Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester afwezig voor 15 (cfr. art. 27 GD) (vervanging voorzitterschap door Veerle Deconinck) Jo Neirynck: Schepen Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1 Bart Kindt: Schepen afwezig voor 1 Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 24, 25, 26 Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 1, 24 Davine Dujardin: Raadslid Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1 Verslaggevers commissievergadering dd. 26 november commissie interne zaken: raadslid, de heer Geert Deroose -commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Marc Vercruysse -commissie externe zaken: raadslid, de heer Jules Godefroid De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER XANDER PRUVOOST EN ELLEN DEVRIENDT, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Vrijdag 6/12 om 18.00u. officiële opening van de uniforme kerstverlichting in het centrum en om 19.00u opening 10 e ijspiste in park Casier - Volgende commissie: dinsdag 10 december 2013 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: donderdag 19 december 2013 om 20.00u. Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

2 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Delphine Cloet: Raadsleden 2. Psilon: buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 november 2013, met volgende agenda: 1. Werkprogramma Begroting Financieel meerjarenplan Verlenging mandaat deskundige K. Coenegrachts; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 31 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 17 december Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer PSILON hiervan op de hoogte. Uitslag van de stemming: - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen Davine Dujardin: Raadslid 3. Psilon: buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013: aanduiden vertegenwoordigers De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op art. 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 november 2013; Gelet op art. 33 van de statuten van de vereniging, dat bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden en het aantal vertegenwoordigers wordt Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

3 bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners; Overwegende dat de stad Waregem ingevolge voorvermeld art. 33 recht heeft op 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers; Overwegende dat de stad Waregem over aandelen beschikt die stemmen vertegenwoordigen in de algemene vergadering; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 27 (1 e effectief vertegenwoordiger) 28 (2 e effectief vertegenwoordiger) 27 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 27 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 27 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewaele Charka 27 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Devos Connie 27 Nee: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Mevr. Dewever Hilde, gemeenteraadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem en mevr. Dewaele Charka, gemeenteraadslid, Millenniumstraat 70, 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 17 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Godefroid Jules, gemeenteraadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem en mevr. Devos Connie, gemeenteraadslid, Kruishoutemseweg 28, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 17 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer PSILON hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de stemming: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 27 (1 e effectief vertegenwoordiger) 28 (2 e effectief vertegenwoordiger) 27 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 27 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 27 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewaele Charka 27 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Devos Connie 27 Nee: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

4 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen Davine Dujardin: Raadslid 4. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: voordracht leden algemene vergadering en raad van bestuur De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen van de Vlaamse overheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet op de statuten van de vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013 in het kader van de omvorming van de vzw naar een EVAP-vzw, overeenkomstig art van het Gemeentedecreet; Overwegende dat de statuten bepalen dat de algemene vergadering bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: - Categorie A: stad Waregem, vertegenwoordigd door de schepen van sport - Categorie B: 10 leden die de filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigen - Categorie C: 10 leden die de gebruikers vertegenwoordigen (voorgedragen door de sportraad); Overwegende dat de statuten bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: - 10 leden (incl. de schepen van sport) voorgedragen door de gemeenteraad (vertegenwoordiging van elke fractie, waarvan max. 2/3 van hetzelfde geslacht en conform het principe systeem Imperiali met voorafname) - 9 leden voorgedragen door de sportraad; Overwegende dat de verschillende gemeenteraadsfracties werden aangeschreven om hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur mee te delen tegen uiterlijk 19 november 2013; Gelet op de agenda van de algemene vergadering van vzw Sportbeheer op 16 december 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 31 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: De schepen van sport is van rechtswege lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP: CD&V Chantal Coussement Liebaardstraat Waregem De gemeenteraad draagt voor de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP volgende 10 leden voor van categorie B: CD&V Henri Destoop Holstraat Waregem CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg Waregem CD&V Charka Dewaele Millenniumstraat Waregem CD&V Jules Godefroid Wortegemseweg Waregem CD&V Philip Himpe Jules Haerinckstraat Waregem Sp.a Mario Verhellen Stuifkouter Waregem Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat Waregem N-VA Ellen Devriendt Gustaaf Mahieulaan 16-A 8793 Waregem N-VA Xander Pruvoost Gentseweg Waregem Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat Waregem Art. 3: De gemeenteraad draagt voor de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP volgende 9 leden voor: CD&V Henri Destoop Holstraat Waregem CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg Waregem CD&V Charka Dewaele Millenniumstraat Waregem Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

5 CD&V Jules Godefroid Wortegemseweg Waregem CD&V Philip Himpe Jules Haerinckstraat Waregem Sp.a Mario Verhellen Stuifkouter Waregem Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat Waregem N-VA Ellen Devriendt Gustaaf Mahieulaan 16-A 8793 Waregem Art. 4: Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat Waregem Deze beslissing wordt overgemaakt aan de huidige voorzitter van de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP. Uitslag van de stemming: - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen Davine Dujardin: Raadslid 5. vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP: voordracht leden algemene vergadering en raad van bestuur De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen van de Vlaamse overheid; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid; Gelet op de statuten van de vzw cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013 in het kader van de omvorming van de vzw naar een EVAP-vzw, overeenkomstig art van het Gemeentedecreet; Overwegende dat de statuten bepalen dat de algemene vergadering bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: - Categorie A: stad Waregem, vertegenwoordigd door de schepen van cultuur - Categorie B: 10 leden die de filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigen - Categorie C: 10 leden die de gebruikers vertegenwoordigen (voorgedragen door de cultuurraad); Overwegende dat de statuten bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: - 10 leden (incl. de schepen van cultuur) voorgedragen door de gemeenteraad (vertegenwoordiging van elke fractie, waarvan max. 2/3 van hetzelfde geslacht en conform het principe systeem Imperiali met voorafname) - 9 leden voorgedragen door de cultuurraad; Overwegende dat de verschillende gemeenteraadsfracties werden aangeschreven om hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur mee te delen tegen uiterlijk 19 november 2013; Gelet op de agenda van de algemene vergadering van vzw cultuurcentrum De Schakel op 16 december 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 31 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

6 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: De schepen van cultuur is van rechtswege lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP: CD&V Pietro Iacopucci Kortrijkseweg Waregem De gemeenteraad draagt voor de algemene vergadering van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP volgende 10 leden voor van categorie B: CD&V Nele Coussement Ballingstraat Waregem CD&V Koen Delie Tapuitstraat Waregem CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg Waregem CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat Waregem CD&V Marc Vercruysse Leenakkerstraat Waregem Sp.a Veerle Deconinck Alsteen Waregem Open Vld Delphine Cloet Franklin Rooseveltlaan Waregem N-VA Geert Deroose Churchilllaan Waregem N-VA Heidi Vandenbroeke Boulezlaan Waregem Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat Waregem De gemeenteraad draagt voor de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP volgende 9 leden voor: CD&V Nele Coussement Ballingstraat Waregem CD&V Koen Delie Tapuitstraat Waregem CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg Waregem CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat Waregem CD&V Marc Vercruysse Leenakkerstraat Waregem Sp.a Veerle Deconinck Alsteen Waregem Open Vld Delphine Cloet Franklin Rooseveltlaan Waregem N-VA Heidi Vandenbroeke Boulezlaan Waregem Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat Waregem Deze beslissing wordt overgemaakt aan de huidige voorzitter van de algemene vergadering van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP. Uitslag van de stemming: - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen Davine Dujardin: Raadslid 6. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 16 december 2013: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2013; Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

7 Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 16 december 2013 van vzw Sportbeheer Waregem met bijhorende stukken, met volgende agenda: 1. goedkeuren verslag vorige vergadering 2. aanstellen leden algemene vergadering (conform artikel 7 van de statuten) 3. benoemen leden van de raad van bestuur (conform artikel 25 van de statuten) 4. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst stad- vzw Sportbeheer Waregem 5. goedkeuren budget 2014 VZW Sportbeheer Overwegende dat de schepen van sport de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem en zij moet handelen overeenkomstig de instructies haar gegeven door de gemeenteraad; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 31 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP op 16 december 2013: 1. goedkeuren verslag vorige vergadering 2. aanstellen leden algemene vergadering (conform artikel 7 van de statuten) 3. benoemen leden van de raad van bestuur (conform artikel 25 van de statuten) 4. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst stad- vzw Sportbeheer Waregem 5. goedkeuren budget 2014 VZW Sportbeheer. De schepen van sport wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad bij de bespreking van deze agenda. Uitslag van de stemming: - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen Davine Dujardin: Raadslid 7. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 16 december 2013: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 19 september 2013; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2013; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 16 december 2013 van vzw Cultuurcentrum De Schakel met volgende agenda: 1. verslag vorige vergadering 2. rondvraag mededelingen 3. aanstellen leden algemene vergadering 4. benoemen leden raad van bestuur 5. goedkeuring begroting goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Waregem en Cultuurcentrum De Schakel vzw 7. mededelingen Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

8 Overwegende dat de schepen van cultuur de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum De Schakel en hij moet handelen overeenkomstig de instructies hem gegeven door de gemeenteraad; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 31 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP op 16 december 2013: 1. verslag vorige vergadering 2. rondvraag mededelingen 3. aanstellen leden algemene vergadering 4. benoemen leden raad van bestuur 5. goedkeuring begroting goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Waregem en Cultuurcentrum De Schakel vzw 7. mededelingen. De schepen van cultuur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad bij de bespreking van deze agenda. Uitslag van de stemming: - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen Davine Dujardin: Raadslid 8. goedkeuren beheersovereenkomst WAGSO De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Gemeentedecreet, en meer bepaald op artikel 235 van het gemeentedecreet; Gelet op de statuten van WAGSO; Overwegende dat artikel 235 van het Gemeentedecreet bepaald dat tussen de stad en haar autonoom gemeentebedrijf een beheersovereenkomst dient te worden afgesloten en dit na elke hernieuwing van de gemeenteraad; Overwegende dat de bestaande beheersovereenkomst automatisch werd verlengd tot het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst, gelet op de nieuwe BBC-regelgeving en de wijzigingen die in het Gemeentedecreet worden doorgevoerd vanaf 1 januari 2014; Overwegende dat het voorliggende ontwerp van overeenkomst voorziet om in te gaan op 1 januari 2014 en dat hierin dan ook de wijzigingen van het Gemeentedecreet werden opgenomen; Overwegende dat de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige hernieuwing van de gemeenteraad, behoudens mogelijke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding; Overwegende dat artikel 235, 2 stelt dat de beheersovereenkomst minimaal volgende bepalingen dient te bevatten: 1 de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan; 2 de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf; Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

9 3 binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend; 4 de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend; 5 de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden; 6 de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom gemeentebedrijf; 7 de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 8 de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente; de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle; 11 de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; 12 de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. Overwegende dat de beheersovereenkomst de werking van WAGSO regelt en vooral ook de samenwerking tussen de stad en WAGSO bepaalt; Gelet op de bespreking van het ontwerp van beheersovereenkomst door het directiecomité WAGSO in zitting van 19 november 2013; Gelet op de bespreking van het ontwerp door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2013; Gelet op de evaluatie van de werking en het beleid van WAGSO in de Algemene gemeenteraadscommissie, zoals voorzien in artikel 39, 1 van het gemeentedecreet; Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie interne zaken van 26 november 2013; Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 31 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst , zoals in bijlage gevoegd, goed. De gemeenteraad stemt ermee in dat WAGSO ter realisatie van haar maatschappelijk doel, ondersteunend en proactief werkt ten dienste van het stedelijk beleid en dit binnen volgende doelstellingen: 1. Aantrekkelijke stad a. Faciliterend optreden bij de realisatie van het betaalbaar woonbeleid van de stad (prioritair) b. Duurzaam beheren, exploiteren en onderhouden van winkelcentrum Het Pand c. Duurzaam beheren, exploiteren en onderhouden van het patrimonium van WAGSO, dat bij het afsluiten van onderhavige overeenkomst bestaat uit het Boothuis en het Vredegerecht (incl. bovenliggend woonapartement), doch in de toekomst kan worden uitgebreid, waarbij ook het toekomstig patrimonium binnen de bepalingen van onderhavige overeenkomst zal worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden d. Optimaliseren en uitdiepen van de activiteiten rond centrumpromotie e. Optimaal inzetten op de subsidiemogelijkheden ter stimulatie van de lokale economie 2. Leefbare stad a. Werken aan een adequaat parkeerbeleid rekening houdend met zowel inwoners, handelaars als bezoekers WAGSO zal, binnen haar visie en missie kunnen instaan voor het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en valorisering van zowel het eigen patrimonium als van het patrimonium behorende tot het publiek of privaat domein van de stad dat aan WAGSO, op welke wijze ook wordt toevertrouwd en zoals passend binnen haar maatschappelijke doelstelling en de taken van gemeentelijk belang waarmee WAGSO is belast. WAGSO handelt steeds overeenkomstig de algemene gedragsregels die moeten worden nageleefd bij de dienstverlening in het algemeen binnen de stad. Aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité, met uitzondering van de leden die ook deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad, wordt een presentiegeld voor de zittingen van de raad van bestuur en van het directiecomité toegekend, dat Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

10 Art. 6: Art. 7: gelijk is aan het presentiegeld van een gemeenteraadslid voor het bijwonen van de zittingen van de gemeenteraadscommissie van de stad. Tussen WAGSO en de stad kunnen, per project en indien nodig, bijkomende samenwerkingsovereenkomsten of convenanten worden afgesloten ter verduidelijking van de samenwerking in specifieke gevallen. Tussen WAGSO en de stad zullen volgende uurtarieven worden gehanteerd voor interne doorrekening van verleende diensten (wederzijds): - Niveau A: 40,00 euro aan de basisindex (zijnde de gezondheidsindex van januari 2014) - Niveau B: 30,00 euro aan de basisindex - Niveau C: 25,00 euro aan de basisindex - Niveau D: 22,50 euro aan de basisindex Uitslag van de stemming: - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Bijlage: beheersovereenkomst tussen stad Waregem en het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf voor Stedelijke Ontwikkeling (WAGSO) Tussen STAD WAREGEM, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreden de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De Langhe, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2013, hierna genoemd de stad, enerzijds, En Het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf voor Stedelijke Ontwikkeling, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 1 juli 2008, met maatschappelijke zetel te Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreden de heer Kristof Chanterie, voorzitter, en de heer Bart Verschelde, directeur, handelend in uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 3 december 2013, hierna genoemd WAGSO, anderzijds, Hierna samen genoemd de partijen ; WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: TITEL I ALGEMEEN JURIDISCH EN BELEIDSKADER Artikel 1. Voorwerp en grondslag van deze overeenkomst 1. Onderhavige overeenkomst wordt gesloten binnen het juridisch kader van de Nieuwe Gemeentewet, het Gemeentedecreet en het oprichtingsbesluit van de gemeenteraad van 1 juli 2008, goedgekeurd door de Vlaamse Minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand bij ministerieel besluit van 16 oktober Onderhavige overeenkomst steunt bovendien op de statuten van WAGSO, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 juli 2008 en gewijzigd door de gemeenteraad van 9 november 2010 en de gemeenteraad van 6 maart Ze wordt in het bijzonder gesloten ter uitvoering van artikel 10 van de statuten van WAGSO inzake de verplichting voor de stad en WAGSO tot het opstellen van een beheersovereenkomst. 3. Onderhavige overeenkomst wordt gesloten met het oog op het vastleggen en bepalen van het financieel en operationeel kader van WAGSO, het afstemmen van het beleid van WAGSO op het beleid van de stad, alsmede met het oog op het formuleren van een duidelijke en transparante verhouding tussen de partijen in het kader van de werking van WAGSO dat, overeenkomstig artikel 5 van de statuten als maatschappelijk doel heeft: - Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten. - Het AGB heeft als maatschappelijk doel: o het initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten; o het voeren van een stedelijk grond- en pandenbeleid; Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

11 o het beheren van de middelen uit subsidieprogramma s met doelstellingen inzake stadsvernieuwing en stadsontwikkeling; o het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium; o het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium; o het verlenen van aan de hogervermelde diensten verwante diensten aan de stad. - Het AGB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en de beëindiging van concessies en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten, obligaties en andere effecten en andere wettelijke mogelijkheden van alternatieve financiering. Tot slot kan het AGB alle handelingen stellen met het oog op het beheer van het onroerend vermogen van de stad, de exploitatie van parkeergelegenheden, opslagplaatsen of andere terreinen van openbaar nut en de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. - Het AGB is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar of beheerder is. - Binnen de grenzen van zijn doel, kan het AGB met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten, en het syndicaatschap van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen. Het AGB, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. - Het AGB kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. 4. Onderhavige beheersovereenkomst regelt overeenkomstig artikel 235, 2 van het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd door het Wijzigingsdecreet van 29 juni 2012, en artikel 10 van de statuten van WAGSO minstens volgende aangelegenheden: 1 de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan; 2 de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf; 3 binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend; 4 de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend; 5 de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden; 6 de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom gemeentebedrijf; 7 de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 8 de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente; de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle; 11 de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; 12 de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. Artikel 2. Algemene Publiekrechtelijke opdracht van WAGSO 1. WAGSO schakelt zich integraal en zonder voorbehoud in, in het stedelijk beleid inzake stadsvernieuwingsen stadsontwikkelingsprojecten, waarvan het verder de uitvoering beoogt en nastreeft, overeenkomstig artikel 5, 2, 1 van de statuten. WAGSO werkt ter realisatie van haar maatschapelijk doel ondersteunend alsook proactief ten dienste van het stedelijk beleid binnen volgende doelstellingen: Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

12 1. Aantrekkelijke stad a. Faciliterend optreden bij de realisatie van het betaalbaar woonbeleid van de stad (prioritair) b. Duurzaam beheren, exploiteren en onderhouden van winkelcentrum Het Pand c. Duurzaam beheren, exploiteren en onderhouden van het patrimonium van WAGSO, dat bij het afsluiten van onderhavige overeenkomst bestaat uit het Boothuis en het Vredegerecht (incl. bovenliggend woonapartement), doch in de toekomst kan worden uitgebreid, waarbij ook het toekomstig patrimonium binnen de bepalingen van onderhavige overeenkomst zal worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden d. Optimaliseren en uitdiepen van de activiteiten rond centrumpromotie e. Optimaal inzetten op de subsidiemogelijkheden ter stimulatie van de lokale economie 2. Leefbare stad a. Werken aan een adequaat parkeerbeleid rekening houdend met zowel inwoners, handelaars als bezoekers 2. WAGSO zal, binnen haar visie en missie kunnen instaan voor het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en valorisering van zowel het eigen patrimonium als van het patrimonium behorende tot het publiek of privaat domein van de stad dat aan WAGSO, op welke wijze ook wordt toevertrouwd en zoals passend binnen haar maatschappelijke doelstelling en de taken van gemeentelijk belang waarmee WAGSO is belast. 3. Het beheer en de exploitatie van bovenvermelde goederen omvat, in de mate er in onderhavige overeenkomst niet verder wordt van afgeweken, minstens het volgende: - Het onderhoud, met inbegrip van alle vereiste herstellingen, om de goederen in goede staat te houden en bruikbaar te houden voor de dienstverlening of doelstelling waarvoor zij zijn bestemd; - De uitbating ten overstaan van derden, op welke wijze dan ook, inbegrepen doch niet beperkt tot de verhuring of de terbeschikkingstelling, met inbegrip van alle hiermee verband houdende aspecten zoals het verzorgen van een behoorlijke dienstverlening en informatieverstrekking aan de gebruikers, een nauwgezette transparante facturatie van verstrekte diensten, ; - De verder uitbouw en aanpassing van de goederen in samenspraak met de stad; - In de mate dat WAGSO nieuwe investeringen plant aan goederen die in eigendom van de stad zijn, zal zij hierover steeds voorafgaandelijk met de stad overleggen, voor zover de investeringen ingrijpende wijzigingen aan het goed met zich mee zullen brengen. 4. Alle aan WAGSO toevertrouwde goederen worden, middels tussenkomst van WAGSO, binnen de krijtlijnen van onderhavige overeenkomst ter beschikking gesteld van de stad, de verenigingen, organisaties, ondernemingen of bevolkingsgroepen, ongeacht hun ideologische of filosofische strekking. 5. WAGSO volgt verplicht, behoudens afwijking tussen partijen, de stedelijke reglementen over de ter beschikking stelling en tarifering van goederen. Partijen kunnen eveneens voor voormelde goederen, die in beheer en/of exploitatie van WAGSO worden gegeven, een afzonderlijke overeenkomst opstellen om de verdere modaliteiten per goed te bepalen. 6. In de mate het eigendomsrecht van de goederen overgaat van de stad naar WAGSO, beschikt de stad over een genotsrecht op de goederen indien zij dit wenst. Dergelijke modaliteiten worden eveneens in een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen overeengekomen. 7. Het beheer en de exploitatie van andere goederen dan vermeld in onderhavige overeenkomst kan eveneens worden overgedragen of toevertrouwd aan WAGSO binnen de uitvoering van het beleid en de visie van de stad. Ter verdere specificatie van de modaliteiten kan een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen hierover worden afgesloten. 8. WAGSO kan ook zelf goederen oprichten of verwerven van derden, steeds binnen de budgettaire grenzen zoals vastgelegd met de stad. De door WAGSO verworven of opgerichte goederen worden ter beschikking gesteld van derden of van de stad zoals vermeld in onderhavig artikel. Artikel 3. Engagementen in verband met de algemene werkwijze van WAGSO 1. Bij de verwezenlijking van haar doelstellingen worden de aan WAGSO ter beschikking gestelde middelen en goederen uitsluitend aangewend voor het bereiken van deze doelstellingen en het vervullen van de opdrachten van WAGSO. Dit geldt zowel voor een mogelijke financiële toelage van de stad als voor middelen toegekend door andere overheden of private personen, middelen die door WAGSO zelf gegenereerd werden of enige andere middelen waarover WAGSO beschikt, alsmede alle goederen die aan WAGSO worden toevertrouwd. 2. WAGSO moet alle middelen en goederen, zowel haar eigen als deze van de stad, steeds zorgvuldig en voorzichtig beheren zoals een goede huisvader. 3. WAGSO zal de missie en visie van de stad te allen tijde als rode draad hanteren en dan ook haar volledige werking er op afstemmen, zijnde: Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

13 Waregem is een jonge, veilige, dynamische stad met een bovenlokale functie, waar zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen. Waregem wil zich profileren als een bruisende, zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en waarvoor het bestuur de nodige initiatieven ontwikkelt. 4. WAGSO zal zich bij de uitoefening van haar bevoegdheden steeds houden aan de toepasselijke wetgeving, waaronder doch niet beperkt tot de reglementering overheidsopdrachten, de wettelijke regels inzake de formele motivering en de openbaarheid van bestuur, voor deze beide laatste zoals de regels gelden voor de stad. 5. WAGSO verbindt er zich toe eveneens de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren, zoals daar zijn het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het zuinigheidsbeginsel. 6. WAGSO verbindt er zich toe te goeder trouw en constructief samen te werken met alle diensten van de stad en haar acties maximaal te coördineren met andere actoren die binnen het stedelijk beleidsveld actief zijn. Met de stedelijke diensten kunnen daartoe bijkomende werkafspraken worden gemaakt buiten onderhavige overeenkomst, doch in overeenstemming ermee. 7. Vanuit haar opdracht is WAGSO, met betrekking tot haar opdrachten en doelstellingen, de belangrijkste adviseur van de stad. Artikel 4. Engagementen met betrekking tot interne beleidsplanning WAGSO concretiseert haar maatschappelijke opdracht, alsmede de concrete uitwerking ervan in onderhavige overeenkomst, verder in een meerjarige beleidsplanning die zij opmaakt overeenkomstig de beheers- en beleidscyclus, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Artikel 5. Financiële en niet-financiële engagementen 1. De financiële engagementen van de stad zijn verder opgenomen in onderhavige overeenkomst. 2. De stad stelt kosteloos huisvesting ter beschikking aan WAGSO om de in onderhavige overeenkomst overeengekomen doelstellingen te realiseren. 3. De stad kan WAGSO verder ondersteunen op het vlak van: - Loonverwerking; - ICT-ondersteuning; - Administratieve ondersteuning; - Financiële en boekhoudkundige ondersteuning; - Gebruik van databanken beheerd door de stad binnen de grenzen toegelaten door de privacywetgeving, bvb. met het oog op invorderingen; - Operationele en technische ondersteuning. Hieromtrent kunnen andere afspraken worden gemaakt tussen partijen, onverminderd hetgeen reeds opgenomen is in onderhavige overeenkomst inzake personeel. 4.Partijen kunnen elkaar mandateren om, voor overheidsopdrachten, op te treden als aankoopcentrale of opdrachtencentrale in de zin van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten. TITEL II SPECIFIEK BELEIDSKADER Artikel 6. De gedragsregels inzake dienstverlening door WAGSO 1. WAGSO handelt steeds overeenkomstig de algemene gedragsregels die moeten worden nageleefd bij de dienstverlening in het algemeen binnen de stad. Ze zal daartoe onder meer steeds een minimale maar kwalitatieve dienstverlening evenals toegankelijkheid garanderen. 2. In samenspraak met de stad kan een systeem van klachtenbehandeling worden opgezet door WAGSO. 3. WAGSO zal zich, voor wat betreft de onderlinge relaties tussen bestuursorganen en personeel evenals voor wat betreft de relaties met de stad en haar adviesorganen, steeds gedragen in overeenstemming met de gedragscode die geldt voor de stad. Artikel 7. De voorwaarden waaronder WAGSO andere rechtspersonen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen 1. Binnen de perken van zijn maatschappelijk doel, zoals vermeld in onderhavige overeenkomst, kan WAGSO, overeenkomstig artikel 242, 5 van het Gemeentedecreet, andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past binnen haar opdrachten en doelstellingen. Dergelijke rechtspersonen worden filialen genoemd. 2. WAGSO streeft met de oprichting, deelname of vertegenwoordiging geen speculatieve oogmerken na. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden, zoals bepaald in onderhavige Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

14 overeenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan deze voorwaarden is voldaan. 3. WAGSO beschikt over minstens één bestuurdersmandaat in elk van zijn filialen. 4. WAGSO zendt zijn beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden aan WAGSO, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. 5. Behoudens toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, draagt WAGSO in geen geval zijn taken van gemeentelijk belang, noch geheel, noch gedeeltelijk, over aan andere rechtspersonen. 6. WAGSO kan bovendien slechts overgaan tot oprichting van of deelname in een filiaal na voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad van de stad. TITEL III PERSONEEL Artikel 8. Eigen personeel van WAGSO 1. Het personeel van WAGSO kan slechts in contractueel dienstverband worden aangesteld, conform artikel 24, 2 van de statuten. 2. Conform artikel 24, 1 van de statuten is enkel de raad van bestuur bevoegd om personeel aan te stellen, te ontslaan en te bevorderen en stelt eveneens het personeelsstatuut vast. 3. De overeenstemmende rechtspositieregeling van de stad is van toepassing op het personeel van WAGSO. WAGSO stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van WAGSO dat verantwoordt. WAGSO bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad. Artikel 9. Personeelsinzet door middel van dienstverlening door de stad 1. Binnen de grenzen van de regelgeving, inbegrepen de wetgeving op uitzendarbeid, de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet, zal WAGSO met de stad een dienstverleningsovereenkomst kunnen sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de stad wordt toevertrouwd, waaronder (niet limitatief): - Het ondersteunen van de dagelijkse werking van WAGSO; - De administratieve ondersteuning inzake documentenbeheer; - De archivering van documenten; - ICT; - De operationele en technische ondersteuning bij het beheer of de exploitatie van goederen; - 2. De stad zal deze taken uitvoeren met haar eigen personeel, hetzij hiervoor beroep doen op derden. 3. Deze dienstverlening wordt door de stad aan WAGSO verstrekt in het licht van de gemeentelijke verzelfstandiging van taken van gemeentelijk belang die met WAGSO wordt nagestreefd. Voor deze dienstverlening worden dezelfde tarieven gehanteerd als bepaald in artikel 17, De inzet van personeel van de stad door middel van dienstverleningsafspraken gebeurt steeds mits de ter zake geldende rechtspositieregeling nageleefd wordt. 5. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat zij in dit geval op zelfstandige basis met elkaar willen en zullen samenwerken, dat de stad in volledige vrijheid zijn werk uitvoert en zijn werktijd indeelt, en dat er geen hiërarchische controle door WAGSO zal worden uitgeoefend op het personeel van de stad. De stad, noch haar werknemers en/of haar aangestelden, zullen zich gedragen of beschouwen als een werknemer, gezien hun relatie met WAGSO niet gebaseerd is op een arbeidsovereenkomst. 6. De stad verbindt er zich alsdan uitdrukkelijk toe WAGSO te vrijwaren en/of schadeloos te stellen ongeacht het ogenblik waarop de gevolgen of mogelijke gevolgen zich voor WAGSO uiten, voor alle eisen, schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de foutieve of slordige uitvoering van de onderhavige overeenkomst. De stad verbindt er zich alsdan ook toe WAGSO te vrijwaren voor elke vordering of schadevergoeding die zouden voortvloeien uit of betrekking hebben op het sluiten, uitvoeren en/of beëindigingen van onderhavige overeenkomst en die zouden worden veroorzaakt door een fout vanwege de stad bij het verlenen van de diensten. De verplichting tot schadeloosstelling is in het bijzonder van toepassing in geval van niet-naleving van een verbintenis van welke aard ook in verband met belastingen of sociale zekerheid. Artikel 10. Terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden door de stad Mits de ter zake geldende rechtspositieregeling van het personeel van de stad in deze mogelijkheid voorziet, kan de stad aan WAGSO statutair tewerkgesteld personeel ter beschikking stellen. Dit betekent Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

15 dat het personeelslid van de stad functioneel onder het gezag van het bestuur en de directie van WAGSO valt. De stad blijft de juridische werkgever van het personeelslid. Het personeelsstatuut van de stad blijft in dat geval dus van toepassing. Artikel 11. Welzijn op het werk WAGSO staat, voor het personeel dat bij haar, op welke wijze ook, wordt tewerkgesteld in voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk, behoudens andersluidende afspraken tussen partijen voor wat betreft het personeel dat wordt ter beschikking gesteld of wordt ingezet op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Artikel 12. Beroep op derden WAGSO kan steeds een beroep doen op derden, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. TITEL IV FINANCIËLE AFSPRAKEN Artikel 13. Autonomie WAGSO streeft ernaar op termijn eigen inkomsten te verwerven, haar werkingsmiddelen zelf te genereren en haar eigen kosten integraal te kunnen voldoen. Artikel 14. Financiële tussenkomst door de stad 1. Met het oog op de uitvoering van de in onderhavige overeenkomst opgesomde taken en bevoegdheden wenst de stad de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen aan WAGSO. Wat het exploitatiebudget betreft, kan de financiële ondersteuning bestaan uit bijzondere werkingstoelagen of resultaatgerichte prijssubsidies op inkomgelden en terbeschikkingstellingen van gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast kan de stad ook een periodieke algemene werkingstoelage voorzien om de algemene werkingskosten van WAGSO te financieren. Wat het investeringsbudget betreft, kan de ondersteuning diverse vormen aannemen, afhankelijk van de aard van de investering: een kapitaalsubsidie, een doorgeeflening, een renteloze lening, een bijdrage in de aflossing van een lening, 2. Naar aanleiding van de jaarlijkse opmaak van het meerjarenplan en het budget van WAGSO zal telkens voorafgaandelijk overleg plaatsvinden tussen het college van burgemeester en schepenen van de stad en het directiecomité van WAGSO, teneinde overeenstemming te bereiken over de concrete financieringsmodaliteiten. De afspraken die in dit verband worden gemaakt tussen partijen, worden opgenomen in het budget en het meerjarenplan van de stad en WAGSO. 3. De stad kan ook tussenkomen in het verlies van WAGSO indien uit het ontwerp van jaarrekening van WAGSO een verlies blijkt. De tussenkomst in het verlies van WAGSO door de stad zal maar gebeuren mits uitdrukkelijk verzoek van WAGSO en in de mate dat het verlies noch direct, noch indirect voortvloeit uit activiteiten van de filialen van WAGSO en de opgelopen kosten niet het gevolg zijn van kennelijk onredelijke beslissingen van WAGSO. De tussenkomst bedraagt maximaal het verlies zoals blijkt uit de resultatenrekening. De stad dient een beslissing te nemen voor een gehele of gedeeltelijke tussenkomst in het verlies. Op basis van deze genomen beslissing engageert de stad zich de nodige kredieten voor de tussenkomst in het verlies in haar budget of budgetwijziging in te schrijven. De beslissing van tussenkomst in het verlies dient te gebeuren vooraleer de jaarrekening van WAGSO wordt afgesloten, en dient dan opgenomen te worden in de resultaatsverwerking van WAGSO. WAGSO zal daartoe tijdig het verzoek tot tussenkomst in het verlies voorleggen aan de stad zodat de stad de vraag tot tussenkomst in het verlies kan voorleggen aan haar bevoegde organen en vooraleer WAGSO de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. De tussenkomst in het verlies is op geen enkele wijze te beschouwen als een tegenprestatie voor de levering van een dienst door WAGSO. Artikel 15. Presentiegeld en andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van WAGSO worden toegekend 1. Aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité wordt een presentiegeld voorzien binnen de wettelijke grenzen voor het bijwonen van vergaderingen van een bestuursorgaan van WAGSO. 2. Aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité, met uitzondering van de leden die ook deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad, wordt een presentiegeld voor de zittingen van de raad van bestuur en van het directiecomité toegekend, dat gelijk is aan het presentiegeld van een gemeenteraadslid voor het bijwonen van de zittingen van de gemeenteraadscommissie van de stad. Gemeenteraadszitting dinsdag 03 december

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE FINANCIERING VAN HET HANDELSDISTRICT LEUVEN CENTRUM

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE FINANCIERING VAN HET HANDELSDISTRICT LEUVEN CENTRUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE FINANCIERING VAN HET HANDELSDISTRICT LEUVEN CENTRUM TUSSEN De STAD LEUVEN, met kantoren te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

AGB Autonoom GemeenteBedrijf Temse

AGB Autonoom GemeenteBedrijf Temse AGB Autonoom GemeenteBedrijf Temse BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE TEMSE EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF AGB PATRIMONIUM TEMSE In het licht van artikel 235, 2 Gemeentedecreet Administratieve bepalingen

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s Omvorming van gemeentelijke vzw s Steunpunt Lokaal Cultuurbeleid Nikolas Cloet 8 maart 2007 INHOUD 1. Wettelijk kader 2. Statutenwijziging 3. Wijziging samenwerkingsovereenkomst 4. Inhoudelijk: algemene

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W Autonome gemeentebedrijven Studiedag Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw (VVSG-Politeia) Mechelen, 8 maart 2007 Marc Bauwens, stafmedewerker VVSG Overzicht Historiek Van oud naar nieuw

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3)

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3) Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging Wim Rasschaert VVJ 17 februari 2011 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) Verzelfstandiging: een lokaal bestuur heeft de mogelijkheid rechtspersonen op te richten die

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Jaarrekening 2015. Goedkeuring 03 Prijssubsidiereglement voor sport- en culturele infrastructuren. Goedkeuring 04 Reglement en tarieven jeugdlokalen

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en AGB Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2014

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en AGB Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2014 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Westerlo en AGB Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2014 Tussen: De GEMEENTE WESTERLO, hier vertegenwoordigd door: De voorzitter van de gemeenteraad,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

infokrant Waregem 2013

infokrant Waregem 2013 infokrant Waregem 2013 De Spr ong afgiftekantoor: speciaal nummer 11 e jaargang januari 2013 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 11 22 12 23 24 13 25 26 27 14 15 16 28 29 6 17 30 31

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid Verslag gemeenteraad dinsdag 06 juni 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie