Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de Deelraad: ja 1/79

2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 6 Deel 1. Regels over onderwijs en tentamens Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte Artikel 1.2 Openbaarheid en publicatie Hoofdstuk 2 De Examencommissie Artikel 2.1. Examencommissie, taken en bevoegdheden Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding Hoofdstuk 4 Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Varianten en afstudeerrichtingen Artikel 4.2. Start van de opleiding Artikel 4.3. Voertaal Artikel 4.4. Opbouw van de opleiding Artikel 4.5. Studielast en verdeling daarvan Artikel 4.6. Praktische oefeningen Artikel 4.7. Specifieke bepalingen over de deeltijdvariant Artikel 4.8. Specifieke bepalingen over de duale variant Artikel 4.9. Inrichting van het programma Artikel Propedeutische fase Artikel Studieadvies Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differentiatie en minoren Artikel 4.14 Externe opdracht in de major Artikel 4.15 Studieplan Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang Hoofdstuk 6 Inrichting tentamens en examens Artikel 6.1. Tentamens en deeltentamens Artikel 6.2. Herkansingen Artikel 6.3 Het afleggen van extra tentamens buiten het reguliere programma Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht Artikel 6.5 Examens Artikel 6.6 Beoordelingen Artikel 6.7 Vrijstellingen en bepalingen over EVC s Artikel 6.8 Organisatie van tentamens en examens Artikel 6.9 Inschrijving voor tentamens Artikel 6.10 Bewaring tentamen- en examenwerkstukken Artikel Eigen bijdragen /79

3 Hoofdstuk 7 getuigschriften en verklaring Artikel 7.1. Getuigschriften Artikel 7.2 Verklaring Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude...34 Artikel 8.1 Onregelmatigheden...34 Artikel 8.2 Fraude...34 Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht Artikel 9.1. Beroep Artikel 9.2 Klachtrecht Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens...36 Artikel 10.1 Bijzondere voorzieningen...36 Artikel 10.2 Overmacht en andere persoonlijke omstandigheden...36 Hoofdstuk 11 Ernstige overlast en iudicium abeundi...38 Artikel 11.1: Ernstige overlast...38 Artikel 11.2 Iudicium abeundi...38 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie Artikel 12.1 Hardheidsclausule Artikel 12.2 Onvoorziene omstandigheden Artikel 12.3 Vaststelling en wijziging Artikel 12.4 Overgangsmaatregelen Artikel 12.5 Evaluatie deel 2: Het programma en de tentaminering Hoofdstuk 1 Inhoud van programma en tentaminering Doel van de opleiding Beschrijving van het opleidingsprogramma Hoofdstuk 2 Tentamenregeling Hoofdstuk 3 Studieloopbaanbegeleiding Hoofdstuk 4 Jaarindeling Indeling van de leerjaren Jaarrooster /79

4 Leeswijzer De OER begint met een begrippenlijst waarin de belangrijkste zaken die betrekking hebben op de onderwijs- en tentamenprogramma s gedefinieerd worden. Vervolgens bestaat de OER uit twee delen: Deel 1 omvat regels die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het beleid van Zuyd Hogeschool en het beleid van de opleiding en faculteit. Het gaat hierbij om regels die betrekking hebben op hoe zittende studenten de opleidingsprogramma s en examens dienen te doorlopen en wat ze daarbij van de instelling mogen verwachten. Deze regels zijn in de volgende hoofdstukken ingedeeld: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Beschrijft om welke opleiding het gaat, voor wie de OER geldt, wanneer hij gepubliceerd moet zijn en wie daar verantwoordelijk voor is. Hoofdstuk 2 De Examencommissie. Beschrijft de taken en bevoegdheden van de Examencommissie en hoe en waarvoor studenten de commissie kunnen benaderen. Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding. Geeft aan welke regeling geldt voor toelating en waar die staat. De regeling zelf staat hier niet beschreven. Hoofdstuk 4 Inrichting van de opleiding. Beschrijft de regelingen en besluiten die zijn vastgesteld rond de inrichting van de opleiding. Het gaat om zaken waar de opleiding zich naar de student toe op kan beroepen en om zaken waar de studenten zich naar de opleiding toe op kan beroepen. Hierin wordt niet beschreven hoe het opleidingsprogramma er uit ziet. Dat staat in deel 2. Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang. Geeft garantie dat een student SLB kan krijgen. Hoe deze plaats vindt staat niet hier, maar in deel 2 van de OER. Verder is in dit hoofdstuk beschreven hoe vaak en hoe er over de studievoortgang naar de student wordt gerapporteerd, wie daar eindverantwoordelijk voor is en hoe de student bezwaar kan aantekenen als deze het niet eens is met de inhoud van de rapportage. Hoofdstuk 6 Inrichting tentamens en examens. Beschrijft de regelingen en besluiten die zijn vastgesteld rond de tentamens en examens van de opleiding. Het gaat om zaken waar de opleiding zich naar de student toe op kan beroepen en om zaken waar de studenten zich naar de opleiding toe op kan beroepen. Hierin wordt niet beschreven hoe het tentamenprogramma er uit ziet. Dat staat in deel 2. Hoofdstuk 7 getuigschriften en verklaring. Dit beschrijft de bewijsstukken die worden verstrekt als een student een tentamen of examen met goed gevolg heeft afgelegd, wie deze afgeeft en ondertekent. Ook beschrijft het de graad en wanneer er een cum laude vermelding wordt gegeven. Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude. Hier wordt vastgesteld wat onder onregelmatigheden en fraude wordt verstaan, welke procedure hierbij geldt en wat de consequenties hiervan zijn. Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht. Dit heeft betrekking op beroep over besluiten van de directeur of de examencommissie op grond van de OER. Beschreven wordt de procedure en bij wie beroep kan worden aangetekend. Het hoofdstuk beschrijft ook waarover en aan klachten kunnen worden gemeld en waar de klachtenregeling te vinden is. De klachtenregeling zelf staat hier niet beschreven. 4/79

5 Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens. Dit hoofdstuk beschrijft in welke gevallen studenten zich kunnen beroepen op bijzondere of extra voorzieningen voor het afleggen van tentamens en examens. Ook wordt de procedure beschreven hoe studenten alsnog tentamens kunnen afleggen die ze door genoemde bijzondere omstandigheden of overmacht gemist hebben. Hoofdstuk 11 Ernstige overlast en iudicium abeundi. Dit beschrijft wat de consequenties zijn als een student ernstige overlast veroorzaakt of wat er gebeurt als uit het gedrag van de student (niet uit de studieprestaties) blijkt dat hij of zij niet geschikt is voor het beroep waarvoor de opleiding bedoeld is. Hoofdstuk 12 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie. Hier wordt beschreven wanneer van de OER mag worden afgeweken en wie daar over beslist en wat er moet gebeuren in gevallen waarin de OER niet voorziet. Ook staat hier volgens welke procedure de OER is vastgesteld en hoe er met wijzigingen in de OER wordt omgegaan (De WHW bepaalt overigens dat wijzigingen niet zijn toegestaan gedurende de looptijd van de OER). De overgangsmaatregelen voor studenten die vertraging hebben opgelopen in een onderwijsprogramma dat niet meer actueel is (bijvoorbeeld door curriculumwijzigingen) staan hier ook. Tenslotte staat in dit hoofdstuk wie verantwoordelijk is voor de evaluatie en zonodige bijstelling. Deel 2 bevat het onderwijs-en tentamenprogramma. In hoofdstuk 1 van deel 2 wordt per variant en per afstudeerrichting en per blok alle informatie over de inrichting van het onderwijs en de tentamens verstrekt. Daarnaast bevat deel 2 informatie over het jaarrooster en de indeling in blokken, de tentamenregeling en studieloopbaanbegeleiding. 5/79

6 Begrippenlijst In deze regeling wordt verstaan onder: Afstudeerrichting Een door de faculteitsdirecteur vastgestelde leerroute bestaande uit een samenhangend geheel van postpropedeutische onderwijseenheden. De afstudeerrichting wordt vermeld op het getuigschrift. Assessment Een beoordelingsinstrument of een set beoordelingsinstrumenten voor de toetsing van competenties c.q. gestandaardiseerde procedures die het mogelijk maken competenties vast te stellen. Associate Degree programma Een opleiding binnen een bacheloropleiding met een omvang van tenminste 120 EC, als bedoeld in art 7.8a WHW Bacheloropleiding Initiële hbo-opleiding [ARTT. 7.3 en 7.3-a WHW]. De student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding een toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. Blokperiode Een blokperiode is één van de vier termijnen die een studiejaar omvat. Deze perioden hebben een vergelijkbare studielast. Voorafgaande aan een studiejaar worden de dagen waarop de onderscheiden blokperioden starten door het College van Bestuur vastgelegd. CMR De Centrale Medezeggenschapsraad [ART WHW]. College van Beroep voor de Examens Het College van Beroep voor de Examens (College van Beroep) [ARTT WHW]. College van Bestuur Het College van Bestuur [art WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met taken en bevoegdheden als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs- en beheersreglement Zuyd Hogeschool. Competentie Competentie is het vermogen om de aanwezige kennis, inzicht, vaardigheden en houding te benutten en verder te ontwikkelen om concrete beroepsactiviteiten op adequate wijze te verrichten. CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs waarin alle opleidingen zijn vermeld, die een getuigschrift hbo-onderwijs plus daarbij behorende graad opleveren, op voorwaarde, dat het afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd [ART WHW]. Deelraad De medezeggenschapsraad van een faculteit [ART WHW]. Deeltentamen Een tentamen waarvan het cijfer bijdraagt aan het cijfer voor het tentamen waar het onderdeel van uitmaakt. In de OER is vastgelegd wat de wegingsfactor van elk deeltentamen is. Deeltijdse opleiding De opleiding die zodanig is ingericht, dat de student naast het verrichten van onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de vorm van vrijstellingen EC s opleveren, dan wel als onderwijseenheden worden aangemerkt onder door de Examencommissie te stellen eisen. Diplomasupplement Een gestandaardiseerde bijlage met relevante gegevens over de studieloopbaan toegevoegd aan het getuigschrift/diploma en gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en CEPES, de onderwijsafdeling van de UNESCO is ontwikkeld. Duale opleiding Opleiding die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit 6/79

7 EC een onderwijs- en een werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus studiepunten opleveren [ART. 7.7 WHW]. European Credit, een eenheid die 28 uren studielast representeert. De EC is gelijk aan een studiepunt [ART 7.4 lid 1 WHW]. Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd verkrijgt de student het aantal EC dat volgens deel 2 van deze OER bij het desbetreffende studieonderdeel behoort. ECTS European Credit Transfer System maakt grensoverschrijdende mobiliteit van studenten mogelijk door studielast op vergelijkbare wijze (in European Credits) uit te drukken. Ervaringscertificaat Het certificaat waarin wordt vermeld welke competenties het individu heeft aangetoond, gemeten aan de hand van een specifieke landelijk erkende standaard, wat het niveau van die competenties is en waarmee die competenties zijn aangetoond. Examen Het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding [ARTT. 7.8 en 7.10 WHW]. Examencommissie De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. [ART WHW] Examinator Een door de Examencommissie aangewezen persoon, al dan niet werkzaam bij de hogeschool, die tentamens afneemt en de uitslag daarvan vaststelt [ART. 7.12c WHW]. Externe opdracht Een verzoek van een andere rechtspersoon dan Zuyd Hogeschool aan een of meer opleidingen van de hogeschool gericht op de uitvoering van een opdracht door een student of groep studenten. De faculteitsdirecteur beschikt over een bindende aanwijsbevoegdheid voor de uitvoering van deze opdracht, met inachtneming van de bevoegdheden van de Examencommissie. Extra kans Een kans op een extra tentamen die toegewezen kan worden aan een student buiten de regulier geplande tentamens/hertentamens. Extraneus Degene die als extraneus aan de hogeschool is ingeschreven [art WHW] en op grond daarvan alleen examens aflegt [ART WHW]. Faculteitsdirecteur De leiding van de faculteit als bedoeld in art b lid 2 WHW. De faculteitsdirecteur is conform artikel 23 lid 5 van het Bestuursregelement onder andere belast met het opstellen van onderwijsprogramma s en van het opleidingsspecifiek deel van de OER. Fraude Onder fraude wordt verstaan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan door een student, gericht op geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken van het vormen van een juist oordeel door de examinator over de verwerving van competenties van hem of een andere student. Geschillenadviescommissie De commissie die advies uitbrengt inzake betaling collegegeld, inschrijvingen en beëindiging daarvan, het verlenen van graden etc. [art A WHW] Getuigschrift Het door een Examencommissie afgegeven bewijsstuk, dat het propedeutisch examen of het afsluitend examen van een in het CROHO opgenomen opleiding met goed gevolg is afgelegd [art WHW]. Hogeschool Zuyd Hogeschool zoals in stand gehouden door Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerlen Jaar van inschrijving Het tijdvak vanaf dag van inschrijving voor een opleiding tot aan het einde van de twaalfmaandse periode waarin de student onafgebroken staat ingeschreven. 7/79

8 Kernwerkstuk Een kernwerkstuk is een onderwijseenheid die beoordeeld is door een of meer examinatoren en op grond waarvan de relevante competentieverwerving van een opleiding aangetoond kan worden. Het kan hier om scripties, stageverslagen, kunstwerken, voorstellingen etc. gaan. Keuze-onderwijs De verzameling onderwijseenheden van een opleiding, waaronder ook begrepen projecten, die voor de student de mogelijkheden biedt om eigen competentie-accenten te kiezen in zijn opleiding. Learning agreement Overeenkomst tussen student en Examencommissie waarin afspraken over diens buitenlandse leeractiviteiten worden vastgelegd door de betrokken onderwijsinstellingen én conform de richtlijnen van het ECTS-systeem. Leerroute De onderwijseenheden waarin de student volgtijdelijk of gelijktijdig tentamens wenst af te leggen om de competenties behorend bij een opleiding te verwerven. Als de student een van deze OER afwijkende leerroute wil volgen, is toestemming van de Examencommissie noodzakelijk. Leerwerkovereenkomst Overeenkomst tussen student, faculteitsdirecteur van de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven en de organisatie waar de student zijn praktijkdeel van de opleiding doorloopt. De leerwerkovereenkomst bevat concrete bepalingen over de externe leeractiviteiten binnen de leerroute van de student en heeft een vooraf overeengekomen duur. Major De kern van onderwijseenheden van een opleiding, waarin alle studenten tentamens moeten afleggen om de competenties te bezitten die nodig zijn voor het behalen van een getuigschrift. Masteropleiding Initiële hbo-opleiding [art. 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de student verleent. MBO-opleiding Een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding of van een door de minister aangewezen vakopleiding [art WEB]. Minor Keuzeonderdeel van 15 EC. Zie ook Zuyd-minor. Nominale studielast De studielast exclusief het tijdsbeslag dat verbonden is aan hertentamens en de voorbereiding daarop. Onderwijseenheid Een samenhangend geheel van te verwerven competenties en uitgedrukt in hele studiepunten. Onregelmatigheid Elk handelen of nalaten daarvan door een student, waardoor de goede gang van zaken in de onderwijsverzorging wordt verstoord; c.q. waardoor het vormen van een juist oordeel van de examinator over de verwerving van competenties van een student wordt verhinderd of beperkt. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op verwezenlijking van welomschreven doelstellingen ter zake van kennis, inzicht, vaardigheden en houding, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken [art. 7.3 WHW]. Opleidingen zijn voltijds, deeltijds of duaal ingericht en leiden op tot bachelor niveau. Opleidingscommissie De commissie die als taak heeft advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de faculteitsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. [ART.9.18 WHW] 8/79

9 9/79 Plagiaat Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Postpropedeutische fase De fase van de opleiding die volgt op de propedeutische fase en die wordt afgesloten met een afsluitend examen. Praktische oefening Een praktische oefening bestaat uit een of meer samenhangende onderwijseenheden, waarbij de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling komt. Profileringsruimte De tot maximaal 120 EC's beperkte ruimte van de leerroute van een student die naar eigen inzicht kan worden ingevuld met een of meer Zuyd-minoren, een of meer andere minoren of keuze-onderwijs, waaronder ook projecten, van de eigen opleiding. Een opleiding bestaat uit een major plus profileringsruimte. Propedeutische fase De fase die wordt afgesloten met het propedeutisch examen [ART. 7.8 WHW]. Student Degene die als student is ingeschreven aan de hogeschool [ARTT WHW]. Studentendecaan De medewerker die aan studenten raad geeft en hen voorlicht in studie- en studentaangelegenheden. Ook begeleidt en bemiddelt de studentendecaan bij persoonlijke problemen van materiële en immateriële aard. Studieadvies Het advies over het al dan niet voortzetten van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de student wordt gegeven. Aan dit advies kan een afwijzing zijn verbonden. [zie: Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool). Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar [art. 1.1 WHW]. Studielast Het genormeerde tijdsbeslag van elke opleiding en van elke onderwijseenheid uitgedrukt in hele EC s [art. 7.4 WHW] en zoals vastgelegd in de OER. Studieloopbaan-begeleider/mentor De medewerker die de studievoortgang van de student bewaakt en de student hierin ondersteunt en begeleidt. Studieplan Een route van onderwijseenheden, die een student overeenkomt met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider teneinde het afsluitend examen af te leggen. Deze route kan wat volgorde betreft afwijken van het reguliere programma. Tentamen Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden en dat omvat een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Versnelde variant Een traject van 180 EC s, binnen het bachelorprogramma, gericht op studenten met een VWO diploma [Art. 7.9a WhW]. Voorziening Maatregel getroffen door een daartoe bevoegde medewerker of bevoegd orgaan van de hogeschool om de student in een dienst/service te voorzien met het doel de studievoortgang te ondersteunen of te begeleiden.

10 10/79 Vrijstelling Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot het afleggen van een tentamen om te voldoen aan inschrijvings- of toelatingsvoorwaarden en/of verkrijgen van studiepunten inzake het afleggen van het propedeutisch of afsluitend examen. Werkdag Een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of een door de overheid erkende nationale feestdag en niet vallend binnen de door het College van Bestuur jaarlijks vast te stellen roostervrije perioden. WHW De Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. WSF 2000 De Wet op de studiefinanciering 2000 [STAATSBLAD 2000 nr. 571], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen). WBP De Wet Bescherming Persoonsgegevens [STAATSBLAD 2000: 302] inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Zuyd Minor Minor van 15 EC s die als zodanig is benoemd en toegankelijk is voor de studenten van minimaal twee opleidingen.

11 11/79 Deel 1. Regels over onderwijs en tentamens

12 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte Lid 1 Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de opleiding Facility Management met Croho-opleidingscode voor voltijdonderwijs. Deze regeling geldt voor alle aan deze opleiding ingeschreven studenten en extranei, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. Lid 2 De student kan geen rechten ontlenen aan Onderwijs- en Examenregelingen (OER) die in de voorafgaande studiejaren geldend waren, tenzij deze rechten deel uitmaken van een overgangsregeling als bedoeld in artikel Artikel 1.2 Openbaarheid en publicatie De faculteitsdirecteur draagt zorg voor publicatie van de geldende OER, vóór 1 september van het studiejaar waarop deze betrekking heeft, zodat de student zich een goed oordeel kan vormen over inhoud en inrichting van het onderwijs en van de examens. 12/79

13 Hoofdstuk 2 De Examencommissie Artikel 2.1. Examencommissie, taken en bevoegdheden Lid 1 Elke opleiding heeft zelf een eigen Examencommissie of heeft gezamenlijk met een groep andere opleidingen binnen één faculteit een Examencommissie. Lid 2 De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ter zake kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Lid 3 Studenten kunnen zich tot de Examencommissie wenden voor : a) een verzoek tot vrijstelling van een of meer tentamens; b) een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van desbetreffende tentamens, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen; c) een verzoek tot ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een tentamen; d) een verzoek tot toelating tot varianten/leerroutes waarvoor toestemming van de Examencommissie nodig is; e) een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen of deeltentamen; f) een verzoek tot het volgen van een minor die niet in de lijst van de voor studenten van hun opleiding toegankelijke minoren is opgenomen; g) een verzoek om extra tentamens af te leggen; h) een verzoek om voorzieningen en aanpassingen vanwege een functiebeperking of chronische ziekte; i) een verzoek om studiefaciliteiten vanwege het beoefenen van topsport ; j) een verzoek om af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling indien de toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; k) een bezwaar tegen een beoordeling door een examinator. Lid 4 De Examencommissie is bereikbaar via 13/79

14 Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van de bepalingen in de Regeling Inschrijving en Collegegeld Zuyd Hogeschool. Deze zijn in te zien via Zuydnet. 14/79

15 Hoofdstuk 4 Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Varianten en afstudeerrichtingen Lid 1 De opleiding Facility Management kent de variant voltijdonderwijs Lid 2 Binnen de opleiding bestaat geen associate degreeprogramma Lid 3 De opleiding kent de volgende afstudeerrichting(en): 1. General Facility Management 2. Event & Leisure Management 3. Consumer Service Management 4. Real Estate Management 5. Sport Facility Management Lid 4 De opleiding kent geen versnelde variant van 180 EC voor vwo-ers en kent geen verkorte varianten. Artikel 4.2. Start van de opleiding De opleiding start op 1 september Daarnaast start de opleiding ook op 15 februari Artikel 4.3. Voertaal Lid 1 De voertaal van de opleiding is Nederlands. Lid 2 Wanneer een onderwijseenheid wordt aangeboden in een andere taal dan de in lid 1 genoemde voertaal, is dat aangegeven bij de desbetreffende eenheid in hoofdstuk 1 van deel 2. Artikel 4.4. Opbouw van de opleiding Lid 1 De opleiding kent een uit onderwijseenheden opgebouwde propedeutische fase en een postpropedeutische fase. Aan de propedeutische fase van elke opleiding is een propedeutisch examen verbonden; aan de opleiding is een afsluitend examen verbonden. Lid 2 Een onderwijseenheid is een samenhangend geheel van te verwerven competenties. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden. 15/79

16 Lid 3 Elke opleiding omvat een major van ten minste 120 EC. De omvang van de major wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. Lid 4 Elke opleiding heeft een profileringsruimte van ten minste 15 en ten hoogste 120 EC. De omvang van de profileringsruimte wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. Lid 5 De profileringsruimte is ingericht voor het kunnen volgen van minoren en keuzemodules. Artikel 4.5. Studielast en verdeling daarvan Lid 1 De studielast van de opleiding in haar geheel is 240 EC. Lid 2 Er is geen associate degreeprogramma. Lid 3 Aan een voor een opleiding ingeschreven student wordt per studiejaar ten minste een nominale studielast van 60 EC s aangeboden. Dit aanbod is ingepland in ten minste 40 cursusweken. Lid 4 Elk studiejaar is verdeeld in vier blokperioden. De blokperioden hebben een vergelijkbare studielast. Het College van Bestuur stelt voorafgaand aan het studiejaar de startdag van de blokperioden vast en draagt zorg voor publicatie. De indeling van het studiejaar in blokken en de momenten waarop toetsing plaatsvindt, zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van deel 2. Lid 5 Per blokperiode worden niet meer dan vijf onderwijseenheden en daarmee verbonden tentamens aangeboden; praktische oefeningen maken daarvan deel uit. Lid 6 De faculteitsdirecteur draagt zorg voor het aanbod van voldoende ingeroosterde contacturen om binnen het vastgestelde onderwijsconcept goede onderwijskwaliteit te realiseren en aannemelijk te maken dat de student betrokkenheid van de opleiding jegens zijn persoon en studie ervaart. Jaarlijks evalueert de faculteitsdirecteur met de Opleidingscommissie en de Examencommissie in elk geval het aantal gerealiseerde contacturen. Lid 7 In de propedeuse zijn tenminste 504 contacturen geprogrammeerd. 16/79

17 Lid 8 Studenten die een opleiding volgen voor een beroep, waaraan eisen in de wet zijn gesteld ten aanzien van verworven competenties voor de beroepsuitoefening, worden in de opleiding in de gelegenheid gesteld om aan die vereisten te voldoen. Artikel 4.6. Praktische oefeningen Lid 1 De faculteitsdirecteur kan aan een of meer samenhangende onderwijseenheden de status praktische oefening geven. Alle praktische oefeningen worden in deel 2 hoofdstuk 1 als zodanig vermeld. Lid 2 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. Lid 3 Als voor deelname aan een praktische oefening de voorwaarde geldt dat een specifiek tentamen of deeltentamen met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat beschreven in deel 2. Als voor deelname aan een tentamen de voorwaarde geldt dat een praktische oefening met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat ook beschreven in deel 2. Artikel 4.7. Specifieke bepalingen over de deeltijdvariant De opleiding kent geen deeltijd variant. Artikel 4.8. Specifieke bepalingen over de duale variant Lid1 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. Lid 2 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. Lid 3 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. Artikel 4.9. Inrichting van het programma Lid 1 De inrichting van de opleiding is neergelegd in deel 2, hoofdstuk 1. Daarin zijn voor alle varianten, inclusief eventueel versnelde trajecten, van de opleiding per onderwijseenheid (waaronder ook de praktische oefeningen) de volgende gegevens per studiejaar vermeld: 1. naam van de onderwijseenheid; 2. de competenties die met de onderwijseenheid worden verworven; 3. de periode(n) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 4. waar dit van toepassing is, de toegangseis voor de onderwijseenheid; 5. de werkvorm(en) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 17/79

18 6. het aantal EC dat de onderwijseenheid omvat; 7. het aantal contacturen dat bij de onderwijseenheid behoort; 8. het minimale aantal contacturen studieloopbaanbegeleiding waarop elke student recht heeft; 9. of er sprake is van aanwezigheidsplicht van (onderdelen) van onderwijseenheden; 10. de tentamenvorm. In het geval deeltentamens worden afgenomen wordt het aantal, de vorm en de wegingsfactor van de deeltentamens vermeld; 11. de week waarin het tentamen wordt aangeboden; 12. de mogelijkheden voor herkansing van tentamens en voor zover van toepassing- van deeltentamens Lid 2 Bij praktische oefeningen wordt bovendien in deel 2, hoofdstuk 1 vermeld: - de wijze van verdeling of toewijzing van plaatsen; - de wijze van begeleiding; - wat van de student ter voorbereiding wordt verwacht; - welke beoordelingsnormen van toepassing zijn; - hoe en wanneer beoordeling geschiedt; - de mogelijkheid van hertentaminering, evenals van onderbreking en afbreking; - welke eventuele kosten voor rekening van de student zijn. Lid 3 Niet van toepassing. Artikel Propedeutische fase Lid 1 De studielast van de propedeutische fase van een opleiding bedraagt 60 EC's. Lid 2 Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden. Lid 3 De propedeutische fase maakt onderdeel uit van de major van de opleiding. Artikel Studieadvies Lid 1 De propedeutische fase van de opleiding is zo ingericht, dat de student inzicht kan verwerven in de inhoud en doelen van de opleiding. Lid 2 De verstrekking van het studieadvies in de propedeutische fase is uitputtend geregeld in de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool en in te zien via Zuydnet. 18/79

19 Lid 3 Voor die studenten die het propedeutisch examen nog niet met goed gevolg hebben afgelegd, geldt op basis van de Regeling Studieadvies dat de faculteitsdirecteur een bindend afwijzend studieadvies verstrekt indien de studieresultaten met betrekking tot de onderwijseenheden van de propedeutische fase onvoldoende zijn. Als onvoldoende studieresultaat geldt, dat de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 50 EC s heeft behaald. Het advies wordt niet eerder dan aan het einde van het eerste jaar van inschrijving verstrekt. Lid 4 Niet van toepassing Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen Lid 1 Als een student niet voldoet aan de volgende voorwaarden met betrekking tot de behaalde tentamenresultaten, besluit de faculteitsdirecteur dat de student geen toegang heeft tot de afstudeerrichting van leerjaar 3. minimaal 45 credits behaald in leerjaar twee het LINT programma (internationaal programma, theorie- en keuze module met uitzondering van Engels) behaald Lid 2 In haar beslissing houdt de faculteitsdirecteur mede rekening met persoonlijke en bijzondere omstandigheden. Voordat de faculteitsdirecteur een besluit neemt, stelt zij de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Ook vraagt zij advies aan de decaan. Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differentiatie en minoren Lid 1 De postpropedeutische fase bestaat uit een majorgedeelte en een profileringsruimte. In de profileringsruimte kunnen (Zuyd)minoren en keuzemodules worden gevolgd. Lid 2 Minoren en keuzemodules bestaan uit een studielast van 15 EC s. Zij worden gepubliceerd in de profileringsetalage. De profileringsetalage is te vinden op Zuydnet. 19/79

20 Lid 3 Per minor en per keuzemodule is in de Profileringsetalage vastgelegd: op welke doelgroep(en) de minor/keuzemodule gericht is; welke instapvoorwaarden gehanteerd worden; wat de te behalen eindtermen zijn; welke onderwijsvormen gehanteerd worden; de wijze van tentaminering en herkansing; het aantal beschikbare plaatsen; de wijze van selectie bij overintekening (selectie op toelatingseisen, loting of samenstelling op doelgroepen met loting per doelgroep); de evaluatiegegevens. Lid 4 Studenten kunnen zonder voorafgaande toestemming Zuyd-minoren volgen, waarvan in de profileringsetalage is vastgelegd dat zij toegankelijk zijn voor hen. Lid 5 Wanneer een student een minor binnen of buiten de hogeschool wil volgen, waarvoor niet is vastgelegd dat die toegankelijk is voor studenten uit de opleiding waarvoor hij is ingeschreven, dient hij vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie. Lid 6 Via inschrijving in OSIRIS legt een student zijn keuze voor het volgen van een minor of keuzemodule vast. De student krijgt per een bevestiging van zijn inschrijving. Lid 7 In geval een student niet geplaatst kan worden in een minor of keuzemodule, omdat het maximaal aantal plaatsen overschreden is, dan wel het minimum aantal plaatsen niet gehaald is, wordt de student in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven voor een andere minor of keuzemodule. Artikel 4.14 Externe opdracht in de major Lid 1 De faculteitsdirecteur kan besluiten één of meer studenten uit te nodigen om een externe opdracht uit te voeren als alternatief voor één of meer onderwijseenheden van de major. Lid 2 De Examencommissie van de opleiding, waarvoor betrokken studenten staan ingeschreven beslist of de externe opdracht één of meer programma-onderdelen kan vervangen. Daarbij betrekt zij in elk geval inhoud, niveau, omvang en organisatie van de externe opdracht als adequate vervanging van het beoogde programma-onderdeel. 20/79

21 Artikel 4.15 Studieplan Lid 1 In overleg met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider kan een student een studieplan opstellen voor de profileringsruimte, waarin hij de door hem gemaakte keuzes in zijn leerroute beschrijft. Lid 2 Met voorafgaande instemming van de Examencommissie kan een student bij een andere onderwijsinstelling tentamen(s) afleggen. In geval het tentamen bij een onderwijsinstelling in het buitenland wordt afgelegd, dient daartoe door de betrokken onderwijsinstellingen een learning agreement te zijn ondertekend. 21/79

22 Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding Lid 1 Een student krijgt door de opleiding een medewerker c.q. een team van medewerkers toegewezen, belast met studieloopbaanbegeleiding of hiertoe behorende activiteiten. Lid 2 In hoofdstuk 3 van deel 2 is per studiejaar vermeld hoe de studieloopbaanbegeleiding is ingericht. Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang Lid 1 Een student kan ten minste tweemaal per jaar van inschrijving, gespreid over het jaar van inschrijving een bewijsstuk van zijn studievoortgang, inclusief een overzicht van de tentamenresultaten, inzien. Dit kan bij Facility Management dagelijks via Osiris. Lid 2 De rapportage van de studievoortgang in het eerste en tweede jaar van inschrijving, conform de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool, is als volgt geregeld. De student kan deze via Osiris raadplegen. Lid 3 De faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat de studievoortgangsrapportage een correcte weergave is van de door de student behaalde resultaten. Lid 4 Als de student meent dat de studievoortgangsrapportage onjuist of onvolledig is, dient hij binnen 20 werkdagen schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de Examencommissie. 22/79

23 Hoofdstuk 6 Inrichting tentamens en examens Artikel 6.1. Tentamens en deeltentamens Lid 1 Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Lid 2 Een tentamen kan bestaan uit meerdere deeltentamens. In deel 2 hoofdstuk 1 is vermeld hoe de deeltentamens zich verhouden tot het tentamen waarvan zij deel uitmaken. Daarbij wordt in elk geval de wegingsfactor vermeld. Lid 3 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. De inrichting en organisatie van praktische oefeningen en de beoordeling daarvan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van een opleiding. Lid 4 Een tentamen diverse samenhangende deeltentamens daaronder begrepen - kan een assessment zijn; de voorwaarden gesteld aan het assessment en het afleggen daarvan zijn vermeld in deel 2 hoofdstuk 1. Artikel 6.2. Herkansingen Lid 1 Een student krijgt per jaar van inschrijving minimaal één herkansing per tentamen of deeltentamen aangeboden. Lid 2 Bij stages en langdurige externe opdrachten kan de Examencommissie een uitzondering op de regel uit lid 1 maken, wanneer het niet mogelijk is om in hetzelfde jaar van inschrijving de stage of opdracht over te doen. Lid 3 Het afleggen van een hertentamen is slechts mogelijk, indien het tentamen of deeltentamen van de desbetreffende onderwijseenheid niet met goed gevolg is afgelegd. Via een verzoek aan de examencommissie kan van deze regel worden afgeweken indien cum laude afstuderen tot de mogelijkheden behoort. Artikel 6.3 Het afleggen van extra tentamens buiten het reguliere programma Lid 1 Een student kan met toestemming van de Examencommissie, buiten zijn studieprogramma van 240 EC s extra tentamens afleggen, en daarvan op zijn resultatenoverzicht en het diplomasupplement aantekening krijgen. Aantekening is alleen mogelijk indien de tentamens zijn afgelegd en beoordeeld voordat het getuigschrift is uitgereikt. 23/79

24 Lid 2 De student dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie van zijn opleiding. De student vermeldt daarbij de inhoud, de omvang en het tijdstip van de onderwijseenheid waarin hij tentamen wenst af te leggen en geeft aan welk doel hij met het extra onderwijs en de tentamens nastreeft. Lid3 De Examencommissie toetst het verzoek aan de volgende criteria: - de opleiding behoeft geen onredelijke extra inspanningen te leveren om de student te faciliteren; - de inhoud van het te volgen onderwijs levert een bijdrage aan de versterking van de beroepsuitoefening; - de student kan uitsluitend tentamens afleggen die onder de verantwoordelijkheid van Zuyd Hogeschool worden aangeboden. Lid 4 De Examencommissie neemt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek een gemotiveerd besluit en deelt dit mee aan de faculteitsdirecteur en de student. Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht Lid 1 Aanwezigheidsplicht bij de onderwijsverzorging wordt in de volgende gevallen geëist, - de examinator kan alleen door observatie van de handelende student tot een beoordeling komen; - de student is in zijn handelen afhankelijk van de persoonlijke aanwezigheid van medestudenten en vice versa. Aanwezigheidsplicht is vastgelegd in deel 2 hoofdstuk 1. Lid 2 n.v.t.. Artikel 6.5 Examens Lid 1 Het propedeutische examen is afgelegd indien alle tentamens van de tot de propedeutische fase behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. 24/79

25 Lid 2 Het afsluitend examen is afgelegd, indien alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. Lid 3 In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de Examencommissie voordat zij de uitslag van een examen vaststelt, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student. Artikel 6.6 Beoordelingen Lid 1 Beoordelingen van tentamens worden door de examinatoren uitsluitend verstrekt op basis van de Nederlandse tienpuntsschaal óf op basis van daarmee in relatie staande kwalitatieve beoordelingsschaal. Voor de vergelijking van beoordelingen hanteren examinatoren de onderstaande conversietabel: Dutch grade Description/ beschrijving ECTS grade ECTSdefinition U.S.- equiva lent OSIRISgrade 10 (>=9,5) 9 (8,5=<x<9,5) 8 (7,5=<x<8,5) 7 (6,5=<x<7,5) 6 (5,5<x<6,5) 6 (x=5.5) 5 (4,5=<x<5,5) 4 (3,5=<x<4,5) 3 (2,5=<x<3,5) 2 (1,5=<x<2,5) 1 (0,5=<x<1,5) excellent/ uitstekend very good/ zeer goed good/ goed Satisfactory/ ruim voldoende sufficient/ voldoende pass/ voldoende almost sufficient/ bijna voldoende fail/ onvoldoende poor/ zeer onvoldoende very poor/ slecht very poor/ zeer slecht A+ excellent - A+ outstanding performance A with only minor errors A+ B C D E FX F F F F very good - above the average standard A but with some errors good - generally sound work with a number of B notable errors satisfactory - fair but with C significant shortcomings sufficient performance meets the minimum criteria D fail - some more work required before credit can F be awarded fail - considerable further work is required F F F F EX (excellent) ZG (zeer goed) GO (goed) RV (ruim voldoende) VO/VLD (voldoende/ voldaan) OV/NVD (onvoldoende/ niet voldaan) 25/79

26 Lid 2 Een tentamen is met goed gevolg afgelegd als de beoordeling 5,5 of hoger is; in kwalitatieve begrippen is dit sufficient/pass of voldoende en beter. De kwalificatie voldaan staat voor een voldoende resultaat. Lid 3 Na het afleggen van één of meer hertentamens van een onderwijseenheid stelt de examinator het hoogst behaalde resultaat vast als resultaat voor deze onderwijseenheid. Lid 4 De Examencommissie kent onverwijld aan de student behaalde EC s toe wanneer een tentamen of hertentamen na vaststelling van de beoordeling van de examinator(en) met goed gevolg is afgelegd. Lid 5 Alle tentamens van onderwijseenheden dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond. Compensatie op het niveau van tentamens is niet mogelijk; op het niveau van deeltentamens is compensatie wel mogelijk (zie deel 2 hoofstuk 2) Lid 6 Iedere student heeft het recht om de beoordeling van zijn tentamens in te zien en kennis te nemen van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Dit inzagerecht vervalt na 20 werkdagen na publicatie van het behaalde resultaat voor een tentamen. Lid 7 De geldigheid van voor tentamens behaalde resultaten of verleende vrijstellingen is in beginsel onbeperkt op voorwaarde dat de student onafgebroken is ingeschreven voor desbetreffende opleiding. Indien voor één of meer tentamens de geldigheidsduur beperkt is, wordt dat in hoofdstuk 1 van deel 2 bij het desbetreffende tentamen vermeld. Daarbij wordt tevens vermeld wat de geldigheidsduur van het tentamen is. Lid 8 De Examencommissie is gerechtigd de geldigheidsduur van de tentamenresultaten of vrijstellingen te beperken, dan wel te verlengen. Zij kan na herinschrijving een aanvullend of vervangend tentamen opleggen. Lid 9 Niet van toepassing. Artikel 6.7 Vrijstellingen en bepalingen over EVC s Lid 1 De Examencommissie kan vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer tentamens wanneer de student reeds aan de vereisten van desbetreffende tentamen of examen heeft voldaan. Lid 2 Vrijstelling kan worden verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens, of van elders buiten het hoger onderwijs opgedane competenties. 26/79

27 Lid 3 De Examencommissie betracht terughoudendheid bij het verstrekken van vrijstellingen. Zij hanteert de volgende uitgangspunten: bij een besluit worden altijd de oordelen van meerdere inhoudsdeskundige examinatoren betrokken; de verworven competenties zijn ten minste gelijkwaardig aan het niveau en de inhoud van de competenties van de onderwijseenheid waarvan wordt overwogen het tentamen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen; het oordeel van examinatoren wordt geveld op basis van geldige documenten waaronder begrepen het ervaringscertificaat. De geldigheid wordt bepaald op basis van de inhoudelijke actualiteit van verworven competenties; voor een afstudeerwerkstuk/-onderzoek kan geen vrijstelling worden verleend. Als afstudeerwerkstuk/-onderzoek geldt de afstudeerstage. De Examencommissie houdt een verslag bij over de verstrekte vrijstellingen. Lid 4 De Examencommissie verstrekt de verzoeker een schriftelijk bewijs van de vrijstelling, dat ten minste de datum verlening, desbetreffende tentamen(s) en de geldigheidsduur vermeldt. Lid 5 De student die in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling van één of meer tentamens, dient daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie en overlegt daarbij de bewijsstukken die aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor desbetreffende onderwijseenheid. Lid 6 Vrijstellingen kunnen op basis van een ervaringscertificaat verleend worden indien: - de in het ervaringscertificaat beschreven verworven competenties qua niveau en inhoud ten minste gelijkwaardig zijn aan de competenties van de onderwijseenheden waarvan wordt overwogen het tentamen vrij te stellen; - het ervaringscertificaat per competentie het niveau en de inhoud bewijst; - het ervaringscertificaat afkomstig is van een erkend aanbieder van competentiemetingen; - het ervaringscertificaat niet ouder is dan vijf jaar. Artikel 6.8 Organisatie van tentamens en examens Lid 1 Examinatoren en andere bij een tentamen betrokkenen bewaren volstrekte geheimhouding ten aanzien van de opgaven en opdrachten van een schriftelijk tentamen, totdat deze zijn uitgereikt aan de studenten. Lid 2 Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd onder toezicht van ten minste één examinator of een daartoe aangestelde surveillant, die namens hem het toezicht uitoefent. Alle overige tentamens worden onder toezicht van ten minste één examinator afgelegd. 27/79

28 Lid 3 Iedere student dient zich bij het afleggen van een tentamen te kunnen identificeren middels één van de volgende identiteitsbewijzen: collegekaart van Zuyd, een origineel en geldig rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Is dit niet mogelijk, dan wordt hij direct uitgesloten van deelname en doet de examinator of surveillant daarvan melding aan de voorzitter van de Examencommissie. Lid 4 Een student dient bij het afleggen van een tentamen alle aanwijzingen op te volgen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan hij van (verdere) deelname worden uitgesloten. Lid 5 In deel 2 hoofdstuk 2 is de tentamenregeling opgenomen die voor de opleiding geldt. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan een student van (verdere) deelname worden uitgesloten. Lid 6 Een student heeft recht op een tijdige bekendmaking van de vastgestelde beoordelingen van door hem afgelegde tentamens. Onder tijdig wordt hier verstaan: maximaal binnen 15 werkdagen na het afleggen van het tentamen, tenzij er aannemelijke redenen zijn om deze termijn te overschrijden en de student daarvan zo spoedig mogelijk in kennis is gesteld. Lid 7 Tussen het moment van tentamen én hertentamen van eenzelfde onderwijseenheid ligt ten minste een termijn van 5 werkdagen. Voorafgaand aan het hertentamen moet de student de gelegenheid van inzage zijn geboden van een eerder afgelegd tentamen of hertentamen. Artikel 6.9 Inschrijving voor tentamens Lid 1 Voor het afleggen van tentamens en hertentamens van de onderwijseenheden van de major schrijft de student zich in conform de door de Examencommissie vastgelegde inschrijvingsprocedure die is opgenomen in deel 2 hoofdstuk 2. Lid 2 De student dient zich in te schrijven voor het afleggen van een hertentamen van een minor en wordt daartoe uitgenodigd door de Examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt. In geval slechts een beperkt aantal studenten een tentamen kan afleggen, is ten minste bepaald, dat de volgorde van inschrijving geldt voor toewijzing tot het afleggen van het tentamen. Lid 3 In geen geval mag er een financiële vergoeding aan studenten gevraagd worden voor het inschrijven voor dan wel deelname aan tentamens en hertentamens. 28/79

29 Artikel 6.10 Bewaring tentamen- en examenwerkstukken Lid 1 a. De bewaartermijn van schriftelijk tentamenwerk en/of andere bewijsstukken bedraagt minimaal 60 werkdagen na vaststelling van de beoordeling door de Examencommissie. b. De opleiding is verantwoordelijk voor het bewaren van de kernwerkstukken. De bewaarwijze is afhankelijk van de aard van het kernwerkstuk. c. Met het oog op het accreditatieproces worden de kernwerkstukken gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaard. d. Na afloop van de bewaartermijn wordt het werk vernietigd of op diens verzoek geretourneerd aan de student. Het bewijs dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd wordt 10 jaar bewaard. Lid 2 Bewijsstukken voor het verstrekken van een getuigschrift bewaart de faculteitsdirecteur gedurende een periode van ten minste 50 jaar en deze omvatten ten minste: de persoonsgegevens van de student; opleiding en datum van het propedeutisch examen dat met goed gevolg is afgelegd; opleiding en datum van het afsluitend examen dat met goed gevolg is afgelegd. Lid 3 Bewijsstukken voor het verstrekken van een verklaring zoals bedoeld in artikel 7.2. bewaart de faculteitsdirecteur gedurende een periode van ten minste 10 jaar. Het betreft de persoonsgegevens van de student; de opleiding en periode van inschrijving van de student; een overzicht van de met goed gevolg afgelegde tentamens. Artikel Eigen bijdragen Lid 1 De inschrijving als student is niet afhankelijk van een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld. Lid 2 De aanschaf van bepaalde onderwijsbenodigdheden wordt noodzakelijk geacht voor het studieprogramma. De kosten hiervan bedragen naar verwachting Voor jaar 1 800,- exclusief laptop of tablet. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: studieboeken; software; readers. Jaar 2 circa 900,-. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: studieboeken software; readers deelname aan de internationale week. 29/79

30 Jaar 3 circa 300,-. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: studieboeken software; readers. Jaar 4 circa 300,-. Het betreft de volgende leer(hulp)middelen: studieboeken software; readers. Lid 3 Aan onderwijsvoorzieningen zoals excursies en werkbezoeken die deel uitmaken van het onderwijsprogramma kunnen kosten verbonden zijn. Een overzicht van deze activiteiten en bijbehorende kosten is te vinden op de Blackboardcursus van het desbetreffende onderwijsblok of onderwijseenheid. Lid 4 Als de student de kosten, bedoeld in lid 2, niet kan of wil maken, wordt de student een gelijkwaardig alternatief aangeboden. Lid 5 Als de student op grond van aantoonbare persoonlijke en bijzondere omstandigheden de kosten van onderwijsbenodigdheden of onderwijsvoorzieningen niet kan dragen, kan hij de faculteitsdirecteur schriftelijk verzoeken om een financiële voorziening of ontheffing van de betalingsverplichting. Lid 6 Voordat de faculteitsdirecteur een besluit neemt op een verzoek als bedoeld in lid 4 wint zij advies in bij de studentendecaan. Lid 7 De faculteitsdirecteur neemt haar besluit binnen 20 werkdagen en deelt dit schriftelijk mee aan de student. 30/79

31 Hoofdstuk 7 getuigschriften en verklaring Artikel 7.1. Getuigschriften Lid 1 Ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, reikt de examinator een daarop betrekking hebbend bewijsstuk uit of wordt het resultaat met de bijbehorende beoordeling in Osiris opgenomen. Lid 2 Ten bewijze dat een propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, verstrekt de Examencommissie een bewijsstuk, waarop in elk geval is vermeld: de naam van de opleiding (zoals vermeld in CROHO), de examenonderdelen en de datum laatste accreditatie of toets nieuwe opleiding. Ondertekening geschiedt ten minste door de faculteitsdirecteur en de voorzitter van de Examencommissie. Lid 3 Ten bewijze dat een afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd, verstrekt de Examencommissie een getuigschrift, waarop in elk geval is vermeld: de naam van de opleiding (zoals vermeld in CROHO), de examenonderdelen en in voorkomende gevallen welke wettelijke bevoegdheid daaraan is verbonden, de graad en de datum laatste accreditatie of toets nieuwe opleiding. Ondertekening geschiedt ten minste door de faculteitsdirecteur en de voorzitter van de Examencommissie. Lid 4 De faculteitsdirecteur verleent namens het College van Bestuur de graad bachelor aan de student, die met goed gevolg het afsluitend examen van een opleiding heeft afgelegd; aan de graad wordt een vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld, waarop de graad betrekking heeft. Lid 5 De Examencommissie geeft niet eerder een getuigschrift af, dan nadat de faculteitsdirecteur heeft verklaard, dat het getuigschrift kan worden afgegeven. Het getuigschrift wordt gedateerd op de dag, waarop de Examencommissie vaststelt, dat de student met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Deze dag geldt als het moment van afstuderen. Lid 6 Op het getuigschrift wordt de vermelding cum laude gebruikt, wanneer voldaan is aan de voorwaarde dat alle afzonderlijk toegekende beoordelingen in de minoren en stages van studiejaar 3 en 4 met een cijfer 8,0 of hoger, dan wel met de ects grade A of B beoordeeld zijn. Studenten waaraan vrijstellingen zijn verleend, komen ook in aanmerking voor deze vermelding. Een vrijstelling waaraan geen cijfer of ects grade is verbonden telt niet mee bij de bepaling of de student cum laude geslaagd is. Op het getuigschrift wordt de vermelding summa cum laude" gegeven indien voldaan is aan de voorwaarde dat alle afzonderlijk toegekende beoordelingen in de minoren en stages van studiejaar 3 en 4 met een cijfer 9,0 of hoger, dan wel met de ects grade A beoordeeld zijn. 31/79

32 Lid 7 Het getuigschrift van de opleiding wordt aangevuld met een Diploma Supplement waarvan hieronder een model is opgenomen. Diploma Supplement Zuyd University of Applied Sciences Nieuw Eyckholt DJ Heerlen The Netherlands This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data in order to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.) for academic and professional purposes. It is designed to provide a description of the nature, the level, the context, the contents and the status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. The supplement does not give any value judgement, statement on equivalence or suggestions as to recognition. Information is provided on all of the eight sections. If this should not be the case, the reason for not including the sections concerned will be given. 1 Information identifying the holder of the qualification 1.1 Family name: 1.2 Given birth names: 1.3 Date of birth: 1.4 Place of birth: 2 Information identifying the qualification 2.1 Name of qualification and title conferred: 2.1 Main field(s) of study for the qualification: 2.3 Name and status of awarding institution: 2.4 Language(s) of instruction/examination: 3 Information on the level of the qualification 3.1 Level of qualification: 3.2 Official length of programme: 3.3 Access requirement(s): 4 Information on the contents and results gained 4.1 Mode of study: 4.2 Programme requirements: 4.3 Programme details: Subjects Propedeuse (first year) Dutch Credits European Credits Subjects main phase (second year)dutch Credits European Credits Subjects main phase (third year) Dutch Credits European Credits Subjects main phase (fourth year) Dutch Credits European Credits 4.4 Grading scheme: 4.5 General degree: 4.6 Date of latest accreditation or review: 5 Information on the function of the qualification 5.1 Access to further study: 5.2 Professional status: 32/79

33 Artikel 7.2 Verklaring Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt ontvangt desgevraagd een schriftelijke verklaring, waarin de tentamens zijn vermeld, die met goed gevolg zijn afgelegd en voorzien van de behaalde EC s. 33/79

34 Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude Artikel 8.1 Onregelmatigheden Lid 1 Onder een onregelmatigheid wordt verstaan: het tijdens het examen niet opvolgen van aanwijzingen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen (zie art 6.8 lid 4 van deze OER) het overtreden van de regels, vastgelegd in de tentamenregeling (art 6.8 lid 5 van deze OER). Lid 2 De Examencommissie kan een student van (verdere) deelname van een tentamen uitsluiten, als deze zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid. Artikel 8.2 Fraude Lid 1 Onder fraude wordt verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan van een student plagiaat daaronder begrepen - waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Lid 2 Tevens wordt onder fraude verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan van een student waardoor een juist oordeel over de kennis, het inzicht of de vaardigheden van een andere student geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Lid 3 In geval fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator of de aangestelde surveillant dit schriftelijk mee aan de Examencommissie onder overlegging van daartoe strekkend bewijs. De Examencommissie stelt de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Lid 4 Fraude wordt door de Examencommissie in een eerste geval bestraft met het ongeldig verklaren van het tentamen en een berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS. In geval van herhaling volgt daarnaast uitsluiting van deelname aan alle tentamens van alle opleidingen van Zuyd Hogeschool voor een periode van zes maanden plus het advies om de opleiding te verlaten. Deze besluiten strekken zich uit tot alle opleidingen van Zuyd. 34/79

35 Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht Artikel 9.1. Beroep Lid 1 Tegen een door de faculteitsdirecteur of Examencommissie genomen beslissing op grond van deze OER kan een student beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens, conform het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op Zuydnet. Beroep wordt ingediend bij het Loket Rechtsbescherming (zie lid 4). Lid 2 Een student die beroep heeft aangetekend op basis van het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool behoudt het recht op het afleggen van tentamens, op voorwaarde dat hij staat ingeschreven voor desbetreffende opleiding. Lid 3 Een student of extraneus zowel aanstaand of voormalig daaronder begrepen - kan als belanghebbende een bezwaar richten tot de Geschillenadviescommissie inzake betaling collegegeld, inschrijving, beëindiging, graadverlening enz. Beroep wordt ingediend bij het Loket Rechtsbescherming (zie lid 4). Lid 4 De student tekent bezwaar of beroep aan via het Loket Rechtsbescherming, dat bereikbaar is per mail: enkel bezwaar of beroep via dit loket ingediend, wordt in behandeling genomen. Artikel 9.2 Klachtrecht Lid 1 Een student kan individueel of deel uitmakend van een groep-als belanghebbende een klacht indienen bij de Ombudsman over een gedraging van een medewerker of student, of een orgaan van de hogeschool conform het bepaalde in de regeling Ombudsvoorziening Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op Zuydnet. Lid 2 Een student die een klacht wenst in te dienen en een beroep wenst te doen op de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen of de Regeling Ombudsvoorziening doet dit via het klachtenloket Lid 3 Een student die een klacht of bezwaar indient op grond van dit artikel, behoudt het recht op het afleggen van tentamens, op voorwaarde dat hij staat ingeschreven voor desbetreffende opleiding. 35/79

36 Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens Artikel 10.1 Bijzondere voorzieningen Lid 1 Studenten die te maken hebben met persoonlijke en bijzondere omstandigheden kunnen een beroep doen op bijzondere of extra voorzieningen voor het afleggen van tentamens en examens. Lid 2 Onder persoonlijke en bijzondere omstandigheden wordt verstaan: zwangerschap of (langdurige) ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen; bijzondere familieomstandigheden te verstaan als: de verzorging van een langdurig zieke bloedverwant of binnen eigen kring; dan wel het bestaan van langdurige psychische en/of sociale problemen al dan niet gepaard gaande met daaruit voortvloeiende financiële problemen in eigen kring; lidmaatschap van de CMR, deelraad, studentencommissie of Opleidingscommissie of andere door het College van Bestuur te bepalen activiteiten, die de student ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de hogeschool; bestuurslidmaatschap van een stichting gericht op instandhouding van studentenvoorzieningen of een daarmee naar het oordeel van het College van Bestuur gelijk te stellen taak, waarvoor aanvullend als eis geldt bestuurlijke (eind)verantwoordelijkheid plus een betekenisvol tijdsbeslag; bestuurslidmaatschap van een door het College van Bestuur of de faculteitsdirecteur erkende studentenorganisatie met direct belang voor hogeschool en organisatie-eenheden daarbinnen plus de eis van een betekenisvol tijdsbeslag; een onvoldoende studeerbare opleiding; topsport door het beoefenen van een erkend topsportonderdeel of een vergelijkbare activiteit op het (inter-)nationaal hoogste niveau, zoals opgenomen in Regeling Topsport Zuyd Hogeschool; andere omstandigheden die door het College van Bestuur of de faculteitsdirecteur als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt. Lid 3 Een student die beroep wenst te doen op persoonlijke en bijzondere omstandigheden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Het verzoek is met redenen omkleed en zo veel mogelijk voorzien van bewijsstukken en gaat vergezeld van een advies van de studentendecaan. De Examencommissie neemt binnen 15 werkdagen een besluit en deelt dat schriftelijk mede aan de student. Lid 4 Wanneer sprake is van persoonlijke en bijzondere omstandigheden die permanent of chronisch van karakter zijn, kan de Examencommissie de voorzieningen toekennen voor de gehele inschrijvingsduur van de student voor de desbetreffende opleiding. Artikel 10.2 Overmacht en andere persoonlijke omstandigheden Lid 1 36/79

37 37/79 Wanneer een student is verhinderd om deel te nemen aan een tentamen ten gevolge van overmacht of andere persoonlijke omstandigheden en het tentamen alsnog wenst af te leggen in het lopende studiejaar, doet hij hiertoe zo spoedig mogelijk een verzoek aan de Examencommissie, onder opgave van de aard van de overmacht of de bijzondere omstandigheden. De Examencommissie beslist binnen 15 werkdagen over dit verzoek.

38 Hoofdstuk 11 Ernstige overlast en iudicium abeundi Artikel 11.1: Ernstige overlast Lid 1 De inschrijving van een student voor een opleiding wordt beëindigd - tijdelijk dan wel permanent - als die student door zijn gedragingen of uitlatingen ernstige overlast veroorzaakt voor medewerkers van de hogeschool, voor studenten ingeschreven voor een opleiding of externen die een functionele relatie met de hogeschool onderhouden. Onder ernstige overlast wordt een bedreiging voor het welzijn van hier genoemde personen eveneens gerekend. Lid 2 In het geval een medewerker van de hogeschool of de faculteitsdirecteur van mening is, dat de overlast als hier in lid 1 bedoeld, op een student van toepassing is, stelt deze het College van Bestuur hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Lid 3 Het College van Bestuur neemt vervolgens een besluit inzake de beëindiging van de inschrijving als hier bedoeld in lid 1 doch wint voorafgaand daaraan advies in bij de faculteitsdirecteur van de Faculteit waarbinnen de opleiding waarvoor de student is ingeschreven, is ondergebracht. Artikel 11.2 Iudicium abeundi Lid 1 De inschrijving van een student voor een opleiding wordt door de faculteitsdirecteur beëindigd, dan wel geweigerd, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen, waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. Het betreft hier ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening van een extreem moreel en fysiek gewicht. [ART WHW] Lid 2 Alvorens de faculteitsdirecteur een besluit neemt als bedoeld in lid 1, wint zij advies in van de Examencommissie en, wanneer het een ingeschreven student betreft, de decaan. Lid 3 Voorafgaand aan een besluit stelt de faculteitsdirecteur de betrokken student of degene die zich wenst in te schrijven, in de gelegenheid om gehoord te worden. Lid 4 In het geval een medewerker betrokken bij de onderwijsverzorging of een examinator van mening is, dat de ongeschiktheid als hier genoemd in lid 1 op een student van toepassing is, stelt hij onverwijld de faculteitsdirecteur hiervan schriftelijk in kennis. 38/79

39 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie Artikel 12.1 Hardheidsclausule In geval door toepassing van deze OER het belang van een individuele student gedurende diens inschrijving onevenredig wordt geschaad, kan de student een schriftelijk verzoek indienen bij de Examencommissie tegen deze toepassing van de regeling op hem. De Examencommissie neemt binnen 15 werkdagen een besluit en weegt daarin het individuele belang van de student af tegen het belang van de opleiding en stelt de student daarvan schriftelijk in kennis. Artikel 12.2 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, wordt een besluit genomen door het daartoe bevoegde orgaan. Indien het bevoegde orgaan de Examencommissie is zoals bij tentamens of examens, kan het besluit in dit geval door de voorzitter worden genomen. Artikel 12.3 Vaststelling en wijziging Lid 1 Vaststelling van deze OER geschiedt door de faculteitsdirecteur en behoeft de instemming van de deelraad; de faculteitsdirecteur stelt de OER vast. Over de OER brengt de Opleidingscommissie advies uit. Lid 2 Wijziging van deze OER is gedurende de looptijd ervan niet mogelijk. Lid 3 Deze onderwijs- en examenregeling treedt in werking vanaf 1 september 2015 en kan worden aangehaald als: OER Facility Management Artikel 12.4 Overgangsmaatregelen Wanneer onderdelen van het onderwijsprogramma aanzienlijk (dit naar oordeel van de examencie) worden gewijzigd, worden voor studenten die het betreffende onderdeel reeds in hun propedeuseof hoofdfaseprogramma gevolgd hebben, gedurende maximaal één schooljaar de toetsen m.b.t. oude programma separaat aangeboden. Daarna zullen studenten zich de nieuwe leerstof eigen moeten maken. In alle overige gevallen geldt voor alle toetsonderdelen de leerstof van het lopende schooljaar. Artikel 12.5 Evaluatie De faculteitsdirecteur draagt zorg voor regelmatige evaluatie van de OER en weegt in elk geval daarbij - ten behoeve van bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast - het tijdsbeslag voor de student, dat daaruit voortvloeit. 39/79

40 40/79 deel 2: Het programma en de tentaminering.

41 Hoofdstuk 1 Inhoud van programma en tentaminering 1.1 Doel van de opleiding De opleiding Facility Management behoort tot het domein Business Administration. De BBA standaard geeft aan wat de Bachelor of Business Administration moet kennen en kunnen om als professional succesvol te opereren in de beroepspraktijk. De student heeft bij beëindiging van de opleiding Facility Management, de volgende BBA competenties 1 verworven: Cod Bba-competentie Begripsbepaling / omschrijving e 1 Onderzoekend vermogen Een pas afgestudeerde BBA-er heeft het onderzoekend vermogen om langs de weg van reflectie en evidence based practice tot innovatie van producten, diensten en processen te komen. Daartoe heeft de BBA-er in de opleiding kennis en ervaring opgedaan met methoden en technieken van (praktijkgericht) onderzoek (gegevens verwerven en analyseren, conclusies trekken). Ook kan een BBA-er daarop reflecteren. Hij of zij heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend vermogen in een concrete beroeps/praktijksituatie te kunnen uitoefenen. 2 Professioneel vakmanschap Een pas afgestudeerde BBA-er heeft zich ontwikkeld tot professioneel vakman of -vrouw. Hij of zij: is innovatief (nieuwsgierig, alert, onbevooroordeeld) en ondernemend (open, leergierig, innovatief); is klantgericht- en dienstverlenend; bezit goede advies- en onderhandelingsvaardigheden; beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (zowel in de Nederlandse als ook Engelse taal); houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen; is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking; fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie (netwerken); is organisatiesensitief; ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit (persoonlijk leiderschap) en draagt (mede door een eigen 1 De FM competenties bevinden zich in de context van de afstudeerrichting waarbij de student marktspelers kent, trends herkent en gesprekspartner is van specialisten in het werkveld. 41/79

42 mening) bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de diepte en breedte (vakoverstijgend); is ambassadeur van de facilitaire organisatie en heeft een voorbeeldfunctie. 3 Verantwoord handelen 4 Gedegen theoretische basis Een pas afgestudeerde BBA-er is zich bewust van de maatschappelijke context van zijn gedurende de opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Hij of zij weet dat ethisch handelen onderdeel van zijn of haar professioneel vakmanschap is en moet zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid zijn onderwerpen van debat in de opleiding. Zie tabel hieronder De student heeft bij beëindiging van de opleiding Facility Management, de competentie 2 verworven, Gedegen theoretische basis op de vakgebieden van facility Management. Deze vakgebieden zijn hieronder beschreven: Code Bbacompetentiegebied Gedegen theoretische basis Begripsbepaling / omschrijving (waar heeft de gedegen theoretische kennis betrekking op? 4A Accounting De facility manager kan bedrijfsprocessen plannen en beheersen (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: begroten, budgetteren, (kosten versus cash flow) kostenverbijzondering, verschillenanalyse, total cost of ownership. De facility manager kan beslissingsondersteunende calculaties maken (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: kostprijsmethoden en begrippen, kostenverbijzondering (doorbelasting), investeringsselectiemethoden, leasing, planning &control. 4B Business law and ethics De facility manager kan juridische termen plaatsen en is gesprekspartner van juridisch specialisten (niveau 1). Trefwoorden in dit kader zijn: ondernemersrecht (Ondernemingsvormen), Overeenkomstenrecht (contractrecht, koopovereenkomst, huurrecht, eigendomsrecht), arbeidsrecht (w.o. ARBO), Europese wet en regelgeving t.a.v inkoopbeleid, aansprakelijkheid, vergunningen, mededinging. 2 De FM competenties bevinden zich in de context van de afstudeerrichting waarbij de student marktspelers kent, trends herkent en gesprekspartner is van specialisten in het werkveld. 42/79

43 De facility manager houdt bij zijn denken en handelen rekening met People planet - profit, place, process and properity (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen, milieueisen, wet- en regelgeving op landelijk, regionaal en Europees niveau. 4C Economics De facility manager heeft zicht op de externe omgeving van de organisatie (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn politiek, landelijke en mondiale ontwikkelingen, marktpartijen (leveranciers, klanten), innovatie. 4D Finance De facility manager is ingeleid in de financiële verslaggeving van een organisatie en kan de financiële structuur beoordelen (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: investeringsbegroting, financieringsplan, lezen van een balans en resultaten rekening, balansrubricering, vermogensonderdelen, waarderingsmethoden, kengetallen (ratio s), begroting /budget opstellen voor een afdeling, organisatie of project, voor- en nacalculatie, verschillenanalyse. 4E Management information systems De fm-er kent in grote lijnen een toegevoegde waarde van (geautomatiseerd) (Facility) Management Informatie Systemen, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening gemonitord kan worden (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn analyse informatiebehoefte, advisering, procesmanagement, managementrapportages, benchmarking en kengetallen, sturen en rapporteren van management informatie, software / hardwarematige ondersteuning van bedrijfsprocessen, dashboard, prestatie-indicatoren, critical control points. 4F Marketing De facility manager kan de marktomgeving (interne en extern) analyseren (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: SWOT, CRM, klantgedrag, marktonderzoek, segmentatie van klantgroepen, positionering. De facility manager kan producten en diensten afstemmen op (interne en externe) markt/klanten (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: product, prijs, plaats, promotie, accountmanagement, marketingcommunicatie, ondernemen en ondernemersrisico 4G Operations management De facility manager is in staat het dienstverleningsproces efficiënt en effectief te laten verlopen (niveau 3). Trefwoorden in dit kader zijn: projectmanagement, netwerkplanning, werkmethoden, procesmanagement, capaciteitsmanagement, activiteitenplanning, materials handling, voorraadsystemen, onderhoudsmanagement, performance management, prestatie-indicatoren, kritische succesfactoren, kwaliteitszorgsystemen, FMIS, huisvesting 43/79

44 44/79 en services (gebouwbeheer, schoonmaakonderhoud, catering, beveiliging, werkplekinrichting etc.). 4H Organizational behavior De facility manager kan het organisatieonderdeel en het dienstverleningsproces inrichten en optimaliseren (niveau 3). Trefwoorden in dit kader zijn: Organisatiestructuur, hospitalitymanagement, managen dienstverleningsproces, projectmanagement, kwaliteitszorgsystemen. De facility manager beschikt over de basiskennis en - vaardigheden die hem in staat stellen om effectief leiding te geven (niveau 3). Trefwoorden in dit kader zijn: leiderschapsstijlen, gedrag en motivatie, toepassen HRM (o.a. personeelsbeleid uitvoeren, HRM cyclus), cultuur, cross cultural management, managementvaardigheden, communicatie, besluitvormings- en gespreksmodellen. De facility manager houdt rekening met factoren die van invloed zijn op het slagen van verandermanagement (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: veranderingsstrategieën, weerstand, interventies. 4I Quantitative techniques De facility manager kent zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden en kan deze toepassen (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: onderzoeksopzet (fasen), empirisch onderzoek, diepte-interview, steekproef, betrouwbaar, valide, toetsen, verschillenanalyse. 4J Strategic management De facility manager levert op basis van externe en interne ontwikkelingen op een transparante wijze bijdrage aan het beleid en de strategie van de organisatie (niveau 2). Trefwoorden in dit kader zijn: SWOT-analyse (confrontatiematrix), Balanced Score Card, Porter, marktonderzoek, make buy or ally, beleidsplan lezen en schrijven, PDCA, besluitvorming, (interne) communicatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Pareto analyse, kennis van de belangrijkste (internationale) spelers in de branche. NB. De trefwoorden behorende bij de BBA competenties zijn niet uitputtend maar zijn bedoeld ter ondersteuning van het begrip.

45 1.2 Beschrijving van het opleidingsprogramma Blok naam EXPLORE FM Onderwijs eenheid kennisverwervin g Project: Voorlichting FM Credits 4 ONDERWIJSPROGRAMMA LEERJAAR 1 Inhoud Oriëntatie FM; inhoudelijk en procesmatig Te verwerven competentie s Werkvorm(en) * Afw. taal? Toegangsei s Aanw. Plicht* * 4 Oriëntatie FM; inhoudelijk en nvt nvt nvt ja 1,0 procesmatig Recht 2 Contractrecht HC/WC nvt nvt ja 1,9 Begroting en ratio's en 2 eenvoudige 1,2,3,4A,4B, HC/WC nvt nvt ja 2,4 verschillenanalyse 4D, 4F,4G Excel WC nvt nvt ja 0,6 Bedrijfseconomi e Professioneel vakmanschap 2 Contact -uren p.week OWG nvt nvt ja 9,0 Voorlichtingsevent PRO nvt nvt ja 1,5 Communicatie: structureren, presenteren en rapporteren Managementvaardighe den: feedback WC nvt nvt ja 1,3 WC nvt nvt ja 0,4 Samenwerken / divers nvt nvt ja nvt beroepshouding Totaal 14 18,1 45/79 Onderwijsprogramma leerjaar 1

46 46/79 Bloknaam Onderwijseenheid Credits Inhoud ORGANISEREN kennisverwerving Project: managen 5 Professioneel vakmanschap 5 5 Dienstenmarketing en bedrijfskunde in internationaal perspectief Managen van diensten Bedrijfskunde in internationaal perspectief Onderwijsprogramma leerjaar 1 Te verwerven competenties 1,2,3,4B,4F,4H,4I Werkvor m (en)* OWG / HC / GC OWG / PRO Afw. taal? Toegangs eis Aanw Plicht ** nvt nvt ja 6 nvt nvt ja 1 WC nvt nvt ja 2 Communicatie; schrijfvaardigheid WC nvt nvt ja 1 Managementvaardigheden: persoonlijke effectiviteit Ardennen nvt nvt ja 6 Samenwerken / beroepshouding Divers nvt nvt Ja nvt Totaal ADVISEREN kennisverwerving 3 Advies ruimtegebruik OWG / HC / GC nvt nvt ja 6,5 Project: Adviseren Advies ruimtegebruik PRO nvt nvt ja 1,4 4 ruimtegebruik Advies ruimtegebruik OWG nvt nvt ja nvt Recht 2 Eigendomsrecht HC / WC nvt nvt ja 1,6 Bedrijfseconomie 2 Begroten en kostprijs Bouwkunde: Sketch up 1,2,3,4A,4B,4D,4 G,4H,4I HC / WC HC / WC nvt nvt nvt nvt ja ja 4,0 1,1 Communicatie: VAA nvt nvt ja 0,6 Interviewtechnieken Professioneel 3 vakmanschap Managementvaardigheden VAA nvt nvt ja 0.8 Samenwerken / beroepshouding divers nvt nvt ja nvt Totaal Contact -uren p.week

47 Bloknaam Onderwijseenheid Credits Inhoud kennisverwerving Project: 4 3 Kwaliteitsonderzoek Te verwerven competenties Werkvor m(en)* Afw. taal? Toegangs eis Aanw Plicht* * OWG nvt nvt ja 8.1 Kwaliteitsonderzoek PRO nvt nvt ja 1.9 Kwaliteitsonderzoek OWG nvt nvt ja nvt Contacturen p.week EVALUEREN Planning &Control 1 Kwaliteitsonderzoek HC/WC nvt nvt ja 1,1 Beschrijvende statistiek WC nvt nvt ja 1,3 Statistiek 3 Toepassing stat. software spss 1,2,3,4E,4G,4H,4I WC nvt nvt ja 0,6 Professioneel vakmanschap 3 Managementvaardigheden: stress en conflictmanagement Communicatie: onderzoeksrapportage WC nvt nvt ja 0,6 WC nvt nvt ja 1,0 Samenwerken / beroepshouding Divers nvt nvt ja nvt Totaal LINT MODULE Engels 3 Studieloopbaan begeleiding Cambridge 3 WC ja nvt ja 0,5 Cambridge 3 WC ja nvt ja nvt 0 Professioneel vakmanschap 3 Sessies nvt nvt ja 0,5 Totaal /79 Onderwijsprogramma leerjaar 1

48 ONDERWIJSPROGRAMMA LEERJAAR 2 Bloknaam onderwijseenheid Credits Inhoud Service management kennisverwerving dienstenmanageme nt Project diensten management BEC 2 4 Dienstenmanagement 4 Te verwerven competenties Werkvor m(en)* OWG/HC /GC Afw. taal? Toegangs eis Aanw. Plicht ** nee nee ja 7 Dienstenmanagement PRO nee nee ja 1 Dienstenmanagement 1,2,3,4A,4B,4C, 4D, 4F, 4G, 4H, 4J PRO nee nee ja nvt Begroten, ratio's, kostprijs, bijzondere calculaties HC/WC nee nee ja 3 Communicatie WC nee nee ja 1 Professioneel 2 Service game game nee nee ja 1 vakmanschap Samenwerken nvt nee nee ja NVT Totaal Accommodatiemanagement kennisverwerving beheer en exploitatie Project beheer en exploitatie Bedrijfseconomie 2 Professioneel vakmanschap 4 Huisvestingsbeheer 4 OWG/HC /GC Huisvestingsbeheer Huisvestingsbeheer Financiële rekenkunde en 1,2,3,4A,4B,4C, 4D,4E,4F,4G,4H, 4I PRO PRO HC/WC nee nee nee nee nee nee ja ja ja 2 nvt 3 investeringsselectie HC/WC nee nee ja nvt Communicatie: overtuigen WC nee nee ja 1 nee nee ja 8 2 Samenwerken nvt nee nee ja nvt Totaal Contact -uren p.week: 48/79 Onderwijsprogramma leerjaar 2

49 Bloknaam onderwijseenheid Credits Inhoud Performance management Ondernemen kennisverwerving performance management Project performance management 4 Perf dashboard 5 Te verwerven competenties Werkvor m(en)* OWG/HC /GC Afw. taal? Toegangs eis Aanw. Plicht ** nee nee ja 7 Perf dashboard PRO nee nee ja 2 Perf dashboard PRO nee nee ja nvt Pl&C: Verandermanagement 1,2,3,4A,4B,4C, 4D, 4E, 4G, 4I, 4J HC/WC nee nee ja 1 HRM 2 Motiveren HC/WC nee nee ja 1 Sollicitatietraining WC nee nee ja 1 Professioneel 1 vakmanschap Samenwerken / beroepsrollen nvt nee nee ja nvt Totaal Ondernemersplan in OWG/HC kennisverwerving 7 nee nee ja 13 internationaal perspectief /GC ondernemerschap Project ondernemerschap Professioneel vakmanschap ondernemerschap 4 1 Ondernemersplan in internationaal perspectief Ondernemersplan in internationaal perspectief 1,2,3,4A,4B,4C 4D,4E,4F,4G,4H, 4I,4J PRO nee nee ja 2 PRO nee nee ja nvt Management vaardigheden: creativiteit WC nee nee ja 1 Ondernemersgame WC nee nee ja 1 Samenwerken / beroepsrollen nvt nee nee ja nvt Totaal Contact -uren p.week: 49/79 Onderwijsprogramma leerjaar 2

50 Bloknaam onderwijseenheid Credits Inhoud Alle profielen Engels 3 Cambridge general 2 2 PROFIEL GFM Te verwerven competenties Werkvor m(en*) Afw. taal? Toegangs eis Aanw. Plicht ** HC/WC ja nee ja 2 HC/WC ja nee ja nvt Contact -uren p.week: Theoriemodule 3 Strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie 4G,4J HC nee nee ja 0.5 Praktijk- of keuzemodule 3 Vraaggestuurd Vraaggestuurd Divers nee nee ja divers LINT PROGRAMMA Internationalisering 3 Onderzoek leegstandsproblematiek PROFIEL E&L Theoriemodule 3 Praktijk- of keuzemodule Marketing communicatiestrategie 1,2,3,4A,4C,4F,4J HC/WC nee nee ja 20 4F HC nee nee ja 0,5 3 Vraaggestuurd Vraaggestuurd Divers nee nee ja divers Internationalisering 3 Profilering stad 1,2,3,4A,4C,4F,4J HC/WC nee nee ja 20 PROFIEL SFM Theoriemodule 3 Praktijk- of keuzemodule Marketing communicatiestrategie 4F HC nee nee ja 0,5 3 Vraaggestuurd Vraaggestuurd Divers nee nee ja divers Internationalisering 3 Profilering stad 1,2,3,4A,4C,4F,4J HC/WC nee nee ja 20 50/79 Onderwijsprogramma leerjaar 2

51 Bloknaam onderwijseenheid Credits Inhoud Te verwerven competenties Werkvor m(en*) Afw. taal? Toegangs eis Aanw. Plicht ** Contact -uren p.week: PROFIEL CSM Theoriemodule 3 CSM verdieping 1,3, 4C, 4F, 4J HC nee nee ja 0,5 Praktijk- of keuzemodule 3 Vraaggestuurd Vraaggestuurd divers nee nee ja divers Internationalisering 3 Profilering stad 1,2,3,4A,4C,4F,4J HC/WC nee nee ja 20 PROFIEL REM Theoriemodule 3 Vastgoedmanagement 4B, 4C,4E, 4J HC nee nee ja 0,5 Praktijk- of keuzemodule Internationalisering 3 3 Taxatieleer 1,2,3, 4A, 4B divers nee nee ja 3 Onderzoek leegstandsproblematiek 1,2,3,4A,4C,4F,4J HC/WC nee nee ja 20 51/79 Onderwijsprogramma leerjaar 2

52 Afhankelijk van stageplaats ONDERWIJSAANBOD LEERJAAR 3 Bloknaam Aanbod verplicht blok Aanbod als keuze blok Onderwijseenheid/ deeltentamen Credits Inhoud Te verwerven competenties Afw. taal? Toegang seis Aanw plicht* * Werkvorm* Contacturen Management stage blok 1 +2/ 3+4 Kwaliteit producten Persoonlijk functioneren Verantwoording werkwijze 0 of 30 Bepaald op basis vraag sturing Bepaald op basis vraagsturing stage 45 cr + lint jaar 2 ja Fac exploitatie en benchmark blok 3 blok 3 kennisverwerving Projectgesprek Projectrapport Vastgoedrekenen Professioneel vakmanschap 0 of 15 Huisvesting middelen en diensten A-4B- 4C-4D-4E- 4G-4H-4I-4J OWG PRO PRO WC OWG/PR O nvt 45 cr + lint jaar 2+ manage mentsta ge ja 10 Onderhouds management blok 3 blok 3 kennisverwerving Projectgesprek Projectverslag Onderhoudsrapport Juridische analyse 0 of 15 Managen van onderhoud A-4B- 4C-4D-4E- 4G-4J OWG PRO PRO PRO PRO nvt 45 cr + lint jaar 2+ manage mentsta ge ja 10 52/79 Onderwijsaanbod leerjaar 3

53 Bloknaam Cons. gedrag en innovatie Aanbod verplicht blok Aanbod als keuze blok blok 3 blok 3 Onderwijseenheid/ deeltentamen kennisverwerving Projectgesprek Projectrapport Professioneel vakmanschap Credits 0 of 15 Inhoud Keuzegedrag van klanten Te verwerven competenties B-4C- 4E-4F-4G- 4H-4I-4J Werk vorm* OWG PRO PRO PRO Afw. taal? nvt Toegang seis 45 cr + lint jaar 2+ manage ment stage Aanw plicht* * Contact uren ja 8 Organisatie gericht huisvesten blok 4 blok 4 kennisverwerving Verandermanagement C-4E- PRO 2+ ja OWG 45 cr + lint jaar ja Projectgesprek Projectrapport 0 of 15 en 4F-4G-4H-4I- PRO nvt manage ja huisvestingsbehoefte 4J Professioneel OWG/PR ment vakmanschap O stage ja 10 Commerciële vastgoedexploit atie blok 4 blok 4 OWG 45 cr + kennisverwerving ja lint jaar Projectgesprek Beheer en A-4B- PRO ja 2+ Vastgoedrekenen 0 of 15 exploitatie 4C-4D-4E- WC nvt ja manage Projectrapport van vastgoed 4F-4G-4I-4J PRO ja ment stage Professioneel vakmanschap OWG/ PRO ja 10 Account managemen t blok 4 blok 2,4 45 cr + OWG kennisverwerving lint jaar ja Klantbenadering 4C-4D-4E- nvt A-4B- Projectgesprek PRO 2+ ja 0 of 15 Accountplan PRO manage ja en -binding 4F-4G-4H ment PRO Accountgesprek stage ja 9 53/79 Onderwijsaanbod leerjaar 3

54 Bloknaam Aanbod verplicht blok Aanbod als keuzeblok Onderwijseenheid/ deeltentamen Credits Inhoud Te verwerven competenties Werk vorm* Afw. taal? Toegang seis Aanwp licht** Contact uren EVM 1 blok 3 blok 1,2,3 kennisverwerving Projectgesprek Projectrapport 1 Projectrapport 2 Professioneel vakmanschap 0 of 15 Conference managemen t, Business events en Incentives A-4B- 4C-4D-4E-4F- 4G-4H-4I-4J OWG PRO PRO PRO OWG/PR O nvt 45 cr + lint jaar 2+ manage mentsta ge ja 10 EVM 2 blok 4 blok 4 OWG 45 cr + kennisverwerving ja A-4B- lint jaar Projectgesprek Exhibitions PRO ja 0 of 15 4C-4D-4E-4F- Engels 2+ Projectrapport 1 en public PRO ja 4G-4H-4J manage Projectrapport 2 events PRO ja mentsta ge Professioneel vakmanschap OWG/PR O ja 10 EVM 2 (sport) blok 4 blok 4 OWG 45 cr + kennisverwerving ja A-4B- lint jaar Projectgesprek Exhibitions PRO ja 0 of 15 4C-4D-4E-4F- Engels 2+ Projectrapport 1 en public PRO ja 4G-4H-4J manage Projectrapport 2 events PRO ja mentsta ge Professioneel vakmanschap OWG/PR O ja 10 54/79 Onderwijsaanbod leerjaar 3

55 ONDERWIJSAANBOD LEERJAAR 4 Bloknaam MBoA Aanbod verplicht blok Aanbod als keuze blok blok 1 blok 1 Onderwijseenheid/ deeltentamen Credits Inhoud Te verwerven competenties Werk vorm* Afw. taal? Toegangs eis 45 cr + Uitbestedings OWG ja kennisverwerving 1,2,3,4A,4B,4 lint jaar - en Eindassessment 0 of 15 C, 4D, 4E, PRO nvt 2+ ja samenwerkin Projectgesprek 4G, 4J PRO managem ja gs-vormen Projectrapport PRO ent stage ja Aanw plicht ** Contact uren 9 VenM blok 1 blok 1 OWG 45 cr + ja Kennisverwerving Concept- 1,2,3,4A,4B,4 lint jaar Projectgesprek ontwikkeling PRO ja 0 of 15 C, 4D, 4E, 4F, nvt 2+ Bedrijfseconomie en WC ja 4G, 4H, 4I, 4J managem Professioneel vermarkten OWG/PR ent stage ja vakmanschap O Projectrapport PRO ja 11 MKC blok 1 blok 1 45 cr + Leiding OWG ja kennisverwerving lint jaar geven en c-4f- Projectgesprek 0 of 15 PRO nvt 2+ ja contact met 4g-4h managem Project klanten PRO ja ent stage 10 Asset Management Vastgoed blok 1 blok 1 OWG 45 cr + ja kennisverwerving Vastgoedanal lint jaar Projectrapport yse en A-4B- PRO ja 0 of 15 nvt 2+ Projectopdrachten conceptontwikkeling. PRO ja 4C-4D-4F-4J PRO ja managem Projectgesprek ent stage Professioneel OWG/PR ja vakmanschap O 12 55/79 Onderwijsaanbod leerjaar 4

56 Bloknaam IGO Aanbod verplicht blok Aanbod als keuze blok nvt blok 2 Onderwijseenheid/ deeltentamen Credits Inhoud Te verwerven competenties Werk vorm* Afw. taal? Toegangs eis Aanw. plicht* * OWG ja kennisverwerving 45 cr + Projectrapport gebiedsanalys PRO lint jaar ja B-4C- Project 0 of 15 e en PRO nvt 2+ ja 4E-4G-4H-4I Projectgesprek ontwikkeling PRO managem ja Professioneel srichting OWG/PR ent stage ja vakmanschap O Contact uren 12 Sport acc blok 1 blok 1, blok 2 OWG 45 cr + ja kennisverwerving Concept - lint jaar Projectgesprek ontwikkeling 1-2-4A- 4B- PRO ja 0 of 15 nvt 2+ Projectrapport en 4C-4D-4F PRO ja managem Professioneel vermarkten OWG/PR ent stage ja vakmanschap O 9 PFP nvt blok 2 OWG ja kennisverwerving 45 cr + Projectgesprek Advisering PRO ja 1,2,3,4B,4C,4 lint jaar Projectvaardighede persoonlijk 0 of 15 D,4E,4G,4H,4 WC nvt 2+ ja n financieel I managem Projectrapport plan PRO ja ent stage Professioneel OWG/PR ja vakmanschap O 12 Leegstand s managem ent nvt blok 2 45 cr + OWG ja kennisverwerving B-4C- lint jaar Leegstandsan Projectrapport 0 of 15 4D-4E-4F- PRO nvt 2+ ja alyse 4G-4H-4J managem Projectgesprek PRO ja ent stage 8 56/79 Onderwijsaanbod leerjaar 4

57 Bloknaam dienstverlening in de wijk (WWZ) Aanbod verplicht blok Aanbod als keuze blok nvt blok 2 Onderwijseenheid/ deeltentamen Credits Inhoud Te verwerven competenties Werk vorm* Afw. taal? Toegang seis OWG kennisverwerving 45 cr + ja Projectgesprek A-4B- PRO lint jaar ja Projectrapport Concept of 15 4C-4E-4F- PRO nvt ja Projectpresentatie ontwikkeling manage 4G-4H-4I-4J PRO ja mentstage ja Professioneel vakmanschap OWG/PR O Aanw. Plicht** Contact uren 11 Afstudeer stage blok 1 +2/ 3+4 Kwaliteit producten persoonlijk functioneren verantwoording werkwijze 0 of 28 bepaald op basis vraagsturing bepaald op basis vraagsturing stage Afhank elijk van stagepl aats 45 cr + lint jaar 2+ manage ment stage ja Bachelor examen Schriftelijk BE nvt nee Competentieverantwoordi allen nvt 236 cr 2 ng Mondeling BE nvt nee 2 57/79 *Werkvorm: OWG=onderwijsgroep, PRO = projectgroep; Hc = hoorcollege; WC = werkcollege; VAA = vaardigheidsonderwijs * * Aanwezigheidsplicht. de mate van en de constatering van afwezigheid wordt door de docent op basis van afspraken met de blokcoördinator bepaald. Indien de student zich binnen het blok, na een eerste waarschuwing door de docent niet aan de gemaakte afspraken houdt dan volgt een onvoldoende op het onderdeel professioneel vakmanschap binnen dat betreffende blok. Bij een onvoldoende krijgt de student middels een reflectieverslag en zichtbare verbetering in het volgende blok de gelegenheid om dit onderdeel te herkansen. Onderwijsaanbod leerjaar 4

58 1.3 Tentamenprogramma per leerjaar Bloknaa m EXPLORE FM Onderwijseenhei d kennisverwerving Project: Voorlichting FM Recht Bedrijfseconomie Inhoud Oriëntatie FM; inhoudelijk en procesmatig Voorlichtingsevent Oriëntatie FM; inhoudelijk en projectmatig Contractrecht Begroting en ratio's en eenvoudige verschillenanalyse Excel TOETSING LEERJAAR 1 Voorwaard e Tentamenvorm Deeltentame n Wegin g Blokweek (deel)tentame n Blokweek herkansing (deel)tentame n bloktoets >5,5 nee nvt 9 10 observatie uitvoering projectversla g schriftelijke toets schriftelijke toets schriftelijke toets >5,5 ja 0,50 8 <10 weken >5,5 ja 0,50 8 <10 weken >5,5 nee nvt 9 10 >5,5 ja 0, >5,5 ja 0, Professioneel vakmanschap Communicatie: structureren, presenteren en rapporteren Managementvaardighede n Opdracht >5,5 ja 0, <10 weken Logboek >5,5 ja 0, <10 weken Samenwerken / beroepshouding Peerassessment >5,5 ja 0, <10 weken 58/79 Toetsing leerjaar 1

59 Bloknaam Onderwijseenheid Inhoud Voorwaarde Tentamenvorm Deeltentamen Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen ORGANISEREN kennisverwerving Project: managen Professioneel vakmanschap Dienstenmarketing en Bedrijfskunde in internationaal perspectief Managen van diensten Bedrijfskunde in internationaal perspectief Communicatie; schrijfvaardigheid Managementvaardighed en: persoonlijke effectiviteit Samenwerken / beroepshouding bloktoets >5,5 nee nvt 9 10 verslag en presentatie >5,5 ja 0,5 8 <10 weken referaat >5,5 ja 0, Opdracht >5.5 ja 0,333 8 <10 weken logboek >5,5 ja 0,333 8 <10 weken peerassessme nt >5,5 ja 0,333 8 <10 weken Totaal kennisverwerving Advies ruimtegebruik Schriftelijke Toets >5,5 nee NVT 9 10 ADVISEREN Project: Adviseren ruimtegebruik Recht Advies ruimtegebruik Verslag >5,5 ja 0,35 8 <10 weken Advies ruimtegebruik Gesprek >5,5 ja 0, Eigendomsrecht Schriftelijke Toets >5,5 nee NVT /79 Toetsing leerjaar 1

60 Bloknaam Onderwijseenheid Inhoud Voorwaarde Tentamenvorm Deeltentamen Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen Bedrijfseconomie Professioneel vakmanschap Begroten en kostprijs Bouwkunde: Sketch up Communicatie: Interviewtechnieken Managementvaardighed en Samenwerken / beroepshouding Schriftelijke Toets Schriftelijke Toets >5,5 ja 0, >5,5 ja 0, Gesprek >5,5 ja 0,25 8 <10 weken Logboek >5,5 ja 0,25 8 <10 weken Peerassessment >5,5 ja 0,25 8 <10 weken Totaal kennisverwerving Kwaliteitsonderzoek Bloktoets: >5,5 nee nvt 9 10 EVALUEREN Project Planning &Control Statistiek Kwaliteitsonderzoek Verslag >5,5 ja 0,35 8 <10 weken Kwaliteitsonderzoek Gesprek >5,5 ja 0, Kwaliteitsonderzoek Beschrijvende statistiek Toepassing stat. software spss Schriftelijke Toets Schriftelijke Toets Schriftelijke Toets >5,5 nee nvt 9 10 >5,5 ja 0, >5,5 ja 0, /79 Toetsing leerjaar 1

61 Bloknaam Onderwijseenheid Inhoud Voorwaarde Tentamenvorm Deeltentamen Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen Professioneel vakmanschap Managementvaardighed en: stress en conflictmanagement Communicatie: onderzoeksrapportage Samenwerken / beroepshouding logboek >5,5 ja 0, <10 weken verslag >5,5 ja 0, <10 weken peerassessme nt >5,5 ja 0, <10 weken LINTMODULE Engels Studieloopbaanbege leiding Cambridge Schriftelijke Toets >5,5 ja 0, Cambridge Eindgesprek >5,5 ja 0, Professioneel vakmanschap nvt nvt nvt nvt nvt nvt 61/79 Toetsing leerjaar 1

62 TOETSING LEERJAAR 2 Bloknaam onderwijseenheid Inhoud Tentamen vorm Voorwaarde Deeltentame n Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen kennisverwerving dienstenmanagement Dienstenmanagement Bloktoets >5,5 nee nvt 9 10 Service management Project dienstenmanagement BEC Professioneel vakmanschap Dienstenmanagement Verslag ja 0,35 8 <10 weken >5,5 Dienstenmanagement Gesprek ja 0, Begroten, ratio's, kostprijs, bijzondere calculaties Communicatie Service game Samenwerken Schriftelijke Toets Gesprek Reflectie verslag Peerassessment >5,5 nee nvt 9 >5,5 Week 9 volgende blok ja 0,333 8 <10 weken ja 0,333 8 <10 weken >5,5 ja 0,333 8 <10 weken Accommodatiemanagement kennisverwerving beheer en exploitatie Project beheer en exploitatie Bedrijfseconomie Professioneel vakmanschap Huisvestingsbeheer Bloktoets >5,5 nee nvt 9 10 Huisvestingsbeheer Verslag >5,5 ja 0,35 8 <10 weken Huisvestingsbeheer Gesprek >5,5 ja 0, Financiële rekenkunde en investeringsselectie Communicatie: overtuigen Schriftelijke Toets >5,5 ja 0, Gesprek >5,5 ja 0, Verslag / presentatie >5,5 ja 0,7 8 <10 weken Observatie >5,5 ja 0,3 8 <10 weken 62/79 Toetsing leerjaar 2

63 Bloknaam onderwijseenheid Inhoud Tentamen vorm Voorwaarde Deeltent amen Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen 63/79 Toetsing leerjaar 2

64 Performance management kennisverwerving performance management Project performance management Perf dashboard Bloktoets >5,5 nee nvt 9 10 Perf dashboard Verslag >5,5 ja 0,25 8 <10 weken Perf dashboard Gesprek >5,5 ja 0, Pl&C: Verandermanagement Schriftelijke Toets >5,5 ja 0,25 8 <10 weken HRM Motiveren Logboek >5,5 nee nvt 9 10 Professioneel vakmanschap Sollicitatietraining Gesprek >5,5 ja 0,5 8 <10 weken Samenwerken / beroepsrollen Peerassessment >5,5 ja 0,5 8 <10 weken kennisverwerving ondernemerschap Ondernemersplan in internationaal perspectief bloktoets >5,5 nee nvt 9 10 Ondernemen Project ondernemerschap Professioneel vakmanschap ondernemerschap Ondernemersplan in internationaal perspectief Ondernemersplan in internationaal perspectief Management vaardigheden: creativiteit Ondernemersgame Samenwerken / beroepsrollen verslag >5,5 ja 0,35 8 <10 weken gesprek >5,5 ja 0, Opdracht creativiteit Reflectieversl ag >5,5 ja 0,333 8 <10 weken >5,5 ja 0,333 8 <10 weken observatie >5,5 ja 0,333 8 <10 weken 64/79 Toetsing leerjaar 2

65 Bloknaam onderwijseenheid Inhoud LINTPROGRAMMA Engels Theoriemodule Praktijk- of keuzemodule Internationalisering Cambridge general 2 Strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie Schriftelijke Toets Alle profielen >5,5 Ja 0.33 nvt semester 1 of 2 Mondeling >5,5 Ja 0.67 nvt semester 1 of 2 Schriftelijke Toets PROFIEL GFM >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Vraaggestuurd Portfolio >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Onderzoek leegstandsproblematiek Tentamenv orm Deelname international e weken Voorwaarde Deeltent amen Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 65/79 Toetsing leerjaar 2

66 Bloknaam onderwijseenheid Inhoud Theoriemodule Praktijk- of keuzemodule Marketing communicatiestrategie Tentamenv orm Schriftelijke Toets Voorwaarde PROFIEL E&L Deeltent amen Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentamen >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Vraaggestuurd Portfolio >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Internationalisering Profilering stad Participatie >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 PROFIEL SFM 66/79 LINTPROGRAMMA Theoriemodule Praktijk- of keuzemodule Marketing communicatiestrategie Schriftelijke Toets Toetsing leerjaar 2 >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Vraaggestuurd Portfolio >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Internationalisering Profilering stad Participatie >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 PROFIEL CSM Theoriemodule CSM verdieping Verslag >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Praktijk- of keuzemodule Vraaggestuurd Divers >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Internationalisering Profilering stad Participatie >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Theoriemodule Praktijk- of keuzemodule Internationalisering Vastgoedmanagement Mondelinge toets PROFIEL REM >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Taxatieleer divers >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2 Onderzoek leegstandsproblematiek participatie >5,5 nee nvt nvt semester 1 of 2

67 TOETSING LEERJAAR 3 Bloknaam Onderwijseenheid/ deeltentamen Inhoud Deeltentamen Tentamenvorm Voorwaarde Weging Blokweek (deel)ten-tamen Blokweek herkansing (deel)tentamen Management stage Kwaliteit producten Persoonlijk functioneren Verantwoording werkwijze Bepaald op basis vraagsturing Ja verslag >=5,5 1 nvt nvt Ja observatie >=5,5 1 nvt nvt Ja verslag >=5,5 1 nvt nvt Fac exploitatie en benchmark Onderhoudsmanage ment kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Projectrapport Huisvesting middelen en diensten Ja Ja eindgesprek adviesrapport >=5,5 >=5, <10 weken Vastgoedrekenen Ja schriftelijke toets >=5, Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Projectverslag Ja projectverslag >=5,5 1 8 <10 weken Managen van onderhoud verslag Onderhoudsrapport Ja onderhoudsprodu >=5,5 1 8 <10 weken cten verslag juridisch Ja Juridische analyse analyse >=5,5 1 8 <10 weken 67/79 Toetsing leerjaar 3

68 Bloknaam Cons gedrag en innovatie Onderwijseenheid/ deeltentamen Inhoud Deeltentamen Tentamenvorm Voorwaarde Weging Blokweek (deel)ten-tamen Blokweek herkansing (deel)tentamen kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Keuzegedrag van Ja eindgesprek >=5, Projectrapport klanten Ja adviesrapport >=5,5 2 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken Organisatie gericht huisvesten Commerciële vastgoedexploitatie Account managemen t Ja bloktoets >=5, kennisverwerving Projectgesprek Verandermanagemen Ja eindgesprek >=5, t en Projectrapport Ja projectopdracht >=5,5 1 8 <10 weken huisvestingsbehoefte Professioneel Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken vakmanschap kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Vastgoedrekenen Beheer en exploitatie Ja schriftelijke toets >=5, van vastgoed beheerverslagen Ja Projectrapport en verdediging >=5,5 1 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken Ja bloktoets >=5, kennisverwerving Projectgesprek Klantbenadering en - Ja eindgesprek >=5, binding Accountplan Ja adviesrapport >=5,5 2 8 <10 weken Accountgesprek Ja accountgesprek >=5,5 1 8 <10 weken 68/79 Toetsing leerjaar 3

69 Bloknaam EVM 1 EVM 2 Onderwijseenheid/ deeltentamen kennisverwerving Inhoud Deeltentame n Tentamenvorm Voorwaarde Weging Blokweek (deel)tentamen Blokweek herkansing (deel)tentam en Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Conference management, Business Ja conference management/bus >=5,5 5 8 <10 weken Projectrapport 1 events en Incentives events/incentives Projectrapport 2 Ja real life event >=5,5 3 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Exhibitions/public Exhibitions en public Ja >=5,5 5 8 <10 weken Projectrapport 1 events events Projectrapport 2 Ja real life >=5,5 3 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken EVM 2 (sport) kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Ja Exhibitions/public Exhibitions en public >=5,5 5 8 <10 weken Projectrapport 1 events events Projectrapport 2 Ja real life >=5,5 3 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken 69/79 Toetsing leerjaar 3

70 TOETSING LEERJAAR 4 Bloknaam Onderwijseenheid/deeltenta men Inhoud Deeltentam en Tentamenvorm Voorwaar de Wegin g Week deeltentam en Herkansing deeltentam en kennisverwerving ja bloktoets >=5, MBoA Eindassessment Uitbestedings- en ja schr. eindassessment >=5, samenwerkingsvormen Projectgesprek ja adviesgesprek >=5, Projectrapport ja adviesrapport opdr gevers >=5,5 1 8 <10 weken kennisverwerving Ja bloktoets >=5, VenM Projectgesprek Conceptontwikkeling en Ja eindgesprek >=5, Bedrijfseconomie vermarkten Ja bedrijfseconomie >=5, Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken Projectrapport Ja adviesrapport >=5,5 3 8 <10 weken MKC kennisverwerving Ja bloktoets >=5, projectgesprek Leidinggeven en contact met klanten Ja eindgesprek >=5, project Ja opdrachten >=5,5 1 8 <10 weken 70/79 Toetsing leerjaar 4

71 Bloknaam Onderwijseenheid/deeltenta men Inhoud Deeltentam en Tentamenvorm Voorwaar de Wegin g Week deeltentam en Herkansing deeltentam en Asset Management Vastgoed kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectrapport Vastgoedanalyse en Ja rapportage >=5,5 1 8 <10 weken conceptontwikkeling. Ja Projectopdrachten opdrachten >=5,5 1 8 <10 weken Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken kennisverwerving Ja bloktoets >=5, IGO Projectrapport gebiedsanalyse en Ja rapportage >=5,5 1 8 <10 weken Project ontwikkelingsrichting Ja opdrachten >=5,5 1 8 <10 weken Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken Sport acc kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Conceptontwikkeling en vermarkten Ja eindgesprek >=5, Projectrapport Ja adviesrapport >=5,5 1 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken 71/79 Toetsing leerjaar 4

72 Bloknaam Onderwijseenheid/deeltenta men Inhoud Deeltentam en Tentamenvorm Voorwaar de Wegin g Week deeltentam en Herkansing deeltentam en kennisverwerving Ja bloktoets >=5, PFP Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Advisering persoonlijk financieel gespreksvaardighede Projectvaardigheden plan Ja >=5,5 1 8 <10 weken n Projectrapport Ja adviesrapport >=5,5 1 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken Leegstandsmanagemen t kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectrapport Leegstandsanalyse Ja adviesrapport >=5,5 1 8 <10 weken Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, dienstverlening in de wijk (WWZ) kennisverwerving Ja bloktoets >=5, Projectgesprek Ja eindgesprek >=5, Projectrapport Conceptontwikkeling Ja rapport >=5,5 3 8 <10 weken Projectpresentatie Ja presentatie >=5,5 2 8 <10 weken Professioneel vakmanschap Ja reflectie >=5,5 1 8 <10 weken 72/79 Toetsing leerjaar 4

73 Bloknaam Onderwijseenheid/deeltenta men Inhoud Deeltentam en Tentamenvorm Voorwaar de Wegin g Week deeltentam en Herkansing deeltentam en Afstudeerstage Kwaliteit producten Ja verslag >=5,5 1 nvt nvt Persoonlijk functioneren Ja observatie >=5,5 1 nvt nvt Bepaald op basis vraagsturing Verantwoording werkwijze Ja verslag >=5,5 1 nvt nvt Bachelorexam en Schriftelijk BE ja portfolio >=5,5 1 Competentieverantwoording Mondeling BE ja eindgesprek >=5,5 1 zie jaarplanning zie jaarplanning zie jaarplanning zie jaarplanning 73/79 Toetsing leerjaar 4

74 Hoofdstuk 2 Tentamenregeling Tentamen De student schrijft zichzelf via Osiris Student in voor tentamens en herkansingen waaraan hij wil deelnemen. Hieronder worden niet alleen schriftelijke toetsen verstaan, maar ook alle andere vormen van toetsing, zoals eindgesprekken, verslagen e.d. Bureau Onderwijs verstuurt tijdig een mail aan alle studenten met de instructie voor inschrijven en de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden. De student legt de tentamens van de propedeutische en de postpropedeutische fase af in de volgorde waarin ze in het programma zijn opgenomen. Voor studenten die niet voldoen aan de instapvoorwaarden van leerjaar 3 (zie deel 2 hoofdstuk 1.2), is er een coachingstraject in de eerste blokperiode van het studiejaar om alsnog te kunnen voldoen aan de instapvoorwaarden met ingang van de tweede blokperiode. Contactpersoon: Mevr. Zanetti, coördinator leerjaar 1 en 2. Inzage Inzage is bedoeld om het geleverde werk door de student te laten bekijken en waar mogelijk conclusies te trekken voor de herkansing. Tijdens de inzage mogen geen aantekeningen, noch afdrukken of kopieën worden gemaakt van het tentamen of het werk van de student. Alle producten die ter inzage worden aangeboden, worden aan het personeelslid dat bij inzage aanwezig is, geretourneerd. Hertentamen De student stelt zichzelf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de tentamenstof. Toetsregels 1. De student is minimaal vijf minuten vóór aanvang van de toets bij het lokaal aanwezig, anders wordt de toegang ontzegd. Hiermee verspeelt de student een toetsmogelijkheid. 2. De student controleert bij het betreden van het lokaal of zijn naam vermeld staat op de presentielijst. Als de student zijn naam niet op een lijst aantreft, dient hij, na de surveillant hiervan op de hoogte te hebben gesteld, dit direct te melden bij Bureau Onderwijs. Als bij Bureau Onderwijs geconstateerd wordt dat de naam terecht niet op de lijst staat, mag de student niet deelnemen aan de toets. Raadzaam voor de student is om een Print Screen te maken van zijn bewijs van inschrijving. 3. De student dient zich tijdens de toets te kunnen legitimeren met een geldige collegekaart, identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Indien de student zich niet kan legitimeren mag de student niet deelnemen aan de toets. 4. Horloges zijn tijdens een toets verboden indien een voor iedere student zichtbare klok in het toetslokaal aanwezig is. 5. Tijdens de toets mogen enkel de door de examinator toegestane hulpmiddelen aanwezig zijn. 6. De student dient te beschikken over goed functionerende hulpmiddelen die nodig zijn voor het afleggen van de toets (bij digitale toetsafname, een goed functionerende laptop). 7. Een Nederlands woordenboek is voor buitenlandse studenten toegestaan voor toetsen die in de Nederlandse taal worden afgenomen. 8. Alle vermelde instructies op het voorblad van de toets dienen uitgevoerd te worden. 74/79

75 9. Voor uitwerkingen van toetsopgaven dient de student gebruik te maken van toetspapier van Zuyd Hogeschool. Deze zijn verkrijgbaar bij de reprodienst van de Hogeschool. 10. Studenten die om welke reden dan ook een verlenging van de tentamenduur willen, hebben hiervoor vooraf officieel akkoord ontvangen van de Studentendecaan en van Bureau Onderwijs. 11. Tijdens de toets mogen geen inhoudelijke vragen gesteld worden. Uitwisseling van informatie en hulpmiddelen is verboden. Indien een student de indruk wekt dit verbod te schenden, heeft de surveillant de plicht de student hierop aan te spreken, gevolgd door een melding bij het Bureau Onderwijs en een aantekening op de presentielijst. 12. De student mag het lokaal uitsluitend met toestemming van de surveillant voor een toiletbezoek verlaten. De surveillant kan om organisatorische redenen weigeren. De student die zonder toestemming verlaat, loopt het risico dat de examencommissie de toets ongeldig verklaart. 13. Als de student klaar is, verzamelt de surveillant de toetsbescheiden, die allen voorzien moeten zijn van naam en studentnummer. Bij inlevering tekent de student, de deelnemerslijst, voor het aantal vellen dat is ingeleverd (het toetsorigineel niet meegerekend, tenzij ook als uitwerkvel gebruikt). Als de student geen enkele opdracht heeft gemaakt, dient het uitwerkformulier voorzien van naam en studentnummer ingeleverd te worden en tekent ook hij de deelnemerslijst voor het aantal vellen. De surveillant controleert op een juiste afhandeling. 14. Indien teveel studenten tegelijkertijd het tentamen afronden, kan de surveillant beslissen de studenten op de plaats te laten zitten om vervolgens de uitwerkingen zelf op te halen. In bijzondere gevallen waarin deze regels niet voorzien, neemt de surveillant zelfstandig een beslissing, eventueel na overleg met Bureau Onderwijs. 75/79

76 Hoofdstuk 3 Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding (slb) aan de opleiding FM betreft een praktische invulling van slb vanaf jaar 1, geconcentreerd rondom belangrijke studiemomenten van een student waarbij het van wezenlijk belang is dat de student zich bij FM thuis voelt. De opleiding is van mening dat slb een middel vormt om de betrokkenheid van de student bij de opleiding en visa versa te verstevigen met als resultaat dat slb de intrinsieke motivatie van de student initieert. Aan slb wordt daarom geen aparte credits toegekend, wel wordt slb in het eerste en tweede jaar van de opleiding ingeroosterd. Jaar 1 Voor jaar 1 zijn de volgende momenten van belang: Bij aanvang van de studie De kennismaking met de opleiding, het zich thuis voelen in de opleiding, het inventariseren en kanaliseren van eventuele beperkende factoren zoals dyslexie, Na afloop van elk blok Het bespreken van de studievoortgang en eventueel daarop bijsturen een oriëntatie op en keuze voor de profielen en het behalen van de overgangsnorm (BAS norm van 50). Jaar 2 In het verlengde van bovenstaande is ook voor jaar 2 gekozen om de studieloopbaanbegeleiding bij de studiemomenten te laten aansluiten. Dit wil zeggen dat er nauwelijks slb groepsbijeenkomsten zijn. De slb'er maakt in het eerste blok kennis met de studenten en na afloop van elk blok zoekt hij pro-actief contact zoekt om het studieverloop te bespreken. Bovendien is de slb er een vraagbaak voor de studenten. Dit is vergelijkbaar met de 'klassenleraar' van de middelbare school. Slb in jaar 2 concentreert zich op het leren kennen van de student (welke net voor een profiel gekozen heeft), het kennismaken met het profiel door de student, het behalen van de propedeuse en de overgangsnorm naar jaar 3 en het begeleiden van de student bij de theorie- praktijk-, en keuze modules en stage-keuze. Jaar 3 en 4 Voor jaar 3 en 4 concentreren de studiemomenten en dus de slb zich rondom de eerste stage in jaar 3, de keuzeminor, de afstudeerstage en het bachelorexamen. In deze jaren ligt de verantwoordelijkheid en het initiatief bij de student, de slb er volgt de student op afstand. 76/79

77 Hoofdstuk 4 Jaarindeling 4.1 Indeling van de leerjaren Reguliere instroom Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jaar 1 Explore FM Organiseren Adviseren Evalueren Jaar 2 Servicemanageme nt Jaar 3 Management stage Management Stage Jaar 4 Februari instroom Verplichte minor profiel Lintmodule Lintmodule jaar 2 Performance management Verplichte minor profiel Ondernemerschap Verplichte minor profiel Keuze Minor Afstudeerstage Afstudeerstage Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jaar 1 x x Explore FM Organiseren x Lintmodule Jaar 2 Evalueren Organiseren Jaar 3 Jaar 4 Servicemanageme nt Verplichte minor profiel Performance management Lintmodule Lintmodule jaar 2 Lintmodule jaar 2 Accommodatiemanagement Accommodatiemanagement Keuze Minor Management stage Verplichte minor profiel x Ondernemerschap Management stage Verplichte minor profiel Jaar 5 Afstudeerstage Afstudeerstage x x 77/79

78 Blokken van jaar 3 en 4 per profiel en de keuze minoren van FM B L O K A A N B O D L E E R J A A R 3 E N 4 PERIODE A B KEUZE- MINORE N C D GENERAL FACILITY MANAGEMENT Make, Buy or Ally Facilitaire Exploitatie & Benchmarking Organisatiegerich t Huisvesten Persoonlijke Financiële Planning REAL ESTATE MANAGEMENT Assetmanagement Vastgoed Onderhoudsmanagement Vastgoed Commerciële Vastgoed exploitatie dienstverlening in de wijk (WWZ) CONSUMER SERVICES MANAGEMENT Managen van Klantcontacten Sport, Accommodatie s en Ondernemen Consumentengedrag & Innovatie Accountmanagemen t EVENT & LEISURE MANAGEMENT Vrijetijdseconomie & nieuwe marketing Eventmanagement 1 (Nederlandstalig + Engelstalig) Eventmanagement 2 Gebiedsontwikkeling Accountmanagement Eventmanagement 1 SPORT FACILITY MANAGEMENT Sport, Accommodaties en Ondernemen Leegstandsmanagemen t Eventmanagement 1 (Nederlandstalig + Engelstalig) Eventmanagement 2 (sport) 78/79

79 79/ Jaarrooster

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 0-016 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Social Work Met instemming van de deelraad vastgesteld d.d. 26.06.2015 door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie: ja

Nadere informatie

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Versie: 2015-08-26 Advies verwerkt van O&O: ja Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja wijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Versie: Datum: 2 juni-2015 Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 10-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 30-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-4-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 22-6- 2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Logopedie. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Logopedie. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Logopedie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 12-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 1-5-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Commercieel Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Commercieel Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 017-018 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 8-6- 017 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Engineering. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Engineering. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Engineering Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Fysiotherapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Fysiotherapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 30-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 30-4-2017

Nadere informatie

Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT

Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Associate degree voltijd en deeltijd HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 29-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 9-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 16-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-1-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 21-4-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 29-6- 2017 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Ergotherapie. Ingestemd door de Deelraad

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Ergotherapie. Ingestemd door de Deelraad Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Ergotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 8-6-2017 Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 29-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 06-07 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7--06 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) 1/116 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-6-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Associate degree Zorg en Technologie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Associate degree Zorg en Technologie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Associate degree Zorg en Technologie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 30-6-2016 Advies van de Opleidingscommissie: nvt Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie op 31-8-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 20-20 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 27-6-20 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op 26 juni 2017

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op 26 juni 2017 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 26 juni 2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hotelmanagement

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hotelmanagement Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hotelmanagement Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bc Hotelmanagement op 30-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G. OER onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Nieuwste Pabo op 6-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 5-7-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 1-4-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: 19 juni

Nadere informatie

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 07-08 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-6-07 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 26-5-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de faculteit International Business and Communication. Advies verwerkt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 12-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 22-6-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-6-2016 Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 23-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op 13 juni 2017

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op 13 juni 2017 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 5-7-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 12 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 22-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 3-6-2016

Nadere informatie

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vertaalacademie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-4-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 31-5-2017

Nadere informatie

Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Master of Arts Therapies

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Master of Arts Therapies Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Master of Arts Therapies Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 26 juni 2017 Ingestemd door de Deelraad op 26 juni

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 21-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op:

Onderwijs- en examenregeling (OER) masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad op: Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op: 20-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 28-6-2017 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 6-6-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op: 8-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op: 9-6-2016

Nadere informatie

masteropleiding Master of Science in Architectuur

masteropleiding Master of Science in Architectuur Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-2018 masteropleiding Master of Science in Architectuur Vastgesteld door de directeur van de kies naam faculteit --> op: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling

Onderwijs en examenregeling Onderwijs en examenregeling Oriëntaalse Talen en Communicatie 2013 2014 Examencommissie OTC Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Begripsbepalingen... 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 9 artikel 1.1 Wettelijke

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Mens en Techniek Biometrie

Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 18-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie