Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Opleiding & Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van het opleidingsplan 4 Stap 1:Vaststellen opleidingsbehoefte 5 Stap 2: Vaststellen opleidingsnoodzaak 5 Stap 3: Vaststellen opleidingsbudget 6 Stap 4: Vaststellen opleidingsdoelen en -condities 6 Stap 6: Opstellen planning 6 Stap 7: Evaluatie 7 Wet- en regelgeving 8 Scholings- en loopbaanbeleid 8 Studiefaciliteiten 8 Studieverlof 8 Tegemoetkoming in studiekosten 8 Terugbetaling van studiekosten 9 Bijscholing 10 Fiscale consequenties loon bij studiefaciliteiten 10 Certificeringnorm 10 Procedure 11 2

3 Inleiding In toenemende mate heeft de ontwikkeling van medewerkers een vaste plek op de HRMagenda. Hierbij gaat het niet alleen om vakinhoudelijke ontwikkeling, maar ook om loopbaan- en talentontwikkeling. Ontwikkeling van medewerkers bevordert de doorstroming en inzetbaarheid, maar staat niet op zichzelf. In het opleidingsbeleid en het opleidingsplan is aandacht voor zowel de doelstellingen van de organisatie als de ontwikkelwensen van de medewerkers. Beiden worden op elkaar afgestemd in de afspraken die werkgever en medewerker samen maken. Ontwikkeling van medewerkers wordt echter niet alleen gestimuleerd door een goed opleidingsbeleid. Het inbedden van ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie vereist terugkerende aandacht. Daarom is het opleidingsbeleid als instrument nauw verweven met andere HRM-instrumenten, zoals de gesprekscyclus met plannings-, voortgangs-, en beoordelingsgesprekken, maar ook functie- en competentieprofielen. Het totale HRM-instrumentarium ondersteunt organisaties in het behalen van hun doelstellingen. Het opleidingsbeleid is daarom ook nauw verweven met de organisatieontwikkeling als geheel. In deze regeling gaan we in op het vormgeven van het opleidingsbeleid. We gaan in op de wet- en regelgeving die in de CAO Openbare bibliotheken is vastgelegd rondom opleidingsbeleid en studiefaciliteiten en we beschrijven de stappen om opleidingsplannen vorm te geven. 3

4 Opleidingsbeleid en opleidingsplan Vormgeven van het opleidingsbeleid Het opleidingsbeleid vloeit voort uit het strategisch personeelsbeleid van een organisatie. Het omvat een aantal samenhangende uitgangspunten over de doelstellingen van de organisatie, de rol die opleiden inneemt bij de realisatie daarvan en de wijze waarop opleiden vorm gegeven wordt binnen de organisatie. Het omvat ook de algemene afspraken die binnen de organisatie gelden omtrent het volgen van opleidingen en regelt de rechten en plichten van medewerkers die gebruik (wensen te) maken van studiefaciliteiten. Het opleidingsbeleidsplan omschrijft dus zowel de ambities inzake de ontwikkeling van medewerkers als de kaders die daarvoor gelden. Naast de verplichte opleidingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie bestaan er individuele leerbehoeften, opleidingen met een meer vrijwillig karakter. Het initiatief voor het bespreken van deze individuele leerbehoeften ligt bij de medewerker, het is immers een persoonlijke leerbehoefte. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet volgen van de opleiding en onder welke voorwaarden (periode, tijdbesteding, enz.) ligt bij de leidinggevende. Tip Een organisatie maakt eigen keuzes in het wel of niet inwilligen van individuele opleidingsvragen. En elke organisatie kan hieraan eigen voorwaarden koppelen. Denk dus goed na over vragen als: Komen alle medewerkers in aanmerking voor het bespreken van hun individuele leerwensen? Welke voorwaarden koppelen we aan het inwilligen van individuele leerwensen? Denk bijvoorbeeld aan functioneren (alleen de medewerkers die zeer goed of excellent presteren) of een minimum aantal arbeidsuren per week. Dit zal ook afhankelijk zijn van de rol van opleiden binnen een organisatie. Is het naast een middel om ontwikkeling te stimuleren ook een middel om medewerkers te stimuleren tot betere prestaties? Dan is het een logische keuze om het inwilligen van individuele leerwensen te koppelen aan persoonlijk functioneren. Vormgeven van het opleidingsplan Het opleidingsplan volgt uit het opleidingsbeleid, de doelstellingen van de organisatie, de functie- en competentieprofielen, de wettelijke vereisten en individuele doelstellingen. Verder is het opleidingsplan natuurlijk afhankelijk van het budget dat een organisatie wil besteden aan opleidingen. Tip Een opleidingsplan wordt ieder jaar opnieuw opgesteld. Het zal immers wijzigen door in-, door- en uitstroom van medewerkers, jaarplannen en beschikbaar budget. 4

5 Hieronder volgt een stappenplan voor het vormgeven van een opleidingsplan. Stap 1:Vaststellen opleidingsbehoefte De eerste stap is het inventariseren van de opleidingsbehoefte. Voor het verkrijgen van het totale overzicht komt er input vanuit verschillende perspectieven: Leerbehoefte vanuit organisatieperspectief: de leerbehoefte voortvloeiend uit beleids- en jaarplannen, doelstellingen en kerncompetenties van de organisatie. Leerbehoefte vanuit functieperspectief: de leerbehoefte voortvloeiend uit de functie die uitgeoefend wordt. Hierbij gaat het om vakkennis en functionele vaardigheden, maar ook om de gedragscomponent (competenties). Leerbehoefte van wettelijke regelgeving: hierbij gaat het om de leerbehoefte voortvloeiend uit eisen die vanuit de wet gesteld worden, bijvoorbeeld Bedrijfshulpverlening of scholing voor lidmaatschap van de Ondernemingsraad. Leerbehoefte vanuit persoonlijk perspectief: de leerbehoefte voortvloeiend vanuit individuele wensen. De gesprekscyclus is een belangrijk instrument voor de inventarisatie van de leerbehoefte uit functieperspectief en persoonlijk perspectief. Tijdens ontwikkelgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken staat het functioneren en de ontwikkeling van de medewerker namelijk centraal. Deze gesprekken lenen zich dus bij uitstek voor het verkrijgen van input voor het opleidingsplan. Tip Als meerdere medewerkers dezelfde opleidingsbehoefte hebben, is het de moeite waard om deze behoefte te bundelen en deze medewerkers een gezamenlijk opleidingspakket aan te bieden. Stap 2: Vaststellen opleidingsnoodzaak Bij deze stap gaat het om het vaststellen van het nut van het volgen van een opleiding. Er wordt gekeken naar de aangegeven opleidingsbehoefte en de achterliggende oorzaak van de opleidingsvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de vraag of het volgen van een opleiding de beste oplossing is of dat er andere alternatieven voorhanden zijn. Door ook andere alternatieven te bekijken wordt voorkomen dat er te snel naar opleidingen gegrepen wordt als middel voor alle problemen. Belangrijk bij het vaststellen van de opleidingsnoodzaak is ook de vraag of het geleerde uiteindelijk toe te passen is in de praktijk. Voor een medewerker is het erg frustrerend wanneer hij een opleiding gevolgd heeft en vervolgens het geleerde niet toe kan passen in de praktijk, omdat het werk daar geen ruimte voor laat. Een manier om opleidingsresultaten te borgen in de praktijk is door er aandacht aan te geven in de gesprekscyclus. 5

6 Tip Sommige competenties zijn erg moeilijk aan te leren. Een opleiding is dan niet het juiste middel. Denk ook eens aan alternatieve leervormen, zoals training-on-the-job, coaching of intervisie. Stap 3: Vaststellen opleidingsbudget Het management van een organisatie stelt ieder jaar vast wat het beschikbare opleidingsbudget is. Voor bibliotheken geldt dat de certificeringnorm hierbij als leidraad fungeert. Hierin is opgenomen dat minimaal 3% van de bruto loonsoom 1 geïnvesteerd wordt in opleidingen van medewerkers. Het is raadzaam om als management een vinger aan de pols te houden door na ongeveer een half jaar de stand van zaken te bespreken rondom de toegekende opleidingsvragen, de resultaten van de opleidingen, het reeds uitgegeven budget, de nog openstaande opleidingsvragen en het nog resterende budget. Stap 4: Vaststellen opleidingsdoelen en -condities Als gekozen wordt voor het volgen van een opleiding is het belangrijk om bij de volgende vragen stil te staan: Welk(e) doel(en) willen we behalen met de opleiding? Waar moet de opleiding aan voldoen, wanneer zijn we tevreden? Hoe wordt de opleiding vormgegeven (extern, een externe opleider in huis halen, een interne training, enz.) Wat zijn de kosten en hoe verhouden die zich tot de overige opleidingsvragen? Dit is met name belangrijk in het kader van het beschikbare budget. Wanneer kan de opleiding plaatsvinden (tijdstip en tijdstermijn)? Vervolgens worden er met de medewerker individuele afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de opleidingsaanvraag wordt toegekend. Hierbij valt te denken aan verdeling van kosten, verdeling van studietijd, betaling van reiskosten, van toepassing zijnde terugbetalingsregeling, enz. De regels uit de CAO kunnen als uitgangspunt dienen, maar laten ruimte over voor eigen invulling. Tip Leg gemaakte afspraken over de studiefaciliteiten vast in een overeenkomst die zowel door de leidinggevende als de medewerker (en eventueel HRM) ondertekend wordt. Voeg deze overeenkomst toe aan het personeelsdossier. Stap 6: Opstellen planning Alle afgesproken opleidingsactiviteiten worden verwerkt in een opleidingsjaarplan. Zo n plan kan er als volgt uitzien. 1 De bruto loonsom is het totale brutoloon inclusief vakantiegeld en andere vaste componenten zoals een 13e maand en exclusief werkgeverslasten. 6

7 Opleidings- Medewerker Functie Bijscholing (B) of Uitvoerder Begin- en Kosten Bijzonder- activiteit Individuele einddatum heden leerwens (I) Stap 7: Evaluatie De laatste stap is de evaluatie van de opleiding. Hierin bespreken leidinggevende en medewerker de kwaliteit van de gevolgde opleiding, de resultaten en de toepasbaarheid van het geleerde in de dagelijkse praktijk. Tip De evaluatie van een opleiding bestaat uit meer dan één momentopname. Om het geleerde echt een plek te geven in de praktijk, is het waardevol om ook tijdens de gesprekscyclus aandacht te geven aan de verworven kennis. Denk bijvoorbeeld aan het maken van concrete afspraken of individuele doelstellingen in relatie tot de opleiding. De resultaten worden besproken in een beoordelings- of functioneringsgesprek. 7

8 Wet- en regelgeving De CAO Openbare Bibliotheken kent drie artikelen die betrekking hebben op opleiding en ontwikkeling; artikel 46 (scholings- en loopbaanbeleid), artikel 56 (bijscholing) en artikel 64 (studiefaciliteiten). Dit laatste artikel wordt verder uitgewerkt in bijlage E. Scholings- en loopbaanbeleid Uit artikel 46 wordt duidelijk dat de bibliotheek verplicht is om een plan op te stellen met betrekking tot scholings- en loopbaanmogelijkheden voor werknemers. Het plan moet ter instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd. Het scholings-en loopbaanplan is gericht op de huidige en toekomstige functievervulling zowel binnen als buiten de instelling en bevat tenminste de volgende onderwerpen. a. Welke (categorieën) medewerkers in aanmerking komen voor een loopbaangesprek. b. Op welke wijze een medewerker een door hem gekozen deskundige kan inschakelen ten behoeve van het loopbaangesprek. De werkgever moet hiermee instemmen. c. Op welke wijze met de tijdsinvestering wordt omgegaan. d. Op welke wijze de kosten betaald worden. e. Welke mogelijkheden aan de medewerkers worden aangeboden om door te stromen naar hogere functies. Studiefaciliteiten In artikel 64 staat vernoemd dat de medewerker voor het volgen van een opleiding in aanmerking kan komen voor buitengewoon verlof en een tegemoetkoming in studiekosten. Dit is het geval wanneer de medewerker een opleiding volgt die naar het oordeel van de werkgever van belang is voor de organisatie en voortvloeit uit het uitoefenen van de huidige of verwachte functie. Studieverlof De werkgever kan studieverlof toekennen voor het volgen van lessen, voor de deelneming aan examens of tentamens en voor de voorbereidingen daarvan. Tegemoetkoming in studiekosten Voorafgaand aan de tegemoetkoming in de studiekosten verklaart de medewerker schriftelijk dat hij bekend is met de verplicht (gedeeltelijke) terugbetaling. Onderstaande tabel laat de vergoedingen zien zoals die zijn opgenomen in de CAO. De werkgever mag te allen tijde ten gunste van de werknemer van de CAO afwijken. 8

9 Vergoeding Welke kosten Waarvan/in welke situaties 100% Noodzakelijk gemaakte reiskosten Als de studie in een andere plaats dan 100% Werkelijk en noodzakelijk gemaakte kosten van maaltijd en nachtverblijf de woon- of standplaats gevolgd moet worden Gemaakt bij het afleggen van het examen Max. 50% Cursus- en leskosten Noodzakelijk gemaakte kosten Max. 50% Examen- en diplomakosten Noodzakelijk gemaakte kosten Max. 50% Aanschaffingskosten Verplicht gesteld studiemateriaal Terugbetaling van studiekosten De medewerker is verplicht om in sommige situaties de tegemoetkoming in de studiekosten terug te betalen. Situatie Bijzondere voorwaarden Bedrag van de studiekosten De medewerker neemt zelf ontslag Voordat de studie is afgerond Gemaakte kosten tot drie jaar voor ontslagdatum De medewerker neemt zelf ontslag Binnen drie jaar na afronding van de studie Gemaakte kosten tot maximaal drie jaar voorafgaand aan de afronding van de studie. Bv. studie afgerond op , ontslag op = 24/36 e van de studiekosten De medewerker wordt ontslagen, waarbij het ontslag Voordat de studie is afgerond Gemaakte kosten tot drie jaar voor ontslagdatum aan hem is te wijten De medewerker wordt ontslagen, waarbij het ontslag aan hem is te wijten Binnen drie jaar na afronding van de studie Gemaakte kosten tot maximaal drie jaar voorafgaand aan de afronding van de studie. Bv. studie afgerond op , ontslag op = 24/36 e van de studiekosten De studie is niet met goed gevolg afgesloten en dit is naar het oordeel van de werkgever te wijten aan de medewerker Voordat de studie is afgerond Gemaakte kosten tot drie jaar voor beëindiging van de studie De verplichting voor het terugbetalen van de tegemoetkoming in de studiekosten vervalt, als aansluitend aan het ontslag een pensioen of wachtgeld volgt. 9

10 Bijscholing De medewerker is verplicht om bijscholingsactiviteiten te volgen die door de werkgever voor de uitoefening van de functie noodzakelijk worden geacht. Dit staat verder uitgewerkt in artikel 56 van de CAO. Fiscale consequenties loon bij studiefaciliteiten De vergoedingen en verstrekkingen die worden gegeven in het kader van de studie worden niet gerekend tot het loon. Er zijn drie voorwaarden voor vrijstelling: de studiekosten worden niet al door een ander vergoed de studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of het op peil houden van vakkennis de werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd voor het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Certificeringnorm In de certificeringnorm voor openbare bibliotheken is onder andere het volgende opgenomen ten aanzien van het management van medewerkers 2. De bibliotheek toont aan dat de medewerkers daadwerkelijk over het vereiste opleidingsniveau en de vereiste kennis en vaardigheden beschikken die bij de betreffende functie horen. De bibliotheek toont aan dat zij dusdanig in ontwikkeling is, dat het niveau van de medewerkers structureel stijgt. Er zijn concrete plannen met betrekking tot opleiding en ontwikkeling, inclusief budget; er wordt een minimale investering van 3% in opleiding van personeel gerealiseerd. De opleidingsplannen zijn gerelateerd aan een specifiek doel en de bibliotheek toetst de effecten van de opleidingen in relatie tot dat doel. 2 Stichting certificering openbare bibliotheken, Aantoonbaarheid Conformiteit Certificeringnorm Openbare Bibliotheken 2010 tot en met

11 Procedure Hieronder geven we tenslotte een voorbeeld van een procedure behorende bij een opleidingsaanvraag. 1. Leidinggevende en medewerker overleggen samen over de gewenste opleiding, training/cursus of seminar/congres. De behoefte hieraan kan voortkomen uit de gesprekscyclus, de medewerker kan echter ook op eigen initiatief een verzoek indienen. 2. Indien gewenst vragen leidinggevende en medewerker advies aan de HRmedewerker. 3. Leidinggevende besluit of de studieaanvraag wordt toegekend en onder welke voorwaarden. Hierbij valt te denken aan opleidingsnoodzaak, beschikbaar budget en prioriteiten (overige opleidingsvragen). Verder gaat het hierbij om verdeling van kosten, verdeling van studietijd, betaling reiskosten en terugbetalingsregeling. 4. Leidinggevende (of HR-medewerker) stelt een overeenkomst op met betrekking tot de studiefaciliteiten. Zowel leidinggevende als medewerker ondertekenen de overeenkomst. 5. De overeenkomst wordt opgenomen in het personeelsdossier. 6. De leidinggevende of HR-medewerker geeft de medewerker op voor de gewenste studie. 7. Na afronding van de opleiding levert de medewerker een kopie van het diploma/certificaat in ten behoeve van het personeelsdossier. 8. De leidinggevende (en/of HR-medewerker) en medewerker evalueren de opleiding. 11

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Notitie Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 11 mei 2010 Datum vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof

RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof Datum vaststelling : 02-02-2006 Eigenaar : Personeelsconsulent Vastgesteld door : MT Datum aanpassing aan : 20-01-2015 RI-22 Regeling studiekosten en studieverlof

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0957 d.d. 23-10-2012 Onderwerp Vaststellen gewijzigde regeling opleidingsfaciliteiten en wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De volgende Regeling

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 17.2, derde lid Ook bij het volgen van een verplichte opleiding Ja kunnen de opleidingskosten

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: invoering individueel loopbaanbudget Besluiten:Behoudens advies van de commissie A. Met terugwerkende kracht tot 1 januari

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPLEIDINGEN, LOOPBAAN EN ONTWIKKELING Versie 1.0

BELEIDSKADER OPLEIDINGEN, LOOPBAAN EN ONTWIKKELING Versie 1.0 5 BELEIDSKADER OPLEIDINGEN, LOOPBAAN EN ONTWIKKELING Versie 1.0 Maart 2017 1. INLEIDING Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker is pure noodzaak: hoe blijft hij waardevol voor de organisatie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1 Inleiding Het kan voor uw bedrijfsvoering van belang zijn om een werknemer een cursus of opleiding aan te bieden (denk bijvoorbeeld aan het behalen van een certificaat). Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever

Nadere informatie

Van Swieten Instituut

Van Swieten Instituut Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding 1 Van Swieten Instituut Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Handleiding Introductieprogramma

Handleiding Introductieprogramma Handleiding Introductieprogramma Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! September 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdelen introductieprogramma 4

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Studiekostenvergoedingsreglement

Studiekostenvergoedingsreglement Pagina: 1 van 6 Doelstelling Art. 1 1. De regeling studiekostenvergoeding heeft ten doel om door middel van een tegemoetkoming in de studiekosten werknemers te stimuleren op eigen initiatief deel te nemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. juli 2014

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. juli 2014 Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad juli 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden, wordt steeds complexer. De ligduur

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Acis professionaliseringsplan

Acis professionaliseringsplan Acis professionaliseringsplan 1. Vooraf In de afgelopen jaren is er vanuit het bovenschoolse PAB budget (Personeels- en Arbeidsmarkt Beleid) van de Acis scholen geld besteed voor de bekostiging van schoolse

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 12 december 2008 nummer

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN 3.3 EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) OPMAKEN WAAROM POP S INVOEREN? De medewerkers denken systematisch na over hun werk en loopbaanwensen. De (groei)wensen worden geëxpliciteerd door de medewerkers.

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer.

Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. 1. Opleidingsbeleid Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. Opleiding maakt een verschil. Het helpt werknemers om snel operationeel

Nadere informatie

Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk

Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling gemeente Waalwijk regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling 1 Het College van de gemeente Waalwijk; Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Gaat het om een verplichte opleiding of training, die alleen buiten werktijd wordt gegeven, dan zult u hem die uren moeten compenseren.

Gaat het om een verplichte opleiding of training, die alleen buiten werktijd wordt gegeven, dan zult u hem die uren moeten compenseren. Scholing 1. Algemeen Veel werkgevers vinden het steeds belangrijker dat hun werknemers zich voortdurend scholen. Het zorgt dat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied of

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven.

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID 3.1 INLEIDING Werken aan en investeren in optimale individuele inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom maken

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholingsuitgaven. www.amv-opleidingen.nl

Studiekosten en andere scholingsuitgaven. www.amv-opleidingen.nl Studiekosten en andere scholingsuitgaven www.amv-opleidingen.nl Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In kleine groepen zijn wij continu gericht op kwaliteit

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever Joop Muller Carela Opleidingsbeleid: een definitie het aanbieden van binnen het organisatiebeleid passende voorziening op het gebied van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013

Onderhandelingsresultaat CAO VGZ. 19 december 2013 Onderhandelingsresultaat CAO VGZ 19 december 2013 Inhoudsopgave 1. Doel en Looptijd 2. Meer marktconform maken van secundaire arbeidsvoorwaarden 2a. Meer marktconform maken consignatieregeling 3. Vernieuwing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Naam: 1 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Datum Dienstverband Geboortedatum Afdeling Salarisschaal Maximum bereikt Ja nee Huidig salarisbedrag Max. schaalbedrag 1.1 Opleiding,

Nadere informatie

Gemeente Kollumerland c.a. Werkkostenregeling

Gemeente Kollumerland c.a. Werkkostenregeling Gemeente Kollumerland c.a. Werkkostenregeling Cluster P&O 14 10 2010 1 Inhoud Werkkostenregeling...5 Wat betekent de werkkostenregeling voor de werkgever?...5 Beleidslijn...5 Vergoedingen...5 Wat betekent

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Personeelsbeleidplan sept 2007 Inleiding Voor elke school is er een budget personeelsbeleid (BPB), waarvan 20% beschikbaar is voor scholing

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw,

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Datum 20 augustus 2014

Nadere informatie

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010. Mei en juni 2010

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010. Mei en juni 2010 Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010 Mei en juni 2010 Programma Karakter CAO Loopbaanontwikkeling Pauze Kilometervergoeding Werktijden Salarissen en vakantietoeslag Vragen? Karakter

Nadere informatie