Discriminatie-ervaringen van mensen met de diagnose schizofrenie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discriminatie-ervaringen van mensen met de diagnose schizofrenie"

Transcriptie

1 Jaap van Weeghel, Annette Plooy Discriminatie-ervaringen van mensen met de diagnose schizofrenie Inleiding In het jaar 2006/2007 is in 28 landen een baanbrekend onderzoek uitgevoerd op het gebied van discriminatie van mensen met psychische aandoeningen. Het doel van dit onderzoek, dat de naam INDIGO draagt, was inzicht te verkrijgen in de invloed van de diagnose schizofrenie op het dagelijks leven en de sociale participatie van de betrokkenen in de deelnemende landen. INDIGO was niet alleen baanbrekend vanwege het brede internationale karakter van het onderzoek, maar ook vanwege de focus op discriminatie en vanwege de ondervraagde groep. Doorgaans richt de aandacht van researchers in dit veld zich niet op gedrag, maar op stigmatiserende opvattingen over mensen met psychische aandoeningen. En doorgaans is het algemene publiek hierbij de groep die wordt bevraagd. In Indigo werd aan mensen met de diagnose schizofrenie zelf gevraagd naar hun ervaringen met discriminatie. Initiatiefnemers van INDIGO zijn prof. dr. Graham Thornicroft en dr. Diana Rose van het Institute of Psychiatry, Kings College, London, die het onderzoek tevens coördineerden. Het bredere kader van INDIGO is het Global Programme to Fight Stigma and Discrimination because of Schizophrenia van de World Psychiatric Association (WPA), onder leiding van prof. Norman Sartorius. Vijfentwintig Europese landen hebben aan de studie deelgenomen (plus de Verenigde Staten, Brazilië en Maleisië). Het Trimbos-instituut is gevraagd om het Nederlandse deel van het onderzoek voor zijn rekening te nemen. Methode Onderzoeksinstrument Teneinde zicht te krijgen op de invloed van de diagnose schizofrenie op het dagelijks leven en de sociale participatie werden semi-gestructureerde interviews afgenomen aan de hand van Nederlandse vertaling van de Discrimination and Stigma Scale (DISC 10; Thornicroft & Rose, 2005). Naast vragen over een aantal demografische kenmerken bevat de DISC 10 vragen van het type: Bent u ooit vanwege uw psychiatrische diagnose anders behandeld dan andere mensen op het gebied van Deze vraag wordt gesteld ten aanzien van de volgende gebieden: vriendschappen, buren, intieme relaties, huisvesting, opleiding, werk, familie, vervoer/reizen, financiën, gemeenschapsleven, gezondheidszorg en sociale voorzieningen, privacy en veiligheid, ouderschap, eventuele andere gebieden. De geïnterviewden konden op een zevenpunts Likertschaal aangeven in hoeverre de diagnose schizofrenie voor hem of haar een voor- of nadelige invloed heeft gehad op het betreffende gebied. Tevens werd gevraagd om bij ieder gebied zo mogelijk een concreet voorbeeld te geven. Daarnaast zijn in de DISC 10 vragen opgenomen over de eigen reacties van de respondenten op het hebben van de diagnose schizofrenie met name of deze diagnose hen van contacten of initiatieven weerhoudt -, over de reacties van anderen op de diagnose en over de persoonlijke kwaliteiten die de respondenten aan zichzelf toeschrijven. Positieve antwoorden op de vragen naar nadelige behandeling werden gescoord als ervaren discriminatie. Wanneer respondenten aangaven dat zij zich van contacten of initiatieven hadden laten weerhouden, werd dit gescoord als geanticipeerde discriminatie. 1

2 Steekproef en respondenten Per land dat aan INDIGO deelnam dienden tenminste 25 mensen met schizofrenie te worden geïnterviewd. In Nederland hebben we 50 mensen geïnterviewd. Met een dergelijk aantal werd het mogelijk om, naast de publicaties over het gehele INDIGO-onderzoek, ook een substantieel rapport over het Nederlandse gedeelte te schrijven. De inclusiecriteria voor het onderzoek waren: respondenten hebben de diagnose schizofrenie gekregen, hebben regelmatig contact met een GGZ-behandelaar en hebbenschriftelijk ingestemd met het interview (informed consent). Als exclusiecriterium gold: onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Voorzover dat mogelijk is met 50 respondenten, moest deze groep een redelijke afspiegeling zijn van de totale groep mensen met schizofrenie in Nederland. Daartoe werd gestreefd naar spreiding op variabelen als sekse, leeftijd, al of niet in een grote stad wonend en de aard van de GGZ-hulp die zij ontvangen. Onderzoekslocaties Voor de werving van de respondenten is samengewerkt met drie Nederlandse GGZinstellingen: Adhesie (Deventer en omstreken), Altrecht (divisies stad Utrecht en Midden Westelijk Utrecht) en de RIBW Den Haag. Langs deze weg werd bereikt dat respondenten behalve uit de randstad ook uit het midden en het oosten van het land afkomstig waren. Contactpersonen binnen genoemde GGZ-instellingen (leidinggevenden van zorgteams en afdelingen) benaderden cliënten met de vraag of zij eventueel bereid waren aan het onderzoek deel te nemen. Als het antwoord bevestigend was, zochten de interviewers contact met deze cliënten om een afspraak voor het interview te maken. Om te voorkomen dat de totale groep respondenten eenzijdig van samenstelling zou worden, kregen de contactpersonen bij het benaderen van potentiële respondenten gerichte instructies van de onderzoekers: niet alleen mannen maar ook vrouwen, naast oudere ook jongere cliënten, enzovoorts. Uitvoering interviews Instructies voor de afname van het onderzoeksinstrument (de DISC 10) werden gegeven door de algehele coördinator van het INDIGO-onderzoek (Graham Thornicroft). De interviews werden afgenomen door twee gekwalificeerde onderzoeksmedewerksters, van wie één bovendien ervaringsdeskundige is. De interviews duurden anderhalf tot twee uur en werden, indien de respondent daarvoor toestemming gaf, op band opgenomen. Dataverwerking en analyse De vertaalde interviewgegevens werden, ter verwerking en analyse van alle bevindingen van het INDIGO-onderzoek, naar het Europese coördinatiecentrum gestuurd (het Institute of Psychiatry in Londen). Daarnaast hebben de onderzoekers de gegevens van het Nederlandse gedeelte zelf geanalyseerd, daarbij ondermeer gebruikmakend van SPSS. Resultaten Kenmerken van de respondenten In tabel 1 is de groep van 50 respondenten aan de hand van een aantal kenmerken getypeerd. 2

3 Tabel 1 Kenmerken van de respondenten (N=50) Sekse Man 72% (n= 36) Vrouw 28% (n= 14) Betaald werk Ja 28% (n= 14) Nee 72% (n= 36) Leeftijd Gemiddeld 45 (SD=13) Aantal jaren opleiding Gemiddeld 13 (SD=3) Aantal jaren sinds eerste GGZ-contact Gemiddeld 19 (SD=9) Categoriën 0 tot 5 6 tot Huidige GGZ-hulp APZ 30% (n= 15) Ambulant 16% (n= 8) BW of BZW 48% (n= 24) Op de hoogte van diagnose Ja 98% (n= 49) Nee 2% (n=1) In hoeverre eens met diagnose Mee eens 48% (n= 24) Niet mee 26% (n=13) eens Gedeeltelijk 18% (n=9) mee eens Anders 8% (n= 4) Ooit gedwongen opgenomen Ja 58% (n= 29) Nee 42% (n= 21) Uit de tabel blijkt ondermeer dat er aanzienlijk meer mannen dan vrouwen aan dit onderzoek hebben deelgenomen en dat de meeste respondenten al vele jaren GGZ-hulp ontvangen. Een gering aantal respondenten ontvangt uitsluitend ambulante hulp ten tijde van het onderzoek; de grote meerderheid verblijft in een APZ-voorziening of verkeert in een beschermde of begeleide woonsituatie. Bijna 30% van de respondenten heeft betaald werk; vergeleken met de arbeidsdeelname van alle mensen met schizofrenie in Nederland is dat een hoog percentage. Vrijwel alle respondenten zijn op de hoogte van hun diagnose, maar bijna de helft is het er (gedeeltelijk) niet mee eens dat zij de diagnose schizofrenie hebben gekregen. De Nederlandse groep deelnemers wijkt op de volgende kenmerken af van de totale groep respondenten van Indigo (732 personen uit 27 landen): meer mannen (72% vs. 62%), ouder (gemiddeld 45 vs. 39 jaar), meer jaren GGZ-contact (gemiddeld 19 vs. 14 jaar), meer APZ-cliënten (30% vs. 22%), vaker op de hoogte van de diagnose (98% vs. 83%) en vaker (gedeeltelijk) oneens met de diagnose schizofrenie (44% vs. 21%). Er zijn geen noemenswaardige verschillen in: aantal jaren opleiding, betaald werk hebben en ooit gedwongen opgenomen zijn. Verhouding tussen Nadeel, Geen Verschil en Voordeel van de diagnose 3

4 Figuur 1 laat zien dat over het geheel genomen de respondenten het vaakst het antwoord Geen verschil in behandeling hebben gegeven (58%). Daarnaast blijkt dat respondenten vaker het antwoord Nadeel (27%) dan het antwoord Voordeel (15%) hebben gegeven. Figuur 1 De antwoorden Nadeel, Geen verschil en Voordeel op alle vragen bij alle respondenten (in %) Nadeel Geen verschil Voordeel 20 0 Ervaren discriminatie In tabel 2 geven we de belangrijkste levensgebieden waarop de respondenten in Nederland vanwege hun diagnose discriminatie hebben ervaren. Tabel 2. Uitkomsten ervaren discriminatie (n, %) Item Nadeel Geen verschil Voordeel Nvt 1. Familie 27 (54) 10 (20) 11 (22) 2 (4) 2. Persoonlijke privacy 24 (48) 21 (42) 3 (6) 2 (4) 3. Persoonlijke veiligheid 23 (46) 25 (50) 1 (2) 1 (2) 4. Vrienden maken/behouden 22(44) 21(42) 5 (10) 2 (4) 5. Invloed diagnose 20 (40) 3 (6) 23 (46) 4 (8) 6. Anders 19 (38) 12 (24) 7 (14) 12 (24) 7. Relatie met buren 18(36) 26 (52) 1 (2) 5(10) 8. werk behouden 9 (18) 20 (40) 1 (2) 20 (40) 9. Huisvesting 8 (16) 16 (32) 21 (42) 5 (10) 10. Opleiding 7 (14) 14 (28) 1 (2) 28 (56) 11. Werk vinden 7 (14) 13 (26) 8 (16) 22 (44) NB1: Bij ervaren negatieve discriminatie zijn licht, matig en sterk nadeel samengenomen. NB2: Bij ervaren positieve discriminatie zijn licht, matig en sterk voordeel samengenomen. 4

5 Onderwerpen die meestal niet van toepassing zijn Veruit de meeste respondenten vinden de vragen met betrekking tot discriminatie op het gebied van gezinsvorming en ouderschap niet op hen van toepassing. Daarnaast is een visum aanvragen, een lening sluiten, dakloos worden, godsdienst beleven en een opleiding volgen bij de meerderheid van de respondenten niet aan de orde. Dit geldt tevens voor sociale activiteiten, zoals deelname aan clubs of verenigingen. Voor bijna de helft van de respondenten is ook het vinden van werk niet van toepassing. De meest neutrale onderwerpen De onderwerpen waarbij relatief veel respondenten aangeven geen verschil in behandeling te ervaren zijn: openbaar vervoer, betalen medische zorg, somatische problemen, tandheelkundige hulp, stem uitbrengen, uitkering aanvragen, bankrekening openen en verzekeringen afsluiten. In termen van ervaren discriminatie zijn dat dus de meest neutrale onderwerpen. Gebieden waarop veel respondenten voordeel ervaren Ervaren positieve discriminatie komt volgens de respondenten relatief weinig voor: bij de meeste onderwerpen hebben minder dan 10% van de respondenten voordeel ervaren. Uitzonderingen vormen de volgende onderwerpen: de invloed van de diagnose, huisvesting, politie en tandheelkundige hulp. Bij deze onderwerpen is het aandeel respondenten dat voordelen heeft ervaren betrekkelijk groot (20% of meer), en bovendien groter dan het aantal respondenten dat nadelen heeft ondervonden. Gebieden waarop de meeste nadelen worden ervaren Dit brengt ons bij de gebieden waarop het vaakst negatieve discriminatie wordt ervaren: relatie met familie, persoonlijke privacy, persoonlijke veiligheid, krijgen en behouden van vrienden, invloed van de diagnose schizofrenie, relatie met buren en anders. We geven enkele voorbeelden die door respondenten op deze levensgebieden werden genoemd: Relatie met familie: R(1): Ik word meer buitengesloten door mijn ouders sinds de diagnose. Ik moest het maar in de inrichting verder uitzoeken. R(2): Familie laat me links liggen. Ik sta er helemaal alleen voor. R(3): Familieleden geven alsmaar bezorgde raadgevingen en informeren te vaak of alles wel goed gaat. Ze willen zich bemoeien met mijn begeleiding. R(4): Ik heb het idee dat mijn familie me niet zo capabel vind. Volgens mij menen ze niet alles wat ze zeggen. Persoonlijke privacy: R(1): Toen ik opgenomen was sliep ik met 6 man op één kamer. En bij de RIBW had ik het gevoel dat er voortdurend op me werd gelet. We woonden ook te dicht op elkaar. R(2): In de kliniek heb je geen privé-leven. Personeel klopt en loopt meteen je kamer binnen. R(3): Tijdens een crisisopname was er een camera op mijn bed gericht. Dit was me nie t verteld. R(4): Toen ik opgenomen was in een psychiatrisch ziekenhuis was er één telefoon op de gang. Iedereen kon meeluisteren. Persoonlijke veiligheid: R(1): Mensen die langs de beschermende woonvorm komen kunnen zich agressief gedragen. Ze hebben laatst bijvoorbeeld met eieren gegooid. 5

6 R(2): Ik word soms bedreigd door medebewoners. En in de winkel nemen andere mensen een dreigende houding aan. R(3): Mensen kijken me met de nek aan. Maken opmerkingen als Ze moesten je doodschieten. R(4): In de kliniek hebben ze me met geweld gesepareerd. R(5): Als ik me onveilig voelde door agressieve medepatiënten (met name op de opnameafdelingen) kreeg ik geen hulp van de verpleging. Krijgen en behouden van vrienden: R(1): Ik heb één vriend behouden. De rest is weggebleven. Alsof je een boosdoener bent.. R(2): Ik heb geen vrienden meer zie niemand meer. Dit is gebeurd na mijn opname. R(3): Een vrouw met wie ik uit eten was nam direct afstand toen het gesprek op medicijnen voor psychische behandeling kwam. R(4): Vriendinnen nodigden me niet meer uit voor verjaardagen en feestjes toen ik ziek werd. Vraag: In hoeverre is het voor u een voordeel of nadeel geweest dat bij u de specifieke diagnose van schizofrenie gesteld is voor uw geestelijke gezondheid? R(1): Nadeel: door de hulpverlening werd ik vanwege mijn diagnose in de richting van heel laagdrempelig vrijwilligerswerk gestuurd. Ik kom van de universiteit, maar ze stuurden me naar de groenvoorziening, omdat ik niets anders zou kunnen. R(2): Toen de Jeugdzorg mijn dochter weghaalde heb ik in het verslag gelezen: Diagnose schizofrenie: ze heeft geen kans haar kind terug te krijgen. R(3): Voordeel: ik weet nu waar mijn klachten vandaan komen en wat er moet gebeuren. R(4): Nadeel: ik word heel snel gedwongen opgenomen, krijg veel medicijnen en als ik boos ben wordt er niet naar mij geluisterd, maar wordt dit geweten aan de diagnose. Relatie met buren: R(1): Mijn buren kletsen achter mijn rug over me en hebben geprobeerd mij via de woningbouwvereniging weg te krijgen. R(2): Toen ik bij de RIBW woonde negeerden de buren ons. Alsof we niet bestonden. R(3): Toen de RIBW hier kwam waren bewoners er tegen. Zeiden dat ze hier niet waren komen wonen als ze dit hadden geweten. Ze hebben sterke vooroordelen willen de RIBW-ers ook niet leren kennen. R(4): De buurman had over mijn opname gehoord van mijn broer. Hij reageerde goed, maar was toch terughoudend aardig. Een buurvrouw reageerde angstig. Ze zei niets meer; ging snel naar binnen. Anders : Vraag: bent u ooit anders behandeld dan andere mensen op andere belangrijke manieren als gevolg van uw psychiatrische diagnose? R(1): In het algemeen heb ik het gevoel dat mensen mij als een kind behandelen. R(2): Mensen negeren je als je een gesprek wilt beginnen. Ik ben een keer geweigerd in een café. R(3): Ik heb niet kunnen worden wat ik wilde (marechaussee). R(4): Een huwelijksbureau heeft mij opgelicht en niet goed behandeld omdat ik anders was. Hoewel veel respondenten aangaven dat zij de gebieden opleiding, werk vinden en werk behouden niet van toepassing achten, worden ook op deze gebieden nadelen gerapporteerd. 6

7 Het aandeel respondenten dat op deze gebieden negatieve discriminatie heeft ervaren blijft echter telkens onder de 20%. Wanneer we de uitkomsten corrigeren op de antwoorden niet van toepassing, dan blijkt ouderschap het levensgebied te zijn waarop de meeste discriminatie wordt ondervonden (60%). Vraag: Bent u ooit anders behandeld dan andere mensen wat betreft de vraag of u in staat bent als ouder voor uw kinderen te functioneren als gevolg van uw psychiatrische diagnose? R(1): Werd afgeraden, mocht niet. R(2): Mijn echtgenoot dreigde me mijn kinderen af te nemen vanwege mijn schizofrenie. Daarnaast is de respondenten gevraagd of zij zich ooit respectloos behandeld, vernederd of gestraft hebben gevoeld door GGZ-medewerkers. 58 procent beantwoordde dit bevestigend. R(1): Ik ben met de haren naar de isoleercel gesleept en daar neergegooid. R(2): Een broeder behandelde mij als een jochie terwijl er 20 jaar leeftijdsverschil was. R(3): Verplegend personeel nam me niet serieus. Luisterden niet. Zeiden ook letterlijk dat ik gek was. R(4): Hulpverleners benaderden me betuttelend, minimaliserend, respecteerden alleen mijn zieke kant, niet mijn mogelijkheden. Geanticipeerde discriminatie De uitkomsten met betrekking tot geanticipeerde discriminatie zijn weergegeven in tabel 3. Tabel 3. Uitkomsten geanticipeerde discriminatie (N, %) Item In hoeverre heeft uw psychiatrische diagnose u ervan weerhouden om. Helemaal niet Enigszins In hoge mate Niet van toepassing 33...te solliciteren of met een Opleiding te beginnen 16 (32) 2 (4) 32 (64) een nauwe persoonlijke relatie aan te knopen of voort te zetten 35...iets anders te doen dat voor u belangrijk is 38. Noodzaak voelen om psychiatrische diagnose te verbergen 20 (40) 6 (12) 22 (44) 11 (22) 9 (18) 27 (54) 17 (34) 12 (24) 21 (42) 2 (4) 3 (6) - Tabel 3 laat zien dat de meerderheid van de respondenten zich vanwege hun psychiatrische diagnose (enigszins of in hoge mate) gehinderd voelen om naar een baan te solliciteren of een opleiding te beginnen (68%), een nauwe persoonlijke relatie te beginnen (56%) of iets anders te doen dat zij belangrijk vinden (72%). Bij het laatste noemen respondenten ondermeer een gezin stichten, sporten, lid worden van een vereniging, vakantie en uitgaan (hier speelt vaak ook een gebrek aan geld mee). Vaak noemden respondenten niet één voorbeeld, maar verwezen ze bij deze vraag naar de totale ontwrichting van hun leven en hun levensverwachtingen. De diagnose (of de aandoening zelf) belemmert hen in het gehele 7

8 ber of responses Spain India Poland Greece Malaysia Germany Belgium Tajikistan England Italy Switzerland Canada Bulgaria Netherlands Austria Slovakia Average Norway Portugal Romania Slovenia Turkey Cyprus France Lithuania Finland Brazil USA Mean number of responses bestaan. Verder voelt 68 procent van de respondenten zich enigszins of in hoge mate genoodzaakt zijn psychiatrische diagnose geheim te houden. Een gerelateerde vraag was of respondenten de laatste jaren vrienden hadden gemaakt buiten de wereld van de GGZ. 46 procent beantwoordde dit ontkennend. Vergelijking met scores in andere landen Wanneer we de resultaten van het Nederlandse Indigo-onderzoek vergelijken met die in de andere deelnemende landen (figuur 3), dan blijkt Nederland in de gemiddelde totaalscore voor ervaren negatieve discriminatie ongeveer in het midden uit te komen, met ongeveer dezelfde score als Bulgarije en Oostenrijk. Brazilië en de Verenigde Staten scoren het hoogst, terwijl Spanje en India het betrekkelijk goed doen. Figuur 3. Gemiddelde totaalscore per land voor ervaren negatieve discriminatie De totaalscores voor ervaren discriminatie werden berekend door de antwoorden in de categorieën sterk nadeel, matig nadeel en licht nadeel te combineren bij alle items op de vragenlijst. Figuur 4 toont de resultaten van Indigo voor geanticipeerde discriminatie. De totaalscores voor geanticipeerde.discriminatie kwamen tot stand door de antwoorden in de categorieën enigszins en in hoge mate te combineren bij alle 4 items van tabel. Hier was de range van mogelijke totaalscores tussen 0-4. Figuur 4: Gemiddelde totaalscore per land voor geanticipeerde discriminatie

9 De figuur toont dat Nederland bij geanticipeerde discriminatie hoger scoort dan het gemiddelde. Turkije scoort hier het hoogst. Kijken we naar de gebieden waarop de meeste discriminatie wordt ervaren, dan zien we dat persoonlijke privacy en veiligheid, die in Nederland hoog op de lijst staan, in Indigo als geheel minder hoog scoren. In de zevenentwintig landen tezamen staat het nadeel van het hebben van de diagnose schizofrenie voorop (49 procent), gevolgd door het maken en behouden van vrienden (47 procent) en behandeling door de eigen familie (43 procent). In Nederland ervaart 54 procent van de ondervraagden nadelige behandeling door familieleden. Een ander opvallend verschil is de relatie met buren. In Nederland rapporteerde 39 procent van de respondenten negatieve behandeling door buren, voor Indigo als geheel gold dit slechts voor 29 procent. Voorspellers van ervaren discriminatie In een multiple regressieanalyse over alle 27 aan Indigo deelnemende landen is nagegaan welke factoren als onafhankelijke voorspellers van ervaren discriminatie naar voren komen. Geanticipeerde discriminatie blijkt een belangrijke voorspeller, evenals het aantal jaren sinds het eerste contact met de geestelijke gezondheidszorg. Ook hebben respondenten die ooit gedwongen opgenomen zijn geweest een hogere score op het gebied van ervaren discriminatie. Bij analyse van de Nederlandse gegevens blijken echter geen van deze factoren een significante voorspellende waarde te hebben. De relatie tussen ervaren en geanticipeerde discriminatie Vervolgens hebben we op twee belangrijke gebieden de relatie tussen ervaren discriminatie en geanticipeerde discriminatie geëxploreerd: het gebied van werk vinden en behouden, en het gebied van intieme relaties. Daarbij onderscheiden we vier mogelijke combinaties: 1. wel ervaren nadeel, geanticipeerde discriminatie; 2. wel ervaren nadeel, geen geanticipeerde discriminatie; 3. geen ervaren nadeel, wel geanticipeerde discriminatie; 4. geen ervaren nadeel, geen geanticipeerde discriminatie. In figuur 1 zijn de resultaten weergegeven voor het gebied van werk vinden en behouden. 9

10 Figuur 1 : geanticipeerde en ervaren discriminatie bij het vinden/behouden van werk (n=50) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% Experienced, no 32% Experienced & 36% No experienced, 24% Neither experienced nor Achtenzestig procent van de ondervraagden in Nederland laat zich door hun diagnose weerhouden van het zoeken naar werk, maar meer dan de helft daarvan meldt geen daadwerkelijke eerdere ervaringen met discriminatie op dit gebied. Figuur 2 laat de resultaten zien voor het gebied van intieme relaties. Figuur 2: geanticipeerde en ervaren discriminatie op het gebied van intieme relaties 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10.42% Experienced, no 18.75% Experienced & 39.58% No experienced, 31.25% Neither experienced nor Hier zien we dat tweederde van de respondenten die zich ervan laten weerhouden een nauwe persoonlijke relatie aan te knopen dit doet zonder eerdere ervaringen met afwijzing vanwege hun diagnose. Conclusies en discussie Ondanks het feit dat respondenten veruit het vaakst hebben geantwoord dat zij geen verschil in behandeling hebben ervaren, laten de resultaten zien dat een aanzienlijk aantal respondenten op verschillende levensgebieden discriminatie hebben ervaren vanwege hun psychische aandoening. Dit blijkt vooral in de privé-sfeer te spelen: bij familie, het maken en 10

11 behouden van vrienden en in de relatie met buren. Een opvallende uitkomst is de hoge ervaren discriminatie op het gebied van privacy en persoonlijke veiligheid. Nederland wijkt hiermee af van het totaalbeeld van de 27 Indigolanden. Een mogelijke verklaring zeker als het gaat om persoonlijke privacy - is het relatief hoge aantal verblijfspatiënten in de Nederlandse onderzoekspopulatie. Nederland scoort tussen de andere Indigolanden ook hoog op het gebied van geanticipeerde discriminatie. Veel respondenten laten zich er door hun diagnose van weerhouden sociaal te participeren, werk te zoeken of een opleiding te beginnen. Dit is, zo blijkt, lang niet altijd het resultaat van eerder opgedane negatieve ervaringen. De hoge graad van zelfgekozen isolement vraagt om nader onderzoek naar achtergronden en oorzaken. Trekt men zich sociaal terug vanwege kennis over de houding van het publiek tegenover mensen met schizofrenie, of gaat het om een gevoel van persoonlijke insufficiëntie, bekend als zelfstigmatisering? Bij zelfstigmatisering internaliseert men de negatieve stereotypen over psychiatrisch patiënten die men van jongs af aan kent (zie Link). Men gelooft dat men vanwege de aandoening sociaal minder aanvaardbaar is dan anderen. Hier gaat het dus om een negatief zelfbeeld, een aangeleerde overtuiging, die hooguit voor een heel klein deel berust op een rationele inschatting van de eigen sociale kwaliteiten. Empowerment herstel van het geloof in eigen waarde en kunnen lijkt hierop het beste antwoord. Interventies als cognitieve gedragstherapie kunnen hierbij ook helpen. Aan de andere kant is anticipatie van afwijzing op basis van de houding van het publiek tegenover mensen met psychische aandoeningen verre van irrationeel. Recent Nederlands stigma-onderzoek bij respondenten uit het algemene publiek (Kwekkeboom, Boon, van Heesbeen, van t Veer) wijst erop dat de gemiddelde Nederlands burger huiverig is om iemand met een psychische aandoening toe te laten tot de persoonlijke levenssfeer. Met name van mensen met schizofrenie wordt aangenomen dat zij agressieve neigingen hebben (van t Veer). Dit is het beeld dat onder meer door de media wordt uitgedragen (rol van psychopaten in films, berichtgeving over incidenten) en zo tot iedereen komt die met een psychische aandoening kampt. Verder laten de uitkomsten van het Indigo-onderzoek met betrekking tot ervaren discriminatie zien, dat wie ervoor kiest om wel sociaal te participeren, een reële kans loopt om negatief behandeld te worden. Ook dit zal voor anderen niet onopgemerkt blijven. Geanticipeerde discriminatie kan derhalve wel degelijk wortelen in daadwerkelijke ervaringen, ook al zijn het niet de ervaringen van de betrokkene zelf. De uitkomsten van het Indigo-onderzoek onderstrepen het belang van de bestrijding van negatieve beeldvorming over mensen met de diagnose schizofrenie. Zowel negatieve bejegening als de anticipatie daarop vormen een ernstige belemmering voor persoonlijk herstel en rehabilitatie. Een op vermaatschappelijking en herstel gerichte GGZ vereist publieksgerichte acties, die de acceptatie van en waardering voor mensen met psychische aandoeningen bevorderen. Nederland heeft hierin een behoorlijke inhaalslag te maken in vergelijking met het buitenland, waar in meerdere landen grote anti-stigmacampagnes lopen. Inmiddels is met name in de Verenigde Staten het nodige onderzoek verricht naar de effectiviteit van verschillende antistigmastrategieën. Hieruit blijkt dat de meest duurzame verandering van negatieve beeldvorming bereikt wordt door direct contact tussen mensen uit het publiek en mensen met een psychische aandoening. Tegelijkertijd is het van belang om het publiek te voorzien van accurate informatie, die de mythes rond aandoeningen als schizofrenie ontkracht. Voorlichting over (leven met) psychische aandoeningen door ervaringsdeskundigen zelf lijkt de beste strategie. In de publicatie Ben ik goed in beeld? van het Kenniscentrum Rehabilitatie, het Trimbos-instituut, Stichting Pandora en het Fonds Psychische Gezondheid, wordt nader ingegaan op de stand van kennis over stigma en stigmabestrijding en de lessen die hieruit in Nederland kunnen worden getrokken. 11

12 Kanttekeningen Het onderzoek kende enkele beperkingen. Deze hebben in de eerste plaats betrekking op de representativiteit van de onderzoekspopulatie. In het Nederlandse gedeelte van Indigo waren autochtone mannen oververtegenwoordigd en bevonden zich relatief veel mensen uit de verblijfssector. Ook hadden relatief veel respondenten betaald werk. Daarnaast ontbeerde de vraagstelling een tijdsspecificatie van ervaren discriminatie. Gevraagd is of u ooit anders behandeld bent... Hierdoor zijn moeilijk conclusies te trekken met betrekking tot de huidige ervaringen met discriminatie vanwege de diagnose schizofrenie. Ten slotte leverde de vraagstelling Bent u ooit anders behandeld vanwege uw diagnose? voor verschillende respondenten problemen op. Want kende de ander zijn diagnose? Was het meer het feit dat hij opgenomen was geweest? Of lag de afwijzing van de ander meer aan de gevolgen van de ziekte, zoals bijwerkingen van medicatie of afwijkend gedrag? Het Indigo-onderzoek geeft een eerste aanzet tot kennis over de ervaringen van mensen met de diagnose schizofrenie in hun relaties met de buitenwereld. Nader onderzoek is echter onontbeerlijk, waarbij vooral ook kwalitatieve methodieken aangewezen lijken. Dit geldt met name voor een beter begrip van de redenen waarom veel mensen met schizofrenie zich sociaal terugtrekken. De relatie tussen stigmatisering door anderen en zelfstigmatisering dient verder uitgediept te worden. Overigens geven de resultaten van het Indigo-onderzoek met betrekking tot de rol van hulpverleners op dit punt ernstig te denken. Achtenvijftig procent van de Nederlandse respondenten rapporteren dat zij zich wel eens respectloos behandeld, vernederd of gestraft hebben gevoeld door GGZ-medewerkers. Onderzoek naar de relatie tussen deze ervaringen en geanticipeerde discriminatie en zelfstigmatisering zou licht kunnen werpen op de vraag of de GGZ zelf part of the problem is. 12

De psychiatrische cliënt in beeld Terugkeer in de maatschappij Psychiatrisch stigma bekeken vanuit client, familie en samenleving Job van t Veer Wat is het psychiatrisch stigma? Psychiatrisch stigma Kennis

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Stigmatisering door de professional. 16 november 2016

Stigmatisering door de professional. 16 november 2016 Stigmatisering door de professional 16 november 2016 Labeling https://www.youtube.com/watch?v=jbr8kvlwd3m Presenteren, spanning, sociale uitsluiting en evolutie.. : Wat heeft dat nu met elkaar en met stigma

Nadere informatie

Participatie in rollen. De cliënten die van de Awbz naar de Wmo gaan. Overzicht. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Participatie in rollen. De cliënten die van de Awbz naar de Wmo gaan. Overzicht. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Maatschappelijke participatie, stigma en openheid Overzicht Maatschappelijke Participatie Participatie door rehabilitatie Openheid Lies Korevaar Groningen, 27 januari 2015 Afsluiting De cliënten die van

Nadere informatie

Olivia van de Lustgraaf, ambassadeur 1

Olivia van de Lustgraaf, ambassadeur 1 De stichting bestaat uit het Fonds Psychische Gezondheid, GGZ NL, het Landelijk Platform GGZ, NVvP. En er wordt samen gewerkt met o.a. Kenniscentrum Phrenos, Landelijk Steunpunt Kwartiermaken, Parnassia

Nadere informatie

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Onderzoek Maatschappelijk Steunsysteem stad Utrecht Uitkomsten, oktober 2008

Onderzoek Maatschappelijk Steunsysteem stad Utrecht Uitkomsten, oktober 2008 Onderzoek Maatschappelijk Steunsysteem stad Utrecht Uitkomsten, oktober 2008 Wilma Swildens, Agnes Blom, Barbara Gramsma,, Irene de Graaff Financiering Altrecht divisie Willem Arntsz SBWU, Centrum Maliebaan

Nadere informatie

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Drs. A. Blom Dr. W. Swildens i.o.v. Altrecht GGz, SBWU, gemeente Utrecht, Centrum Maliebaan en Fonds Psychische Gezondheid Definitie

Nadere informatie

W E S WORK EXPERIENCE SCAN

W E S WORK EXPERIENCE SCAN W E S WORK EXPERIENCE SCAN AYA THUISZORG ZorgDNA Computerweg 24 3542 DR UTRECHT T 030-820 03 63 E info@zorgdna.nl, INHOUDSOPGAVE HET RAPPORT HOOFDSTUK 1 - OVERZICHT VAN DE DIMENSIES BRONNEN VAN STRESS

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

vormgeving Samen Sterk zonder Stigma (de)stigmatisering Samen Onderzoek Christine Sterk de Vries

vormgeving Samen Sterk zonder Stigma (de)stigmatisering Samen Onderzoek Christine Sterk de Vries Richtlijnen Journalisten voor over vormgeving Samen Onderzoek Christine Sterk de Vries zonder Stigma (de)stigmatisering Kees Dijkman Projectcoördinator Aanpak stigma in de media Samen Sterk zonder Stigma

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een RIBW-cliënt

Een dag uit het leven van een RIBW-cliënt Een dag uit het leven van een RIBW-cliënt Bevindingen uit de UTOPIA-studie Ellen Visser, Charlotte de Heer, Annemarie Caro, Sjoerd Sytema, Durk Wiersma Inhoud De RIBW De UTOPIA-studie Functioneren Zorgbehoeften

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer Definitieve versie 27 oktober 2014 ARGO BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Vraagstelling...

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle

Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle Cliëntervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle Zwolle 2017 betrokken Status: definitief Versie 21 november 2017 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Jante Schmidt Alistair Niemeijer Carlo Leget Evelien Tonkens Margo Trappenburg. Waardigheidscirkel

Jante Schmidt Alistair Niemeijer Carlo Leget Evelien Tonkens Margo Trappenburg. Waardigheidscirkel Jante Schmidt Alistair Niemeijer Carlo Leget Evelien Tonkens Margo Trappenburg De Waardigheidscirkel De Waardigheidscirkel Samenvatting Jante Schmidt Alistair Niemeijer Carlo Leget Evelien Tonkens Margo

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Kracht en steun voor ouders met (ernstige) psychische aandoeningen

Kracht en steun voor ouders met (ernstige) psychische aandoeningen Kracht en steun voor ouders met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 resultaten cliënten wonen Den Haag, juli 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K.

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

Hoe waarderen cliënten het wonen in de Domselaer? Uitkomsten van het onderzoek onder bewoners na één jaar wonen in de Domselaer.

Hoe waarderen cliënten het wonen in de Domselaer? Uitkomsten van het onderzoek onder bewoners na één jaar wonen in de Domselaer. Hoe waarderen cliënten het wonen in de Domselaer? Uitkomsten van het onderzoek onder bewoners na één jaar wonen in de Domselaer. Onderzoek in opdracht van Evert Bod, teammanager Domselaerstraat Uitvoering

Nadere informatie

Tabellenboek bij factsheet panel Psychisch Gezien: Werk, eenzaamheid en stigma. Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon

Tabellenboek bij factsheet panel Psychisch Gezien: Werk, eenzaamheid en stigma. Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon Tabellenboek bij factsheet panel Psychisch Gezien: Werk, eenzaamheid en stigma Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon Inhoudsopgave Algemene toelichting... 3 Legenda bij tabellen... 4 Deel 1 - Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose

Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose Catherine van Zelst Afdeling Psychiatrie en Psychologie, Universiteit Maastricht Masterclass Netwerk Vroege Psychose 6 februari 2015 Disclosure

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Ouderschap strategieën van vaders en moeders met een psychische ziekte.

Ouderschap strategieën van vaders en moeders met een psychische ziekte. Bespreking artikel Ouderschap strategieën van vaders en moeders met een psychische ziekte. Auteurs: P.C. Van der Ende, MSc, J.T. van Busschbach, phd, J. Nicholson, phd, E.L.Korevaar, phd & J.van Weeghel,

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Tabellenboek bij peiling 8 panel Psychisch Gezien: mensenrechten

Tabellenboek bij peiling 8 panel Psychisch Gezien: mensenrechten Tabellenboek bij peiling 8 panel Psychisch Gezien: mensenrechten 1 Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In deze bijdrage. Groep B. Groep A. Sociaal Isolement & Eenzaamheid. Rehabilitatie & Sociale Contacten. Ik zoek een groep, club of vereniging

In deze bijdrage. Groep B. Groep A. Sociaal Isolement & Eenzaamheid. Rehabilitatie & Sociale Contacten. Ik zoek een groep, club of vereniging Rehabilitatie & Sociale Contacten Werken aan Sociaal Isolement & Eenzaamheid Lectoraat Rehabilitatie, Groningen 3 december 2015 Annemarie Zijlstra, Kenniskring Lectoraat Rehabilitatie - Promens Care, Stichting

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 31 322 Kinderopvang Nr. 342 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 14 aankomsten huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2013 arrivals in accommodations for rent by rental agencies at the coast 2013 Kennisbeheer u i 2014

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2012

toerisme in cijfers tourism in figures 2012 toerisme in cijfers tourism in figures 2012 XL 15 aankomsten huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2012 arrivals in accommodations for rent by rental agencies at the coast 2012 Kennisbeheer Augustus

Nadere informatie

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek Straatintimidatie Amsterdam Factsheet 201 Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: 11 Beek, Eliza van der Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

(Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad)

(Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad) Kwaliteitsverbetering in herstelgerichte zorg (Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad) Initiatiefnemer; Clientenraad RIBW Midden- Brabant Doel clientenraad Naast de rehabilitatiemethodiek

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 toerisme in cijfers tourism in figures 2011 XL 15 Evolutie aankomsten inclusief huurlogies via verhuurkantoren aan de kust, 2007-2011 Trend arrivals, accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

CQ-index voor waardering door cliënten

CQ-index voor waardering door cliënten CQ-index voor waardering door cliënten Klinieken 7,7 (N=67) Ralph Feenstra Onderzoek & Monitoring BEJEGENING 1. Heeft/hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? 2 7 36 55 5 8 11 21 55 2. Heeft/hebben

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheid!? Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen Jan Van Speybroeck, VVGG Ik stel u voor Antoinette Telecomsector Gehuwd, 3 kleine kinderen Sportieve hobby s Elk jaar

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Roze ouderen in Utrecht De sociale, zorg- en woonbehoeften van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderouderen

Roze ouderen in Utrecht De sociale, zorg- en woonbehoeften van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderouderen Roze ouderen in Utrecht De sociale, zorg- en woonbehoeften van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderouderen COSBO-Stad-Utrecht Het onderzoek Focus op mogelijke verbeteringen met betrekking

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting amenvatting Het aantal mensen met dementie neemt toe. De huisarts speelt een sleutelrol in het (h)erkennen van signalen die op dementie kunnen wijzen en hiermee in het stellen van de diagnose dementie,

Nadere informatie

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM RAPPORT OKTOBER 2017 Discriminatiemonitor TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM Midden-Drenthe Colofon Titel Discriminatiemonitor Midden-Drenthe Datum Oktober 2017 Trendbureau Drenthe, onderdeel

Nadere informatie

Tabellenboek bij bericht panel Psychisch Gezien: kijk op ambulante zorg. Lex Hulsbosch Caroline Place Harry Michon

Tabellenboek bij bericht panel Psychisch Gezien: kijk op ambulante zorg. Lex Hulsbosch Caroline Place Harry Michon Tabellenboek bij bericht panel Psychisch Gezien: kijk op ambulante zorg Lex Hulsbosch Caroline Place Harry Michon Inhoudsopgave Algemene toelichting... 3 Legenda bij tabellen... 4 Deel 1 - Algemene gegevens...

Nadere informatie

13-11-2014. Poster. Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: In duo s: 1. Persoonlijke belemmeringen

13-11-2014. Poster. Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: In duo s: 1. Persoonlijke belemmeringen Poster Jacomijn Hofstra Onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en docent Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen In duo s: Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: Wat hindert jongvolwassenen

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

Rapport meldactie. Veiligheid in de Zorg

Rapport meldactie. Veiligheid in de Zorg Rapport meldactie Veiligheid in de Zorg Oktober 2018 Rapport meldactie Veiligheid in de Zorg Patiëntenfederatie Nederland 2018 1 COLOFON Patiëntenfederatie Nederland Postbus 1539 3500 BM Utrecht Orteliuslaan

Nadere informatie

Programma. 1. Historie. Noord Holland Noord. 2. Zorg voor EPA. Kenmerk (toen) 1. Historie. Ambulantiseren

Programma. 1. Historie. Noord Holland Noord. 2. Zorg voor EPA. Kenmerk (toen) 1. Historie. Ambulantiseren Programma Ambulantiseren in de Nederlandse GGZ Met een blik op Europa Diana Polhuis, Verpleegkundig specialist ggz Hoofdopleider GGZ VS 1. Historie 2. Zorg voor mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar

Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Ervaringen bewoners SWZ Willibrord Wassenaar Meting 2016 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

2 De ontvangen huishoudelijke hulp

2 De ontvangen huishoudelijke hulp 2 De ontvangen huishoudelijke hulp 01. Volgens onze gegevens heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp bij het huishouden ontvangen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Is dat juist? (n=301) nee -> einde vragenlijst

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Effect publieksvoorlichting

Effect publieksvoorlichting Effect publieksvoorlichting Inleiding Om het effect van de voorlichtingsbijeenkomsten te kunnen meten is gevraagd aan een aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten om zowel voorafgaand aan de voorlichting

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Overzicht. Begeleid Leren. Jong volwassenheid heeft een hoger risico om psychische problemen te krijgen

Overzicht. Begeleid Leren. Jong volwassenheid heeft een hoger risico om psychische problemen te krijgen Begeleid Leren Overzicht Symposium Success@School Utrecht, 29 november 2018 Doelgroep Begeleid Leren Positionering van Begeleid Leren Ontwikkelde kennis, producten en diensten Dr. Lies Korevaar Agenda

Nadere informatie

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Rapportage LDP-monitor 07-01-2009 Henk van den Hoven en Marlies Smulders, Alzheimer Nederland, afdeling

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Jacomijn Hofstra Onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en docent Toegepaste Psychologie, Hanze hogeschool Groningen

Jacomijn Hofstra Onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en docent Toegepaste Psychologie, Hanze hogeschool Groningen Jacomijn Hofstra Onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en docent Toegepaste Psychologie, Hanze hogeschool Groningen In duo s: Wat hindert jongvolwassenen met psychiatrische problemen bij het (opnieuw gaan)

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen

De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen Wilma Swildens (Altrecht) Jan Theunissen (GGZinGeest/Vumc) Gerard de Valk (Altrecht) De zorgvignetten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research 15 juni 2010 perspresentatie Bridging the Gap welkom Annemarie Muntz, director Group Public Affairs Randstad Holding toelichting

Nadere informatie

Separeren: voltooid verleden tijd?

Separeren: voltooid verleden tijd? Onderzoeksresultaten van een non-separeerbeleid Annet Smit senior wetenschappelijk medewerker ProCES INHOUD ambitie de Gelderse Roos onderbouwing, thema s onderzoek : Cijfers Kwalitatieve gegevens : Ervaringen

Nadere informatie