Competenties traineeprogramma RichtingZuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competenties traineeprogramma RichtingZuid"

Transcriptie

1 Competenties traineeprogramma RichtingZuid Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die iemand nodig heeft om succesvol te kunnen functioneren. Voor het traineeprogramma zijn 14 competenties gedefinieerd die als meest essentieel worden beschouwd. Deze compententies maken ook onderdeel uit van de functieprofielen en het algemene profiel van een trainee. Om je ontwikkeling gericht te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat je voor jezelf formuleert hoe ver jij bent in je ontwikkeling van deze competenties. Hoe handel je, wat doe je wel, wat doe je (nog) niet. Alle hierna beschreven competenties kunnen dus worden gebruikt voor de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Maar de competenties 1 tot en met 6 zijn leidend geweest in het selectieproces. Deze zes zijn essentieel voor het traineeprogramma. De competentieset is vastgesteld door de projectgroep Traineeprogramma Zuid-Limburg op 21 mei 2013 en beschrijft voor het traineeprogramma de volgende competenties: 1. Omgevingsgericht 2. Initiatiefrijk 3. Communicatief 4. Samenwerkingsgericht 5. Resultaatgericht 6. Creatief 7. Bestuurlijke sensitiviteit 8. Flexibel gedrag 9. Inlevingsvermogen 10. Innovatief/Vernieuwingskracht 11. Analytisch 12. Netwerker 13. Onderhandelen 14. Plannen en Organiseren

2 2 1 Omgevingsgericht Volgt relevante ontwikkelingen in de zijn/haar omgeving en van de organisatie en benut deze kennis voor de organisatie, het vakgebied en de opdracht. Niveau 1: Zich informeren over externe ontwikkelingen is op de hoogte van actuele zaken, weet wat er speelt op maatschappelijk, politiek, technologisch en economisch gebied stelt zich op hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied wisselt regelmatig van gedachten met anderen over de externe ontwikkelingen is zich bewust van bestuurlijke en politieke consequenties van zijn/haar functioneren Niveau 2: Actief gebruik maken van zijn kennis van de externe ontwikkelingen communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend participeert in kennisnetwerken maakt gebruik van zijn kennis van ontwikkelingen in zijn werk Niveau 3: Bevorderen van het omgevingsbewustzijn treedt binnen het vakgebied op als vraagbaak voor anderen vertaalt relevante externe ontwikkelingen naar de eigen organisatie ondersteunt en stimuleert anderen om informatie uit te wisselen over relevante externe ontwikkelingen 2

3 3 2. Initiatiefrijk Onderneemt uit eigen beweging acties en doet voorstellen. Wacht niet af, neemt het voortouw, anticipeert, zoekt kansen en signaleert knelpunten en handelt hiernaar. Is nieuwsgierig en enthousiast en niet bang om zich te onderscheiden. Niveau 1: Vanuit zichzelf, binnen de eigen werksituatie, meer dan opgedragen is doen. ziet waar werk blijft liggen pakt uit eigen beweging werkzaamheden op biedt hulp aan en/of vraagt om hulp onderneemt actie als zaken anders en beter kunnen Niveau 2: Ongevraagd en zelfstandig actie ondernemen. neemt het initiatief in overleggen en draagt ideeën en oplossingen naar voren. komt met verbetervoorstellen kijkt vooruit om op toekomstige gebeurtenissen te kunnen anticiperen ziet kansen en grijpt ze Niveau 3: Initiatieven borgen in de organisatie en bijdragen aan initiatiefrijke organisatie. neemt het voortouw om ideeën en besluiten daadwerkelijk uit te voeren gaat door met het initiatief of idee zonder zich uit het veld te laten slaan door tegenslag of tegenwerking richt zich op de toekomst om te signaleren waar kansen voor de organisatie liggen en pakt deze op 3

4 4 3 Communicatief Gebruikt, afhankelijk van de situatie of het doel, een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.). Schat situaties op de juiste wijze in en heeft gevoel voor de omstandigheden. Weet zich aan te passen aan die omstandigheden. Kan ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk, helder en duidelijk overbrengen. Doet dit op zodanige wijze dat de essentie wordt begrepen. Maakt daarbij effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Niveau 1: Luisteren en overbrengen brengt een heldere en logische structuur aan in de informatie, door vorm en opbouw; to-the-point, wijdt niet onnodig uit gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, gebruikt geen onnodig vakjargon mondeling: spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar Nederlands (snelheid, volume, articulatie); maakt hierbij effectief gebruik van woord, gebaar en hulpmiddelen. schriftelijk: Schrijft helder, beknopt en foutloos (woordkeuze, spelling, grammatica); toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; vraagt de ander naar zijn mening, advies en welbevinden is in uitleg rustig en zeker, net zolang totdat de boodschap volledig bij de ander is overgekomen Niveau 2: Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen presenteert zich gemakkelijk en legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen bouwt een betoog logisch op en houdt de aandacht vast toetst of boodschap is overgekomen op doelgroep stelt zich open voor overleg onderkent (non)verbale communicatie Niveau 3: Zorgdragen voor een goed communicatieklimaat heeft aandacht voor andermans behoeften, belangen, emoties en opvattingen en anticipeert hierop door verbale en non-verbale communicatiestijl aan te passen maakt complexe onderwerpen begrijpelijk voor anderen stimuleert anderen tot helder communiceren bevordert de onderlinge communicatie 4

5 5 4 Samenwerkingsgericht De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel, ook wanneer dit doel niet van persoonlijk belang is. Stelt in zijn/haar functioneren het algemeen belang voorop. Niveau 1: Meewerken en informeren van anderen toont belangstelling voor collega's en biedt op verzoek hulp aan komt afspraken na deelt informatie en ervaringen met anderen geeft eigen mening en vraagt mening van collega's en houdt hier rekening mee draagt bij aan gemeenschappelijk doel Niveau 2: Op eigen initiatief met anderen werken aan een gezamenlijk resultaat biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan en vraagt waar nodig zelf om hulp maakt heldere en meetbare afspraken wisselt op eigen initiatief informatie/kennis en ideeën met medewerkers/collega's uit in het kader van het gemeenschappelijke doel verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen Niveau 3: Stimuleren van samenwerking moedigt anderen aan om samen te werken en hun ideeën te uiten komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren stimuleert medewerkers/collega's om periodiek met elkaar informatie/kennis te delen bevordert de goede verstandhouding en geeft opbouwende kritiek en feedback 5

6 6 5 Resultaatgericht Is gericht op het vertalen van doelen en het realiseren van resultaten volgens tijdpad, normen en afspraken. Niveau 1: Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren. vertaalt doelen voor zichzelf in concreet, meetbare en haalbare resultaten zorgt dat de afgesproken resultaten gerealiseerd worden geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden is vasthoudend bij verstoringen en tegenslag Niveau 2: Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief. stelt hoge eisen aan zijn/haar werk en neemt geen genoegen met een gemiddeld resultaat werkt outputgericht en stelt prioriteiten is vindingrijk in het inzetten van beschikbare middelen om een gesteld resultaat te behalen is vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen: stelt zo nodig aanpak bij Niveau 3: Gericht zijn op het behalen van doelen en resultaten van de organisatie op lange termijn zet ongebruikelijke methoden met resultaat in, zonder de grenzen van het toelaatbare te overschrijden realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied stelt meetbare doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten op lange termijn stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en vertoont hierin voorbeeldgedrag 6

7 7 6 Creatief Benadert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met originele en nieuwe ideeën, komt met oplossingen en durft gevestigde denkpatronen te doorbreken. Niveau 1: Op een andere dan de gebruikelijke manier naar vraagstukken kijken en kritisch en doordacht reageren. heeft meerdere voorstellen of ideeën bij het oplossen van vraagstukken benadert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken levert een productieve bijdrage in brainstormsessies haakt in op nieuwe zienswijzen Niveau 2: Met nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen. hanteert bij vraagstukken nieuwe en onverwachte invalshoeken komt met nieuwe en originele ideeën en oplossingen speelt een bepalende rol in brainstormsessies draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën in de organisatie gehoord en gezien worden Niveau 3: Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. inspireert anderen (bv. collega s) in een vernieuwend denkproces creëert synergie tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende voorstellen te komen draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën in de organisatie tot uitvoering worden gebracht. 7

8 8 7. Bestuurlijke sensitiviteit Anticipeert op en onderkent het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en het handelen van politiek-bestuurlijke verantwoordelijken. Niveau 1: Positie kennen voelt bij actuele feiten goed aan wanneer directie en/of bestuur moeten worden geïnformeerd. is op de hoogte van de belangrijkste gevoeligheden en plaatst gebeurtenissen in de juiste context. signaleert belangrijke feiten of meningen en geeft deze intern door aan de juiste personen. Niveau 2: Actief sensitief heeft goed zicht op de opvattingen van het bestuur en integreert deze in eigen functie. neemt ambtelijk en bestuurlijk relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen waar, signaleert deze tijdig en biedt daarbij oplossingen en alternatieven. houdt zicht op de media en anticipeert op verschuivingen in het politiek-bestuurlijke klimaat. integreert externe, politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen en belangen goed in eigen beleids-/adviesproces. anticipeert en signaleert wanneer de belangen van de Provincie en/of van bestuurders in het geding dreigen te komen/zijn. Niveau 3: Politiek-bestuurlijk afbreukrisico anticipeert en handelt actief wanneer de belangen van de organisatie en/of van bestuurders in het geding dreigen te komen/ zijn. heeft een goed oog voor de partijpolitieke aspecten en de verhoudingen binnen het collega c.q. de gemeenteraden/provinciale staten bij relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen. taxeert tijdig en juist verschuivingen in belangen en inhoudelijke standpunten, ook als deze zich op langere termijn voordoen. overziet de bestuurlijke en maatschappelijke doelen/belangen/prioriteiten. 8

9 9 8 Flexibel gedrag Heeft het vermogen zich effectief aan te passen bij zich wijzigende omstandigheden, weerstand, problemen of kansen door zijn werkwijze te variëren, teneinde het gestelde doel te bereiken. Niveau 1: Adequaat reageren op zich wijzigende omstandigheden heeft inzicht in eigen aanpak schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden binnen eigen gebied staat open voor feedback ziet in wanneer gedragsstijl niet aanslaat bij de ander Niveau 2: Ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen schakelt snel naar andere situaties en is snel inzetbaar op andere aangrenzende gebieden pikt snel nieuwe zaken op en neemt deze mee in zijn/haar eigen werkzaamheden past eigen gedragsstijl aan de situatie aan Niveau 3: Stimuleren van anderen om over gedragsstijl na te denken en anticiperen op zich wijzigende omstandigheden ziet wanneer er behoefte is aan, dan wel een noodzaak voor verandering en ontplooit hiervoor initiatieven wisselt gemakkelijk van gedragsstijl als de situatie daarom vraagt stimuleert anderen tot het zich eigen maken van verschillende gedragsstijlen 9

10 10 9 Inlevingsvermogen Onderkent gevoelens en behoeften van anderen, verplaatst zich in anderen en is zich bewust van de invloed van het eigen handelen. Niveau 1: Interesse laten blijken Luistert naar anderen en is geïnteresseerd in de mening of het verhaal van een ander. Toont begrip voor afwijkende ideeën, gewoonten en omgangsvormen. Toont belangstelling voor persoonlijke gebeurtenissen die voor de ander belangrijk zijn (verjaardagen, geboortes, promoties, studie etc.) Houdt bij voorstellen en acties rekening met (persoonlijke) omstandigheden waarin anderen verkeren. Houdt bij voorstellen en acties rekening met gevoelens en behoeften van anderen. Niveau 2: Inspelen op signalen in individueel contact Reageert alert en met begrip op gevoelsuitingen van anderen. Laat anderen in hun waarde, ook in emotionele en lastige situaties. Houdt rekening met doelstellingen, wensen en belangen van een ander. Denkt bij het zoeken naar oplossingen mee vanuit het gezichtspunt van de ander. Maakt vermoede gevoelens van onvrede over het werk van de ander bespreekbaar. Gaat op tactvolle wijze het gesprek met anderen aan wanneer privé kwesties het functioneren van anderen beïnvloeden. Niveau 3: Hanteren van signalen en emoties tussen anderen Maakt spanningen of conflicten in een groep bespreekbaar. Maakt onvrede, weerstand of gevoeligheden binnen de organisatie bespreekbaar. Stelt in een groep de onderlinge omgang aan de orde op een manier die door allen wordt geaccepteerd. Is kritisch op het eigen (voorbeeld)gedrag binnen de organisatie. Signaleert en anticipeert op latente gevoelens en behoeften van verschillende betrokkenen binnen de organisatie. 10

11 11 10 Innovatief/Vernieuwingskracht Komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Is voortdurend gericht op vernieuwende concepten en bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande. Niveau 1: Alternatieven bedenken Zoekt bij problemen in het eigen werk naar alternatieven en verbeteringen. Probeert nieuwe toepassingsmogelijkheden of werkwijzen uit, wanneer de bestaande methoden niet het gewenste resultaat leveren. Brengt ideeën in tijdens brainstormsessies. Bedenkt nieuwe procedures, werkmethoden of regels voor bekende problemen en beleidsvelden. Bedenkt oorspronkelijke en niet-alledaagse oplossingen voor problemen en verliest de praktijk daarbij niet uit het oog. Niveau 2: Vernieuwing Verbindt verschillende soorten informatie met elkaar en komt daarmee tot eigen ideeën. Redeneert pragmatisch vanuit hetgeen dat voorhanden is, niet vanuit wat er zou moeten zijn. Betreedt nieuwe paden bij het verbeteren van bestaande oplossingen en werkwijzen. Experimenteert met nieuwe methoden en denkrichtingen, gericht op verbetering van bestaande methoden. Improviseert en komt met onverwachte en vernieuwende suggesties. Komt met nieuwe zienswijzen, invalshoeken of benaderingen en plaatst vraagstukken in een andere context. Denkt in oplossingen en bouwt verder op bestaande ideeën. Niveau 3: Creativiteit in relatie tot de gehele organisatie Levert met nieuwe ideeën een bijdrage aan de versteviging van de positie van de provinciale organisatie. Maakt oplossingsrichtingen zichtbaar die impact hebben op de provincie en haar omgeving. Komt op organisatieniveau met vindingrijke oplossingen die nog niet eerder door anderen werden bedacht. Ziet originele mogelijkheden voor de provincie in termen van samenwerking, belangen en/of beleid. Improviseert in complexe situaties. Komt in situaties waar anderen geen mogelijkheden meer zien met vernieuwende oplossingen en ideeën. 11

12 12 11 Analytisch Signaleert problemen, ziet verbanden, trekt gegronde conclusies en schat de consequenties juist in. Kan snel schakelen in gedachten. Niveau 1: De essentie van het probleem zien. ο stelt gericht vragen om een probleem helder te krijgen ο gaat systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem ο kan hoofd- en bijzaken onderscheiden ο is in staat relevante informatie te verzamelen Niveau 2: Verbanden leggen en oorzaken zien. ο benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken en komt tot een genuanceerd oordeel ο legt verbanden tussen verschillende soorten problemen en informatie. De trainee kan het probleem relateren aan soortgelijke problemen ο kan oorzaak en gevolg goed onderscheiden en door logisch redeneren conclusies trekken. ο weet wanneer de verzamelde informatie voldoende is voor het trekken van conclusies; maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen Niveau 3: Complexe analyses maken. ο overziet gevolgen op lange termijn ο heeft inzicht in (onderliggende) belangentegenstellingen ο plaatst het probleem in een ruimere context dan zijn/haar eigen vakgebied ο ziet grote lijnen en tilt vraagstukken op een hoger abstractieniveau 12

13 13 12 Netwerker Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega's, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie en/of het - onderdeel. Niveau 1: Onderhouden van contacten houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij toont interesse voor de zakelijke en persoonlijke omstandigheden van de gesprekspartner, luistert actief en gaat gesprek aan onderhoudt makkelijk contacten in uiteenlopende situaties neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om bestaande netwerk te onderhouden bezoekt gelegenheden waar hij kans heeft zijn netwerk te onderhouden Niveau 2: Leggen van nieuwe contacten speelt goed in op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk spreekt eigen netwerk aan als hij specifieke kennis of informatie nodig heeft brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor en stimuleert informatieuitwisseling voelt zich op zijn gemak tussen (on)bekenden, kan achtergronden en relaties inschatten, stapt zelf op mensen af, maakt een afspraak voor een nieuw contactmoment zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang Niveau 3: Uitbouwen professioneel en invloedrijk netwerk anticipeert op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk gaat samenwerkingsverbanden aan waardoor de organisatie haar doelen beter kan waarmaken wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen, geeft tips 13

14 14 13 Onderhandelen Het bereiken van doelen in overleg met andere belanghebbenden en het daarbij eens worden zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen op een wijze die bij beiden partijen tot overeenstemming en acceptatie leidt. Niveau 1: Basis onderhandelen Maakt tijdens de onderhandeling zijn/haar eigen belangen, argumenten en overwegingen duidelijk aan de andere partij. Vraagt tijdens onderhandelingen actief naar de argumenten en overwegingen van de andere partij. Weegt de argumenten en geboden voor en nadelen van de ander ten opzichte van het eigen belang. Toont de wil om tijdens onderhandelingen tot overeenstemming te komen. Geeft tijdens de onderhandeling niet alle argumenten in n keer weg aan de tegenpartij. Controleert na de onderhandelingen of de eindafspraak geaccepteerd is door de onderhandelingspartner. Niveau 2: Flexibel onderhandelen Bepaalt voor het onderhandelen de eigen grenzen en de standpunten waar eventueel van af geweken kan worden. Stelt voor het onderhandelen reële doelstellingen vast. Hanteert een bewuste onderhandelingsaanpak om zijn/haar doel te bereiken en schakelt over op een andere techniek als dat nodig blijkt. Houdt tijdens het onderhandelen rekening met het belang van de tegenpartij en het belang van de relatie met de tegenpartij. Schetst de positieve gevolgen van zijn/haar voorstellen voor de belangen van de andere partij. Niveau 3: Win-win in complexe situaties Onderzoekt in complexe of onduidelijke situaties de onderhandelingsruimte van de verschillende partijen en brengt deze in kaart. Zoekt tijdens onderhandelingen naar mogelijkheden om argumenten en voor en nadelen uit te ruilen. Bemiddelt bij conflicten en zoekt in complexe situaties actief naar gemeenschappelijke belangen van de verschillende partijen. Is tijdens onderhandelingen zonodig 'hard' op het organisatiebelang en de eigen positie, maar 'zacht' op de relatie. Zoekt tijdens onderhandelingen actief naar gemeenschappelijke belangen en uitkomsten. Sluit coalities en zoekt naar uitruilopties. 14

15 15 14 Plannen en Organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen aangeven om bepaalde doelen te bereiken. Niveau 1: Effectief plannen en organiseren van eigen werk weet wat hij moet doen en neemt (binnen kaders) initiatief stelt doelen en prioriteiten in het eigen werk rondt het werk op tijd af komt afspraken na Niveau 2: Coördineren van eigen werk en dat van anderen genereert de middelen die voor het bereiken van de doelstellingen benodigd zijn heeft overzicht over de uit te voeren taken geeft aan hoe het werk efficiënt en effectief kan worden ingedeeld en uitgevoerd; maakt duidelijke afspraken en geeft verwachtingen aan (wie, wat wanneer) stelt doelen en prioriteiten in eigen werk en dat van anderen Niveau 3: Sturen op hoofdlijnen ziet toe op een efficiënte en effectieve besteding van middelen stuurt de planning en organisatie van werkzaamheden aan en ondersteunt anderen daarbij anticipeert op relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelen van de organisatie en past planningen en doelstellingen hierop aan doet meerdere zaken gelijktijdig, kan daarbij snel schakelen van het een naar het ander en houdt de hoofdlijnen in het vizier 15

16 16 16

// Competenties. Binnen het traineeprogramma wordt de volgende definitie gehanteerd:

// Competenties. Binnen het traineeprogramma wordt de volgende definitie gehanteerd: // Competenties Gedurende de traineeperiode wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van competenties. Afspraken hierover worden vastgelegd in persoonlijke ontwikkelplannen, in jaarplannen en

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Beleidsadviseur maart 2009

Beleidsadviseur maart 2009 Functienaam Vastgesteld: Beleidsadviseur maart 2009 Aard van de functie De beleidsadviseur vertegenwoordigt de bedrijfstak op verschillende aandachtsgebieden en initieert en ontwikkelt beleidsstandpunten,

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Competentieprofiel wethouders

Competentieprofiel wethouders Competentieprofiel wethouders Inhoud 1. Inleiding 2 2. Competenties 3 3 Competenties Wethouder 5 Competenties 1. Analytisch vermogen 5 2. Oordeelsvorming 6 3. Overtuigingskracht 7 4. Inlevingsvermogen

Nadere informatie

VRAGENLIJST COMPETENTIES

VRAGENLIJST COMPETENTIES VRAGENLIJST COMPETENTIES Inleiding De voor u liggende vragenlijst brengt de managementstijl in kaart. Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in het feitelijke en dus zichtbare handelen van

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Competentieprofiel van de subsidieadviseur in niveau s

Competentieprofiel van de subsidieadviseur in niveau s Competentieprofiel van de subsidieadviseur in niveau s Niveaus Competenties Vaardigheden Communicatieve - mondelinge Communicatieve - schriftelijke Communicatieve - advies Procesmanagement Commerciële

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER

COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER Betekenis vakjes van links naar rechts vakje 1 onvoldoende: vakje 2 matig: vakje 3 goed: vakje 4 excellent: vertoont concreet beschreven gedrag nauwelijks vertoont concreet

Nadere informatie

Consultant ICT. Denkkracht: 2. Conceptueel vermogen

Consultant ICT. Denkkracht: 2. Conceptueel vermogen Denkkracht: 2. Conceptueel vermogen Definitie: Legt verbanden tussen situaties die geen duidelijke relatie lijken te hebben en ontdekt sleutelfactoren in ingewikkelde situaties. Bouwt denkkaders of modellen

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Samen met de ISD aan de slag! Consulent interne controle (m/v)

Samen met de ISD aan de slag! Consulent interne controle (m/v) Samen met de ISD aan de slag! Wie zijn wij De ISD Bollenstreek (ISD) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Wij voeren taken uit op het gebied

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties

MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties MZ loont, het ontwikkelen van OR-competenties Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het competentieprofiel van de OR binnen LNV 3. Toepassingsmogelijkheden van het OR-competentieprofiel 3.1 Toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Competenties ondernemingsraadleden

Competenties ondernemingsraadleden 1 Competenties ondernemingsraadleden Adviesbureau ATIM. 2 Competenties en ondernemingsraden Steeds vaker wordt binnen organisaties gedacht in competenties. Ook het functioneren van ondernemingsraden wordt

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel Basisvaardigheden Algemeen Voor elke basisvaardigheid is omschreven wat de betekenis is = soort van definitie Daarnaast is een vertaling in (observeerbare) gedragscriteria gegeven om te kunnen scoren in

Nadere informatie

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel.

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel. Functietitel: Projectbeheerder De projectbeheerder is verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van een hem/haar toegewezen project en oproep en is daarvoor aanspreekpunt voor

Nadere informatie

Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012

Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012 Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle competenties 4 Competenties 6 Realisatiekracht 6 Samenwerken / bevorderen van teamgeest 7 Klantgerichtheid

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Voor het competentieprofiel is een kader ontwikkeld dat de volgende competenties onderscheidt:

Voor het competentieprofiel is een kader ontwikkeld dat de volgende competenties onderscheidt: Supplement k. uitwerking competentiematrix Voor het competentieprofiel is een kader ontwikkeld dat de volgende competenties onderscheidt: Kerncompetenties: bij de functieomschrijving de verschillende kerncompetenties

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Ontwikkelaar ICT. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1

ARDIS BASISSET 2013. Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 ARDIS BASISSET 2013 Ardis competentie bibliotheek 2012 - juli 1 Daadkracht 1. Anticiperen Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen 1. Ziet knelpunten bijtijds aankomen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Werkgroep WVBP 13/3 Datum in werking treding

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria

Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria pag.: 1 van 11 Checklist beoordelingssystematiek: gedragscriteria Bron: onbekend Auteur: onbekend Deze checklist geeft een overzicht van gedragscriteria, en van de bijbehorende definities en indicatoren.

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen.

1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen. competentiewoordenboek en indicatoren OOP 1. Aanspreken op gedrag: anderen aanspreken op hun gedrag en de invloed daarvan op anderen. Geeft duidelijk aan welk gedrag verwacht wordt van de ander in het

Nadere informatie

OVERZICHT COMPETENTIES

OVERZICHT COMPETENTIES OVERZICHT COMPETENTIES Aansturen Voorziet anderen van heldere instructies en richtlijnen. Past leiderschapsstijl aan de situatie of het individu. Geeft heldere opdrachten en aanwijzingen. Verdeelt uitvoerende

Nadere informatie

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK. Aanleiding Met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen

Nadere informatie

Leiderschapsprofielen

Leiderschapsprofielen Leiderschapsprofielen In de Visie op HRM en Leiderschap zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevenden op 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel. Brandweer

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Communicatiemedewerker. Denkkracht: 5. Leervermogen

Communicatiemedewerker. Denkkracht: 5. Leervermogen Denkkracht: 5. Leervermogen Neemt nieuwe situaties, problemen en informatie in zich op en verwerkt deze kritisch. Benut nieuwe ervaringen op een effectieve manier. Laat zien dat hij/zij leert van gemaakte

Nadere informatie

Medewerker Administratieve processen en systemen. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker Administratieve processen en systemen. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

Vragenlijst Ondersteuner

Vragenlijst Ondersteuner Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst Ondersteuner Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Denkkracht: 3 Analytisch vermogen

Ondersteuner ICT. Denkkracht: 3 Analytisch vermogen Denkkracht: 3 Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Competentiewoordenboek. Development Factory BV Tivolilaan 205, Arnhem

Competentiewoordenboek. Development Factory BV Tivolilaan 205, Arnhem COMPETENTIES Competentiewoordenboek Development Factory BV Tivolilaan 205, Arnhem Clustering van de competenties 1 1. Leidinggeven & beslissen Zelfvertrouwen Initiatiefrijk Besluitvaardigheid Assertiviteit

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie