De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?"

Transcriptie

1 De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de successierechten niet te hoog oplopen en kunnen betaald worden. Hoe kunt u dit regelen, zonder dat dit een fiscale aderlating moet zijn? In theorie is de langstlevende goed beschermd Vruchtgebruik zorgt in principe voor inkomsten De wetgever heeft de langstlevende echtgenoot op het eerste gezicht behoorlijk goed beschermd bij het overlijden van zijn of haar partner. De langstlevende krijgt immers automatisch het vruchtgebruik over de hele nalatenschap van de overledene als er kinderen zijn. De kinderen krijgen voorlopig enkel de zgn. naakte eigendom. Hierdoor krijgt de langstlevende in principe ook alle inkomsten van de nalatenschap. Denken we maar aan de interesten op spaargeld, kasbons, termijnrekeningen en obligaties, de dividenden van de aandelen en fondsen, de huur van woningen of appartementen, enz. Dit vruchtgebruik geldt levenslang. De wetgever heeft er op deze manier willen voor zorgen dat de langstlevende kan blijven voorzien in zijn of haar levensonderhoud. In de praktijk vaak anders In de praktijk merken we meer en meer dat de langstlevende vaak in de kou blijft staan, omdat de nalatenschap geen inkomsten opleveren. Dit komt voor een stuk, omdat heel wat populaire beleggingsproducten geen interesten of dividenden uitkeren. Denken we maar aan de talrijke gestructureerde producten, de kapitaliserende fondsen, de spaarverzekering (tak 21), de beleggingsverzekering (tak 23), enz. Daarnaast is er vaak nog een tweede verblijf dat men niet wenst te verhuren, een bouwgrond die niet onmiddellijk inkomsten oplevert, enz. Vaak is men zelfs verplicht om het tweede verblijf of de bouwgrond te verkopen om de successierechten te kunnen betalen. Maar dan heeft de vruchtgebruiker de toestemming nodig van de kinderen (de naakte eigenaars ), wat tot heel wat discussies kan leiden. Op die manier kan de langstlevende in een financieel moeilijk parket belanden. Of denken we maar aan het geval waar het vermogen bijna volledig geïnvesteerd is in een familiale vennootschap. De langstlevende erft dan het vruchtgebruik van de aandelen van die vennootschap. Maar de meeste familiale vennootschappen kennen geen actieve dividendpolitiek. Ook dan blijft de vruchtgebruiker van zulke aandelen in de kou staan. 1

2 Wie kans loopt om in één van deze scenario s terecht te komen, overweegt dus best om de langstlevende een extra bescherming te geven en/of te bevoordelen. We overlopen enkele heel eenvoudige en goedkope technieken, waarmee u dit probleem kan opvangen Uw vermogen bijsturen Een eenvoudige ingreep is vaak dat u uw vermogen bijstuurt. U wilt bv. dat uw echtgenoot niets te kort komt, maar u wilt ook niet raken aan wat uw kinderen zouden erven volgens de wet (de naakte eigendom versus het vruchtgebruik). Kies dan voor vermogensbestanddelen die enerzijds veel inkomsten opleveren en die anderzijds weinig kosten meebrengen. Een typisch voorbeeld is een portefeuille die bestaat uit een mooie mix individuele kwaliteitsobligaties waar een zgn. buy en holdstrategie wordt toegepast. De kosten zijn miniem (vaak enkel een bewaarkost van 0,15 % per jaar) en de vruchtgebruiker weet perfect wat hij per jaar aan coupons zal krijgen. Maar ook andere vermogensbestanddelen komen in aanmerking om de inkomsten op peil te houden. Denken we maar een goede internetspaarrekening, de meeste distributiefondsen, kasbons, termijnrekeningen, een verhuurd appartement, enz. Voorzie ook een voldoende grote hoeveelheid geld die bijna onmiddellijk beschikbaar is. Op die manier zorgt u voor voldoende middelen voor de langstlevende om de successierechten te betalen. Een wat gelijkaardige strategie is dat oudere echtparen beslissen om een villa te verkopen en een goedkoper nieuw appartement te kopen. Zij doen dit vaak omdat zij kleiner willen gaan wonen, maar zo krijgen ze ook meer contant geld beschikbaar, terwijl de kosten van hun onroerende goederen beperkter worden (een nieuw appartement in plaats van een villa). Bevoordelen via een testament Wie over een testament spreekt, denkt spontaan vaak aan een testament in het voordeel van de kinderen of van een vriend(in). Waar echter minder aan gedacht wordt, is de mogelijkheid om een testament op te stellen ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Uit de praktijk blijkt nochtans dat dit meer en meer voorkomt. Een testament is immers uitermate geschikt, omdat het toelaat om de inhoud ervan aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Een testament is vlug gemaakt en op elk moment herroepbaar. Voor alle duidelijkheid: u kan perfect een notarieel testament herroepen via een recenter eigenhandig testament. U kunt uw echtgenoot bepaalde zaken legateren in volle eigendom (bv. cash geld) en/of meer geven dan datgene wat hij/zij gewoon volgens de wet zou krijgen (het vruchtgebruik dus), via een testament. U kunt hem of haar dan bv. niet alleen het vruchtgebruik geven van de nalatenschap, maar u kunt ook bepaalde zaken (geld, effecten, de gezinswoning, enz.) in volle eigendom geven. In Vlaanderen is het trouwens ook fiscaal interessant om de gezinswoning via een testament in volle eigendom te legateren 2

3 aan de langstlevende (zei Moneytalk van mei 2010). Uiteraard moet u er wel op letten dat de zgn. reserve van uw kinderen (d.w.z. datgene wat zij volgens de wet minstens moeten ontvangen) gerespecteerd blijft. Een testament: snel, goedkoop, efficiënt en (te) soepel? In tegenstelling tot bv. een bevoordeling via het huwelijkscontract (bv. het klassieke langst leeft, al heeft ) kunt u het voordeel dat in uw testament staat altijd eenzijdig herroepen. U hebt met andere woorden géén toestemming van uw partner nodig. Voelt u bv. aan dat de relatie met uw partner aan het verslechteren is of erger nog, is er sprake van een nakende echtscheiding, dan kunt u het testament gewoonweg herroepen. Dit geldt trouwens ook voor schenkingen tussen echtenoten Een testament heeft ook het voordeel dat u de nalatenschap kunt plannen tot op het allerlaatste ogenblik van uw leven. U kunt via een testament met andere woorden een regeling treffen die perfect beantwoordt aan de noden van de langstlevende echtgenoot. Dit is bv. niet steeds het geval bij een bevoordeling via het huwelijkscontract of bij een schenking omdat men dit meestal doet op een relatief jonge leeftijd en men eigenlijk nog géén zicht heeft op de latere financiële noden. Een testament tussen echtgenoten wordt vooral gebruikt om bepaalde delen uit de nalatenschap in volle eigendom toe te wijzen aan elkaar. Als u geen testament opmaakt en u dus de wet laat spelen, heeft de langstlevende echtgenoot immers slechts recht op het vruchtgebruik van de nalatenschap en erven de kinderen de zgn. naakte eigendom. Het voordeel van het testament is tegelijkertijd misschien het nadeel ervan. De echtgenoot die via een testament wordt bevoordeeld, kan omwille van het zgn. herroepbare karakter van het testament nooit echt 100 % zeker weten wat ze werkelijk zal krijgen als hij of zij het langst blijft leven. Dit is wel zo als u uw echtgenoot bevoordeelt via het huwelijkscontract omdat dit enkel gewijzigd kan worden als beide partners hiermee instemmen. Bevoordelen via het huwelijkscontract Er zijn ook manieren om zelfs de zgn. reserve van de kinderen te omzeilen (en uw partner nog meer te bevoordelen). De meest gekende techniek is wellicht de langst leeft, al heeft -clausule in het huwelijkscontract. Deze bepaling houdt in dat bij het overlijden van één van de partners het hele gemeenschappelijke vermogen in volle eigendom overgaat naar de langstlevende. Als de meeste goederen in de gemeenschap zitten (wat in de praktijk meestal het geval is bij het wettelijk stelsel), dan worden uw kinderen dus (tijdelijk) volledig onterfd. De kinderen kunnen hier niets tegen inbrengen en moeten wachten totdat de langstlevende overleden is voordat zij iets krijgen (als er dan nog iets over is). Maar zoals u wellicht weet biedt een langst-leeft-al-clausule wel veel comfort aan de langstlevende, 3

4 maar is het fiscaal plaatje heel duur omdat men dan eigenlijk 2 maal successierechten betaalt vóór alles naar de kinderen gaat. Om te vermijden dat de kinderen helemaal met lege handen achterblijven, ziet men in de praktijk ook tussenoplossingen, zoals zgn. toewijzingsbedingen in het huwelijkscontract. Daarmee wijst de partner die eerst sterft dan bepaalde gemeenschapsgoederen toe aan de langstlevende. Men voorziet bv. dat de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad in volle eigendom toekomen aan de langstlevende echtgenoot. Men is er dan immers zeker van dat de langstlevende later alleen zal kunnen beslissen over bv. de verkoop van die woning, zonder dat daar het akkoord van de kinderen voor nodig zal zijn. Wellicht een bredere en meer efficiënte oplossing is het voorzien van een uitgebreid zgn. keuzebeding in uw huwelijkscontract. U moet dan wel een huwelijksstelsel hebben met een zgn. gemeenschap, maar eventueel kan u ook eerst uw huwelijksstelsel laten aanpassen van scheiding van goederen naar bv. het wettelijk stelsel. Dat kan trouwens vrij eenvoudig en goedkoop sinds de vereenvoudigde procedure. Keuzebeding in het huwelijkscontract Een zgn. keuzebeding geeft de langstlevende echtgenoot het comfort om in functie van de situatie en de omstandigheden op dat ogenblik, die goederen uit de gemeenschap aan te wijzen die het best aansluit zijn of haar wensen. Met de vrijstelling op de gezinswoning in Vlaanderen is het doorgaans interessant om bij een keuzebeding te voorzien in de toebedeling van de gezinswoning in volle eigendom. Maar het belangrijkste punt voor een goed keuzebeding is dat er veel keuze is. In de praktijk merken we immers vaak dat sommige notarissen de keuze onvoldoende uitgebreid maken en soms beperken tot een viertal opties. Dat is te weinig, want uiteindelijk zal na het overlijden een optie gekozen moeten worden die het best aansluit bij wat men wenst én die ook fiscaal gezien interessant is. Vandaar dat we niet genoeg kunnen benadrukken dat hoe meer keuze er is, hoe beter. Werk daarom best met een zgn. passepartout-keuzebeding, zodat de langstlevende helemaal vrij is om te kiezen wat hij of zij wil. Hou er wel rekening mee dat uw echtgenoot (bv. als er ruzie is met de kinderen) dus ook de volledige gemeenschap kan kiezen. Bevoordelen via een levensverzekering In principe is bevoordelen geen enkel probleem De verzekeringswetgeving voorziet dat de premies die betaald zijn voor een levensverzekering in principe niet in aanmerking komen voor een inkorting, dus u kunt uw echtgenoot zoveel bevoordelen als u wilt. Als u premies betaalt voor uw levensverzekering, dan zijn deze premies voorgoed verdwenen uit uw vermogen en zullen uw kinderen er geen aanspraak meer op kunnen maken (zelfs niet gedeeltelijk). In principe kan u dus uw echtgenoot aanduiden als begunstigde van uw levensverzekering en hem of haar zo bevoordelen. Wie u als begunstigde heeft aangeduid in de verzekeringspolis (bv. uw 4

5 echtgenoot), krijgt het verzekerde kapitaal bij uw overlijden zonder dat uw kinderen als reservataire erfgenamen daar iets aan kunnen doen. De begunstigde verkrijgt dit op grond van een beding ten behoeve van een derde, dit is een eigen recht, tenzij uw kinderen zouden kunnen bewijzen dat de premies die u in de levensverzekering gestopt heeft totaal overdreven zijn in verhouding tot uw totale vermogen. Zij kunnen op basis daarvan toch nog proberen om een zgn. inkorting te bekomen. Uitkering verzekering belastbaar bij overlijden? De uitkering die betaald wordt op het ogenblik van het overlijden, wordt in principe belast in de successierechten. Dit komt omdat artikel 8 van het Wetboek Successierechten dit uitdrukkelijk zo bepaalt. Werden de premies van uw levensverzekering betaald met gemeenschapsgeld, dan is de uitkering slechts voor de helft belastbaar in de successierechten! In bepaalde gevallen is de uitkering zelfs niet belast (bv. groepsverzekeringen of IPT voor werknemers, kruiselingse verzekering enz.). Opletten met spaar of beleggingsverzekering Let wel op om deze techniek toe te passen met spaar- of beleggingsverzekeringen (tak 21 en 23). In haar arrest van 26 juni 2008 antwoordde het Grondwettelijk Hof hierover op een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep van Gent. Het standpunt van het Hof komt erop neer dat spaarverzekeringen en verzekeringsfondsen die doorgaans een spaarproduct of belegging zijn in een verzekeringskleedje de wettelijke regels op het gebied van reserve niet kunnen opzij zetten. Kortom spaarverzekeringen (tak 21) en verzekeringsfondsen (tak 23) die eigenlijk heel sterk lijken op beleggingsproducten, kunnen niet gebruikt worden om te onterven. Maar voor zuivere overlijdensverzekering, de verzekeraar betaalt dan enkel uit bij overlijden, is er geen probleem op het gebied van inkorting. Een zuivere overlijdensdekking is trouwens ook een goede oplossing als u vreest dat de langstlevende te weinig cash geld zal hebben om de successierechten te betalen of andere kosten te dragen. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij mensen onder de 65 jaar, omdat de premie dan nog betaalbaar is. Conclusie Via een goede combinatie van relatief eenvoudige technieken kan u ervoor zorgen dat de langstlevende zich financieel gezien geen zorgen hoeft te maken na uw dood en dat hij of zij dezelfde levensstandaard kan behouden. U kunt hierbij eigenlijk zover gaan als u zelf wilt, in functie van uw situatie en uw behoeften. U hoeft uw kinderen dus niet noodzakelijk te benadelen. U kunt een regeling laten uitwerken die voor iedereen goed uitkomt én die de successierechten optimaliseert. 5

6 Redactie: augustus 2010 Neven & Partners Johan Adriaens 0496/ Kantoor: Romeinse straat 18, 3001 Leuven 6

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING CAMPUS Turhout Manou Schoenmakers 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Campus

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Slim nalaten en schenken

Slim nalaten en schenken Slim nalaten en schenken Ciska Sikkel-Spierenburg Slim nalaten en schenken Zo doet u dat 14 e druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie