KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies"

Transcriptie

1 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

2 Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders Aha!:Jeenke van Linge & Ronald Peeks Projectbegeleiding vanuit Gemeente Assen: Bart Jan Delhaas Datum: november 2014 Inhoudsopgave Achtergrondgegevens respondenten Algeheel oordeel afvalinzameling Afvalscheiding Inzameling aan huis Milieupark Communicatie met de burger Suggesties voor verbeteringen Aha! marktonderzoek en marketingadvies A-Kerkhof 43-b 9712 BC GRONINGEN Tel.:

3 Samenvatting Inleiding Dit onderzoek geeft een beeld van de tevredenheid Assenaren over de afvalinzameling in hun gemeente. Assenaren geven aan zeer tevreden te zijn. Respondenten Er zijn 500 volwassen Assenaren ondervraagd in verschillende leeftijden. Het gaat om ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Er is gesproken met degene in het huishouden die zich het vaakst bezig houdt met het wegbrengen van het huishoudelijke afval. Het onderzoek laat verder verschillen zien tussen de manier van inzamelen (met minicontainers of ondergrond) en verschillen tussen wijken. 86% van de respondenten maakt gebruik van minicontainers en 14% van de ondergrondse inzameling. Algeheel oordeel afvalinzameling Er is respondenten spontaan gevraagd naar hun oordeel over de afvalinzameling. Positief aan de afvalinzameling vinden respondenten het feit dat zij hun afval kwijt kunnen wanneer zij dat willen. Een ander deel noemt de afvalscheiding en het effect op het milieu als positief. Respondenten noemen als minder positief punt het grote aantal containers dat zij in hun tuin hebben. Afvalscheiding De cijfers geven aan dat de burgers van Assen actief bezig zijn met het scheiden van diverse afvalsoorten. De percentages liggen tussen 74% en 97%. Oud papier en glas worden het vaakst gescheiden van het restafval. Plastic afval en textiel het minst vaak. Een kleine meerderheid (54%) van de ondervraagde Assenaren geeft aan niet bereid te zijn nog meer afvalsoorten aan huis te scheiden. Kleine elektrische apparaten Er is specifiek gevraagd naar de inzameling van kleine huishoudelijke apparaten, glas, KFF en GFT. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de Assenaren de kleine huishoudelijke elektrische apparaten naar het Milieupark brengt.

4 Samenvatting Glas De helft van de respondenten is op de hoogte van het feit dat glas vies en met deksel in de glasbak mag. Een meerderheid van 86% geeft aan dat er voldoende of ruim voldoende glasbakken in de buurt zijn. In de wijken De Lariks, Kloosterveen en het Centrum geven respondenten t.o.v. de andere wijken, minder vaak aan dat er voldoende glasbakken zijn. KFF De Assenaren zijn bewust bezig met het scheiden van plastic. De helft van de respondenten geeft aan dat zij het plastic verpakkingsmateriaal scheidt door de speciaal daarvoor bedoelde KFF container. Een kwart scheidt het plastic verpakkingsafval niet. Twee derde van de respondenten die geen KKF container heeft geeft aan op de hoogte te zijn van de gratis KFF container. Op de vraag of zij ook zo n container zouden willen, antwoordt een vergelijkbare groep (69%) dat zij hier geen behoefte aan heeft. De belangrijkste reden voor respondenten om geen KFF container aan te vragen is dat er geen ruimte voor is in de tuin/vier containers te veel zijn of dat dit door een gebrek aan ruimte geen mooi gezicht is. GFT Meer dan driekwart van de respondenten met een minicontainer vindt de gewijzigde inzameling in zomer en winter (veel) beter of ziet geen verschil. Respondenten die hier minder tevreden over zijn geven als suggestie om de periode van gewijzigde inzameling in de zomer langer te laten duren. Daarnaast geeft een meerderheid van respondenten met een ondergrondse container aan dat zij bereid is om GFT afval te scheiden.

5 Samenvatting Inzameling aan huis Er is respondenten met een minicontainer ook gevraagd of zij liever gebruik maken van een minicontainer of van ondergrondse opbrengsysteem. 61% van de respondenten geeft aan de voorkeur te geven aan de minicontainer, 36% heeft liever een ondergronds brengsysteem en 4% weet het nog niet of heeft geen voorkeur. De grootste groep van 46% wil maximaal 50 meter lopen naar een ondergronds brengsysteem. 33% wil maximaal 100 meter lopen. 21% is bereid meer dan 100 meter lopen. Milieupark Bijna alle respondenten zijn weleens bij het milieupark geweest. Voor de meerderheid is dit minder dan een half jaar geleden. De respondenten zijn gevraagd naar hun mening over de tarieven van het Milieupark en de vrijstelling van 300kg.De meerderheid van de respondenten beoordeelt de tarieven en vrijstelling positief. Iets meer dan een kwart van de respondenten geeft aan de tariefstelling onredelijk te vinden. Een iets groter deel van de respondenten (33%) geeft aan dat vrijstelling onvoldoende is. Gevraagd naar de voorkeur voor een vaste tarief per huishouden of een tarief per kilo afval, geeft een kleine meerderheid van de ondervraagde Assenaren aan de voorkeur te hebben voor een tarief per hoeveelheid afval die naar het Milieupark wordt gebracht. De meerderheid van respondenten met een minicontainer weten dat er 4x per jaar gratis GFT afval naar het Milieupark gebracht kan worden. Communicatie met de burger Een groot deel van de respondenten wordt het liefst op de hoogte gehouden d.m.v. artikelen in de krant, per of door de website van de gemeente. Bijna driekwart van de ondervraagde Assenaren heeft weleens de website van de gemeente bezocht en meer dan de helft de afvalpagina. Gevraagd naar het meest geschikte communicatiemiddel, noemt een derde van de respondenten de afvalkalender het meest geschikte voor informatie over de afvalinzameling.

6 Adviezen Het grootste deel van de Assenaren is zeer tevreden over de afvalinzameling. Kijkend naar de onderzoeksresultaten kunnen de volgende adviezen gegeven worden. Afvalscheiding Assenaren zijn actief bezig met het afvalscheiding. De bereidheid om nog meer componenten aan huis te gaan scheiden neemt wel af in vergelijking met Iets meer dan de helft is niet bereid om nog meer componenten aan huis in te zamelen. Respondenten geven aan vooral het grote aantal containers bezwaarlijk te vinden. De grootste winst lijkt te behalen bij respondenten met een ondergronds inzamelsysteem, bijvoorbeeld bij het scheiden van GFT. Respondenten geven aan hiertoe bereid te zijn. Ook bij KFF is nog winst te behalen. Tariefstelling Het grootste deel van de ondervraagde Assenaren geeft aan de voorkeur te hebben voor een tarief per hoeveelheid afval die naar het Milieupark wordt gebracht. Toch is het verschil maar heel klein met de groep die liever één tarief voor iedereen heeft. Gezien de kleine verschillen, lijkt het huidige systeem van de gemeente een goede middenweg te zijn. Communicatie met de burger Een groot deel van de respondenten wordt het liefst op de hoogte gehouden d.m.v. artikelen in kranten, per of via de website. Niet alle respondenten zijn blij met de nieuwe afvalapp. Het advies is om de voorlopig naast de afvalapp andere kanalen te blijven gebruiken voor de communicatie met de burger. Afvalkalender Een groot deel van de respondenten geeft aan de kalender het meest geschikte middel te vinden voor informatie over de afvalinzameling. Zij zijn nog sterk gehecht aan de kalender. Het advies aan de gemeente is om zich hier bewust van te zijn en goed uit te leggen waarom het beleid rondom de kalender gewijzigd is.

7 Opzet onderzoek Aanleiding en doelstelling De gemeente Assen wil inzicht hebben in de tevredenheid van de inwoners van de gemeente over de afvalinzameling. Dit inzicht kan worden verkregen door het uitvoeren van een opiniepeiling onder de Assenaren. In 2009 is ook al een opiniepeiling naar de tevredenheid over de afvalinzameling uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de tevredenheid van de inwoners van de gemeente Assen over de afvalinzameling door de gemeente. De uitkomsten van nu dienen te worden vergeleken waar mogelijk met de onderzoeksuitkomsten van Onderzoeksmethodiek Het onderzoek is telefonisch uitgevoerd in november De interviews zijn gehouden met diegenen in de huishoudens die zich het meeste bezighouden met het wegbrengen van het huishoudelijke afval. De vragenlijst is in overleg met de gemeente opgesteld. Respondenten Er is een aselecte steekproef gedaan van particulieren met een telefoonaansluiting die wonen in de gemeente Assen. Er zijn 500 burgers ondervraagd. Dit geeft een voldoende nauwkeurig beeld voor wat betreft de mening van burgers. De onnauwkeurigheid is bij 500 respondenten maximaal 4,4% bij een betrouwbaarheid van 95%. Dit is in het marktonderzoek een gangbare marge. Het houdt in dat een onderzoeksuitkomst in 19 van de 20 gevallen conform de realiteit is.

8 Leeftijd en geslacht Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de leeftijd en het geslacht van respondenten. Basis: Alle respondenten (N=502) Leeftijd < 41 15% % > 55 54% Geslacht Man Vrouw 49% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

9 Wijk Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de wijken waarin de respondenten wonen. Basis: Alle respondenten (N=502) Peelo Marsdijk Pitterlo De Lariks Noorderpark Kloosterveen Assen West Centrum Assen Oost Buitendorp Overig 1% 4% 4% 8% 8% 9% 11% 13% 11% 13% 19% 0% 10% 20% Inwonersaantal per wijk CBS 2014 Peelo Marsdijk Pitterlo De Lariks Noorderpark Kloosterveen Assen West Centrum Assen Oost Buitendorp 1.087

10 Afvalinzameling aan huis Hoe wordt bij u door de gemeente aan huis het afval ingezameld? Is dat met minicontainers of ondergrondse containers? Basis: Alle respondenten (N=502) De meerderheid van de respondenten maakt gebruik van minicontainers. 86% Bij 14% wordt het huisvuil ingezameld met ondergrondse containers. 14%

11 Positief aan afvalinzameling Wat vindt u positief aan de inzameling? Basis: Alle respondenten (N=502) Positief aan de afvalinzameling vinden respondenten het feit dat zij hun afval kwijt kunnen wanneer zij dat willen. Een ander deel noemt de afvalscheiding en de positieve gevolgen voor het milieu als een positieve ontwikkeling. 14% noemt de minicontainers als een positief punt. Altijd afval kwijt kunnen Afval scheiden Minicontainers Schoon/Hygienisch/Netjes Op tijd/frequentie Gewijzigd ophalen GFT Afvalapp Ondergrondse inzameling Makkelijk Dichtbij Overig 29% 28% 14% 12% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40%

12 Minder positief aan afvalinzameling Wat vindt u minder positief aan de inzameling? Basis: Alle respondenten (N=502) Respondenten noemen als minder positief punt het grote aantal containers dat zij aan huis hebben. Een aanzienlijk deel noemde verschillende aspecten van de afvalinzameling aan huis. Zoals: te weinig komen/te vroeg of laat komen/ rotzooi achterlaten etc. Te veel containers Afvalinzameling aan huis Gewijzigd ophalen GFT Te veel afval scheiden Plastic en Papier samen 9% 9% 12% 22% 26% 12% is ontevreden over de gewijzigde GFT inzameling in de zomer/winter. Vaak wordt genoemd dat de zomerperiode verlengd zou moeten worden. Een deel noemt de communicatie van de gemeente als minder positief punt. De meeste opmerkingen gaan over (de lay-out) van de nieuwe kalender en gewijzigde ophaaltijden. Communicatie gemeente Plaatsen chip Regels Milieupark Overig 8% 4% 3% 12% 0% 10% 20% 30%

13 Scheiding van afval Kunt u per afvalsoort aangeven of u deze altijd, meestal wel, meestal niet of nooit scheidt? Basis: Alle respondenten (N=502) De cijfers geven aan dat de burgers van Assen actief bezig zijn met het scheiden van diverse afvalsoorten. De percentages liggen tussen 74% en 97%. KEA GFT Plastic Oud papier en glas worden het vaakst gescheiden van het restafval. Plastic afval en textiel het minst vaak. 9% van de respondenten scheidt nooit iets Oud papier Glas Klein gevaarlijk afval Kleine el. Apparaten GFT Textiel Plastic afval 3% 7% 8% 12% 17% 18% 26% 97% 93% 92% 88% 83% 82% 74% Altijd/Meestal wel Nooit/Meestal niet

14 Toelichting respondenten die nooit afval inzamelen Respondenten die aangeven dat zij nooit de afvalsoorten scheiden is gevraagd of zij dit kunnen toelichten. Afvalsoort Waar gaat het naar toe? Een selectie van de toelichting die respondenten gaven GFT Oud papier Textiel Bij restafval Ondergrondse inzameling Bij restafval Ondergrondse inzameling Goed textiel wegbrengen Overig in restafval Geven aan dat zij in een appartement wonen. Omdat er geen tuin is en dus weinig GFT afval. Geen ruimte om het te bewaren. Neemt iemand anders mee. Er blijft weinig textiel over, daarom bij restafval. KGA Bij restafval Geven aan weinig KGA te hebben. Kost te veel moeite om klein beetje afval weg te brengen. Verzamelpunt voor KGA is te ver weg. Glas Bij restafval Gemakzucht. Geven aan weinig glas te hebben/het niet de moeite waard vinden. Glasbak is te ver weg. Plastic Bij restafval Geen ruimte/wil geen extra container Geen zin om nog meer afval te scheiden Onduidelijkheden over het systeem met de plastic en papier container. Sommige respondenten weten nog niet dat dit gewijzigd is. Elektrische apparaten Bewaren Bij restafval Geven aan weinig afval te hebben.

15 Kleine huishoudelijke elektrische apparaten Hoe voert u kleine huishoudelijke elektrische apparaten af? Basis: Alle respondenten (N=502) Naar Milieupark brengen Andere winkels Kringloopwinkels 15% 13% 75% De meerderheid van de Assenaren brengt de kleine huishoudelijke elektrische apparaten naar het Milieupark. In restafvalcontainer 8% In ondergrondse container Anders, namelijk Weet niet 1% 6% 2% Bij anders namelijk wordt o.a. genoemd: Bewaren Meenemen naar het werk 0% 20% 40% 60% 80%

16 Verpakkingsglas en glasbakken Wist u dat u dat glas ook vies en met dop in de glasbak mag? Staan er genoeg glasbakken? Basis: Alle respondenten (N=502) 13% 50% Wist u dat glas vies en met dop in de glasbak mag? 50% Staan er genoeg glasbakken? 87% Ja Nee

17 Genoeg glasbakken uitgesplitst naar wijk Staan er genoeg glasbakken? Kunt u uw glas voldoende kwijt? Respondenten die antwoorden met ruimvoldoende/voldoende Basis: Alle respondenten (N=502) Allen Pittelo Noorderpark Peelo Marsdijk Assen Oost Buitendorp Assen-West De Lariks Kloosterveen Centrum 70% 79% 78% 86% 85% 95% 95% 93% 93% 92% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%90%100% Een meerderheid van 86% geeft aan dat er voldoende of ruim voldoende glasbakken in de buurt zijn. In de wijken De Lariks, Kloosterveen en het Centrum geven respondenten t.o.v. de andere wijken, minder vaak aan dat er voldoende glasbakken zijn.

18 Scheiden van plastic verpakkingsafval Op welke manier of manieren scheidt u plastic verpakkingsafval? Basis: Alle respondenten (N=502) In zakken Met de papiercontainer Speciale container Scheidt het niet, bij restafval Anders, namelijk 0% 1% 7% 12% 13% 13% 24% 33% 49% 57% Minicontainers Ondergronds 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De helft van alle respondenten geeft aan dat zij het plastic verpakkingsmateriaal scheidt door de speciaal daarvoor bedoelde KFF container. Een kwart scheidt het plastic verpakkingsafval niet. 17% geeft aan het in zakken te scheiden en 11% doet het plastic verpakkingafval in de papiercontainer. In de grafiek zijn de verschillen tussen minicontainers en ondergrondse containers weergegeven. Bij anders namelijk wordt o.a. genoemd: Naar het milieupark Meegeven aan familie

19 Op de hoogte van gratis KFF container Weet u dat u een container voor KFF (kunststof flessen en flacons) gratis kunt aanvragen? Zou u een gratis KFF willen aanvragen? Basis: Respondenten die plastic in papiercontainer verzamelen of die plastic in het restafval doen (N=181) 7% Ja Nee Weet niet 11% 20% 25% Weet u van de gratis KFF container? 67% Zou u een gratis KFF container willen? 69% De meeste respondenten (67%) geven aan op de hoogte te zijn van de gratis KFF container. Op de vraag of zij ook zo n container zouden willen, antwoordt een vergelijkbare groep (69%) dat zij hier geen behoefte aan heeft.

20 Waarom geen KFF container aangevraagd Waarom heeft u nog geen KFF aangevraagd? Basis: Respondenten die plastic in papiercontainer verzamelen (N=181) Geen ruimte 66% De belangrijkste reden voor respondenten om geen KFF container aan te vragen is dat er geen ruimte voor is in de tuin/vier containers te veel zijn of dat dit door een gebrek aan ruimte geen mooi gezicht is. Niet nodig Weinig plastic afval Overig 13% 7% 15% 0% 50% 100% Een kleiner deel van de respondenten geeft aan dat het niet nodig te vinden om plastic vooraf te scheiden en vinden dit te veel moeite. 7% geeft aan te weinig plastic afval te hebben om een container te vullen. Bij overig o.a. genoemd: Dat er gedeeld wordt met de buren. Meegeven aan familie. Dat de respondent al van plan was een KFF container aan te vragen, maar het er niet van gekomen is.

21 Bereid om meer componenten aan huis te scheiden Bent u bereid nog meer componenten aan huis te scheiden? Basis: Alle respondenten (N=502) Een kleine meerderheid (53,5%) van de ondervraagde Assenaren geeft aan niet bereid te zijn nog meer afvalsoorten aan huis te scheiden. 46,5% is wel bereid dit te doen.

22 Bereidheid tot scheiden naar wijk en vergelijking 2009 Bent u bereid nog meer componenten aan huis te scheiden? Basis: Alle respondenten (N=502) 47% De bereidheid om componenten te scheiden aan huis is met 10% afgenomen ten opzichte van In de grafiek staat de bereidheid tot scheiden per wijk weergegeven. Allen Peelo Marsdijk Pittelo De Lariks Noorderpark Kloosterveen Assen-West Centrum Assen Oost Buitendorp 57% 49% 71% 52% 61% 32% 62% % 44% 42% % 53% 56% 44% 50% 60% 62% 34% 45% 47% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

23 Vervangen containers door ondergronds brengsysteem Zou u er voorstander van zijn op termijn de inzameling middels grijze container te vervangen door een ondergronds brengsysteem? Basis: Respondenten met minicontainers (N=430) 61% 36% 61 % is voor het gebruik van de containers en 36 % heeft liever een ondergronds opbergsysteem. 4% weet niet of heeft geen voorkeur.

24 Maximale afstand tot ondergronds brengsysteem Hoe ver zou het ondergrondse brengsysteem maximaal van uw perceel af mogen liggen? Hoe ver wilt u maximaal lopen? Basis: Respondenten met minicontainers (N=430) 0 50 m m m 46% 33% 21% De grootste groep van 46% wil maximaal 50 meter lopen naar een ondergronds brengsysteem. 33% wil maximaal 100 meter lopen. 21% is bereid meer dan 100 meter lopen.

25 Mening gewijzigde inzameling in de zomer Het GFT afval wordt in de zomer iedere week opgehaald, wat vindt u daarvan? In de winter is dit 1x per maand, wat vindt u daarvan? Basis: Respondenten met een minicontainer (N=430) 1% 4% 1% 14% Veel beter Inzameling Zomer 47% Beter Geen verschil Slechter Veel slechter Een ruime meerderheid van 80% vindt de aangepaste inzameling in de zomer beter of veel beter. 33% Weet niet

26 Mening gewijzigde inzameling in de winter In de winter wordt het GFT afval 1x per maand opgehaald, wat vindt u daarvan? Basis: Respondenten met een minicontainer (N=430) De grafiek laat een verdeeld beeld zien. 36% van de respondenten vindt het beter of veel beter, voor 36% maakt het geen verschil en 23% vindt het slechter of veel slechter. Veel beter Beter Geen verschil Slechter Veel slechter Weet niet 23% 3% 1% 4% Inzameling Winter 32% 36% 84% van de respondenten met een minicontainer vindt de gewijzigde inzameling in zomer en winter (veel) beter of ziet geen verschil.

27 Gewijzigde inzameling zomer en winter Het is goed. De zomer inzameling mag wel een maand langer duren Goed. Dan heb je minder last van stank en ongedierte Ik heb liever dat ze meer komen halen in de herfst en het voorjaar, met het snoeien Wij zijn in de zomer op vakantie, dus dan is er geen afval. Ik heb een grote tuin met veel afval, maar dat is alleen in de zomer, dus het is goed zo. Het zorgt voor verwarring

28 Bereid tot scheiden GFT bij woning/flat/appartement Zou u een voorziening bij uw woning/flat/appartement voor het scheiden van GFT afval gebruiken? Basis: Respondenten met ondergrondse containers (N=72) 70% 60% 57,5% 50% 40% 30% 20% 10% 42,5% De meerderheid van respondenten met een ondergrondse container geeft aan dat zij bereid is om GFT afval te scheiden. 0% Nee Ja

29 Bezoek Milieupark Bent u weleens bij het milieupark geweest? Wanneer bent u hier voor het laatst geweest? Basis: Alle respondenten (N=502) Alle respondenten die weleens bij het Milieupark zijn geweest (N=446) Ja 89% De meerderheid van respondenten is het afgelopen halfjaar nog bij het Milieupark geweest. Voor 14% is het een half jaar tot jaar geleden. 13% geeft aan dat het langer dan een jaar geleden is. Nee 11% 0% 50% 100% Bijna 90% van de respondenten is weleens bij het Milieupark geweest weken 73% weken 14% >52 weken 13%

30 Mening over tariefstelling en vrijstelling 300 kg Wat vindt u van de tariefstelling van 18 cent per kg (boven 300kg/m.u.v. Oud papier en KCA)? Is de vrijstelling van 300kg genoeg? Basis: Alle respondenten (N=502) Zeer redelijk 8% 2% Redelijk Niet redelijk 27% 61% 33% Vrijstelling genoeg? Ja Nee Weet niet Weet niet 4% 65% 0% 20% 40% 60% 80% De meerderheid van de respondenten beoordeelt de tarieven en vrijstelling positief. 69% noemt de tariefstelling redelijk of zeer redelijk en 65% vindt de vrijstelling genoeg. Iets meer dan een kwart van de respondenten geeft aan de tariefstelling onredelijk te vinden. Een iets groter deel van de respondenten (33%) geeft aan dat vrijstelling onvoldoende is.

31 Voorkeur vaste heffing of tarief per hoeveelheid afval Aan welke optie geeft u de voorkeur: een vaste heffing of een tarief per hoeveelheid afval? Basis: Alle respondenten (N=502). De vervuiler betaalt Het grootste deel van de ondervraagde Assenaren geeft aan de voorkeur te hebben voor een tarief per hoeveelheid afval die naar het Milieupark wordt gebracht. Optie 2: Optie 1: Tarief per hoeveelheid afval Voorstanders: 48% Vaste heffing voor alle huishoudens Voorstanders: 43% Eén tarief voor iedereen 43% van de respondenten geeft aan dat het hun voorkeur is dat alle particuliere huishoudens in Assen jaarlijks een vaste heffing aan de gemeente betalen en dan ongeacht de hoeveelheid afval, dit gratis naar het Milieupark mogen brengen. Advies Gezien de kleine verschillen, lijkt het huidige systeem van de gemeente een goede middenweg te zijn.

32 Op de hoogte 4x gratis tuinafval brengen naar Milieupark U kunt vanaf dit jaar 4x per jaar gratis grof tuinafval brengen naar het Milieupark. Bent u hiervan op de hoogte? Basis: Respondenten met minicontainers (N=430). De meerderheid van respondenten met een minicontainer geeft aan dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe regels en weten dat er 4x per jaar gratis GFT afval naar het Milieupark gebracht kan worden. JA 61% NEE 39% Bijna 40% geeft aan nog niet op de hoogte te zijn van deze regels. Advies Een aanzienlijk deel van de burgers is nog niet op de hoogte. In de communicatie richting de burger is het verstandig dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen.

33 GFT naar het Milieupark U kunt vanaf dit jaar 4x per jaar gratis grof tuinafval brengen naar het Milieupark. Heeft u dit al gebruikt? Nu u dit weet, wilt u dit? Basis: Respondenten die wel op hoogte zijn (N=262) / Respondenten die niet op de hoogte zijn (N=168). Hoewel de meerderheid aangeeft op de hoogte te zijn van de nieuwe regels omtrent het gratis brengen van GFT naar het Milieupark, heeft bijna 80% hier nog geen gebruik van gemaakt. Respondenten die nog niet op de hoogte waren van de regeling, is gevraagd of zij hiervan gebruik zouden willen maken. Een meerderheid van bijna 60% geeft aan wel gebruik te willen maken van de mogelijkheid om gratis tuinafval te brengen naar het Milieupark. Respondenten die aangeven hier geen gebruik van te willen maken, geven daarvoor o.a. de volgende redenen: Hebben weinig GFT of geen tuin. Geen gelegenheid om afval weg te brengen. Delen liever de GFT container met buren. 41% Wilt u GFT naar het Milieupark brengen? N=168 57% Ja Nee 79% Al gratis GFT naar Milieupark gebracht? N=262 21%

34 Communicatie met de gemeente Hoe wordt u het liefst door de gemeente van het nieuws over de afvalinzameling op de hoogte gehouden? Basis: Alle respondenten (N=502) Artikelen kranten Per Website gemeente Huis aan huiskrant Gemeentegids Assen Folders gemeente Afvalapp 21% 16% 48% 25% 27% 47% 23% 30% 46% 29% 26% 42% 26% 32% 37% 30% 33% 35% 15% 50% 63% Op prijs Mag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Overbodig Een groot deel van de respondenten wordt het liefst op de hoogte gehouden d.m.v. artikelen in de krant, per of door de website van de gemeente. De helft van de respondenten ziet de afvalapp als overbodig. Ook folders van de gemeente en de gemeentegids worden door een derde van de respondenten gezien als overbodige communicatiemiddelen voor het afval. Advies Niet alle respondenten zijn blij met de nieuwe afvalapp. Het advies is om de voorlopig naast de afvalapp andere kanalen te blijven gebruiken.

35 Communicatie met de gemeente, vergelijking 2009 Hoe wordt u het liefst door de gemeente van het nieuws over de afvalinzameling op de hoogte gehouden? Basis: Alle respondenten (N=500) Artikelen kranten Per Website gemeente Huis aan huiskrant Gemeentegids Assen Folders gemeente Afvalapp 36% 48% 50% 84% 76% 73% 70% 67% 60% 75% 82% 68% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% In 2009 is dezelfde vraag ook gesteld. In de grafiek hiernaast staan de uitkomsten in vergelijking met 2014 weergegeven. Opvallend is dat respondenten het prettiger vinden dan in 2009 om per of middels de website op de hoogte gehouden te worden gehouden. Toch zijn er ook respondenten die graag op de hoogte gehouden worden via de traditionele kanalen. Het aantal respondenten dat middels de krant op de hoogte wil worden gehouden is zelfs gestegen.

36 Website Gemeente en Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u de website van de gemeente Assen weleens bezocht? Kent u het Meldpunt Openbare Ruimte? Basis: Alle respondenten (N=502) 28% 44% Kent u Website het MOR? bezocht? 56% Ja Nee 72% Bijna driekwart van de ondervraagde Assenaren heeft weleens de website van de gemeente bezocht. Iets meer dan de helft van de Assenaren is bekend met het Meldpunt Openbare Ruimte waar een melding gemaakt kan worden over een niet geleegde container of illegaal gedumpt afval.

37 Website Gemeente, vergelijking 2009 Heeft u de website van de gemeente Assen weleens bezocht? Basis: Alle respondenten (N=500) 47% Website bezocht? (2009) 53% Ja Nee In 2009 bezocht iets meer dan de helft van de Assenaren de website. Dat zijn er in 2014 met 72% aanzienlijk meer. Peelo Marsdijk Pittelo De Lariks Noorderpark Kloosterveen Assen-West Centrum Assen Oost Buitendorp 33% 44% 74% 73% 81% 63% 68% 63% 60% 57% 64% 69% 50% 62% 47% 73% 35% 68% 45% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

38 Pagina afvalinzameling Heeft u op de website de pagina over de afvalinzameling bekeken? Heeft u toen de informatie kunnen vinden die u zocht? Basis: Respondenten die de website hebben bezocht. (N=360) Respondenten die de pagina over afvalinzameling hebben bezocht (N=165) 7% 54% Pagina afval inzameling bekeken? N=360 46% Ja Nee Informatie gevonden? N=165 91% Iets minder dan de helft van de bezoekers van de website heeft ook naar de afvalpagina gekeken. De bezoekers van de afvalpagina geven aan dat zij de informatie konden vinden die ze zochten. Slechts 7% lukt het niet om de informatie te vinden. De afvalpagina lijkt de juiste informatie te bevatten.

39 Pagina afvalinzameling Informatie die burgers niet konden vinden Dat gras en aarde niet geaccepteerd worden op het milieupark. Procedure van het wegbrengen van asbest. Informatie over waar yoghurtpakken onder vallen: plastic papier of restafval. De zoektermen gaven geen resultaten. Concrete vragen zonder concreet antwoord. De website zit lastig in elkaar, het is een lange weg. Hoe je een oranje container aan kunt vragen. De website werkt niet goed en is gebruiksonvriendelijk. Zoektermen werken niet. De informatie over de vrijstelling van 300 kg. Informatie over de wijziging van afvalroutes.

40 Algemene indruk informatie afvalinzameling op website Wat is uw algemene indruk over de informatie over de afvalinzameling op de website van de gemeente? Basis: Respondenten die de pagina over afvalinzameling hebben bezocht (N=165) Slecht 2% Weet niet 7% Matig 12% Goed 78% Meer dan driekwart van de respondenten die de afvalpagina hebben bezocht geven aan een goede algemene indruk te hebben over de informatie op de website betreffende de afvalinzameling. 12% vindt de informatie op de pagina matig en 2% beoordeelt de informatie als slecht.

41 Papieren afvalkalender bewaard In 2015 introduceert de gemeente de afvalapp. De papieren kalender kan nog wel aangevraagd worden. Heeft u de papieren afvalkalender die door de gemeente huis aan huis wordt verspreid bewaard? Basis: Alle respondenten (N=502) Ja 88% Inwoners hechten nog sterk aan de papieren afvalkalender. Een ruime meerderheid heeft de afvalkalender van 2014 bewaard, slechts 12% gooide de kalender weg. Nee 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Advies Advies aan de gemeente is om de afvalkalender naast de app te blijven gebruiken voor burgers die dat willen.

42 Informatie missen over afvalinzameling Mist u nog bepaalde informatie over de afvalinzameling? Basis: Alle respondenten (N=502) Ja 10% De meerderheid van de ondervraagde respondenten geeft aan geen informatie te missen. 10% mist nog wel informatie. Nee 89% Aan deze respondenten is gevraagd welke informatie zij missen en waar die gepubliceerd zou moeten worden. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

43 Informatie over de afvalinzameling Welke informatie mist u over de afvalinzameling? Basis: Respondenten die informatie missen (N=52) Praktische info App ongeschikt Storing/Wijzigingen Kalender onduidelijk Milieupark Gratis GFT 6% 8% 13% 17% 23% 25% Respondenten geven aan vooral praktische informatie te missen over het scheiden van verschillende afvalsoorten en de bijbehorende ophaal/wegbreng dagen. Opvallend is dat er veel vragen zijn over het scheiden van plastic. Voor sommige respondenten is de overgang naar de afvalapp nog niet bekend. Een deel van de respondenten geeft aan de papieren kalender straks te gaan missen. Een ander deel geeft aan beter op de hoogte willen worden gehouden van wijzigingen in de afvalinzameling. Ook geven respondenten aan dat zij de lay-out van de nieuwe kalender onduidelijk vinden. 6% wil meer informatie over het Milieupark en 8% geeft aan niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om 4x gratis GFT weg te brengen. Overig 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Overige antwoorden hadden met name betrekking op de nieuwe chipkaart. Respondenten geven aan dat zij hierover informatie missen.

44 Communicatiemiddel Waar moet de informatie gepubliceerd worden? Basis: Respondenten die informatie missen (N=52) Kalender HH krant 27% 31% Bijna een derde van de respondenten geeft aan de kalender het meest geschikte middel te vinden voor informatie over de afvalinzameling. Website Brief 12% 18% Iets meer dan een kwart ziet de informatie het liefst terug op de gemeentelijke pagina van de huis aan huis krant. App 10% Van de digitale middelen wordt de website het vaakst genoemd, gevolgd door de app en . Overig 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% Als gekeken wordt naar de persoonlijke communicatiemiddelen de brief en valt op dat de brief twee keer zo vaak genoemd wordt.

45 Suggesties voor verbeteringen afvalinzameling Heeft u nog suggesties voor verbeteringen met betrekking tot de afvalinzameling aan huis? Basis: Alle respondenten (N=502) Ja 44% Bijna de helft van de respondenten heeft nog een suggestie voor de verbetering van de afvalinzameling. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de Assenaren en dat zij het thema afval van belang vinden. Nee 56% Aan deze respondenten is gevraagd hun suggestie toe te lichten. 0% 20% 40% 60%

46 Aha! marktonderzoek en marketingadvies A-Kerkhof 43-b 9712 BC GRONINGEN Tel.:

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Duurzame energie, windmolens en natuur. Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Duurzame energie, windmolens en natuur. Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Duurzame energie, windmolens en natuur Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Peiling 2: Provinciale Statenverkiezingen 2015 Provincie Drenthe

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Sinds 2015 regelen gemeenten de zorg en ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp in de huishouding, vervoer,

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen-

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen- OMNIBUSENQUÊTE 2010 onderdeel HUISVUILINZAMELING -bijlage met de antwoorden op de open vragen- Zoetermeer, 28 januari 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal

Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal Digitale afvalkalender Per 1 januari 2016 biedt de gemeente Zuidplas de afvalkalender alleen digitaal aan via www.recyclemanager.nl. Bij deze Recyclemanager - website

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar.

FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar. FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar. 1. Wat verandert er voor mij?...3 2. Verandert ook mijn tarief voor de afvalstoffenheffing?...3

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 Concept-rapportage Februari 2013 Concernstaf/Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding en werkwijze... 3 Respons... 3 De onderzoeksresultaten... 4 Afvalscheiding

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie