RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK"

Transcriptie

1 RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

2 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer: Uitvoering: Opgesteld door: Akkoord Regio West Regionale Milieudienst West-Brabant Postbus AA ROOSENDAAL J. Verswijveren. 2

3 INHOUDSOPGAVE BLAD 1. Inleiding 4 2. Bronnen van luchtverontreiniging 4 3. Achtergrondconcentratie 4 4. Inventarisatie van bronnen 5 5. Bepaling van de concentraties en toetsing aan de normen 6 6. Conclusie 9 7. Aantal blootgestelde personen 10 BIJLAGEN Bijlage 1: Overzicht van grenswaarden en plandrempels Bijlage 2: Kaart Bijlage 3: Invoergegevens en rekenresultaten gemeentelijke wegen Bijlage 4: Invoergegevens en rekenresultaten provinciale weg Bijlage 5: Gegevens en rekenresultaten rijkswegen Bijlage 6: Landelijk meetnet luchtkwaliteit Bijlage 7: Notitie RIVM over jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof 3

4 1. INLEIDING In het Besluit luchtkwaliteit (artikel 20) is de verplichting opgenomen om een keer in de drie jaar een inventarisatierapport in te dienen. Deze verplichting geldt voor de gemeente Moerdijk: In 2002 moest worden gerapporteerd over luchtkwaliteit in 2001 door gemeenten met meer dan inwoners en door gemeenten met minder dan inwoners waar knelpunten werden verwacht. In 2005 moet worden gerapporteerd over luchtkwaliteit in 2004 door gemeenten met meer dan inwoners en door gemeenten met minder dan inwoners waar knelpunten werden verwacht of gemeenten waar eerder overschrijdingen werden gesignaleerd (i.c. Moerdijk). Door middel van dit rapport voldoet de gemeente aan bovengenoemde wettelijke verplichting. In opdracht van de gemeente Moerdijk is door de Regionale Milieudienst West-Brabant een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in deze gemeente. Sinds 2001 is het Besluit luchtkwaliteit van kracht, een uitwerking van een Europese richtlijn (richtlijn 1999/30/EG) voor luchtkwaliteit. Er zijn eisen in opgenomen voor zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (ook wel aangeduid als fijn stof of PM10), koolmonoxide en benzeen. De normen zijn vastgesteld op basis van onderzoek van de World Health Organization. Doel is mens en milieu te beschermen tegen schadelijke effecten van luchtverontreiniging. Het besluit is overigens niet van toepassing op arbeidsplaatsen. De gemeente gaat na of er binnen de gemeentegrenzen sprake is van overschrijding van de normen. In het Besluit luchtkwaliteit zijn grenswaarden opgenomen voor onder meer stikstofdioxide en fijn stof. Deze normen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de World Health Organization (WHO). Voor stikstofoxide moet in 2010 aan die grenswaarden zijn voldaan. Voor fijn stof is deze termijn vastgesteld op Verder kent het Besluit luchtkwaliteit nog plandrempels, die boven de grenswaarden liggen. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de termijnen stap voor stap worden gehaald. Het niveau van plandrempels wordt jaarlijks aangescherpt tot het jaar 2005 (voor fijn stof) of 2010 (voor stikstofdioxide). Dan is het niveau van de plandrempels gelijk aan de grenswaarden. In bijlage 1 is een overzicht van grenswaarden en plandrempels opgenomen. Indien de concentratie van stikstofdioxide hoger is dan een plandrempel, moet de gemeente een plan van aanpak opstellen waarin wordt aangegeven hoe aan de grenswaarden zal worden voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn. Indien de concentratie van stikstofdioxide in de gemeente hoger is dan de grenswaarde maar lager dan de plandrempel, dan hoeft geen luchtkwaliteitplan te worden opgesteld. De achtergrondconcentratie van fijn stof is in het zuidelijk deel van Nederland zo hoog, dat op talloze plaatsen de grenswaarde wordt overschreden. De gemeente is ingevolge het Besluit luchtkwaliteit niet verplicht om voor de fijn stof problematiek een plan van aanpak op te stellen. 2. BRONNEN VAN LUCHTVERONTREINIGING De lokale luchtkwaliteit wordt bepaald door de concentraties van verschillende stoffen die aanwezig zijn in de lucht. Deze concentraties zijn het resultaat van emissies van meerdere bronnen. Naast de lokale bronnen kunnen ook nabij gelegen provinciale bronnen en rijksbronnen bijdragen aan de lokale luchtkwaliteit. Verder is er ook op elke locatie een bijdrage van de omringende luchtkwaliteit, ook wel de achtergrondconcentratie genoemd. Deze achtergrond komt tot stand door emissiebijdragen van elders gelegen lokale bronnen, provinciale bronnen en rijksbronnen, alsmede buitenlandse bronnen. 3. ACHTERGRONDCONCENTRATIE De achtergrondconcentratie wordt continue gemeten door het Rijksinstituut voor milieuhygiëne RIVM). Dit gebeurt op 54 meetlocaties, verspreid over Nederland. Met behulp van dit landelijk meetnet lucht (LML) worden de concentraties van gasvormige en deeltjesvormige luchtverontreiniging en de samenstelling van de neerslag gemeten. Het RIVM berekent op basis

5 van de gegevens van de 54 meetlocaties de achtergrondconcentraties in heel Nederland. De berekende jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fijn stof in Moerdijk in de afgelopen 4 jaren is terug te vinden in het computerprogramma CAR II versie 4.0 (dat wordt gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit langs gemeentelijke en provinciale wegen, dit wordt verderop toegelicht). Deze berekende jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fijn stof in bedroeg 33 µg/m 3 in 2001, 34 µg/m 3 in 2002, 35 µg/m 3 in 2003 en 27 µg/m 3 in De dichtstbijgelegen regionale LML-meetlocatie bevindt zich in Huijbergen. Ter oriëntatie is gekeken welke achtergrondconcentraties daar zijn gemeten in de afgelopen 5 jaren 2000 t/m Fijn stof meetgegevens van die locatie blijken slechts bekend te zijn over de twee laatste jaren, omdat op die locatie pas sinds 2003 fijn stof wordt gemeten. De gemeten jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fijn stof in Huijbergen bedroeg 37 µg/m 3 in 2003 en 28 µg/m 3 in In paragraaf 5.2 is wordt nader ingegaan op de bij het onderzoek gehanteerde achtergrondconcentratie. 4. INVENTARISATIE VAN BRONNEN Lokale bronnen in de gemeente In de gemeente Moerdijk zijn diverse bedrijven gevestigd die stoffen naar de lucht emitteren. Bedrijven waarvoor op grond van de Wet milieubeheer voorschriften zijn gesteld, worden inrichtingen genoemd. In de gemeente Moerdijk bevinden zich circa 1750 inrichtingen. De gemeente is het bevoegd gezag (verleent vergunningen en ziet toe op de naleving van de voorschriften, verbonden aan vergunningen en algemene maatregelen van bestuur) bij 1681 van deze inrichtingen en de provincie is het bevoegd gezag bij 69 van de 1750 inrichtingen. De inrichtingen waar de gemeente bevoegd gezag is, hebben relatief geringe emissies naar de lucht. Uit navraag bij de provincie is gebleken dat de emissies van de inrichtingen, die onder haar bevoegd gezag vallen, niet leiden tot knelpunten in de luchtkwaliteit. De door de provincie verstrekte informatie over die inrichtingen is opgenomen in het onderstaande kader. Citaat uit de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 27 april 2005: Voor wat betreft de provinciale inrichtingen melden wij u het volgende. Wij hebben verspreidingsberekeningen uitgevoerd (gebaseerd op gegevens uit 2003) op locaties met de hoogste concentraties in de leefomgeving rondom de emissiebronnen met de hoogste emissies in Brabant. Uit deze berekeningen blijkt, dat de bijdrage van de betreffende bedrijven aan de achtergrondconcentraties zeer beperkt is, en dat er op de berekende locaties geen luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. Voor nadere informatie verwijzen wij kortheidshalve naar bijlage 1 van de provinciale rapportage in het kader van het Besluit luchtkwaliteit over Deze rapportage is onlangs naar alle Brabantse gemeenten verzonden. Gegevens van (grote) provinciale inrichtingen over 2004 zullen in de loop van dit jaar beschikbaar komen. Wij hebben overigens geen concrete aanwijzingen dat de emissies over 2004 significant zullen afwijken van die over Wij verwachten derhalve geen knelpunten met betrekking tot provinciale inrichtingen op uw grondgebied. Indien wij op basis van de gegevens over 2004 tot andere conclusies komen, zullen wij u daarover berichten. Ook voor de inrichtingen, waarbij de gemeente het bevoegd gezag is, geldt dat de bijdrage van de betreffende bedrijven aan de achtergrondconcentraties zeer beperkt is. In de gemeente Moerdijk rijdt wegverkeer dat stoffen naar de lucht emitteert. Op een aantal wegen, waarvan de gemeente de beheerder is, zijn de verkeersintensiteiten relatief hoog, zodat daar mogelijk knelpunten in de luchtkwaliteit optreden. Ook het verkeer op de provinciale weg N285 en N389 leidt in de bebouwde kom mogelijk tot knelpunten in de luchtkwaliteit. Langs de Rijkswegen A29, A59, A17 en A16 zijn mogelijk knelpunten te verwachten. In bijlage 2 is een kaart opgenomen waarop de ligging van de betreffende wegen te zien is. 5

6 Bronnen in de nabijheid van de gemeente Er zijn geen wegen of industriële bronnen in de directe nabijheid van de gemeente Moerdijk aan te wijzen, die een aanzienlijke invloed op de luchtkwaliteit in de gemeente hebben. De invloed van de verder van de gemeente gelegen industriële inrichtingen, zoals die in Antwerpen, wordt verondersteld te zijn meebeschouwd in de achtergrondconcentratie (hierop wordt ingegaan in hoofdstuk 3). 5. BEPALING CONCENTRATIES EN TOETSING 5.1 Onderzoekslocaties Volgens artikel 20 van het Besluit luchtkwaliteit gaat het bij de inventarisatie om plaatsen binnen de bebouwde kom, waar naar redelijke verwachting mensen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging. Op basis van de ervaring met de voorafgaande rapportages luchtkwaliteit en na overleg met de provincie, is ervoor gekozen om de luchtkwaliteit te onderzoeken in de bebouwde kom van de gemeente Moerdijk ter plaatse van gemeentelijke wegen met een verkeersintensiteit van of meer motorvoertuigen per etmaal, ter plaatse van rijkswegen en ter plaatse van provinciale wegen. De gemeentelijke wegen met intensiteiten (in 2004) groter dan 5000 motorvoertuigen per etmaal zijn: Straatnaam 1 Kristallaan 2 Stationslaan 3 Past. Van Kessellaan 4 Hendrikstraat 5 Kerkhofweg 6 De Meeren Volgens het besluit luchtkwaliteit gelden de normen overal op het grondgebied, met uitzondering van de werkplek. Bij de bepaling van de concentraties langs de geselecteerde wegen is bij deze inventarisatie gerekend op punten ter plaatse van de trottoirs langs deze wegen. Waar geen trottoir aanwezig was, is een rekenpunt op 1,5 meter van de wegrand gelegd. Voorts wordt inzicht gegeven in de concentraties langs de provinciale weg in de bebouwde kom van Zevenbergen (de N285 en de N389) en de rijkswegen langs de bebouwde kom van Heijningen (de A29), Fijnaart (de A59), Standdaarbuiten (de A17) en Zevenbergschen Hoek (de A16). De onderzochte wegen zijn aangegeven op de kaart in bijlage Onderzoeksmethode Volgens artikel 21 van het Besluit luchtkwaliteit mogen de concentraties door middel van metingen of door middel van een andere methode met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld. In de toelichting van bij artikel 21 is aangegeven dat de kwaliteitscriteria met de in Nederland in gebruik zijnde modellen CAR en VLW kunnen worden gehaald. Gemeentelijke en provinciale wegen Om na te gaan of er sprake is van overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit, wordt - bij gemeentelijke en provinciale wegen - gebruik gemaakt van het computerprogramma 'Calculation of airpollution from roadtraffic II, versie 4.0', afgekort CAR II 4.0. Het programma is gemaakt door TNO. Met behulp van CAR worden de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen, als gevolg van het wegverkeer, berekend. Zonodig kunnen daarbij nog de concentraties als gevolg van andere bronnen van luchtverontreiniging worden opgeteld. TNO geeft in de handleiding bij het programma aan, dat CAR II is ontwikkeld als een screeningsmodel, dat wil zeggen als een eenvoudig hanteerbaar model waarmee op een snelle manier inzicht verkregen kan worden in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. Het is 6

7 niet het meest nauwkeurige model dat beschikbaar is voor de berekening van concentraties langs verkeerswegen. Hiervoor zijn uitgebreidere analytische of numerieke modellen (zoals bijvoorbeeld het TNO-Verkeersmodel) of Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen beschikbaar of kan windtunnelonderzoek worden uitgevoerd. De concentraties in straten en langs wegen kunnen ook worden vastgesteld met behulp van metingen. TNO geeft aan dat het CAR II model kan worden gebruikt voor: de rapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit; het inzicht krijgen in de huidige luchtkwaliteit in de straat of langs een weg; het zichtbaar maken van de gevolgen van beslissingen op het gebied van het wegverkeer op de luchtkwaliteit en het krijgen van gevoel voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de toekomst. Het computerprogramma CAR II versie 4.0 is aan de gemeenten verstrekt door Infomil, dat is het informatiecentrum voor overheden inzake milieubeleid. Infomil heeft daarbij aangegeven dat 2004 een relatief normaal jaar voor de luchtkwaliteit was, na het ongunstige jaar De berekende concentraties luchtverontreiniging over 2004 vallen daardoor lager, soms aanzienlijk lager, uit dan die over Met name voor fijn stof zijn in sommige situaties grote veranderingen te zien. Een volledige verklaring voor dit effect is nog niet beschikbaar, maar het wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in windrichting en temperatuur tussen 2003 en In een notitie van Infomil worden de effecten van de wind toegelicht. Het RIVM heeft een korte notitie geschreven waarin wordt uitgelegd dat 2004 past in de meerjarige trend in de kwaliteit van de buitenlucht. Met CAR zijn de achtergrondconcentraties van het jaar 2004 meegeleverd. De achtergrond-concentraties zijn gebaseerd op metingen en berekeningen door het RIVM. De PM10-achtergrond-concentratie van 2004 is over het algemeen aanzienlijk lager dan in de voorgaande jaren. De verschillen bedragen 5 tot 10 µg/m 3 voor de jaargemiddelde concentratie. Door het RIVM is een notitie opgesteld waarin een toelichting wordt gegeven op de gemeten en berekende PM10-achtergrondconcentraties. Die RIVM-notitie is bij wijze van achtergrondinformatie opgenomen als bijlage bij dit inventarisatierapport. Voor de overige stoffen waarvan de achtergrondconcentratie met CAR zijn meegeleverd, zijn de concentraties in 2004 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Rijkswegen CAR II is niet geschikt om nauwkeurige luchtkwaliteitstudies aan snelwegen uit te voeren. Het in CAR II aanwezige wegtype snelweg is alleen geschikt voor een globale en indicatieve schatting Voor de bepaling van concentraties langs de rijkswegen wordt gebruik gemaakt van de gegevens die Rijkswaterstaat heeft verstrekt. In het kader van het Besluit luchtkwaliteit is Rijkswaterstaat verplicht om ieder jaar aan de gemeenten, wanneer de gemeente daartoe en verzoek indient, gegevens te verstrekken over de luchtkwaliteit rond rijkswegen in het voorgaande jaar. De luchtkwaliteit in 2004 is vastgesteld door middel van modelberekeningen. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft ECN de benodigde berekeningen uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van het recentelijk vernieuwende VLW (versie 2.50). De resultaten van de berekeningen zijn in de vorm van elektronische bestanden aan de gemeente beschikbaar gesteld voor gebruik. Met de gegevens kan worden nagegaan wat de voor 2004 berekende concentraties op een willekeurig punt binnen 1000 meter van een rijksweg zijn. Het VLW is het Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracé's van Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW). VLW is in de negentiger jaren gebouwd voor gebruik van interne studies van DWW op basis van de specificaties van het TNO Verkeersmodel. VLW en het Verkeersmodel behoren tot de zogenaamde klassenmodellen, ofwel gaussische pluimmodellen op basis van (simpele) geclassificeerde statistieken van de voor atmosferische verspreiding bepalende weersomstandigheden. Door een externe onafhankelijke stuurgroep (met vertegenwoordiging uit VROM, Infomil, TU-Delft en gemeenten) is geconcludeerd dat het VLW goed geschikt is voor berekeningen in het kader van de rapportage Besluit luchtkwaliteit. In de studie heeft ECN gebruik gemaakt van de PM10, NO 2 en O 3 achtergrondconcentraties volgens de Generieke Concentraties Nederland (GCN) van het RIVM voor het jaar

8 5.3 Onderzoeksresultaten Gemeentelijke wegen De invoergegevens en de rekenresultaten betreffende de gemeentelijke wegen zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de rekenresultaten, opgenomen in bijlage 3, kan het volgende worden geconcludeerd. Langs de onderzochte gemeentelijke wegen (op alle onderzochte punten) liggen de berekende concentraties van benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide en benzo-a-pyreen onder de daarvoor gestelde grenswaarden. Wat betreft stikstofdioxide was er langs 1 van de 6 onderzochte wegen in 2004 sprake van overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde, namelijk langs de Prins Hendrikstraat (smalle gedeelte) te Zevenbergen. Dit is overigens geen probleem, want er was geen overschrijding van de plandrempel. Er mag worden verwacht dat generiek beleid tot gevolg zal hebben dat de grenswaarde in 2010 niet zal worden overschreden. Wat betreft fijn stof was langs de onderzochte gemeentelijke wegen geen sprake van overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde. Er was ook geen overschrijding van de 24 uurgemiddelde grenswaarde, want een concentratie, hoger dan 50 µg/m 3 als 24-uur-gemiddelde, kwam niet vaker voor dan 35 keer per jaar. Provinciale wegen Aangezien de N285 en N389 provinciale wegen zijn, heeft de gemeente de provincie gevraagd om de bijdrage van deze bronnen aan de luchtverontreiniging vast te stellen. Een overzicht van de invoergegevens en de rekenresultaten is opgenomen in bijlage 3. Uit de rekenresultaten, opgenomen in bijlage 3, kan het volgende worden geconcludeerd. Op geen van de rekenpunten liggen de berekende concentraties van stikstofdioxide, fijn stof, benzeen, zwaveldioxide en koolmonoxide boven de daarvoor gestelde grenswaarden (zowel jaargemiddeld als 24-uurgemiddeld). Rijkswegen Een overzicht van de gegevens van Rijkswaterstaat is opgenomen in bijlage 4. Uit de rekenresultaten, opgenomen in bijlage 4, kan het volgende worden geconcludeerd. A29, ter hoogte van Heijningen Wat betreft stikstofdioxide: De bijdrage van het wegverkeer op de A29 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, is circa 3 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. Wat betreft fijn stof: De bijdrage van het wegverkeer op de A29 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, is circa 0,3 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. De 24-uurgemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. A59 ter hoogte van Fijnaart Wat betreft stikstofdioxide: De bijdrage van het wegverkeer op de A59 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, is 3 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. Wat betreft fijn stof: De bijdrage van het wegverkeer op de A59 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, is 0,4 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. De 24-uurgemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. A17 ter hoogte van Standdaarbuiten Wat betreft stikstofdioxide: De bijdrage van het wegverkeer op de A17 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, was circa 6 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. Wat betreft fijn stof: De bijdrage van het wegverkeer op de A17 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, was circa 1 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. De 24-uurgemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. 8

9 A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek Wat betreft stikstofdioxide: De bijdrage van het wegverkeer op de A16 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, was circa 7 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is op één punt ter plaatse van deze woningen overschreden. Dit is overigens geen probleem, want er was geen overschrijding van de plandrempel. Er mag worden verwacht dat generiek beleid tot gevolg zal hebben dat de grenswaarde in 2010 niet zal worden overschreden. Wat betreft fijn stof: De bijdrage van het wegverkeer op de A16 aan de concentratie ter plaatse van de woningen aan de dichtstbij de rijksweg gelegen woningen, was circa 1 µg/m 3. De jaargemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. De 24-uurgemiddelde grenswaarde is ter plaatse van deze woningen niet overschreden. 6. CONCLUSIE Uit de inventarisatie van de luchtkwaliteit in de gemeente Moerdijk is het volgende gebleken. De grenswaarde (jaargemiddelde concentratie) voor stikstofdioxide werd in 2004 langs 1 gemeentelijke weg (de Prins Hendrikstraat) en 1 rijksweg (de A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek) overschreden, maar er was geen overschrijding van de plandrempel. Voor wat betreft de stikstofdioxideconcentratie mag worden verwacht dat, door generiek (nationaal) beleid en verbetering en toepassing van de stand der techniek, in de toekomst de grenswaarde niet zal worden overschreden. De jaargemiddelde grenswaarde en de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor fijn stof werden langs geen van de onderzochte wegen overschreden. 9

10 7. AANTAL BLOOTGESTELDE PERSONEN De provincie heeft in haar memo van 20 april 2005 de gemeente verzocht om bij de inventarisatie (onderbouwd) aan te geven hoeveel mensen worden blootgesteld aan te hoge concentraties. De provincie stelt: Hoewel niet expliciet vermeld in het Besluit luchtkwaliteit, mogen de gegevens over het aantal blootgestelde mensen naar onze mening niet ontbreken. De grenswaarden zijn namelijk tot stand gekomen op basis van schadelijkheid voor de gezondheid. Ook vanuit het gezichtspunt van de burgers achten we deze gegevens van essentieel belang. Ook Infomil geeft aan dat het nodig is om in de rapportage te vermelden hoeveel mensen zijn blootgesteld aan grenswaardeoverschrijdingen. Die gegevens worden gevraagd omdat de normen zijn opgesteld ter bescherming van de gezondheid van de mens. Het aantal blootgestelde mensen geeft een indicatie van de ernst en omvang van het probleem dat voortvloeit uit een overschrijding te bepalen. De provincie stelt: Bij het bepalen van het aantal blootgestelden kan het aantal woningen gelegen binnen een gebied met te hoge concentraties luchtverontreiniging als basis dienen. In essentie betekent dit, dat hiervoor de luchtkwaliteit ter plaatse van gevels van woningen wordt bepaald. Het aantal blootgestelden kan vervolgend worden vastgesteld door het betreffend aantal woningen met het aantal bewoners te vermenigvuldigen De provincie geeft daarbij twee definities. Aantal blootgestelde burgers: het aantal woningen met een te hoge concentratie luchtverontreiniging vermenigvuldigd met de bezettingsgraad van de woning. Bezettingsgraad: het gemiddelde aantal bewoners per woning. Er kan worden uitgegaan van gedetailleerde gegevens (bijvoorbeeld op wijk- of straatniveau op basis van GIS), maar indien deze gegevens ontbreken wordt voorgesteld om als vaste, gemiddelde bezettingsgraad 2,3 te gebruiken, deze factor is afkomstig uit de regeling omgevingslawaai van het ministerie van VROM, kenmerk LMV De gemeente Moerdijk heeft op basis van het bovenstaande bepaald hoeveel mensen in 2004 zijn blootgesteld aan grenswaardeoverschrijdingen. Daarbij is als volgt gewerkt. Eerst is bepaald langs welke wegen (met een verkeersintensiteit groter dan 5000 motorvoertuigen per etmaal) in 2004 sprake was een overschrijding van grenswaarden. Zoals in paragraaf 5.3 is vermeld, was dat voor wat betreft stikstofdioxide het geval langs 1 van de 6 onderzochte wegen en voor wat betreft fijn stof was dit het geval langs geen van de 6 onderzochte wegen. Vervolgens is voor die weg, met behulp van CAR, bepaald hoe groot de concentraties van luchtverontreinigende stoffen waren ter plaatse van de gevels van de woningen langs die wegen. Per straat is vastgesteld of er ter plaatse van de gevels sprake was van grenswaardeoverschrijdingen. Indien uit de berekening volgde dat er ter plaats van de gevels grenswaardeoverschrijding optrad, is het aantal blootgestelden langs die weg berekend door vermenigvuldiging van het aantal woningen langs die weg met de gemiddelde bezettingsgraad 2,3. Hieruit is naar voren gekomen dat het gaat om, naar boven afgerond, circa 5 burgers (circa 2 woningen* met bezetttingsgraad 2,3) die in 2004 zijn blootgesteld aan concentraties van stikstofdioxide en fijn stof die hoger waren dan de daarvoor geldende grenswaarden. straatnaam Prins Hendrikstraat Zevenbergen Grenswaardeoverschrijding Stikstofdioxide jaargemiddelde Fijn stof 24-uurgemiddelde trottoir gevel trottoir gevel ja nee nee nee A16 Zevenbergschen Hoek nvt ja nvt nee *Het aantal woningen is geschat, wordt nog nageteld door de RMD mbv de huisnummerkaart. 10

11 11 Bijlage 1

12 Bijlage 2

13 Bijlage 3

14 Bijlage 4

15 Bijlage 5

16 Bijlage 6

17 Bijlage 7

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : oktober 2010 Projectnummer: 10030944 Status rapport:

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rapportage luchtkwaliteit 2005 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: 2 mei 2006 Opsteller rapport: drs. F. Klaassen Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Haarlemmerliede

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven

Rapport luchtkwaliteit Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven Rapport luchtkwaliteit 2006 Gemeente: Uden Datum: 27 juni 2007 Opgesteld door: dhr. T. Verhoeven Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Uden in de provincie

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 18 januari 2008 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2006 GEMEENTE WOENSDRECHT

RMD West-Brabant, 18 januari 2008 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2006 GEMEENTE WOENSDRECHT RMD West-Brabant, 18 januari 2008 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2006 GEMEENTE WOENSDRECHT INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2006 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport: 18 januari

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b

4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b 4 sprinters Utrecht CS Harderwijk Fase 2b Deelrapport luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Harderwijk 16 april 2013- Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wettelijk kader 3 2.1 Wet milieubeheer 3 2.2 Grenswaarden

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2002

Rapportage luchtkwaliteit 2002 Luchtkwaliteit in de provincie Owerijssef Rapportage luchtkwaliteit 2002 Toetsing van de luchtkwaliteit langs wegen aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit September 2003 Colofon Datum September 2003

Nadere informatie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie

-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten Datum 28 november 2011 Referentie 20101377-15 Referentie 20101377-15 Rapporttitel -definitief rapport- Wonen,

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Onderzoek Luchtkwaliteit Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Opdrachtgever: Gemeente Haren Uitvoering: adviesbureau WMA Verantwoording Titel : Onderzoek Luchtkwaliteit ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat

Gemeente Purmerend. Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Gemeente Purmerend Actualisatie onderzoek luchtkwaliteit Van IJsendijkstraat Datum 15 juni 2010 PMD060/Kzj/0601 Kenmerk Eerste

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie