In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao"

Transcriptie

1 GGD/LO Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao auteur : Dave de Jonge (SEP) Datum beoordeeld : J.vd Laan (SEP) Datum 18 blz. Projnr goedgekeurd : J.H. Visser (HL) Datum GGD Amsterdam LO Luchtkwaliteit Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam Telefoon

2 Aan de tot standkoming van deze rapportage werkten mee: Edgarick Jansen (Ministerie gezondheid, milieu en natuur Curaçao, operationeel beheer) Jair Goncalves (Ministerie gezondheid, milieu en natuur Curaçao, operationeel beheer) Peter Wallast (GGD Amsterdam, opbouw en onderhoud op de meetstations) Jennes Meijdam (GGD Amsterdam, onderhoud op de meetstations) Jorrit van der Laan (GGD Amsterdam, kwaliteitscontrole) Harald Helmink (GGD Amsterdam, jaarlijksonderhoud) Dave de Jonge (GGD Amsterdam, projectleiding en rapportage) GGD, Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. GGD Amsterdam en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport mag aan derden niet anders dan als één geheel worden ontsloten, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten en aansprakelijkheid.

3 -3- GGD/LO INHOUD 1 Inleiding methode en accreditatie Meetreeks Kwaliteit Resultaten Grafieken SO 2, PM10, TSP en H 2 S 2010 tot en met Datacaptures Bijlage 1 scope...11 Bijlage 2 meetnauwkeurigheid en toegepaste apparatuur...13 Bijlage 3 zwaveldioxide...14 Bijlage 4 zwavelwaterstof...16

4 -4- GGD/LO INLEIDING Dit rapport beschrijft de meetresultaten over het jaar 2013 van de buitenluchtmetingen naar de concentraties TSP, PM10, SO 2 en H 2 S gemeten op 2 meetstations in Curaçao. De meetlocaties zijn gelegen in de wijk Marchena (Kas Chikitu) en ten westen van het industriegebied Schottengat (Beth Chaim). Beide meetstations liggen buiten de directe invloedsfeer van het verkeer. Op de meetlocatie Beth Chaim worden de hoogste concentraties verwacht vanuit het industriegebied. De metingen van dit meetstation zijn bedoeld om de grenswaarden uit attachment F op het industriegebied gelegen ISLA raffinaderij te controleren. In attachment F zijn grenswaarden opgenomen voor verschillende stoffen waaronder TSP (Total Suspended Matter) en SO 2 (zwaveldioxide). Omdat overschrijdingen van de grenswaarden voor deze stoffen niet onaannemelijk zijn, wordt op Beth Chaim SO 2 en TSP (in plaats van PM10) gemeten. Meetstation Kas Chikitu is gelegen in een woonwijk en is ingericht om de luchtkwaliteit nabij bewoning te monitoren. Omdat PM10 beter aansluit bij huidige EU en EPA grenswaarden voor fijnstof, wordt op Kas Chikitu geen TSP gemeten. Meetstation Kas Chikitu is sinds begin juni 2010 operationeel. Op Kas Chikitu is ook automatische meting van H 2 S (zwavelwaterstof) voorzien. 2 METHODE EN ACCREDITATIE In de onderstaande tabel 1 is oranje gemarkeerd welke componenten worden gemeten. De met Q aangeduide verrichtingen voldoen aan de criteria van de NEN EN ISO/IEC Tabel 1:gemeten componenten per station MEETSTATION TSP PM10 SO 2 H 2 S 800 Beth Chaim Q Q 801 Kas Chikitu Q Q

5 -5- GGD/LO Met uitzondering van het meten van de concentratie H 2 S vallen alle verrichtingen onder de scope van de EN/ISO/IEC accreditatie van GGD Amsterdam, deze scope is weergegeven in bijlage 1. De metingen van SO 2 zijn volgens de EU eisen gerapporteerd bij 20 C. In attachment F wordt verwezen naar EPA methoden die SO 2 concentraties rapporteren bij 25 C. Rapportage bij 20 C geeft voor SO 2 een verschil van +1,7%. De (TEOM) PM10 en TSP concentraties zijn wel volledig conform de EPA normen gerapporteerd.

6 -6- GGD/LO Meetreeks is het derde volledige meetjaar uitgevoerd onder accreditatie. In 2011 is een aanvang gemaakt met het bepalen van de veldreproduceerbaarheid van de TEOM systemen onder de condities zoals die op Curacao heersen. In 2013 is dit afgerond voor TSP en PM10 metingen en zal in 2014 een vervolg krijgen. 2.2 Kwaliteit Beide meetstations van Curaçao vallen onder accreditatie (zie certificaat L 426), een kopie van de scope is weergegeven in bijlage 1. Bijlage 2 toont de geschatte meetnauwkeurigheid per meetinstrument. De SO 2 monitoren worden gecontroleerd met behulp van gecertificeerde gasflessen. Het certificaat is herleidbaar naar een Primaire Referentie standaard. In beide meetstations wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerde SO 2 gasfles die elke 49 ste uur automatisch de monitor kalibreert. Alle data is gevalideerd conform de GGD (validatie) SOP s. Data voor TSP en PM10 tot 3 uur na filterwisseling en data lager dan -5 µg/m 3 wordt afgekeurd. Negatieve uurgemiddelde van de SO 2 en H 2 S waarden tussen 0 en -3 µg/m 3 worden beoordeeld door de valideur, afkeur of correctie kan worden toegepast. Negatieve uurgemiddelde SO 2 waarden kleiner zijn dan -3 µg/m 3 worden opgehoogd met de laagste negatieve uurwaarde. Eventuele aanpassing wordt gedaan over de periode tussen twee 1 e lijns controles. De minimum datacapture voor het berekenen van valide uurgemiddelden en van uur- naar daggemiddelde bedraagt 75%. Tijdens de automatische eerstelijns controles zijn er van 15 mei tot 16 september problemen geconstateerd met de SO 2 monitor op meetstation Beth Chaim. De afwijking op de nul kalibratie was groter dan (automatisch) geaccepteerd, namelijk meer dan 5 ppb oplopend tot 13ppb. De monitor werd wel (iedere 49 uur) automatisch gecorrigeerd op het aangeboden spangas. De oorzaak van de afwijking is bij het jaarlijks onderhoud op 17 september uitvoerig onderzocht. Hierbij kwam naar voren dat de monitor minder gevoelig was geworden door aantasting van de spiegels in de monitor. Voor deze afwijking is lineair fractioneel van het bereik van de monitor (0 tot 945 ppb) over de tijd gecorrigeerd van 15 mei tot 16 september

7 -7- GGD/LO , beginnend met 5 ppb tot 13 ppb. Dit resulteerde uiteindelijk in een correctie (omgerekend) van 3,4 µg/m3 op het jaargemiddelde. In bijlage 3 is in blauw aangegeven welke data is aangepast.

8 -8- GGD/LO RESULTATEN In onderstaande tabel 2 zijn de jaargemiddelde 2013 TSP, PM10, SO 2 en H 2 S concentraties weergegeven en getoetst aan de vigerende grenswaarden uit Attachment F. De gedetailleerde meetgegevens als daggemiddelden alsmede de berekende percentielen en maxima zijn weergegeven in de bijlagen 3 tot en met 6. Tabel 2: Gemeten concentraties in µg/m en bijbehorende grenswaarden Norm 800 Beth Chaim 801 Kas Chikitu SO 2 Gem.[jaar] SO 2 Max.[dag] PM10 Gem.[jaar] - 41 TSP Gem.[jaar] TSP Max.[dag] H 2 S Gem.[jaar] - 7 1: Mag maximaal 1 maal per jaar voorkomen. 2: Mag maximaal 5% van de dagen overschreden worden. 3: In totaal is er in dag geweest waarbij de gemiddelde SO 2 concentratie boven de 365 µg/m 3 kwam. Dit was op 15 augustus Uit tabel 2 blijkt dat voor SO 2 op Beth Chaim en Kas Chikitu niet wordt voldaan aan de normen uit attachment F. De jaargemiddelde SO 2 concentratie op Beth Chaim is in µg/m 3 en op Kas Chikitu 96 µg/m 3. De norm is 80 µg/m 3. De norm voor het jaargemiddelde SO 2 is daarmee in 2013 op beide meetstations overschreden. De normen voor TSP worden niet overschreden.

9 -9- GGD/LO Grafieken SO 2, PM10, TSP en H 2 S 2010 tot en met In grafiek 1 zijn de concentraties van SO 2, TSP en PM10 in 2010 tot en met 2013 weergegeven. Grafiek 1; De jaargemiddelden concentraties SO 2, TSP en PM10 in 2010 tot en met Datacaptures 2013 De datacapture zoals berekend op basis van beschikbare uurgemiddelde waarden is in onderstaande tabel 3 per component per station weergegeven. Tabel 3: datacaptures Beth Chaim 801 Kas Chikitu SO 2 97% 96% PM10 93% TSP 98% H 2 S 94% Uit tabel 3 blijkt dat alle datacaptures boven de vereiste 75% liggen. Deze eis volgt uit de EPA standaard voor buitenluchtmetingen welke in Attachment F genoemd staan voor de metingen; EPA, part 50 National primary and secondary ambient air quality standards

10 -10- GGD/LO De actuele (ongevalideerde) meetgegevens worden uurlijks weergegeven op de website Tevens zijn de gevalideerde data vanaf deze website te downloaden. Omdat er geen officiële meteo-gegevens beschikbaar zijn en de windrichtingmeting op Beth Chaim vanaf medio oktober 2013 niet betrouwbaar is, zijn er voor 2013 geen pollutierozen gemaakt.

11 BIJLAGE 1 SCOPE -11- GGD/LO

12 -12- GGD/LO

13 -13- GGD/LO BIJLAGE 2 MEETNAUWKEURIGHEID EN TOEGEPASTE APPARATUUR component apparatuur meetnauwkeurigheid bij GGD document de EU jaarlimiet (95%BI) foutenbeschouwing PM1/TSP/PM10 TEOM 50 C ± 3,5%* rev1 Zwaveldioxide Thermo 43 /450i ± 8,5% ** *) Weergegeven meetnauwkeurigheid is gebaseerd op de veldreproduceerbaarheid gemeten in 2013 te Curaçao met een TSP afscheider en berekend als percentage van de grenswaarde van 75 µg/m3. **) Weergegeven meetnauwkeurigheid is gebaseerd op de foutenbeschouwing conform EN14212 en berekend als percentage van de daggemiddelde grenswaarde van 365 µg/m3.

14 -14- GGD/LO BIJLAGE 3 ZWAVELDIOXIDE Meetstation : Beth Chaim. In blauw aangegeven data zijn gecorrigeerd op basis van de resultaten van het jaarlijksonderhoud. Component : SO2 Meetperiode : 2013 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van Meteo gegevens meetstation Beth Chaim WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec R-001-5

15 -15- GGD/LO Bijlage 3 blad 2 zwaveldioxide Meetstation : Kas Chikitu Component : SO2 Meetperiode : 2013 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van Meteo gegevens meetstation Beth Chaim WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec R-001-5

16 -16- GGD/LO BIJLAGE 4 ZWAVELWATERSTOF Meetstation : Kas Chikitu Component : H2S Meetperiode : 2013 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van Meteo gegevens meetstation Beth Chaim WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec R-001-5

17 -17- GGD/LO BIJLAGE 5 TSP Meetstation : Beth Chaim Component : TSP Meetperiode : 2013 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van Meteo gegevens meetstation Beth Chaim WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec R-001-5

18 -18- GGD/LO BIJLAGE 6 FIJNSTOF PM10 Meetstation : Kas Chikitu Component : PM10 Meetperiode : 2013 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van Meteo gegevens meetstation Beth Chaim WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec R-001-5

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

Hoe gezond is onze lucht?

Hoe gezond is onze lucht? Hoe gezond is onze lucht? Samen voor gezonde lucht Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 - april 2014 Inhoudsopgave Luchtkwaliteit in de media 2 Voorwoord 3 1 Luchtvervuiling is het grootste milieu

Nadere informatie

Hoe gezond is onze lucht? Halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 - juli 2013

Hoe gezond is onze lucht? Halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 - juli 2013 Hoe gezond is onze lucht? Halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 - juli 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Luchtvervuiling 5 2.1 Luchtvervuiling en gezondheid 5 2.2 Opbouw luchtvervuiling

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar verschillen tussen gemeten en berekend vliegtuiggeluid

Onderzoek naar verschillen tussen gemeten en berekend vliegtuiggeluid Rapport CDV TNO NLR Rapportnummer TNO: IS-RPT-617 Onderzoek naar verschillen tussen gemeten en berekend vliegtuiggeluid Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid Postbus 9771 259 LT Den Haag www.vliegtuiggeluid.nl

Nadere informatie

De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed

De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed Analyse van jurisprudentie Opdrachtgever Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De invloed van windturbines op

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn

Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn RIVM rapport

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

MER evaluatie Betuweroute

MER evaluatie Betuweroute MER evaluatie Betuweroute Evaluatieverslag Opdrachtgever ProRail B.V. Mw. A. Veldhuizen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Manen, GR van Kenmerk D81-JSC-KA-1200053 - Versie 2.0 Utrecht, 19 december 2012

Nadere informatie

Rantsoen en melkvetzuren. Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. A. de Vries, J. de Wit

Rantsoen en melkvetzuren. Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. A. de Vries, J. de Wit Rantsoen en melkvetzuren Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht A. de Vries, J. de Wit [2006] Louis Bolk Instituut Rantsoen en melkvetzuren, Verschillen in melkkwaliteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

voor het GASTEC QA product certificaat voor

voor het GASTEC QA product certificaat voor BRL GASTEC QA 195 10 april 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 195 voor het GASTEC QA product certificaat voor Versie 1.4 gasgestookte hogedrukreinigers met een lage emissiewaarde voor stikstofoxiden

Nadere informatie

Onderzoek naar de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland. Zelf meten is zeker weten

Onderzoek naar de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland. Zelf meten is zeker weten Onderzoek naar de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland Zelf meten is zeker weten 1 Colofon Tekst: André van der Poel (Milieucentrum Amsterdam) en Ivo Stumpe (Milieudefensie) Eindredactie: Rianne van

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Een boekje open over fijn stof

Een boekje open over fijn stof Een boekje open over fijn stof Alles en nog wat meer over fijn stof Ed Buijsman LUVO reeks 3 Een boekje open over fijn stof, 2de herziene uitgave LUVO reeks nummer 3 2007 Uitgeverij Tinsentiep, Houten

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN

SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne Werkgroep Ademhalingsbescherming Leden Werkgroep Ademhalingsbescherming NVvA S.J. Veenstra, voorzitter

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie