OER. onderwijs- en examenregeling bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G."

Transcriptie

1 OER onderwijs- en examenregeling bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits

2 LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven op basis van de Model-OER (MOER) van Zuyd Hogeschool. In de MOER staan alle regelingen en bepalingen die gelden voor alle opleidingen van de hogeschool. In de OER zijn deze aangevuld en verbijzonderd met regelingen die gelden voor de opleiding. De OER begint met een begrippenlijst waarin de belangrijkste zaken die betrekking hebben op de onderwijs- en tentamenprogramma s gedefinieerd worden. Vervolgens bestaat de OER uit drie delen: Deel 1 bevat de regels over onderwijs en tentamens die voor de opleiding gelden. Deze regels zijn in de volgende hoofdstukken ingedeeld: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: De Examencommissie Hoofdstuk 3: Toelating tot de opleiding (verwijzing naar deel 3) Hoofdstuk 4: Inrichting van de opleiding Hoofdstuk 5: Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Hoofdstuk 6: Inrichting tentamens en examens Hoofdstuk 7: getuigschriften en verklaring Hoofdstuk 8: Onregelmatigheden en fraude Hoofdstuk 9: Beroep en klachtrecht Hoofdstuk 10: Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens Hoofdstuk 11: Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie Deel 2 bevat het onderwijs-en tentamenprogramma. In hoofdstuk 1 van deel 2 wordt per variant en per afstudeerrichting en per blok alle informatie over de inrichting van het onderwijs en de tentamens verstrekt. Daarnaast bevat deel 2 informatie over het jaarrooster en de indeling in blokken, de tentamenregeling en studieloopbaanbegeleiding. Deel 3, tenslotte bevat informatie over toelating tot de opleiding en de eisen die daarvoor gelden.

3 Hoofdstuk 0: Begrippenlijst Afstudeerrichting Assessment Associate Degree programma Bacheloropleiding Blokperiode CMR College van Beroep voor de Examens College van Bestuur Competentie CROHO Deelraad Deeltentamen Deeltijdse opleiding In deze regeling wordt verstaan onder: Een door de Faculteitsdirecteur vastgestelde leerroute bestaande uit een samenhangend geheel van postpropedeutische onderwijseenheden. De afstudeerrichting wordt vermeld op het getuigschrift. Een beoordelingsinstrument of een set beoordelingsinstrumenten voor de toetsing van competenties c.q. gestandaardiseerde procedures die het mogelijk maken competenties vast te stellen. Een opleiding binnen een bacheloropleiding met een omvang van tenminste 120 EC, als bedoeld in art 7.8a WHW Initiële hbo-opleiding [ARTT. 7.3 en 7.3-a WHW]. De student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding een toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. Een blokperiode is één van de vier termijnen die een studiejaar omvat. Deze perioden hebben een vergelijkbare studielast. Voorafgaande aan een studiejaar worden de dagen waarop de onderscheiden blokperioden starten door het College van Bestuur vastgelegd. De Centrale Medezeggenschapsraad [ART WHW]. Het College van Beroep voor de Examens (College van Beroep) [ARTT WHW]. Het College van Bestuur [art WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met taken en bevoegdheden als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs- en beheersreglement Zuyd Hogeschool. Competentie is het vermogen om de aanwezige kennis, inzicht, vaardigheden en houding te benutten en verder te ontwikkelen om concrete beroepsactiviteiten op adequate wijze te verrichten. Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs waarin alle opleidingen zijn vermeld, die een getuigschrift hbo-onderwijs plus daarbij behorende graad opleveren, op voorwaarde, dat het afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd [ART WHW]. De medezeggenschapsraad van een faculteit [ART WHW]. Een tentamen waarvan het cijfer bijdraagt aan het cijfer voor het tentamen waar het onderdeel van uitmaakt. In de OER is vastgelegd wat de wegingsfactor van elk deeltentamen is. De opleiding die zodanig is ingericht, dat de student naast het verrichten van onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de vorm van vrijstellingen EC s opleveren, dan wel als onderwijseenheden worden aangemerkt onder door de Examencommissie te stellen eisen.

4 Diplomasupplement Duale opleiding EC ECTS Ervaringscertificaat Examen Examencommissie Examinator Externe opdracht Extraneus Faculteitsdirecteur Fraude Geschillenadviescommissie Getuigschrift Een gestandaardiseerde bijlage met relevante gegevens over de studieloopbaan toegevoegd aan het getuigschrift/diploma en gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en CEPES, de onderwijsafdeling van de UNESCO is ontwikkeld. Opleiding die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs- en een werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus studiepunten opleveren [ART. 7.7 WHW]. European Credit, een eenheid die 28 uren studielast representeert. De EC is gelijk aan een studiepunt [ART 7.4 lid 1 WHW]. Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd verkrijgt de student het aantal EC dat volgens deel 2 van deze OER bij het desbetreffende studieonderdeel behoort. European Credit Transfer System maakt grensoverschrijdende mobiliteit van studenten mogelijk door studielast op vergelijkbare wijze (in European Credits) uit te drukken. Het certificaat waarin wordt vermeld welke competenties het individu heeft aangetoond, gemeten aan de hand van een specifieke landelijk erkende standaard, wat het niveau van die competenties is en waarmee die competenties zijn aangetoond. Het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding [ARTT. 7.8 en 7.10 WHW]. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. [ART WHW] Een door de Examencommissie aangewezen persoon, al dan niet werkzaam bij de hogeschool, die tentamens afneemt en de uitslag daarvan vaststelt [ART. 7.12c WHW]. Een verzoek van een andere rechtspersoon dan Zuyd Hogeschool aan een of meer opleidingen van de hogeschool gericht op de uitvoering van een opdracht door een student of groep studenten. De Faculteitsdirecteur beschikt over een bindende aanwijsbevoegdheid voor de uitvoering van deze opdracht, met inachtneming van de bevoegdheden van de Examencommissie. Degene die als extraneus aan de hogeschool is ingeschreven [art WHW] en op grond daarvan alleen examens aflegt [ART WHW]. De leiding van de faculteit als bedoeld in art b lid 2 WHW. De Faculteitsdirecteur is conform artikel 23 lid 5 van het Bestuursregelement onder andere belast met het opstellen van onderwijsprogramma s en van het opleidingsspecifiek deel van de OER. Onder fraude wordt verstaan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan door een student, gericht op geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken van het vormen van een juist oordeel door de examinator over de verwerving van competenties van hem of een andere student. De commissie die advies uitbrengt inzake betaling collegegeld, inschrijvingen en beëindiging daarvan, het verlenen van graden etc. [art A WHW] Het door een Examencommissie afgegeven bewijsstuk, dat het propedeutisch examen of het afsluitend examen van een in het CROHO opgenomen opleiding met goed gevolg is afgelegd [art WHW].

5 Hogeschool Jaar van inschrijving Kernwerkstuk Keuze-onderwijs Learning agreement Leerroute Leerwerkovereenkomst Major Masteropleiding MBO-opleiding Minor Nominale studielast Onderwijseenheid Onregelmatigheid Opleiding Zuyd Hogeschool zoals in stand gehouden door Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerlen Het tijdvak vanaf dag van inschrijving voor een opleiding tot aan het einde van de twaalfmaandse periode waarin de student onafgebroken staat ingeschreven. Een kernwerkstuk is een onderwijseenheid die beoordeeld is door een of meer examinatoren en op grond waarvan de relevante competentieverwerving van een opleiding aangetoond kan worden. Het kan hier om scripties, stageverslagen, kunstwerken, voorstellingen etc. gaan. De verzameling onderwijseenheden van een opleiding, waaronder ook begrepen projecten, die voor de student de mogelijkheden biedt om eigen competentieaccenten te kiezen in zijn opleiding. Overeenkomst tussen student en Examencommissie waarin afspraken over diens buitenlandse leeractiviteiten worden vastgelegd door de betrokken onderwijsinstellingen én conform de richtlijnen van het ECTS-systeem. De onderwijseenheden waarin de student volgtijdelijk of gelijktijdig tentamens wenst af te leggen om de competenties behorend bij een opleiding te verwerven. Als de student een van deze OER afwijkende leerroute wil volgen, is toestemming van de Examencommissie noodzakelijk. Overeenkomst tussen student, Faculteitsdirecteur van de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven en de organisatie waar de student zijn praktijkdeel van de opleiding doorloopt. De leerwerkovereenkomst bevat concrete bepalingen over de externe leeractiviteiten binnen de leerroute van de student en heeft een vooraf overeengekomen duur. De kern van onderwijseenheden van een opleiding, waarin alle studenten tentamens moeten afleggen om de competenties te bezitten die nodig zijn voor het behalen van een getuigschrift. Initiële hbo-opleiding [art. 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de student verleent. Een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding of van een door de minister aangewezen vakopleiding [art WEB]. Keuzeonderdeel van 15 EC. Zie ook Zuyd-minor. De studielast exclusief het tijdsbeslag dat verbonden is aan hertentamens en de voorbereiding daarop. Een samenhangend geheel van te verwerven competenties en uitgedrukt in hele studiepunten. Elk handelen of nalaten daarvan door een student, waardoor de goede gang van zaken in de onderwijsverzorging wordt verstoord; c.q. waardoor het vormen van een juist oordeel van de examinator over de verwerving van competenties van een student wordt verhinderd of beperkt. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op verwezenlijking van welomschreven doelstellingen ter zake van kennis, inzicht, vaardigheden en houding, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken [art. 7.3 WHW]. Opleidingen zijn voltijds, deeltijds of duaal ingericht en leiden op tot Bachelorniveau.

6 Opleidingscommissie De commissie die als taak heeft advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de Faculteitsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. [ART.9.18 WHW] Plagiaat Postpropedeutische fase Praktische oefening Profileringsruimte Propedeutische fase Student Studentendecaan Studieadvies Studiejaar Studielast Studieloopbaanbegeleider/mentor Studieplan Tentamen Versnelde variant Voorziening Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. De fase van de opleiding die volgt op de propedeutische fase en die wordt afgesloten met een afsluitend examen. Een praktische oefening bestaat uit een of meer samenhangende onderwijseenheden, waarbij de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling komt. De tot maximaal 120 EC's beperkte ruimte van de leerroute van een student die naar eigen inzicht kan worden ingevuld met een of meer Zuyd-minoren, een of meer andere minoren of keuze-onderwijs, waaronder ook projecten, van de eigen opleiding. Een opleiding bestaat uit een major plus profileringsruimte. De fase die wordt afgesloten met het propedeutisch examen [ART. 7.8 WHW]. Degene die als student is ingeschreven aan de hogeschool [ARTT WHW]. De medewerker die aan studenten raad geeft en hen voorlicht in studie- en studentaangelegenheden. Ook begeleidt en bemiddelt de studentendecaan bij persoonlijke problemen van materiële en immateriële aard. Het advies over het al dan niet voortzetten van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de student wordt gegeven. Aan dit advies kan een afwijzing zijn verbonden. [zie: Regeling Studie-advies Zuyd Hogeschool). Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar [art. 1.1 WHW]. Het genormeerde tijdsbeslag van elke opleiding en van elke onderwijseenheid uitgedrukt in hele EC s [art. 7.4 WHW] en zoals vastgelegd in de OER. De medewerker die de studievoortgang van de student bewaakt en de student hierin ondersteunt en begeleidt. Een route van onderwijseenheden, die een student overeenkomt met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider teneinde het afsluitend examen af te leggen. Deze route kan wat volgorde betreft afwijken van het reguliere programma. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden en dat omvat een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Een traject van 180 EC s, binnen het bachelorprogramma, gericht op studenten met een VWO diploma [Art. 7.9a WhW]. Maatregel getroffen door een daartoe bevoegde medewerker of bevoegd orgaan van de hogeschool om de student in een dienst/service te voorzien met het doel de studievoortgang te ondersteunen of te begeleiden.

7 Vrijstelling Werkdag WHW WSF 2000 WBP Zuyd Minor Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot het afleggen van een tentamen om te voldoen aan inschrijvings- of toelatingsvoorwaarden en/of verkrijgen van studiepunten inzake het afleggen van het propedeutisch of afsluitend examen. Een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of een door de overheid erkende nationale feestdag en niet vallend binnen de door het College van Bestuur jaarlijks vast te stellen roostervrije perioden. De Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. De Wet op de studiefinanciering 2000 [STAATSBLAD 2000 nr. 571], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen). De Wet Bescherming Persoonsgegevens [STAATSBLAD 2000: 302] inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Minor van 15 EC s die als zodanig is benoemd en toegankelijk is voor de studenten van minimaal twee opleidingen.

8 DEEL 1. REGELS OVER ONDERWIJS EN TENTAMENS Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte I Lid 1 Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de opleiding Hoger Hotelonderwijs met crohonummer voor voltijd onderwijs. Deze regeling geldt voor alle aan deze opleiding ingeschreven studenten en extranei, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. S Lid 2 De student kan geen rechten ontlenen aan Onderwijs- en Examenregelingen die in voorafgaande studiejaren geldend waren, tenzij deze rechten deel uitmaken van een overgangsregeling als bedoeld in Artikel 1.2 Openbaarheid en publicatie S De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor publicatie van de geldende OER, vóór 1 september van het studiejaar waarop deze betrekking heeft, zodat de student zich een goed oordeel kan vormen over inhoud en inrichting van het onderwijs en van de examens. Hoofdstuk 2 De Examencommissie Artikel 2.1. Examencommissie, taken en bevoegdheden S Lid 1 Elke opleiding heeft zelf een eigen Examencommissie of heeft gezamenlijk met een groep andere opleidingen binnen één faculteit een Examencommissie. S Lid 2 De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ter zake kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. S Lid 3 Het reglement en het huishoudelijk reglement van de Examencommissie zijn vastgelegd in het Handboek voor de Examencommissies. In dit handboek zijn eveneens alle procedures die betrekking hebben op het handelen van de Examencommissie vastgelegd. S Lid 4 Studenten kunnen zich tot de Examencommissie wenden voor :

9 a. een verzoek tot vrijstelling van een of meer tentamens; b. een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van de desbetreffende tentamens, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen; c. een verzoek tot ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een tentamen; d. een verzoek tot toelating tot varianten/leerroutes waarvoor toestemming van de Examencommissie nodig is e. een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen of deeltentamen; f. een verzoek tot het volgen van een minor die niet in de lijst van de voor studenten toegankelijke minoren van hun opleiding is opgenomen; g. een verzoek om extra tentamens af te leggen die op het diplomasupplement worden vermeld; h. een verzoek om voorzieningen en aanpassingen vanwege een functiebeperking of chronische ziekte; i. een verzoek om studiefaciliteiten vanwege het beoefenen van topsport ; j. een verzoek om af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling indien de toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; k. een bezwaar tegen een beoordeling door een examinator. l. I Lid 5 De Examencommissie is bereikbaar via

10 Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding S Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van de bepalingen in de Regeling Inschrijving en Collegegeld Zuyd Hogeschool en de bepalingen uit deel 3 van deze OER. Hoofdstuk 4. Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Varianten en afstudeerrichtingen I Lid 1 De opleiding Hoger Hotelonderwijs kent de variant voltijd. I Lid 2 Binnen de opleiding bestaat geen associate degreeprogramma. I Lid 3 De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 1. Hotelmanagement 2. Entrepreneurship 3. Food Service 4. Horizons in Hospitality I Lid 4 De opleiding kent geen versnelde variant van 180 EC voor VWO-ers en kent een verkorte variant. Deze variant is beschreven in hoofdstuk 1 deel 2. Artikel 4.2. Start van de opleiding I De opleiding start op 1 september. Daarnaast start de opleiding ook op 1 februari. Artikel 4.3. Voertaal I Lid 1 De voertaal van de opleiding is Nederlands en Engels, vanwege 1) Een Nederlandstalige en Engelstalige variant en 2) omdat in de Nederlandstalige variant vanaf leerjaar 3 het onderwijs vnl in het Engels wordt verzorgd. S Lid 2 Wanneer een onderwijseenheid wordt aangeboden in een andere taal dan de in lid 1 genoemde voertaal, is dat aangegeven bij de desbetreffende eenheid in hoofdstuk 1 van deel 2. Artikel 4.4 Opbouw van de opleiding S Lid 1 De opleiding kent een uit onderwijseenheden opgebouwde propedeutische fase en een postpropedeutische fase. Aan de propedeutische fase van elke opleiding is een propedeutisch examen verbonden; aan de opleiding is een afsluitend examen verbonden. S Lid 2 Een onderwijseenheid is een samenhangend geheel van te verwerven competenties. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden. S Lid 3 Elke opleiding omvat een major van ten minste 120 EC. De omvang van de major wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. S Lid 4 Elke opleiding heeft een profileringsruimte van ten minste 15 en ten hoogste

11 120 EC. De omvang van de profileringsruimte wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. S Lid 5 De profileringsruimte is ingericht voor het kunnen volgen van minoren en keuze-onderwijs. Artikel 4.5. Studielast en verdeling daarvan S Lid 1 De studielast van de opleiding in haar geheel is 240 EC. I Lid 2 Er is geen associate degreeprogramma. S Lid 3 Aan een voor een opleiding ingeschreven student wordt per studiejaar ten minste een nominale studielast van 60 EC s aangeboden. Dit aanbod is ingepland in ten minste 40 cursusweken. S Lid 4 Elk studiejaar is verdeeld in vier blokperioden. De blokperioden hebben een vergelijkbare studielast. Het College van Bestuur stelt voorafgaand aan het studiejaar de startdag van de blokperioden vast en draagt zorg voor publicatie. De indeling van het studiejaar in blokken en de momenten waarop toetsing plaatsvindt, zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van deel 2. S Lid 5 Per blokperiode worden niet meer dan vijf onderwijseenheden en daarmee verbonden tentamens aangeboden; praktische oefeningen maken daarvan deel uit. S Lid 6 De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor het aanbod van voldoende ingeroosterde contacturen om binnen het vastgestelde onderwijsconcept goede onderwijskwaliteit te realiseren en aannemelijk te maken dat de student betrokkenheid van de opleiding jegens zijn persoon en studie ervaart. Jaarlijks evalueert de Faculteitsdirecteur met de Opleidingscommissie en de Examencommissie in elk geval het aantal gerealiseerde contacturen. S Lid 7 In de propedeuse zijn tenminste 504 contacturen geprogrammeerd. S Lid 8 Studenten die een opleiding volgen voor een beroep, waaraan eisen in de wet zijn gesteld ten aanzien van verworven competenties voor de beroepsuitoefening, worden in de opleiding in de gelegenheid gesteld om aan die vereisten te voldoen. Artikel 4.6. Praktische oefeningen S Lid 1 De Faculteitsdirecteur kan aan een of meer samenhangende onderwijseenheden de status praktische oefening geven. Alle praktische oefeningen worden in deel 2 hoofdstuk 1 als zodanig vermeld. S Lid 2 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. S Lid 3 Als voor deelname aan een praktische oefening de voorwaarde geldt dat een specifiek tentamen met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat beschreven in deel 2. Als voor deelname aan een tentamen de voorwaarde geldt dat een praktische oefening met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat ook beschreven in deel 2.

12 Artikel 4.7. Specifieke bepalingen over de deeltijdvariant I n.v.t. Artikel 4.8. Specifieke bepalingen over de duale variant S Lid1 n.v.t. S Lid 2 n.v.t. S Lid 3 Indien de opleiding een duale variant kent, is in de leerwerkovereenkomst ten minste geregeld: - de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode(n) van de beroepsuitoefening; - de begeleiding van de student; - de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, die de student tijdens de periode(n) van beroepsuitoefening dient te realiseren en de beoordeling daarvan; - de gevallen waarin en wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Artikel 4.9. Inrichting van het programma S Lid 1 De inrichting van de opleiding is neergelegd in deel 2, hoofdstuk 1. Daarin zijn voor alle varianten, inclusief eventueel versnelde trajecten, van de opleiding per onderwijseenheid (waaronder ook de praktische oefeningen) de volgende gegevens per studiejaar vermeld: 1. naam van de onderwijseenheid; 2. de competenties die met de onderwijseenheid worden verworven; 3. de periode(n) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 4. waar dit van toepassing is, de toegangseis voor de onderwijseenheid; 5. de werkvorm(en) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 6. het aantal EC dat de onderwijseenheid omvat; 7. het aantal contacturen dat bij de onderwijseenheid behoort; 8. het minimale aantal contacturen studieloopbaanbegeleiding waarop elke student recht heeft; 9. of er sprake is van aanwezigheidsplicht van (onderdelen) van onderwijseenheden; 10. de tentamenvorm. In het geval deeltentamens worden afgenomen wordt het aantal, de vorm en de wegingsfactor van de deeltentamens vermeld; 11. de week waarin het tentamen wordt aangeboden; 12. de mogelijkheden voor herkansing van tentamens en voor zover van toepassing- van deeltentamens S Lid 2 Bij praktische oefeningen wordt bovendien in deel 2, hoofdstuk 1 vermeld: - de wijze van verdeling of toewijzing van plaatsen; - de wijze van begeleiding; - wat van de student ter voorbereiding wordt verwacht; - welke beoordelingsnormen van toepassing zijn; - hoe en wanneer beoordeling geschiedt; - de mogelijkheid van hertentaminering, evenals van onderbreking en afbreking; - welke eventuele kosten voor rekening van de student zijn.

13 S Lid 3 Voor de duale variant is in deel 2, hoofdstuk 1 naast de studielast van het onderwijsdeel, tevens de tijdsduur van de periode die in het werkdeel wordt doorgebracht, vastgelegd. Artikel Propedeutische fase S Lid 1 De studielast van de propedeutische fase van een opleiding bedraagt 60 EC's. S Lid 2 Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden. S Lid 3 De propedeutische fase maakt onderdeel uit van de major van de opleiding. Artikel 4.11 Studieadvies S Lid 1 De propedeutische fase van de opleiding is zo ingericht, dat de student inzicht kan verwerven in de inhoud en doelen van de opleiding. S Lid 2 De verstrekking van het studieadvies in de propedeutische fase is uitputtend geregeld in de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool en in te zien via Infonet. S/I Lid 3 Voor die studenten die het propedeutisch examen nog niet met goed gevolg hebben afgelegd, geldt op basis van de Regeling Studieadvies dat de Faculteitsdirecteur een bindend afwijzend studieadvies verstrekt indien de studieresultaten met betrekking tot de onderwijseenheden van de propedeutische fase onvoldoende zijn. Als onvoldoende studieresultaat geldt, dat de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 60 studiepunten heeft behaald. Het advies wordt niet eerder dan aan het einde van het eerste jaar van inschrijving verstrekt. S/I Lid 4 Onverminderd het tweede lid geldt tevens dat de student aan de volgende eisen moet voldoen: - n.v.t. Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen I Lid 1 Als een student niet voldoet aan de volgende voorwaarden met betrekking tot de behaalde tentamenresultaten, besluit de Faculteitsdirecteur dat de student geen toegang heeft tot de afstudeerrichting 1) Hotelmanagement, 2) Entrepreneurship, 3) Foodservice en 4) Horizons in Hospitality. Toegang tot leerjaar 4 vereist minimaal 112 credits. S n In haar beslissing houdt de Faculteitsdirecteur mede rekening met persoonlijke en bijzondere omstandigheden. Voordat de Faculteitsdirecteur een besluit neemt, stelt zij de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Tevens vraagt zij advies aan de decaan. Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differentiatie en minoren S Lid 1 De postpropedeutische fase bestaat uit een majorgedeelte en een profileringsruimte. In de profileringsruimte kunnen (Zuyd)minoren en keuzemodules worden gevolgd. I Lid 2 Minoren en keuzemodules bestaan uit een studielast van 15 EC s. Zij worden gepubliceerd in de Profileringsetalage. De profileringsetalage is te vinden op Infonet => Studie => Stages/Onderwijsaanbod => Profileringsmogelijkheden

14 en minoren. S Lid 3 Per minor en per keuzemodule is in de Profileringsetalage vastgelegd: op welke doelgroep(en) de minor/keuzemodule gericht is; welke instapvoorwaarden gehanteerd worden; wat de te behalen eindtermen zijn; welke onderwijsvormen gehanteerd worden; de wijze van tentaminering en herkansing; het aantal beschikbare plaatsen; de wijze van selectie bij overintekening (selectie op toelatingseisen, loting of samenstelling op doelgroepen met loting per doelgroep) de evaluatiegegevens. S Lid 4 Studenten kunnen zonder voorafgaande toestemming Zuyd-minoren volgen, waarvan in de profileringsetalage is vastgelegd dat zij toegankelijk zijn voor hen. S Lid 5 Wanneer een student een minor binnen of buiten de hogeschool wil volgen, waarvoor niet is vastgelegd dat die toegankelijk is voor studenten uit de opleiding waarvoor hij is ingeschreven, dient hij vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie. S Lid 6 Via inschrijving in OSIRIS legt een student zijn keuze voor het volgen van een minor of keuzemodule vast. De student krijgt per een bevestiging van zijn inschrijving. S Lid 7 In geval een student niet geplaatst kan worden in een minor of keuzemodule, omdat het maximaal aantal plaatsen overschreden is, dan wel het minimum aantal plaatsen niet gehaald is, wordt de student in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven voor een andere minor of keuze-onderwijs. Artikel 4.14 Externe opdracht in de major S Lid 1 De Faculteitsdirecteur kan besluiten één of meer studenten uit te nodigen om een externe opdracht uit te voeren als alternatief voor één of meer onderwijseenheden van de major. S Lid 2 De Examencommissie van de opleiding, waarvoor betrokken studenten staan ingeschreven beslist of de externe opdracht één of meer programma onderdelen kan vervangen. Daarbij betrekt zij in elk geval inhoud, niveau, omvang en organisatie van de externe opdracht als adequate vervanging van het beoogde programmaonderdeel. Artikel 4.15 Studieplan S Lid 1 In overleg met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider kan een student een studieplan opstellen voor de profileringsruimte, waarin hij de door hem gemaakte keuzes in zijn leerroute beschrijft. S Lid 2 Met voorafgaande instemming van de Examencommissie kan een student bij een andere onderwijsinstelling tentamen(s) afleggen. In geval het tentamen bij een onderwijsinstelling in het buitenland wordt afgelegd, dient daartoe door de betrokken onderwijsinstellingen een learning agreement te zijn

15 ondertekend. Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding S Lid 1 Een student krijgt door de opleiding een medewerker c.q. een team van medewerkers toegewezen, belast met studieloopbaanbegeleiding of hiertoe behorende activiteiten. I Lid 2 In hoofdstuk 3 van deel 2 is per jaar vermeld hoe de studieloopbaanbegeleiding is ingericht. Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang I Lid 1 Een student kan tenminste tweemaal per jaar van inschrijving, gespreid over het jaar van inschrijving een bewijsstuk van zijn studievoortgang, inclusief een overzicht van de tentamenresultaten, inzien. In deze opleiding wordt de bewaking van de studievoortgang van de student als volgt ingericht: - Elke student ontvangt tweemaal per jaar een mail van Bureau Onderwijs waarin aan de student wordt aangegeven dat de cijferinformatie door Bureau Onderwijs is verwerkt in Osiris en waarin de student wordt verzocht te controleren of zaken juist zijn weergegeven. De student is zelf verantwoordelijk voor deze controle. - Indien blijkt dat zaken niet juist zijn weergegeven reageert de student z.s.m., maar uiterlijk binnen 20 werkdagen, naar Bureau Onderwijs. - Een reactie van de kant van de student wordt indien nodig door Bureau Onderwijs in overleg met de Examencommissie behandeld. De student ontvangt een reactie naar aanleiding van de behandeling. - Twintig werkdagen na de mail van Bureau Onderwijs worden cijfers als in Osiris vastgelegd bepaald als definitief. I Lid 2 De rapportage van de studievoortgang in het eerste en tweede jaar van inschrijving, conform de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool, is als volgt geregeld. Een student ontvangt elk half jaar een mail met betrekking tot de studievoortgang. S Lid 3 De Faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat de studierapportage een correcte weergave is van de door de student behaalde resultaten. S Lid 4 Als de student meent dat de studievoortgangsrapportage onjuist of onvolledig is, dient hij binnen 20 werkdagen schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de Examencommissie. Hoofdstuk 6: Inrichting tentamens en examens

16 Artikel 6.1. Tentamens en deeltentamens S Lid 1 Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. S Lid 2 Een tentamen kan bestaan uit meerdere deeltentamens. In deel 2 hoofdstuk 1 is vermeld hoe de deeltentamens zich verhouden tot het tentamen waarvan zij deel uitmaken. Daarbij wordt in elk geval de wegingsfactor vermeld. S Lid 3 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. De inrichting en organisatie van praktische oefeningen en de beoordeling daarvan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van een opleiding. S Lid 4 Een tentamen diverse samenhangende deeltentamens daaronder begrepen - kan een assessment zijn; de voorwaarden gesteld aan het assessment en het afleggen daarvan zijn vermeld in deel 2 hoofdstuk 1. Artikel 6.2. Herkansingen S Lid 1 Een student krijgt per jaar van inschrijving minimaal één hertentamen per tentamen of deeltentamen aangeboden. S Lid 2 Bij stages en langdurige externe opdrachten kan de Examencommissie een uitzondering op de regel uit lid 1 maken, wanneer het niet mogelijk is om in hetzelfde jaar van inschrijving de stage of opdracht over te doen. I Lid 3 Het afleggen van een hertentamen is slechts mogelijk, indien het tentamen of deeltentamen van de desbetreffende onderwijseenheid niet met goed gevolg is afgelegd. Een student die in aanmerking denkt te komen voor cum laude, kan een verzoek om een voldoende te herkansen indienen bij de Examencommissie. Artikel 6.3 Het afleggen van extra tentamens buiten het reguliere programma S Lid 1 Een student kan met toestemming van de Examencommissie, buiten zijn studieprogramma van 240 EC s extra tentamens afleggen, en daarvan op zijn resultatenoverzicht en het diplomasupplement aantekening krijgen. Aantekening is alleen mogelijk indien de tentamens zijn afgelegd en beoordeeld voordat het getuigschrift is uitgereikt. S Lid 2 De student dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie van zijn opleiding. De student vermeldt daarbij de inhoud, de omvang en het tijdstip van de onderwijseenheid waarin hij tentamen wenst af te leggen en geeft aan welk doel hij met het extra onderwijs en de tentamens nastreeft. S Lid3 De Examencommissie toetst het verzoek aan de volgende criteria: - de opleiding behoeft geen onredelijke extra inspanningen te leveren om de student te faciliteren; - de inhoud van het te volgen onderwijs levert een bijdrage aan de versterking van de beroepsuitoefening; - de student kan uitsluitend tentamens afleggen die onder de verantwoordelijkheid van Zuyd Hogeschool worden aangeboden. S Lid 4 De Examencommissie neemt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek een gemotiveerd besluit en deelt dit mee aan de Faculteitsdirecteur en de student.

17 Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht S Lid 1 Aanwezigheidsplicht bij de onderwijsverzorging wordt in de volgende gevallen geëist, - de examinator kan alleen door observatie van de handelende student tot een beoordeling komen; - de student is in zijn handelen afhankelijk van de persoonlijke aanwezigheid van medestudenten en vice versa. Aanwezigheidsplicht is vastgelegd in deel 2, hoofdstuk 1. S Lid 2 In geval dat aanwezigheidsplicht van de student bij een praktische oefening deel uitmaakt van de beoordeling van die praktische oefening, vindt beoordeling van de aanwezigheidsplicht plaats op het niveau van een deeltentamen. Artikel 6.5 Examens S Lid 1 Het propedeutische examen is afgelegd indien alle tentamens van de tot de propedeutische fase behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. S Lid 2 Het afsluitend examen is afgelegd indien alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. S Lid 3 In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de Examencommissie voordat zij de uitslag van een examen vaststelt, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, indien de uitslagen van de desbetreffende tentamens daartoe aanleiding geven. Artikel 6.6 Beoordelingen S Lid 1 Beoordelingen van tentamens worden door de examinatoren uitsluitend verstrekt op basis van de Nederlandse tienpuntsschaal óf op basis van daarmee in relatie staande kwalitatieve beoordelingsschaal. Voor de vergelijking van beoordelingen hanteren examinatoren de onderstaande conversietabel: Dutch grade 10 (>=9,5) 9 (8,5=<x<9,5) 8 (7,5=<x<8,5) 7 (6,5=<x<7,5) 6 (5,5<x<6,5) 6 (x=5.5) Description// beschrijving excellent// uitstekend very good// zeer goed good// goed Satisfactory// ruim voldoende sufficient// voldoende pass// voldoende ECTSgrade ECTSdefinition A+ excellent - outstanding performance with only minor errors U.S.- equivalen t OSIRISgrade A+ EX (excellent) A A+ ZG (zeer goed) B very good - A above the average standard GO but with some errors (goed) C good - generally sound work B RV with a number of notable errors (ruim voldoende) D satisfactory - fair but with C significant shortcomings E sufficient performance D VO/VLD meets the minimum criteria (voldoende/

18 5 (4,5=<x<5,5) almost sufficient// bijna voldoende FX fail - some more work required before credit can be awarded F voldaan) 4 (3,5=<x<4,5) 3 (2,5=<x<3,5) 2 (1,5=<x<2,5) 1 (0,5=<x<1,5) fail// onvoldoende poor// zeer onvoldoende very poor// slecht very poor// zeer slecht F F F F fail - considerable further work is required F F F F OV/NVD (onvoldoende/ niet voldaan) S Lid 2 Een tentamen is met goed gevolg afgelegd, als de beoordeling 5,5 of hoger is; in kwalitatieve begrippen is dit sufficient/pass of voldoende en beter. De kwalificatie voldaan staat voor een voldoende resultaat. S Lid 3 Na het afleggen van één of meer hertentamens van een onderwijseenheid stelt de examinator het hoogst behaalde resultaat vast als resultaat voor deze onderwijseenheid. S Lid 4 De Examencommissie kent onverwijld aan de student behaalde EC s toe wanneer een tentamen of hertentamen na vaststelling van de beoordeling van de examinator(en) met goed gevolg is afgelegd. S Lid 5 Alle tentamens van onderwijseenheden dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond. Compensatie op het niveau van tentamens is niet mogelijk; op het niveau van deeltentamens is compensatie wel mogelijk (zie deel 2, hoofdstuk 1) S Lid 6 Iedere student heeft het recht om de beoordeling van zijn tentamens in te zien en kennis te nemen van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Dit inzagerecht vervalt na 20 werkdagen na publicatie van het behaalde resultaat voor een tentamen. S Lid 7 De geldigheid van voor tentamens behaalde resultaten of verleende vrijstellingen is in beginsel onbeperkt op voorwaarde dat de student onafgebroken is ingeschreven voor de desbetreffende opleiding. Indien voor één of meer tentamens de geldigheidsduur beperkt is, wordt dat in hoofdstuk 1 van deel 2 bij het desbetreffende tentamen vermeld. Daarbij wordt tevens vermeld wat de geldigheidsduur van het tentamen is. S Lid 8 De Examencommissie is gerechtigd de geldigheidsduur van de tentamenresultaten of vrijstellingen te beperken, dan wel te verlengen. Zij kan na herinschrijving een aanvullend of vervangend tentamen opleggen. Artikel 6.7 Vrijstellingen en bepalingen over EVC s S Lid 1 De Examencommissie kan vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer tentamens wanneer de student reeds aan de vereisten van desbetreffende tentamen of examen heeft voldaan. S Lid 2 Vrijstelling kan worden verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens, of van elders buiten het hoger onderwijs opgedane competenties. S Lid 3 De Examencommissie betracht terughoudendheid bij het verstrekken van vrijstellingen. Zij hanteert de volgende uitgangspunten: - bij een besluit worden altijd de oordelen van meerdere inhoudsdeskundige

19 examinatoren betrokken; - de verworven competenties zijn ten minste gelijkwaardig aan het niveau en de inhoud van de competenties van de onderwijseenheid waarvan wordt overwogen het tentamen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen; - het oordeel van examinatoren wordt geveld op basis van geldige documenten waaronder begrepen het ervaringscertificaat. De geldigheid wordt bepaald op basis van de inhoudelijke actualiteit van verworven competenties. De Examencommissie houdt een verslag bij over de verstrekte vrijstellingen S Lid 4 De Examencommissie verstrekt de verzoeker een schriftelijk bewijs van de vrijstelling, dat ten minste de datum verlening, desbetreffende tentamen(s) en de geldigheidsduur vermeldt. S Lid 5 De student die in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling van één of meer tentamens, dient daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie en overlegt daarbij de bewijsstukken die aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor de desbetreffende onderwijseenheid. S Lid 6 Vrijstellingen kunnen op basis van een ervaringscertificaat verleend worden indien: - de in het ervaringscertificaat beschreven verworven competenties qua niveau en inhoud ten minste gelijkwaardig zijn aan de competenties van de onderwijseenheden waarvan wordt overwogen het tentamen vrij te stellen; - het ervaringscertificaat per competentie het niveau en de inhoud bewijst; - het ervaringscertificaat afkomstig is van een erkend aanbieder van competentiemetingen; - het ervaringscertificaat niet ouder is dan vijf jaar. Artikel 6.8 Organisatie van tentamens en examens S Lid 1 Examinatoren en andere bij een tentamen betrokkenen bewaren volstrekte geheimhouding ten aanzien van de opgaven en opdrachten van een schriftelijk tentamen, totdat deze zijn uitgereikt aan de studenten. S Lid 2 Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd onder toezicht van ten minste één examinator of een daartoe aangestelde surveillant, die namens hem het toezicht uitvoert. Alle overige tentamens worden onder toezicht van ten minste één examinator afgelegd. S Lid 3 Een student moet zich met zijn collegekaart kunnen legitimeren bij het afleggen van een tentamen. Is dit niet mogelijk, dan wordt hij direct uitgesloten van deelname en doet de examinator of surveillant daarvan melding aan de voorzitter van de Examencommissie. S Lid 4 Een student dient bij het afleggen van een tentamen alle aanwijzingen op te volgen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan hij van (verdere) deelname worden uitgesloten. S Lid 5 In deel 2 hoofdstuk 2 is de tentamenregeling opgenomen die voor de opleiding geldt. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan een student van (verdere) deelname worden uitgesloten. S Lid 6 Een student heeft recht op een tijdige bekendmaking van de vastgestelde beoordelingen van door hem afgelegde tentamens. Onder tijdig wordt hier

20 verstaan: maximaal binnen 15 werkdagen na het afleggen van het tentamen, tenzij er aannemelijke redenen zijn om deze termijn te overschrijden en de student daarvan zo spoedig mogelijk in kennis is gesteld. S Lid 7 Tussen het moment van tentamen én hertentamen van eenzelfde onderwijseenheid ligt ten minste een termijn van 5 werkdagen. Voorafgaand aan het hertentamen moet de student de gelegenheid van inzage zijn geboden van een eerder afgelegd tentamen of hertentamen. Artikel 6.9 Inschrijving voor tentamens S Lid 1 Voor het afleggen van tentamens en hertentamens van de onderwijseenheden van de major schrijft de student zich in conform de door de Examencommissie vastgelegde inschrijvingsprocedure die is opgenomen in deel 2, hoofdstuk 1. S Lid 2 De inschrijving voor een minor of keuzemodule geeft aan de student buiten deelname aan het onderwijsaanbod ook recht op het afleggen van minimaal één hertentamen(s) en het vereiste gebruik van onderwijsvoorzieningen van de hogeschool. S Lid 3 De student dient zich in te schrijven voor het afleggen van een hertentamen van de minor en wordt daartoe uitgenodigd door de Examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt. In geval slechts een beperkt aantal studenten een tentamen kan afleggen, is ten minste bepaald, dat de volgorde van inschrijving geldt voor toewijzing tot het afleggen van het tentamen. Artikel 6.10 Bewaring tentamen- en examenwerkstukken S Lid 1 a. De bewaartermijn van schriftelijk tentamenwerk en/of andere bewijsstukken bedraagt minimaal 60 werkdagen na vaststelling van de beoordeling door de Examencommissie. b. Met het oog op het accreditatieproces worden de kernwerkstukken gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaard. c. De opleiding is verantwoordelijk voor het bewaren van de kernwerkstukken. De bewaarwijze is afhankelijk van de aard van het kernwerkstuk. d. Na afloop van de bewaartermijn wordt het werk vernietigd of op diens verzoek geretourneerd aan de student. Het bewijs dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd wordt 10 jaar bewaard. S Lid 2 Bewijsstukken voor het verstrekken van een getuigschrift bewaart de Faculteitsdirecteur gedurende een periode van ten minste 50 jaar en deze omvatten ten minste: - de persoonsgegevens van de student; - opleiding en datum van het propedeutisch examen dat met goed gevolg is afgelegd; - opleiding en datum van het afsluitend examen dat met goed gevolg is afgelegd.. Lid 3 Bewijsstukken voor het verstrekken van een verklaring zoals bedoeld in artikel 7.2. bewaart de Faculteitsdirecteur gedurende een periode van ten minste 10 jaar. Het betreft - de persoonsgegevens van de student; - de opleiding en periode van inschrijving van de student;

21 - een overzicht van de met goed gevolg afgelegde tentamens. Artikel Eigen bijdragen S Lid 1 De inschrijving als student is niet afhankelijk van een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld. I Lid 2 De aanschaf van bepaalde onderwijsbenodigdheden wordt noodzakelijk geacht voor het studieprogramma. De kosten hiervan bedragen naar verwachting voor Jaar 1 circa 2.759,50. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: -studieboeken; 1.000,- - Activiteiten/excursies 182,50 - Dienstkleding en messenset 577, - Jaar 2 circa 735, -. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: -studieboeken; 460, - - stagebijdrage: Studenten in leerjaar 2 kunnen zelf een stageplaats zoeken of gebruik maken van het stagebestand van de Hotel Management School Maastricht (HMSM). De HMSM heeft in haar meer dan zestigjarige bestaan een kwalitatief stagebestand gecreëerd, waarmee zij mede haar positie als een internationaal toonaangevende hotelschool heeft gevestigd. Aan studenten die gebruik willen maken van dit bestand wordt 275, - in rekening gebracht. Studenten, die zelf een stageplaats zoeken, worden geen kosten in rekening gebracht. Wel moet de stageplaats voldoen aan de criteria die de HMSM stelt. In het "Module book for internships HMSM" wordt verduidelijkt welke extra service de HMSM studenten biedt die gebruik maken van het bestand van de HMSM. Ook worden in dit moduleboek de criteria beschreven en de procedure verduidelijkt voor studenten die zelf hun stageplaats regelen. Jaar 3 circa 590, -. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: -studieboeken; 240, - - Excursie(s) 350, - Jaar 4 circa 360, -. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: -studieboeken; 0, - - Funda-uitreiking 85, - - stagebijdrage: zie stagebijdrage leerjaar 2. I Lid 3 Aan onderwijsvoorzieningen zoals excursies en werkbezoeken die deel uitmaken van het onderwijsprogramma kunnen kosten verbonden zijn. Een

22 overzicht van deze activiteiten en bijbehorende kosten is te vinden in bovenstaand overzicht. S Lid 4 Als de student de kosten, bedoeld in lid 2, niet kan of wil maken, wordt de student een gelijkwaardig alternatief aangeboden. S Lid 5 Als de student op grond van aantoonbare persoonlijke en bijzondere omstandigheden de kosten van onderwijsbenodigdheden of onderwijsvoorzieningen niet kan dragen, kan hij de Faculteitsdirecteur schriftelijk verzoeken om een financiële voorziening of ontheffing van de betalingsverplichting. S Lid 6 Voordat de Faculteitsdirecteur een besluit neemt op een verzoek als bedoeld in lid 5 wint zij advies in bij de studentendecaan. S Lid 7 De Faculteitsdirecteur neemt haar besluit binnen 20 werkdagen en deelt dit schriftelijk mee aan de student. Hoofdstuk 7: getuigschriften en verklaring Artikel 7.1. Getuigschriften S Lid 1 Ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, reikt de examinator een daarop betrekking hebbend bewijsstuk uit of wordt het resultaat met de bijbehorende beoordeling in OSIRIS opgenomen. S Lid 2 Ten bewijze dat een propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, verstrekt de Examencommissie een bewijsstuk, waarop in elk geval is vermeld: de naam van de opleiding [zoals vermeld in CROHO], de examenonderdelen en de datum laatste accreditatie of toets nieuwe opleiding. Ondertekening geschiedt ten minste door de Faculteitsdirecteur en de voorzitter van de Examencommissie. S Lid 3 Ten bewijze dat een afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd, verstrekt de Examencommissie een getuigschrift, waarop in elk geval is vermeld: de naam van de opleiding [zoals vermeld in CROHO], de examenonderdelen en in voorkomende gevallen welke wettelijke bevoegdheid daaraan is verbonden, de graad en de datum laatste accreditatie of toets nieuwe opleiding. Ondertekening geschiedt ten minste door de Faculteitsdirecteur en de voorzitter van de Examencommissie. S Lid 4 De Faculteitsdirecteur verleent namens het College van Bestuur de graad bachelor aan de student, die met goed gevolg het afsluitend examen van een opleiding heeft afgelegd; aan de graad wordt een vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld, waarop de graad betrekking heeft. S Lid 5 De Examencommissie geeft niet eerder een getuigschrift af, dan dat de Faculteitsdirecteur heeft verklaard, dat het getuigschrift kan worden afgegeven. Het getuigschrift wordt gedateerd op de dag, waarop de Examencommissie vaststelt, dat de student met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Deze dag geldt als het moment van afstuderen. I Lid 6 Op het getuigschrift wordt de vermelding cum laude gebruikt, wanneer een student gemiddeld een 8.0 heeft. S Lid 7 Het getuigschrift van de opleiding wordt aangevuld met een Diploma

23 Supplement waarvan hieronder een model is opgenomen. Diploma Supplement Zuyd University of Applied Sciences Nieuw Eyckholt DJ Heerlen The Netherlands This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data in order to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.) for academic and professional purposes. It is designed to provide a description of the nature, the level, the context, the contents and the status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. The supplement does not give any value judgement, statement on equivalence or suggestions as to recognition. Information is provided on all of the eight sections. If this should not be the case, the reason for not including the sections concerned will be given. 1 Information identifying the holder of the qualification 1.1 Family name: 1.2 Given birthnames: 1.3 Date of birth: 1.4 Place of birth: 2 Information identifying the qualification 2.1 Name of qualification and title conferred: 2.1 Main field(s) of study for the qualification: 2.3 Name and status of awarding institution: 2.4 Language(s) of instruction/examination: 3 Information on the level of the qualification 3.1 Level of qualification: 3.2 Official length of programme: 3.3 Access requirement(s): 4 Information on the contents and results gained 4.1 Mode of study: 4.2 Programme requirements: 4.3 Programme details: Subjects Propedeuse (first year) Dutch Credits European Credits Subjects main phase (second year)dutch Credits European Credits Subjects main phase (third year) Dutch Credits European Credits Subjects main phase (fourth year) Dutch Credits European Credits 4.4 Grading scheme: 4.5 General degree: 4. 6 Date of latest accreditation or review: 5 Information on the function of the qualification 5.1 Access to further study: 5.2 Professional status: Artikel 7.2 Verklaring S Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt ontvangt desgevraagd een schriftelijke verklaring, waarin de tentamens zijn vermeld, die met goed gevolg zijn afgelegd en voorzien van de behaalde EC s.

24 Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude Artikel 8.1 Onregelmatigheden S Lid 1 Onder een onregelmatigheid wordt verstaan: het tijdens het examen niet opvolgen van aanwijzingen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen (zie art 6.8 lid 4 van deze OER) het overtreden van de regels, vastgelegd in de tentamenregeling (art 6.8 lid 5 van deze OER). S Lid 2 De Examencommissie kan een student van (verdere) deelname van een tentamen uitsluiten, als deze zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid. Artikel 8.2 Fraude S Lid 1 Onder fraude wordt verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een student plagiaat daaronder begrepen - waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. S Lid 2 Tevens wordt onder fraude verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over de kennis, het inzicht of de vaardigheden van een andere student geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. S Lid 3 In geval fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator dit schriftelijk mee aan de Examencommissie onder overlegging van daartoe strekkende bewijsstukken. De Examencommissie stelt de student in de gelegenheid om te worden gehoord. S Lid 3 Fraude wordt door de Examencommissie in een eerste geval bestraft met het ongeldig verklaren van het tentamen en een berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS. In geval van herhaling volgt daarnaast uitsluiting van deelname aan alle tentamens voor een periode van zes maanden plus het advies om de opleiding te verlaten.

25 Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht Artikel 9.1. Beroep S Lid 1 Tegen een door de Faculteitsdirecteur of Examencommissie genomen beslissing op grond van deze OER kan een student beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens, conform het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op Infonet. Beroep wordt ingediend bij het loket rechtsbescherming (zie lid 4). S Lid 2 Een student die beroep heeft aangetekend op basis van het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool behoudt het recht op het afleggen van tentamens, op voorwaarde dat hij staat ingeschreven voor de desbetreffende opleiding. S Lid 3 Een student of extraneus zowel aanstaand of voormalig daaronder begrepen - kan als belanghebbende een bezwaar richten tot de Geschillenadviescommissie inzake betaling collegegeld, inschrijving, beëindiging, graadverlening enz. Beroep wordt ingediend bij het loket rechtsbescherming (zie lid 4) S Lid 4 De student tekent bezwaar of beroep aan via het loket rechtsbescherming, dat bereikbaar is per mail: enkel bezwaar of beroep via dit loket ingediend, wordt in behandeling genomen. Artikel 9.2 Klachtrecht S Lid 1 Een student kan individueel of deel uitmakend van een groep-als belanghebbende een klacht indienen bij de Ombudsman over een gedraging van een medewerker of een orgaan van de hogeschool conform het bepaalde in de regeling Ombudsvoorziening Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op infonet. S Lid 2 Een student die een klacht wenst in te dienen en een beroep wenst te doen op de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen of de Regeling Ombudsvoorziening doet dit via het klachtenloket S Lid 3 Een student die een klacht of bezwaar indient op grond van dit artikel, behoudt het recht op het afleggen van tentamens, op voorwaarde dat hij staat ingeschreven voor desbetreffende opleiding. Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens Artikel 10.1 Bijzondere voorzieningen S Lid 1 Studenten die te maken hebben met persoonlijke en bijzondere omstandigheden kunnen een beroep doen op bijzondere of extra voorzieningen voor het afleggen van tentamens en examens. S Lid 2 Onder persoonlijke en bijzondere omstandigheden wordt verstaan: zwangerschap of (langdurige) ziekte;

26 lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen; bijzondere familieomstandigheden te verstaan als: de verzorging van een langdurig zieke bloedverwant of binnen eigen kring; dan wel het bestaan van langdurige psychische en/of sociale problemen al dan niet gepaard gaande met daaruit voortvloeiende financiële problemen in eigen kring; lidmaatschap van CMR, deelraad, studentencommissie of Opleidingscommissie of andere door het College van Bestuur te bepalen activiteiten, die de student ontplooit in het kader van organisatie en bestuur van de hogeschool; bestuurslidmaatschap van een stichting gericht op instandhouding van studentenvoorzieningen of een daarmee naar het oordeel van het College van Bestuur gelijk te stellen taak, waarvoor aanvullend als eis geldt bestuurlijke (eind)verantwoordelijkheid plus een betekenisvol tijdsbeslag; bestuurslidmaatschap van een door het College van Bestuur of de Faculteitsdirecteur erkende studentenorganisatie met direct belang voor hogeschool en organisatie-eenheden daarbinnen plus de eis van een betekenisvol tijdsbeslag; een onvoldoende studeerbare opleiding; topsport door het beoefenen van een erkend topsportonderdeel of een vergelijkbare activiteit op het (inter-)nationaal hoogste niveau, zoals opgenomen in Regeling Topsport Zuyd Hogeschool; andere omstandigheden die door het College van Bestuur of de Faculteitsdirecteur als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt. S Lid 3 Een student die beroep wenst te doen op persoonlijke en bijzondere omstandigheden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Het verzoek is met redenen omkleed en zo veel mogelijk voorzien van bewijsstukken en gaat vergezeld van een advies van de studentendecaan. De Examencommissie neemt binnen 15 werkdagen een besluit en deelt dat schriftelijk mede aan de student. S Lid 4 Wanneer sprake is van persoonlijke en bijzondere omstandigheden die permanent of chronisch van karakter zijn, kan de Examencommissie de voorzieningen toekennen voor de gehele inschrijvingsduur van de student voor de desbetreffende opleiding. Artikel 10.2 Overmacht en andere persoonlijke omstandigheden S Lid 1 De student die verhinderd is deel te nemen aan een tentamen ten gevolge van overmacht of andere persoonlijke omstandigheden zoals vermeld in vorig lid, krijgt alsnog - in alle redelijkheid - de gelegenheid dit tentamen af te leggen. S Lid 2 Wanneer een student om de in lid 1 genoemde redenen verhinderd was en het tentamen alsnog wenst af te leggen, doet hij hiertoe zo spoedig mogelijk een verzoek aan de Examencommissie, onder opgave van de aard van de overmacht of de bijzondere omstandigheden. De Examencommissie beslist binnen 15 werkdagen op dit verzoek.

27 Hoofdstuk 11 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie Artikel Hardheidsclausule S In geval door toepassing van deze OER het belang van een individuele student gedurende diens onafgebroken inschrijving onevenredig wordt geschaad, kan de student een schriftelijk verzoek indienen bij de Examencommissie tegen deze op hem van toepassing zijn van de regeling. De Examencommissie neemt binnen 15 werkdagen een besluit en weegt daarin het individuele belang van de student tegen het belang van de opleiding af en stelt de student daarvan schriftelijk in kennis. Artikel Onvoorziene omstandigheden S In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, wordt een besluit genomen door het daartoe bevoegde orgaan. Indien het bevoegde orgaan de Examencommissie is, kan het besluit in dit geval door de voorzitter worden genomen. Artikel 11.3 Vaststelling en wijziging S Lid 1 Vaststelling van deze OER geschiedt door de Faculteitsdirecteur en behoeft de instemming van de deelraad; de Faculteitsdirecteur stelt de OER vast. Over de OER brengt de Opleidingscommissie advies uit. S Lid 2 Wijziging van deze OER is gedurende de looptijd ervan niet mogelijk. S Lid 3 Deze onderwijs- en examenregeling treedt in werking vanaf 1 september 2014 en kan worden aangehaald als: OER Hotel Management School Maastricht Artikel 11.4 Overgangsmaatregelen I n.v.t. Artikel 11.5 Evaluatie S De Faculteitsdirecteur draagt zorg voor regelmatige evaluatie van de OER en weegt in elk geval daarbij - ten behoeve van bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast - het tijdsbeslag voor de student, dat daaruit voortvloeit.

28 DEEL 2 : HET PROGRAMMA EN DE TENTAMINERING Hoofdstuk 1: Inhoud van programma en tentaminering Doel van de opleiding De eindkwalificaties van de bacheloropleiding staan beschreven in het Landelijk Beroeps en Opleidingsprofiel bachelor of Business Administration Hoger Hotel Onderwijs De competenties zijn gebaseerd op de BBA competenties, maar zijn ingevuld vanuit de meerwaarde van de licentie hoger hotelonderwijs. De bacheloropleiding HMSM biedt de student de opleiding waarmee deze zich kan kwalificeren als hotel management professional in het bezit van de graad bachelor of business administration. Dankzij de combinatie van een unieke Hospitality mindset, actuele hotel management expertise en professionele hospitality skills levert de afgestudeerde meerwaarde aan het netwerk van belanghebbenden in en rond hotels. Dit profiel stelt de volgende 10 kerncompetenties vast : Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie 6: wisselwerking Competentie 7; Competentie 8: Competentie 9: Competentie 10: Het creëren van waarde door middel van gastvrijheid in hotels en de hotelfunctie Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkeling van relaties, netwerken en ketens Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiding op besluitvorming Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatie processen Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en te versterken Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces Initiëren, en creëren van Hospitality concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend, Sociale en communicatieve competentie Zelfsturende competentie (intra persoonlijk, als beroepsbeoefenaar of professional) In de 10 kerncompetenties van het BOP zijn de 4 onderdelen van de BBA standaard geïntegreerd: 1. Gedegen theoretische kennis op de kernvakgebieden - Accounting, business law en ethics, economics, finance, management information systems, marketing, organizational behavior, quantitative techniques, strategic management, operations management 2. Onderzoekend vermogen 3. Professioneel vakmanschap pagina 28 van 95

29 4. Verantwoord handelen Detailinformatie m.b.t. bovenstaande is te vinden onder de volgende link: NB: In de beschrijvingen van de competenties bij de onderwijseenheden wordt steeds verwezen naar bovenstaande competenties. Beschrijving van het programma Het programma wordt beschreven in drie tabellen per jaar. Voor een reguliere voltijdbacheloropleiding worden dus vier maal drie tabellen ingevuld. Elke variant (voltijd, deeltijd, duaal, versneld programma voor VWO-ers, verkort) wordt afzonderlijk beschreven. Als er verschillende afstudeerrichtingen zijn worden ook die afzonderlijk beschreven. Datzelfde geldt voor een AD-programma. Er zijn per jaar twintig rijen in de tabel, omdat er per blok maximaal vijf onderwijseenheden worden aangeboden (art. 4.5 lid 5). Een extra rij is bestemd voor studieloopbaanbegeleiding (zie aldaar). pagina 29 van 95

30 Onderwijs Variant : Doorstroom programma semester 1 MBO studenten met VMBO achtergrond NB: * Van de 4 beschreven talen is Engels verplicht. Daarnaast kiezen de studenten 2 andere vreemde talen NB: * Na semester 1 volgen deze studenten het reguliere bachelorprogramma zie voor beschrijving semester 2 t/m 8 het reguliere bachelorprogramma Tabel 1 Jaar: 1 semester 1 doorstroomprogramma Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Bedrijfscommunicatie 2 Competenties 9: sociale en communicatieve competentie De student kent De belangrijkste elementen van het communicatiemodel De basisgespreksvaardigheden De regulerende vaardigheden De opzet van interviews en verkoopgesprekken De student kan De belangrijkste elementen van het communicatiemodel toepassen De basisgespreksvaardigheden toepassen in een interview en verkoopgesprek De regulerende vaardigheden toepassen in een interview en verkoopgesprek Schriftelijk reflecteren op zijn/haar toepassing van alle gespreksvaardigheden Nederlands 2 De student beheerst de regels van de Nederlandse spelling, interpunctie, woordkeus, zinsbouw en grammatica Uitstroomniveau 4F Studieloopbaanbegeleiding 2 Reflecteren, doelen formuleren, competentieontwikkeling vastleggen in portfolio Rekenvaardigheden 4 De student kan wiskundige berekeningen maken economische berekeningen maken Uitstroomniveau wiskunde A/M&O leerjaar 4 havo/vwo Management accounting 2 De student is in staat besluitvorming te ondersteunen door het vergaren, bewerken en benutten van relevante managementinformatie kan informatie benutten om bedrijfseconomische processen resultaat- en winstgericht te sturen kan werken met een financiële cyclus laat een financieel analytische, verantwoordelijke en betrouwbare rol zien. Klassikale lessen communicatie, Gespreksvaardigheid Deels in zelfstudie Rollenspelen Formatieve toetsing Klassikale lessen Oefeningen Zelfstudie SLB: Workshops, individuele gesprekken, instructiebijeenkomsten Klassikale lessen wiskunde en rekenvaardigheid Deels in zelfstudie formatieve toetsen (open vragen) Klassikale lessen Formatieve toetsing zelfstudie Afw. taal? Toegangseis Aanw. plicht Contacturen nee Diploma HOM, niveau 4 nee 5 x 1.5 uur = 7,5 uur nee Diploma HOM, niveau 4 ja 12 x 1 uur = 12 uur Slb: 6 uur nee Diploma HOM niveau 4 nee 14 x 2 x 1 uur = 28 uur nee Diploma HOM niveau 4 nee 7 x 2 x 1 uur = 14 uur pagina 30 van 95

31 Jaar: 1 semester 1 doorstroomprogramma Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Kennis bedrijfsprocessen 2 De student kan bedrijfs- of organisatieprocessen inrichten, beheersen en verbeteren kan hospitalityprocessen op de juiste wijze met het beoogde resultaat laten verlopen Laat een efficiënte, resultaatgerichte houding zien kan financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving analyseren om samenhang en wisselwerking te versterken kan informatie benutten om bedrijfseconomische processen resultaat- en winstgericht te sturen laat Colleges zelfstudie Afw. Aanw. Contacturen taal? Toegangseis plicht nee Diploma HOM niveau 4 nee 20 uur Totaal Blok 2 Engels B2 4 De student kan Een duidelijke, gedetailleerde presentatie geven over een vier- of vijfsterren accommodatie Op effectieve en professionele wijze een telefonische reservering aannemen Op effectieve en professionele wijze een face-to- face klacht afhandelen Op effectieve en professionele wijze een menu bespreken Uitstroomniveau B2 Spaans A1 4 * De student kan In verstaanbaar Spaans een passagier inchecken in de luchthaven in verstaanbaar Spaans een kamer boeken in een hotel in verstaanbaar Spaans de verschillende beroepen in een hotel bespreken in verstaanbaar Spaans een klant bedienen in een bar in verstaanbaar Spaans praten over smaken en voorkeuren in verstaanbaar Spaans een ontbijtbuffet beschrijven Uitstroomniveau A1 Instructielessen voor de mondelingen Rollenspelen Grammaticalessen Formatieve toetsing Klassikale lessen Taaloefeningen/ opdrachten Zelfstudie Zelfinschatting Formatieve toetsen nee B1+ nee 15 x 2 x 1 = 30 nee n.v.t nee 15 x 2 x 1 = 30 Duits A2 4* De student kan op niveau a2 lezen, luisteren en spreken Klassikale lessen Taaloefeningen /opdrachten Zelfstudie m.b.t. deficiënties en docenten feedback Zelfinschatting Stappenplan grammatica Duits Formatieve toetsen Frans A2 4 * De student kan in verstaanbaar Frans een gast ontvangen aan hotelreceptie/in restaurant in verstaanbaar Frans een reservering aannemen (telefonisch/face- to face) in verstaanbaar Frans een klant informatie verstrekken over diensten en voorzieningen van hotel in verstaanbaar Frans de in- en uitcheck verzorgen in verstaanbaar Frans een klacht afhandelen in verstaanbaar Frans informatie verstrekken over functies en taken in hotel/restaurant uitstroomniveau A2 Klassikale lessen Spreekvaardigheid Luistervaardigheid en grammatica in zelfstudie Rollenspelen Formatieve toetsing nee A1+ nee 15 x 1 x 2 = 30 nee A1+ nee 15 x 2 x = 30 pagina 31 van 95

32 Jaar: 1 semester 1 doorstroomprogramma Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Traject innovatieve concepten - Persoonlijke beoordeling - Milestone producten - Inhoudelijke beoordeling - Evaluatie Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 4 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Zelfsturende competentie (intrapersoonlijke, en of professionele)kst in In staat zijn om waarde te creëren door middel van gastvrijheid in hotels en hotel-functie Initiëren en creëren van hospitality concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend Inrich ten, beheersen en verbeteren van bedrijfs - of organisatieprocessen Kunnen opzetten, beheren en verbeteren van bedrijfs-of organisatieprocessen - Project onderwijs bijeenkomsten - Zelfstudie - Onderzoeks opdrachten - Evaluatie Afw. taal? nee Toegangseis Middelbaar Hotelonderwijs niveau 4 Aanw. Contacturen plicht ja 32 Studieloopbaanbegeleiding Totaal 30 Totaal/jaar Totaal contacturen 200 Toelichtingen behorend bij tabel 1 Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid D Traject innovatieve concepten - Persoonlijke beoordeling SLB - Milestone producten - Inhoudelijke beoordeling - Evaluatie Regel voor aanwezigheid Aanwezigheidsplicht vanwege het groepskarakter van dit project Individuele gesprekken zijn 100% verplicht pagina 32 van 95

33 2 Tentaminering Tabel 2 Jaar: 1 doorstroompro gramma Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Bedrijfscommunicatie n.v.t Reflectieverslag Conform OER Nederlands n.v.t. Schriftelijke toets Week tentamen Conform OER w Week herkansing SLB SLB: criterium gericht interview op basis van portfolio SLB: week Week Rekenvaardigheden n.v.t 2 x schriftelijke toets Conform OER w 8 17 w Management accounting n.v.t Schriftelijke toets: rekentoets Conform OER w 8 w 16 Kennis bedrijfsprocessen n.v.t. Kennistoets: Schriftelijke toets Conform OER w Volgend semester, week 8 Blok 2 Engels B2 n.v.t Presentatie (5-7 minuten) Rollenspel (15 minuten) Mondeling menu (15 minuten) Conform OER 2,3 7,8,9 13,14, Spaans A1 n.v.t Mondeling 10 minuten 5 items : presentatie, leesoefening, fotobeschrijving, thematisch gesprek, teksten land en volk Duits A2 n.v.t Schriftelijk, mc toets 60 vragen 60 minuten Frans A2 n.v.t Rollenspel réceptionniste/maître d hôtel D Traject innovatieve concepten - Persoonlijke beoordeling - Milestone producten - Inhoudelijke beoordeling - Evaluatie 1. Groepsbeoordeling: Projectverslag Gastronomisch Evenement 2. Individuele beoordeling 1.Week Week 20 Volgend semester 15 minuten 1.Verslag moet voldoen aan aantal criteria (zie moduleboek) 2.Peerranking, reflectieverslag student, beoordeling participatie Conform OER Conform OER Conform OER Conform OER Voeg hier tekst in pagina 33 van 95

34 Onderwijs Tabel 1 *Blok 1 en 2 vormen samen semester 1 (30 credits), blok 3 en 4 vormen samen semester 2 (30 credits) * Van de drie talen Frans, Duits, Spaans volgt de student er 2. Engels is verplicht voor elke student Jaar: 1 semester 1 en 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 A Functioneren primaire Bedrijfsprocessen - Praktijk Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 7 In staat zijn om waarde te creëren door middel van gastvrijheid in hotels en hotel-functie Inrich ten, beheersen en verbeteren van bedrijfs - of organisatieprocessen Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfsta ndig en onderneme nd Soci ale en communica tieve compe tentie (interpersoonlijk, organisatie) - Praktijkdiensten in restaurant, keuken Receptie, Huishouding en Bedrijfsrestaurant. - Leidinggevende rol in de praktijk Afw. taal? nee Toegangseis - Middelbaar Hotel Onderwijs - H.A.V.O. - VWO Aanw. plicht ja 265 Contacturen B Onderzoek/opdrachten primaire Bedrijfsprocessen - Praktijk theorie - Ethiek - Bedrijfscommunicatoe - Hotel facilities C Kennis en Mondelinge assesment - Kennistoets - Taaltoets - Rekentoets 5 In staat zijn om een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving te ontwikkelen en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Kunnen opzetten, beheren en verbeteren van bedrijfs-of organisatieprocessen. In staat zijn om gang te brengen en horeca concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. 4 In staat zijn om human resource management toe te passen in het licht van de strategie van de organisatie. Analyseren va n de financiële en juridische aspecte n, interne processen en de bedrijfs - of organisatieomgeving om samenhang e n wisselwerking te versterken - Theoretisch praktijkonderwijs op restaurant en keuken gebied - Colleges - Zelfstudie - Onderzoeks opdrachten - Colleges - Zelfstudie nee nee - Middelbaar Hotel Onderwijs - H.A.V.O. - VWO - Middelbaar Hotel Onderwijs - H.A.V.O. - VWO nee 150 nee 20 D Traject innovatieve concepten - Persoonlijke beoordeling - Milestone producten - Inhoudelijke beoordeling - Evaluatie 4 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Zelfsturende competentie (intrapersoonlijke, en of professionele) In staat zijn om waarde te creëren door middel van gastvrijheid in hotels en hotel-functie Initiëren en creëren van hospitality concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend Inrich ten, beheersen en verbeteren van bedrijfs - of organisatieprocessen Kunnen opzetten, beheren en verbeteren van bedrijfs-of organisatieprocessen - Project onderwijs bijeenkomsten - Zelfstudie - Onderzoeks opdrachten - Evaluatie nee - Middelbaar Hotel Onderwijs - H.A.V.O. - VWO ja Voeg hier tekst in kies Voeg hier tekst in kies Totaal nvt Blok 2 M1 Duits Hotel Operations * 3 * Sociale en communicatieve competentie: begroeten, begeleiden, telefoneren, schriftelijk Werkcollege, zelfstudie, nee Duits, eindexamen Havo, nee 15 * corresponderen (o.a. s), niveau A2 ERK huiswerk VWO, HOM) M1 Engels Hotel Operations 3 Sociale en communicatieve competentie : presenteren, reserveren per telefoon, klachten afhandelen, menu explicatie, upselling, niveau B2 ERK spreekvaardigheid Werkcollege, zelfstudie, huiswerk nee Engels, eindexamen Havo, VWO, HOM nee 15 pagina 34 van 95

35 Jaar: 1 semester 1 en 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) M1 Frans Hotel Operation *, 3 * Sociale en communicatieve competentie: gasten ontvangen, reserveren, gasten informeren, in- en uitchecken, klachten afhandelen, functies en taken in hotel/restaurant beschrijven, niveau A2, ERK spreekvaardigheid M1 Spaans Hotel Operations * 3* Sociale en communicatieve competentie: presenteren, reserveren per telefoon, klachten afhandelen, menu explicatie, upselling, niveau A1 ERK spreekvaardigheid Werkcolleges, zelfstudie, huiswerk Werkcollege klassikaal Zelfstudie, huiswerk Afw. taal? nee Toegangseis Frans, eindexamen Havo, VWO, HOM) Aanw. Contacturen plicht nee 15* nee geen nee 15* M1 Studieloopbaanbegeleiding 1 Sociale en communicatieve competentie (persoonlijke vorming) Zelfsturende competentie (reflecteren, zichzelf managen, zelfonderzoek) Blok 3 M-HH-02A.11 Management accounting/control M-HH-02B.11 Statistiek/beschrijvend M-HH-02C.11 Statistiek/kansrekenen Totaal 30 4 Comp.6 Beroeps en Opleidingsprofiel: Analyseren van financiële processen - Werken met financiële rapportages 2 x 2= 4 Comp.3 BOP: praktijkgericht onderzoek doen Comp.2: BOP: methoden & technieken van Hospitality onderzoek Groepsbijeenkomsten, hoorcolleges, gesprekken met studieloopbaanbegeleider PGO bijeenkomsten Hoorcolleges werkcolleges Hoorcolleges en werkcolleges nee geen ja 5 nee geen Ja nee geen nee M2 Studieloopbaanbegeleiding 1 Sociale en communicatieve competentie (persoonlijke vorming) Zelfsturende competentie (reflecteren, zichzelf managen, zelfonderzoek) Groepsbijeenkomsten, hoorcolleges, gesprekken met studieloopbaanbegeleider nee geen ja 5 M-HH-02I.11 Marketing/Ethiek 2 Comp.2 BOP - gastvrijheidconcepten in een nieuwe omgeving - relevante ontwikkelingen herkennen - consumentengedrag Hoorcolleges PGO project nee geen nee 6,5 M-HH-02E.12 European Law 1 Comp.6 BOP analyseren juridische aspecten: - randvoorwaarden van lokale/nationale/eu wetgeving overwegen Hoorcolleges Coaching & feedback Teamwork nee geen nee 5 Blok 4 M-HH-02G.11 Research Report Totaal Nvt 3 Comp.2 - schriftelijke communicatieve vaardigheden - analyse van trends & ontwikkelingen - gastvrijheidconcepten in een nieuwe context - desk research doen Hoorcolleges Werkcolleges Coaching & feedback teamwork nee Voeg hier tekst in nee 10 2 M-HH-02H.11 SiP 1 Comp.2 en Comp. 9 - mondelinge communicatieve vaardigheden werkcolleges nee Voeg hier tekst in nee 4 pagina 35 van 95

36 Jaar: 1 semester 1 en 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) M-HH-02D.12 Research Toets Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 3 Comp.2 - analyse van trends en veranderingen - globalisering & economics - cultural awareness - methoden & technieken van Hospitality onderzoek PGO bijeenkomsten Hoorcolleges werkcolleges Afw. Aanw. taal? Toegangseis plicht nee Voeg hier tekst in ja Contacturen M-HH-02F-11 Teamwork PGO 2 Comp.10 - open staan voor feedback - zelfbewustzijn, reflectie, zelfsturing - hospitality mindset (persoonlijkheid, motivatie, zelfkennis) PGO bijeenkomsten Project opdrachten nee Voeg hier tekst in ja 30 M2 Engels M2 Duits * M2 Frans* M2 Spaans * (student kiest 2 van de 3 talen) Studieloopbaanbegeleiding 658 Totaal 30 Zie bove n Totaal/jaar 60 3 x 3 Competentie 9: sociale en communicatieve competentie: Engels: gesprek over financieel management niveau B2 + ERK spreekvaardigheid Duits: dialoog voeren en presentatie m.b.t. incentive reis Niveau B1.1 ERK spreekvaardigheid Frans: civilisation française, niveau B1.1 ERK spreekvaardigheid Spaans: wegwijzen, informeren in reisbureau, restaurant, hotel, niveau A2 ERK spreekvaardigheid Werkcollege, coaching, zelfstudie, huiswerk (geldt voor alle talen) Hoorcollege + grammatica college (Duits) nee Frans, Duits, Engels: Eindexamen Havo, VWO, HOM Spaans: geen ingangseis Totaal contacturen 658 nee 3 x 15 = 45 pagina 36 van 95

37 Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid A Functioneren primaire Bedrijfsprocessen Praktijk B Onderzoek/opdrachten primaire Bedrijfsprocessen - Praktijk theorie - Ethiek - Bedrijfscommunicatoe - Hotel facilities C Kennis en Mondelinge assesment - Kennistoets - Taaltoets - Rekentoets D Traject innovatieve concepten - Persoonlijke beoordeling - Milestone producten - Inhoudelijke beoordeling - Evaluatie M-HH-02F-11 Teamwork PGO Regel voor aanwezigheid Aanwezigheidsplicht geldt voor alle praktijkdiensten die in het semester gewerkt worden Aanwezigheidsplicht Aanwezigheidsplicht Aanwezigheidsplicht vanwege het groepskarakter van dit project 85% aanwezigheid verplicht ( = max 2 bijeenkomsten) ivm pedagogisch/didactische doelstellingen van deze onderwijswerkvorm M-HH-02D.12 Research Toets Voeg hier tekst in M2 Studieloopbaanbegeleiding M-HH-02A.11 Management accounting/control PGO bijeenkomsten ter ondersteuning van deze toets: 85% aanwezigheid verplicht. Hoor en werk colleges ter ondersteuning van deze toets: geen aanwezigheidsplicht. 1 groepsbijeenkomst en 1 persoonlijke gesprek zijn verplicht. Ondersteunende hoorcolleges en workshops zijn niet verplicht PGO bijeenkomsten ter ondersteuning van deze toets: 85% aanwezigheid verplicht. Hoor en werk colleges ter ondersteuning van deze toets: geen aanwezigheidsplicht pagina 37 van 95

38 Tentaminering Tabel 2 Jaar: 1 Semester 1 Onderwijseenheid Blok 1 A Functioneren primaire Bedrijfsprocessen - Praktijk (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Evaluaties na iedere praktijk periode per afdeling Aanwezigheidsplicht Wegingsfactor Gelijke weging per gewerkte afdeling Week deeltentamens N.V.T Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Individuele afstemming per student Beoordelingen praktijk Reflectie shiftleader Week tentamen N.V.T Week herkansing N.V.T Niet voldaan aan aanwezigheid = diensten inhalen B Onderzoek/opdrachten primaire Bedrijfsprocessen - Praktijk - Ethiek - Bedrijfscommunicatie Deeltentamen Keuken Deeltentamen Restaurant Deeltentamen Rooms division Deeltentamen groepsvoeding Ethiek: werkopdrachten Bedrijfscommunicatie Gelijke weging per gewerkte afdeling Per planning docent Per planning docent Bewijsstukken op het gebied van: 1. Restaurant Etoile 2. Keuken Etoile 3. House keeping /receptie 4. Bedrijfsrestaurant 5. Hotel Facilities Resultaten ethiek en bedrijfskunde opdrachten N.V.T C Kennis en Mondelinge assesment - Kennistoets - Taaltoets - Rekentoets 1. Kennistoets 2. Taaltoets 3. Rekentoets alle onderdelen minimaal 5,5 Week Week 8, volgend semester Schriftelijk toetsing N.V.T N.V.T. D Traject innovatieve concepten - Persoonlijke beoordeling - Milestone producten - Inhoudelijke beoordeling - Evaluatie 3. Groepsbeoordeling: Projectverslag Gastronomisch Evenement 4. Individuele beoordeling 5. Aanwezigheidsplicht Week Week Niet voldaan aanwezigheid = event opnieuw doen Volgend semester (1,2 en 3) 1.Verslag moet voldoen aan aantal criteria (zie moduleboek) 2.Peerranking, reflectieverslag student, beoordeling participatie Zie deeltentamens Indien niet voldaan, dient student project opnieuw te volgen in volgend semsester Voeg hier tekst in Voeg hier tekst in Voeg hier tekst in Voeg hier tekst in Blok 2 M1 Engels Hotel Operations Presentatie Rollenspel Dialoog 1 Sessie 2-4 Sessie 6-8 Sessie Zie deeltentamens Zie deeltentamens M1 Duits Hotel Operations MC toets schriftelijk idem Week Week M1 Frans Hotel Operations Voeg hier tekst in Mondeling assessment idem Week Week M1 Spaans Hotel Operations Voeg hier tekst in Mondeling assessment idem Week week Week pagina 38 van 95

39 Jaar: 1 Semester 1 Onderwijseenheid (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur M1 Studieloopbaanbegeleiding Voeg hier tekst in Portfolio SLB + gesprekken met SLber gevoerd Blok 3 M-HH-02A.11 Management accounting/control M-HH-02B.11 Statistiek/beschrijvend Week tentamen idem nvt nvt Week herkansing 85 % aanwezigheid PGO bijeenkomsten Niet voldaan aan aanwezigheid = PGO bijeenkomsten opnieuw volgen Schriftelijk tentamen Week 8 Week 17/18 Voeg hier tekst in Schriftelijk tentamen Week 8 Week 17/18 M-HH-02C.11 Statistiek/kansrekenen Schriftelijk tentamen Week 15 / 16 Week 17/ 18 Voeg hier tekst in M2 Studieloopbaanbegeleiding M-HH-02I.11 Marketing/Ethiek M-HH-02E.12 European Law Aanwezigheid verplicht bij groepsbijeenkomst en persoonlijk gesprek Inhalen groepsbijeenko mst en /of gesprek Groepsassessment + portfolio Week 16 Week 19 Voeg hier tekst in Schriftelijk tentamen Week 8 Week 17/ 18 Voeg hier tekst in Projectopdracht groepswerk Week 12/13 Week 15/16 Blok 4 M-HH-02G.11 Research Report 85 % aanwezigheid PGO bijeenkomsten Voeg hier tekst in Zie M-HH-02A Projectopdracht groepswerk (report schrijven) Week 12/13 Week 15/16 M-HH-02H.11 SiP Voeg hier tekst in Presentatie houden voor publiek Week 15/16 Week 17/18 M-HH-02D.12 Research Toets V 85 % aanwezigheid PGO bijeenkomsten Voeg hier tekst in Voeg hier tekst in oeg hier tekst in Zie M-HH-02A Schriftelijke toets Week 15 /16 Week 17/18 M-HH-02F-11 Teamwork PGO M2 Engels M2 Duits * M2 Frans* M2 Spaans * (student kiest 2 van de 3 talen) Blok 3 85 % aanwezigheid PGO bijeenkomsten Voeg hier tekst in Voeg hier tekst in Mondeling over ratio s Gesprek of presentatie Duits: a. Dialoog b. Presentatie Zie M-HH-02A 2 onderdelen minimaal 6 Duits: 0,5 Duits: a. w. 5/6 b. w Continue beoordeling door tutor en peerassesment Duits: a. w b. idem Frans: mondeling assessment Spaans: mondeling assessment Continue beoordeling Week 6-9 Week Week Week Volgend blok (PGO opnieuw volgen) Week (geldt voor alle herkansingen talen) pagina 39 van 95

40 Tabel 3 Jaar: Praktische oefeningen 1 semester 1 (blok 1 en 2) Onderwijseenheid Toewijzing van plaatsen Wijze van begeleiding Van student geëiste voorbereiding Blok 1 A Functioneren primaire Bedrijfsprocessen - Praktijk THCB Four Seasons Begeleiding door praktijkdocenten (ITVér) Blackboard inlezen Onderdeel B afgerond te hebben Beoordelingsnormen en vorm (zie ook tabel 2) Conform standaard beoordelingsformulier praktijk gebaseerd op 7 waarden HMSM Moment beoord. Herkansing Na N.V.T praktijk dienst Na het N.V.T inleveren van opdrachten N.V.T N.V.T. Kosten Einde van het project Na afspraak pagina 40 van 95

41 Onderwijs Module 3 People & business in the Hospitality Industry Tabel 1 NB *Blok 1 en 2 vormen samen semester 3 (30 credits), blok 3 en 4 vormen samen semester 4 (30 credits) * Van de drie talen Frans, Duits, Spaans volgt de student er 2. Engels is verplicht voor elke student Jaar: 2 Onderwijseenheid (Module 3, duur 20 weken) Blok 1 M3 Kennis en vaardigheden 1: M3 Kennis 1 M3 Vaardigheden 1 Aant al EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 5 Competentie 4 BOP: Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie Competentie 5 BOP: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Competenties 6 BOP: Analyseren van financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfsomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Voor het kunnen realiseren van de beroepsproducten: - Het schrijven van een bedrijfsplan, - Het uitvoeren van een eenvoudig onderzoek Student beschikt over kennis op het gebied van Recht, Marketing, HRM (week 1 t/m 7) Student beschikt over kennis/ vaardigheid op het gebied van Managementaccounting, Financiele rekenkunde, Onderzoekvaardigheden en Statistiek (week 1 t/m/ 7) PGO/ Hoorcolleges Werkcolleges /Helpdesk MAC Afw. taal? Toegangseis Aanw. plicht Conta cturen nee nee Hoorc olleges =5u. MAC= 18 u Ond/st a=12 u. Toets= 2x 90 min. Totaal: 38 uur pagina 41 van 95

42 Jaar: 2 Onderwijseenheid (Module 3, duur 20 weken) M3 Kennis en vaardigheden 2: M3 Kennis 2 M3 Vaardigheden 2 Aant al EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 5 Competentie 4 BOP: Toepassen van Human reosurce Management in het licht van de strategie van de organisatie Competentie 5 BOP: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Competenties 6 BOP: Analyseren van financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfsomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Voor het kunnen realiseren van de beroepsproducten: - Het schrijven van een Bedrijfsplan - Het uitvoeren van een eenvoudig onderzoek Student beschikt over kennis op het gebied van Recht, HRM, Ethiek (week 8 t/m 12) Student beschikt over kennis/ vaardigheid op het gebied van Managementaccounting, Financiele rekenkunde, Onderzoekvaardigheden en Statistiek (week 1 t/m 15 PGO/Hoorcolleges Werkcolleges Afw. taal? Toegangseis Aanw. plicht Conta cturen nee nee Hoorc olleges =4u. PGO= (Zie onderd. M3PG O) MAC= 18u Ond/st a=10 u. Toets= 2x 90 min. Totaal: 35 uur M3 Businessplan: M3 Businessplan rapport M3 Communicatie M3 Onderzoeksopdracht M3 Peerranking M3 Verdediging 6 Competentie 4 BOP: Toepassen van Human reosurce Management in het licht van de strategie van de organisatie Competentie 5 BOP: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Competenties 6 BOP: Analyseren van financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfsomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Specifiek: - Student is in staat een bedrijfsplan te schijven, te verantwoorden. - Student is in staat een promotieplan te ontwerpen en een interne communicatiestructuur te ontwerpen. - Student is in staat een eenvoudige onderzoeksopdracht op te stellen en uit te voeren. - Student is in staat medestudenten op basis van een peerrankingformulier te beoordelen. - Student is in staat het bedrijfsplan te verdedigen. Projectbijeenk./ workshop Werkcolleges/Training gespreksvaardigheden Werkcollege/Hoorcoll ege Projectbijeenkomst Projectbijeenkomst nee ja 14 uur 9 uur 4 uur 2 uur 1,5 uur (zie project sessies) Totaal: 31 uur pagina 42 van 95

43 Jaar: 2 Aant Onderwijseenheid (Module 3, duur 20 weken) al EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) M3 PGO 4 Voor het kunnen realiseren van het beroepsproduct: - Het schrijven van een Bedrijfsplan Afw. taal? nee Toegangseis Aanw. plicht ja Conta cturen Tijdens PGO-bijeenkomsten is: - Student in staat aanwezige/bestudeerde kennis toe te passen. - Student in staat inhoudelijke goede bijdragen te leveren. - Student in staat een goede houding, inzet te tonen. - Student in staat medestudenten te beoordelen en te evalueren. PGO-bijeenkomst 32 uur Tota al M3 Engels People & Business 3 Competentie 9: sociale en communicatieve competentie: vreemde talen en interculturele communicatie (solliciteren en trainingen opstellen en uitvoeren), niveau C1 ERK spreekvaardigheid M3 Duits People & Buisness * 3 * Competentie 9: sociale en communicatieve competentie: vreemde talen en interculturele communicatie (gesprekken over trend en innovaties binnen horeca, cultuurverschillen, niveau B1.2 ERK spreekvaardigheid M3 Frans People & Business* 3 * Competentie 9: sociale en communicatieve competentie: vreemde talen en interculturele communicatie (solliciteren, gesprekken over cultuurverschillen, niveau B1.2 ERK spreekvaardigheid Werkcolleges, taaloefeningen en opdrachten, zelfstudie, feedback docenten Hoorcolleges, werkcolleges, oefendialogen, Werkcolleges, zelfstudie op basis van odrachten ja nee 20 ja nee 20 ja nee 20 M3 Spaans People & Business* 3 * Competentie 9: sociale en communicatieve competentie: vreemde talen en interculturele communicatie (gesprekken over excursies, klachten afhandelen, recepten) Niveau B1.1 ERK spreekvaardigheid M3 SLB 1 Sociale en communicatieve competentie (persoonlijke vorming) Zelfsturende competentie (reflecteren, zichzelf managen, zelfonderzoek) Werkcolleges, taaloefeningen en opdrachten, zelfstudie, feedback docenten Bijwonen Career Event, stagemotivatiegesprek, workshops, intake gesprek met stagebegeleider ja nee 20 ja ja 18 Blok 3 Tota al 30 pagina 43 van 95

44 Jaar: 2 Onderwijseenheid (Module 3, duur 20 weken) M4 praktijkstage (locatie buiten Nederland) Aant al EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 30 Competentie 1 Beroeps- en Opleidingsprofiel: creëren van waarde door gastvrijheid in hotels en de hotelfunctie. ( werkgerelateerde taken, attitude naar gasten en collega s) Competentie 2 BOP: ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving (trendwatching) Competentie 5 BOP: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Praktijkoefening Schriftelijke verslaglegging Afw. taal? Toegangseis Aanw. plicht ja Propedeuse Ja (100%) 20 weken Conta cturen 800 uur (20 weken x 40 uur) Competentie 9 BOP: Sociale en communicatieve competentie, m.n. interculturele competentie en vreemde talen, zakelijke communicatie mondeling en schriftelijk Competentie 10 BOP: zelfsturende competentie Blok 4 Tota al Studieloopbaanbegeleiding Totaal/jaar uur Totaal 1014 contacturen pagina 44 van 95

45 Toelichtingen behorend bij tabel 1 Tabel afwijkende taal, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Taal Reden M3 Engels People & Business Engels taalverwerving M3 Duits People & Business Duits taalverwerving M3 Frans People & Business Frans taalverwerving M3 Spaans People & Business M4 Praktijkstage Spaans Taal afhankelijk van land waarin stagebedrijf ligt taalverwerving Interculturele en communicatieve internationale competentie / taalverwerving Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid M3 Businessplan: M3 Businessplan rapport M3 Communicatie M3 Onderzoeksopdracht M3 Peerranking M3 Verdediging M3 PGO M3 SLB M4 Praktijkstage - Aanwezigheid verplicht bij projectsessies - Aanwezigheid verplicht bij werkcolleges - Aanwezigheid verplicht bij terugkoppelmoment - Aanwezigheid bij 3 x Peerrankingsessie - Aanwezigheid verplicht bij projectsessies Verplichte aanwezigheid bij PGO-bijeenkomsten(niet meer dan 2 bijeenkomsten missen) Verplichte aanwezigheid bij alle genoemde activiteiten: bijwonen Career Event, stagemotivatiegesprek, 3 workshops, intakegesprek met stagebegeleider Verplichte aanwezigheid: 20 weken 100% 2 weken vrij pagina 45 van 95

46 Tentaminering Tabel 2 Jaar: 2 Onderwijseenheid Blok 1 M3 Kennis en vaardigheden 1: M3 Kennis 1 M3 Vaardigheden M3 Kennis en vaardigheden 2: M3 Kennis 2 M3 Vaardigheden 2 M3 Businessplan: M3 Businessplan rapport M3 Communicatie M3 Onderzoeksopdracht M3 Peerranking M3 Verdediging (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Multiple choicetoets Multiple choicetoets Multiple choicetoets Multiple choicetoets Rapport Promotieplan/Icplan Onderzoeksplan StudentenPeerranking Continue beoordeling per projectsessie door coach. Aanwezigheidsplicht Wegingsfac tor Week deeltentam ens Herkansing deeltentam ens volgend semester 18 Niet voldaan = M3 businessplan opnieuw volgen M3 PGO Aanwezigheidsplicht Niet voldaan= PGO bijeenkomst en opnieuw bijwonen Tentamenvorm. Idem Eindevaluatie op basis van participatie tijdens PGObijeenkomsten. Geldigheidsd uur Conform OER Idem Week tentamen Week herkansin g idem nvt Volgend semester M3 Engels People & Business 2 Mondelinge assessments M3 Duits People & Buisness * M3 Frans People & Business* a. Dialoog b. Training 1 1 a. Wk 5-8 b. Wk Beide onderdelen: week Zie deeltentamens idem zie deeltentamens zie deeltentamens Mondeling assessment: dialoog Week Week Mondeling assessment: sollicitatiegesprek Week Week pagina 46 van 95

47 Jaar: 2 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfac tor Week deeltentam ens Herkansing deeltentam ens Onderwijseenheid M3 Spaans People & Business* M3 SLB Aanwezigheidsplicht Verplichte onderdelen inhalen Blok 3 en 4 M4 Praktijkstage Zie tabel 3 praktische oefening Tentamenvorm Geldigheidsd uur Week tentamen Week herkansin g Mondeling assessment: 5 thema s Week Week Student dient voldaan te hebben aan deelname verplichte onderdelen (zie boven) Inhaal opdrachten pagina 47 van 95

48 Tabel 3 Praktische oefeningen Jaar: 2 Onderwijseenheid Toewijzing van plaatsen Wijze van begeleiding Blok 3 en 4 M4 praktijkstage inleveren portfolio intern selectiegesprek selectiegesprek externe partner (zie ook Blackboard, Internships, HMSM) 1 stagementor van bedrijf 1 stagebegeleider van school: student brengt meerdere malen verslag uit van voortgang in persoonlijke en professionele ontwikkeling, stagebegeleider geeft feedback (per mail) Daarnaast bezoek aan stagiaire halverwege de stage waarin voortgang wordt besproken Van student geëiste voorbereiding - 1 x algemene voorlichting stages - 2 x workshop intercultural awareness - 1 x voorlichting coolhunt (trendwatching) - 1 x workshop personal development plan - 1 x workshop 7 Habits - 1 x voorlichting regio s - 1 x internship & career event - inleveren persoonlijk ontwikkelingsplan - bespreken persoonlijk ontwikkelingsplan Beoordelingsnormen en vorm (zie ook tabel 2) Verslaglegging stage Periodic reports (4 x) Stageverslag conform kijkwijzer Norm: reports en verslag: gemiddeld 5,5 Uitvoering stage Praktijkbeoordelingen: 1 x tussentijdse evaluatie van stagementor van bedrijf (evaluatieformulieren op basis van deelcompetenties) 1 x eindevaluatie stage uitvoering van stagementor van bedrijf (evaluatieformulieren op basis van deelcompetenties) Momen t beoord. week 2-16 w w.8-10 w.20 Herkansing Volgend semeste r idem Kosten 275 Plaatsin gskosten Eindgesprek met stagebegeleider van school w Norm stageuitvoering: minimaal 5,5 pagina 48 van 95

49 Onderwijs Module 5: Strategisch Hotel Management (M-HH-05SHM14) NB: Module heeft een looptijd van 20 weken (blok 1 en 2 leerjaar 3 = semester 5) NB: Van de opgenomen vreemde talen (Engels, Frans, Duits, Spaans), kiest de student er 1 als verdiepingstaal in leerjaar 3 NB: Voor beschrijving van blok 3 en 4: zie document minoren leerjaar 3 NB: Algemene toegangseis tot jaar 3: 21 credits uit jaar Jaar: 3, Blok beslaat 20 weken Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Fase 1: Organisatie- en Omgevingsanalyse Fase 2: Strategiebepaling en - doelstellingen Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 3 Competentie 2: Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens Competentie 3: Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en beleidsalternatieven en voorbereiden van besluitvorming Competentie 4: Toepassen van HRM in het licht van de strategie van de organisatie Toepassen van de voorgeschreven literatuur Het verwerven van informatie op internet Het schrijven van een plan van aanpak Het maken van een SWOT analyse van de interne en externe omgeving Het toepassen van een confrontatieanalyse Het beschrijven van de bestaande en (her)formuleren van een Missie en Visie Het definiëren en rapporteren van Strategische issues Competentie 2, 3, 4 en Competentie 5: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatie-processen Afw. taal? Toegangseis Aanw. plicht Contacturen Hoorcolleges nee Module 3 nee Wissele Werkcolleges Beheersing van Marketing nd en op Literatuurstudie en Management maat Bronraadpleging accounting op niveau 2 Groepsbijeenkomsten /interactieve leersessies Rapportage Werken in projectteam Portfolio Bedrijfsbezoek Gastcolleges Workshops etc Idem nee Idem nee Idem Het formuleren van de strategische definitie Bepalen van de verschillende problemen Maken van een Balanced Score Card Invullen van het Business Canvas Model Rapporteren van de strategische definitie en probleemstelling pagina 49 van 95

50 Jaar: 3, Blok beslaat 20 weken Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Fase 3: Verdieping en Verandering Onderzoek Innovatie Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 3 Competentie 4, 5 en Competentie 6: Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- en organisatie- omgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Competentie 8: Initiërenen creëren van hospitality concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend Afw. Aanw. taal? Toegangseis plicht Idem nee Idem nee Idem Contacturen Verwerken en toepassen van relevante literatuur Het formuleren van een onderzoeksvraag Maken van een onderzoeksopzet Uitvoeren van onderzoek Rapporteren van de resultaten van het onderzoek Definiëren van een innovatievraagstuk Uitvoeren van een innovatieproces Rapporteren van de resultaten van het inn0vatieproces Maken van een veranderontwerp met behulp van een gekozen verandermodel Fase 4: Integratie 13 Competentie 3, 4, 5, 6 en Competentie 7: Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces Idem nee Idem nee Idem Maken van een compleet strategisch advies rapport Definiëren van de financiële consequenties middels Usali model Alle onderdelen van het Canvas model toepassen Presenteren van de resultaten aan de opdrachtgever Interpersoonlijke ontwikkeling 4 Competentie 9: Sociale en communicatieve competentie Competentie 10: Zelfsturende competentie (interpersoonlijk, als individu en als professional) nee nee Totaal 23 Maken van individuele Portfolio Maken van een groepsportfolio Blok 2 pagina 50 van 95

51 Jaar: 3, Blok beslaat 20 weken Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) M5 Engels Academic Writing * M5 Duits * M5 Frans* M5 Spaans 5 a-niveau * M5 Spaans b niveau * Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) 4 * Competentie 9: Sociale en communicatieve competentie: Engels: essay, niveau C1 ERK schrijfvaardigheid Duits: luisteren, lezen, gesprekken voeren Frans: gespreksvaardigheid m.b.t. trends in hotellerie, toerisme, vergaderen, pakketreis samenstellen, niveau B2 ERK gespreksvaardigheid Spaans A-niveau: gespreksvaardigheid niveau B1.2 ERK Spaans B-niveau: gespreksvaardigheid m.b.t toerisme, hoteltypes, hotelkamers, koken, restaurants, niveau B 2 ERK Werkcolleges, taaloefeningen, taalopdrachten, zelfstudie op basis van, docentenfeedback, Presentaties, Wiki Afw. taal? ja Toegangseis Entrance test (essay op niveau B2 ERK) Duits: toets Module 3 gehaald met minimaal voldoende Frans: assessment Module 3 gehaald met minimaal voldoende Spaans a en b; toets module 3 gehaald met minimaal voldoende of stage in Spanje Aanw. plicht ja Contacturen Enge;ls: 20 Duits: 20 Frans: 24 Spaans a : 15 Spaans b: 20 M5 Comin project 3 Zie afzonderlijke beschrijving Project werk nee Voeg hier tekst in nee afhankel ijk van type project Totaal/jaar 22 Totaal contacturen pagina 51 van 95

52 Toelichtingen behorend bij tabel 1 Tabel afwijkende taal, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Taal Reden Alle onderwijsonderdelen worden ook in het Engels aangeboden M5 Engels Academic Writing * Engels Engels De internationale stroom. We zal er een beperking zijn voor de aangeleverde informatie van de opdrachtgevers. Taalverwerving M5 Duits * M5 Frans* M5 Spaans 5 a-niveau * M5 Spaans b niveau Duits Frans Spaans Spaans Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Alle werkvormen M5 Engels Academic Writing * M5 Duits * Regel voor aanwezigheid Aanwezigheidsverplichting: zie moduleboek 80 % aanwezigheidsverplichting in taal onderwijs leerjaar 3 Niet voldaan aan deze eis betekent taalmodule opnieuw volgen M5 Frans* M5 Spaans 5 a-niveau * M5 Spaans b niveau * pagina 52 van 95

53 Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Blok 1 M-HH-05SHM14 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Fase 1: 1a Kennistoets (3 credits ) 1b Rapport Strategische issues Fase 2: 2a Rapport Strategische definitie en probleemstelling Wegingsfactor 1 a: MC: minimaal 4,5 compensatie mogelijk met 3a kennistoets 2. Het gemiddelde van beide toetsen moet tenminste 5,5 bedragen: Fase 1 (product 1b Rapport Strategische issues) moet voldoende zijn om beoordeling van fase 2 te kunnen ontvangen Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Week tentamen Voeg hier tekst in 4 6 Week 4 Week 7 Voeg hier tekst in Week herkansing pagina 53 van 95

54 Jaar: 3 Onderwijseenheid Fase 3: (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Week tentamen Voeg hier tekst in 7 9 Week herkansing 3a Kennistoets 2 (3 credits) 3b Research report 3c Innovation report 3d Ontwerpverslag Fase 3 is toegankelijk als fase 1 en 2 (producten 1b Rapport Strategische issues en 2a Rapport Strategische definitie en probleemstelli ng) met een voldoende zijn beoordeeld MC: minimaal 4,5 en compensatie mogelijk met 1a kennistoets 1. Het gemiddelde van beide toetsen moet tenminste 5,5 bedragen Week 14 Week 14 Week 15 Week 15 Week 15 Week 16 pagina 54 van 95

55 Jaar: 3 Onderwijseenheid Fase 4: (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen 4a Strategisch Adviesrapport (11 credits) 4b Mondeling examen (1 credit) 4c Presentatie (1 credit) Wegingsfactor Fase 4 is toegankelijk als fase 2 en 3 (producten 2a Rapport Strategische definitie en probleemstelli ng; 3b Research report; 3c Innovation report; 3d Ontwerpversla g ) met een voldoende zijn beoordeeld Week deeltentamens Week 18 Week 19 Week 20 Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Week 19 Week 20 Week 20 Week tentamen Voeg hier tekst in Week herkansing Het mondeling is toegankelijk nadat alle onderdelen minimaal met een voldoende zijn afgerond De presentatie mag gehouden worden na toestemming begeleider Blok 2 Interpersoonlijke ontwikkeling 5a Portfolio individueel (3 credits) 5b Portfolio groep (1 credit Beide onderdelen voldoende Week 17 Week 18 Verslag pagina 55 van 95

56 Jaar: 3 Onderwijseenheid M5 Engels Academic Writing * M5 Duits * M5 Frans* (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Engels: Grammatica toets Essay Alle talen: aanwezigheidsplicht. Niet voldaan aan aanwezigheidsplicht = cursus opnieuw volgen. Wegingsfactor 1 1 Week Herkansing deeltentamens deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Week Week `conform oer Duits: portfolio Frans: mondeling assessment (groepspresentatie en continue beoordeling week 1-15 Week tentamen Nvt Duits: week Frans: week Week herkansing Duits: week17-20 Frans: week M5 Spaans 5 a-niveau * Spaans a: mondeling assessment Spaans a: week Spaans a: week M5 Spaans b niveau * Spaans b: mondeling assessment Spaans b: week Spaans b: week Indien een groep of individuele student geen mondeling mag/kan doen in de daarvoor geldende periode moet deze de module in zijn geheel overnieuw doen (exclusief de kennistoetsen). Credits voor de onderscheiden fases en onderdelen worden toegekend op het einde van het semester (exclusief de kennistoetsen). De credits behaald voor de kennistoetsen worden, bij het voldoen aan de eisen, in de betreffende fase toegekend. pagina 56 van 95

57 Minor Essentials in Foodservice tabel 1 Onderwijs minor aantal EC te verwerven competenties. link met competenties BOP werkvormen Essentials in 15 Strategische visie en planning: Creatief en Foodservice verbeeldingskrachtig toekomstbeeld op Gastgerichtheid: Sterke kennis van gasten en hun behoefteprofielen, gekoppeld aan het vermogen hieruit conclusies te trekken, proactief te kunnen handelen en zo interne en externe klanten continue te verrassen. Comp. 2 BOP: Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens Comp 1:het creeren van waarde dmv gastvrijheid Comp 9: BOP: Sociale en communicatieve competentie gastcolleges werkcolleges excusies in het werkveld zelfstudie feedbacksessies ('cicle of profit') werken aan verschillende projectopdrachten presenteren project afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* contacturen nee P behaald ja, 85% 420 studielast aanwezigheid uren verdeeld gedurende de over 10 minor waarbij weken, 100% gastcolleges gemiddeld 18 en excursies contacturen per week Zakelijk commercieel besef: Scherp besef van kansen, gericht op het maximaliseren van zowel de korte- als de lange termijnwinst en in staat zijn om keuzes te maken. comp. 5 BOP: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Ondernemerschap: De wil en durf om initiatieven te nemen, gericht op het verwerven van marktaandeel en het boeken van resultaten. Innovatief en Creatief: Vaardig in het toepassen en introduceren van nieuwe ideeën. Originaliteit en verbeeldingskracht in het bedenken van nieuwe methodes en wijzen van aanpak. Comp. 7 BOP: Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces Overtuigingskracht: Effectiviteit in het presenteren van een boodschap in een betekenisvolle vorm voor het overtuigen en beïnvloeden van een kritisch publiek. Comp. 9 BOP : Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie) Samenwerken: De wil en de kunde om met andersdenkenden en nieuwe innovatieve marktpartijen allianties aan te gaan met als primaire doel maatwerk producten en diensten te ontwikkelen in fysieke en virtuele (voedsel)gemeenschappen Comp. 10 BOP: Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, als beroepsbeoefenaar of professional tabel 2 Tentaminering minor deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheid sduur week tentamen week herkansing pagina 57 van 95

58 Essentials in Foodservice Talent- en kenniscirculatie 7 schriftelijke opdracht schriftelijk en wekelijks presenteren week 9 van de minor week 10 Rapport 33 schriftelijk per groep week 8 week 10 Rapport presentatie 13 presentatie voor professionals week 10 week10 Inspiratieboek/ Persoonlijk ontwikkelingsplan 33 individueel rapport week 9 van de minor week 10 Individueel assessment 14 mondeling assesment week 9 van de minor week 10 tabel 3 Praktische oefeningen minor Essentials in Foodservice toewijzing plaatsen Op basis van vrije inschrijving kunnen maximaal 35 studenten deelnemen wijze van begeleiding De kenmerken van de 'learning community' zijn als volgt: - studentgericht - coaching door vakbekwame docenten - leertraject is een continue assessment (docentonafhanlijk leren) - leren via e-learning en e-communicatie; - voortgang student wordt digitaal gevolgd van student geeiste voorbereiding De student bouwt zijn eigen portflio (inspiratieboek) op gedurende de minor. Dit portfolio bevat verslagen, reflecties en onderzoeksresultaten mbt de aangeboden kennisgebieden. Als voorbereiding wordt het volgende format gehanteerd: De student leest zich in op bedrijf, spreker en kennisgebied; 2. De student volgt interactief het aangeboden college. Dit bestaat altijd uit een inleiding door de gastspreker,gevolgd door een workshop; 3.Op basis van het college en voorwerk ontstaat discussie en beeldvorming in de groep die leidt tot 'shared values'. 4. Na afloop vertaalt de student stap 1, 2, 3 in een beknopt reflecie document (synthetiseren) Verplichte literatuur: Syllabus: Foodservice HHM 2011 Foodservice trends, Elsevier 2010 Dienstenmarketing, De Vries 2001 Essentials in Foodservice 2010, Foodstep Foodservice monitor FSIN 2010 Trendrapport Horeca en Consument, Bedrijfschap Horeca en Catering Collegestof docenten /gastdocenten beoordelingsnormen en -vorm In terugkoppelcolleges wordt beoordeeld of de studenten de verworven kennis in praktijk kunnen brengen. Eerst passen ze de theorie toe specifieke opdrachten; later werken ze een opdracht uit naar aanleiding van de probleemstelling uit de centrale casus. student is verantwoordelijk voor leerproces, docent bewaakt kwaliteit en niveau.student doet verslag van leerproces in persoonlijk Inspiratieboek 5 toetsmomenten: - (kwaliteit) deelname colleges (kenniscirculatie); - projectverslag (mbt productontwikkeling en de 'route to market'); - mondelinge presentatie eindrapport (in vorm Dragon Den); - assessment mede op basis Inspiratieboek; - aanwezigheid (85% /gastcolleges en excursies 100% moment beoord Week 9 van de minor herkansing Schriftelijke opdracht: inleveren herziene versie van de opdracht in de reguliere herkansingsperiode. Als een student te veel bijeenkomsten mist, krijgt hij/zij een extra opdracht die aan het einde van de minorperiode bij de coördinator moet worden ingeleverd. pagina 58 van 95

59 Inkoopsyllabus NEVI Vaktijdschriften: Foodpersonality / Out of Home / Foodmagazine / Cateringmagazine Collegestof docenten /gastdocenten/blackboard Minor: International Relationship Management tabel 1 Onderwijs minor aantal EC te verwerven competenties. link met compet BOP werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* International Relationship Management Het creëren van waarde door middel van gastvrijheid in hotels en de hotelfunctie Hoorcolleges Engels, gehele minor P behaald 15 Na het volgen van de minor International Relationship Management studenten moeten in staat zijn om: Beschrijven, definieren en begrijpen wat IRM is De economische consequenties van IRM begrijpen De belangrijkste drijvers van IRM kennen Kunnen benoemen hoe IRM verschilt van andere vormen van marketing. Alle belanghebbenden in verband met IRM kennen. Realiseren welke nieuwe mogelijkheden nieuwe technologie biedt. Ontwerpen en uitvoeren van onderzoek met betaking tot de drijvers en consequenties van IRM Ontwikkelen van een vise op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en - alternatieven en voorbereiden van besluitvorming Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organsiatieprocesen Initiëren en creëren van hospitality concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend Sociale en communicatieve competentie Zelfsturende competentie Werkcolleges Gastcollegs Werken aan onderzoeksproject Feedback sessies ja, goedkeuring afwezigheid alleen na akkoord coordintor voorafgaand aan de bijeenkomst pagina 59 van 95

60 Onderzoeksdata analyseren met betrekking tot de relatie service kwaliteit, tevredenheid en loyaliteit Effectief en efficient formuleren van praktische consequenties van het onderzoek voor de opdrachtgever Ontwikkelen van een marketing strategie gericht op het bouwen van winstgevende lange termijn relaties met belanghebbenden IRM begrijpen in een globale context met focus op interculturele communicatie IRM toepassen in een globale context met focus op interculturele communicatie tabel 2 Tentaminering minor deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheidsduur week tentamen week herkansing International Relationship Management Theorie tentamen Interculturele Communicatie 10% 4 schriftelijk indien 1 onderdeel van de minor niet met minimaal 5,5 wordt behaald, moet na afloop van de minor de gehele minor worden 4 9 Theorie tentamen leerboek en artikelen overgedaan 30% 4 schriftelijk idem 7 9 Participatie 20% 4 aanwezigheid, actieve idem 8 9 participatie, peerranking Projectverslag 20% 4 rapport idem 8 9 Individuele assessment 20% 4 mondelinge verdediging rapport idem 8 9 tabel 3 Praktische oefeningen minor toewijzing plaatsen wijze van begeleiding van student geeiste voorbereiding beoordelingsnormen en -vorm moment beoord herkansing pagina 60 van 95

61 International Relationship Management bespreken leerboek en artikelen; elke bijeenkomst wordt geleid door één student. Tijdens de eerste bijeenkomst worden steunden hierover geïnformeerd en een ieder komt aan de beurt onderzoeksproject bijeenkomsten. studenten doen in groepjes van ± 3 personen onderzoek in een praktijk situatie workshops interculturele communicatie. studenten werken in groepjes van ± 3 personen kennisoverdracht & coachend kennisoverdracht & coachend kennisoverdracht & coachend allen: boeken, artikelen lezen. leidende student bereidt bijeenkomst voor aan de hand van reeds beschikbare presentatie. artikelen lezen, opdrachten voorbereiden artikelen lezen, opdrachten voorbereiden presentielijst, actieve bijdrage, peerranking presentatie van voorbereiden aan de groep studenten, feedback van studenten en docent presentatie van voorbereiden aan de groep studenten, feedback van studenten en docent aanwezigheid en actieve bijdrag: elke bijeenkomst. peer-ranking tijdens week 5 en 8 individuele opdracht Minor Hotel Real Estate tabel 1 Onderwijs minor aantal EC te verwerven competenties. link met compet BOP werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* contacturen Hotel Real Estate 15 De Beroepscompetenties: hoorcolleges ENG* P behaald ja 10 p/w 1. Het creëren van waarde door gastvrijheid in op basis van hotels en de hotelfunctie werkcolleges gehele programma active 2. Het ontwikkelen van een visie op participatie veranderingen en trends in gastcolleges engelstalig, dus in kaart de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens simulatie/gaming zowel bijeenkomsten te brengen via ranking 3. Het analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en werken aan project als literatuur en l alternatieven en voorbereiden van besluitvorming leeromgrving 5. Het inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs-en organisatie-processen excusies werkveld 6. Het analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en intake en communicatie de bedrijfs- en organisatie- omgeving om samenhang en wisselwerking te versterelem met opdrachtgever pagina 61 van 95

62 8. Het initiërenen, creëren van hospitality concepten, producten en diensten, zelfstandig en ondernemend 10. De zelfsturende competentie (interpersoonlijk, als individu en als professional) uit Casebedrijf tabel 2 Tentaminering minor deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheidsduur week tentamen week herkansing Hotel Real Estate participatie 20% paricipatie 9 10 eindpresentatie 47% presentatie op basis van 9 10 twee beroepsproducten toets individueel 33% schriftelijke toets 7 10 open vragen tabel 3 Praktische oefeningen minor toewijzing plaatsen wijze van begeleiding van student geeiste voorbereiding beoordelingsnormen en -vorm moment beoord herkansing Hotel Real Estate er is in dit programma geen sprake van toewijzen. binnen het programma dienen studenten zelfs eigen inhoudelijke keuzen als sturingsmodel te hanteren - literatuurstudie - bronmateriaal HVS - zelfstandig simulatie/game bestuderen en toepassen in casus oppakken relevante inzichtten uit gastcoleges bedrijven - transfer van inzicht uit literatuur/simulatie/gastcollege naar uit te werken casesituatie via groepswerk - formuleren van eigen - assesment framework - daarin keuze eigen toppics voor onderzoek en verdieping - opbouwen en samenstellen papers als basis voor eindpresentatie participatie - norm minimaal eindpresentatie - norm minimaal als gemiddelde voor de beide rapporten schriftelijke toets - norm minimaal pagina 62 van 95

63 Minor Risicomanagement in de Gastvrijheidsindustrie tabel 1 Onderwijs Risico Management aantal EC te verwerven competenties. link met compet BOP werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* contacture in de Gastvrijheidsindustrie 15 de student nee P behaald ja p/w 1. ontwikkelt een visie op het belang comp 2,3,4,5,6,7 en 9 en 10 hoorcolleges (schatting) van risicomanagement in nadruk op werkcolleges gastvrijheidsorganisaties gastcolleges 2. ontwikkelt voelsprieten voor werken aan project ontwikkelingen in de samenleving feedback sessies die van invloed kunnen zijn op de excusies werkveld bedrijfsvoering van GVorganistaties ect en kan deze vertalen in 'risico's en kansen' 3. kan Integraal Risico Man en Crisisman in de praktijk toepassen 4. Kan een opdrachtgever adviseren mbt het RM-plan in zijnbedrijf/ organisatie min 85% aanwezig tabel 2 Tentaminering Risico Management deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheidsduur week tentamen week herkansing schrift toets open vragen Week 3 week 5 Kennis/casustoets 20% Literatuur review 10,00% rapportage week 7 week 8 Assessment obv portfolio 15,00% mondeling/rapportage week 7 week 8 Project 50,00% projectrapport week 8 week 10 Presentatie project 5,00% presentatie week 9 week 10 tabel 3 Praktische oefeningen pagina 63 van 95

64 minor Risico Management in de Gastvrijheidsindustrie toewijzing plaatsen wijze van begeleiding van student geeiste voorbereiding beoordelingsnormen moment beoord herkansing Inschrijving via Coaching bij project en voorbereiding colleges middels Osiris presentatie bestuderen en -vorm doorgaan minor is Alle info op Blackboard relevante literatuur/artikelen alle onderdelen dienen afhankelijk van Advies op maat tentamen: collegestaf en aantal (feedbackbijeenkomsten) verplichte literatuur minimaal 5.5 te zijn zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 Boek: P. Claes, inschrijvingen Risicomanagement Minor Horizons in Hospitality tabel 1 Onderwijs minor Horizons in Hospitality aantal EC te verwerven competenties. link met compet BOP werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* Alle 10 competenties van het BOP komen in 15 meer of mindere mate aan bod (Gast)colleges P behaald ja 10 p/w ontwikkelt een visie op het begrip gastvrijheid is in staat een gastvrijheidmodel toe te passen/ te onderzoeken in verschillende contexten kan een opdrachtgever adviseren gastvrijheid binnen de organisatie te ontwikkelen groepsbijeenkomst en / interactieve leersessies Ontmoetingen met professionals, deels op locatie; Werken in een projectteam Intervisie met andere projectteams ENG* in februari indien niet voldaan: extra opdracht contacture n daarnaast individuele begeleiding op afspraak met coach tabel 2 Tentaminerin g minor * indien ENG aangeven wanneer deeltentam ens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheidsd uur week tentamen schrijven paper (beoordelen op inhoud en schijfvaardigheid) week 1 / week 9 Horizons in Hospitality Paper 10% ja Project presentatie 10% ja uitvoeren project en schrijven projectrapport 9 of 10 week herkansing 10 of periode erna 10 of periode erna pagina 64 van 95

65 Projectrappor t Mondeling assessment en en reflectieversl ag /portfolio 50% ja presentatie project aan opdrachtgever 9 of 10 30% ja opstellen portfolio week 10 dat beeld geeft van leerproces gedurende de minor en assessment op basis van dit portfolio 10 of periode erna 10 of periode erna tabel 3 Praktische oefeningen minor toewijzing plaatsen wijze van begeleiding van student geeiste voorbereiding via inschrijving beoordelingsnor men moment beoord herkansing boeken, artikelen lezen, andere relevante informatie tbv project verzamelen zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 Minor New Business tabel 1 Onderwijs minor aantal EC New Business 15 Te verwerven competenties/vaardigheden Link met competenties BOP werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* contacturen Het analyseren van trends en ontwikkelingen Competentie 2 Trendtour/bedrijfsbezoeken Engels, indien P behaald ja 10 p/w Ontwikkelen van een visie op Studenten in de markt veranderingen Creativiteitssessies internationale dienen en trends in de externe omgeving Hoorcolleges studenten 80% van de Het vertalen van trends en ontwikkelingen bijeenkomsten naar PGO deelnemen a aanwezig te kansrijke toepassingen/concepten Competentie 8 Games zijn Het initiëren en creëren van Feedbacksessies (ook met hospitality ondernemers) concepten, producten en Creatief/out of the box denken met het doel diensten, Peer feedback * indien ENG *indien ja: innovatieve producten/diensten te komen zelfstandig en ondernemend Workshops (Sales, Crowdsourcing) aangeven wanneer regels aanwezigheid? Plan van aanpak voor conceptontwikkelingen Competentie 10 Zelfsturende competentie (en vertalen naar het business canvas model) (intra- Alle werkvormen zijn erop gericht om studenten van "tools" pagina 65 van 95

66 Een analyse maken van behoeften in de markt Gast-/Klantgerichtheid (met expliciete aandacht voor de waardepropositie) persoonlijk, als individu en als professional) te voorzien, met het doel een innovatief concept te vertalen naar het business canvas model Producten en diensten verkopen Entrepreneurial/Intrapreneurial skills Het doorgronden en ontwikkelen van verdienmodellen Zelfonderzoek/zelfreflectie Onderzoeksvaardigheden tabel 2 Tentaminering minor deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheidsduur week tentamen week herkansing New Business Eindrapport 60% Eindrapport + pitch 9 Pitch/verdediging 40% Tussentijdse Moet aan worden voldaan en studenten opdrachten worden van feedback voorzien Zowel het eindrapport als de pitch dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten 10 (volgende periode) tabel 3 Praktische oefeningen toewijzing minor plaatsen wijze van begeleiding van student geeiste voorbereiding beoordelingsnormen en -vorm moment beoord herkansing procedure? Business model Generation zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 pagina 66 van 95

67 Minor Revenue Management tabel 1 Onderwijs minor aantal EC te verwerven competenties. After successfully completing Revenue this course, the student will Management 15 have: 1. developed an understanding of the benefits and costs of systematic quantitative revenue management, and the process by which such revenue management can be implemented; 2. be able to identify pricing and revenue opportunities; understand the critical differences among different types of opportunity and the approaches needed to address them. 3. understand key concepts including the impact of constrained capacity, opportunity costs, customer response, demand uncertainty, and market segmentation. 4. developed a familiarity with demand modeling, forecasting, and revenue management ; techniques 5. developed insight into the formulation and solution of pricing and revenue optimization problems. link met compet BOP werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* contacturen Vrijwel alle beroepscompetenties komen in deze minor aan bod. Hetzij direct of indirect. Nadruk ligt evenwel op de competenties waarin financiën, statistiek en marketing voor- komen. Met nadruk zij ook vermeld dat de minor volledig op de (internationale) hotelbusiness gericht is. discussie sessies gastcolleges werken aan project of simulatie company visits wordt uitsluitend in het engels aangeboden en geexamineerd. P behaald; het met een voldoende afgelegd hebben van de financiële toetsen uit semester 3 is zeer gewenst. ja, 85 % van de bijeenkomsten zijn verplicht. Guest lectures en company visits 100% verplicht. 10 p/w daarnaast individuele begeleiding op maat pagina 67 van 95

68 tabel 2 Tentaminerin g minor deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm Revenue Management volgende periode opnieuw participeren of aanvullende participatie 20% individuele theorietoets over 40% handboek RM, statistiek en recht projectverslag/presentati e 40% geldigheidsduu r week tentamen week herkansing opdracht* continue beoordeling 1 tot en met 5 in overleg toets opnieuw maken schriftelijke toets met aan eind van de minor open vragen 7 10 herschrijven/opnieuw presenteren presentatie/assessment 9 10 elk deeltentamen dient met een resultaat boven 5,5 te worden afgesloten * bepaald door de docenten tabel 3 Praktische oefeningen NVT minor toewijzing plaatsen wijze van begeleiding Revenue Management via inschrijving osiris coaching student groepen gedurende de minor van student geeiste voorbereiding huiswerk per sessie, student besturdeert de verpichte lietratuur verder maatwerk, gericht op uitwerking project beoordelingsnormen en -vorm moment beoord herkansing zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 Minor Tourism Footprint tabel 1 Onderwijs minor aantal EC te verwerven competenties link met BOP HMSM werkvormen afwijkende taal toegangseis aanw. Plicht* De Hospitality Manager in spé opereert in Comp.1 partnerschap met gastvrijheidondernemers 15 minor Tourism en organisaties, in zgn. knooppunten van Footprint netwerken, bijvoorbeeld met betrekking tot bijv: P behaald ja / bij Het creëren van waarde door gastvrijheid (in hotels en Subjects: - Boeking (maken van reserveringen) de hotelfunctie) hoorcolleges ENG colleges 1.Tour operating in - Vervoer (hoe verplaatsen we ons) Dat betekent oa: je hebt/bent werkbijeenkomsten fieldtrip contacturen 100 uren/10 weken pagina 68 van 95

69 practice: International study trip - Accommodatie (waar verblijven we) 2.The Future of our - Locatie&omgeving Planet: (bezienswaardigheden, attracties, entertainment, cultuur) - F&B (waar en wanneer is er plaats voor Living Planet Report drank en spijs?) - Natuur en openbare ruimte (welk 3.Future Tourist Profiles: World heritage wordt ons geboden?) pagina 69 van 95 - kennis v wereldwijd gastvrijheidbedrijf gastcolleges - op de hoogte zijn van trends & ontwikkelingen werken aan project - onderzoekende houding - een hospitality mindset Kenmerkend is de Hospitality mindset dwz een combi van motivatie, zelfkennis en - cultureel sensitief, je voelt je global citizen Tomorrow s Tourist up to 2030 persoonlijkheid: eigenschappen die je kunt ontwikkelen oa tijdens je studiereis 4.Current issues: o Inlevingsvermogen, Vriendelijkheid - je communiceert professioneel Tourism trends & Cool & Sustainable - je handelt MVO developments o Gastvrijheid o Leiderschap, besluitvaardigheid, Comp.2 5.World Heritage: verantwoordelijkheid Conserving Culture and Ontwikkelen ve visie op veranderingen en trends in de Nature for the future o Innovatief vermogen, zelfsturend zijn externe omgeving o Resultaatgericht Dat betekent: - relevante ontwikkelingen herkennen tabel 2 Tentaminering - trends herkennen en vertalen naar strategische visie - reflectie op onderzoek - Visie op veranderingen in de omgeving Comp.7 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen - Internationale, multiculturele setting - Demograf./ec./techn./soc.pol. ontwikkelingen - global issues en effecten op Hospitality industry & Stakeholders - Analyse van nieuwe info Comp.10 Zelfsturende competentie - persoonlijke vorming door zelfbewustzijn, reflectie, zelfsturing - open staan voor feedback - individuele leerdoelen stellen - morele standaarden hanteren analysing/reading literature / doing desk (or field) research feedback sessies excusies werkveld minor deel wegingsfactor tentamenvorm geldigheidsduur tentamens ect week tentamen case study 20% open book test week 2 week 10 oral assessment/ assessment/study trip 40% individual week 5 research report 20% report/indiv or pairs week 8/9 report 20% presentation/defence week 8/9 week herkansing

70 defence/presentation tabel 3 Praktische oefeningen minor organising studytrip Europe doing research toewijzing plaatsen wijze van begeleiding beoordelingsnormen en -vorm enroll via Osiris coaching, tutoring zie tabel 2 moment beoord zie ook tabel 2 herkansing zie ook tabel 2 Module 7 Management Projecten tabel 2 Tentaminering mod 7 Management Projecten deeltentamens wegingsfactor herkansing tentamenvorm geldigheidsduur week tentamen a. managementinbreng; a. 30% (9 ECTS ) a. volledig nieuw project a. 9 ECTS voor managementinbreng; op basis van 4 peer rankings en oordeel van begeleider a. Blijvend mits de noderdelen b, c, d voldoende zijn afgesloten. In het geval dat een student op basis van zijn resultaten een nieuw managementproject moet uitvoeren, vervallen de beoordelinge die in a. In de weken 3, 7, 13 en 20 vinden peer rankings plaats. De eerste 3 zijn formatief, de laatste is summatief. Hierbij heeft de eerste begeleider de mogelijkheid om de cijfers van de studenten aan te passen op basis van zijn referentiekader. week herkansing een later semester in overleg b.onderzoeksrapport en het adviesrapport b. 30% ( 9 ECTS) b. revisie rapport b. 9 ECTS voor het onderzoeksrapport en het adviesrapport b. 9 ECTS voor het onderzoeksrapport en het adviesrapport b.week In overleg tussen asessoren en projectgroep afhankelijk van de initiële kwaliteit pagina 70 van 95

71 c. individuele mondelinge verdediging d. eindpresentatie aan de opdrachtgever c. 30% (9 ECTS) c. Herkansing individuele mondelinge verdediging d. 10% (3 ECTS) d. Herkansing eindpresentatie aan de opdrachtgever c. 9 ECTS voor de individuele mondelinge verdediging d. 3 ECTS voor de eindpresentatie aan de opdrachtgever c. 9 ECTS voor de individuele mondelinge verdediging d. 3 ECTS voor de eindpresentatie aan de opdrachtgever c. week In overleg tussen asessoren en de individuele student afhankelijk van de wederzijdse agtenda's, doch bij voorkeur zo snel mogelijk na het behalen van een voldoende resultaat van het ondezoeksrapport en het adviesrapport d.week 20 Zo mogelijk in dezelfde week afhankelijk van de agenda's van de assessor en de projectgroep. De herkansing zal plaatsvinden zonder de opdrachtgever. tabel 3 Praktische oefeningen mod 7 managementprojecten toewijzing plaatsen op basis van profiel en interessen van de studenten worden indelingen gemaakt in samenspraak met modulecoördinator en profielcoördinatoren wijze van begeleiding een vaste eerste begeleider begeleidt de studenten gedurende 20 weken. Daarnaast is een tweede begeleider beschikbaar om mijlpaalproducten mede te beoordelen en om als sparringspartner van de eerste begeleider te dienen. Verder kunen studenten relevante ondersteuning "inkopen" via kennisvouchers. van student geeiste voorbereiding Studenten moeten de eerste drie studiejaren succesvol hebben afgesloten. Zij moeten minimaal 112 van de 120 te behalen ECTS behaald hebben. Studenten moeten alle mijlpalen in het project succesvol opleveren. Zij worden geacht alle werkdagen minimaal van 9 tot 17 uur aan de projecten te werken volgens de criteria van het 10 stappen plan van competent afstuderen (Van Kempen en Keizer, 2011) beoordelingsnormen moment herkansing beoord zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 zie ook tabel 2 pagina 71 van 95

72 Toelichting bij tabel 1: Jaar: 4 Onderwijseenheid Blok 1 Aant al EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Aanw. plicht Conta cturen M8 managementstage (locatie in of buiten Nederland) 30 BOP competenties: 1, 3, 5 in elk geval BOP competenties optioneel: 2, 4, 6,7,8 afhankelijk aard stage BOP competenties 9 en 10 in elk geval: - communicatie, interactie, conversatie, presentatie - attitude naar gasten en collega s - problemen oplossen - cultureel bewustzijn - zelfreflectie, professionalisering Praktijk / supervisor niveau Ned of En Toegelaten tot jaar 4 (zie eisen mod 7) Ja (100%) 20 weken 14 uur Begelei ding door docent Tota al Studieloopbaanbegeleiding Totaal/jaar Per jaar moet het totaal aantal EC 60 zijn, waarbij de blokken een vergelijkbare studielast dienen te hebben (art 4.5 lid 4) 30 Stagebegeleiding gedurende 20 weken 60 Totaal contacturen Het totaal aantal geprogrammeerde contacturen in de propedeuse is tenminste 504 per jaar. 800 uur Afwijkende taal Onderwijseenheid Taal Reden Managementstage Nederlands of Engels Engels indien buitenlandstage Aanwezigheidsplicht Onderwijseenheid Managementstage Regel voor aanwezigheid 100% - 22 weken waarvan 2 weken vakantie pagina 72 van 95

73 Toelichting bij tabel 2 Jaar: 4 Onderwijseenheid Blok 1 Managementstage (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Schriftelijke rapportage - 1 first arrival report - 3 periodieke rapporten - 1 eindrapportageverslag Eindbeoordeling stage op basis van - mid-term evaluatie door bedrijf en stagebegeleider - eindevaluatie door bedrijf - eindgesprek met stagebegeleider Wegingsfacto r Rapportage 50%: 1 First Arrival Report 3 Periodic Reports Rapportage / Minimaal 5,5 1 eindrapport/ minimaal 5,5 50%: Management Stage: minimaal 5,5 Week deeltentam ens week 10 mid-term evaluatie week 22 eindevaluatie week 24 mondeling eindverslag Herkansi ng deeltenta mens n.v.t. Tentamenvorm stageverslag praktijkbeoordeling Geldigheidsd uur Week tentamen week 22/24 Week herkansin g n.v.t. pagina 73 van 95

74 Toelichting bij tabel 3 Jaar: 4 Onderwijseenheid Toewijzing van plaatsen Wijze van begeleiding Blok 1 Van student geëiste voorbereiding Beoordelingsnormen en vorm (zie ook tabel 2) Momen t beoord. Herkansing Kosten managementstage inleveren portfolio intern selectiegesprek selectiegesprek externe partner 1 stagementor van bedrijf 1 stagebegeledier van school - 1 x algemene voorlichting stages - 1 x voorlichting personal development plan - 1 x voorlichting regio s - 1 x internship & career event - inleveren persoonlijk ontwikkelingsplan - bespreken persoonlijk ontwikkelingsplan stageverslag management beoordelingen bedrijf week 10 week 20 week 22 n.v.t. 275 Plaatsin gskosten pagina 74 van 95

75 Hoofdstuk 2: Tentamenregeling HMSM Regels die gelden met betrekking tot de goede gang van zaken voorafgaand, tijdens en na een tentamen zijn vastgelegd in een tentamenregeling. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan de student van (verdere) deelname worden uitgesloten. Publicatie tentamenrooster Het tentamenrooster wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamenperiode op infonet gepubliceerd en naar de studenten verstuurd via . Verdere toelichting en eventuele nadere bepalingen worden aangegeven in de modulebeschrijvingen in Blackboard. Toetsorganisatie en inschrijven tentamen Om deel te kunnen nemen aan een tentamen dien je in Osiris ingeschreven te staan voor deelname aan dit tentamen. Voor de eerste gelegenheid wordt je automatisch ingeschreven door Bureau Onderwijs (je bent n.l. ingeschreven voor de cursus). Voor een herkansing van een tentamen dien je jezelf in te schrijven via Osiris. Vanaf 30 t/m 4 dagen voor de toetsdatum kun je inschrijven voor je herkansingen. Dit betreft ook herkansingen voor tentamens die in een lager studiejaar nog moeten worden afgelegd. Niet ingeschreven betekent dat je niet mag deelnemen.. Hierbij de link met een instructiefilmpje hoe schrijf ik me in voor een herkansing! (http://media.zuyd.nl/p2gplayer/player.aspx?id=dplpb) Om in te schrijven voor een herkansing volg je de volgende stappen: Ga naar Osiris student en log in, klik op Inschrijven, klik op Toets, klik op Herkansingen, vink de gewenste Toets(en) aan als je aan de herkansing deelneemt, klik op Inschrijven, Check op je studievoortgangoverzicht of je inschrijving zichtbaar is! Via Osiris krijg je tevens. onmiddellijk een bevestigingsmail van je inschrijving. Ontvang je na de inschrijving geen bevestigingsmail maar valt je inschrijving wel binnen de termijn, neem dan meteen contact op met Bureau Onderwijs. Alle herkansingen staan op het toetsrooster, kijk hierop wanneer de herkansing voor jou plaatsvindt. Als je nog vragen hebt over een herkansing, kun je binnen de inschrijftermijn een mail naar Bureau Onderwijs sturen. Je bent niet verplicht een afdruk te maken van je inschrijving. Een bewijs van inschrijving is alleen noodzakelijk als om welke reden dan ook blijkt dat de inschrijving niet verwerkt is. Wellicht dat het handig is om in plaats van een afdruk een zogenaamd printscreen van je pagina 75 van 95

76 inschrijving te maken en deze in een persoonlijke map op te slaan. Let op dat je wel een printscreen van het juiste scherm maakt. Dit is het overzicht van je inschrijvingen waarop de tekst Dit overzicht geldt als bewijs van inschrijving vermeld staat. Bureau Onderwijs informeert de studenten via over de perioden van inschrijving. De definitieve data, tijdstippen en lokalen van de (her)tentamens worden na de verwerking van de inschrijvingen kenbaar gemaakt via het tentamenrooster op Infonet. Hierover ontvang je van Bureau Onderwijs via de bericht. Als er zich problemen voor doen met inschrijven dien je dit,binnen de inschrijvingstermijn, te melden aan Bureau Onderwijs. Deelname aan een Tentamen waarvoor een student niet is ingeschreven worden ongeldig verklaard en wordt het resultaat niet ter verwerking aangeboden. De student krijgt hierover bericht van Bureau Onderwijs. De student kan de examencommissie verzoeken alsnog het tentamen geldig te verklaren. Dit verzoek dient uiterlijk binnen drie dagen na de berichtgeving door Bureau Onderwijs bij de examencommissie ingediend te worden. Indien een student eenmaal is ingeschreven, kan hij deze inschrijving weer terugtrekken via Bureau Onderwijs zolang als de inschrijvingstermijn nog niet verstreken is. Is de inschrijving gesloten dan is terugtrekken niet meer mogelijk, ook niet via Bureau Onderwijs. Gedragsregels Studenten dienen zich onder inachtneming van de hier volgende regels aan alle op de tentamenopgave vermelde instructies en nadere algemene en bijzondere instructies van de surveillant te houden. Overtreding hiervan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan de student van (verdere) deelname worden uitgesloten. 1. De student is tijdig aanwezig voor het tentamen en wacht voor het lokaal totdat hij/zij wordt binnengelaten. 2. De surveillant nodigt de studenten uit het examenlokaal binnen te gaan. TIJDENS HET NAAR BINNEN GAAN WORDT ER NIET MEER GESPROKEN. De student gaat zitten aan een tafeltje, waar een toets ligt. Hij/zij laat de toets liggen totdat alle studenten zitten en de surveillant aangeeft dat het tentamen begonnen is. Tassen worden, indien mogelijk, onder de tafel gelegd. 3. De student mag het tentamenlokaal niet eerder dan 15 MINUTEN na aanvang van het tentamen veraten en wordt vanaf 15 MINUTEN na aanvang van het tentamen niet meer toegelaten tot het tentamenlokaal. 4. Gedurende de laatste 15 MINUTEN van het tentamen mag de student het tentamenlokaal niet meer verlaten. 5. De student die niet tijdig aanwezig is bij een tentamen maar -gelet op het bovenstaande- wel kan worden toegelaten tot dat tentamen, zal het tentamen op de aangegeven tijd moeten beëindigen. 6. Alvorens het tentamenlokaal te verlaten, dient de student zich te legitimeren en de presentielijst te tekenen. 7. De student mag de orde voor, tijdens of na afloop van het tentamen op geen enkele wijze verstoren. 8. Het tijdelijk verlaten van het examenlokaal (zoals voor toiletbezoek) is NIET toegestaan. Ga dus van tevoren naar het toilet! pagina 76 van 95

77 9. De presentielijsten worden getekend bij inlevering van het tentamen. 10. Een student die klaar is met het tentamen, maakt dit door handopsteking kenbaar aan de surveillant. De surveillant controleert de tentamenmaterialen op volledigheid en laat de student tekenen. De student is verplicht zich te legitimeren door middel van een geldige collegekaart of een ander officieel legitimatiebewijs. 11. De student die niet in bezit is van een geldige legitimatie, mag uitsluitend onder voorbehoud deelnemen aan het tentamen. Hij zet zijn handtekening op het daartoe bestemde formulier. De tentamenuitslag wordt pas geldig nadat de student zijn geldig legitimatiebewijs heeft overlegd bij Bureau Onderwijs. 12. De student, die niet op de presentielijst staat, mag uitsluitend onder voorbehoud deelnemen aan het tentamen. Hij zet zijn handtekening op het daartoe bestemde formulier. De examencommissie neemt een besluit over de geldigheid van deelname. 13. Deelname aan een tentamen verplicht de student tot inleveren van alle tentamenmaterialen. 14. De student heeft alle hulpmiddelen die hij mag gebruiken, bij zich. Deze hulpmiddelen zijn: pen(zwart)/potlood/correctievloeistof/gum/puntenslijper. Andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij op de tentamenopdracht vermeld. a. Toegestaan zijn ook: een flesje water, een (ongeopende) candy bar o.i.d. b. Indien een NIET programmeerbaar rekenapparaat is toegestaan, dan mag de student uitsluitend het rekenapparaat gebruiken dat door Zuyd is verstrekt. Indien een programmeerbaar rekenapparaat is toegestaan, staat dat op het voorblad. In dat geval mag elke willekeurige calculator (dus geen notebook, PDA, mobiele telefoon, etc.) gebruikt worden. c. Het is ten strengste verboden hulpmiddelen AAN of VAN elkaar te LENEN tijdens een tentamen. Ook de surveillant verleent geen hulpmiddelen. 15. De student vult het schrapformulier in volgens de instructies die bij elk tentamen zijn gevoegd. Er wordt slechts 1 schrapformulier per student uitgedeeld, dus vul het formulier eerst in met potlood!! Tentamenduur verlenging Een student die een beroep wenst te doen op extra voorzieningen, dient daartoe een verzoek in bij de studentendecaan. De decaan brengt advies uit aan de Examencommissie, die op het verzoek een besluit neemt en dat schriftelijk mededeelt aan de student. Studenten die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten bij het afleggen van schriftelijke tentamens: een verlenging van de regulier vastgestelde tentamentijd met ± 25 tot 30 procent; een schriftelijke tentamenopgave in groot formaat (A3); een aparte tentamenruimte Voor studenten die door een (tijdelijke) lichamelijke beperking niet in staat zijn tentamen(s) af te leggen op de gebruikelijke wijze wordt in overleg door de Examencommissie een passende oplossing geboden. Inzage Iedere student heeft het recht om de beoordeling van zijn tentamens in te zien en kennis te nemen van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Dit inzagerecht vervalt na 10 werkdagen na publicatie van de behaalde resultaten voor een tentamen. pagina 77 van 95

78 Na de inzage blijven de uitwerkingen minimaal 60 dagen in beheer bij de coördinator of docent en zolang als nodig is vanwege beroepstermijnen. Tijdens inzage heeft de student de gelegenheid het tentamen in te zien en zich op de hoogte te stellen van de wijze van beoordeling. De student kan bekijken welke onderdelen hij goed of mindergoed gemaakt heeft. Hij kan met de examinator een afspraak voor een gesprek over de beoordeling maken; een INDIVIDUELE BEHANDELING. Op grond van deze inzage kan de student besluiten om al dan niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de examinator. Dat beroep is gebonden aan de termijn van 20 werkdagen na inzage dan wel gesprek met de examinator. De studenten mogen bij de inzage geen aantekeningen op het werk plaatsen. De student die geen gebruik maakt van de gelegenheid tot inzage die na tentamenrondes door de opleiding wordt georganiseerd, verliest het recht van inzage, tenzij hij een gegronde reden had om bij de inzage afwezig te zijn. Hij kan dan individueel een afspraak met zijn examinator maken. Voor studenten die op stage zijn of een exchange-programma volgen, geldt als inzage termijn 10 werkdagen in het semester volgend op de stage of het exchange-programma. De student kan hierover contact opnemen met de desbetreffende docent. Onregelmatigheden & Fraude Onder een onregelmatigheid wordt verstaan: het tijdens het examen niet opvolgen van aanwijzingen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen zoals surveillanten. De Examencommissie kan een student van (verdere) deelname van een tentamen uitsluiten, als deze zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid. Onder fraude wordt verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een student plagiaat daaronder begrepen - waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. In geval fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator of surveillant dit schriftelijk mee aan de Examencommissie onder overlegging van daartoe strekkende bewijsstukken. De Examencommissie stelt de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Fraude wordt door de Examencommissie in een eerste geval bestraft met het mogelijk ongeldig verklaren van het tentamen en een berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS. In geval van herhaling volgt daarnaast uitsluiting van deelname aan alle tentamens voor een periode van zes maanden plus het advies om de opleiding te verlaten. Een tentamen dat wordt afgelegd door een examenkandidaat die zich daarbij schuldig maakt aan gelegenheidsbedrog wordt ongeldig verklaard en de examenkandidaat krijgt schriftelijk bericht. Onder gelegenheidsbedrog wordt elk handelen of nalaten tijdens het tentamen verstaan dat bestaat uit oneerlijk te verkrijgen of door te geven informatie, zoals niet-toegestane hulpmiddelen gebruiken, afkijken, gelegenheid geven tot afkijken. Indien de examenkandidaat zich schuldig maakt aan voorbereid bedrog, wordt het tentamen ongeldig verklaard en krijgt hij een schriftelijke berisping. Onder voorbereid bedrog wordt elk voorbereid handelen of nalaten tijdens het tentamen verstaan dat bestaat uit oneerlijk te pagina 78 van 95

79 verkrijgen of door te geven informatie, zoals spieken uit spiekmateriaal of gelegenheid daartoe geven. Indien de examenkandidaat zich schuldig maakt aan plagiaat, door onder eigen naam andermans werk in te leveren, wordt het desbetreffende tentamen ongeldig verklaard en krijgt hij een schriftelijke berisping met eventueel nadere sancties. Beroep Tegen een door de Faculteitsdirecteur of Examencommissie genomen beslissing op grond van deze tentamenregeling kan een student beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens, conform het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op Infonet. Beroep wordt ingediend bij het loket rechtsbescherming. pagina 79 van 95

80 Hoofdstuk 3: Studieloopbaanbegeleiding 3.1 Jaar 1 semester 1 1. Waar ligt het accent van studieloopbaanbegeleiding in semester 1? In dit eerste semester is de SLB-er vooral gericht op: Persoonlijke aandacht (waarde personal attention ) voor jou als student, je thuissituatie, bijzondere zaken; eventueel verwijzen ex cie. / decaan. Hoe gaat het met de studie, het leren; de slb-er zal daar met je over praten, vinger aan de pols houden m.b.t. de voortgang in je studie, je eventueel verwijzen naar cursus leren studeren e.a. Je aanspreken als we iets horen, opmerken. (waarde individuele verantwoordelijkheid ) 2. Hoe ziet de studieloopbaanbegeleiding er uit in semester 1? De volgende activiteiten staan gepland: Inleidend college op SLB (Boost camp week) Onderwerp: Introductie SLB + verschil VO-HBO. MDI profiel, Toelichting voorbereiding kennismakingsgesprek / brief Kennismaking met SLB-groep en SLB-er introductieweek) Teambuildingsactiviteiten met begeleider en SLB-groep. Kennismakingbrief schrijven (week 2 of 3 van de module) Je stuurt deze brief naar je slb-er. Tijdens het SLB-college in de introductieweek heb je hier informatie over gehad. Kennismakingsgesprek (week 4 /5 van de module) Met elke student wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. Dit kennismakingsgesprek voeren we aan de hand van de brief die aan de begeleider is gestuurd. Het kennismakingsgesprek duurt een kwartiertje. Mochten er in dit gesprek nieuwe zaken aan de orde komen, die niet zijn beschreven in je brief, dan zal je begeleider je vragen de brief aan te vullen. De brief met eventuele aanvulling wordt door de slb-er in Osiris geplaatst. College 2 SLB semester 1 (week 5) Onderwerp: Time management Persoonlijke competenties pagina 80 van 95

81 Schriftelijke voorbereiding op reflectie gesprek (deel 1): Je kiest met het oog op je reflectie (zie later) een aantal competenties die voor jouw individuele leerproces relevant zijn. Dat doe je kort nadat je het college hierover ( zie punt 5) hebt gevolgd. Om een weloverwogen keuze te maken, is het belangrijk het MDI-profiel nog eens te bestuderen, en te kijken naar beoordelingen en feedback die je de afgelopen weken hebt gekregen vanuit diverse hoeken: praktijkdiensten, campusteam, medestudenten uit je SLB-groep. Wacht niet te lang met het vastleggen van deze ontwikkelpunten (eind week 7). College 3 SLB semester 1 (week 10 of wat later) Onderwerp: Introductie op Hoe reflecteer ik en hoe schrijf ik een reflectieverslag? Schriftelijke voorbereiding op reflectie gesprek (deel 2): Het reflectieverslag is opgebouwd is uit de volgende onderdelen: Verantwoording van de keuzes van de competenties (waarom competentie x, y, of z?). Zie ook 6. Welke activiteiten heb je student ondernomen om aan de competenties te werken? Welke feedback heb je ontvangen (van begeleiders, medestudenten, campusteam en vakdocenten? Wat is het resultaat van je ontwikkeling? Het verslag stuur je op naar je begeleider, ongeveer een week voordat het reflectieverslag plaats vindt. Reflectiegesprek (week van de module) Dit is een gesprek van ongeveer 15 minuten. De SLB-er voert dit gesprek op basis van dit reflectieverslag. Je neemt ook je SLB-portfolio mee naar dit voortgangsgesprek. De begeleider kan dit dan inzien. Toekenning studiepunt slb semester 1 De slb-er nodigt je uit voor beide gesprekken. Een student die niet verschijnt op een verzoek van zijn slb-er krijgt een tweede verzoek. Een student die twee keer geen gevolg geeft aan een verzoek ontvangt geen credits. Je ontvangt voor slb semster 1, één credit. Dit credit ontvang je als: - je aanwezig bent geweest tijdens introductie activiteiten rondom slb; - de documenten in het SLB-portfolio (zie inhoudsopgave) zitten; - de gevraagde slb-documenten in Osiris staan; - de twee gesprekken met de slb- er zijn gevoerd. De slb-er kent voor het onderdeel slb semester 1 geen cijfer toe, maar beoordeelt op basis van: pagina 81 van 95

82 Voldaan/ Niet Voldaan Overige afspraken De coördinator Basisopleiding, Mevr. Windhorst, is eindverantwoordelijk voor de studieloopbaanbegeleiding in semester 1. pagina 82 van 95

83 3.2 Jaar 1 semester 2 In semester 2 leggen we in de studieloopbaanbegeleiding (slb) het accent op de competenties: zelfbewustzijn, reflectie, zelfsturing. We willen de student stimuleren in zijn persoonlijke vorming; het leren nadenken over zichzelf als privé persoon en als professional Daarnaast krijgen de sociale en communicatieve competenties een plaats in SLB van semester 2. Concreet gaat het dan om het ontwikkelen van zakelijk communicatie, om het beïnvloeden en overtuigen van anderen. Vertrekpunt: In semester 1 heb je een SLB - portfolio samengesteld. Daarnaast heb je studieresultaten/ credits gehaald in semester 1. Dit portfolio en de resultaten uit semester 1 vormen het vertrekpunt voor SLB in semester 2. Hoe krijgt SLB vorm in semester 2? - Competentie: zelfbewustzijn, reflectie, zelfsturing. Stimuleren van de persoonlijke vorming; het leren nadenken over jezelf als privé persoon en als professional. 1. Week 1 College SLB / workshop SLB door Mariët Direcks / Dick Jurriëns over: Onderwerp: het opstellen en SMART formuleren van leerdoelen. 2. Week 2 De student stelt leerdoelen op (= nadenken over jezelf als persoon). Je stelt op basis van je portfolio uit semester 1 en daaraan toegevoegd je resultatenlijst (Osiris) semester 1 een aantal leerdoelen (max 3) op. Het opstellen van deze leerdoelen dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen (o.a. SMART formuleren, zie punt 1). Daarnaast geef je een vooruitblik op de aanpak van je studie in semester 2 ( = nadenken over jezelf als professional): hoe ziet het studieprogramma er uit, welke onderdelen zullen naar verwachting weinig problemen opleveren? Welke onderdelen zullen lastiger zijn? Hoe ga jij de studie aanpakken? Hoe gaat je eventuele herkansingen uit semester 1 plannen? Wat ga je doen om het eerste jaar succesvol af te ronden? De richtlijn voor de lengte van dit document is ongeveer 2 A-vier. De student neemt dit mee naar de eerste groepsbijeenkomst (zie hierna: 3). 3. Week 3 Contactmoment 1 = groepsbijeenkomst onder leiding van SLB-er Je bespreekt jouw leerdoelen met de studenten uit je SLB - groep en de SLB- er in de setting van een gezamenlijke bijeenkomst (90 minuten). N.a.v deze eerste bespreking en feedback van peers / slb er stel je eventueel zaken bij. De definitieve leerdoelen voeg je toe aan jouw SLB-portfolio. Dit contactmoment (90 minuten)is ingeroosterd bij zowel de studenten als de SLB-er. pagina 83 van 95

84 4. Week 10 /11 (na eerste ronde toetsing) Contactmoment 2 = individueel gesprek met SLB-er Doel van dit gesprek is dat je de studievoortgang toelicht. Hoe gaat het in de studie en hoe gaat het met het realiseren van de leerdoelen? Hoe functioneert de student in het groepswerk, PGO, etc? Zijn er speciale aandachtspunten, is verwijzing naar decaan nodig, etc. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Ingeroosterd bij zowel studenten als SLBer. 5. Week 14 College / workshop SLB met als thema: Hoe schrijf ik een reflectie, aan welke criteria dient een reflectie te voldoen, hoe bereid ik mij voor op het assessment SLB? 6. Week 16 Schriftelijke reflectie op startdocument (zie week 2 = reflectie op studieaanpak, studieresultaten en realisering persoonlijke leerdoelen) Deze reflectie onderbouw je met veel mogelijk met feedback van derden, o.a. commentaar van medestudenten uit PGO groep, commentaar van PGO tutor, protocol assessments van talendocenten, commentaar groepsgenoten landenrapportage. Deze reflectie is ongeveer 2 A-4 en je levert dit document in bij je begeleider. Tijdens het assessment (zie hierna) wordt beoordeeld of deze reflectie aan kwaliteitscriteria voldoet. 7. Week 17/18 Contactmoment 3 = assessment SLB semester 2 = groepsbijeenkomst van 3 à 4 studenten. Tijdens het eindassessment beoordelen de studenten elkaar op de kwaliteit en diepgang van hun reflectie en de mate waarin zij hun leerdoelen hebben gerealiseerd. Daarnaast beoordeelt de SLB-er de studenten op deze criteria. Voor deze beoordeling wordt een protocol uitgewerkt. Hieruit komt een eindbeoordeling, die voldoende moet zijn. Jij voegt het protocol met eindbeoordeling toe aan jouw portfolio. Het assessment vindt plaats in groepen van 3 à 4 studenten en elke bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Dit staat in je rooster. - Competentie 9 Sociale en communicatieve competentie; Het ontwikkelen van zakelijk communicatie, het beïnvloeden en overtuigen van anderen, netwerken. 8. De ontwikkeling van deze competentie vindt plaats door deelname van de student aan een van de Open dagen tijdens semester 2. Tijdens zo n dag zal jij als de rol van gastheer/-vrouw hebben en een groep gasten begeleiden en informeren over ons pagina 84 van 95

85 instituut en het Teaching Hotel. Een uitgelezen gelegenheid om sociale en communicatieve competenties in te zetten en verder uit te bouwen. pagina 85 van 95

86 Inhoud SLB-portfolio aan het eind van jaar 1: zie Blackboard Toekenning credit slb semester 2: Jij krijgt de credit voor dit onderdeel als je aan de onderstaande voorwaarden hebt voldaan: - Document leerdoelen / vooruitblik semester 2 (week 2) is uitgewerkt volgens criteria; - Schriftelijke reflectie (week 16/17) is uitgewerkt volgens criteria; - Student is aanwezig geweest tijdens de 3 contactmomenten ( zie hiervoor punt 3, 4 en 6); - Eindbeoordeling door medestudenten is voldoende of hoger (assessment week 17); - Eindbeoordeling door SLB-er is voldoende (assessment week 17); - Student heeft als gastheer/ gastvrouw aan de Open Dag meegewerkt NB: Aan alle hierboven genoemde criteria moet de student hebben voldaan. Zo niet, dan krijgt de student het credit niet en moet hij deelnemen aan de herkansing Herkansing SLB - Herkansing van dit onderdeel vindt plaats in de herkansingsweek van module 2 (week 18/19). Deze bestaat uit een schriftelijke opdracht (POP + reflectie) en een individueel mondeling assessment. - Het herkansen van de Open Dag vindt plaats volgens een specifieke herkansingopdracht. In voorkomende gevallen zal de student de open dag moeten volgen in een latere periode. pagina 86 van 95

87 3.3 SLB Studiejaar 2 semester 3 A. Doelen SLB semester 3: - Studievoortgang in semester 3 borgen / stimuleren; - Ontwikkeling competenties 9 / 10 BOP: => specifiek: Opbouwen en onderhouden professionele relaties Organisatiesensitiviteit Professioneel / zakelijk communiceren Interculturele competentie Zelfreflectie Zelfmanagement en zelfsturing B. Activiteiten SLB semester 3 Met het oog op het borgen van de studievoortgang, maar ook met het oog op zelfsturing en zelfmanagement: - Je kunt als student kan op eigen initiatief een gesprek met je SLB-er aanvragen om je studievoortgang te bespreken. Dit gebeurt dus al naar gelang jouw persoonlijke behoefte en is dus vraaggestuurd. (Denk aan kernwaarden: eigen verantwoordelijkheid => persoonlijke aandacht) Met het oog op de ontwikkeling van competenties 9 en 10: de activiteiten / inspanningen die je als student daarvoor verricht, zijn in semester 3 gerelateerd aan de voorbereidingen op de stage. Het gaat om de volgende activiteiten: 1. De student woont de International Career and Event dag bij en schrijft hierover een persoonlijk verslagje van max 2 A4. 2. De student bereidt zich voor op de stagekeuze door middel van deskresearch (= verslagen oud stagiaires, lezen van boeken / artikelen etc.), het bijwonen van de landenvoorlichtingen, het voeren van gesprekken met oud stagiaires etc. ) Daarnaast bereidt hij zich hierop voor door kritisch zelfonderzoek. Op basis van portfolio leerjaar 1 (MDI-profiel!) en 360 graden feedback van derden stelt de student een persoonlijke sterkte en zwakte analyse op. Op basis van deze voorbereidingen komt de student tot een gemotiveerde keuze voor de stagevoorkeur. 3. De student licht zijn keuze voor tijdens het stagegesprek. 4. De student volgt de workshops Intercultural Awareness en voert de daaraan gekoppelde test uit (= intercultural readiness check). De resultaten van deze test neemt de student mee in zijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan ( zie hierna) 5. De student volgt de training 7 Habits of highly Effective People en neemt de bevindingen van deze training mee in zijn POP (zie later). 6. De student volgt de workshop Hoe schrijf ik een Persoonlijk Ontwikkelings / Stage plan? en stelt daarna het POP / Stageplan op dat leidraad voor de persoonlijke ontwikkeling zal zijn tijdens de stage. 7. De student bespreekt dit plan met de stagebegeleider voor vertrek naar de stage. De stagebegeleider moet fiat geven aan dit plan. pagina 87 van 95

88 8. Vanaf nu is de stagebegeleider ook je studieloopbaanbegeleider. Je geeft je portfolio dan ook aan hem/ haar. C. Portfolio SLB semester 3: Het portfolio uit leerjaar 1 wordt in semester 3 aangevuld met de volgende documenten: 1. Reflectie ICE (zie hierboven, B.1) 2. Sterkte / Zwakte analyse en stagemotivatie formulier 3. Resultaten Intercultural Readiness Check (zie hierboven: B.4) 4. Geaccordeerd Persoonlijk Ontwikkelingsplan Wanneer het portfolio compleet is en aan de activiteiten is deelgenomen ontvangt de student het SLB credit van semester 3. De stagebegeleider checkt het portfolio. D. Herkansingsregeling Alle activiteiten die genoemd zijn onder kopje B zijn verplicht. De aanwezigheid bij de diverse trainingen en workshops is dus ook verplicht en wordt gecontroleerd. Ook het portfolio moet compleet zijn. Wanneer aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan krijgt de student het credit voor het onderdeel SLB semester 3 niet toegekend. De student moet zich inschrijven voor een herkansing van dit onderdeel. Hij krijgt dan een vervangende opdracht waarover een mondeling assessment wordt afgenomen. 3.4 SLB Studiejaar 2 semester 4 (Praktijkstage) Na afloop van semester 3 wordt de rol van studieloopbaanbegeleider overgenomen door de stagebegeleider. Deze begeleidt de student in diens persoonlijke ontwikkeling (competentie 9 en 10) tijdens de praktijkstage. 3.5 SLB Studiejaar 3 en 4 (semester 5, 6,7,8) In de studiejaren 3 en 4 is studieloopbaanbegeleiding niet afzonderlijk opgenomen in het onderwijsprogramma. pagina 88 van 95

89 Hoofdstuk 4: Indeling van het studiejaar Jaarrooster HMSM met de periodestructuur van 20 weken of 10 weken: pagina 89 van 95

90 Opbouw curriculum van de HMSM: pagina 90 van 95

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 0-016 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Social Work Met instemming van de deelraad vastgesteld d.d. 26.06.2015 door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie: ja

Nadere informatie

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van de

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Versie: 2015-08-26 Advies verwerkt van O&O: ja Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja wijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: 19 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 10-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Commercieel Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Commercieel Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 017-018 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 8-6- 017 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-4-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 22-6- 2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Versie: Datum: 2 juni-2015 Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Engineering. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Engineering. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Engineering Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Logopedie. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Logopedie. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Logopedie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 12-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 1-5-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 30-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 21-4-2016

Nadere informatie

Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT

Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 29-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hotelmanagement

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hotelmanagement Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hotelmanagement Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bc Hotelmanagement op 30-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Fysiotherapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Fysiotherapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 30-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 30-4-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Master of Arts Therapies

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Master of Arts Therapies Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Master of Arts Therapies Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 26 juni 2017 Ingestemd door de Deelraad op 26 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op:

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op: Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op: 20-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-1-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 9-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 16-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 29-6- 2017 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) 1/116 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-6-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Ergotherapie. Ingestemd door de Deelraad

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Ergotherapie. Ingestemd door de Deelraad Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Ergotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 8-6-2017 Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 20-20 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-20 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Associate degree Zorg en Technologie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Associate degree Zorg en Technologie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Associate degree Zorg en Technologie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 30-6-2016 Advies van de Opleidingscommissie: nvt Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op 26 juni 2017

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op 26 juni 2017 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 26 juni 2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie op 31-8-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 06-07 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7--06 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 29-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op: 8-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op: 9-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

masteropleiding Master of Science in Architectuur

masteropleiding Master of Science in Architectuur Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Master of Science in Architectuur Vastgesteld door de directeur van de kies naam faculteit --> op: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 1-4-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Nieuwste Pabo op 6-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 5-7-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de faculteit International Business and Communication. Advies verwerkt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 12-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 22-6-2017

Nadere informatie

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 26-5-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 07-08 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-6-07 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-6-2016 Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 23-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op 13 juni 2017

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op 13 juni 2017 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 5-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 12 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 22-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 3-6-2016

Nadere informatie

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling

Onderwijs en examenregeling Onderwijs en examenregeling Oriëntaalse Talen en Communicatie 2013 2014 Examencommissie OTC Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Begripsbepalingen... 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 9 artikel 1.1 Wettelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vertaalacademie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-4-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 31-5-2017

Nadere informatie

Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 21-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 6-6-2017

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Mens en Techniek Biometrie

Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 18-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU)

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) Regels en Richtlijnen examencommissie BTO 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) KADER - WHW Volgens art. 7.13 WHW stelt een examencommissie regels vast

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie