Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten? Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?..."

Transcriptie

1 Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten van een Winwinlening en de registratie ervan?... 2 Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... 3 Waarom wordt mijn Winwinlening niet aanvaard (geregistreerd) door Waarborgbeheer nv?... 3 Wie mag een Winwinlening geven?... 3 Wie kan een Winwinlening krijgen?... 3 Vanaf wanneer mag de kredietgever het geld ter beschikking stellen aan de kredietnemer?... 4 Kan men een vervroegde terugbetaling voorzien in de akte?... 4 Is het mogelijk gedurende de looptijd het terugbetalingsschema te veranderen?... 4 Welke documenten heeft de kredietgever nodig voor zijn belastingaangifte?... 4 Welke documenten heeft de kredietnemer nodig?... 5 Wie betaalt de roerende voorheffing op het interestbedrag, op welk rekeningnummer, welk formulier moet er ingevuld worden en welke documenten moeten er meegestuurd worden?... 5 Is de rentevoet een vaste rentevoet of mag deze variabel zijn?... 5 Wat is het geldend belastingvoordeel indien men de Winwinlening afsluit na 1 januari?... 5 Kunnen de betalingen interest/terugbetaling kapitaal op een andere bankrekening van de kredietgever gebeuren dan de rekening vermeld in de akte?... 6 Eenmalig belastingkrediet van 30 %... 6

2 Kan de Winwinlening gecombineerd worden met een krediet afkomstig van het Participatiefonds Vlaanderen?... 6 Kunnen gepensioneerden (laag inkomen) genieten van het belastingvoordeel?... 6 Wat indien de kredietnemer overgaat van een eenmanszaak naar een vennootschap?... 7 Kan men beroep doen op de Winwinlening als zelfstandige in bijberoep?... 7 Welke zijn de fiscale implicaties voor de kredietgever/kredietnemer bij stopzetting van de activiteit van de kredietnemer?... 7 Wat gebeurt er bij overlijden van de kredietgever?... 8 Op welke manieren kan de kredietgever een Winwinlening ter beschikking stellen?... 8 Wordt de Winwinlening op de belastingaangifte van de uitlener gecumuleerd met andere fiscale voordelen, zoals langetermijnsparen, aftrek hypotheek, of staat dit fiscaal voordeel volledig los van andere fiscale aftrekmogelijkheden?... 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten? U kan een Winwinlening online invullen en indienen via de website (door op de knop verzenden te drukken). Na het verzenden, drukt u de akte en de aflossingstabel in drievoud af. Twee exemplaren zijn bestemd voor de kredietgever en nemer en één door beide partijen ondertekend exemplaar - van de akte en van de aflossingstabel wordt naar Waarborgbeheer nv/winwinleningen gestuurd. Een Winwinlening kan door Waarborgbeheer nv niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt. Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening? Neen, Waarborgbeheer nv rekent geen administratieve kosten aan (een Winwinlening is een vriendenlening, d.w.z. een onderling akkoord tussen kredietgever en kredietnemer). Waarborgbeheer nv registreert de akte en bezorgt aan de kredietgever een registratiebrief, waarvan een kopie ter beschikking dient te blijven van de belastingcontroleur. Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten van een Winwinlening en de registratie ervan? 2 van 9 Nadat de aanvraag online is ingediend, dient u de ondertekende akte en de ondertekende aflossingstabel naar Waarborgbeheer nv te sturen. Daarvoor heeft u drie maanden de tijd. Na ontvangst van de gehandtekende akte en delgingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen alvorens de kredietgever de registratiebrief ontvangt.

3 Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie? U dient de dienst Winwinleningen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (via mail of telefonisch). Sommige foutieve ingaven kunnen door ons worden aangepast. U zal dan een aangepaste versie van de akte en/of aflossingstabel ontvangen (via mail of met de post). Deze documenten dienen eveneens, na ondertekening door de kredietgever en de kredietnemer, terug overgemaakt te worden aan Waarborgbeheer nv. In andere gevallen zal Waarborgbeheer nv de foutief doorgestuurde Winwinlening verwijderen en u vragen de Winwinlening opnieuw correct te registreren via de website. Mogelijke fouten zijn: een foutief bedrag, een foutieve aflossingstabel. Indien u ons een simulatie van aflossingstabel stuurt, kan de Winwinlening niet worden geregistreerd. De hoofdsom moet ingevuld worden zonder punt voor de duizendtallen en voor de decimalen moet een komma gebruikt worden. Waarom wordt mijn Winwinlening niet aanvaard (geregistreerd) door Waarborgbeheer nv? Zijn de akte en de aflossingstabel ondertekend? Heeft u ons de juiste documenten gestuurd (akte en aflossingstabel), geen simulaties? Is de kredietnemer al ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen of bij een sociale kas? Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen, kan ten hoogste euro bedragen. Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers, kan ten hoogste euro bedragen vanaf 9 augustus Wie mag een Winwinlening geven? Een natuurlijk persoon die woont in het Vlaams Gewest of er gelokaliseerd is voor de personenbelasting en die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn of haar handelsof beroepsactiviteiten. De kredietgever kan niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer. (Ongehuwden en partners zonder een samenlevingscontract komen dus in aanmerking.) De kredietgever mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt. De kredietgever kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt. 3 van 9 Wie kan een Winwinlening krijgen? Alle in Vlaanderen gevestigde kmo s met een economische activiteit, ook binnen de sector van de sociale economie.

4 Vennootschappen, ondernemers met KBO-nummer, ondernemers zonder KBOnummer aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen (bijberoep). Vzw s zijn ook toegelaten indien zij kunnen beschouwd worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit vereist. Vanaf wanneer mag de kredietgever het geld ter beschikking stellen aan de kredietnemer? De contracterende partijen kunnen in onderling overleg beslissen. Belangrijk is dat het geld uiterlijk op de in de akte vermelde startdatum effectief op de bankrekening van de kredietnemer staat. Een storting vóór de vermelde startdatum (bv. wegens een aan te kopen investering, voorschotfactuur, enz ) is toegelaten, een storting na de ingegeven startdatum van de Winwinlening kan niet. U moet er op letten dat op de startdatum van de Winwinlening de kredietnemer de hoedanigheid van zelfstandige heeft en over een ondernemingsnummer (KBO) beschikt, indien vereist door de wetgeving. Kan men een vervroegde terugbetaling voorzien in de akte? Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt niet aanvaard. In principe moet de geregistreerde aflossingstabel nageleefd worden. Wanneer de kredietgever en nemer in onderling overleg beslissen tot een vervroegde stopzetting moet het resterende saldo van de hoofdsom in één keer terugbetaald worden en moet Waarborgbeheer nv op de hoogte gebracht worden van de terugbetaling via de website (scherm Schrapping aanvragen ). Is het mogelijk gedurende de looptijd het terugbetalingsschema te veranderen? Tijdens de looptijd van de Winwinlening kan u niet veranderen van delgingstabel omdat alleen de standaarddelgingstabellen op acht jaar aanvaard worden. Willekeurige aflossingen zijn niet toegelaten. Welke documenten heeft de kredietgever nodig voor zijn belastingaangifte? De akte, de aflossingstabel en de registratiebrief. Een vermelding van het totaalbedrag van alle openstaande saldi volgens de aflossingstabellen op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk op te nemen in de personenbelasting. Op de belastingaangifte dient de werkelijke toestand vermeld te worden, indien verschillend van de aflossingstabel (bv. door achterstand in de aflossing van het kapitaal). 4 van 9

5 Welke documenten heeft de kredietnemer nodig? De akte, de aflossingstabel en het formulier 273 voor het storten van de roerende voorheffing op het interestbedrag (voor de voorwaarden: zie website De kredietnemer mag het betaalde interestbedrag jaarlijks in zijn aftrekbare bedrijfsuitgaven vermelden. Wie betaalt de roerende voorheffing op het interestbedrag, op welk rekeningnummer, welk formulier moet er ingevuld worden en welke documenten moeten er meegestuurd worden? De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing dient binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 (Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen). De wetgeving m.b.t. de Winwinlening laat niet toe de roerende voorheffing bij te tellen: de maximumrentevoet in 2015 is 2,50 % en is dus in feite een bruto-rentevoet waarvan de kredietgever bijvoorbeeld 1,875 % netto zal ontvangen indien het tarief 25 % bedraagt. Elke wijziging omtrent de maximum- en minimumrentevoet wordt op de website bekend gemaakt (www.winwinlening.be). Is de rentevoet een vaste rentevoet of mag deze variabel zijn? De rentevoet bij de aanvraag van een Winwinlening is vast voor acht jaar. Men kan wel opteren voor een éénmalige vervroegde terugbetaling en voor kapitaalsaflossingen, maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks, éénmalig. De maximum- en minimumrentevoet wordt jaarlijks bekend gemaakt op de website ( in de loop van januari). Wat is het geldend belastingvoordeel indien men de Winwinlening afsluit na 1 januari? Wanneer de startdatum van de Winwinlening niet valt op 1 januari, heeft men voor het eerste jaar slechts recht op de helft van het belastingvoordeel op het openstaande kapitaal. Men kan opteren om de gelden reeds te storten vóór 1 januari en de Winwinlening naderhand te registreren (binnen de drie maand). Waarborgbeheer nv moet dan wel in het bezit worden gesteld van een kopie van het rekeninguittreksel van de kredietnemer waarop de gelden ontvangen zijn vóór of uiterlijk op 1 januari. Dit moet bij de akte worden gevoegd. 5 van 9

6 Kunnen de betalingen interest/terugbetaling kapitaal op een andere bankrekening van de kredietgever gebeuren dan de rekening vermeld in de akte? Neen. De rekeningnummers die in de akte vermeld staan, moeten gebruikt worden. Indien er een rekeningnummer gewijzigd wordt, moet dit aan de dienst Winwinlening gemeld worden, zodat hier de aanpassingen kunnen gebeuren en zodat wij deze dan op onze beurt naar de belastingadministratie kunnen doorsturen. Eenmalig belastingkrediet van 30 % Art. 9 van het Winwinleningdecreet bepaalt dat de kredietgever recht heeft op een éénmalig belastingkrediet van 30 % ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer (art. 4 2, 1 van het Winwinleningdecreet) tijdens of binnen de zes maanden na looptijd van de lening, en de kredietgever onderworpen is aan de personenbelasting, en de kredietnemer hierdoor zijn lening gedeeltelijk of geheel niet kan terugbetalen, en de kredietgever de lening opeisbaar heeft gesteld. Om na te gaan of deze laatste twee voorwaarden vervuld zijn, volstaat het dat de kredietgever aantoont dat de verschuldigde bedragen in het kader van de lening zijn opgenomen in het passief van de vereffening en dat er onvoldoende actief is om deze bedragen terug te betalen. Op basis van art al. 1 van het Winwinleningbesluit, kan men dit doen overeenkomstig de bewijsmiddelen vermeld in art. 340 WIB (het wetboek Inkomstenbelasting). Dit betekent in concreto alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen met uitzondering van de eed. Welke bewijsmiddelen door de federale belastingadministratie aanvaard zullen worden, is een feitenkwestie waarvoor Waarborgbeheer nv u geen garantie kan bieden. Kan de Winwinlening gecombineerd worden met een krediet afkomstig van het Participatiefonds Vlaanderen? Het Participatiefonds Vlaanderen maakt eveneens deel uit van PMV sinds 1 juli Er is geen onverenigbaarheid. Kunnen gepensioneerden (laag inkomen) genieten van het belastingvoordeel? 6 van 9 Ook mensen met een laag inkomen genieten van het belastingvoordeel van 2,5 %. Indien ze geen belastingaangifte meer krijgen, moeten ze opnieuw een belastingaangifte aanvragen.

7 Wat indien de kredietnemer overgaat van een eenmanszaak naar een vennootschap? Bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap kan de Winwinlening van de eenmanszaak terugbetaald worden aan de kredietgever (door middel van een schrappingsformulier op onze website) en vervolgens kan de kredietgever de Winwinlening opnieuw toekennen aan de vennootschap door een nieuwe online aanvraag in te dienen via de website De Winwinlening overdragen naar een op te richten vennootschap is misschien mogelijk binnen het kader van een inbreng van de eenmanszaak maar wij adviseren u daarvoor beroep te doen op een boekhouder, accountant of belastingconsulent. Kan men beroep doen op de Winwinlening als zelfstandige in bijberoep? Mits u een ondernemingsnummer heeft of minstens aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen kan u ook in bijberoep van een Winwinlening genieten. De Winwinlening overdragen naar een op te richten vennootschap is misschien mogelijk binnen het kader van een inbreng van de eenmanszaak maar wij adviseren u daarvoor beroep te doen op een boekhouder, accountant of belastingconsulent. Eenvoudiger is het de Winwinlening vervroegd terug te betalen en een nieuwe Winwinlening toe te staan, hetzij aan de zaakvoerder, hetzij aan de vennootschap of via een combinatie van die twee mogelijkheden. Welke zijn de fiscale implicaties voor de kredietgever/kredietnemer bij stopzetting van de activiteit van de kredietnemer? 7 van 9 Indien bij stopzetting van de activiteit wordt overgegaan tot terugbetaling van het geleende bedrag, moet u een schrappingsaanvraag via de website indienen. De kredietgever dient het bewijs van faling of aangifte van schuldvordering ter beschikking te houden voor de fiscus. Hij hoeft het bewijs niet over te maken aan Waarborgbeheer nv. Waarborgbeheer nv zal de gegevens overmaken aan de dienst Belastingen zodat de kredietgever geen recht meer heeft op het belastingvoordeel verbonden aan de Winwinlening. Voor de kredietnemer heeft deze stopzetting geen enkele fiscale implicatie mits u de hoofdsom terugbetaalt. Zodra Waarborgbeheer nv het bewijs van stopzetting ontvangen heeft, ontvangt de kredietgever een brief met de melding schrapping Winwinlening WW. Deze brief moet te allen tijde worden bewaard voor de fiscus. De schrapping kan online worden aangevraagd (zie: Een Winwinlening schrappen). In geval van faling moet de kredietgever bij de curator een aangifte van schuldvordering voorleggen met een kopie van de Winwinlening. Tegelijk kan dan een attest gevraagd worden waarin de curator stelt dat de vordering als verloren dient beschouwd te worden. Krachtens de aanpassingen van het decreet op 10 december 2010 beschikt de kredietgever over drie maanden vanaf de stopzetting van de Winwinlening om een schrappingsbrief bij Waarborgbeheer nv aan te vragen via de website Die schrappingsbrief geldt o.a. als attest om 30 % van de verloren gegane hoofdsom (zonder

8 interesten) te recupereren van het Vlaams Gewest. Omdat u alleen 30 % van het verlies mag claimen moet u uiteraard eerst weten of u uit de faling nog iets zal ontvangen. Wat gebeurt er bij overlijden van de kredietgever? Na overlijden van de kredietgever valt de Winwinlening in het actief van de successie en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen. Het jaarlijkse voordeel van 2,5 % wordt niet overgedragen. Het éénmalige voordeel van 30 % in geval van slechte afloop wordt wel overgedragen. Daarom kan aan kredietgevers/echtgenoten op leeftijd beter geadviseerd worden om een lening te splitsen en twee akten op te maken: indien één van de echtgenoten overlijdt, valt diens Winwinlening in de successie met stopzetting van het voordeel ad 2,5 % maar blijft de lening van de overlevende echtgenoot met het jaarlijkse voordeel van 2,5 % behouden. Voorbeeld 1: Een Winwinlening wordt toegekend door een moeder aan haar zoon als zaakvoerder van zijn vennootschap, de zaakvoerder heeft nog een zus. Wat als de moeder komt te overlijden? Na overlijden valt de Winwinlening in de successie en wordt de zaakvoerder voor de helft schuldeiser van zichzelf. Hij moet de overeengekomen interesten op de helft van de openstaande hoofdsom aan zichzelf betalen. Het jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % wordt stopgezet bij het overlijden van de kredietgever en dit belastingkrediet gaat niet over naar de erfgenamen. Het éénmalig belastingkrediet van 30 % wordt wel overgedragen aan de rechtverkrijgenden van de nalatenschap in de verhouding dat zij de Winwinlening verkregen hebben. Voorbeeld 2: Een Winwinlening wordt toegekend door een moeder aan de vennootschap (bvba) van haar zoon. Wat als de moeder komt te overlijden: Na overlijden valt de Winwinlening in de successie en wordt de zoon voor de helft schuldeiser van zijn bvba en de zus voor de andere helft. De bvba moet de overeengekomen interesten op de helft van de openstaande hoofdsom aan de zoon betalen en de andere helft aan de zus. Beiden hebben echter geen recht op het 2,5 % belastingkrediet. Indien de bvba nadien failliet verklaard wordt, kunnen zij, ieder volgens hun deel in de nalatenschap, in hun hoedanigheid van kredietgever 30 % van het verloren gegane openstaande kapitaal terugvorderen van het Vlaams Gewest. Op welke manieren kan de kredietgever een Winwinlening ter beschikking stellen? 8 van 9 Er mag alleen gewerkt worden met effectieve geldstromen en door de fiscale administratie controleerbare bankrekeninguittreksels. U kan in persoonlijke naam maximum euro als kredietgever aan de kredietnemer overhandigen via de in de akte opgenomen bankrekeningnummers (bankrekening van de kredietgever om de interesten te ontvangen + bankrekening van de kredietnemer waarop het bedrag van de Winwinlening wordt gestort). Andere vormen van ter beschikkingstelling zoals bv. in cash, in aandelen, zelf financieren van de investering door de kredietgever, betaling van een aankoopfactuur door de kredietgever, zijn niet toegelaten.

9 Wordt de Winwinlening op de belastingaangifte van de uitlener gecumuleerd met andere fiscale voordelen, zoals langetermijnsparen, aftrek hypotheek, of staat dit fiscaal voordeel volledig los van andere fiscale aftrekmogelijkheden? Het fiscale voordeel van een Winwinlening staat volledig los van alle andere fiscale voordelen. Het 2,5 % belastingkrediet van het openstaande kapitaal wordt in mindering gebracht van de te betalen belastingen of opgeteld bij de terug te betalen belastingen. De Winwinlening heeft geen invloed op de belastbare basis van de kredietgever. 9 van 9

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie