Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Veerle Deconinck: Raadslid afwezig voor 1 Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 16 Davine Dujardin: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verslaggevers commissievergadering dd. 28 januari commissie interne zaken: raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse -commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevrouw Delphine Cloet -commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Martine Vandevelde De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 25 februari 2014 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 4 maart 2014 om 19.00u. - Aansluitend op de commissie dinsdag 25 februari 2014 infovergadering voor de gemeenteraad betreffende het voetbalstadion. - Felicitaties en geschenk aan de 3 raadsleden die al 25 jaar gemeenteraadslid zijn: Peter Desmet, Jules Godefroid, Willy Benoit. Veerle Deconinck, Davine Dujardin: Raadsleden Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

2 2. bedrijvencentrum regio Waregem nv: raad van bestuur: aanduiden vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2013 betreffende de goedkeuring van een renteloze lening aan het bedrijvencentrum regio Waregem nv ten bedrage van ,00 euro op een looptijd van 10 jaar; Gelet op de overeenkomst tussen de stad Waregem en het bedrijvencentrum regio Waregem nv voor het verlenen van deze renteloze lening, ondertekend op 7 januari 2014; Overwegende dat art. 4 van deze overeenkomst bepaalt dat 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur van bedrijvencentrum Regio Waregem nv aan de stad toekomt en dit voor een termijn die minimum gelijk is aan de looptijd van de lening; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 31 effectief vertegenwoordiger: Ja Vanryckeghem Kurt 31 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: De heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, Stationsstraat 49-31, 8790 Waregem, aan te duiden als vertegenwoordiger van stad Waregem in de raad van bestuur van bedrijvencentrum Regio Waregem nv, Kalkhoevestraat 1, 8790 Waregem voor de termijn gelijk aan de looptijd van de lening, zijnde een periode van minimum 10 jaar. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene en aan het bedrijvencentrum Regio Waregem nv. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 31 effectief vertegenwoordiger: Ja Vanryckeghem Kurt 31 Nee: 0 Davine Dujardin: Raadslid 3. goedkeuren wijzigen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19 december 2013; Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen; ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

3 Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; Gelet op de bespreking in de commissie gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 32 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Algemeen Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. Permanente nutsvoorzieningen zijn: - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, ), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten ) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, - telecommunicatie, - radiodistributie en kabeltelevisie, - de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, - alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december Retributie naar aanleiding van sleufwerken De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 euro, voor werken in voetpaden 1,50 euro en voor werken in aardewegen 0,90 euro. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hogervermelde bedragen. Een begonnen dag geldt voor een volle dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. Ter compensatie van de vrijstelling van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad. Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. Inning De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. Definitief karakter Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht. De beslissing van 19 december 2013 wordt bij dit besluit ingetrokken. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

4 - Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Davine Dujardin: Raadslid 4. onroerende goederen: verzaken aan het recht van voorkoop onroerende goederen Roterijstraat 160, 8790 Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat het notariskantoor Desimpel Van Eeckhout, Zuiderlaan 71 te Waregem het recht van voorkoop aanbiedt voor een autogarage en toonzaal met aanhorigheden, op en met gronden gelegen Roterijstraat 160 te 8790 Waregem, kadastraal gekend Waregem 1 ste afdeling, sectie C, nr. 0002P 2 en met een kadastrale oppervlakte van 32a 63ca en met een oppervlakte volgens meting van 31a 53ca; Overwegende dat de huidige eigenaar, de heer Leon Clairhout, wonende Roterijstraat 160 te 8790 Waregem, dit onroerend goed wenst te verkopen; Overwegende dat het stadsbestuur nog beschikt over een recht van voorkoop krachtens akte van 28 december 1973; Overwegende dat, rekening houdend met de configuratie en ligging, het stadsbestuur geen nieuwe eigen bestemming heeft voor dit onroerend goed; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 32 Art. 1: De stad verzaakt aan het recht van voorkoop voor de onroerende goederen, gelegen Roterijstraat 160 te 8790 Waregem, kadastraal gekend Waregem 1 e afdeling, sectie C, nr. 0002P 2 en met een kadastrale oppervlakte van 32a 63ca en met een oppervlakte volgens meting van 31a 53ca, eigendom van de heer Leon Clairhout, wonende Roterijstraat 160 te 8790 Waregem. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, - Davine Dujardin: Raadslid 5. onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand kapel en grond Blauwe Zwaanstraat +80 en stroken grond nabij Ingooigemstraat - Plasstraat, 8790 Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de familie Ducatteeuw de kosteloze grondoverdracht als volgt wenst te regelen voor de kapel en bijhorende grond gelegen aan de Blauwe Zwaanstraat +80 en een strook grond nabij de Ingooigemstraat Plasstraat 8790 Waregem: Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

5 Strook grond Kadaster Waregem 3 de afdeling sectie F Metingsplan van 20/07/2012 (Patrick Delesie) Eigendom van Deel van nr. Tot. Kad. Opp. Lot Opp. 665 C 735 m 2 C 52 m 2 Paula Ducatteeuw 664 B 146 m 2 D 36 m 2 Paula Ducatteeuw 666H 540 m 2 B 385 m 2 Vandendriessche, Cons. Ducatteeuw, Coudijzer Nr. Metingsplan van 18/07/2012 Kapel 565B 38 m 2 geel gemarkeerd Cons. Ducatteeuw, 40,3 m 2 Vandendriessche, Coudijzer Gelet op de metingsplannen van 18 en 20 juli 2012, opgemaakt door landmeter Patrick Delesie; Overwegende dat de overdracht gebeurt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de heraanleg van de Plasstraat en de Ingooigemstraat en voor het behoud van het onroerend erfgoed. Gelet op de ontwerpakten van 17 december 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met refertes 34040/778-2 en 34040/778-3; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 32 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5 De kosteloze grondafstand voor de kapel en bijhorende grond gelegen aan de Blauwe Zwaanstraat +80 en de strookjes grond gelegen nabij de Ingooigemstraat en Plasstraat te 8790 Waregem worden als volgt goedgekeurd: Strook grond Kadaster Waregem 3 de afdeling sectie F Metingsplan van 20/07/2012 (Patrick Delesie) Eigendom van Deel van nr. Tot. Kad. Opp. Lot Opp. 665 C 735 m 2 C 52 m 2 Paula Ducatteeuw 664 B 146 m 2 D 36 m 2 Paula Ducatteeuw 666H 540 m 2 B 385 m 2 Vandendriessche, Cons. Ducatteeuw, Coudijzer Nr. Kapel 565B 38 m 2 gemar geel keerd Metingsplan van 18/07/2012 Cons. Ducatteeuw, 40,3 m 2 Vandendriessche, Coudijzer De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakten. De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de heraanleg van de Plasstraat en de Ingooigemstraat en voor behoud van het onroerend erfgoed. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

6 - Davine Dujardin: Raadslid 6. onroerende goederen: goedkeuren wijzigen oppervlakte en duurtijd recht van opstal Zuiderlaan 50 - vzw Ten Anker Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de stad eigenaar is van het perceel gelegen aan de Zuiderlaan 50, 8790 Waregem en aldaar kadastraal gekend Waregem 1 ste afdeling, sectie C, nr. 1407D; Gelet op de akte van 15 april 1980, opgemaakt door notaris Thérèse Dufaux, voor het vestigen van een recht van opstal op bovengenoemd perceel in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 29 juli 1976; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 9 april 2002, waarbij het stadsbestuur, aansluitend op het bestaande recht van opstal, een recht van opstal verleend aan vzw Ten Anker voor het bovengenoemd perceel voor de verwezenlijking van een verblijf voor gehandicapten; Gelet op de akte vestiging recht van opstal aan vzw Ten Anker van 14 juni 2002, opgemaakt door notaris Thérèse Dufaux; Overwegende dat voor bovengenoemd recht van opstal een jaarlijkse huurprijs van 25 euro betaald wordt; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 februari 2013, waarin beslist werd om een strook grond van ongeveer 100 m 2 uit de erfpacht te halen voor de aanleg van een nieuwe bushalte en waartoe opdracht werd gegeven aan landmeter Jo D Hondt voor de wijziging van het metingsplan en aan notariskantoor Desimpel Van Eeckhout voor de wijziging van de akte; Gelet op het metingsplan van 28 mei 2013, opgemaakt door landmeter Jo D Hondt; Gelet op het schrijven van 12 april 2013 van vzw Ten Anker waarin zij vragen om de duurtijd van voornoemd recht van opstal te vernieuwen voor een termijn van 50 jaar, met het oog op het bekomen van een VIPAsubsidie voor verbouwingswerken aan hun gebouwen zoals hierna vermeld; Overwegende dat de huidige duurtijd loopt tot 28 juni 2036 en dat de nieuwe duurtijd zal eindigen op 26 juni 2064; Overwegende dat vzw Ten Anker haar gebouwen wenst uit te breiden en te renoveren en dat een verlenging van het recht van opstal noodzakelijk is voor het bekomen van subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA); Overwegende dat, voor het bekomen van deze subsidies, VIPA eveneens vraagt om expliciet in de opstalakte te vermelden dat VIPA geen toestemming dient te bekomen voor vestiging van de zekerheid en dat zij dus te allen tijde op zowel de opstal als de daarop opgerichte constructies een zekerheid mag vestigen; Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notariskantoor Desimpel Van Eeckhout, Zuiderlaan 71 te 8790 Waregem; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 32 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Een strook grond van 106,62 m 2 wordt uit het recht van opstal genomen, zoals verleend aan vzw Ten Anker op het perceel gelegen aan de Zuiderlaan 50, 8790 Waregem en aldaar kadastraal gekend Waregem 1 ste afdeling, sectie C, nr. 1407D en aangeduid als het perceel in gele kleur op het metingsplan van 28 mei 2013, opgemaakt door landmeter Jo D Hondt; De duurtijd van het bestaande recht van opstal wordt vernieuwd met een termijn van 50 jaar, zijnde tot 26 juni In de akte voor het recht van opstal wordt de clausule toegevoegd die vermeld dat het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) geen toestemming dient te bekomen van de stad Waregem voor de vestiging van een zekerheid en dat zij dus te allen tijde op zowel de opstal als de daarop opgerichte constructies een zekerheid mag vestigen. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor de wijziging van het recht van opstal te vervullen, alsmede om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

7 - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, - Davine Dujardin: Raadslid 7. stedelijke gebouwen, brandcentrales, onderhoudscontract: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat er momenteel een onderhoudscontract is voor 12 van de 23 gebouwen met een branddetectiesysteem, bij vijf verschillende firma s, die een contract hebben voor het onderhoud in één of meerdere stedelijke gebouwen; Overwegende dat het wenselijk is om, naar analogie met de inbraakcentrales, deze onderhoudscontracten te bundelen bij één firma, voor alle gebouwen waar er een branddetectie aanwezig is, zodat er eenduidigheid is over welke firma er moeten gecontacteerd worden bij problemen met de brandcentrales; Overwegende dat het de bedoeling is om een contract af te sluiten dat jaarlijks verlengbaar is, na een positieve evaluatie van de firma; Overwegende dat het nuttig is om voor de onderhoudscontracten van de diverse brandcentrales een samengevoegde opdracht uit te schrijven waarbij het stadsbestuur optreedt in naam van en voor rekening van het Wagso, vzw Sportbeheer, en het Cultuurcentrum De Schakel (artikel 38 van de wet van 15 juni 2006); Gelet op het ontwerp voor dit onderhoudscontract, opgemaakt door de dienst gebouwen, met een totale raming van ,00 euro excl. BTW; Gelet op de bespreking in de commissie Interne Zaken van 28 januari 2014; Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2014 (onderhouds- en herstellingskosten gebouwen); voor: 32 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Het ontwerp voor het onderhoudscontract voor de diverse brandcentrales in de stedelijke gebouwen goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van ,00 euro excl. BTW. Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het stadsbestuur optreedt in naam van en voor rekening van het Wagso, vzw Sportbeheer en het Cultuurcentrum De Schakel. Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2014 (onderhoudsen herstellingskosten gebouwen). - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

8 - Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Davine Dujardin: Raadslid 8. goedkeuren voordracht ereburgers - Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, wenst een aantal bedenkingen te formuleren. De fractie zal het voorstel goedkeuren, maar raadslid Vandenbroeke heeft het reglement terzake gelezen. Het is aangewezen dat in één van de komende gemeenteraden het reglement geactualiseerd en aangepast wordt. Ze verwijst naar art. 4 waarin staat dat het ereburgerschap en de erepenning maximum één maal per jaar toegekend wordt aan één persoon. Sinds 2006 wordt dit telkenmale aan twee personen toegekend in hetzelfde jaar. De fractie heeft hier geen probleem mee, maar men moet het eigen reglement respecteren. Indien nodig, moet het aangepast worden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het reglement zal geactualiseerd worden. - Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat de oppositie alweer gepasseerd werd. De afspraak was dat er eerst zou afgestemd worden met alle fractieleiders om dan de voordracht te doen. In het geval van Francky Dury was dit met hoogdringendheid, om niet achterhaald te zijn. De fractie begrijpt dit. Wat Piet Vanthemsche betreft, werd de oppositie niet geraadpleegd en staat men voor een voldongen feit. Nog voor dat er iets gestemd werd in de gemeenteraad, staat dit weeral in alle kranten. Aan de Expo verschijnt trouwens al op het scherm een proficiat aan onze nieuwe ereburger. Zij betreurt deze gang van zaken. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de wetgever voorgesteld heeft om de commissies openbaar te maken. Op het moment dat de agenda verstuurd wordt aan de commissie, is dit publiek. - Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat het een commissie is en geen gemeenteraadsbesluit. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er duidelijk gecommuniceerd werd dat dit op voorstel is van het schepencollege en dat dit ter stemming gelegd zou worden in de gemeenteraad de week daarna. - Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat het moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en dat zij zich niet goed voelt bij de manier van handelen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het aan de gemeenteraad is om het voorstel van het schepencollege wel of niet goed te keuren. - Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, verwijst naar de twee kandidaturen. Wat Francky Dury betreft, is er waarschijnlijk niemand die zich daar enige vraag bij stelt. Het raadslid heeft wel bedenkingen over de criteria die worden toegepast om een ereburgerschap toe te kennen. Met alle respect voor Piet Vanthemsche, maar wat is zijn verdienste t.o.v. de stad Waregem? Hij is in Waregem geboren en heeft hier zijn jonge jaren doorgebracht. Verder ziet zij geen enkele connectie, behalve dat hij een rabiate CD&V er is en op de lijst staat in Lennik. Raadslid Vandenbroeke denkt dat er mensen zijn in Waregem die meer bijgedragen hebben tot de welvaart en de cultuur in onze stad. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vindt het jammer dat raadslid Vandenbroeke er een partij bij betrekt. In het verleden werden er ook ereburgers benoemd die van een andere partij waren. Ann Demeulemeester en Prof. Waelkens zijn ook mensen die veel bereikt hebben, maar niet direct een link hebben tussen hun activiteiten en het belang van Waregem. Ze hebben een serieus palmares op hun naam en in die zin dachten we dat prof. Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, perfect past in het rijtje. Het is op voorstel van het schepencollege dat hij voorgedragen wordt. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij de stelling van raadslid Vandenbroeke kan bijtreden, als zij zegt dat de oppositie hier zwaar gepasseerd wordt. Blijkbaar leeft het voorstel al in het college sedert december. Het was al eventjes bijna uitgelekt. Gelukkig is het dan nog niet in de krant gekomen. Raadslid Verhellen vindt dat de suggestie van raadslid Vandenbroeke moet uitgevoerd worden en dat het reglement moet aangepast worden. Hij stelt voor dat er een overleg komt met de verschillende fractieleiders om te kijken hoe dit reglement in goede orde kan opgemaakt worden, zodanig dat er bv. één maal per jaar overleg is met de fractieleiders om na te gaan of er iemand kan voorgedragen worden als ereburger. Er moet eerst een consensus zijn bij de fractieleiders om vervolgens de betrokkene te contacteren. Nu werd betrokkene eerst gevraagd nog voor er overleg was met de fractieleiders of zelfs met het schepencollege. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men toch eerst moet weten of de persoon zelf geïnteresseerd is. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

9 - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het op een andere manier kan, want dat de fractie zich nu bijna gedwongen voelt om positief te reageren. Zij hadden dit liever gedaan zonder met de rug tegen de muur gezet te zijn. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het reglement in één van de volgende raden zal herzien worden. - Raadslid, de heer Tonny Demuytere, sluit zich aan bij de opmerkingen van raadsleden Vandenbroeke en Verhellen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, neemt hier akte van en legt het punt ter stemming. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 07 februari 2006 betreffende de goedkeuring van het reglement tot het toekennen van een ereburgerschap; Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 23 januari 2014 om dhr. Francky Dury en dhr. Piet Vanthemsche voor te dragen als ereburger van de stad Waregem; Overwegende dat dhr. Francky Dury en dhr. Piet Vanthemsche grote faam en aanzien verworven hebben met een Vlaamse, nationale en internationale uitstraling en dat dit onze stad ten goede is gekomen; Gelet op het schrijven van dhr. Francky Dury en dhr. Piet Vanthemsche waarbij zij hun nominatie als ereburger van de stad Waregem aanvaarden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 33 Art. 1: Aan dhr. Francky Dury en dhr. Piet Vanthemsche wordt de titel van ereburger van de stad Waregem toegekend. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, - 9. domein park Casier: herstel oevers vijver, verwijderen slib uit vijver en herstel bruggen: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat hij er bij een vorige gelegenheid al op gewezen heeft dat het ereloon van 10% voor een eenvoudig werk zeer hoog is. Nu gaat men helemaal door de bocht met die baggerwerken. De erelonen van ingenieurs worden berekend op basis van twee criteria. Ten eerste is dit de moeilijkheidsgraad. Baggeren en oeverversterkingen maken, zitten in de laagste categorie. Het herstellen van bruggen daarentegen, behoort tot klasse III of IV. Het tweede criterium is de hoeveelheid. Hoe groter de hoeveelheid is, hoe kleiner het percentage wordt. Hier zien we dat, hoe meer de aannemer zal baggeren, hoe meer hij zal verdienen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het belangrijkste criterium is dat het hier gaat over een geklasseerd domein. We zijn gebonden aan de regels van Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Hieruit volgt dat we de keuze hebben tussen een aantal architecten die die ereloonpercentages mogen vragen. We zijn verplicht om met één van die architecten te werken. Het is een geklasseerd domein en we zijn gebonden aan de regels van onroerend erfgoed. De voorzitter dacht dat hij dit al eens uitgelegd had. - Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat er een reglementering bestaat van het KVIV die algemeen toegepast en aanvaard wordt en die gebaseerd is op die twee criteria. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het een subsidiedossier is. Het is een beschermd domein en we zijn gebonden aan Onroerend Erfgoed. - Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat hij dit niet klakkeloos zou aanvaarden, want het is onzinnig. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

10 - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, stelt voor dat het raadslid naar Brussel stapt. Het dossier valt onder de bevoegdheid van Minister Bourgeois. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aanstellen ontwerper voor herstel bruggen, herstel oevers en wegname slib vijver in park Baron Casier op 4 februari 2014 een bijzonder bestek met nr. 2013/287 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op de kredieten die zullen bij voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging op budget 2014/ /OM/0680/plannen en studies IA/groene ruimte; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 32 onthoudingen: 1 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/287 van 4 februari 2014 en de raming voor de opdracht Aanstellen ontwerper voor herstel bruggen, herstel oevers en wegname slib vijver in park Baron Casier, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Totale raming bedraagt ,00. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die zullen bij voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging op budget 2014/ /OM/0680/-plannen en studies-ia/groene ruimte. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - - onthoudingen: 1 Jan Balduck 10. herstellen en vernieuwen voetpaden 2014: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, mevrouw Veerle Deconinck, vraagt om in de Zilverbergstraat ook een aanduiding te maken voor fietsers. Die baan wordt zeer frequent gebruikt door fietsers. Ondertussen is er ook veel bebouwing aan de Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

11 Leiekant. Dit veroorzaakt meer verkeer van wagens die heel snel door de Zilverbergstraat rijden, waar aan de andere kant fietsertjes naar school rijden. Als men dan toch de weg moet openleggen, kan men de veiligheid van de fietsers hier ook eens bekijken. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, stelt voor dat de schepen van verkeer en de schepen van openbare werken dit eens bekijken en feedback geven aan het raadslid wat de mogelijkheden zijn. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, verwijst naar de opmerkingen uit de commissie. Er zal gewerkt worden met een openbare aanbesteding. Sp.a pleit ervoor om dit heel grondig te doen. Iedereen heeft wel al gelezen in de kranten dat verschillende aannemers steeds meer trucs toepassen met onderaannemers uit het buitenland. Zij werken aan dumpingprijzen waardoor de aannemers die op een heel correcte manier werken, uit de markt geduwd worden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de stad hier nog geen slechte ervaringen mee had. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, geeft het voorbeeld van de Desselgemseweg. Dit dossier werd twee maanden geleden goedgekeurd in de raad. De technische dienst schat het aannemingsbedrag op euro. Er wordt prijs gevraagd aan 14 aannemers. Zij geven een gemiddelde prijs van euro, met de goedkoopste op euro. Dit is 22% lager dan de gemiddelde prijs. Op dit moment is het wel nuttig om eens na te gaan hoe dat bedrijf aan die prijs komt, wetende dat er wel wat bedrijven zijn die via verschillende technieken de mensen tewerkstellen aan lonen die veel lager zijn dan het minimumloon dat we in België kennen. Raadslid Verhellen zegt dat de fractie niets tegen de vrije markteconomie en vrijheid binnen Europa heeft, maar het moet op een correcte manier verlopen. De stad is opdrachtgever en heeft hier toch ook een morele en wettelijke verplichting. Men kan trouwens aansprakelijk gesteld worden dat er op een niet-correcte manier gewerkt wordt door de onderaannemers. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit dossier op een zorgvuldige manier zal voorbereid worden door de technische dienst, net zoals dit in het verleden al het geval was. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Herstellen en vernieuwe voetpaden 2014 een bijzonder bestek met nr. 2014/292 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontract; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht gedeeltelijk gefinancierd wordt met kredieten die voorzien zijn in de begroting 2014; Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Budget Nieuw IE13overig beleid 2014/ /OM/0200/ - r. aanleg en herstel voetpaden Ter , ,00 (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) Omgeving IE13overig beleid Omgeving IE13overig beleid Omgeving IE13overig beleid Omgeving IE13overig beleid Omgeving IE13overig beleid Omgeving IE13overig beleid Omgeving wegen - IA/Wegen 2014/ /OM/0200/ - wegen - IA/Wegen 2014/ /OM/0200/ - wegen - IA/Wegen 2014/ /OM/0200/ - wegen - IA/Wegen 2014/ /OM/0200/ - wegen - IA/Wegen 2014/ /OM/0200/ - wegen - IA/Wegen 2014/ /OM/0200/ - wegen - IA/Wegen Weerst (Beveren-Leie) r. aanleg en herstel voetpaden Zilverbergstraat r. aanleg en herstel voetpaden R. Baertlaan (school Vijve - bomen verwijderen) r. aanleg en herstel voetpaden stukje Beiaardstraat + A. Servaeslaan (Dompelpark) r. aanleg en herstel voetpaden de Biest fase 1 r. aanleg en herstel voetpaden Nieuwstraat (resterend gedeelte) r. aanleg en herstel voetpaden Tjollenstraat , , , , , , , , , ,00 0, ,00 TOTAAL , ,00 Te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging ,00 Gelet op de kredieten die zullen bij voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

12 voor: 33 Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/292 en de raming voor de opdracht Herstellen en vernieuwe voetpaden 2014, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Art. 2: Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art. 4: De opdracht wordt gedeeltelijk gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2014, in de investeringsenveloppe IE13(overig beleid Omgeving), budget 2014/ /OM/ 0200/ wegen - IA/Wegen. In de eerstvolgende budgetwijziging worden kredieten bij voorzien. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, leveren en plaatsen graftekens en betegeling diverse begraafplaatsen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, mevrouw Veerle Deconinck, zegt dat ze hier in het verleden al op tussengekomen is. Zij heeft er een probleem mee dat het nog altijd kruisjes zijn. Zij zou liever hebben dat het grafteken een meer neutrale vorm heeft. - Schepen van burgerlijke stand, de heer Peter Desmet, zegt dat de mensen de keuze hebben om niet voor een kruisje te kiezen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren en plaatsen graftekens en betegeling diverse begraafplaatsen een bijzonder bestek met nr. 2014/291 werd opgesteld door Stad Waregem; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2014, in de investeringsenveloppe IE13overig beleid Omgeving, budget 2014/ /OM/0990/ inrichting terreinen gemeenschapsgoederen - IA/Begraafplaatsen. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 33 Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

13 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/291 en de raming voor de opdracht Leveren en plaatsen graftekens en betegeling diverse begraafplaatsen, opgesteld door Stad Waregem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die voorzien zijn in de begroting 2014, in de investeringsenveloppe IE13overig beleid Omgeving, budget 2014/ /OM/0990/ inrichting terreinen gemeenschapsgoederen - IA/Begraafplaatsen. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, leveren en plaatsen urnenkelders begraafplaats Beveren-Leie: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren en plaatsen van urnenkelders begraafplaats Beveren-Leie een bijzonder bestek met nr. 2014/293 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2014, in de investeringsenveloppe IE13 overig beleid Omgeving, budget 2014/ /OM/0990/inrichting terreinen gemeenschapsgoederen-ia/begraafplaatsen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; voor: 33 Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

14 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/293 en de raming voor de opdracht Leveren en plaatsen van urnenkelders begraafplaats Beveren-Leie, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2014, in de investeringsenveloppe IE13overig beleid Omgeving, budget 2014/ /OM/0990/inrichting terreinen gemeenschapsgoederen-ia/begraafplaatsen. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: wijzigen parkeerverbod in de Roterijstraat Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 19 november 2013; Gelet op de bespreking van het schepencollege van 28 november 2013; Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; Overwegende dat er af en toe ongevallen geregistreerd worden ter hoogte van de uitrit van dansschool Beyaert in de Roterijstraat; Overwegende dat er bij het verlaten van de uitrit van de dansschool een beperkte zichtbaarheid is op het aankomende verkeer door de geparkeerde voertuigen in de Roterijstraat; Overwegende dat er momenteel een parkeerverbod is aan de overzijde van de dansschool; voor: 33 Art. 1: Art. 2: Art. 3: In de Roterijstraat wordt het parkeren verboden langs de kant van de pare huisnummers vanaf de Eikenlaan tot voorbij huisnummer 130. Langs de kant van de onpare huisnummers wordt het parkeren terug toegelaten. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het verplaatsen van de verkeersborden E1 met onderborden type x volgens het plan in bijlage. Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

15 Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, aanleg van fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte van het station van Waregem tot aan de grens met Zulte: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de fractie tevreden is dat er opnieuw een stap gezet wordt naar de realisatie van dit fietspad. We zijn op goede weg om een fietspad op de oude spoorwegbedding te leggen. Dit zal voor heel wat fietsers - niet in het minst voor de schoolgaande fietsers van Zulte naar Waregem - een grote verbetering zijn. Het zal heel wat veiliger worden dan het op vandaag het geval is. Anderzijds betreurt Sp.a het dat er binnen de NMBS weinig beweegt. Men had eigenlijk ook de mogelijkheid om terzelfdertijd met de aanleg van het fietspad de onderdoorgang tussen de parking in de Boulezlaan en het station zelf een stuk toegankelijker te maken. NMBS ontziet dit moment. Misschien wordt de beslissing binnen 5 of 10 jaar genomen, maar dan zal het werk veel groter zijn dan op vandaag als we het samen zouden kunnen realiseren. Het zou de kers op de taart zijn, moest de NMBS nog bijdraaien. - Raadslid, mevrouw Veerle Deconinck, wil nog een suggestie doen en zal ook nog wat opzoekingswerk doen. Vandaag suggereerde iemand om een fietspad aan te leggen tussen het kruispunt Cras en de Industrielaan naar Anzegem en hiervoor eventueel middelen uit het fietsfonds te gebruiken. Dit is een baan die ook veel gebruikt wordt door scholieren. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er overlegmomenten geweest zijn tussen Anzegem en Waregem en men is hier mee bezig. Het traject ligt nog niet volledig vast, maar er komt een verbinding tussen Heirweg Anzegem en het rondpunt Industrielaan. - Raadslid, mevrouw Veerle Deconinck, zegt dat dit zeer goed is. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten; Gelet op de bespreking van het schepencollege van 19 januari 2012 waarin de goedkeuring gegeven is voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen voor de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte; Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 3 oktober 2013 waarin de unieke verantwoordingsnota van de Provincie West-Vlaanderen voor de aanleg van dit fietspad bij consensus goedgekeurd is; Gelet op het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie van 19 november 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 januari 2014; Overwegende dat de bouwvergunning voor de aanleg van het fietspad op 10 januari 2014 goedgekeurd is; Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen de Provincie West-Vlaanderen en de stad; Overwegende dat de stad enkel de groenaanleg en het groenonderhoud langs het fietspad moet financieren en de kostprijs hiervoor op ,00 euro geraamd wordt; voor: 33 Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

16 Art. 1: Art. 2: Art. 3: De samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte wordt goedgekeurd. De kredieten voor de financiering van het stedelijk aandeel in deze werken worden bij de eerstvolgende budgetwijziging voorzien. Dit besluit wordt samen met de getekende samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan de Provincie West-Vlaanderen. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, - Bijlage: samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen betreffende aanleg fietspad langs spoorlijn Waregem-Zulte van het station van Waregem tot aan de grens met Zulte Tussen: de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt, de gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, de heer Bart NAEYAERT, en de directeur van de dienst COOP, de heer Dirk VAN BELLE, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de provincieraad (d.d. 28/03/2013), hierna genoemd de provincie en de stad Waregem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Kurt VANRYCKEGHEM, burgemeester, en de heer Guido DE LANGHE, secretaris, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. 04/02/2014), hierna genoemd de stad. Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Voorwerp van onderhavige overeenkomst 1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen provincie en stad betreffende de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte, vanaf het station van Waregem tot aan de grens met Zulte, in het kader van het provincieraadsbesluit d.d. 28 maart 2013 betreffende de financiering van bovenlokale en functionele fietsinfrastructuur in het kader van het fietsfonds. 2. De provincie bepaalt in overleg met de stad wie optreedt als aanbestedende overheid en als ontwerper. De kosten voor het uitvoeringsdossier (studiekosten, erelonen, veiligheidscoördinator) worden volledig gedragen door de aanbestedende overheid. Artikel 2: Verbintenissen vanwege de provincie 1. De provincie treedt, in het kader van de fietsfondsregeling, op als medefinancier van de aanleg van het fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte. Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1 in samenspraak tussen provincie en stad met aanduiding van 1) de kosten inherent aan het project, 2) de kosten voor bijkomende werken en 3) de totaalkost van de werken. De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W. Artikel 3: Verbintenissen vanwege de stad 1. De stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende overheid, een bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1, 1 bedoelde infrastructuur. De stad verzaakt aan het recht de wegruiming of schadevergoeding te vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W. 2. De stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en de kosten die niet vallen onder het project volledig op zich. 3. De stad verbindt zich ertoe om binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg met de provincie) de nodige flankerende maatregelen te nemen aan te brengen op de gemeentewegen en desgevallend vermeld als bijlage De stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken, het beheer van de in artikel 1, 1 bedoelde nieuwe infrastructuur gelegen op haar openbaar domein over te nemen en te onderhouden. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

17 5. De stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp en techniek te volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets en de Lichtvisie West-Vlaams platteland. 6. De stad verbindt zich er toe bij verspreiden van informatie naar pers en publiek melding te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie en desgevallend van andere partners die meefinancieren. Artikel 4: Planning en verloop van de werken Indien een van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven kan de ander de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan binnen de termijn van 3 maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende verantwoording is, heeft de andere partij het recht tot eenzijdige ontbinding. Artikel 5: Sancties Als een van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten gedragen door de andere partijen verhaald worden op de in gebreke blijvende partij. HOOFDSTUK II BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN WERKEN Artikel 6: Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging De werken vermeld in artikel 1 1 zijn onder te verdelen in Deel I: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd deel I, waarvan 100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013: - de voorbereidende werken en de grondwerken; - het grondverzet en het geschikt maken van de bedding; - de fundering van het fietspad; - de KWS-verharding van het fietspad; - de noodzakelijke rioleringswerken; - de kantstroken en watergreppels; - het plaatsen van geprefabriceerde keermuren; - de signalisatie en markeringen, plaatsen anti-parkeerpalen; - de verlichting. Deel II: werken voor rekening van de stad, bijkomend en in het kader van dit project uit te voeren, hierna genoemd deel II : - de groenaanleg en onderhoud (aanleg van grazige vegetaties en aanplanten van bomen en heesters). Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd. Artikel 7: Aanbestedende overheid De provincie en de stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het algemeen belang worden samengevoegd, de provincie aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni Artikel 8: Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken 1. De provincie en de stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat te hunnen last is. De stad neemt tegenover de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken te haren laste. 2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. Artikel 9: Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten De infrastructuurwerken ten laste van de provincie (deel I) en deze ten laste van destad (deel II), worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. Artikel 10: Aanbesteding en gunning 1. Als aanbestedende overheid schrijft de provincie de aanbesteding uit, staat in voor de opening der inschrijvingen, maakt het aanbestedingsverslag op en keurt de inschrijving van de laagste regelmatige bieder goed. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

18 en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen). 2. De provincie zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de stad heeft ingestemd met het gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met het gedeelte der werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. Desnoods verzoekt de provincie de aannemer(s) om een verlenging van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad. In elk geval zal de stad dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kunnen haar de financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden. Artikel 11: Borgtocht De provincie verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij(en) ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. Artikel 12: Leiding der werken De provincie is aanbestedende overheid der werken en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. De leiding gebeurt dus op kosten van de aanbestedende overheid. De leidende ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen instaat om voor alle werken wie ze ook ten laste neemt, opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen, schorsing van de werken en eventuele van ambtswege te nemen maatregelen voor te stellen. Elke beslissing in dit verband dat Artikel 13: Toezicht der werken 1. De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de kosten. 2. De stad mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te haren laste mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de leidende ambtenaar en/of aan de door hem aangestelde toezichter. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien. De stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit voortvloeiende kosten. Artikel 14: Wijzigingen tijdens de uitvoering Indien de provincie tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van de opdracht voor het gedeelte ten laste van de stad noodzakelijk acht, wordt vòòr de beslissing met een eventuele betekening van de goedkeuring aan de aannemer het akkoord van de stad bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De stad draagt de volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit akkoord. Artikel 15: Vrijwaring van de aanbestedende overheid Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid verbindt de stad zich ertoe om met betrekking tot de werken te haren laste, de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. Artikel 16: Betaling der werken 1. De betaling van de werken onder Deel I is ten laste van de provincie, Deel II is voor rekening van de stad. 2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. De vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele verbetering aan de aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt over een termijn van 20 kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of verbeterde documenten aan de betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen beschikken over een termijn van 5 kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking tot hun aandeel in de werken. 3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot laattijdige betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen ten laste vallen van de in gebreke gebleven aanbestedende overheid hetzij volledig hetzij verhoudingsgewijze zo er nog andere oorzaken zijn van laattijdige betaling. Artikel 17: Boetes en kortingen wegens minwaarde De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

19 Artikel 18: Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht 1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming. 2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de stad. Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor een duidelijke motivatie. De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in artikel 12. HOOFDSTUK III VEILIGHEIDSCOORDINATIE EN BIJLAGEN Artikel 19: Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie 1. De provincie stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator aan voor het ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt de kosten hiervoor op zich. 2. De stad stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te belasten met de veiligheidscoördinatieontwerp en verwezenlijking van werken vermeld in artikel 1 1 van deze overeenkomst. 3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. Artikel 20: Bijlagen De bijlage omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo wel primeert de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze overeenkomst toegevoegd: Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 1): raming en meetstaat Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 8): nihil 15. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Ronde van Vlaanderen van 6 april 2014 Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 2, 1 houdende de oprichting van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad; Overwegende dat op zondag 6 april 2014 de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen en "Ronde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van onze stad doorkruist; Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich meebrengt; Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd jaar na jaar blijven toenemen;overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de rijweg moeten worden verhoogd; Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is; Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen en het omwille van de veiligheid aangewezen is dat er geen activiteiten toegelaten worden op het openbare domein, of op een daarbij Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

20 aansluitend niet afgesloten terrein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester om de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone Mira; Gelet op de bespreking in de commissie van 28 januari 2014; voor: 33 Toepassingsgebied Art 1. Art 2. Deze politieverordening geldt van zaterdag 5 april 2014 om 20.00u. tot zondag 6 april 2014, 22.00u. Deze politieverordening geldt langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen op grondgebied van Waregem. Aanvragen van een vergunning voor randactiviteiten Art 3. 1.Er worden geen activiteiten toegelaten op het openbare domein of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, tenzij gemeld aan en vergund door het college van burgemeester en schepenen. 2.Iedere éénmalige activiteit die plaatsheeft omwille van de Ronde van Vlaanderen wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 3.Vergunning kan alleen afgeleverd worden voor het verkopen van zaken die in het normale aanbod van de betrokken zaak zit. 4.De aanvraag tot vergunning dient te geschieden via de activiteitenfiche van de stad Waregem die zo gedetailleerd mogelijk dient ingevuld te worden. De activiteitenfiche kan afgehaald worden op het stadhuis of via Bij de fiche dient een gedetailleerd inplantingsplan van de geplande activiteit gevoegd te worden. 5.Het gebruik van een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel op elk kraam of elke stand moet expliciet vermeld worden op het aanvraagformulier. Open vuur is in elk geval niet toegestaan. 6.In geval de aanvraag valt onder ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn en de aanvraag gebeurt in het kader van verkoop van voeding, moet de aanvrager bij de aanvraag volgende zaken meesturen: het bewijs van machtiging ambulante activiteiten polis brand en ontploffing polis BA vergunning federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FAVV verslag van een dichtheidsproef van een installatie voor evenementen, bestemd voor handelspropaan of butaan of mengsels, in gasfase op een werkdruk van maximum 2 bar van maximum 1 jaar oud Art 4. Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 28 februari 2014 op het stadhuis worden ingediend. Art 5. Tegen uiterlijk 15 maart 2014 verzendt de stad aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning hetzij de vergunning. Voorwaarden van de vergunning Art 6. Onverminderd de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 kan desgevallend door de burgemeester in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen worden georganiseerd teneinde tussen de verschillende organisatoren onderling en met de verschillende hulpdiensten de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz. Van voormelde coördinatievergaderingen worden verslagen opgesteld die worden overgemaakt aan alle deelnemers. Art 7. Ten laatste op 15 maart 2014 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. Gemeenteraadszitting dinsdag 04 februari

zitting van 18 november 2013

zitting van 18 november 2013 Wynants Ivo - Sysmans Emiel - 01. Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest De Raad in openbare zitting; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie