Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 11 Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria Bron: onbekend Auteur: onbekend Deze checklist geeft een overzicht van gedragscriteria, en van de bijbehorende definities en indicatoren. De indicatoren zijn richtinggevend; ze betreffen niet een uitputtende opsomming. Overzicht gedragscriteria Aanpassingsvermogen Ambitie Besluitvaardigheid Creativiteit Delegeren Discipline Durf Energie Flexibiliteit Groepsgericht leiderschap Individugericht leiderschap Initiatief Integriteit Klantgerichtheid Leervermogen Luisteren Managementidentificatie Mondelinge presentatie Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Omgang met details Omgevingsbewustzijn Onafhankelijkheid Ondernemerschap Ontwikkelen van medewerkers Oordeelsvorming Optreden Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht Plannen en organiseren Prestatiemotivatie Probleemanalyse Samenwerken Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Sensitiviteit Sociabiliteit Stressbestendigheid Vasthoudendheid Visie Voortgangscontrole Aanpassingsvermogen Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Stelt oorspronkelijk doel bij om een effectieve bijdrage te kunnen blijven leveren. Laat zich overtuigen indien hier gegronde redenen voor zijn. Schakelt gemakkelijk over van de ene naar de andere activiteit. Speelt gemakkelijk in op onverwachte, maar urgente zaken.

2 pag.: 2 van 11 Ambitie Ernaar streven hogerop te komen in de organisatie; gedrag tonen dat erop gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zich moeite geven zichzelf te ontwikkelen om dit te bereiken. Maakt een stappenplan om op een bepaalde positie te komen. Accepteert extra taken en verantwoordelijkheden om een zwaardere positie te verkrijgen. Vraagt om meer verantwoordelijkheid en legt claims op bepaalde verantwoordelijkheden. Is bereid om te investeren in de eigen ontwikkeling. Besluitvaardigheid Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen. Neemt tijdig de nodige en/of de juiste beslissingen. Neemt besluiten ook op basis van beperkte gegevens. Stelt lastige beslissingen niet onnodig lang uit. Neemt een standpunt in en spreekt een oordeel uit. Geeft snel aan wanneer iets wel of niet kan. Creativiteit Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande. Combineert bestaande oplossingen tot een voor de klant unieke oplossing die de klant aanspreekt. Herkent goede ideeën (van anderen) en bouwt hierop voort. Doorbreekt bestaande denkkaders met originele ideeën. Komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken. Delegeren Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op een duidelijke manier toedelen aan de juiste medewerkers. Geeft duidelijk de ruimte aan waarbinnen men zelfstandig tot een keuze mag komen. Delegeert verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk binnen de organisatie. Delegeert opdrachten die passen bij het niveau en de omstandigheden van de betreffende medewerker. Delegeert verantwoordelijkheden en bijbehorende beslissingsbevoegdheden.

3 pag.: 3 van 11 Discipline Zich voegen naar het beleid en/of de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit. Houdt zich aan afgesproken regels en procedures. Zoekt bij onduidelijkheden bevestiging bij de juiste autoriteit. Houdt zich aan afgesproken regels en procedures, ook indien dit negatieve reacties bij anderen oproept. Houdt zich aan gemaakte afspraken ondanks tegenspel (afspraak is afspraak). Durf Risico s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen. Kiest voor een aanpak waarmee nog geen ervaring is opgedaan. Komt met een zienswijze die haaks staat op de status-quo. Komt met een gedurfd voorstel met het risico van afwijzing. Komt met voorstellen met een kans op een hoge opbrengst, maar ook met een kans op mislukking. Energie Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken; uithoudingsvermogen hebben. Blijft enthousiasme en kracht uitstralen, ondanks veel en hard werken. Blijft doorgaan totdat de klus geklaard is. Weet anderen op te peppen om de gewenste extra prestatie te leveren. Neemt het voortouw in het oppakken van zaken die blijven liggen. Flexibiliteit Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. Bereikt zijn doel via verschillende wegen; is niet voor één gat te vangen. Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wél tot het doel leidt. Combineert verschillende gedragsstijlen (bijvoorbeeld vragen stellen en poneren). Stelt zijn aanpak tijdig bij om effectief te kunnen blijven opereren.

4 pag.: 4 van 11 Groepsgericht leiderschap Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Verdeelt verantwoordelijkheden onder teamleden, deelt verantwoordelijkheden met teamleden en creëert synergie ( win-win situaties). Organiseert een effectieve samenwerking binnen het team en neutraliseert wrijving binnen het team tijdig en effectief. Deelt verantwoordelijkheden met collega s en realiseert een gezamenlijke aanpak bij de klant. Organiseert de besluitvorming zodat iedereen zijn bijdrage kan en moet leveren en er een goed draagvlak ontstaan. Verdeelt verantwoordelijkheden tussen medewerkers en maakt duidelijk wat door wie aan wie geleverd moet worden. Individugericht leiderschap Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling. Geeft feedback op het functioneren en de bereikte resultaten. Spreekt duidelijke verwachtingen uit over het functioneren en het te bereiken resultaat. Geeft duidelijke instructies aan de medewerker hoe hij het gewenste resultaat kan bereiken. Geeft aan wat er moet gebeuren, hoe, waarmee, wanneer en met wie. Initiatief Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Benut kansen die zich voordoen om doelstellingen te bereiken. Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan. Onderneemt ongevraagd extra acties buiten hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. Neemt het voortouw. Integriteit Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben. Brengt anderen niet in situaties die door hen niet zijn te hanteren. Weet zich in (zakelijke) conflictsituaties te profileren als een onafhankelijke partij. Weegt belangen en verschillende zienswijzen zorgvuldig tegen elkaar af. Laat iedereen te allen tijde in zijn waarde. Benadert de ander op een open en duidelijke manier.

5 pag.: 5 van 11 Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant/gebruiker en hiernaar handelen. Vraagt door op wensen en behoeften van de klant. Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant. Biedt ongevraagd extra service. Toont belangstelling voor vraagstukken en problemen van de (interne) klant. Leervermogen Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen. Neemt nieuwe feiten en gegevens snel op en past deze correct toe. Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis. Probeert nieuwe aanpakken uit en evalueert deze adequaat. Toont zich nieuwsgierig en leergierig om huidige kennis te verbreden en/of te verdiepen. Luisteren Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties. Vraagt door op onduidelijke uitspraken of hints. Vat de boodschap van de ander correct samen. Komt terug op wat iemand eerder in het gesprek gezegd heeft. Haakt in op wat de ander zegt. Managementidentificatie Zich vereenzelvigen met de belangen en problemen van het management. Is op de hoogte van beleidskeuzen en plannen die door het management zijn geformuleerd. Stelt zich loyaal op ten aanzien van de gemaakte managementkeuzen. Handelt snel en adequaat op vragen van het management. Is kritisch op voornemens en plannen van het management, en brengt dit op een manier waarop het management er baat bij heeft. Mondelinge presentatie Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van ter zake doende middelen. Houdt een samenhangend en helder betoog, waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn. Hanteert een goed evenwicht tussen het ingaan op reacties van de toehoorders enerzijds, en het vasthouden van de structuur van zijn betoog anderzijds. Werkt met heldere voorbeelden en metaforen om zijn betoog te ondersteunen. Heeft een heldere opbouw en structuur in zijn betoog.

6 pag.: 6 van 11 Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken. Is goed te verstaan en te volgen door anderen. Beantwoordt inhoudelijke vragen afdoende. Drukt zich helder uit, de boodschap wordt goed begrepen. Formuleert in goed lopende vloeiende zinnen. Omgang met details Langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie. Benoemt relevante details die de grote lijn ondersteunen. Haalt de meest relevante details naar boven uit een grote hoeveelheid informatie. Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken. Pikt zaken op waar anderen overheen kijken. Omgevingsbewustzijn Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de voor de onderneming belangrijke marktpartijen. Houdt de trends en ontwikkelingen in de markt en/of op het vakgebied bij, en onderkent de betekenis hiervan voor de onderneming. Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het gewenste imago van de organisatie tot stand wordt gebracht. Houdt bij zijn aanpak rekening met de concurrentie. Houdt rekening met de huidige en toekomstige behoeften in de markt. Onafhankelijkheid Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen. Een eigen koers varen. Volgt een aanpak waarin hij gelooft, ook als anderen bezwaren maken. Brengt voorstellen in, ook als anderen hiervan nog overtuigd moeten worden. Trekt zijn eigen plan en handelt ernaar. Houdt vast aan zijn (professionele) principes, ondanks druk van anderen om deze opzij te zetten.

7 pag.: 7 van 11 Ondernemerschap Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als voor nieuwe producten en diensten, ernaar handelen en daarbij risico s durven nemen. Komt met voorstellen die gericht zijn op het vergroten van de winstgevendheid. Creëert (commerciële) kansen, maakt verborgen behoeften manifest. Bepaalt op eigen kracht, op basis van eigen verbeeldingskracht en inzicht, welke richting hij uit moet gaan. Combineert visie met hoge actiegerichtheid. Neemt afgewogen risico s om een bepaald voordeel voor de organisatie en de klant te behalen. Ontwikkelen van medewerkers Analyseren van ontwikkelbehoeften en het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. Onderzoekt op welke manier de medewerker zich verder kan ontwikkelen. Geeft ruimte en steun aan degene die nieuwe dingen wil oppakken. Geeft duidelijke en opbouwende feedback op geleverde prestaties. Brengt medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn. Vertaalt ontwikkelingen in de business naar ontwikkelstappen voor werknemers. Is kritisch over geleverde prestaties, maar spreekt ook vertrouwen uit in de mogelijkheden van de medewerker. Oordeelsvorming Gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen. Overziet de consequenties van bepaalde keuzen, benoemt de voor- en nadelen van deze keuzen. Geeft aan welke informatie vereist is voor een goede beeldvorming. Schat haalbaarheden realistisch in. Toetst voorstellen vanuit verscheidene invalshoeken. Komt met een goed afgewogen oordeel, waarbij effectief gebruik gemaakt is van alle beschikbare informatie. Optreden Een goede eerste indruk maken op anderen en deze indruk handhaven. Maakt een representatieve eerste indruk. Handelt volgens de voor hem geldende rol en verwachtingen. Legt gemakkelijk contact met anderen en weet hen op hun gemak te stellen en hun interesse op te wekken. Neemt beleefdheidsvormen en etiquette in acht. Maakt een rustige en zelfverzekerde indruk.

8 pag.: 8 van 11 Organisatiesensitiviteit Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie. Toetst bij de juiste partijen of er voldoende draagvlak is voor een bepaald voorstel. Heeft een plan van aanpak waarbij rekening is gehouden met de gevoeligheden en acceptatie in de organisatie. Kent en handelt naar de regels van het spel. Betrekt diverse partijen in de oordeelsvorming over een bepaald voorstel. Overtuigingskracht Gedrag dat erop gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en dat erop gericht is instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Hanteert argumenten die de ander aanspreken. Brengt zijn voorstellen met enthousiasme en beslistheid. Heeft er plezier in de ander te winnen voor zijn opvattingen. Doseert zijn argumenten en standpunten op beslissende momenten. Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Stelt concrete doelen en stelt prioriteiten voor zichzelf en voor anderen. Komt met een plan van aanpak om een gesteld doel te bereiken, met duidelijke inschattingen ten aanzien van de benodigde tijd, capaciteit en middelen. Werkt stap voor stap naar zijn doel toe, ook over een langere periode (langer dan één jaar). Combineert verschillende en verscheidene werkzaamheden op een effectieve en efficiënte manier en werkt ordelijk en systematisch. Prestatiemotivatie Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie. Stelt hoge eisen aan het eigen functioneren en probeert hieraan te voldoen. Zoekt uitdagingen. Tracht continu tot verbetering in bestaande werksituaties en van bestaande werkpraktijken te komen, komt met voorstellen tot verbetering. Daagt ook anderen uit om tot hoge prestaties te komen. Is continu bezig zijn grenzen te verleggen, toont zich kritisch ten aanzien van eigen prestaties, tracht zich te verbeteren en zwakke punten te ontwikkelen.

9 pag.: 9 van 11 Probleemanalyse Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Legt (causale) verbanden tussen gegevens en trekt logische conclusies. Stelt vragen in de diepte, maar ook in de breedte, om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen. Weet de oorzaak te benoemen van een probleem. Onderscheidt feiten van veronderstellingen. Samenwerken Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is. Reageert actief en op een constructieve manier op de ideeën van anderen. Speelt tijdig informatie door die voor anderen van belang is. Houdt rekening met de (mogelijke) inbreng van een ander. Betrekt anderen actief bij het gesprek. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. Maakt heldere, aansprekende en bondige teksten die voor een breed publiek leesbaar zijn. Maakt juist gebruik van grammatica. Maakt geen taalfouten. Heeft een heldere opbouw en structuur in notities, presentatiemateriaal, brochures en dergelijke. Sensitiviteit Zich bewust tonen van anderen en de omgeving, en ook van de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Houdt rekening met de omstandigheden van de ander. Toont begrip voor de gevoelens van de ander. Toont belangstelling voor anderen. Laat anderen in hun waarde en laat dit blijken.

10 pag.: 10 van 11 Sociabiliteit Zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven. Gemakkelijk naar anderen toestappen en zich gemakkelijk in gezelschap mengen. Stapt gemakkelijk op anderen buiten de eigen afdeling af indien dit gewenst is voor een goede uitvoering van de eigen taak of in het algemeen belang. Is in staat om contact te leggen met een ander; onderhoudt informele relaties met anderen binnen en/of buiten de eigen organisatie. Beweegt zich gemakkelijk in een onbekende sociale omgeving, spreekt mensen aan, legt contacten. Is in staat contact te leggen onder verschillende omstandigheden en met diverse mensen, afkomstig uit diverse milieus, met verschillende achtergronden. Stressbestendigheid Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Blijft beheerst bij spanningen en emoties. Blijft constante prestaties leveren ondanks tijdsdruk, tegenslag of tegenspel. Blijft bij grote problemen en tijdsdruk en/of bij hevige emoties naar een mogelijke oplossing zoeken om eruit te komen. Onderkent tijdig oplopende spanningen en weet deze terug te brengen. Vasthoudendheid Bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting blijven totdat het beoogde doel is bereid of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn. Staat achter een ingenomen standpunt en draagt dit ook uit als anderen het er niet mee eens zijn. Blijft consequent en volhardend bij tegenstand of tegenwerking, zonder te vervallen in een dogmatische of rigide opstelling. Blijft gedurende een langere periode gericht op het bereiken van het gestelde doel. Blijft bij zijn standpunt tot anderen bereid zijn het te erkennen en er rekening mee houden. Visie Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid. Geeft de betekenis aan van externe en interne ontwikkelingen voor het te voeren beleid. Heeft een duidelijk langer termijn doel en een scenario om tot dat doel te komen. Plaatst korte termijn plannen in het langere termijn perspectief. Pikt gemakkelijk de rode draad op uit dagelijkse gebeurtenissen en weet de consequenties hiervan aan te geven voor te nemen besluiten. Geeft de betekenis voor het te voeren beleid van huidige en toekomstige ontwikkelingen in de markt. Herkent snel de hoofdlijnen van een probleem of discussie.

11 pag.: 11 van 11 Voortgangscontrole Opstellen en uitvoeren van procedures om de voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers te bewaken en te controleren, alsmede de voortgang van de eigen functieactiviteiten en verantwoordelijkheden. Controleert de uitvoering van het werk tussentijds. Spreekt van tevoren duidelijke mijlpalen of meetpunten af. Creëert voor zichzelf en voor anderen inzicht in de gang van zaken. Signaleert snel afwijkingen op een gemaakt plan en komt met voorstellen om dit bij te sturen.

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem

Competentiewoordenboek. gemeente Hattem Competentiewoordenboek gemeente Hattem Inhoudsopgave Competentiewoordenboek... 1 Inleiding... 3 Indeling van competenties... 3 Gedragscompetenties... 4 A Analyseren... 4 1. Probleemanalyse... 4 2. Vernieuwingskracht...

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

Competenties ondernemingsraadleden

Competenties ondernemingsraadleden 1 Competenties ondernemingsraadleden Adviesbureau ATIM. 2 Competenties en ondernemingsraden Steeds vaker wordt binnen organisaties gedacht in competenties. Ook het functioneren van ondernemingsraden wordt

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek

Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0. Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek Datum: juli 2009 Auteur: P&O Nummer: 09.0001098 Versie: 1.0 Competentiewoordenboek Gewest Gooi en Vechtstreek INHOUDSOPGAVE pagina I Voorwoord Competentiewoordenboek gewest Gooi en Vechtstreek 3 II Kerncompetenties

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen:

4. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken. Stelt zichzelf doelen om dit te bereiken.gedragsbeschrijvingen: COMPETENTIEWOORDENBOEK 1. Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken Lijst van competenties NB: Binnen de provincie Noord-Brabant wordt onderstaande lijst van competenties niet als zodanig toegepast, in de zin dat uit deze lijst voor

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil zijn medewerkers de ruimte geven hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Onder de noemer Voorrang voor Mensen

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

in 5 stappen klaar voor je assessment

in 5 stappen klaar voor je assessment in 5 stappen klaar voor je assessment Overzicht competenties bij stap 1 Dit is een overzicht van veelgebruikte competenties. Zoals je ziet is er overlap tussen sommige competenties. Assessmentbureaus hanteren

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Opzichter/projectleider

Opzichter/projectleider Opzichter/projectleider Doel van de functie De opzichter/projectleider is verantwoordelijk voor het dagelijks, mutatie en planmatig onderhoud voor een deel van het bezit. De opzichter/projectleider is

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen Wat is een competentie? Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Een competentie

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Praten met de baas? Zo doe je dat! Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij regionale omroepen

Praten met de baas? Zo doe je dat! Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij regionale omroepen Praten met de baas? Zo doe je dat! Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij regionale omroepen Praten met de baas? Zo doe je dat! Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij regionale omroepen

Nadere informatie

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017 Teamrapportage Competentiematch & teampotentieel 17 mei 2017 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde

Nadere informatie

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk Vacaturemelding schooljaar 2015-2016 Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk Algemene gegevens: Naam school: Gevestigd te: Contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Informatie school:

Nadere informatie

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 ARDIS BASISSET 2013 Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 Daadkracht 1. Anticiperen Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen 1. Ziet knelpunten bijtijds aankomen

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Gedragsniveaus Creativiteit

Gedragsniveaus Creativiteit Gedragsniveaus Creativiteit 1. A. Werkt routinematig en met bekende middelen. B. Doet alleen wat gebruikelijk is. C. Valt stil/ stopt als beproefde oplossingen niet werken. 2. A. Toont belangstelling voor

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen.

1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen. competentiewoordenboek en indicatoren OOP 1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen. Geeft duidelijk aan welk gedrag verwacht wordt van de ander in het

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek Inhoudsopgave Competentie Pagina Prestatiegericht gedrag Cliëntgericht handelen 2 Ondernemerschap 3 Energie 4 Initiatief 5 Management identificatie en loyaliteit 6 Inzet 7 Vasthoudendheid

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES. Inleiding

BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES. Inleiding BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES Inleiding In de CAO 2002/2003 voor de sector provincies zijn afspraken gemaakt over de invoering van een nieuw beloningssysteem waarbinnen verschillende

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. Development Factory BV Tivolilaan 205, Arnhem

Competentiewoordenboek. Development Factory BV Tivolilaan 205, Arnhem COMPETENTIES Competentiewoordenboek Development Factory BV Tivolilaan 205, Arnhem Clustering van de competenties 1 1. Leidinggeven & beslissen Zelfvertrouwen Initiatiefrijk Besluitvaardigheid Assertiviteit

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

human resource management Competentietaal Ontwikkelgids Politie Nederland alle competenties van A tot Z landelijk programma h r m * politie

human resource management Competentietaal Ontwikkelgids Politie Nederland alle competenties van A tot Z landelijk programma h r m * politie Ontwikkelgids * human resource management Competentietaal Politie Nederland alle competenties van A tot Z landelijk programma h r m * politie 2 3 Accuratesse Besluitvaardigheid A Werkt nauwkeurig en zorgvuldig,

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER

COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER Betekenis vakjes van links naar rechts vakje 1 onvoldoende: vakje 2 matig: vakje 3 goed: vakje 4 excellent: vertoont concreet beschreven gedrag nauwelijks vertoont concreet

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Lek en IJssel

Stichting Katholiek Onderwijs Lek en IJssel Stichting Katholiek Onderwijs Lek en IJssel 2.5. Beoordelingsgesprekken Regelgeving Artikel C16 CAO PO: 1. Door of namens de werkgever worden periodiek alle werknemers op hun functioneren beoordeeld. Aan

Nadere informatie

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9)

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9) (1 van 9) Doorzettingsvermogen Dit is een eigenschap die elke topsporter bezit. Gaan voor het hoogst haalbare doel en hiervoor niet afwijken als er een teleurstelling of tegenslag is. Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk

Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk Gemeenschappelijke competentie(werk)taal Rijk Index bldz Toelichting 3 Algemene Competenties: 1. Aanpassingsvermogen 5 2. Accuratesse 5 3. Analyserend vermogen 6 4. Anticiperen 6 5. Besluitvaardigheid

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Competentiewoordenboek voor de zorg

Competentiewoordenboek voor de zorg Competentiewoordenboek voor de zorg 0 Release note 2013 Release note 2013 Het is alweer een tijd geleden dat Kraf & Partners in 2004 besloot in te zetten op competentiemanagement, een instrument om te

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Klantgerichtheid Klantgerichtheid Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Je handelt zoveel mogelijk vanuit het belang van de patiënt Je zoekt actief naar wensen/behoeften van patiënten

Nadere informatie

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht

Individueel. competentieprofiel. Naam: Werkvloerbegeleider. Terug naar overzicht Competentie: Anticiperen Definitie: Voorziet veranderingen in de bestaande situatie en speelt daar doeltreffend op in. Datum afnames 1. Reageert actief op veranderingen binnen de eigen functie. Kan op

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK. Aanleiding Met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen

Nadere informatie

Competentiewoordenboek

Competentiewoordenboek Competentiewoordenboek denken voelen kracht Onderzoek en ontwikkel je competenties INHOUDSOPGAVE Introductie...pag. 3 Het Competentiewiel...pag. 5 Alfabetische index...pag. 6 Denken...pag. 7 Voelen...pag.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

VRAGENLIJST COMPETENTIES

VRAGENLIJST COMPETENTIES VRAGENLIJST COMPETENTIES Inleiding De voor u liggende vragenlijst brengt de managementstijl in kaart. Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in het feitelijke en dus zichtbare handelen van

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Beleidsadviseur maart 2009

Beleidsadviseur maart 2009 Functienaam Vastgesteld: Beleidsadviseur maart 2009 Aard van de functie De beleidsadviseur vertegenwoordigt de bedrijfstak op verschillende aandachtsgebieden en initieert en ontwikkelt beleidsstandpunten,

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie