Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO 2013 R11472 Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan CB Utrecht Postbus TA Utrecht T F Datum 3 oktober 2013 Auteur(s) Ir. M.H. Voogt, H.L.M. Verhagen Aantal pagina's 20 Aantal bijlagen 0 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant T.a.v. J.A.J. van Driel Afdeling Milieu, cluster Natuur & Milieu Postbus MC s-hertogenbosch Projectnaam Windroosanalyse Brabant 2012 Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Samenvatting Rond het industrieterrein Moerdijk meet het RIVM in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tussen 2008 en 2012 op twee locaties de concentraties van PM 10 en NO 2. De locatie aan de Julianastraat in Moerdijk (LML 245) ligt ten oosten van het terrein en is bij westenwind potentieel belast door de industrie. De locatie aan de Zwingelspaansedijk (LML 246) ligt op een grotere afstand ten westen van het terrein en is bedoeld voor het vastleggen van de regionale achtergrond concentraties. Sinds 2010 meet de Provincie zelf aan de oostkant van het industrieterrein de concentratie van benzeen (in de behuizing van het RIVM). Met deze metingen wordt de invloed van de plaatselijke activiteiten op de luchtkwaliteit in beeld gebracht. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van het industrieterrein aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in de woonkern Moerdijk in 2012 te bepalen. De bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen op het industrieterrein en van de in 2012 voorkomende meteorologische omstandigheden. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. Over de jaren 2008 t/m 2011 is voor PM 10 en NO 2 en over 2010 en 2011 voor benzeen een dergelijke analyse ook uitgevoerd door TNO [1], [3], [4] en de provincie Noord-Brabant [2]. De windroosanalyses geven inzicht in de bijdrage in opeenvolgende jaren, maar het kwantificeren van een systematische trend in de emissie vanaf het industrieterrein is niet goed mogelijk. Door de van jaar tot jaar wijzigende meteorologische omstandigheden (vooral windrichting is van belang, maar ook windsnelheid) fluctueert de geschatte bijdrage van jaar tot jaar. Ook het optreden van incidentele emissies (of het niet constant zijn van de emissies) maakt dat de bijdrage van jaar tot jaar anders kan zijn. De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2008 t/m 2012 (voor zover er metingen uitgevoerd zijn) en de gemiddelde bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m 3 industrieterrein in % PM NO

3 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Jaar Benzeen Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % Er wordt opgemerkt dat in de rapporten voor de jaren 2008 en 2009 bij de gemiddelde bijdrage een onzekerheidsmarge is gepresenteerd. Deze was alleen gebaseerd op de variatie binnen de dataset waarmee gerekend is. Verbeterd inzicht leert dat deze onzekerheidsmarge niet de totale onzekerheid representeert. Deze is in werkelijkheid groter, maar kan niet eenvoudig gekwantificeerd worden. Het aandeel van de wind afkomstig uit de richting van het industrieterrein voor de vijf jaren is hieronder weergegeven. Jaar Aandeel wind uit de richting van het industrieterrein (%) De resultaten leiden tot de volgende conclusies: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. De bijdrage van het industrieterrein is voor benzeen relatief het hoogst, gevolgd door NO 2. Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage van het industrieterrein. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdragen en de verschillen tussen de jaren significant zijn. De verhoogde bijdrage aan PM 10 in 2012 ten opzichte van die in 2011 is waarschijnlijk niet significant. De bijdrage aan NO 2 is in 2012 iets afgenomen ten opzichte van die in 2011, maar procentueel gelijk gebleven. De bijdragen zijn voor de opeenvolgende jaren redelijk vergelijkbaar. Alleen in 2010 was sprake van een lagere bijdrage. Dat kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. De bijdrage voor benzeen is extra onzeker, omdat de achtergrondconcentratie geschat is vanwege het ontbreken van metingen op het achtergrondstation. De bijdrage aan benzeen is in 2012 iets toegenomen ten opzichte van die in 2011, de verschillen zijn echter gering. Het verschil met 2010 is groter en kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren.

4 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijving van de metingen Meetlocaties PM NO Benzeen Meteorologie Data-analyse Methode Onzekerheid Resultaten Frequentieverdeling van de windrichting PM NO Benzeen Conclusies en aanbevelingen Referenties Ondertekening... 20

5 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 1 Inleiding Rond het industrieterrein Moerdijk meet het RIVM in het Landelijk meetnet Luchtkwaliteit (LML) in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tussen 2008 en 2012 op twee locaties de concentraties van PM 10 en NO 2. Sinds 2010 meet de Provincie zelf aan de oostkant van het industrieterrein de concentratie van benzeen (in de behuizing van het RIVM). Met deze metingen wordt de invloed van de plaatselijke activiteiten op de luchtkwaliteit in beeld gebracht. De locaties liggen aan weerszijden van het industrieterrein. De locatie aan de Julianastraat in Moerdijk (LML 245) ligt ten oosten van het terrein en is bij westenwind potentieel belast door de industrie. De locatie aan de Zwingelspaansedijk (LML 246) ligt op een grotere afstand ten westen van het terrein en is bedoeld voor het vastleggen van de regionale achtergrond concentraties. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van het industrieterrein aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in de woonkern Moerdijk in 2012 te bepalen. De bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen op het industrieterrein en van de in 2012 voorkomende meteorologische omstandigheden. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. De meetgegevens van het LML zijn ter beschikking gesteld door het RIVM. De meteorologische gegevens zijn afkomstig van KNMI meetstation Gilze Rijen 1. Over de jaren 2008 (alleen PM 10 en NO 2 ) en 2009 t/m 2011 (ook benzeen) is een dergelijke analyse op dezelfde manier uitgevoerd door TNO [1], [3], [4] en de provincie Noord-Brabant [2]. De bijdrage van het industrieterrein kan daarom in de tijd gevolgd worden, maar het kwantificeren van een systematische trend in de emissie vanaf het industrieterrein is niet goed mogelijk. Door de van jaar tot jaar wijzigende meteorologische omstandigheden (vooral windrichting is van belang, maar ook windsnelheid) fluctueert de geschatte bijdrage van jaar tot jaar. Ook het optreden van incidentele emissies (of het niet constant zijn van de emissies) maakt dat de bijdrage van jaar tot jaar anders kan zijn. Dit rapport bestaat uit: Hoofdstuk 2: Beschrijving van de metingen. Hoofdstuk 3: Beschrijving van de data-analyse methode. Hoofdstuk 4: Resultaten. Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen. 1 Voorgaande jaren zijn lokale waarnemingen van het Havenschap Moerdijk gebruikt, maar de dataset van 2012 vertoonde te veel onderbrekingen.

6 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 2 Beschrijving van de metingen 2.1 Meetlocaties In Figuur 1 zijn de RIVM meetpunten 245 (Julianastraat) en 246 (Zwingelspaansedijk) getekend. Bij onderhavig onderzoek zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het onderzoek voor 2008 [1] en 2009 [2]. Meetlocatie 245 wordt bij wind tussen 200 en 290 graden blootgesteld aan emissies van het industrieterrein. Meetlocatie 246 wordt bij wind uit deze richting niet belast en kan dus dienen als achtergrondstation. Figuur 1 Meetlocaties van station Moerdijk-Julianastraat (245) en Fijnaart-Zwingelspaansedijk (246). De rode lijnen geven de grenzen van de windrichtingsector aan ( graden) waarbij meetlocatie 245 belast is en 246 onbelast. 2.2 PM 10 PM 10 is gemeten met bètastofmonitoren. Meer detail over de meetapparatuur is te vinden in het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM [5]. De daggemiddelde waarden van de bètastofmonitoren zijn volgens RIVM procedures gevalideerd. Voor dit onderzoek zijn de uurgemiddelde concentraties van PM 10 gebruikt. Omdat PM 10 concentraties gekalibreerd worden op daggemiddelde waarden, geldt dat de uurgemiddelde waarden indicatief zijn. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie 245 (Moerdijk Julianastraat) 94% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie 246 (Fijnaart Zwingelspaansedijk) 92%.

7 TNO-rapport TNO 2013 R / NO 2 NO 2 is gemeten met NO x -monitoren op basis van chemoluminescentie. Meer detail over de meetapparatuur is te vinden in het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM [5]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie 245 (Moerdijk Julianastraat) 99% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie 246 (Fijnaart Zwingelspaansedijk) 99%. 2.4 Benzeen Benzeen is alleen op locatie 245 (Moerdijk Julianastraat) gemeten. De metingen zijn uitgevoerd met een GC met PID detector [6]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert 94% van de tijd goedgekeurde data op. Omdat er voor benzeen geen onbelaste locatie in de omgeving is, is als achtergrond de laagste concentratie genomen die gemiddeld gemeten wordt bij wind uit andere richtingen. Dat is in dit geval 1.0 µg/m 3. Individuele uurgemiddelde metingen laten lagere concentraties zien. Het is lastig in te schatten of de gekozen achtergrondconcentratie een representatieve of wellicht worst case schatting geeft. Het lijkt gegeven de metingen in Moerdijk wel de best mogelijke aanpak te zijn. Deze aanpak is in voorgaande studies ook gevolgd. 2.5 Meteorologie Voor dit onderzoek zijn de windgegevens gebruikt zoals gemeten op het KNMI station Gilze Rijen. In voorgaande studies is gebruik gemaakt van lokale meteorologie gemeten door het Havenschap Moerdijk, maar de dataset van 2012 vertoonde te veel onderbrekingen. De beschikbaarheid van de data van KNMI station Gilze Rijen is 100%.

8 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 3 Data-analyse 3.1 Methode Op basis van de uurgemiddelde concentraties en windrichtingen worden windroosanalyses uitgevoerd. Ten eerste wordt de frequentieverdeling van de windrichting over 2012 bepaald. Voor elke windsector wordt berekend hoeveel uur de wind uit die richting kwam. Door te delen door het totaal aantal uren wordt dit omgerekend naar een percentage. Bij de uiteindelijke bepalingen van de bijdrage van PM 10, NO 2 en benzeen vallen er uren weg door het niet beschikbaar zijn van meetdata. Ook worden de uren waarop de windsnelheid lager was dan 1 m/s uitgesloten. Voor de analyse van de bijdrage aan de totale concentratie moeten deze uren dan ook uit frequentieverdeling gehaald worden. Onderzocht is of dit de frequentieverdeling sterk beïnvloedt. Dit blijkt voor geen van de stoffen het geval (zie ook paragraaf 4.1). Ten tweede worden concentratiewindrozen van PM 10, NO 2 en benzeen voor beide locaties gemaakt. Bij een concentratiewindroos wordt voor elke windsector de gemiddeld optredende concentratie getoond. De concentratiewindrozen geven inzicht in de windrichtingen waarbij de concentratie verhoogd is. Hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder de gemiddelde concentratie is. Ten derde is de lokale bijdrage van het industrieterrein op locatie 245 bepaald. Dit is stapsgewijs gedaan: 1 Er wordt een windroos van het concentratieverschil tussen de belaste locatie 245 en de onbelaste locatie 246 gemaakt 2. Op deze manier wordt de grootschalige bijdrage op het belaste punt er als het ware uitgefilterd. Ook hier geldt dat hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder het verschil in concentratie is. 2 De windroos van het concentratieverschil wordt vermenigvuldigd met de frequentieverdeling. Dit levert een zogenaamde bijdragewindroos op. Deze heeft alleen betekenis bij de windsectoren waarbij locatie 245 belast wordt door het industrieterrein (en locatie 246 niet belast wordt). Op basis van de ligging van de RIVM stations in Figuur 1 liggen deze windsectoren tussen 200 en 290 graden. 3 De bijdragen in de windsectoren tussen 200 en 290 graden worden opgeteld tot de jaargemiddelde bijdrage van het industrieterrein op locatie 245 (in µg/m 3 ). Dit wordt vergeleken met de jaargemiddelde concentratie op locatie 245 bepaald over de uren die aan de criteria voldoen. Daaruit volgt een schatting van de bijdrage in procenten. De op deze manier gevonden bijdrage is een gemiddelde waarde. De uiteindelijke bijdrage is gebaseerd op de voor de analyse geselecteerde uren met de volgende selectiecriteria: 2 Voor benzeen is het verschil met de aangenomen constante waarde voor de achtergrondconcentratie bepaald.

9 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 De windrichting is tussen 200 en 290 graden. De windsnelheid is groter dan 1 m/s. De uurgemiddelde concentratie is beschikbaar (voor PM 10 en NO 2 op beide meetlocaties). De selectie van windsnelheid en beschikbaar zijn van gelijktijdige meetwaarden leidt ertoe dat voor de windroos van het concentratieverschil van PM 10 87% van het totale aantal uren in 2012 beschikbaar is. Voor NO 2 is dat 94% en voor benzeen 90% (zie Tabel 1). Tabel 1 Aandeel van de uurgemiddelde metingen die voldoen aan criteria voor de windroosanalyse t.o.v. het aantal uren in een jaar (in %). PM 10 NO 2 benzeen Onzekerheid De onzekerheid in de gevonden gemiddelde bijdrage is niet gemakkelijk af te leiden voor de werkwijze die is gevolgd. Deze hangt voor een belangrijk deel samen met de mate waarin de gekozen uren representatief zijn voor de gemiddelde situatie. Een kortstondig verhoogde emissie van het industrieterrein kan bijvoorbeeld gemist worden wanneer de meetdata op een van de stations niet beschikbaar zijn. Ook speelt de representativiteit van het gekozen criterium voor de windsnelheid (1 m/s) een rol. In het kader van een afstudeeronderzoek is echter vastgesteld dat de resultaten voor 2008, 2009 en 2010 nauwelijks gevoelig zijn voor de gekozen waarde voor de windsnelheid [7]. De onzekerheid in relatie tot de representativiteit is niet eenvoudig te kwantificeren. Het genoemde afstudeeronderzoek leidt tot de conclusie dat er een voldoende representatief beeld wordt gegeven van de jaargemiddelde situatie. Een uitgebreidere analyse met bijvoorbeeld Monte Carlo technieken waarbij willekeurig verschillende subsets van de data worden gekozen, kan meer inzicht verschaffen in de onzekerheid. Een dergelijke omvangrijke analyse past echter niet binnen de huidige onderzoeksopzet. Er wordt opgemerkt dat in de rapporten voor de jaren 2008 en 2009 wel een onzekerheidsmarge is gepresenteerd. Deze was echter alleen gebaseerd op de variatie binnen de dataset waarmee gerekend is. Verbeterd inzicht leert dat deze onzekerheidsmarge niet de totale onzekerheid representeert. Deze is in werkelijkheid groter maar kan, zoals hierboven aangegeven, niet eenvoudig gekwantificeerd worden.

10 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 4 Resultaten 4.1 Frequentieverdeling van de windrichting In Figuur 2 is de jaargemiddelde frequentieverdeling van de windrichting weergegeven. Het is duidelijk dat de wind voor een groot deel van 2012 afkomstig is uit zuidwestelijke richtingen. De wind kwam in 2012 in 49% 3 van de tijd uit de richting van het industrieterrein ( graden), terwijl dat in % was, in %, in % en in % Figuur 2 Frequentieverdeling (%) van de windrichting in PM 10 De concentratiewindrozen voor PM 10 staan in Figuur 3. Het volgende valt in de windrozen op: Bij wind uit zuidwestelijke richting (uit de richting van het industrieterrein), is de concentratie op locatie 245 gemiddeld verhoogd ten opzichte van locatie 246. Bij overige windrichtingen zijn de concentraties nagenoeg gelijk. Bij oostelijke windrichting is de concentratie van PM 10 op beide locaties het hoogst. Oostelijke wind gaat vaak gepaard met omstandigheden die ongunstig zijn voor de verspreiding van luchtverontreiniging waardoor de achtergrondconcentratie hoger is. 3 Op basis van alle uurgemiddelde data is het 49%. Op basis van alleen de data die meegenomen is in de windroosanalyse is het voor PM 10 48%, voor NO 2 49% en voor benzeen 49%. De verschillen zijn dus minimaal.

11 TNO-rapport TNO 2013 R / Julianastraat 246 Zwingelspaansedijk Figuur 3 Concentratiewindrozen van PM 10 (µg/m 3 ) op locaties 245 (roze) en 246 (blauw) in , , ,0-0,5-1, Figuur 4 Links: windroos van het PM 10 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie 245 en 246 in Rechts: windroos van de PM 10 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie 245. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 200 en 290 graden levert de bijdrage van het industrieterrein op (zie Tabel 2). De windroos van het PM 10 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 4. De bijdrage van het industrieterrein is zichtbaar. De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de PM 10 concentratie in 2012 staat in Tabel 2. Ook zijn de resultaten voor 2008 [1], 2009 [2], 2010 [3] en 2011 [4] weergegeven.

12 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Tabel 2 Gemiddelde PM 10 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % Het valt op dat de jaargemiddelde bijdrage in 2012 hoger is dan in de drie voorgaande jaren, terwijl de gemiddelde concentratie lager is. De bijdrage is nog wel lager dan in In 2012 is de gemiddelde concentratie op de locatie in Moerdijk (245) bijna 2 µg/m 3 hoger dan die in Fijnaart (246). In 2010 en 2011 was dat precies andersom. De resultaten voor 2012 komen logischer over (immers Fijnaart is overwegend het achtergrondstation, Moerdijk overwegend het belaste station). Het is niet bekend of er door het RIVM veranderingen in de kalibratie van de monitoren zijn aangebracht. 4.3 NO 2 De concentratiewindrozen voor NO 2 staan in Figuur 5. Het volgende valt in de windrozen op: De gemiddelde concentratie op locatie 245 komt in de meeste windsectoren redelijk overeen met die op de achtergrondlocatie 246. Bij wind uit zuidwestelijke richting (uit de richting van het industrieterrein), is de concentratie op locatie 245 gemiddeld beduidend hoger dan op de achtergrondlocatie 246. De windroos van het NO 2 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 6. Voor NO 2 is een duidelijke bijdrage van het industrieterrein zichtbaar.

13 TNO-rapport TNO 2013 R / Julianastraat 246 Zwingelspaansedijk Figuur 5 Concentratiewindrozen van NO 2 (µg/m 3 ) op locaties 245 (roze) en 246 (blauw) in , , ,0-0,5-1, Figuur 6 Links: windroos van het NO 2 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie 245 en 246 in Rechts: windroos van de NO 2 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie 245. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 200 en 290 graden levert de bijdrage van het industrieterrein op (zie Tabel 3). De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de NO 2 concentratie in 2012 staat in Tabel 3. Ook zijn de resultaten voor 2008 [1], 2009 [2], 2010 [3] en 2011 [4] weergegeven.

14 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Tabel 3 Gemiddelde NO 2 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % De bijdrage zoals afgeleid uit de windroosanalyse in 2012 is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. Alleen in 2010 was sprake van een lagere bijdrage. Dat kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. In 2010 kwam de wind namelijk minder vaak uit de richting van het industrieterrein. Veranderingen in emissie van het industrieterrein zijn uit de resultaten niet direct af te leiden. 4.4 Benzeen De concentratiewindroos voor benzeen voor de locatie in Moerdijk staat in Figuur 7. Het volgende valt in de windroos op: Bij wind uit zuidwestelijke richting is de concentratie sterk verhoogd, tot zo n 5 µg/m 3 uit. De jaargemiddelde verhoging wordt veroorzaakt door meerdere episodes met verhoogde concentraties. De piek bij 80 en de kleine verhoging bij 50 graden zijn het gevolg van een enkel, geïsoleerd uur met een uitzonderlijk hoge concentratie (253 en 96 µg/m 3 op 12 december en 1 augustus). De laagste concentratie wordt gemeten bij zuidelijk windrichting en is ca. 1 µg/m 3. Bij oostelijke windrichtingen is de concentratie van benzeen licht verhoogd. Oostelijke wind gaat vaak gepaard met omstandigheden die ongunstig zijn voor de verspreiding van luchtverontreiniging waardoor de achtergrondconcentratie hoger is. Ook in de concentratiewindrozen voor PM 10 en NO 2 is een verhoging bij oostelijke windrichtingen te zien. Mogelijk spelen het lokale verkeer of verkeer op de A16/A17 (Knooppunt Klaverpolder) een rol, maar gezien de intensiteit en afstand is de invloed naar verwachting beperkt. De windroos van het benzeen concentratieverschil en de -bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 8. Voor benzeen is een duidelijke bijdrage van het industrieterrein zichtbaar.

15 TNO-rapport TNO 2013 R / Julianastraat Figuur 7 Concentratiewindroos van benzeen (µg/m 3 ) op locatie 245 in , , ,0-0, Figuur 8 Links: windroos van het benzeen concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie 245 en de achtergrondconcentratie van 1 µg/m 3 in Rechts: windroos van de benzeen bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie 245. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 200 en 290 graden levert de bijdrage van het industrieterrein op (zie Tabel 4). De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de benzeen concentratie in 2012 staat in Tabel 4. Ook is het resultaat voor 2010 [3] en 2011 [4] weergegeven.

16 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Tabel 4 Gemiddelde benzeen concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % De bijdrage van het industrie terrein is in µg/m 3, hetgeen 40% is van de totale concentratie in Moerdijk. De verschillen in de gevonden bijdrage tussen de drie jaren kunnen (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. In 2010 kwam de wind namelijk het minst vaak uit de richting van het industrieterrein; in 2012 het meest. De schatting van de bijdrage aan de benzeen concentratie is onzeker, omdat de achtergrondconcentratie geschat is. Wanneer deze in werkelijkheid lager (hoger) blijkt te zijn, zal de bijdrage hoger (lager) zijn.

17 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 5 Conclusies en aanbevelingen De wind was in 2012 voor een groot deel afkomstig uit zuidwestelijke richtingen, vergelijkbaar met 2009 en 2011 (zie Tabel 5). In 2008 was het aandeel hoger en in 2010 lager. Tabel 5 Aandeel wind uit de richting van het industrieterrein, gemiddeld over het jaar. Jaar Aandeel (%) De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 (voor zover er metingen uitgevoerd zijn) en de gemiddelde bijdrage van het industrieterrein zijn weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 6 Gemiddelde concentratie (µg/m 3 ) en schatting van de bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m 3 industrieterrein in % PM NO Benzeen Het volgende wordt geconcludeerd: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. De bijdrage van het industrieterrein is voor benzeen relatief het hoogst, gevolgd door NO 2.

18 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage van het industrieterrein. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdragen en de verschillen tussen de jaren significant zijn. De verhoogde bijdrage aan PM 10 in 2012 ten opzichte van die in 2011 is waarschijnlijk niet significant. De bijdrage aan NO 2 is in 2012 iets afgenomen ten opzichte van die in 2011, maar procentueel gelijk gebleven. De bijdragen zijn voor de opeenvolgende jaren redelijk vergelijkbaar. Alleen in 2010 was sprake van een lagere bijdrage. Dat kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. De bijdrage voor benzeen is extra onzeker, omdat de achtergrondconcentratie geschat is vanwege het ontbreken van metingen op het achtergrondstation. De bijdrage aan benzeen is in 2012 iets toegenomen ten opzichte van die in 2011, de verschillen zijn echter gering. Het verschil met 2010 is groter en kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren.

19 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 6 Referenties [1] Voogt, M.H. en Van der Valk, C.C.M., Windroosanalyse van de luchtkwaliteit rond het industrieterrein Moerdijk in 2008, TNO-rapport TNO-034- UT _RPT-ML, december [2] Van Loon, J., Windroosanalyse van de luchtkwaliteit rond het industrieterrein Moerdijk in 2009, Provincie Noord-Brabant Rapport , 11 oktober [3] Voogt, M.H. en Weststrate, J.H., Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2010, TNOrapport TNO-060-UT , januari [4] Voogt, M.H. en den Boeft, J., Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2011, TNO-rapport TNO-060-UT , december [5] RIVM, Jaaroverzicht Luchtkwaliteit RIVM Rapport /2013. [6] Van der Bij, E.S., Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Rapport L-O, 30 januari [7] Van Strien, N., Gevoeligheidsanalyse van windroosbijdragenberekeningen bij industriegebied Moerdijk. Afstudeerrapport, 20 juli 2012.

20 20t20 TNo-rapport ITNO 2013 R11472 Ondertekening Naam en adres van de opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant T.a.v. J.A.J. van Driel Afdeling Milieu, cluster Natuur & Milieu Postbus MC's-Hertogenbosch Naam en functies van de medewerkers: lr. M.H. Voogt lng. H. Verhagen Projectleider Projectmedewerker Periode waarin het ondezoek plaatsvond: Augustus - September 2013 Ondertekening:. M.H. Voogt Goedkeuring: Drs. H.C. Borst Research Manager

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010 TNO-rapport TNO-0-UT-12-00175 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 10 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 214 Zaaknummer 15199B, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser Omgevingsdienst

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37 Laan van Westenenk 1 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R/B Fijn stof in IJmond www.tno.nl T 49 34 93 F 49 98 37 Datum september 27 Auteur(s) Menno Keuken Sander Jonkers Projectnummer 34.7434

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Rapport 2011-0003-L-O, 15 februari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek aan

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 51 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R389/B

Nadere informatie

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009 GGD/LO 9-1136 EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 27, 28 EN 29 Amsterdam, oktober 29 Auteur: H.J.P. Helmink GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 22 1 CE AMSTERDAM

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt:

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt: Notitie Aan Ester Kardienaal (gemeente Alblasserdam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 18 maart 2013 21539712 13-058 ir. J.W.T. Voerman en ir. P.B. van Breugel Onderwerp Fijnstofmetingen in

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Fijnstof Beverwijk-west

Fijnstof Beverwijk-west GGD/LO 07-1106 Fijnstof Beverwijk-west Amsterdam, 19 juli 2007 Auteur: H.J.P. Helmink In opdracht van: Provincie Noord Holland Sector Milieu Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Auteur : H..J.P. Helmink (PV) 19-07-2007

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg TNO-rapport TNO 2012 R11208 Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 F +31

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Rapport 2005-0136-L-O-02, 15 november 2007 Resultaten van het luchtkwaliteits

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen

Luchtkwaliteit in Vlaanderen Luchtkwaliteit in Vlaanderen Luchtkwaliteit in Laakdal en Geel in 2013 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Luchtkwaliteit in Laakdal en Geel in 2013 Samenstellers Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, VMM Dienst

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/533

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Notitie. e-nose board. 22 mei E-nose programma Bianca Milan

Notitie. e-nose board. 22 mei E-nose programma Bianca Milan Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 22 mei 2012 21343451 E-nose programma Bianca Milan Onderwerp Activiteit A, E-nose Safety deel B ( Vast Netwerk Moerdijk): Deel 1;

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, juni 2015 Auteur:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd:

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd: Notitie Project Referentieniveaumetingen A4 Midden-Delfland Betreft geluidsmetingen stiltegebied in situatie vóór opening rijksweg A4 Ons kenmerk M.2013.1022.01.N001 Versie 001 Datum 24 oktober 2014 Verwerkt

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Rapport 2011-0001-L-O, 13 maart 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Burgemeester

Nadere informatie

6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen

6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen 6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen 6.1 Inleiding Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam is gebleken dat de stad, net zoals veel grote steden, last heeft van luchtvervuiling. Dit

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 4e kwartaal 2012 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Rapport 2012-0002-L-O, 1 mei 2013 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek

Nadere informatie

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020

Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 Overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof in 2016 en 2020 In dit document wordt, vooruitlopend op de komende NSL rapportage van 2017, een kort overzicht gegeven van de resultaten

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Rapport 2007-0218-L-O, 15 mei 2009 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek langs de N69 in Waalre. De metingen hebben

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao GGD/LO 12-1119 Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao Amsterdam, mei 2012 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: De Milieudienst

Nadere informatie

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Briefrapport 680705005/2008 J. Wesseling B. Beijk Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 RIVM Rapport 680705005/2008 Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Joost Wesseling,

Nadere informatie

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL Om een goede afspiegeling te geven van de hele omgeving van de BBV waar mogelijk verslechtering van luchtkwaliteit is te verwachten, zijn door de regiopartijen voor de Saldo 0 benadering speciale referentiepunten

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0291/B

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Memo Aan Contactpersoon Kopie aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Inleiding Opzet onderzoek Emissies

Memo Aan Contactpersoon Kopie aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Inleiding Opzet onderzoek Emissies Memo Aan Bart Jan Elders Kopie aan Contactpersoon Berend Hoekstra Datum 27 maart 2015 Onderwerp Luchtkwaliteit Parallelweg Haaksbergen Inleiding Nabij de Parallelweg in Haaksbergen vindt voorbereiding

Nadere informatie

Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein

Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Rapport 609022076/2011 M. Mennen E. Schols M.H. Broekman E.M. van Putten

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

8 november 2016 Erbrink STACKS Consult ErbrinkStacks.nl

8 november 2016 Erbrink STACKS Consult ErbrinkStacks.nl Ultra fine particles (UFP) rond Schiphol, metingen - model Hans Erbrink 8 november 2016 Erbrink STACKS Consult ErbrinkStacks.nl 06 51313650 PM2,5 Source of map: van Donkelaar, A., R.V Martin, M.Brauer,

Nadere informatie

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning TNO-rapport 060-DTM-2011-02437 De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning Technical Sciences Van Mourik

Nadere informatie

Kleindorp 33 te Merselo

Kleindorp 33 te Merselo RAPPORT LUCHTKWALITEIT Kleindorp 33 te Merselo Rapport luchtkwaliteit Onderzoekslocatie: : Den Tiel 6 Adres : Kleindorp 33 Postcode en Woonplaats : 5815 CL Merselo Opdrachtgever: Naam en Voorletters :

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL2013.5906.02-V01 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek 17 februari 2010 Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Verantwoording Titel Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT. Dorperdijk 20, Sevenum

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT. Dorperdijk 20, Sevenum ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT Dorperdijk 20, Sevenum Datum : 12 december 2012 Rapportnummer : 212-SDo20-lk-v4 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail. mena@m-en-a.nl ING 7622002

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht TNO-rapport TNO-034-UT-2009-00998_RPT-ML Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam www.tno.nl/milieu T 030 256 42 56 F 030

Nadere informatie

Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond

Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond Rinkje Molenaar, bureau Lucht *) Grootschalige Concentratiekaart(en) Nederland NEN Infomil Infodag, 20 november 2014 Hoe bepaal je de luchtkwaliteit? Meten Voordelen

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat Euroair325 Meetbrief volgens EN 308/EN

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat Euroair325 Meetbrief volgens EN 308/EN TNO-briefrapport TNO 2012 M10896 Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat Euroair325 Meetbrief volgens EN 308/EN 13141-7 Technical Sciences Laan van Westenenk 501 7334 DT

Nadere informatie

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft.

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft. TNO-rapport TNO 212 R1478 Het Zwevende Bord Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 26 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 3 F +31 88 866 3 1 infodesk@tno.nl Datum 23 augustus 212 Auteur(s) Hans

Nadere informatie

Briefrapport /2010 G.C. Stefess. Jaarrapportage Luchtmeetnet IBP Hilversum

Briefrapport /2010 G.C. Stefess. Jaarrapportage Luchtmeetnet IBP Hilversum Briefrapport 680530002 /2010 G.C. Stefess Jaarrapportage 2009 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530002/2010 Jaarrapportage 2009 Luchtmeetnet IBP Hilversum G.C. Stefess (Projectleider), Centrum

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Het RIVM gaat binnenkort werken met een in België ontwikkelde interpolatietechniek om metingen

Het RIVM gaat binnenkort werken met een in België ontwikkelde interpolatietechniek om metingen 24 Actuele luchtkwaliteitskaarten in Nederland: evaluatie RIOinterpolatiemodel Het RIVM gaat binnenkort werken met een in België ontwikkelde interpolatietechniek om metingen op meetstations te vertalen

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht van de informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van KEMA Nederland

Nadere informatie

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R0544/B

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie