Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO-060-UT Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan CB Utrecht Postbus TA Utrecht T F Datum 18 december 12 Auteur(s) Ir. M.H. Voogt, Ing. J. den Boeft Aantal pagina's 19 Aantal bijlagen 0 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant T.a.v. Ir. A.L. Schoenmakers Bureauhoofd Milieubeheer Postbus MC s-hertogenbosch ProjectnaamWindroosanalyse Brabant 11 Projectnaam Windroosanalyse Brabant 11 Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan. 12 TNO

2 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 Samenvatting Ten noordoosten van de landingsbaan van Eindhoven Airport meet de provincie Noord-Brabant sinds april 10 de concentraties van luchtvervuilende stoffen, waaronder PM 10, NO 2 en benzeen. Met deze metingen wordt de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in beeld gebracht. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 11 te bepalen. Daartoe worden uurgemiddelde metingen van PM 10 en NO 2 op het regionale LML station Biesthoutakker gebruikt als achtergrondconcentraties. Voor benzeen is als achtergrondconcentratie uitgegaan van de jaargemiddeld gemeten concentratie op Biest Houtakker (van 0.4 µg/m 3 ). Een eventuele bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen en van de voorkomende meteorologische omstandigheden. Door de van jaar tot jaar wijzigende meteorologische omstandigheden (vooral windrichting is van belang, maar ook windsnelheid) fluctueert de geschatte bijdrage van jaar tot jaar. Ook het optreden van incidentele emissies (of het niet constant zijn van de emissies) maakt dat de bijdrage van jaar tot jaar anders kan zijn. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. Op de meetlocatie kwam de wind in 11 in 56% van de tijd uit de richting van Eindhoven Airport ( graden). De windhoek is zo gekozen dat de totale bijdrage van het vliegveld in kaart wordt gebracht (dus niet alleen de bijdrage van de vliegbewegingen). De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen en de gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport in 11 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m 3 PM NO benzeen Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % Er wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is om een schatting van de onzekerheid te geven. Verschillende bronnen van onzekerheid spelen een rol in de gekozen methode, maar kunnen niet eenvoudig gekwantificeerd worden. Gezien de ligging van de stedelijke omgeving in de gekozen windhoek, zal bij de gepresenteerde bijdragen eerder sprake zijn van een overschatting dan van een onderschatting. Het volgende wordt geconcludeerd: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 11 op de meetlocatie Eindhoven Airport liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. Op basis van de concentratiewindroos van PM 10 op de meetlocatie wordt geconcludeerd dat Eindhoven Airport niet meetbaar bijdraagt aan de concentratie van PM 10. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van NO 2 in is naar schatting 10%.

3 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van benzeen in 11 is naar schatting 18%. Deze resultaten wijken nauwelijks af van de resultaten uit een eerdere studie over de periode april 10 t/m maart 11 [4].

4 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijving van de metingen Meetlocaties PM NO Benzeen Meteorologie Data-analyse Methode Onzekerheid Resultaten Frequentieverdeling van de windrichting PM NO Benzeen Conclusies en aanbevelingen Referenties Ondertekening... 19

5 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 1 Inleiding Ten noordoosten van de landingsbaan van Eindhoven Airport meet de provincie Noord-Brabant sinds april 10 de concentraties van luchtvervuilende stoffen, waaronder PM 10, NO 2 en benzeen. Met deze metingen wordt de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in beeld gebracht. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 11 te bepalen. Daartoe worden uurgemiddelde metingen van PM 10 en NO 2 op het regionale LML station Biesthoutakker, beschikbaar gesteld door het RIVM, gebruikt als achtergrondconcentraties. Voor benzeen is uitgegaan van de jaargemiddeld gemeten concentratie op Biest Houtakker als achtergrondconcentratie (van 0.4 µg/m 3 ). De meteorologische gegevens zijn lokaal bij het meetstation door de provincie gemeten. De eventuele bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen op Eindhoven Airport en van de voorkomende meteorologische omstandigheden. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. Dit rapport bestaat uit: Hoofdstuk 2: Beschrijving van de metingen. Hoofdstuk 3: Beschrijving van de data-analyse methode. Hoofdstuk 4: Resultaten. Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen.

6 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 2 Beschrijving van de metingen 2.1 Meetlocaties In Figuur 1 zijn de meetlocaties Eindhoven Airport en LML Biest Houtakker getekend, inclusief een detailkaart van Eindhoven Airport. De meetlocatie nabij Eindhoven Airport wordt bij wind tussen 150 en 270 graden potentieel blootgesteld aan emissies van Eindhoven Airport. De windhoek is zo gekozen dat emissies van het gehele vliegveld worden meegeteld. Dat wil zeggen niet alleen het opstijgen en landen van vliegtuigen, maar ook de bronnen op het vliegveld zelf inclusief de voertuigen van bezoekers. Ten zuidoosten van het vliegveld bevindt zich een bedrijventerrein dat voor een groot deel ook binnen de gekozen windhoek valt. De afstand tot het meetpunt is echter minimaal 500 meter, zodat de bijdrage aan de concentratie op de meetlocatie naar verwachting klein zal zijn. Ook is invloed van de stedelijke omgeving van Veldhoven en Eindhoven niet geheel uit te sluiten. Daarom zal de vastgestelde bijdrage eerder een overschatting dan een onderschatting zijn. LML station Biest Houtakker is het dichtstbijzijnde regionale luchtmeetstation en dient als achtergrondstation. 2.2 PM 10 PM 10 is gemeten met bètastofmonitoren. Voor meer details over de meetapparatuur wordt verwezen naar het meetrapport van de Provincie Noord- Brabant [1] en het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM Error! Reference source not found.. De daggemiddelde waarden van de bètastofmonitoren zijn volgens procedures van de provincie en het RIVM gevalideerd. Voor dit onderzoek zijn de uurgemiddelde concentraties van PM 10 gebruikt. Omdat PM 10 concentraties gekalibreerd worden op daggemiddelde waarden, geldt dat de uurgemiddelde waarden indicatief zijn. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie Eindhoven Airport 99% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie Biest Houtakker 88%. 2.3 NO 2 NO 2 is gemeten met NO x -monitoren op basis van chemoluminescentie. Voor meer details over de meetapparatuur wordt verwezen naar het meetrapport van de Provincie Noord- Brabant [1] en het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM Error! Reference source not found.. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie Eindhoven Airport 95% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie Biest Houtakker 99%.

7 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 Figuur 1 Meetlocaties bij Eindhoven Airport. De rode lijnen geven de grenzen van de windrichtingsector aan ( graden) waarbij de meetlocatie belast wordt verondersteld door Eindhoven Airport.

8 TNO-rapport TNO-060-UT / Benzeen Voor de analyse van benzeen zijn alleen de metingen op locatie Eindhoven Airport gebruikt. De metingen zijn uitgevoerd met een GC met PID detector [1]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert 91% van de tijd goedgekeurde data op. Als achtergrondconcentratie is de waarde van 0.4 µg/m 3 aangehouden. Deze waarde komt overeen met de jaargemiddeld gemeten achtergrondconcentratie in 11 op LML station Biest Houtakker [2]. Gemiddeld per 10 graden windsector over de meetperiode is de laagst gemeten concentratie op de meetlocatie Eindhoven Airport 0.6 µg/m 3. Dat deze waarde hoger is, kan verklaard worden door de aanwezigheid van verschillende bronnen rondom het meetstation. De keuze voor de lagere achtergrondconcentratie versterkt voor benzeen de constatering uit paragraaf 2.1, namelijk dat de vastgestelde bijdrage eerder een overschatting dan een onderschatting is. 2.5 Meteorologie Voor dit onderzoek zijn de windgegevens gebruikt zoals gemeten bij de meetlocatie Eindhoven Airport door de provincie. Vooraf is de frequentie windroos vergeleken met die gemeten op het KNMI station Eindhoven. De overeenstemming was goed. De beschikbaarheid van de winddata van het meteo station is 95%.

9 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 3 Data-analyse 3.1 Methode Op basis van de uurgemiddelde concentraties en windrichtingen worden windroosanalyses uitgevoerd. Ten eerste wordt de frequentieverdeling van de windrichting over 11 bepaald. Voor elke windsector wordt berekend hoeveel uur de wind uit die richting kwam. Door te delen door het totaal aantal uren wordt dit omgerekend naar een percentage. Bij de uiteindelijke bepalingen van de bijdrage van PM 10, NO 2 en benzeen vallen er uren weg door het niet beschikbaar zijn van meetdata. Ook worden de uren waarop de windsnelheid lager was dan 1 m/s uitgesloten. Voor de analyse van de bijdrage aan de totale concentratie moeten deze uren dan ook uit frequentieverdeling gehaald worden. Onderzocht is of dit de frequentieverdeling sterk beïnvloedt. Het blijkt dat het aandeel wind uit zuidwestelijke richting (0-2 graden) daardoor iets groter wordt. Op zichzelf is dat gunstig voor de analyse, omdat deze windrichtingen binnen de geselecteerde windhoek liggen. Ten tweede worden concentratiewindrozen van PM 10, NO 2 en benzeen voor beide locaties gemaakt. Bij een concentratiewindroos wordt voor elke windsector de gemiddeld optredende concentratie getoond. De concentratiewindrozen geven inzicht in de windrichtingen waarbij de concentratie verhoogd is. Hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder de gemiddelde concentratie is. Ten derde is de lokale bijdrage van Eindhoven Airport ter plaatse van de meetlocatie bepaald. Dit is stapsgewijs gedaan: 1 Er wordt een windroos van het concentratieverschil tussen de belaste locatie Eindhoven Airport en de onbelaste locatie LML Biest Houtakker gemaakt. Op deze manier wordt de grootschalige bijdrage op het belaste punt er als het ware uitgefilterd. Ook hier geldt dat hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder het verschil in concentratie is. 2 De windroos van het concentratieverschil wordt vermenigvuldigd met de frequentieverdeling. Dit levert een zogenaamde bijdragewindroos op. Deze heeft alleen betekenis bij de windsectoren waarbij de meetlocatie door Eindhoven Airport belast wordt. Op basis van de ligging van de meetlocaties in Figuur 1 liggen deze windsectoren tussen 150 en 270 graden. 3 De bijdragen in de windsectoren tussen 150 en 270 graden worden opgeteld tot de jaargemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport (in µg/m 3 ). Dit wordt vergeleken met de jaargemiddelde concentratie op de meetlocatie, over de uren die aan de criteria voldoen. Daaruit volgt een schatting van de bijdrage in procenten. De op deze manier gevonden bijdrage is een gemiddelde waarde.

10 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 De uiteindelijke bijdrage is gebaseerd op de voor de analyse geselecteerde uren met de volgende selectiecriteria: De windrichting is tussen 150 en 270 graden. De windsnelheid is groter dan 1 m/s. De uurgemiddelde concentratie is beschikbaar (voor PM 10 en NO 2 op beide meetlocaties). De selectie van windsnelheid en beschikbaar zijn van gelijktijdige meetwaarden leidt ertoe dat voor de windroos van het concentratieverschil van PM 10 56% van het totale aantal uren in 11 beschikbaar is. Voor NO 2 is dat 64% en voor benzeen 61% (zie Tabel 1). De relatief lage percentages worden veroorzaakt door het feit dat de gemeten windsnelheid vaak lager was dan 1 m/s. Tabel 1 Aandeel van de uurgemiddelde metingen die voldoen aan criteria voor de windroosanalyse t.o.v. het aantal uren in een jaar (in %). PM 10 NO 2 benzeen Onzekerheid De onzekerheid in de gevonden gemiddelde bijdrage is niet gemakkelijk af te leiden voor de werkwijze die is gevolgd. Deze hangt voor een belangrijk deel samen met de mate waarin de gekozen uren representatief zijn voor de gemiddelde situatie. Een kortstondig verhoogde emissie vanaf Eindhoven Airport kan bijvoorbeeld gemist worden wanneer de meetdata op een van de stations niet beschikbaar zijn. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de gemeten concentratie op Biest Houtakker representatief is voor de achtergrondconcentratie nabij Eindhoven Airport 1. De afstand tussen beide stations is relatief groot. Ook speelt de representativiteit van het gekozen criterium voor de windsnelheid een rol. In het kader van een afstudeeronderzoek is voor de situatie nabij industrieterrein Moerdijk vastgesteld dat de resultaten voor 08, 09 en 10 nauwelijks gevoelig zijn voor de gekozen waarde voor de windsnelheid [3]. De onzekerheid in relatie tot de representativiteit is niet eenvoudig te kwantificeren. Een uitgebreidere analyse met bijvoorbeeld Monte Carlo technieken waarbij willekeurig verschillende subsets van de data worden gekozen, kan meer inzicht verschaffen. Een dergelijke omvangrijke analyse past echter niet binnen de huidige onderzoeksopzet. 1 Zie ook paragraaf 2.2.

11 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 4 Resultaten 4.1 Frequentieverdeling van de windrichting In Figuur 2 is de jaargemiddelde frequentieverdeling van de windrichting weergegeven. Het is duidelijk dat de wind voor een groot deel van de meetperiode afkomstig is uit zuidelijke en meer specifiek zuidwestelijke richtingen. De wind kwam tijdens de meetperiode in 56% van de tijd uit de richting van het vliegveld ( graden) Figuur 2 Frequentieverdeling (%) van de windrichting in PM 10 De concentratiewindrozen voor PM 10 staan in Figuur 3. Het volgende valt in de windrozen op: De gemiddelde concentratie van PM 10 is het hoogst bij noordelijke en oostelijke windrichting. De patronen van de concentratiewindrozen komen goed met elkaar overeen. De verschillen in concentratie zijn beperkt. Bij wind uit de richting van Eindhoven Airport ( graden) is de concentratie bij het vliegveld (beperkt) lager dan bij Biest Houtakker. Dit duidt erop dat de concentratie van PM 10 nabij Eindhoven Airport met name bepaald wordt door grootschalige processen en niet door lokale bijdragen. Het heeft geen zin om de windroosanalyse naar de bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentratie van PM 10 verder voort te zetten. Voor PM 10 kan geconcludeerd worden dat Eindhoven Airport niet meetbaar bijdraagt aan de concentratie.

12 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 In een eerdere studie over de periode april 10 t/m maart 11 bleek dat de gemiddelde concentratie bij Biest Houtakker over de gehele periode aanzienlijk hoger was dan bij Eindhoven Airport (ca. 7 µg/m 3 ) [4]. Voor het jaar 11 is het gemiddelde verschil afgenomen tot ca. 3 µg/m 3. De jaargemiddelde concentraties zijn respectievelijk 26.0 en 29.3 µg/m 3. Eindhoven-airport 2 Biest Houtakker Figuur 3 Concentratiewindrozen van PM 10 (µg/m 3 ) op locaties Eindhoven Airport (roze) en LML Biest Houtakker (blauw) in NO 2 De concentratiewindrozen voor NO 2 staan in Figuur 4. Het volgende valt in de windrozen op: De gemiddelde concentratie van NO 2 is het hoogst bij oostelijke windrichting. De patronen van de concentratiewindrozen lijken op elkaar (invloed van variatie in de achtergrondconcentratie). De gemiddelde concentratie op Eindhoven Airport is bij de meeste windsectoren hoger dan die op de achtergrondlocatie Biest Houtakker (invloed van lokale bronnen). De windroos van het NO 2 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 5.

13 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 Eindhoven-airport 2 Biest Houtakker Figuur 4 Concentratiewindrozen van NO 2 (µg/m 3 ) op locaties Eindhoven Airport (roze) en LML Biest Houtakker (blauw) in Figuur 5 Links: windroos van het NO 2 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie Eindhoven Airport en LML Biest Houtakker in 11. Rechts: windroos van de NO 2 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie Eindhoven Airport tijdens de meetperiode. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 150 en 270 graden levert de bijdrage van Eindhoven Airport op (zie Tabel 2).

14 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 Uit Figuren 4 en 5 wordt het volgende afgeleid: Het concentratieverschil is het sterkst bij oostelijke richting (-1 graden), waarschijnlijk als gevolg van de nabijheid van rijksweg A2 (op ongeveer 1 km afstand), de stad Eindhoven die oostelijk van de A2 ligt en enig verkeer op de Spottersweg (op 50 meter afstand). In de richting van het vliegveld is een kleine verhoging van de concentratie te zien tussen 0 en 260 graden. Dit is de richting onder invloed van opstijgende en landende vliegtuigen. Tussen 150 en 190 graden is een groter verschil te zien, waarschijnlijk als gevolg van emissiebronnen op de grond gerelateerd aan het vliegveld (zie ook paragraaf 2.1, waarin de mogelijke invloed van andere bronnen wordt besproken). De geschatte gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport aan de NO 2 concentratie in 11 staat in Tabel 2. Tabel 2 Gemiddelde NO 2 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van Eindhoven Airport op de meetlocatie in 11. Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % 4.4 Benzeen De concentratiewindroos voor benzeen voor Eindhoven Airport staat in Figuur 6. De windroos van het benzeen concentratieverschil en de -bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 7. Het volgende valt in de figuren op: De gemiddelde concentratie van benzeen is het hoogst bij oostelijke windrichting. De laagste concentratie wordt gemeten bij noordwestelijke windrichting en is ca. 0.6 µg/m 3. Dit is hoger dan de regionale achtergrondconcentratie gemeten in Biest Houtakker (zie paragraaf 2.4). Het patroon van de windrozen komt grotendeels overeen met die van de windrozen voor NO 2. De verhoging bij oostelijke wind kan met waarschijnlijkheid aan het verkeer op de A2 en de Spottersweg toegeschreven worden.

15 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 Eindhoven-airport Figuur 6 Concentratiewindroos van benzeen (µg/m3) op locatie Eindhoven Airport in Figuur 7 Links: windroos van het benzeen concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie Eindhoven Airport en de veronderstelde achtergrondconcentratie van 0.4 µg/m 3 in 11. Rechts: windroos van de benzeen bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie Eindhoven Airport tijdens de meetperiode. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 150 en 270 graden levert de bijdrage van Eindhoven Airport op (zie Tabel 3).

16 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 De geschatte gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport aan de benzeen concentratie in 11 staat in Tabel 3. Tabel 3 Gemiddelde benzeen concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van Eindhoven Airport op de meetlocatie in 11. Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % De bijdrage van Eindhoven Airport is ca µg/m 3, hetgeen bijna % is van de totale concentratie op de meetlocatie bij Eindhoven Airport. Hierbij wordt benadrukt dat deze waarde geldt bij de toegepaste achtergrondconcentratie van 0.4 µg/m 3. De vastgestelde bijdrage is mede daardoor eerder een overschatting dan een onderschatting.

17 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 5 Conclusies en aanbevelingen Op de meetlocatie kwam de wind in 11 in 56% van de tijd uit de richting van Eindhoven Airport ( graden). De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen en de gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport in 11 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Gezien de ligging van de stedelijke omgeving in de gekozen windhoek, zal bij de gepresenteerde bijdragen eerder sprake zijn van een overschatting dan van een onderschatting. Tabel 4 Gemiddelde concentratie (µg/m 3 ) en schatting van de bijdrage van Eindhoven Airport in 11. Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m 3 PM NO benzeen Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % Het volgende wordt geconcludeerd: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 11 op de meetlocatie Eindhoven Airport liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. Op basis van de concentratiewindroos van PM 10 op de meetlocatie wordt geconcludeerd dat Eindhoven Airport niet meetbaar bijdraagt aan de concentratie van PM 10. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van NO 2 is naar schatting 10%. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van benzeen is naar schatting 18%. Deze resultaten wijken nauwelijks af van de resultaten uit een eerdere studie over de periode april 10 t/m maart 11 [4].

18 TNO-rapport TNO-060-UT / 19 6 Referenties [1] Hubers, P., 12. Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport. Rapportage L-O. September 12. [2] RIVM, 12. Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 11. RIVM Rapport 68070/12. [3] Van Strien, N., 12. Gevoeligheidsanalyse van windroosbijdragenberekeningen bij industriegebied Moerdijk. Afstudeerrapport, juli 12. [4] Voogt, M.H. en Weststrate J.H., 12. Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit -april 10 t/m maart 11. TNO rapport TNO-060-UT

19 TNO-rapport I 19t19 TNO-060-UT-2O Ondertekening Naam en adres van de opdrachtgever Provincie Noord-Brabant t.a.v. lr. A.L. Schoenmakers Bureauhoofd Milieubeheer Postbus MC's-Hertogenbosch Naam en functies van de medewerkers lr. M.H. Voogt lng. J. den Boeft Projectleider Projectmedewerker Periode waarin het ondezoek plaatsvond: Oktober 12 - December 12 Naam en ondertekening interne reviewer Ondertekening: Goedkeuring: lr. M.H. Voogt Projectleider Drs. H.C. Borst Research Manager

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 51 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R389/B

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek 17 februari 2010 Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Verantwoording Titel Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht TNO-rapport TNO-034-UT-2009-00998_RPT-ML Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam www.tno.nl/milieu T 030 256 42 56 F 030

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0291/B

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R0544/B

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2011-0099-L-O, 25 september 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Model berekeningen aan ultra fine particles rond Schiphol

Model berekeningen aan ultra fine particles rond Schiphol Model berekeningen aan ultra fine particles rond Schiphol Op basis van de analyse van metingen Rapport 215R1 24 juni 215 ErbrinkStacks Consult Graaf van Rechterenweg 15 6961BN Oosterbeek info@erbrinkstacks.nl

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Luchtkwaliteit rond het vliegveld Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Provinciale metingen kalenderjaar 2012 bij de Spottershill Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill NO2 Dit

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning TNO-rapport 060-DTM-2011-02437 De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning Technical Sciences Van Mourik

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Stikstofdepositieberekening

Stikstofdepositieberekening BIJLAGE X Stikstofdepositieberekening FF 1817-5-RA-007-BY10 X.1 Blad1 Nox-emissie Economische ontwikkelingszone Oudevaart-Zuid Emissie inrichting Vezet / Kramer c.s. (inclusief verkeer) Hectare 7,5 kg/ha/jaar

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Betreft Notitie NIBM ten behoeve van park Aldenhof te Hoensbroek De gemeente Heerlen werkt aan een aantal projecten in Hoensbroek.

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. november 2014

Maandoverzicht van het weer in Nederland. november 2014 Maandoverzicht van het weer in Nederland november 2014 November 2014: Zeer zacht, zeer zonnig en droog Met veel zon en weinig wind ging de maand november bijna zomers van start. Op 1 november beleefde

Nadere informatie

Rekenjournaal Kema Stacks

Rekenjournaal Kema Stacks Rekenjournaal Kema Stacks KEMA STACKS VERSIE 2012.1 Release 10 mei 2012 Stof-identificatie: NO2 start datum/tijd: 27-9-2012 9:23:51 datum/tijd journaal bestand: 27-9-2012 9:24:19 BEREKENINGRESULTATEN Berekening

Nadere informatie

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit d.d. 22 december 2015 Initiatiefnemer Maatschap H. en E. Brink Halerweg 1 9433 TE ZWIGGELTE In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare

Nadere informatie

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg-

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Colofon RIVM 2011

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308 TNO-briefrapport TNO2013 M10093 Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308 Technical Sciences Laan van Westenenk 501 7334 DT Apeldoorn

Nadere informatie

Update emissiekarakteristieken individueel 2013

Update emissiekarakteristieken individueel 2013 TNO-rapport TNO 2014 R10875 Update emissiekarakteristieken individueel 2013 Earth, Life & Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 Datum

Nadere informatie

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland?

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Ontwikkelingen bij DCMR luchtkwaliteit meetnet; nu en in de toekomst. Peter van Breugel DCMR mei 30, 2013 2 Inhoud Introductie DCMR luchtkwaliteit meetnet De

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Gebruik Heatsavr in Buitenbad De Bercken in Reuver 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1

Datum 9 september 2011 Ons kenmerk I001-4806856BWH-V01 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Memo Aan Hugo Sandorp (Gemeente Deventer) Kopie aan Contactpersoon ir. Berend Hoekstra Datum 9 september 2011 Onderwerp Kwalitatieve effectenanalyse luchtkwaliteit project Bedrijvenpark A1 Kwalitatieve

Nadere informatie

Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in Amsterdam

Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in Amsterdam TNO-rapport KvL/P&Z 2009.010 Enige prognoses betreffende dementie in de jaren 2007 tot 2030 in Amsterdam Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F

Nadere informatie

Een les met WOW - Wind

Een les met WOW - Wind Een les met WOW - Wind Weather Observations Website HAVO - VWO WOW handleiding 1 Colofon Deze les is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het KNMI Redactie:

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling. Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008

Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling. Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008 Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008 RIVM Briefrapport 680705013/2009 Meteorologie voor standaardrekenmethoden in 2008 D.

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht NO 2 metingen door middel van diffusiebuisjes in Maastricht in de periode 2008-2009 en 2013-2014 November 2014 Projectcode P2014-0030 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand?

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? De annual air quality kaarten tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen: de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel)

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Luchtemissies in de Glastuinbouw. Een onderschatte NOx bron?

Luchtemissies in de Glastuinbouw. Een onderschatte NOx bron? Luchtemissies in de Glastuinbouw Een onderschatte NOx bron? Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Glastuinbouw in het Rijnmondgebied 4 2 Onderzoeksopzet 5 2.1 Bepaling emissies 5 2.2 Vergelijking emissietotalen 2.3

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK In opdracht van Alpha InnoTec heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000031.0100. Opgesteld door: dr.ir. B.T. Grasmeijer. Ons kenmerk: 077391437:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000031.0100. Opgesteld door: dr.ir. B.T. Grasmeijer. Ons kenmerk: 077391437:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Hanzelaan 286 Postbus 137 8000 AC Zwolle Tel +31 38 7777 700 Fax +31 38 7777 710 www.arcadis.nl Onderwerp: Gevoeligheidsanalyse effecten baggerspecieverspreiding (concept) Zwolle,

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Referentieniveau van het omgevingsgeluid. Schietvereniging de Snip Lekdijk Oost 5 te Lopik

AKOESTISCH ONDERZOEK Referentieniveau van het omgevingsgeluid. Schietvereniging de Snip Lekdijk Oost 5 te Lopik AKOESTISCH ONDERZOEK Referentieniveau van het omgevingsgeluid Schietvereniging de Snip Lekdijk Oost 5 te Lopik Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Lopik De heer J. van den Heuvel Documentnummer: 20121052/D01/SB

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht van de informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van KEMA Nederland

Nadere informatie

Gebitsletsel door sport

Gebitsletsel door sport TNO-rapport KvL/B&G/2009.004 Gebitsletsel door sport Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum 13 januari 2009

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie