiten voor zichzelf of voor anderen Regelt de voor het werk benodigde mensen en middelen 7

8 Schriftelijke presentatie: Schrijft begrijpelijk en in goed Nederlands. Formuleert teksten in correct Nederlands Brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden Brengt een logische opbouw en structuur in de tekst aan Stemt het taalgebruik en de schrijfstijl af op de doelgroep Maakt effectief gebruik van mogelijkheden van opmaak en lay-out Tactisch & bestuurlijk inzicht: Doorziet de processen en verhoudingen binnen en buiten de organisatie en houdt daar rekening mee bij beslissingen en acties. Kent de spelregels van de organisatie en de bestuurlijke omgeving Kent de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen Doorziet de ambtelijke en politieke verhoudingen Maakt een inschatting van de invloed van belangengroeperingen Betrekt de politiek-bestuurlijke haalbaarheid bij beslissingen en acties Doorziet de impact van eigen acties op andere organisatie-onderdelen Vakkennis: Beschikt over vakkennis, ontwikkelt deze en past deze toe. Houdt de vakkennis op peil door het bijhouden van de actuele ontwikkelingen of het volgen van opleidingen Benadert en beoordeelt vraagstukken vanuit deskundigheid en kennis Treedt op als vraagbaak Draagt desgewenst kennis over aan anderen Visie: Heeft een duidelijke zienswijze op de actuele situatie en de toekomst van het werkterrein, vakgebied of de organisatie. Formuleert een duidelijke zienswijze op de actualiteit en de ontwikkelingen Vertaalt actuele ontwikkelingen in een duidelijke koers voor de toekomst Plaatst actuele vraagstukken in een lange termijn perspectief Maakt scenario s om toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen 8

9 Voelen Competenties Definitie & gedragsindicatoren Contactgerichtheid: Legt makkelijk contacten. Legt contact met mensen binnen/buiten het eigen organisatieonderdeel ten behoeve van de functie-uitvoering Stelt zich toegankelijk en benaderbaar op Staat open voor nieuwe contacten Beweegt zich soepel in gezelschappen, ook in onbekende situaties Groepsgericht aansturen: Stuurt binnen een groep op samenwerking en realisatie van de doelen. Onderzoekt waar samenwerking en synergie mogelijk is tussen teamleden Benadrukt binnen een groep het belang van samenwerken bij het bereiken van de doelen Organiseert overleg en afstemming Spreekt groepsleden aan op de samenwerking Informeert de groep over de mate van realisatie van de doelen Stelt zaken aan de orde die de harmonie binnen de groep beïnvloeden Individugericht aansturen: Stuurt individuele medewerkers aan op gedrag en resultaat. Maakt concrete afspraken met de medewerker over te leveren resultaten en gewenst gedrag Stemt de taakverdeling af op de capaciteiten en (indien mogelijk) wensen van de individuele medewerker Past stijl en benadering aan, afhankelijk van de situatie en de medewerker Geeft feedback op het functioneren en de bereikte resultaten Staat open voor feedback van de medewerker op het leiding geven Ondersteunt de medewerker in het bereiken van resultaten Inlevingsvermogen: Houdt in eigen handelen rekening met de beleving, gevoelens en achtergrond van anderen. Toont begrip voor de gevoelens van de ander Houdt rekening met verschillen in cultuur, geaardheid e.d. Gaat tactvol en respectvol met mensen om Laat merken beweegredenen van anderen te onderkennen Maakt gevoelens en behoeften van anderen en zichzelf bespreekbaar Klantgerichtheid (intern, extern): Handelt gericht op de wensen en behoeften van (interne of externe) klanten. Onderzoekt de klantvraag Zorgt dat de klant zo snel mogelijk geholpen wordt Zoekt (samen met de klant) naar de best passende oplossingen voor de klantvraag Neemt verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering Is duidelijk naar de klant over de (grenzen van de) mogelijkheden Informeert naar de klanttevredenheid Luisteren: Haalt informatie uit mondelinge communicatie, vraagt door en gaat in op wat de ander communiceert. Haalt de juiste informatie uit verbale en non-verbale communicatie Herkent een onderliggende boodschap in de communicatie Vraagt door op onduidelijkheden of hints Onderbreekt de ander niet onnodig Laat merken de boodschap te begrijpen, bijvoorbeeld door samen te vatten Sluit met de reactie inhoudelijk aan bij het betoog van de ander 9

10 Motiveren: Onderneemt acties om de motivatie van anderen te vergroten. Spreekt waardering uit voor betrokkenheid en prestaties van anderen Nodigt anderen uit om met ideeën en acties te komen Maakt de prestaties en bijdragen van medewerkers zichtbaar voor anderen Beloont mensen op passende wijze voor hun inbreng en prestaties Houdt medewerkers uitdagende doelen voor Netwerken: Ontwikkelt en onderhoudt relaties binnen en buiten de eigen organi satie en benut deze voor het uitwisselen van informatie en het verkrijgen van medewerking. Legt en onderhoudt contacten met voor de functie relevante personen en organisaties Weet de juiste mensen te vinden om informatie en medewerking te verkrijgen Wisselt informatie uit met personen uit het netwerk Verleent (indien relevant voor de eigen functie en organisatie) steun en medewerking aan personen uit het netwerk Benut op het juiste moment het netwerk om doelen te bereiken Ontwikkelen medewerkers: Stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van medewerkers. Spreekt periodiek en gestructureerd met medewerkers over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling Ondersteunt medewerkers bij het formuleren van ontwikkelactiviteiten Faciliteert ontwikkelactiviteiten van medewerkers Geeft de medewerker taken die leerzaam zijn Samenwerken: Werkt samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel. Zoekt de samenwerking en het overleg op Stemt het eigen werk af op dat van anderen Stelt het gemeenschappelijk doel boven het persoonlijk belang als dat nodig is Deelt kennis en informatie Draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen 10

11 Kracht Competenties Definitie & gedragsindicatoren Aanpassen: Past zich aan als de organisatie dat verlangt. Laat het oorspronkelijke doel los als dat wordt verlangd Stelt desgevraagd het beoogde doel bij Beweegt mee met veranderingen in de organisatie Past indien gewenst de werktijden aan Schakelt desgevraagd over op een andere taakopdracht of aanpak Besluitvaardigheid: Maakt duidelijke keuzes, hakt knopen door en stelt beslis singen niet onnodig uit. Zet het eigen oordeel om in een concreet besluit Neemt een duidelijk standpunt in Hakt knopen door, ook wanneer nog niet alle informatie beschikbaar is Stelt beslissingen niet onnodig uit Delegeren: Deelt taken en bevoegdheden toe aan anderen. Weegt af tussen zelf doen of delegeren Deelt werk en bevoegdheden toe aan anderen Laat anderen zelfstandig de gedelegeerde opdrachten uitvoeren Doorzettingsvermogen: Blijft zich inspannen om een beoogd doel te bereiken, ook bij weerstand of hindernissen. Blijft werken aan het bereiken van het gestelde doel, ook als het langere tijd duurt Blijft presteren bij optredende hindernissen, zodat het werk doorgaat Volhardt bij weerstand, teleurstelling of tegenslag totdat het doel is bereikt of niet meer te halen is Durf: Gaat risico s aan. Neemt risico s indien nodig of gewenst Onderneemt acties, ook als dit consequenties kan hebben voor de eigen positie Doorbreekt zonodig vaste gewoontes of procedures Volgt een aanpak waarmee nog geen of weinig ervaring is opgedaan Gaat lastige situaties niet uit de weg Flexibiliteit: Verandert van aanpak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Kiest een werkwijze die past bij de situatie Stemt de gedragsstijl af op de situatie Verandert van aanpak bij weerstand of onverwachte omstandigheden Stelt de eigen mening bij, op basis van nieuwe informatie of steekhoudende argumenten van anderen Schakelt makkelijk van het ene naar het andere onderwerp Initiatief: Begint uit zichzelf. Handelt uit zichzelf zonder aansporing van anderen Handelt direct bij het voorzien van een kritische situatie Wacht niet af, maar zoekt zelf de kansen en mogelijkheden op Draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan 11

12 Integriteit: Handelt volgens de geldende regels, normen en basiswaarden. Gedraagt zich volgens de geldende regels, normen en basiswaarden Behandelt mensen eerlijk, zorgvuldig en met respect Legt desgevraagd verantwoording af Stelt zonodig de naleving van regels, normen en basiswaarden aan de orde Deelt informatie alleen met bevoegde personen Voorkomt dat onbevoegden kennis kunnen nemen van vertrouwelijke informatie Blijft ook onder verleiding/druk integer handelen Voorkomt belangenverstrengeling Gebruikt geen materialen of faciliteiten van de organisatie voor eigen doelen Inzet: Werkt hard en gedreven. Werkt met energie en gedrevenheid Zoekt uitdaging in het werk Doet meer dan wordt gevraagd Werkt langer door als dat nodig is Onafhankelijkheid: Handelt op basis van eigen overtuiging. Handelt zonder bevestiging van anderen nodig te hebben Vormt zich een eigen mening, los van wat anderen denken Brengt het eigen standpunt naar voren, ook als bekend is dat anderen het er niet mee eens zijn Houdt in redelijkheid vast aan het eigen standpunt bij weerstand of kritiek Organisatiegericht aansturen: Geeft richting en sturing aan de organisatie. Vertaalt de missie en visie van de organisatie in een strategie en operationele doelen Stelt strategie en doelstellingen bij als interne of externe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven Bepaalt de bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur die nodig zijn om de doelen te realiseren Draagt de missie en visie van de organisatie op aansprekende wijze uit Zet management en medewerkers aan tot het realiseren van de strategie en operationele doelen Overtuigingskracht: Communiceert gericht op het overtuigen van anderen. Onderbouwt het standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten Stemt de argumentatie of manier van reageren af op de reactie van de ander(en) Geeft argumenten extra kracht door ze met beslistheid en enthousiasme naar voren te brengen Brengt argumenten op het juiste moment naar voren Productgerichtheid (kwalitatief): Realiseert een hoge mate van kwaliteit in het werk. Werkt nauwkeurig en systematisch Werkt volgens de afgesproken kwaliteitsnormen Levert werk van hoge kwaliteit Toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van het werk Productgerichtheid (kwantitatief): Realiseert een hoge productie. Levert een hoge output Voert taken snel uit Levert resultaten binnen de afgesproken tijd Besteedt de werktijd efficiënt 12

13 Stressbestendigheid: Functioneert effectief onder stressvolle omstandigheden. Handelt beheerst en doelmatig onder stressvolle omstandigheden, zoals werk- en tijdsdruk, tegenslag of risico s Reageert constructief op kritiek Stelt voor zichzelf duidelijke grenzen wanneer de werkdruk hoger wordt Beperkt bij stress de persoonlijke spanning, door te relativeren of op andere manieren Voortgangscontrole: Volgt en controleert de voortgang van taken en activiteiten en stuurt zonodig bij. Spreekt van tevoren duidelijke mijlpalen en meetpunten af Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van taken en activiteiten van medewer kers en van zichzelf Gaat na of afspraken zijn nagekomen Creëert voor zichzelf en voor anderen inzicht in de (voort)gang van zaken Signaleert bijtijds (dreigende) afwijkingen in de geplande voortgang Stuurt tijdig bij als de voortgang dreigt af te wijken van de planning 13

14 DenkenVoelenKracht Zelfontwikkeling: Werkt actief aan de eigen ontwikkeling. Zoekt actief naar nieuwe (leer)ervaringen Vraagt om feedback Benut feedback en suggesties van anderen Investeert in de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en trainingen Toont een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten 14

15 Colofon Uitgave van Belastingdienst / Centrum voor kennis en communicatie Augustus 2008

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Gedragsniveaus Creativiteit

Gedragsniveaus Creativiteit Gedragsniveaus Creativiteit 1. A. Werkt routinematig en met bekende middelen. B. Doet alleen wat gebruikelijk is. C. Valt stil/ stopt als beproefde oplossingen niet werken. 2. A. Toont belangstelling voor

Nadere informatie

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen:

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen: COMPETENTIEWOORDENBOEK 1. Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

competentiegids rijk Competenties en Ontwikkeltips

competentiegids rijk Competenties en Ontwikkeltips competentiegids rijk Competenties en Ontwikkeltips Inhoud Inleiding 6. Waarom een Competentiegids Rijk? 6. Wat vind je in deze competentiegids? 6. Hoe gebruik je deze competentiegids? 8 Competenties Ontwikkeltips

Nadere informatie

MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties

MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het competentieprofiel van de OR binnen LNV 3. Toepassingsmogelijkheden van het OR-competentieprofiel 3.1 Toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 ARDIS BASISSET 2013 Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 Daadkracht 1. Anticiperen Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen 1. Ziet knelpunten bijtijds aankomen

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil zijn medewerkers de ruimte geven hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Onder de noemer Voorrang voor Mensen

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk

Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk Index bldz Toelichting 3 Algemene Competenties: 1. Aanpassingsvermogen 5 2. Accuratesse 5 3. Analyserend vermogen 6 4. Anticiperen 6 5. Besluitvaardigheid

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Naam Studentnummer Akin Dogan 500672497 Opleiding Bedrijfskunde MER Klas Smart City School Hogeschool van Amsterdam, locatie Wibautshuis Docent W.

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 4: Invulformulier competenties. Gedragsniveau Beschrijving

Bijlage 4: Invulformulier competenties. Gedragsniveau Beschrijving bespreekbaar; - Doet zonodig concessies om tot een gezamenlijk uitgangspunt te komen. Resultaatgerichtheid Het vermogen om zich in te zetten voor beoogde resultaten en deze te realiseren. - Stelt zichzelf

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Profiel lid Sectorraad FNV Zelfstandigen

Profiel lid Sectorraad FNV Zelfstandigen De Sectorraad Per 1 februari 2017 is FNV zelfstandigen gefuseerd met de FNV. Door de fusie is de (bestuurlijke) structuur van FNV Zelfstandigen gewijzigd. De sector FNV Zelfstandigen heeft een sectorraad,

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

VRAGENLIJST COMPETENTIES

VRAGENLIJST COMPETENTIES VRAGENLIJST COMPETENTIES Inleiding De voor u liggende vragenlijst brengt de managementstijl in kaart. Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in het feitelijke en dus zichtbare handelen van

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

COMPETENTIES OPLEIDINGSMANAGER GEZONDHEIDSZORG

COMPETENTIES OPLEIDINGSMANAGER GEZONDHEIDSZORG COMPETENTIES OPLEIDINGSMANAGER GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIECOMPETENTIES KWALITEIT De mate waarin de persoon prestaties levert die aan de kwaliteitseisen voldoen. Werkt erg onzorgvuldig en maakt veel fouten.

Nadere informatie

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht Competentie: Anticiperen Definitie: Voorziet veranderingen in de bestaande situatie en speelt daar doeltreffend op in. Datum afnames 1. Reageert actief op veranderingen binnen de eigen functie. Kan op

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria pag.: 1 van 11 Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria Bron: onbekend Auteur: onbekend Deze checklist geeft een overzicht van gedragscriteria, en van de bijbehorende definities en indicatoren.

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Vragenlijst Ondersteuner

Vragenlijst Ondersteuner Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst Ondersteuner Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0 Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek INHOUDSOPGAVE pagina I Voorwoord Competentiewoordenboek gewest Gooi en Vechtstreek 3 II Kerncompetenties

Nadere informatie

1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS

1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS Naam deelnemer Datum Ineke Koolen-Lode 26-3-14 2011 Jaartal eerste certificering 1. Inlevingsvermogen/sociaal sensitief- ZELFTOETS Kan inschatten welke houding de situatie vraagt. Toont begrip voor gevoelens

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie