OER. onderwijs en examenregeling Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels"

Transcriptie

1 OER onderwijs en examenregeling Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

2 Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat de regels over onderwijs en tentamens die voor de opleiding gelden. Deel 2 bevat het onderwijs en tentamenprogramma. In hoofdstuk 1 van deel 2 wordt per variant en per afstudeerrichting en per blok alle informatie over de inrichting van het onderwijs en de tentamens verstrekt. Daarnaast bevat deel 2 informatie over het jaarrooster en de indeling in blokken. Deel 3 bevat informatie over toelating tot de opleiding.

3 Hoofdstuk 0: Begrippenlijst In deze regeling wordt verstaan onder: Afstudeerrichting Assessment Associate Degree programma Bacheloropleiding Blokperiode CMR College van Beroep voor de Examens College van Bestuur Competentie CROHO Deelraad Deeltentamen Deeltijdse opleiding Een door de Faculteitsdirecteur vastgestelde leerroute bestaande uit een samenhangend geheel van postpropedeutische onderwijseenheden. De afstudeerrichting wordt vermeld op het getuigschrift. Een beoordelingsinstrument of een set beoordelingsinstrumenten voor de toetsing van competenties c.q. gestandaardiseerde procedures die het mogelijk maken competenties vast te stellen. Een opleiding binnen een bacheloropleiding met een omvang van tenminste 120 EC, als bedoeld in art 7.8a WHW Initiële hbo opleiding [ARTT. 7.3 en 7.3 a WHW]. De student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding een toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. Een blokperiode is één van de vier termijnen die een studiejaar omvat. Deze perioden hebben een vergelijkbare studielast. Voorafgaande aan een studiejaar worden de dagen waarop de onderscheiden blokperioden starten door het College van Bestuur vastgelegd. De Centrale Medezeggenschapsraad [ART WHW]. Het College van Beroep voor de Examens (College van Beroep) [ARTT WHW]. Het College van Bestuur [art WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met taken en bevoegdheden als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs en beheersreglement Zuyd Hogeschool. Competentie is het vermogen om de aanwezige kennis, inzicht, vaardigheden en houding te benutten en verder te ontwikkelen om concrete beroepsactiviteiten op adequate wijze te verrichten. Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs waarin alle opleidingen zijn vermeld, die een getuigschrift hbo onderwijs plus daarbij behorende graad opleveren, op voorwaarde, dat het afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd [ART WHW]. De medezeggenschapsraad van een faculteit [ART WHW]. Een tentamen waarvan het cijfer bijdraagt aan het cijfer voor het tentamen waar het onderdeel van uitmaakt. In de OER is vastgelegd wat de wegingsfactor van elk deeltentamen is. De opleiding die zodanig is ingericht, dat de student naast het verrichten van onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de vorm van vrijstellingen EC s opleveren, dan wel als onderwijseenheden worden aangemerkt onder door de Examencommissie te stellen eisen.

4 Diplomasupplement Duale opleiding EC ECTS Ervaringscertificaat Examen Examencommissie Examinator Externe opdracht Extraneus Faculteitsdirecteur Fraude Geschillenadviescommissie Getuigschrift Een gestandaardiseerde bijlage met relevante gegevens over de studieloopbaan toegevoegd aan het getuigschrift/diploma en gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en CEPES, de onderwijsafdeling van de UNESCO is ontwikkeld. Opleiding die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs en een werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus studiepunten opleveren [ART. 7.7 WHW]. European Credit, een eenheid die 28 uren studielast representeert. De EC is gelijk aan een studiepunt [ART 7.4 lid 1 WHW]. Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd verkrijgt de student het aantal EC dat volgens deel 2 van deze OER bij het desbetreffende studieonderdeel behoort. European Credit Transfer System maakt grensoverschrijdende mobiliteit van studenten mogelijk door studielast op vergelijkbare wijze (in European Credits) uit te drukken. Het certificaat waarin wordt vermeld welke competenties het individu heeft aangetoond, gemeten aan de hand van een specifieke landelijk erkende standaard, wat het niveau van die competenties is en waarmee die competenties zijn aangetoond. Het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding [ARTT. 7.8 en 7.10 WHW]. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. [ART WHW] Een door de Examencommissie aangewezen persoon, al dan niet werkzaam bij de hogeschool, die tentamens afneemt en de uitslag daarvan vaststelt [ART. 7.12c WHW]. Een verzoek van een andere rechtspersoon dan Zuyd Hogeschool aan een of meer opleidingen van de hogeschool gericht op de uitvoering van een opdracht door een student of groep studenten. De Faculteitsdirecteur beschikt over een bindende aanwijsbevoegdheid voor de uitvoering van deze opdracht, met inachtneming van de bevoegdheden van de Examencommissie. Degene die als extraneus aan de hogeschool is ingeschreven [art WHW] en op grond daarvan alleen examens aflegt [ART WHW]. De leiding van de faculteit als bedoeld in art b lid 2 WHW. De Faculteitsdirecteur is conform artikel 23 lid 5 van het Bestuursregelement onder andere belast met het opstellen van onderwijsprogramma s en van het opleidingsspecifiek deel van de OER. Onder fraude wordt verstaan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan door een student, gericht op geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken van het vormen van een juist oordeel door de examinator over de verwerving van competenties van hem of een andere student. De commissie die advies uitbrengt inzake betaling collegegeld, inschrijvingen en beëindiging daarvan, het verlenen van graden etc. [art A WHW] Het door een Examencommissie afgegeven bewijsstuk, dat het propedeutisch examen of het afsluitend examen van een in het CROHO opgenomen opleiding met goed gevolg is afgelegd [art WHW].

5 Hogeschool Jaar van inschrijving Kernwerkstuk Keuze onderwijs Learning agreement Leerroute Leerwerkovereenkomst Major Masteropleiding MBO opleiding Minor Nominale studielast Onderwijseenheid Onregelmatigheid Opleiding Zuyd Hogeschool zoals in stand gehouden door Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerlen Het tijdvak vanaf dag van inschrijving voor een opleiding tot aan het einde van de twaalfmaandse periode waarin de student onafgebroken staat ingeschreven. Een kernwerkstuk is een onderwijseenheid die beoordeeld is door een of meer examinatoren en op grond waarvan de relevante competentieverwerving van een opleiding aangetoond kan worden. Het kan hier om scripties, stageverslagen, kunstwerken, voorstellingen etc. gaan. De verzameling onderwijseenheden van een opleiding, waaronder ook begrepen projecten, die voor de student de mogelijkheden biedt om eigen competentieaccenten te kiezen in zijn opleiding. Overeenkomst tussen student en Examencommissie waarin afspraken over diens buitenlandse leeractiviteiten worden vastgelegd door de betrokken onderwijsinstellingen én conform de richtlijnen van het ECTS systeem. De onderwijseenheden waarin de student volgtijdelijk of gelijktijdig tentamens wenst af te leggen om de competenties behorend bij een opleiding te verwerven. Als de student een van deze OER afwijkende leerroute wil volgen, is toestemming van de Examencommissie noodzakelijk. Overeenkomst tussen student, Faculteitsdirecteur van de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven en de organisatie waar de student zijn praktijkdeel van de opleiding doorloopt. De leerwerkovereenkomst bevat concrete bepalingen over de externe leeractiviteiten binnen de leerroute van de student en heeft een vooraf overeengekomen duur. De kern van onderwijseenheden van een opleiding, waarin alle studenten tentamens moeten afleggen om de competenties te bezitten die nodig zijn voor het behalen van een getuigschrift. Initiële hbo opleiding [art. 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de student verleent. Een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding of van een door de minister aangewezen vakopleiding [art WEB]. Keuzeonderdeel van 15 EC. Zie ook Zuyd minor. De studielast exclusief het tijdsbeslag dat verbonden is aan hertentamens en de voorbereiding daarop. Een samenhangend geheel van te verwerven competenties en uitgedrukt in hele studiepunten. Elk handelen of nalaten daarvan door een student, waardoor de goede gang van zaken in de onderwijsverzorging wordt verstoord; c.q. waardoor het vormen van een juist oordeel van de examinator over de verwerving van competenties van een student wordt verhinderd of beperkt. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op verwezenlijking van welomschreven doelstellingen ter zake van kennis, inzicht, vaardigheden en houding, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken [art. 7.3 WHW]. Opleidingen zijn voltijds, deeltijds of duaal ingericht en leiden op tot Bachelorniveau.

6 Opleidingscommissie De commissie die als taak heeft advies uit te brengen over de onderwijs en examenregeling, het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs en examenregeling, en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de Faculteitsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. [ART.9.18 WHW] Plagiaat Postpropedeutische fase Praktische oefening Profileringsruimte Propedeutische fase Student Studentendecaan Studieadvies Studiejaar Studielast Studieloopbaanbegeleider/mentor Studieplan Tentamen Versnelde variant Voorziening Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. De fase van de opleiding die volgt op de propedeutische fase en die wordt afgesloten met een afsluitend examen. Een praktische oefening bestaat uit een of meer samenhangende onderwijseenheden, waarbij de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling komt. De tot maximaal 120 EC's beperkte ruimte van de leerroute van een student die naar eigen inzicht kan worden ingevuld met een of meer Zuyd minoren, een of meer andere minoren of keuze onderwijs, waaronder ook projecten, van de eigen opleiding. Een opleiding bestaat uit een major plus profileringsruimte. De fase die wordt afgesloten met het propedeutisch examen [ART. 7.8 WHW]. Degene die als student is ingeschreven aan de hogeschool [ARTT WHW]. De medewerker die aan studenten raad geeft en hen voorlicht in studie en studentaangelegenheden. Ook begeleidt en bemiddelt de studentendecaan bij persoonlijke problemen van materiële en immateriële aard. Het advies over het al dan niet voortzetten van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de student wordt gegeven. Aan dit advies kan een afwijzing zijn verbonden. [zie: Regeling Studie advies Zuyd Hogeschool). Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar [art. 1.1 WHW]. Het genormeerde tijdsbeslag van elke opleiding en van elke onderwijseenheid uitgedrukt in hele EC s [art. 7.4 WHW] en zoals vastgelegd in de OER. De medewerker die de studievoortgang van de student bewaakt en de student hierin ondersteunt en begeleidt. Een route van onderwijseenheden, die een student overeenkomt met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider teneinde het afsluitend examen af te leggen. Deze route kan wat volgorde betreft afwijken van het reguliere programma. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden en dat omvat een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Een traject van 180 EC s, binnen het bachelorprogramma, gericht op studenten met een VWO diploma [Art. 7.9a WhW]. Maatregel getroffen door een daartoe bevoegde medewerker of bevoegd orgaan van de hogeschool om de student in een dienst/service te voorzien met het doel de studievoortgang te ondersteunen of te begeleiden.

7 Vrijstelling Werkdag WHW WSF 2000 WBP Zuyd Minor Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot het afleggen van een tentamen om te voldoen aan inschrijvings of toelatingsvoorwaarden en/of verkrijgen van studiepunten inzake het afleggen van het propedeutisch of afsluitend examen. Een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of een door de overheid erkende nationale feestdag en niet vallend binnen de door het College van Bestuur jaarlijks vast te stellen roostervrije perioden. De Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. De Wet op de studiefinanciering 2000 [STAATSBLAD 2000 nr. 571], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen). De Wet Bescherming Persoonsgegevens [STAATSBLAD 2000: 302] inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Minor van 15 EC s die als zodanig is benoemd en toegankelijk is voor de studenten van minimaal twee opleidingen.

8 DEEL 1. REGELS OVER ONDERWIJS EN TENTAMENS Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte I Lid 1 Deze onderwijs en examenregeling is van toepassing op Autonome Beeldende Kunst met voor voltijd onderwijs. Deze regeling geldt voor alle aan deze opleiding ingeschreven studenten en extranei, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. S Lid 2 De student kan geen rechten ontlenen aan Onderwijs en Examenregelingen die golden in voorafgaande studiejaren, tenzij dit expliciet is aangegeven dat deze uitmaken van een overgangsregeling als bedoeld in Artikel 1.2 Openbaarheid en publicatie S De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor publicatie van de geldende OER, vóór 1 september van het studiejaar waarop deze betrekking heeft, zodat de student zich een goed oordeel kan vormen over inhoud en inrichting van het onderwijs en van de examens.

9 Hoofdstuk 2 De Examencommissie Artikel 2.1. Examencommissie, taken en bevoegdheden S Lid 1 Elke opleiding heeft zelf een eigen Examencommissie of heeft gezamenlijke met een groep andere opleidingen binnen één faculteit een Examencommissie. S Lid 2 De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs en examenregeling stelt ter zake kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. S Lid 3 Het reglement en het huishoudelijk reglement van de Examencommissie zijn vastgelegd in het Handboek voor de Examencommissies. In dit handboek zijn eveneens alle procedures die betrekking hebben op het handelen van de Examencommissie vastgelegd, S Lid 4 Studenten kunnen zich tot de Examencommissie wenden voor : a. een verzoek tot vrijstelling van een of meer tentamens; b. een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van de desbetreffende tentamen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen; c. een verzoek tot ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een tentamen; d. een verzoek tot toelating tot varianten/leerroutes waarvoor toestemming van de Examencommissie nodig is e. een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen of deeltentamen; f. een verzoek tot het volgen van een minor die niet in de lijst van de voor studenten van hun opleiding toegankelijke minoren is opgenomen; g. een verzoek om extra tentamens af te leggen die op het diplomasupplement worden vermeld; h. een verzoek om voorzieningen en aanpassingen vanwege een functiebeperking of chronische ziekte; i. een verzoek om studiefaciliteiten vanwege het beoefenen van topsport ; j. een verzoek om af te wijken van de Onderwijs en Examenregeling indien de toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; k. een bezwaar tegen een beoordeling door een examinator. l. I Lid 5 De Examencommissie is bereikbaar via

10 Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding S Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van de bepalingen in de Regeling Inschrijving en Collegegeld Zuyd Hogeschool en de bepalingen uit deel 3 van deze OER. Hoofdstuk 4. Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Varianten en afstudeerrichtingen I Lid 1 De opleiding Autonome Beeldende Kunst kent de variant voltijd. I Lid 2 Binnen de opleiding bestaat geen associate degreeprogramma I Lid 3 De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: Beeldend Kunstenaar I Lid 4 De opleiding kent geen versnelde variant van 180 EC voor VWO ers en kent geen verkorte varianten. Artikel 4.2. Start van de opleiding I De opleiding start op 1 september. Daarnaast start de opleiding ook op die momenten ter beoordeling van de Examencommissie, gehoord de toelatingscommissie. Artikel 4.3. Voertaal I Lid 1 De voertaal van de opleiding is Nederlands, vanwege het feit dat wij een Nederlandse HBO opleiding zijn (wettelijke verplichting). Daar waar een buitenlandse gastdocent wordt uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de Engelse taal gehanteerd. In het geval van instructies en in het geval van individuele dan wel ateliergesprekken kan op verzoek van de student zowel Nederlands als Engels en Duits worden gesproken. De opleiding kent een Nederlandstalige. S Lid 2 Wanneer een onderwijseenheid wordt aangeboden in een andere taal dan de in lid 1 genoemde voertaal, is dat aangegeven bij de desbetreffende eenheid in hoofdstuk 1 van deel 2. Artikel 4.4 Opbouw van de opleiding S Lid 1 De opleiding kent een uit onderwijseenheden opgebouwde propedeutische fase en een postpropedeutische fase. Aan de propedeutische fase van elke opleiding is een propedeutisch examen verbonden; aan de opleiding is een afsluitend examen verbonden. S Lid 2 Een onderwijseenheid is een samenhangend geheel van te verwerven competenties. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden.

11 S Lid 3 Elke opleiding omvat een major van ten minste 120 EC. De omvang van de major wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. S Lid 4 Elke opleiding heeft een profileringsruimte van ten minste 15 en ten hoogste 120 EC. De omvang van de profileringsruimte wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. S Lid 5 De profileringsruimte is ingericht voor het kunnen volgen van minoren en keuze onderwijs. Artikel 4.5. Studielast en verdeling daarvan S Lid 1 De studielast van de opleiding in haar geheel is 240 EC. I Lid 2 Er is geen associate degreeprogramma. S Lid 3 Aan een voor een opleiding ingeschreven student wordt per studiejaar ten minste een nominale studielast van 60 EC s aangeboden. Dit aanbod is ingepland in ten minste 40 cursusweken. S Lid 4 Elk studiejaar is verdeeld in vier blokperioden. De blokperioden hebben een vergelijkbare studielast. Het College van Bestuur stelt voorafgaand aan het studiejaar de startdag van de blokperioden vast en draagt zorg voor publicatie. De indeling van het studiejaar in blokken en de momenten waarop toetsing plaatsvindt, zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van deel 2. S Lid 5 Per blokperiode worden niet meer dan vijf onderwijseenheden en daarmee verbonden tentamens aangeboden; praktische oefeningen maken daarvan deel uit. S Lid 6 De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor het aanbod van voldoende ingeroosterde contacturen om binnen het vastgestelde onderwijsconcept goede onderwijskwaliteit te realiseren en aannemelijk te maken dat de student betrokkenheid van de opleiding jegens zijn persoon en studie ervaart. Jaarlijks evalueert de Faculteitsdirecteur met de Opleidingscommissie en de Examencommissie in elk geval het aantal gerealiseerde contacturen. S Lid 7 In de propedeuse zijn tenminste 504 contacturen geprogrammeerd. S Lid 8 Studenten die een opleiding volgen voor een beroep, waaraan eisen in de wet zijn gesteld ten aanzien van verworven competenties voor de beroepsuitoefening, worden in de opleiding in de gelegenheid gesteld om aan die vereisten te voldoen. Artikel 4.6. Praktische oefeningen S Lid 1 De Faculteitsdirecteur kan aan een of meer samenhangende onderwijseenheden de status praktische oefening geven. Alle praktische oefeningen worden in deel 2 hoofdstuk 1 als zodanig vermeld. S Lid 2 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. S Lid 3 Als voor deelname aan een praktische oefening de voorwaarde geldt dat een specifiek tentamen met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat beschreven in deel 2. Als voor deelname aan een tentamen de voorwaarde geldt dat een praktische oefening met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat ook beschreven in

12 deel 2. Artikel 4.7. Specifieke bepalingen over de deeltijdvariant I De opleiding kent geen deeltijd variant. Artikel 4.8. Specifieke bepalingen over de duale variant S Lid1 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. S Lid 2 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. S Lid 3 Indien de opleiding een duale variant kent, is in de leerwerk overeenkomst ten minste geregeld: de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode(n) van de beroepsuitoefening; de begeleiding van de student; de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, die de student tijdens de periode(n) van beroepsuitoefening dient te realiseren en de beoordeling daarvan; de gevallen waarin en wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Artikel 4.9. Inrichting van het programma S Lid 1 De inrichting van de opleiding is neergelegd in deel 2, hoofdstuk 1. Daarin zijn voor alle varianten, inclusief eventueel versnelde trajecten, van de opleiding per onderwijseenheid (waaronder ook de praktische oefeningen) de volgende gegevens per studiejaar vermeld: 1. naam van de onderwijseenheid; 2. de competenties die met de onderwijseenheid worden verworven; 3. de periode(n) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 4. waar dit van toepassing is, de toegangseis voor de onderwijseenheid; 5. de werkvorm(en) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 6. het aantal EC dat de onderwijseenheid omvat; 7. het aantal contacturen dat bij de onderwijseenheid behoort; 8. het minimale aantal contacturen studieloopbaanbegeleiding waarop elke student recht heeft; 9. of er sprake is van aanwezigheidsplicht van (onderdelen) van onderwijseenheden; 10. de tentamenvorm. In het geval deeltentamens worden afgenomen wordt het aantal, de vorm en de wegingsfactor van de deeltentamens vermeld; 11. de week waarin het tentamen wordt aangeboden; 12. de mogelijkheden voor herkansing van tentamens en voor zover van toepassing van deeltentamens S Lid 2 Bij praktische oefeningen wordt bovendien in deel 2, hoofdstuk 1 vermeld: de wijze van verdeling of toewijzing van plaatsen; de wijze van begeleiding; wat van de student ter voorbereiding wordt verwacht; welke beoordelingsnormen van toepassing zijn;

13 hoe en wanneer beoordeling geschiedt; de mogelijkheid van hertentaminering, evenals van onderbreking en afbreking; welke eventuele kosten voor rekening van de student zijn. S Lid 3 Voor de duale variant is in bijlage 1 naast de studielast van het onderwijsdeel, tevens de tijdsduur van de periode die in het werkdeel wordt doorgebracht, vastgelegd. Artikel Propedeutische fase S Lid 1 De studielast van de propedeutische fase van een opleiding bedraagt 60 EC's. S Lid 2 Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden. S Lid 3 De propedeutische fase maakt onderdeel uit van de major van de opleiding. Artikel 4.11 Studieadvies S Lid 1 De propedeutische fase van de opleiding is zo ingericht, dat de student inzicht kan verwerven in de inhoud en doelen van de opleiding. S Lid 2 De verstrekking van het studieadvies in de propedeutische fase is uitputtend geregeld in de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool en in te zien via Infonet. S/I Lid 3 Voor die studenten die het propedeutisch examen nog niet met goed gevolg hebben afgelegd, geldt op basis van de Regeling Studieadvies dat de Faculteitsdirecteur een bindend afwijzend studieadvies verstrekt indien de studieresultaten met betrekking tot de onderwijseenheden van de propedeutische fase onvoldoende zijn. Als onvoldoende studieresultaat geldt, dat de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 56 studiepunten heeft behaald. Het advies wordt niet eerder dan aan het einde van het eerste jaar van inschrijving verstrekt. S/I Lid 3 Onverminderd het tweede lid geldt tevens dat de student aan de volgende eisen moet voldoen: Uiterlijk binnen 2 studiejaren dient de student de voor het Propedeusecertificaat benodigde 60 EC te behalen. Bij in gebreke blijven volgt een bindend afwijzend studieadvies. Studenten die in hun eerste jaar van inschrijving en na de herkansingen minder dan 56 van de 60 EC weten te behalen krijgen het bindend afwijzend studieadvies. Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen De opleiding kent een gedeeltelijke gezamenlijke propedeuse met de opleidingen Vormgeving. I Lid 1 Als een student niet voldoet aan de volgende voorwaarden met betrekking tot de behaalde tentamenresultaten, besluit de Faculteitsdirecteur dat de student geen toegang heeft tot de afstudeerrichting Beeldend Kunstenaar. Reguliere route propedeuse naar hoofdfase De student moet in blok 3 een verwant programma hebben gevolgd. Een verwant programma is aan de hoofdfase verwant; dit houdt in dat

14 de teamleider/directeur van tevoren vastlegt welke programma s automatisch toelating bieden tot één van de volgende hoofdfases: Vormgeving met de volgende profielen: Ruimtelijk Vormgeven, Design en Visuele communicatie. Autonome Beeldende Kunst Docent Beeldende Kunst en Vormgeving* De student moet het verwant programma van blok 3 met positief resultaat hebben afgerond. De student kan in blok 4 starten in één van de programma s van de opleidingen waarvan hij een verwant programma heeft gevolgd. Switchen na blok 4 van de propedeuse? Switchen kan alleen als voldaan is aan de volgende voorwaarden: De student heeft in blok 3 een verwant programma gevolgd. Hij heeft met goed gevolg een assessment afgelegd. Naar aanleiding van het assessment kan een eventueel aangepast programma moeten worden uitgevoerd door de student in de zomervakantie. Na de zomervakantie wordt dan opnieuw een assessment afgenomen. Er is goedkeuring van de Examencommissie. Als de student wilt switchen neemt hij/zij eerst contact op met zijn/haar studieloopbaanbegeleider, zodat hij/zij weet wat het assessment inhoudt en een weloverwogen besluit kan nemen. *Studenten die zich ingeschreven hebben voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving zijn verplicht het DBKV programma te volgen. S n In haar beslissing houdt de Faculteitsdirecteur mede rekening met persoonlijke en bijzondere omstandigheden. Voordat de Faculteitsdirecteur een besluit neemt, stelt zij de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Tevens vraagt zij advies aan de decaan. Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differentiatie en minoren S Lid 1 De postpropedeutische fase bestaat uit een majorgedeelte en een profileringsruimte. In de profileringsruimte kunnen (Zuyd)minoren en keuzemodules worden gevolgd. I Lid 2 Minoren en keuzemodules bestaan uit een studielast van 15 EC s. Zij worden gepubliceerd in de Profileringsetalage. De profileringsetalage is te vinden op

15 S Lid 3 Per minor en per keuzemodule is in de Profileringsetalage vastgelegd: op welke doelgroep(en) de minor/keuzemodule gericht is; welke instapvoorwaarden gehanteerd worden; wat de te behalen eindtermen zijn; welke onderwijsvormen gehanteerd worden; de wijze van tentaminering en herkansing; het aantal beschikbare plaatsen; de wijze van selectie bij overintekening (selectie op toelatingseisen, loting of samenstelling op doelgroepen met loting per doelgroep) de evaluatiegegevens. S Lid 4 Studenten kunnen zonder voorafgaande toestemming Zuyd minoren volgen, waarvan in de profileringsetalage is vastgelegd dat zij toegankelijk zijn voor hen. S Lid 5 Wanneer een student een minor binnen of buiten de hogeschool wil volgen, waarvoor niet is vastgelegd dat die toegankelijk is voor studenten uit de opleiding waarvoor hij is ingeschreven, dient hij vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie. S Lid 6 Via inschrijving in OSIRIS legt een student zijn keuze voor het volgen van een minor of keuzemodule vast. De student krijgt per e mail een bevestiging van zijn inschrijving. S Lid 7 In geval een student niet geplaatst kan worden in een minor of keuzemodule, omdat het maximaal aantal plaatsen overschreden is, dan wel het minimum aantal plaatsen niet gehaald is, wordt de student in de gelegenheid om zich in te schrijven voor een andere minor of keuze onderwijs. Artikel 4.14 Externe opdracht in de major S Lid 1 De Faculteitsdirecteur kan besluiten één of meer studenten uit te nodigen om een externe opdracht uit te voeren als alternatief voor één of meer onderwijseenheden van de major. S Lid 2 De Examencommissie van de opleiding, waarvoor betrokken studenten staan ingeschreven beslist of de externe opdracht één of meer programma onderdelen kan vervangen. Daarbij betrekt zij in elk geval inhoud, niveau, omvang en de organisatie van de externe opdracht als adequate vervanging van het beoogde programmaonderdeel. Artikel 4.15 Studieplan S Lid 1 In overleg met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider kan een student een studieplan opstellen voor de profieringsruimte, waarin hij de door hem gemaakte keuzes in zijn leerroute beschrijft. S Lid 2 Met voorafgaande instemming van de Examencommissie kan een student bij een andere onderwijsinstelling tentamen(s) afleggen. In geval het tentamen bij een onderwijsinstelling in het buitenland wordt afgelegd, dient daartoe door de betrokken onderwijsinstellingen een learning agreement te zijn ondertekend.

16 Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding S Lid 1 Een student krijgt door de opleiding een medewerker c.q. een team van medewerkers toegewezen, belast met studieloopbaanbegeleiding of hiertoe behorende activiteiten. I Lid 2 In hoofdstuk 3 van deel 2 is per jaar vermeld hoe de studieloopbaanbegeleiding is ingericht. Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang I Lid 1 Een student kan tenminste tweemaal per jaar van inschrijving, gespreid over het jaar, van inschrijving een bewijsstuk van zijn studievoortgang, inclusief een overzicht van de tentamenresultaten, inzien. Studievoortgang is in te zien via Osiris en/of via de overzichten behaalde resultaten. I Lid 2 De rapportage van de studievoortgang in het eerste en tweede jaar van inschrijving, conform de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool, is als volgt geregeld. Studievoortgang is in te zien via Osiris en/of via de overzichten behaalde resultaten. S Lid 3 De Faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat de studierapportage een correcte weergave is van de door de student behaalde resultaten. S Lid 4 Als de student meent dat de studievoortgangsrapportage onjuist of onvolledig is, dient hij binnen 20 werkdagen schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de Examencommissie. Hoofdstuk 6: Inrichting tentamens en examens Artikel 6.1. Tentamens en deeltentamens S Lid 1 Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. S Lid 2 Een tentamen kan bestaan uit meerdere deeltentamens. In deel 2 hoofdstuk 1 is vermeld hoe de deeltentamens zich verhouden tot het tentamen waarvan zij deel uitmaken. Daarbij wordt in elk geval de wegingsfactor vermeld. S Lid 3 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. De inrichting en organisatie van praktische oefeningen en de beoordeling daarvan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van een opleiding. S Lid 4 Een tentamen diverse samenhangende deeltentamens daaronder begrepen kan een assessment zijn; de voorwaarden gesteld aan het assessment en het afleggen daarvan zijn vermeld in deel 2 hoofdstuk 1.

17 Artikel 6.2. Herkansingen S Lid 1 Een student krijgt per jaar van inschrijving minimaal één hertentamen per tentamen of deeltentamen aangeboden. S Lid 2 Bij stages en langdurige externe opdrachten kan de Examencommissie een uitzondering op de regel uit lid 1 maken, wanneer het niet mogelijk is om in hetzelfde jaar van inschrijving de stage of opdracht over te doen. I Lid 3 Het afleggen van een hertentamen is slechts mogelijk, indien het tentamen of deeltentamen van de desbetreffende onderwijseenheid niet met goed gevolg is afgelegd. Artikel 6.3 Het afleggen van extra tentamens buiten het reguliere programma S Lid 1 Een student kan met toestemming van de Examencommissie, buiten zijn studieprogramma van 240 EC s extra tentamens afleggen, en daarvan op zijn resultatenoverzicht en het diplomasupplement aantekening krijgen. Aantekening is alleen mogelijk indien de tentamens zijn afgelegd en beoordeeld voordat het getuigschrift is uitgereikt. S Lid 2 De student dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie van zijn opleiding. De student vermeldt daarbij de inhoud, omvang en tijdstip van de onderwijseenheid waarin hij tentamen wenst af te leggen en geeft aan welk doel hij met het extra onderwijs en de tentamens nastreeft. S Lid3 De Examencommissie toetst het verzoek aan de volgende criteria: de opleiding behoeft geen onredelijke extra inspanningen te leveren om de student te faciliteren; de inhoud van het te volgen onderwijs levert een bijdrage aan de versterking van de beroepsuitoefening; de student kan uitsluitend tentamens afleggen die onder de verantwoordelijkheid van Zuyd Hogeschool worden aangeboden. S Lid 4 De Examencommissie neemt binnen 10 werkdagen dagen na ontvangst van het verzoek een gemotiveerd besluit en deelt dit mee aan de Faculteitsdirecteur en de student. Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht S Lid 1 Aanwezigheidsplicht bij de onderwijsverzorging wordt in de volgende gevallen geëist, de examinator kan alleen door observatie van de handelende student tot een beoordeling komen; de student is in zijn handelen afhankelijk van de persoonlijke aanwezigheid van medestudenten en vice versa. Aanwezigheidsplicht is vastgelegd in bijlage 1. S Lid 2 In geval aanwezigheidsplicht van de student bij een praktische oefening deel uitmaakt van de beoordeling van die praktische oefening, dan vindt beoordeling van de aanwezigheidsplicht plaats op het niveau van een deeltentamen.

18 Artikel 6.5 Examens S Lid 1 Het propedeutische examen is afgelegd, indien alle tentamens van de tot de propedeutische fase behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit tot dan uitreiking van het getuigschrift. S Lid 2 Het afsluitend examen is afgelegd, indien alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. S Lid 3 In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de Examencommissie voordat zij de uitslag van een examen vaststelt, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, indien de uitslagen van de desbetreffende tentamens daartoe aanleiding geven. Artikel 6.6 Beoordelingen S Lid 1 Beoordelingen van tentamens worden door de examinatoren uitsluitend verstrekt op basis van de Nederlandse tienpuntsschaal óf op basis van daarmee in relatie staande kwalitatieve beoordelingsschaal. Voor de vergelijking van beoordelingen hanteren examinatoren de onderstaande conversietabel: Dutch grade 10 (>=9,5) 9 (8,5=<x<9,5) 8 (7,5=<x<8,5) 7 (6,5=<x<7,5) 6 (5,5<x<6,5) 6 (x=5.5) 5 (4,5=<x<5,5) 4 (3,5=<x<4,5) 3 (2,5=<x<3,5) 2 (1,5=<x<2,5) 1 (0,5=<x<1,5) Description// beschrijving excellent// uitstekend very good// zeer goed good// goed Satisfactory// ruim voldoende sufficient// voldoende pass// voldoende almost sufficient// bijna voldoende fail// onvoldoende poor// zeer onvoldoende very poor// slecht very poor// zeer slecht ECTSgrade ECTSdefinition A+ excellent outstanding performance with only minor errors U.S. equivalen t OSIRISgrade A+ EX (excellent) A A+ ZG (zeer goed) B very good A above the average standard GO but with some errors (goed) C good generally sound work B RV with a number of notable errors (ruim voldoende) D satisfactory fair but with C significant shortcomings E sufficient performance D VO/VLD meets the minimum criteria (voldoende/ voldaan) FX fail some more work required F before credit can be awarded F F F F fail considerable further work is required F F F F OV/NVD (onvoldoende/ niet voldaan) S Lid 2 Een tentamen is met goed gevolg afgelegd, als de beoordeling 5,5 of hoger is; in kwalitatieve begrippen is dit sufficient/pass of voldoende en beter. De kwalificatie voldaan staat voor een voldoende resultaat. S Lid 3 Na het afleggen van één of meer hertentamens van een onderwijseenheid stelt de examinator het hoogst behaalde resultaat vast als resultaat voor deze

19 onderwijseenheid. S Lid 4 De Examencommissie kent onverwijld aan de student behaalde EC s toe wanneer een tentamen of hertentamen na vaststelling van de beoordeling van de examinator(en) met goed gevolg is afgelegd. S Lid 5 Alle tentamens van onderwijseenheden dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond. Compensatie op het niveau van tentamens is niet mogelijk; op het niveau van deeltentamens is compensatie wel mogelijk (zie bijlage 1) S Lid 6 Iedere student heeft het recht om de beoordeling van zijn tentamens in te zien en kennis te nemen van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Dit inzagerecht vervalt na 20 werkdagen na publicatie van het behaalde resultaat voor een tentamen. S Lid 7 De geldigheid van voor tentamens behaalde resultaten of verleende vrijstellingen is in beginsel onbeperkt op voorwaarde dat de student onafgebroken is ingeschreven voor desbetreffende opleiding. Indien voor één of meer tentamens de geldigheidsduur beperkt is, wordt dat in hoofdstuk 1 van deel 2 bij het desbetreffende tentamen vermeld. Daarbij wordt tevens vermeld wat de geldigheidsduur van het tentamen is. S Lid 8 De Examencommissie is gerechtigd de geldigheidsduur van de tentamenresultaten of vrijstellingen te beperken, dan wel te verlengen. Zij kan na herinschrijving een aanvullend of vervangend tentamen opleggen. Artikel 6.7 Vrijstellingen en bepalingen over EVC s S Lid 1 De Examencommissie kan vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer tentamens wanneer de student reeds aan de vereisten van desbetreffende tentamen of examen heeft voldaan. S Lid 2 Vrijstelling kan worden verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens, of van elders buiten het hoger onderwijs opgedane competenties. S Lid 3 De Examencommissie betracht terughoudendheid bij het verstrekken van vrijstellingen. Zij hanteert de volgende uitgangspunten: bij een besluit worden altijd de oordelen van meerdere inhoudsdeskundige examinatoren betrokken; de verworven competenties zijn ten minste gelijkwaardig aan het niveau en de inhoud van de competenties van de onderwijseenheid waarvan wordt overwogen het tentamen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen; het oordeel van examinatoren wordt geveld op basis van geldige documenten waaronder begrepen het ervaringscertificaat. De geldigheid wordt bepaald op basis van de inhoudelijke actualiteit van verworven competenties. De Examencommissie houdt een verslag bij over de verstrekte vrijstellingen S Lid 4 De Examencommissie verstrekt de verzoeker een schriftelijk bewijs van de vrijstelling, dat ten minste de datum verlening, desbetreffende tentamen(s) en de geldigheidsduur vermeldt. S Lid 5 De student die in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling van één of meer tentamens, dient daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie en overlegt daarbij de bewijsstukken die aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor de desbetreffende onderwijseenheid. S Lid 6 Vrijstellingen kunnen op basis van een ervaringscertificaat verleend worden

20 indien: de in het ervaringscertificaat beschreven verworven competenties qua niveau en inhoud ten minste gelijkwaardig zijn aan de competenties van de onderwijseenheden waarvan wordt overwogen het tentamen vrij te stellen; het ervaringscertificaat per competentie het niveau en inhoud bewijst; het ervaringscertificaat afkomstig is van een erkend aanbieder van competentiemetingen; het ervaringscertificaat niet ouder is dan vijf jaar. Artikel 6.8 Organisatie van tentamens en examens S Lid 1 Examinatoren en andere bij een tentamen betrokkenen bewaren volstrekte geheimhouding ten aanzien van de opgaven en opdrachten van een schriftelijk tentamen, totdat deze zijn uitgereikt aan de studenten. S Lid 2 Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd onder toezicht van ten minste één examinator of een daartoe aangestelde surveillant, die namens hem het toezicht uitvoert. Alle overige tentamens worden onder toezicht van ten minste één examinator afgelegd. S Lid 3 Een student moet zich met zijn collegekaart kunnen legitimeren bij het afleggen van een tentamen. Is dit niet mogelijk, dan wordt hij direct uitgesloten van deelname en doet de examinator of surveillant daarvan melding aan de voorzitter van de Examencommissie. S Lid 4 Een student dient bij het afleggen van een tentamen alle aanwijzingen op te volgen van de Examencommissie, de examinator of andere door Examencommissie aangewezen personen. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan hij van (verdere) deelname worden uitgesloten. S Lid 5 In deel 2 hoofdstuk 2 is de tentamenregeling opgenomen die voor de opleiding geldt. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan een student van (verdere) deelname worden uitgesloten. S Lid 6 Een student heeft recht op een tijdige bekendmaking van de vastgestelde beoordelingen van door hem afgelegde tentamens. Onder tijdig wordt hier verstaan: maximaal binnen 15 werkdagen na het afleggen van het tentamen, tenzij er aannemelijke redenen zijn om deze termijn te overschrijden en de student daarvan zo spoedig mogelijk in kennis is gesteld. S Lid 7 Tussen het moment van tentamen én hertentamen van eenzelfde onderwijseenheid ligt ten minste een termijn van 5 werkdagen. Voorafgaand aan het hertentamen moet de student de gelegenheid van inzage zijn geboden van een eerder afgelegd tentamen of hertentamen. Artikel 6.9 Inschrijving voor tentamens S Lid 1 Voor het afleggen van tentamens en hertentamens van de onderwijseenheden van de major schrijft de student zich in conform de door de Examencommissie vastgelegde inschrijvingsprocedure die is opgenomen in bijlage 4.

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 0-016 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Social Work Met instemming van de deelraad vastgesteld d.d. 26.06.2015 door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie: ja

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Nadere informatie

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G. OER onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Versie: 2015-08-26 Advies verwerkt van O&O: ja Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja wijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: 19 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 10-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Commercieel Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Commercieel Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 017-018 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 8-6- 017 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-4-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 22-6- 2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Engineering. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Engineering. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Engineering Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Logopedie. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Logopedie. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Logopedie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 12-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 1-5-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 30-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT

Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 29-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Master of Arts Therapies

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Master of Arts Therapies Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Master of Arts Therapies Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 26 juni 2017 Ingestemd door de Deelraad op 26 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op:

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op: Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op: 20-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Fysiotherapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Fysiotherapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 30-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 30-4-2017

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Versie: Datum: 2 juni-2015 Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-1-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 9-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 16-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 29-6- 2017 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 20-20 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-20 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Ergotherapie. Ingestemd door de Deelraad

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Ergotherapie. Ingestemd door de Deelraad Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Ergotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 8-6-2017 Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Associate degree Zorg en Technologie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Associate degree Zorg en Technologie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Associate degree Zorg en Technologie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 30-6-2016 Advies van de Opleidingscommissie: nvt Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op 26 juni 2017

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op 26 juni 2017 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 26 juni 2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie op 31-8-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hotelmanagement

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hotelmanagement Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hotelmanagement Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bc Hotelmanagement op 30-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 06-07 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7--06 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 21-4-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 29-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op: 8-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op: 9-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Nieuwste Pabo op 6-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 5-7-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) 1/116 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-6-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 12-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 22-6-2017

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de faculteit International Business and Communication. Advies verwerkt

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 1-4-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 26-5-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 07-08 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-6-07 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op 13 juni 2017

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op 13 juni 2017 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 5-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 12 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 23-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vertaalacademie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-4-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-6-2016 Advies

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling

Onderwijs en examenregeling Onderwijs en examenregeling Oriëntaalse Talen en Communicatie 2013 2014 Examencommissie OTC Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Begripsbepalingen... 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 9 artikel 1.1 Wettelijke

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 6-6-2017

Nadere informatie

Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 31-5-2017

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 22-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 3-6-2016

Nadere informatie

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 21-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU)

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) Regels en Richtlijnen examencommissie BTO 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) KADER - WHW Volgens art. 7.13 WHW stelt een examencommissie regels vast

Nadere informatie

Mens en Techniek Biometrie

Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 18-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie