Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen"

Transcriptie

1 Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P d e Ja a r g a n g - Nr s e p t e m b e r Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t u s Gesplitste aankoop kan dan toch weer wel? De fiscus wijzigde op 18 juli opnieuw zijn standpunt. Onder welke voorwaarden kan een gesplitste aankoop sinds 1 september 2013 weer wel? Wat doet u als de voorafgaande schenking vóór die datum gebeurde? Staatsobligaties: welke landen kiezen? Er zijn nogal wat economische verschillen tussen de Europese landen. Ook de rentes lopen sterk uiteen. Belegt u momenenteel beter in staatsobligaties uit Spanje, Finland, Nederland of Italië? Al een eigen woning vóór het huwelijk? Uw kind bezit vóór zijn huwelijk al een woonst. Het koppel zal achteraf verbeteringswerken uitvoeren. Hoe komt u tot een voor beide partijen billijke situatie? Welke vergoedingsregeling voorziet de wet? Een plekje onder de Spaanse zon? Met welke (fiscale) kosten moet u rekening houden als u een tweede v erblijf koopt in Spanje? Hoe zit het dan met schenkings- of successierechten? Is kopen via uw vennootschap interessant? Uw echtgeno(o)t(e) of partner onterven? In welke mate kunt u uw echtgeno(o)t(e) onterven? Is dat anders bij feitelijke scheiding of bij een tweede huwelijk? En wat zijn de spelregels als u wettelijk samenwoont? Sudden death -verzekering bij schenking Kunt u een schenking het best laten registreren of bent u goedkoper af met een successieverzekering? Een sudden death -verzekering is nog goedkoper. Wat is dat precies? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe uw 3de en 4de pijler optimaliseren? Hoe bouwt u een pensioenkapitaal op via de 3de en 4de pijler? Waarom is dat belangrijk? Hoe optimaliseert u uw beleggingen binnen die twee pijlers? De rente stijgt: wat nu? Wat doet u nu het best met uw beleggingen in obligatiefondsen. Is het anders als u in individuele obligaties belegt? Een maandelijkse publicatie van

2 SUCCESSIEPLANNING Gesplitste aankoop kan dan toch weer wel? Op 18 juli 2013 publiceerde de Administratie een nieuw standpunt. Onder be paalde voorwaarden kan een gesplitste aankoop sinds 1 september toch opnieuw wel. Wat is het voordeel van zo n gesplitste aankoop? Wat zijn die nieuwe voorwaarden? Hoe pakt u vanaf nu een gesplitste aankoop het best aan? En hoe zit het met schenkingen die vóór 1 september 2013 gebeurden? Even opfrissen. De gesplitste aankoop van een onroerend goed was jarenlang een populaire techniek om aan successieplanning te doen. Bij zo n gesplitste aankoop kopen de ouders een onroerend goed (bv. een tweede verblijf) voor het vruchtgebruik. De kinderen kopen de blote eigendom. Bij het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar zonder 1 successierechten te betalen. Dat kon, mits de kinderen konden aantonen dat zij voor de betaling van de blote eigendom de nodige middelen daartoe bezaten en dat zij die middelen ook effectief voor die aankoop gebruikt hadden. Daarnaast moest de waardering van de blote eigendom natuurlijk correct gebeuren (a.h.v. sterftetafels). Voorafgaande schenking. Meestal schenken de ouders vooraf het geld dat de kinderen voor de aankoop van de naakte eigendom nodig hebben. Als het geld geschonken werd via een (niet-geregistreerde) hand- of bankgift, dan waren er ook geen schenkingsrechten verschuldigd. Om successierechten te vermijden (op die schenking) moesten de ouders wel nog drie jaar in leven blijven. Wie volledig op veilig wilde spelen, liet de schenking registreren (3% registratierechten in Vlaanderen en Brussel, 3,3% in Wallonië). De kinderen konden die schenking gebruiken om aan te tonen dat zij het geld reeds in hun bezit hadden vóór de betaling van de blote eigendom. Blote eigendom pand schenken? Een schenking van de blote eigendom van het onroerend goed was en is geen alternatief. Op de waarde van die schenking moeten (progressieve) onroerende schenkingsrechten betaald worden (tot 30%). Die rechten worden berekend op de waarde van de volle eigendom, ook al schenken de ouders slechts de blote eigendom. Gesplitste aankoop: misbruik of toch weer niet? In de circulaire over de toepassing van de antimisbruikbepaling in de sfeer van de registratie- en de successie rechten (nr. 8/2012, d.d ) stond de gesplitste aankoop op de zgn. zwarte lijst (lijst van rechtshandelingen die als misbruik beschouwd zullen worden, tenzij de belastingplichtige bewijst dat ze verantwoord worden door andere dan louter fiscale motieven). In de tweede circulaire (5/2013, d.d ) was dat niet langer het geval. De vreugde was echter van korte duur. pagina 2-2 september 2013

3 Op 19 april publiceerde de fiscus een beslissing (nr. EE ) waarin hij mededeelde alle gesplitste aankopen na 1 september toch te zullen belasten op basis van een (betwistbare) interpretatie van de memorie van toelichting uit 1919 (!) bij de fictiebepaling (art. 9 W.Succ.). Na felle kritiek kondigde de minister aan dat hij de Administratie zou vragen om haar standpunt opnieuw te bestuderen. Nieuwe beslissing. Voormelde beslissing werd dan op 18 juli gewijzigd. Sinds 1 september 2013 is een gesplitste aankoop opnieuw mogelijk in twee gevallen. Ten eerste zal de fictiebepaling toch niet spelen als de voorafgaande schenking aan de registratierechten voor schenkingen onderworpen werd. Ten tweede speelt ze ook niet wanneer er aangetoond wordt dat de begunstigde van de schenking vrij over het geld kunnen beschikken heeft. Dat zou bv. het geval zijn als er aangetoond wordt dat de schenking door de ouders niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop. Hoe het best aanpakken? Wat zeker uit den boze is, is een schenking onder last het geschonken geld te gebruiken voor de aankoop van de blote eigendom van een bepaald onroerend goed. Gezien de al bij al beperkte kosten van een geregistreerde schenking raden wij u aan om op de voorafgaande schenking registratierechten te betalen. Het is niet helemaal duidelijk wat de Administratie bedoelt met het bewijs leveren dat de schenking niet specifiek bedoeld was om de blote eigendom te kopen. Volstaat een voldoende lange termijn tussen de schenking en de aankoop van de blote eigendom of een voldoende groot verschil tussen het bedrag van de schenking en de aankoopprijs van de blote eigendom? U kunt alvast overwegen om in het pacte adjoint bepalingen op te nemen die expliciet aangeven dat er aan de schenking geen enkele voorwaarde, verplichting of last verbonden is. Of dit zal volstaan is echter niet duidelijk. Voor wie geen registratierechten betaalt, zijn discussies met de fiscus dan ook niet uit te sluiten. Schenking vóór 1 september. Wat als de gesplitste aankoop en de voorafgaande schenking reeds gebeurd zijn? Ook hierover heeft de fiscus nog geen duidelijkheid gebracht. Vond de schenking vóór 1 september plaats en de aankoop erna, dan zouden wij ervoor opteren om de schenking te laten registreren. Via een gesplitste aankoop kunt u een pand fiscaal voordelig overdragen naar uw kinderen. U betaalt het best wel registratierechten op de schenking van het geld dat dient om de blote eigendom aan te kopen. Bij uw overlijden worden uw kinderen dan zonder successierechten volle eigenaar. Kiest u ervoor om geen registratierechten te betalen, dan ontstaat er mogelijk discussie. Uw kinderen zullen dan moeten aantonen dat de schenking niet specifiek bedoeld was voor de aankoop van de blote eigendom. Valt de schenking vóór 1 september en de aankoop erna, dan betaalt u veiligheidshalve beter registratierechten op de schenking. pagina 3-2 september 2013

4 OBLIGATIES Staatsobligaties: welke landen kiezen? We schreven in een vorig nummer al dat de eurozone een lappendeken is met weinig politieke cohesie. Ook economisch gezien zijn er grote verschillen. Daardoor kunnen ook de rentes sterk verschillen. Kunt u staatsobligaties uit Spanje, Finland, Italië of Nederland binnen uw portefeuille het best overwegen of onderwegen? Samenvatting. In een vorig nummer raadden we aan om Belgisch en Frans staatspapier te onderwegen. Voor Duitsland was ons advies hoogstens neutraal. We stelden voor om Ierse staatsobligaties, door velen lange tijd verguisd, te overwegen. Vandaag zetten we onze tocht doorheen het Europese landschap van staatsobligaties verder. Spanje. Dat Spanje het moeilijk heeft, is genoegzaam bekend. Iedereen heeft wel al reportages gezien over spooksteden, mensen die uit hun huis gezet worden,... De werkloosheid is intussen opgelopen tot bijna 27% van de beroepsbevolking (21% in 2011). De dalende tewerkstelling zet druk op de reële lonen, waardoor de consumptie niet of nauwelijks stijgt. Hoewel de Spaanse vastgoedmarkt volgens sommigen stilaan uitbodemt, zijn er op korte termijn zeker geen prijsstijgingen te verwachten. Daarvoor is er nog steeds te veel leegstand. Door de problemen op de vastgoedmarkt is de financiële positie van de lokale Spaanse banken nog steeds precair. Niet allemaal kommer en kwel. Spanje heeft fors bespaard. Het tekort op de lopende rekening is sterk teruggeschroefd door de dalende invoer. Daarenboven is de uitvoer de laatste maanden gestegen. De overheid is er ook in geslaagd om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. De pensioenleeftijd is opgetrokken tot 67 jaar. Er zijn gunstmaatregelen van kracht voor ondernemingen die jongeren in dienst nemen. Hoewel de problemen groot blijven, is er duidelijk licht aan het einde van de tunnel. Mede omwille van de interessante rente (4,50%) zouden we Spaanse staatsobligaties overwegen. Beperk u wel tot maximaal 5% van uw obligatieportefeuille. Er blijven immers risico s. Finland. Finland heeft nog steeds een AAA-rating. De Finse banken hebben altijd een erg voorzichtige kredietpolitiek gevoerd. Hun blootstelling aan de gevolgen van de kredietcrisis was zeer beperkt. De Finse overheidsschuld bedraagt slechts 56% van het BBP. De rente is dan ook laag (2,02% op 10 jaar). De Finse economie is echter eerder cyclisch aangezien de dienstensector zeer belangrijk is (technologie, ICT). Een ander pijnpunt is de verouderende be volking. Daardoor is er druk op de overheidsfinanciën. Vijf jaar geleden bedroeg de overheidsschuld slechts 34% van het BBP. Gelukkig is de arbeidsproductivi pagina 4-2 september 2013

5 teit er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Finse staatsobligaties zijn niet altijd even vlot verhandelbaar. Daarenboven is het meerrendement t.o.v. Duitse obligaties beperkt (+ 0,28%). We onderwegen dan ook Fins staatspapier. Italië. De regering-monti heeft onder druk van de financiële markten een aantal besparingsmaatregelen genomen. De regering hervormde de pensioenen en verhoogde de pensioenleeftijd. De arbeidsmarkt is nu minder rigide. Be drijven kunnen vandaag gemakkelijker werknemers ontslaan. Een aantal gereglementeerde beroepen zijn vrijer toegankelijk. Het tekort op de lopende rekening is verbeterd, mede door de uitvoer van luxegoederen. Uiteraard zijn niet alle problemen van de baan. De overheidsschuld blijft zeer hoog (120% van het BBP). Veel Italiaanse bedrijven investeerden de voorbije jaren zeer weinig, wat vandaag op hun groeimogelijkheden weegt. De rente bedraagt ongeveer 4,16%. Over Italië zijn de meningen verdeeld, sommige economen voorspellen zelfs dat het land Europese steun nodig zal hebben. Mede omdat het doembeeld van een ineenstorting van de eurozone (voorlopig?) weggedeemsterd is, geven wij een neutraal advies voor Italiaanse staatsobligaties. Nederland. De centrale ligging van Nederland is een troef die op logistiek vlak uitgespeeld wordt. De Nederlandse werkloosheid is nog steeds bij de laagste in Europa. De arbeidsproductiviteit ligt ver boven het Europese gemiddelde. Toch zijn er problemen. Het Nederlandse banksysteem staat onder druk. In het voorbije decennium kenden de banken al te kwistig krediet toe. Daardoor en omwille van de fiscale stimuli (interestaftrek) ligt de schuldgraad van de Nederlandse gezinnen zeer hoog. Nu de fiscale aftrekmogelijkheden ingeperkt zijn, staat de onroerendgoedmarkt onder druk. De prijzen dalen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de balansen van de banken, die zeer veel hypothecaire kredieten verstrekt hebben. Ten slotte loopt ook het begrotingstekort op, mede door de kosten van de herstructurering van de financiële sector. De Nederlandse overheidsrente op tien jaar bedraagt 2,12%. Het kleine renteverschil met Duitsland (+ 0,38%) is volgens ons niet gerechtvaardigd. Hoewel Nederland recentelijk aankondigde forser te gaan besparen dan Europa vraagt, zouden wij Nederlandse staatsobligaties, mede omwille van de lage rente, onderwegen. Hoewel de Finse overheidsschuld laag blijft, zouden we Finse obligaties onderwegen. De economie is cyclisch en de bevolking veroudert. Nederlandse obligaties onderwegen we eveneens. De hoge schuldgraad van de gezinnen en de daling van de vastgoedprijzen is negatief voor de banken. Mede omwille van de aantrekkelijke rente kunnen actieve beleggers Spaanse obligaties overwegen (tot 5% van een gespreide obligatieportefeuille). Spanje heeft sterk hervormd en op economisch vlak zien we de eerste positieve signalen. Over Italië zijn de meningen verdeeld. We geven een neutraal advies. Zelf verkiezen we Spaanse obligaties. pagina 5-2 september 2013

6 Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vermogen.be HUWELIJK Al een eigen woning vóór het huwelijk? Uw kind zal binnenkort trouwen. Het bezit al een woning. Eens gehuwd, zal het koppel in die woning gaan wonen en er verbeteringswerken aan uitvoeren (met geld uit de huwelijksgemeenschap). Hoe kunt u het best met die situatie omspringen om tot een voor beide partijen billijke oplossing te komen? Wat gebeurt er dan bij de echtscheiding? En wat is de situatie bij overlijden van een van de partners? Een onbillijke situatie? Enerzijds is de woning voor 100% eigendom van uw kind. Anderzijds betaalt de gemeenschap en dus ook de andere echtgenoot mee voor de verbeteringswerken. De andere echtgenoot betaalt op die manier eigenlijk de helft van die verbeteringswerken, zonder dat hij ook maar voor 1% eigenaar wordt van de woning. Bij echtscheiding of bij overlijden zou die andere echtgenoot toch gecompenseerd moeten worden? Welke mogelijkheden zijn er om tot een meer evenwichtige situatie te komen? Verkopen? Uw kind zou de helft van de woning kunnen verkopen aan zijn toekomstige echtgenoot. Dat is perfect mogelijk. Eens gehuwd, kunnen echtgenoten echter niet meer van elkaar kopen. Dat geldt zowel voor roerende als voor onroerende goederen. Het huwelijksstelsel doet daarbij niet ter zake. Verkopen heeft wel een belangrijk nadeel: op de verkoopprijs zijn er immers registratierechten te betalen (10% in Vlaanderen en 12,5% in Wallonië en Brussel). Schenken? Uw kind zou de helft van de woning ook kunnen schenken aan zijn echtgenoot. Dat is echter evenmin een billijke oplossing, aangezien uw kind zich op die manier verarmt. Daarnaast zijn er ook onroerende schenkingsrechten te betalen, die kunnen oplopen tot 30%. Het voordeel voor uw kind is wel dat de schenkingen tussen echtgenoten (buiten het huwelijkscontract) te allen tijde herroepen kunnen worden. Voor zijn partner ontstaat er zo echter een onzekere s ituatie. Inbrengen? Als uw kind zijn toekomstige echtgenoot wenst te begunstigen, dan kan het zijn onroerend goed ook inbrengen in de gemeenschap. De fiscale kostprijs van die inbreng is verwaarloosbaar (vast recht van 50). Uw kind kan zich bij inbreng een recht van terugname bedingen, waardoor het de woning kan terugkrijgen wanneer het huwelijk spaak loopt. Wanneer de echtgenoot zelf ook een eigen vermogen bezit, dan is het mogelijk om tot een perfect billijke oplossing te komen. De echtgenoot kan dan een evenwaardig vermogensbestanddeel inbrengen. Als uw kind het pand echter via een schenking verkregen heeft, is het mogelijk dat er aan die schenking een verbod tot inbreng in de huwelijks gemeenschap verbonden is. De schenker moet dan eerst aan dat verbod verzaken. pagina 6-2 september 2013

7 Echtscheiding: artikel BW. Als uw kind voor 100% eigenaar wenst te blijven van het onroerend goed of als uw kind het goed als gevolg van een eventuele schenkingsmodaliteit niet in de huwelijksgemeenschap kan inbrengen, biedt het Burgerlijk Wetboek een aanzet tot een billijke regeling. Het Burgerlijk Wetboek voorziet immers een vergoedingsregeling. Artikel bepaalt dat wanneer de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen gediend hebben tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, de vergoeding gelijk zal zijn aan de waardevermeerdering van dat goed. Concreet betekent dit dat het gemeenschappelijk vermogen bij echtscheiding aanspraak kan maken op de meerwaarde die door de met gemeenschappelijk geld betaalde verbeterings werken ontstaan is. Voorbeeld. Stel, op het moment van het huwelijk is de woning waard. Het koppel doet voor verbeteringswerken. Bij een latere echtscheiding wordt de woning daardoor geschat op Het gemeenschappelijk vermogen kan dan aanspraak maken op een vergoeding van Hierdoor komt bij scheiding toe aan de echtgenoot. Ook bij lening? Inderdaad. Als de gemeenschap een lening afbetaald heeft om de v erbeteringswerken te financieren, dan kan het gemeenschappelijk vermogen niet alleen aanspraak maken op de kosten van die verbeteringswerken, maar ook op haar deel van de meerwaarde (Cassatie, 18 maart 2011). Scheiding van goederen. Deze vergoedingsregeling speelt niet bij scheiding van goederen. De toekomstige echtgenoten moeten dan vooraf duidelijke afspraken vastleggen over ieders bijdrage in de verbeteringswerken. Anders zou de echtgenoot van uw kind bij een eventuele scheiding geconfronteerd kunnen worden met het argument dat er hem niets verschuldigd is omdat zijn bijdrage aan de verbeteringswerken aanzien moet worden als een bijdrage in de lasten van het huwelijk. Wat bij overlijden? Bij overlijden worden de successierechten berekend op de marktwaarde van de woning. Als er kinderen zijn, speelt het feit dat de verbeteringswerken met gemeenschappelijk geld gebeurd zijn geen rol voor de berekening van de successierechten (art. 16 W.Succ.). Als een echtgenoot vóór het huwelijk al een onroerend goed heeft, dan kan dat goedkoop ingebracht worden in de huwelijksgemeenschap ( 50). Als de andere partner een gelijkwaardig vermogensbestanddeel inbrengt, ontstaat er een billijke situatie. Als het pand eigen blijft en de echtgenoten met gemeenschappelijk geld verbeteringswerken uitvoeren, dan heeft de huwelijksgemeenschap bij een echtscheiding recht op de meerwaarde die daardoor ontstaat. Bij scheiding van goederen is dat echter niet automatisch het geval. De partners kunnen dan zelf daarover het best vooraf (schriftelijk) afspraken maken. pagina 7-2 september 2013

8 TWEEDE VERBLIJF Een plekje onder de Spaanse zon? U las het al regelmatig: de vastgoedprijzen in Spanje zijn de laatste jaren door de crisis sterk gedaald. Misschien heeft u tijdens uw vakantie wel gedroomd over een tweede verblijf in Spanje? Met welke kosten moet u dan rekening houden bij aankoop? Zijn er ook inkomstenbelastingen te betalen? Wordt een eventuele meerwaarde belast? Welke belastingen zijn er bij schenking of successie? Er is geen haast bij. Hoewel de prijzen de laatste jaren flink gezakt zijn, verwachten de meeste specialisten hooguit een stabilisatie. De Spaanse economie doet het sinds kort iets beter, maar toch zijn er weinig factoren die de prijs van het vastgoed in de toeristische regio s sterk kunnen doen stijgen. Opgelet! Laat u bij aankoop van een onroerend goed in Spanje steeds bijstaan door een lokale advocaat. Een notaris heeft in Spanje niet dezelfde rol als in België. Uw advocaat zal voor u nagaan wie de eigenaar is van het pand, of het vrij en onbelast is, of er eventueel achterstallige belastingen te betalen zijn,... Vraag ook fiscaal advies, er zijn belangrijke verschillen tussen de regio s. Aankoopkosten. Wanneer u in Spanje onroerend goed koopt, betaalt u net zoals in België btw of registratierechten. U betaalt btw wanneer u een nieuw onroerend goed koopt van een projectontwikkelaar of aannemer. Voor residentieel vastgoed bedraagt de btw 10% op de aankoopprijs. Afhankelijk van de regio is er een zegelrecht te betalen van 0,50% tot 2%. Op bestaand onroerend goed betaalt u 7% à 10% registratierechten, eveneens afhankelijk van de regio. Verder is er eventueel een hypotheekrecht (1%). Daarnaast zijn er lokale belastingen. Inkomstenbelasting. Op basis van het dubbelbelastingverdrag betaalt u inkomstenbelasting in Spanje. Het tarief is 24,75%. Indien u verhuurt, betaalt u belastingen op de huurinkomsten. Als u het pand niet verhuurt, dan betaalt u enkel belastingen op een percentage van de kadastrale waarde. Dat percentage is 1,10% als de kadastrale waarde na 1 januari 1994 nog herzien werd. Anders bedraagt het 2%. Op een kadastrale waarde van (herzien na 1 januari 1994) betaalt u 544,50 belastingen ( x 1,10% x 24,75%). Daarnaast betaalt u een lokale onroerendgoedbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles of IBI) van 0,405% tot 1,1166% op die kadastrale waarde. Progressievoorbehoud in België. U moet uw Spaanse onroerende inkomsten (de huurwaarde) aangeven in België. Die inkomsten zijn in België vrijgesteld, maar met progressievoorbehoud. Het gevolg is dat uw andere Belgische inkomsten in een hogere schijf belast zullen worden. U mag wel de in Spanje betaalde belastingen en een kostenforfait van 40% aftrekken. pagina 8-2 september 2013

9 Meerwaardebelasting en vermogensbelasting. Bij herverkoop betaalt u in Spanje 21% meerwaardebelasting op uw winst. U mag de aankoopkosten en de kostprijs van eventuele werken wel in mindering brengen. In Spanje bestaat er momenteel ook een vermogensbelasting ( Patrimonio ). Het tarief ligt tussen 0,20% en 2,50%. De eerste zijn in principe vrijgesteld, maar er zijn regionale verschillen. Schenking en successie. Schenkingen en nalatenschappen van in Spanje gelegen onroerend goed worden bij gebrek aan bepalingen in het dubbel belastingverdrag in Spanje belast. Daarnaast kan België ook successierechten heffen op het wereldwijde vermogen van een rijksinwoner. Beide landen zijn dus heffingsbevoegd. De in Spanje betaalde rechten mogen in mindering gebracht worden van de Belgische successierechten. In Spanje variëren de tarieven van 7,65% op de schijf tot tot 34% op alles boven de (echtgenoten en in rechte lijn). Die tarieven worden nog verhoogd in functie van het Spaanse vermogen van de begunstigde van de schenking of van de erfgenaam. Voor Spaanse rijksinwoners zijn er (belangrijke) verminderingen in functie van de regio. Voor buiten landers gelden die verminderingen voorlopig enkel bij schenkingen onder levenden. De EU heeft Spanje gevraagd om die discriminatie weg te werken. Wanneer u schenkt, betaalt u ook nog meerwaardebelasting op het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde bij schenking. Er zijn geen Bel gische schenkingsrechten te betalen wanneer u Spaans onroerend goed schenkt. Na die schenking zijn er ook geen Belgische successierechten meer te be talen, zelfs niet wanneer u binnen de drie jaar na de schenking zou over lijden. Kopen via uw vennootschap? Wanneer u Spaans vastgoed aankoopt via uw vennootschap, dan betaalt zij 24,75% Spaanse belastingen op de huurinkomsten. Meerwaarden zijn belastbaar tegen dezelfde tarieven als meerwaarden gerealiseerd door particulieren (21%). Wanneer uw vennootschap het pand gratis ter beschikking stelt van haar zaakvoerder, dan betaalt u zelf belastingen op dat voordeel (in Spanje).U bent in Spanje echter belastbaar op de werkelijke huurwaarde van het pand. Die waarde kan vanzelfsprekend sterk oplopen. Uw vennootschap betaalt dan belastingen op 3% van de kadastrale waarde. Spaans onroerend goed aankopen via uw vennootschap is dus niet echt interessant. Bij aankoop betaalt u btw of registratierechten. Als u niet verhuurt, dan betaalt u een beperkte belasting op de kadastrale waarde. Bij verkoop is er wel een meerwaardebelasting (21%). Vermogensbelasting is er in principe enkel voor vermogens boven de (0,20% tot 2,50%). Bij overlijden zijn er successierechten tot 34%. De schenkingsrechten zijn (afhankelijk van de regio) beperkt, maar u betaalt bij schenking wel meerwaardebelasting. In België zijn er geen schenkingsrechten te betalen. Zelfs als u binnen de drie jaar overlijdt, zijn er daarna geen successierechten. Kopen via uw vennootschap is niet interessant. pagina 9-2 september 2013

10 ERFRECHT Uw echtgeno(o)t(e) of partner onterven? Hoe is het erfrecht van de langstlevende wettelijk geregeld? Kunt u uw echtgenoot onterven via schenkingen of legaten? Wat is daarbij de rol van de reserve? Hoe kunt u bij feitelijke scheiding uw echtgenoot onterven? Hoe beschermt u uw kinderen bij een tweede huwelijk? Waarmee houdt u het best rekening bij een echt scheiding door onderlinge toestemming? En hoe zit dat als u wettelijk samenwoont? Erfrecht langstlevende. Als de langstlevende samen met de kinderen van de erflater erft, dan krijgt hij het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap (helft gemeenschap plus eigen goederen). De kinderen krijgen de blote eigendom van de nalatenschap. Als er geen kinderen zijn, maar wel bloedverwanten van de erflater, dan erft de langstlevende de helft van de gemeenschap in volle eigendom en het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overledene. Zijn er geen bloedverwanten, dan erft de langstlevende alles in volle eigendom. Onterven via schenkingen of legaten? De erflater kan de langstlevende (deels) onterven, maar hij moet hierbij rekening houden met diens reserve. De langstlevende heeft minstens recht op het vruchtgebruik op de helft van de goederen uit de nalatenschap. Daarnaast heeft de langstlevende in elk geval het vruchtgebruik op de gezinswoning en de zich daarin bevindende huisraad. Dat vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad is een minimum. Het geldt zelfs wanneer het meer bedraagt dan de helft van de nalatenschap. Zolang u die reserve respecteert, kunt u wel een deel van uw (eigen) vermogen wegschenken of aan anderen legateren. Op die manier onterft u (deels) uw echtgenoot. Wanneer de reserve van uw echtgenoot door schenkingen of legaten aangetast wordt, dan kan hij na uw overlijden de inkorting vorderen om de reserve te herstellen. Erfrechtelijke reserve ontnemen? U kunt uw kinderen nooit hun reserve ontnemen. In specifieke omstandigheden en mits naleving van een aantal voorwaarden kunt u uw echtgenoot wel zijn reserve ontnemen. Dat is ten eerste mogelijk bij feitelijke scheiding. Ten tweede is dat (deels) het geval wanneer u bij een (tweede) huwelijk afstammelingen heeft uit een vorig huwelijk. Feitelijke scheiding. Als u minstens zes maanden feitelijk gescheiden leeft, kunt u uw echtgenoot onterven. U moet een testament opmaken waarin u uw echtgenoot elk erfrecht ontneemt. U kunt dat pas doen nadat u bij de vrederechter een vordering tot verkrijging van een afzonderlijke woonst ingesteld heeft. Het instellen van die vordering is voldoende, de vrederechter moet zich nog niet uitgesproken hebben. Ten slotte mag u ook niet opnieuw gaan samenwonen zijn. Als aan al die voorwaarden voldaan is, dan verliest uw echtgenoot zijn reserve. pagina 10-2 september 2013

11 Opgelet! Het is niet omdat uw echtgenoot u op die manier onterfd heeft, dat hij niet langer van u erft. U moet ook zelf bij de vrederechter een afzonderlijke woonplaats vorderen en zelf een testament opmaken. Doet u dat niet, dan blijft uw echtgenoot wel de bijzondere bescherming genieten die de wet hem biedt. Tweede huwelijk. Als een partner bij een tweede huwelijk afstammelingen uit een vorig huwelijk heeft, dan kan het erfrecht van die (nieuwe) echtgenoot via een huwelijkscontract ingeperkt worden. Het vruchtgebruik op de gezinswoning kunt u uw echtgenoot echter nooit ontnemen. Zo n beperking van het erfrecht kan, maar hoeft niet wederkerig te zijn. De bedoeling is uw kinderen te beschermen. Bij uw overlijden zou uw nieuwe echtgenoot anders het vruchtgebruik op uw v olledige nalatenschap verkrijgen. Vooral als uw tweede echtgenoot veel jonger is, zouden uw kinderen zich benadeeld kunnen voelen. Zij kunnen wel de omzetting van dat vruchtgebruik vorderen. De wet biedt hen ook enige bescherming omdat er voor de waardering van dat vruchtgebruik van uitgegaan wordt dat de nieuwe echtgenoot minstens 20 jaar ouder is dan het oudste kind. Toch geeft het erfrecht van een nieuwe echtgenoot vaak spanningen. Vooral als uw nieuwe echtgenoot voldoende financiële middelen heeft, kan een inperking van zijn erfrecht bijdragen tot een goede relatie tussen uw kinderen en uw nieuwe partner. Echtscheiding bij onderlinge toestemming. Overweeg steeds om in de regelingsakte te voorzien dat de echtgenoten elkaar wederzijds onterven. Op die manier anticipeert u op een eventueel overlijden van een van de echtgenoten vóór de echtscheidingsprocedure volledig afgehandeld is. Samenwonen. De langstlevende wettelijk samenwonende erft in principe het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Hij is echter geen reservataire erfgenaam. Dat betekent dat u hem dat vruchtgebruik bij testament kunt ontnemen. De langstlevende erft dan niets van u. Als u over dat testament niets zegt, dan kan uw partner dat ook niet te weten komen. De langstlevende ontdekt dan eventueel pas bij het overlijden van zijn partner dat hij onterfd is. Ook door de wettelijke samenwoning te beëindigen, eindigt het erfrecht van de langstlevende. Dat kan zeer eenvoudig en zelfs eenzijdig gebeuren. U moet daartoe enkel een schriftelijke verklaring afgeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zolang u zijn reserve respecteert, kunt u de langstlevende via schenkingen of legaten deels onterven. Bij feitelijke scheiding kunt u ook de reserve bij testament ontnemen. U moet wel eerst bij de vrederechter een vordering tot verkrijging van een aparte woonst instellen. Bij een tweede huwelijk kunt u uw echtgenoot via een huwelijkscontract deels onterven als u kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Het vruchtgebruik op de gezinswoning ontnemen, kan echter niet. Wettelijk samenwonenden hebben enkel recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning. Dat recht kunt u eenzijdig bij testament ontnemen, ook zonder uw partner in te lichten. pagina 11-2 september 2013

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg.

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg. Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015 Uw veiligheid, onze zorg. Pensioen Invaliditeit Overlijden Impact van een overlijden taboe Werk voor een specialist 01 Inleiding

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie