Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO 2013 R11472 Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan CB Utrecht Postbus TA Utrecht T F Datum 3 oktober 2013 Auteur(s) Ir. M.H. Voogt, H.L.M. Verhagen Aantal pagina's 20 Aantal bijlagen 0 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant T.a.v. J.A.J. van Driel Afdeling Milieu, cluster Natuur & Milieu Postbus MC s-hertogenbosch Projectnaam Windroosanalyse Brabant 2012 Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Samenvatting Rond het industrieterrein Moerdijk meet het RIVM in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tussen 2008 en 2012 op twee locaties de concentraties van PM 10 en NO 2. De locatie aan de Julianastraat in Moerdijk (LML 245) ligt ten oosten van het terrein en is bij westenwind potentieel belast door de industrie. De locatie aan de Zwingelspaansedijk (LML 246) ligt op een grotere afstand ten westen van het terrein en is bedoeld voor het vastleggen van de regionale achtergrond concentraties. Sinds 2010 meet de Provincie zelf aan de oostkant van het industrieterrein de concentratie van benzeen (in de behuizing van het RIVM). Met deze metingen wordt de invloed van de plaatselijke activiteiten op de luchtkwaliteit in beeld gebracht. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van het industrieterrein aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in de woonkern Moerdijk in 2012 te bepalen. De bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen op het industrieterrein en van de in 2012 voorkomende meteorologische omstandigheden. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. Over de jaren 2008 t/m 2011 is voor PM 10 en NO 2 en over 2010 en 2011 voor benzeen een dergelijke analyse ook uitgevoerd door TNO [1], [3], [4] en de provincie Noord-Brabant [2]. De windroosanalyses geven inzicht in de bijdrage in opeenvolgende jaren, maar het kwantificeren van een systematische trend in de emissie vanaf het industrieterrein is niet goed mogelijk. Door de van jaar tot jaar wijzigende meteorologische omstandigheden (vooral windrichting is van belang, maar ook windsnelheid) fluctueert de geschatte bijdrage van jaar tot jaar. Ook het optreden van incidentele emissies (of het niet constant zijn van de emissies) maakt dat de bijdrage van jaar tot jaar anders kan zijn. De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2008 t/m 2012 (voor zover er metingen uitgevoerd zijn) en de gemiddelde bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m 3 industrieterrein in % PM NO

3 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Jaar Benzeen Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % Er wordt opgemerkt dat in de rapporten voor de jaren 2008 en 2009 bij de gemiddelde bijdrage een onzekerheidsmarge is gepresenteerd. Deze was alleen gebaseerd op de variatie binnen de dataset waarmee gerekend is. Verbeterd inzicht leert dat deze onzekerheidsmarge niet de totale onzekerheid representeert. Deze is in werkelijkheid groter, maar kan niet eenvoudig gekwantificeerd worden. Het aandeel van de wind afkomstig uit de richting van het industrieterrein voor de vijf jaren is hieronder weergegeven. Jaar Aandeel wind uit de richting van het industrieterrein (%) De resultaten leiden tot de volgende conclusies: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. De bijdrage van het industrieterrein is voor benzeen relatief het hoogst, gevolgd door NO 2. Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage van het industrieterrein. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdragen en de verschillen tussen de jaren significant zijn. De verhoogde bijdrage aan PM 10 in 2012 ten opzichte van die in 2011 is waarschijnlijk niet significant. De bijdrage aan NO 2 is in 2012 iets afgenomen ten opzichte van die in 2011, maar procentueel gelijk gebleven. De bijdragen zijn voor de opeenvolgende jaren redelijk vergelijkbaar. Alleen in 2010 was sprake van een lagere bijdrage. Dat kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. De bijdrage voor benzeen is extra onzeker, omdat de achtergrondconcentratie geschat is vanwege het ontbreken van metingen op het achtergrondstation. De bijdrage aan benzeen is in 2012 iets toegenomen ten opzichte van die in 2011, de verschillen zijn echter gering. Het verschil met 2010 is groter en kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren.

4 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijving van de metingen Meetlocaties PM NO Benzeen Meteorologie Data-analyse Methode Onzekerheid Resultaten Frequentieverdeling van de windrichting PM NO Benzeen Conclusies en aanbevelingen Referenties Ondertekening... 20

5 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 1 Inleiding Rond het industrieterrein Moerdijk meet het RIVM in het Landelijk meetnet Luchtkwaliteit (LML) in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tussen 2008 en 2012 op twee locaties de concentraties van PM 10 en NO 2. Sinds 2010 meet de Provincie zelf aan de oostkant van het industrieterrein de concentratie van benzeen (in de behuizing van het RIVM). Met deze metingen wordt de invloed van de plaatselijke activiteiten op de luchtkwaliteit in beeld gebracht. De locaties liggen aan weerszijden van het industrieterrein. De locatie aan de Julianastraat in Moerdijk (LML 245) ligt ten oosten van het terrein en is bij westenwind potentieel belast door de industrie. De locatie aan de Zwingelspaansedijk (LML 246) ligt op een grotere afstand ten westen van het terrein en is bedoeld voor het vastleggen van de regionale achtergrond concentraties. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van het industrieterrein aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in de woonkern Moerdijk in 2012 te bepalen. De bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen op het industrieterrein en van de in 2012 voorkomende meteorologische omstandigheden. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. De meetgegevens van het LML zijn ter beschikking gesteld door het RIVM. De meteorologische gegevens zijn afkomstig van KNMI meetstation Gilze Rijen 1. Over de jaren 2008 (alleen PM 10 en NO 2 ) en 2009 t/m 2011 (ook benzeen) is een dergelijke analyse op dezelfde manier uitgevoerd door TNO [1], [3], [4] en de provincie Noord-Brabant [2]. De bijdrage van het industrieterrein kan daarom in de tijd gevolgd worden, maar het kwantificeren van een systematische trend in de emissie vanaf het industrieterrein is niet goed mogelijk. Door de van jaar tot jaar wijzigende meteorologische omstandigheden (vooral windrichting is van belang, maar ook windsnelheid) fluctueert de geschatte bijdrage van jaar tot jaar. Ook het optreden van incidentele emissies (of het niet constant zijn van de emissies) maakt dat de bijdrage van jaar tot jaar anders kan zijn. Dit rapport bestaat uit: Hoofdstuk 2: Beschrijving van de metingen. Hoofdstuk 3: Beschrijving van de data-analyse methode. Hoofdstuk 4: Resultaten. Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen. 1 Voorgaande jaren zijn lokale waarnemingen van het Havenschap Moerdijk gebruikt, maar de dataset van 2012 vertoonde te veel onderbrekingen.

6 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 2 Beschrijving van de metingen 2.1 Meetlocaties In Figuur 1 zijn de RIVM meetpunten 245 (Julianastraat) en 246 (Zwingelspaansedijk) getekend. Bij onderhavig onderzoek zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het onderzoek voor 2008 [1] en 2009 [2]. Meetlocatie 245 wordt bij wind tussen 200 en 290 graden blootgesteld aan emissies van het industrieterrein. Meetlocatie 246 wordt bij wind uit deze richting niet belast en kan dus dienen als achtergrondstation. Figuur 1 Meetlocaties van station Moerdijk-Julianastraat (245) en Fijnaart-Zwingelspaansedijk (246). De rode lijnen geven de grenzen van de windrichtingsector aan ( graden) waarbij meetlocatie 245 belast is en 246 onbelast. 2.2 PM 10 PM 10 is gemeten met bètastofmonitoren. Meer detail over de meetapparatuur is te vinden in het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM [5]. De daggemiddelde waarden van de bètastofmonitoren zijn volgens RIVM procedures gevalideerd. Voor dit onderzoek zijn de uurgemiddelde concentraties van PM 10 gebruikt. Omdat PM 10 concentraties gekalibreerd worden op daggemiddelde waarden, geldt dat de uurgemiddelde waarden indicatief zijn. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie 245 (Moerdijk Julianastraat) 94% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie 246 (Fijnaart Zwingelspaansedijk) 92%.

7 TNO-rapport TNO 2013 R / NO 2 NO 2 is gemeten met NO x -monitoren op basis van chemoluminescentie. Meer detail over de meetapparatuur is te vinden in het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM [5]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie 245 (Moerdijk Julianastraat) 99% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie 246 (Fijnaart Zwingelspaansedijk) 99%. 2.4 Benzeen Benzeen is alleen op locatie 245 (Moerdijk Julianastraat) gemeten. De metingen zijn uitgevoerd met een GC met PID detector [6]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert 94% van de tijd goedgekeurde data op. Omdat er voor benzeen geen onbelaste locatie in de omgeving is, is als achtergrond de laagste concentratie genomen die gemiddeld gemeten wordt bij wind uit andere richtingen. Dat is in dit geval 1.0 µg/m 3. Individuele uurgemiddelde metingen laten lagere concentraties zien. Het is lastig in te schatten of de gekozen achtergrondconcentratie een representatieve of wellicht worst case schatting geeft. Het lijkt gegeven de metingen in Moerdijk wel de best mogelijke aanpak te zijn. Deze aanpak is in voorgaande studies ook gevolgd. 2.5 Meteorologie Voor dit onderzoek zijn de windgegevens gebruikt zoals gemeten op het KNMI station Gilze Rijen. In voorgaande studies is gebruik gemaakt van lokale meteorologie gemeten door het Havenschap Moerdijk, maar de dataset van 2012 vertoonde te veel onderbrekingen. De beschikbaarheid van de data van KNMI station Gilze Rijen is 100%.

8 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 3 Data-analyse 3.1 Methode Op basis van de uurgemiddelde concentraties en windrichtingen worden windroosanalyses uitgevoerd. Ten eerste wordt de frequentieverdeling van de windrichting over 2012 bepaald. Voor elke windsector wordt berekend hoeveel uur de wind uit die richting kwam. Door te delen door het totaal aantal uren wordt dit omgerekend naar een percentage. Bij de uiteindelijke bepalingen van de bijdrage van PM 10, NO 2 en benzeen vallen er uren weg door het niet beschikbaar zijn van meetdata. Ook worden de uren waarop de windsnelheid lager was dan 1 m/s uitgesloten. Voor de analyse van de bijdrage aan de totale concentratie moeten deze uren dan ook uit frequentieverdeling gehaald worden. Onderzocht is of dit de frequentieverdeling sterk beïnvloedt. Dit blijkt voor geen van de stoffen het geval (zie ook paragraaf 4.1). Ten tweede worden concentratiewindrozen van PM 10, NO 2 en benzeen voor beide locaties gemaakt. Bij een concentratiewindroos wordt voor elke windsector de gemiddeld optredende concentratie getoond. De concentratiewindrozen geven inzicht in de windrichtingen waarbij de concentratie verhoogd is. Hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder de gemiddelde concentratie is. Ten derde is de lokale bijdrage van het industrieterrein op locatie 245 bepaald. Dit is stapsgewijs gedaan: 1 Er wordt een windroos van het concentratieverschil tussen de belaste locatie 245 en de onbelaste locatie 246 gemaakt 2. Op deze manier wordt de grootschalige bijdrage op het belaste punt er als het ware uitgefilterd. Ook hier geldt dat hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder het verschil in concentratie is. 2 De windroos van het concentratieverschil wordt vermenigvuldigd met de frequentieverdeling. Dit levert een zogenaamde bijdragewindroos op. Deze heeft alleen betekenis bij de windsectoren waarbij locatie 245 belast wordt door het industrieterrein (en locatie 246 niet belast wordt). Op basis van de ligging van de RIVM stations in Figuur 1 liggen deze windsectoren tussen 200 en 290 graden. 3 De bijdragen in de windsectoren tussen 200 en 290 graden worden opgeteld tot de jaargemiddelde bijdrage van het industrieterrein op locatie 245 (in µg/m 3 ). Dit wordt vergeleken met de jaargemiddelde concentratie op locatie 245 bepaald over de uren die aan de criteria voldoen. Daaruit volgt een schatting van de bijdrage in procenten. De op deze manier gevonden bijdrage is een gemiddelde waarde. De uiteindelijke bijdrage is gebaseerd op de voor de analyse geselecteerde uren met de volgende selectiecriteria: 2 Voor benzeen is het verschil met de aangenomen constante waarde voor de achtergrondconcentratie bepaald.

9 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 De windrichting is tussen 200 en 290 graden. De windsnelheid is groter dan 1 m/s. De uurgemiddelde concentratie is beschikbaar (voor PM 10 en NO 2 op beide meetlocaties). De selectie van windsnelheid en beschikbaar zijn van gelijktijdige meetwaarden leidt ertoe dat voor de windroos van het concentratieverschil van PM 10 87% van het totale aantal uren in 2012 beschikbaar is. Voor NO 2 is dat 94% en voor benzeen 90% (zie Tabel 1). Tabel 1 Aandeel van de uurgemiddelde metingen die voldoen aan criteria voor de windroosanalyse t.o.v. het aantal uren in een jaar (in %). PM 10 NO 2 benzeen Onzekerheid De onzekerheid in de gevonden gemiddelde bijdrage is niet gemakkelijk af te leiden voor de werkwijze die is gevolgd. Deze hangt voor een belangrijk deel samen met de mate waarin de gekozen uren representatief zijn voor de gemiddelde situatie. Een kortstondig verhoogde emissie van het industrieterrein kan bijvoorbeeld gemist worden wanneer de meetdata op een van de stations niet beschikbaar zijn. Ook speelt de representativiteit van het gekozen criterium voor de windsnelheid (1 m/s) een rol. In het kader van een afstudeeronderzoek is echter vastgesteld dat de resultaten voor 2008, 2009 en 2010 nauwelijks gevoelig zijn voor de gekozen waarde voor de windsnelheid [7]. De onzekerheid in relatie tot de representativiteit is niet eenvoudig te kwantificeren. Het genoemde afstudeeronderzoek leidt tot de conclusie dat er een voldoende representatief beeld wordt gegeven van de jaargemiddelde situatie. Een uitgebreidere analyse met bijvoorbeeld Monte Carlo technieken waarbij willekeurig verschillende subsets van de data worden gekozen, kan meer inzicht verschaffen in de onzekerheid. Een dergelijke omvangrijke analyse past echter niet binnen de huidige onderzoeksopzet. Er wordt opgemerkt dat in de rapporten voor de jaren 2008 en 2009 wel een onzekerheidsmarge is gepresenteerd. Deze was echter alleen gebaseerd op de variatie binnen de dataset waarmee gerekend is. Verbeterd inzicht leert dat deze onzekerheidsmarge niet de totale onzekerheid representeert. Deze is in werkelijkheid groter maar kan, zoals hierboven aangegeven, niet eenvoudig gekwantificeerd worden.

10 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 4 Resultaten 4.1 Frequentieverdeling van de windrichting In Figuur 2 is de jaargemiddelde frequentieverdeling van de windrichting weergegeven. Het is duidelijk dat de wind voor een groot deel van 2012 afkomstig is uit zuidwestelijke richtingen. De wind kwam in 2012 in 49% 3 van de tijd uit de richting van het industrieterrein ( graden), terwijl dat in % was, in %, in % en in % Figuur 2 Frequentieverdeling (%) van de windrichting in PM 10 De concentratiewindrozen voor PM 10 staan in Figuur 3. Het volgende valt in de windrozen op: Bij wind uit zuidwestelijke richting (uit de richting van het industrieterrein), is de concentratie op locatie 245 gemiddeld verhoogd ten opzichte van locatie 246. Bij overige windrichtingen zijn de concentraties nagenoeg gelijk. Bij oostelijke windrichting is de concentratie van PM 10 op beide locaties het hoogst. Oostelijke wind gaat vaak gepaard met omstandigheden die ongunstig zijn voor de verspreiding van luchtverontreiniging waardoor de achtergrondconcentratie hoger is. 3 Op basis van alle uurgemiddelde data is het 49%. Op basis van alleen de data die meegenomen is in de windroosanalyse is het voor PM 10 48%, voor NO 2 49% en voor benzeen 49%. De verschillen zijn dus minimaal.

11 TNO-rapport TNO 2013 R / Julianastraat 246 Zwingelspaansedijk Figuur 3 Concentratiewindrozen van PM 10 (µg/m 3 ) op locaties 245 (roze) en 246 (blauw) in , , ,0-0,5-1, Figuur 4 Links: windroos van het PM 10 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie 245 en 246 in Rechts: windroos van de PM 10 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie 245. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 200 en 290 graden levert de bijdrage van het industrieterrein op (zie Tabel 2). De windroos van het PM 10 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 4. De bijdrage van het industrieterrein is zichtbaar. De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de PM 10 concentratie in 2012 staat in Tabel 2. Ook zijn de resultaten voor 2008 [1], 2009 [2], 2010 [3] en 2011 [4] weergegeven.

12 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Tabel 2 Gemiddelde PM 10 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % Het valt op dat de jaargemiddelde bijdrage in 2012 hoger is dan in de drie voorgaande jaren, terwijl de gemiddelde concentratie lager is. De bijdrage is nog wel lager dan in In 2012 is de gemiddelde concentratie op de locatie in Moerdijk (245) bijna 2 µg/m 3 hoger dan die in Fijnaart (246). In 2010 en 2011 was dat precies andersom. De resultaten voor 2012 komen logischer over (immers Fijnaart is overwegend het achtergrondstation, Moerdijk overwegend het belaste station). Het is niet bekend of er door het RIVM veranderingen in de kalibratie van de monitoren zijn aangebracht. 4.3 NO 2 De concentratiewindrozen voor NO 2 staan in Figuur 5. Het volgende valt in de windrozen op: De gemiddelde concentratie op locatie 245 komt in de meeste windsectoren redelijk overeen met die op de achtergrondlocatie 246. Bij wind uit zuidwestelijke richting (uit de richting van het industrieterrein), is de concentratie op locatie 245 gemiddeld beduidend hoger dan op de achtergrondlocatie 246. De windroos van het NO 2 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 6. Voor NO 2 is een duidelijke bijdrage van het industrieterrein zichtbaar.

13 TNO-rapport TNO 2013 R / Julianastraat 246 Zwingelspaansedijk Figuur 5 Concentratiewindrozen van NO 2 (µg/m 3 ) op locaties 245 (roze) en 246 (blauw) in , , ,0-0,5-1, Figuur 6 Links: windroos van het NO 2 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie 245 en 246 in Rechts: windroos van de NO 2 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie 245. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 200 en 290 graden levert de bijdrage van het industrieterrein op (zie Tabel 3). De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de NO 2 concentratie in 2012 staat in Tabel 3. Ook zijn de resultaten voor 2008 [1], 2009 [2], 2010 [3] en 2011 [4] weergegeven.

14 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Tabel 3 Gemiddelde NO 2 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % De bijdrage zoals afgeleid uit de windroosanalyse in 2012 is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. Alleen in 2010 was sprake van een lagere bijdrage. Dat kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. In 2010 kwam de wind namelijk minder vaak uit de richting van het industrieterrein. Veranderingen in emissie van het industrieterrein zijn uit de resultaten niet direct af te leiden. 4.4 Benzeen De concentratiewindroos voor benzeen voor de locatie in Moerdijk staat in Figuur 7. Het volgende valt in de windroos op: Bij wind uit zuidwestelijke richting is de concentratie sterk verhoogd, tot zo n 5 µg/m 3 uit. De jaargemiddelde verhoging wordt veroorzaakt door meerdere episodes met verhoogde concentraties. De piek bij 80 en de kleine verhoging bij 50 graden zijn het gevolg van een enkel, geïsoleerd uur met een uitzonderlijk hoge concentratie (253 en 96 µg/m 3 op 12 december en 1 augustus). De laagste concentratie wordt gemeten bij zuidelijk windrichting en is ca. 1 µg/m 3. Bij oostelijke windrichtingen is de concentratie van benzeen licht verhoogd. Oostelijke wind gaat vaak gepaard met omstandigheden die ongunstig zijn voor de verspreiding van luchtverontreiniging waardoor de achtergrondconcentratie hoger is. Ook in de concentratiewindrozen voor PM 10 en NO 2 is een verhoging bij oostelijke windrichtingen te zien. Mogelijk spelen het lokale verkeer of verkeer op de A16/A17 (Knooppunt Klaverpolder) een rol, maar gezien de intensiteit en afstand is de invloed naar verwachting beperkt. De windroos van het benzeen concentratieverschil en de -bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 8. Voor benzeen is een duidelijke bijdrage van het industrieterrein zichtbaar.

15 TNO-rapport TNO 2013 R / Julianastraat Figuur 7 Concentratiewindroos van benzeen (µg/m 3 ) op locatie 245 in , , ,0-0, Figuur 8 Links: windroos van het benzeen concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie 245 en de achtergrondconcentratie van 1 µg/m 3 in Rechts: windroos van de benzeen bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie 245. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 200 en 290 graden levert de bijdrage van het industrieterrein op (zie Tabel 4). De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de benzeen concentratie in 2012 staat in Tabel 4. Ook is het resultaat voor 2010 [3] en 2011 [4] weergegeven.

16 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Tabel 4 Gemiddelde benzeen concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m industrieterrein in % De bijdrage van het industrie terrein is in µg/m 3, hetgeen 40% is van de totale concentratie in Moerdijk. De verschillen in de gevonden bijdrage tussen de drie jaren kunnen (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. In 2010 kwam de wind namelijk het minst vaak uit de richting van het industrieterrein; in 2012 het meest. De schatting van de bijdrage aan de benzeen concentratie is onzeker, omdat de achtergrondconcentratie geschat is. Wanneer deze in werkelijkheid lager (hoger) blijkt te zijn, zal de bijdrage hoger (lager) zijn.

17 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 5 Conclusies en aanbevelingen De wind was in 2012 voor een groot deel afkomstig uit zuidwestelijke richtingen, vergelijkbaar met 2009 en 2011 (zie Tabel 5). In 2008 was het aandeel hoger en in 2010 lager. Tabel 5 Aandeel wind uit de richting van het industrieterrein, gemiddeld over het jaar. Jaar Aandeel (%) De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 (voor zover er metingen uitgevoerd zijn) en de gemiddelde bijdrage van het industrieterrein zijn weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 6 Gemiddelde concentratie (µg/m 3 ) en schatting van de bijdrage van het industrieterrein in Moerdijk (Julianastraat). Jaar Concentratie (µg/m 3 ) industrieterrein in µg/m 3 industrieterrein in % PM NO Benzeen Het volgende wordt geconcludeerd: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. De bijdrage van het industrieterrein is voor benzeen relatief het hoogst, gevolgd door NO 2.

18 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage van het industrieterrein. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdragen en de verschillen tussen de jaren significant zijn. De verhoogde bijdrage aan PM 10 in 2012 ten opzichte van die in 2011 is waarschijnlijk niet significant. De bijdrage aan NO 2 is in 2012 iets afgenomen ten opzichte van die in 2011, maar procentueel gelijk gebleven. De bijdragen zijn voor de opeenvolgende jaren redelijk vergelijkbaar. Alleen in 2010 was sprake van een lagere bijdrage. Dat kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren. De bijdrage voor benzeen is extra onzeker, omdat de achtergrondconcentratie geschat is vanwege het ontbreken van metingen op het achtergrondstation. De bijdrage aan benzeen is in 2012 iets toegenomen ten opzichte van die in 2011, de verschillen zijn echter gering. Het verschil met 2010 is groter en kan (deels) verklaard worden door de verschillen in de heersende windrichtingen tussen de jaren.

19 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 6 Referenties [1] Voogt, M.H. en Van der Valk, C.C.M., Windroosanalyse van de luchtkwaliteit rond het industrieterrein Moerdijk in 2008, TNO-rapport TNO-034- UT _RPT-ML, december [2] Van Loon, J., Windroosanalyse van de luchtkwaliteit rond het industrieterrein Moerdijk in 2009, Provincie Noord-Brabant Rapport , 11 oktober [3] Voogt, M.H. en Weststrate, J.H., Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2010, TNOrapport TNO-060-UT , januari [4] Voogt, M.H. en den Boeft, J., Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2011, TNO-rapport TNO-060-UT , december [5] RIVM, Jaaroverzicht Luchtkwaliteit RIVM Rapport /2013. [6] Van der Bij, E.S., Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Rapport L-O, 30 januari [7] Van Strien, N., Gevoeligheidsanalyse van windroosbijdragenberekeningen bij industriegebied Moerdijk. Afstudeerrapport, 20 juli 2012.

20 20t20 TNo-rapport ITNO 2013 R11472 Ondertekening Naam en adres van de opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant T.a.v. J.A.J. van Driel Afdeling Milieu, cluster Natuur & Milieu Postbus MC's-Hertogenbosch Naam en functies van de medewerkers: lr. M.H. Voogt lng. H. Verhagen Projectleider Projectmedewerker Periode waarin het ondezoek plaatsvond: Augustus - September 2013 Ondertekening:. M.H. Voogt Goedkeuring: Drs. H.C. Borst Research Manager

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 51 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R389/B

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0291/B

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht TNO-rapport TNO-034-UT-2009-00998_RPT-ML Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam www.tno.nl/milieu T 030 256 42 56 F 030

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning TNO-rapport 060-DTM-2011-02437 De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning Technical Sciences Van Mourik

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek 17 februari 2010 Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Verantwoording Titel Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL2013.5906.02-V01 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper Betere luchtkwaliteit dankzij de Groene Loper Van stilstaan naar vooruitgaan Wat is dat, luchtkwaliteit? De realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht is de oplossing voor de luchtkwaliteit in Maastricht

Nadere informatie

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Memo Aan Hugo Sandorp (Gemeente Deventer) Kopie aan Contactpersoon ir. Berend Hoekstra Datum 9 september 2011 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Kwalitatieve

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R0544/B

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Colofon RIVM 2011

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Update emissiekarakteristieken individueel 2013

Update emissiekarakteristieken individueel 2013 TNO-rapport TNO 2014 R10875 Update emissiekarakteristieken individueel 2013 Earth, Life & Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 Datum

Nadere informatie

KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht van de informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van KEMA Nederland

Nadere informatie

Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling. Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008

Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling. Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008 Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008 RIVM Briefrapport 680705013/2009 Meteorologie voor standaardrekenmethoden in 2008 D.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Model berekeningen aan ultra fine particles rond Schiphol

Model berekeningen aan ultra fine particles rond Schiphol Model berekeningen aan ultra fine particles rond Schiphol Op basis van de analyse van metingen Rapport 215R1 24 juni 215 ErbrinkStacks Consult Graaf van Rechterenweg 15 6961BN Oosterbeek info@erbrinkstacks.nl

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht NO 2 metingen door middel van diffusiebuisjes in Maastricht in de periode 2008-2009 en 2013-2014 November 2014 Projectcode P2014-0030 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Een les met WOW - Wind

Een les met WOW - Wind Een les met WOW - Wind Weather Observations Website HAVO - VWO WOW handleiding 1 Colofon Deze les is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het KNMI Redactie:

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0091/B

Nadere informatie

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland?

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Ontwikkelingen bij DCMR luchtkwaliteit meetnet; nu en in de toekomst. Peter van Breugel DCMR mei 30, 2013 2 Inhoud Introductie DCMR luchtkwaliteit meetnet De

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Ervaringen met EC / Roet. Sef van den Elshout

Ervaringen met EC / Roet. Sef van den Elshout Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout Overzicht Overzicht Waarom roet/ec Stand van zaken instrumentarium Voorbeelden van de inzet van roet voor analyses van maatregelen Bestuurlijke bruikbaarheid

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000031.0100. Opgesteld door: dr.ir. B.T. Grasmeijer. Ons kenmerk: 077391437:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000031.0100. Opgesteld door: dr.ir. B.T. Grasmeijer. Ons kenmerk: 077391437:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Hanzelaan 286 Postbus 137 8000 AC Zwolle Tel +31 38 7777 700 Fax +31 38 7777 710 www.arcadis.nl Onderwerp: Gevoeligheidsanalyse effecten baggerspecieverspreiding (concept) Zwolle,

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Datum: April 2012 Auteur: Janet Winkel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Samenvatting In dit rapport wordt de stand van zaken weergegeven van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK In opdracht van Alpha InnoTec heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Luchtkwaliteit rond het vliegveld Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Provinciale metingen kalenderjaar 2012 bij de Spottershill Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill NO2 Dit

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Gebruik Heatsavr in Buitenbad De Bercken in Reuver 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2011-0099-L-O, 25 september 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum

Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 2015-0086 G.C. Stefess Pagina 1 van 41 Colofon RIVM 2015 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

Nadere informatie

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten MEMO datum 18-3-211 van Ir Yves Plancke yves.plancke@mow.vlaanderen.be Ir. Marco Schrijver marco.schrijver@rws.nl titel Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Deel B: Inventarisatie van de regio Maastricht

Deel B: Inventarisatie van de regio Maastricht Deel B: Inventarisatie van de regio Maastricht Inhoudsopgave 1. REGIO MAASTRICHT... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 BEDRIJVIGHEID... 2 1.3 VERKEER... 2 1.4 BELANGRIJKSTE ACTOREN... 2 1.5 CONCLUSIE... 2 2. LUCHTKWALITEIT

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Groningen, 2 augustus 2011 74100564-GCS 11-R.52204 Gevoeligheidsanalyse Hotel NH

Nadere informatie

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1 WOW-NL in de klas Les 2 Aan de slag met WOW-NL Primair Onderwijs bovenbouw WOW-NL Les 2 1 Colofon Het lespakket WOW-NL is ontwikkeld door De Praktijk in opdracht van het KNMI, op basis van lesmaterialen

Nadere informatie

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308 TNO-briefrapport TNO2013 M10093 Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308 Technical Sciences Laan van Westenenk 501 7334 DT Apeldoorn

Nadere informatie