Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan CB Utrecht Postbus TA Utrecht T F Datum 3 oktober 2013 Auteur(s) Ir. M.H. Voogt, Ing. H.L.M. Verhagen Aantal pagina's 20 Aantal bijlagen 0 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant T.a.v. J.A.J. van Driel Afdeling Milieu, cluster Natuur & Milieu Postbus MC s-hertogenbosch ProjectnaamWindroosanalyse Brabant 2012 Projectnaam Windroosanalyse Brabant 2012 Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Samenvatting Ten noordoosten van de landingsbaan van Eindhoven Airport meet de provincie Noord-Brabant sinds april 2010 de concentraties van luchtvervuilende stoffen, waaronder PM 10, NO 2 en benzeen. Met deze metingen wordt de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in beeld gebracht. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2012 te bepalen. De studie volgt zoveel mogelijk de aanpak van de studie over 2011 die ook door TNO is uitgevoerd [1]. Uurgemiddelde metingen van PM 10 en NO 2 op het regionale LML station Biesthoutakker worden gebruikt als achtergrondconcentraties. Voor benzeen zijn de metingen op Biest Houtakker in 2012 gestopt. Daarom is voor de achtergrondbelasting uitgegaan van de jaargemiddeld gemeten concentratie op het enig overgebleven regionale meetstation van het LML (633 Zegveld-OudeMeije). Deze was 0.6 µg/m 3. In 2011 is uitgegaan van een achtergrondbelasting 0.4 µg/m 3 (gemeten op Biest Houtakker). Waarschijnlijk is er daardoor sprake van een trendbreuk met als gevolg dat de bijdrage voor benzeen in 2012 lager wordt ingeschat dan in Een eventuele bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen en van de voorkomende meteorologische omstandigheden. Door de van jaar tot jaar wijzigende meteorologische omstandigheden (vooral windrichting is van belang, maar ook windsnelheid) fluctueert de geschatte bijdrage van jaar tot jaar. Ook het optreden van incidentele emissies (of het niet constant zijn van de emissies) maakt dat de bijdrage van jaar tot jaar anders kan zijn. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. Op de meetlocatie kwam de wind in 2012, net als in 2011, in 56% van de tijd uit de richting van Eindhoven Airport ( graden). De windhoek is zo gekozen dat de totale bijdrage van het vliegveld in kaart wordt gebracht (dus niet alleen de bijdrage van de vliegbewegingen). De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2011 en 2012 en de gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport zijn weergegeven in onderstaande tabel. Jaar Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m 3 Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % PM NO benzeen

3 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Er wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is om een schatting van de onzekerheid te geven. Verschillende bronnen van onzekerheid spelen een rol in de gekozen methode, maar kunnen niet eenvoudig gekwantificeerd worden. Gezien de ligging van de stedelijke omgeving in de gekozen windhoek, zal bij de gepresenteerde bijdrage eerder sprake zijn van een overschatting dan van een onderschatting. Het volgende wordt geconcludeerd: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen op de meetlocatie Eindhoven Airport liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van PM 10 in 2012 is naar schatting 0.9 µg/m 3. Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdrage significant is. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van NO 2 in 2012 is naar schatting 2.2 µg/m 3. Dat is iets lager dan in Het procentuele aandeel is vanwege de lagere gemiddelde concentratie wel vergelijkbaar met De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van benzeen in 2012 is naar schatting ca 0.1 µg/m 3. Dit is lager dan de gevonden bijdrage in 2011, maar dat komt (in ieder geval deels) door de genoemde aanpassing in de aanpak 1. 1 Stel dat er uitgegaan was van een achtergrondconcentratie van 0.4 µg/m 3, dan zou de bijdrage 0.24 µg/m 3 zijn geweest.

4 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijving van de metingen Meetlocaties PM NO Benzeen Meteorologie Data-analyse Methode Onzekerheid Resultaten Frequentieverdeling van de windrichting PM NO Benzeen Conclusies en aanbevelingen Referenties Ondertekening... 20

5 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 1 Inleiding Ten noordoosten van de landingsbaan van Eindhoven Airport meet de provincie Noord-Brabant sinds april 2010 de concentraties van luchtvervuilende stoffen, waaronder PM 10, NO 2 en benzeen. Met deze metingen wordt de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in beeld gebracht. Het doel van deze studie is om met behulp van een windroosanalyse de bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen in 2012 te bepalen. De studie volgt zoveel mogelijk de aanpak van de studie over 2011 die ook door TNO is uitgevoerd [1]. De meteorologische gegevens zijn lokaal bij het meetstation door de provincie gemeten. Uurgemiddelde metingen van PM 10 en NO 2 op het regionale LML station Biesthoutakker, beschikbaar gesteld door het RIVM, worden gebruikt als achtergrondconcentraties. Voor benzeen zijn de metingen op Biest Houtakker in 2012 gestopt. Daarom is voor de achtergrondbelasting uitgegaan van de jaargemiddeld gemeten concentratie op het enig overgebleven regionale meetstation van het LML (633 Zegveld-OudeMeije). Deze was 0.6 µg/m 3 [3]. In 2011 is uitgegaan van een achtergrondbelasting 0.4 µg/m 3 (gemeten op Biest Houtakker). Waarschijnlijk is er daardoor sprake van een trendbreuk met als gevolg dat de bijdrage voor benzeen in 2012 lager wordt ingeschat dan in De eventuele bijdrage hangt af van de emissiesterkte van de bronnen op Eindhoven Airport en van de voorkomende meteorologische omstandigheden. Het is dus niet zo dat uit deze methode direct een bronsterkte afgeleid kan worden. Dit rapport bestaat uit: Hoofdstuk 2: Beschrijving van de metingen. Hoofdstuk 3: Beschrijving van de data-analyse methode. Hoofdstuk 4: Resultaten. Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen.

6 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 2 Beschrijving van de metingen 2.1 Meetlocaties In Figuur 1 zijn de meetlocaties Eindhoven Airport en LML Biest Houtakker getekend, inclusief een detailkaart van Eindhoven Airport. De meetlocatie nabij Eindhoven Airport wordt bij wind tussen 150 en 270 graden potentieel blootgesteld aan emissies van Eindhoven Airport. De windhoek is zo gekozen dat emissies van het gehele vliegveld worden meegeteld. Dat wil zeggen niet alleen het opstijgen en landen van vliegtuigen, maar ook de bronnen op het vliegveld zelf inclusief de voertuigen van bezoekers. Ten zuidoosten van het vliegveld bevindt zich een bedrijventerrein dat voor een groot deel ook binnen de gekozen windhoek valt. De afstand tot het meetpunt is echter minimaal 500 meter, zodat de bijdrage aan de concentratie op de meetlocatie naar verwachting klein zal zijn. Ook is invloed van de stedelijke omgeving van Veldhoven en Eindhoven niet geheel uit te sluiten. Daarom zal de vastgestelde bijdrage eerder een overschatting dan een onderschatting zijn. LML station Biest Houtakker is het dichtstbijzijnde regionale luchtmeetstation en dient als achtergrondstation. 2.2 PM 10 PM 10 is gemeten met bètastofmonitoren. Voor meer details over de meetapparatuur wordt verwezen naar het meetrapport van de Provincie Noord- Brabant [2] en het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM [3]. De daggemiddelde waarden van de bètastofmonitoren zijn volgens procedures van de provincie en het RIVM gevalideerd. Voor dit onderzoek zijn de uurgemiddelde concentraties van PM 10 gebruikt. Omdat PM 10 concentraties gekalibreerd worden op daggemiddelde waarden, geldt dat de uurgemiddelde waarden indicatief zijn. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie Eindhoven Airport 99% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie Biest Houtakker 92%. 2.3 NO 2 NO 2 is gemeten met NO x -monitoren op basis van chemoluminescentie. Voor meer details over de meetapparatuur wordt verwezen naar het meetrapport van de Provincie Noord- Brabant [2] en het jaaroverzicht van de luchtkwaliteit van het RIVM [3]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert voor locatie Eindhoven Airport 91% van de tijd goedgekeurde data op en voor locatie Biest Houtakker 97%.

7 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Figuur 1 Meetlocaties bij Eindhoven Airport. De rode lijnen geven de grenzen van de windrichtingsector aan ( graden) waarbij de meetlocatie belast wordt verondersteld door Eindhoven Airport.

8 TNO-rapport TNO 2013 R / Benzeen Voor de analyse van benzeen zijn de metingen op locatie Eindhoven Airport gebruikt. De metingen zijn uitgevoerd met een GC met PID detector [2]. De validatie voor de uurgemiddelde data levert 95% van de tijd goedgekeurde data op. Voor benzeen zijn de metingen op Biest Houtakker in 2012 gestopt. Daarom is voor de achtergrondbelasting uitgegaan van de jaargemiddeld gemeten concentratie op het enig overgebleven regionale meetstation van het LML (633 Zegveld- OudeMeije). Deze was 0.6 µg/m 3 [3]. In 2011 is uitgegaan van een achtergrondbelasting 0.4 µg/m 3 (gemeten op Biest Houtakker). Waarschijnlijk is er daardoor sprake van een trendbreuk met als gevolg dat de bijdrage voor benzeen in 2012 lager wordt ingeschat dan in Meteorologie Voor dit onderzoek zijn de windgegevens gebruikt zoals gemeten bij de meetlocatie Eindhoven Airport door de provincie. Vooraf is de frequentie windroos vergeleken met die gemeten op het KNMI station Eindhoven. De overeenstemming was goed. De beschikbaarheid van de winddata van het meteo station is bijna 100%.

9 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 3 Data-analyse 3.1 Methode Op basis van de uurgemiddelde concentraties en windrichtingen worden windroosanalyses uitgevoerd. Ten eerste wordt de frequentieverdeling van de windrichting over 2012 bepaald. Voor elke windsector wordt berekend hoeveel uur de wind uit die richting kwam. Door te delen door het totaal aantal uren wordt dit omgerekend naar een percentage. Bij de uiteindelijke bepalingen van de bijdrage van PM 10, NO 2 en benzeen vallen er uren weg door het niet beschikbaar zijn van meetdata. Ook worden de uren waarop de windsnelheid lager was dan 1 m/s uitgesloten. Voor de analyse van de bijdrage aan de totale concentratie moeten deze uren dan ook uit frequentieverdeling gehaald worden. Onderzocht is of dit de frequentieverdeling sterk beïnvloedt. Het blijkt dat het aandeel wind uit zuidwestelijke richting ( graden) daardoor iets groter wordt. Op zichzelf is dat gunstig voor de analyse, omdat deze windrichtingen binnen de geselecteerde windhoek liggen. Ten tweede worden concentratiewindrozen van PM 10, NO 2 en benzeen voor beide locaties gemaakt. Bij een concentratiewindroos wordt voor elke windsector de gemiddeld optredende concentratie getoond. De concentratiewindrozen geven inzicht in de windrichtingen waarbij de concentratie verhoogd is. Hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder de gemiddelde concentratie is. Ten derde is de lokale bijdrage van Eindhoven Airport ter plaatse van de meetlocatie bepaald. Dit is stapsgewijs gedaan: 1 Er wordt een windroos van het concentratieverschil tussen de belaste locatie Eindhoven Airport en de onbelaste locatie LML Biest Houtakker gemaakt 2. Op deze manier wordt de grootschalige bijdrage op het belaste punt er als het ware uitgefilterd. Ook hier geldt dat hoe meer waarnemingen er in een windsector voorkomen, hoe betrouwbaarder het verschil in concentratie is. 2 De windroos van het concentratieverschil wordt vermenigvuldigd met de frequentieverdeling. Dit levert een zogenaamde bijdragewindroos op. Deze heeft alleen betekenis bij de windsectoren waarbij de meetlocatie door Eindhoven Airport belast wordt. Op basis van de ligging van de meetlocaties in Figuur 1 liggen deze windsectoren tussen 150 en 270 graden. 3 De bijdragen in de windsectoren tussen 150 en 270 graden worden opgeteld tot de jaargemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport (in µg/m 3 ). Dit wordt vergeleken met de jaargemiddelde concentratie op de meetlocatie, over de uren die aan de criteria voldoen. Daaruit volgt een schatting van de bijdrage in procenten. De op deze manier gevonden bijdrage is een gemiddelde waarde. 2 Voor benzeen is de jaargemiddelde concentratie op LML station Zegveld-OudeMeije als achtergrondconcentratie gebruikt.

10 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 De uiteindelijke bijdrage is gebaseerd op de voor de analyse geselecteerde uren met de volgende selectiecriteria: De windrichting is tussen 150 en 270 graden. De windsnelheid is groter dan 1 m/s. De uurgemiddelde concentratie is beschikbaar (voor PM 10 en NO 2 op beide meetlocaties). De selectie van windsnelheid en beschikbaar zijn van gelijktijdige meetwaarden leidt ertoe dat voor de windroos van het concentratieverschil van PM 10 64% van het totale aantal uren in 2012 beschikbaar is. Voor NO 2 is dat 63% en voor benzeen 67% (zie Tabel 1). De relatief lage percentages worden veroorzaakt door het feit dat de gemeten windsnelheid vaak lager was dan 1 m/s. Tabel 1 Aandeel van de uurgemiddelde metingen die voldoen aan criteria voor de windroosanalyse t.o.v. het aantal uren in een jaar (in %). PM 10 NO 2 benzeen Onzekerheid De onzekerheid in de gevonden gemiddelde bijdrage is niet gemakkelijk af te leiden voor de werkwijze die is gevolgd. Deze hangt voor een belangrijk deel samen met de mate waarin de gekozen uren representatief zijn voor de gemiddelde situatie. Een kortstondig verhoogde emissie vanaf Eindhoven Airport kan bijvoorbeeld gemist worden wanneer de meetdata op een van de stations niet beschikbaar zijn. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de gemeten concentratie op Biest Houtakker (en voor benzeen op Zegveld) representatief is voor de achtergrondconcentratie nabij Eindhoven Airport. De afstand tussen de stations is relatief groot. Ook speelt de representativiteit van het gekozen criterium voor de windsnelheid een rol. In het kader van een afstudeeronderzoek is voor de situatie nabij industrieterrein Moerdijk vastgesteld dat de resultaten voor 2008, 2009 en 2010 nauwelijks gevoelig zijn voor de gekozen waarde voor de windsnelheid [4]. De onzekerheid in relatie tot de representativiteit is niet eenvoudig te kwantificeren. Een uitgebreidere analyse met bijvoorbeeld Monte Carlo technieken waarbij willekeurig verschillende subsets van de data worden gekozen, kan meer inzicht verschaffen. Een dergelijke omvangrijke analyse past echter niet binnen de huidige onderzoeksopzet.

11 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 4 Resultaten 4.1 Frequentieverdeling van de windrichting In Figuur 2 is de jaargemiddelde frequentieverdeling van de windrichting weergegeven. Het is duidelijk dat de wind voor een groot deel van de meetperiode afkomstig is uit zuidelijke en meer specifiek zuidwestelijke richtingen. De wind kwam tijdens de meetperiode in 56% van de tijd uit de richting van het vliegveld ( graden). Ook in 2011 was dit 56%. Figuur 2 Frequentieverdeling (%) van de windrichting in PM 10 De concentratiewindrozen voor PM 10 staan in Figuur 3. Het volgende valt in de windrozen op: De gemiddelde concentratie van PM 10 is het hoogst bij een noordoostelijke windrichting. De patronen van de concentratiewindrozen komen goed met elkaar overeen. De verschillen in concentratie zijn beperkt. De piek bij 80 graden is het gevolg van een enkel, geïsoleerd uur met een hoge concentratie (66 µg/m 3 op 22 maart). Verder bevinden zich in de dataset enkele opvallende waarden die door het grotere aantal uren in de betreffende klasse het gemiddelde minder beïnvloeden (861 µg/m 3 op 9 maart, 479 µg/m 3 op 25 juni en 656 µg/m 3 op 7 augustus). Bij wind uit de richting van Eindhoven Airport ( graden) is de concentratie bij het vliegveld iets hoger dan op Biest Houtakker.

12 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Eindhoven-airport 230 Biest Houtakker Figuur 3 Concentratiewindrozen van PM 10 (µg/m 3 ) op locaties Eindhoven Airport (roze) en LML Biest Houtakker (blauw) in In 2011 was de gemeten concentratie van PM 10 bij wind uit de richting van het vliegveld op Eindhoven Airport lager dan op Biest Houtakker. Dat leidde tot de conclusie dat Eindhoven Airport niet meetbaar bijdraagt aan de concentratie van PM 10. In 2012 blijkt de concentratie bij wind uit de richting van het vliegveld wel hoger dan op Biest Houtakker, onder andere als gevolg van enkele kortdurende perioden met zeer hoge concentratie. De windroos van het PM 10 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 4. De geschatte gemiddelde bijdrage van het industrieterrein aan de PM 10 concentratie in 2012 staat in Tabel 2. Ook zijn de resultaten voor 2011 [1] weergegeven. De windroosanalyse laat voor 2012 een bijdrage van 0.9 µg/m 3 zien. De bijdrage wordt grotendeels bepaald door enkele kortstondige perioden met zeer hoge concentratie op Eindhoven Airport (o.a. op 6 april en 25 juni). Het is de vraag of deze verhogingen daadwerkelijk het gevolg zijn geweest van activiteiten op Eindhoven Airport. Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdrage van 0.9 µg/m 3 significant is.

13 TNO-rapport TNO 2013 R / , , ,0-0,5-1, Figuur 4 Links: windroos van het PM 10 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie Eindhoven Airport en LML Biest Houtakker in Rechts: windroos van de PM 10 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie Eindhoven Airport. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 150 en 270 graden levert de bijdrage van het Eindhoven Airport op (zie Tabel 2). Tabel 2 Gemiddelde PM 10 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van Eindhoven Airport op de meetlocatie in Jaar Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % 4.3 NO 2 De concentratiewindrozen voor NO 2 staan in Figuur 5. Het volgende valt in de windrozen op: De gemiddelde concentratie van NO 2 is het hoogst bij oostelijke windrichting. De patronen van de concentratiewindrozen lijken op elkaar (invloed van variatie in de achtergrondconcentratie). De gemiddelde concentratie op Eindhoven Airport is bij de meeste windsectoren hoger dan die op de achtergrondlocatie Biest Houtakker (invloed van lokale bronnen). De windroos van het NO 2 concentratieverschil en de bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 6.

14 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Eindhoven-airport 230 Biest Houtakker Figuur 5 Concentratiewindrozen van NO 2 (µg/m 3 ) op locaties Eindhoven Airport (roze) en LML Biest Houtakker (blauw) in , , ,0-0,5-1, Figuur 6 Links: windroos van het NO 2 concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie Eindhoven Airport en LML Biest Houtakker in Rechts: windroos van de NO 2 bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie Eindhoven Airport. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 150 en 270 graden levert de bijdrage van Eindhoven Airport op (zie Tabel 2).

15 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Uit Figuren 5 en 6 wordt het volgende afgeleid: Het concentratieverschil is het sterkst bij oostelijke richting ( graden), waarschijnlijk als gevolg van de nabijheid van rijksweg A2 (op ongeveer 1 km afstand), de stad Eindhoven die oostelijk van de A2 ligt en enig verkeer op de Spottersweg (op 50 meter afstand). In de richting van het vliegveld is een kleine verhoging van de concentratie te zien tussen 200 en 260 graden. Dit is de richting onder invloed van opstijgende en landende vliegtuigen. Tussen 150 en 190 graden is een groter verschil te zien, waarschijnlijk als gevolg van emissiebronnen op de grond gerelateerd aan het vliegveld (zie ook paragraaf 2.1, waarin de mogelijke invloed van andere bronnen wordt besproken). De geschatte gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport aan de NO 2 concentratie in 2012 staat in Tabel 3. De bijdrage in 2012 is naar schatting 2.2 µg/m 3. Dat is iets lager dan in Het procentuele aandeel is vanwege de lagere gemiddelde concentratie wel vergelijkbaar met Tabel 3 Gemiddelde NO 2 concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van Eindhoven Airport op de meetlocatie in Jaar Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % 4.4 Benzeen De concentratiewindroos voor benzeen voor Eindhoven Airport staat in Figuur 7. De windroos van het benzeen concentratieverschil en de -bijdragewindroos zijn gegeven in Figuur 8. Het volgende valt in de figuren op: De gemiddelde concentratie van benzeen is het hoogst bij oostelijke windrichting. In de klassen rond 70 en 80 graden is geen data beschikbaar waarbij zowel de windsnelheid voldoet als gelijktijdige een meetwaarde aanwezig is. De verhoging bij oostelijke wind kan met waarschijnlijkheid aan het verkeer op de A2 en de Spottersweg toegeschreven worden.

16 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 Eindhoven-airport Figuur 7 Concentratiewindroos van benzeen (µg/m3) op locatie Eindhoven Airport in , , , , ,03-0, Figuur 8 Links: windroos van het benzeen concentratieverschil (µg/m 3 ) tussen locatie Eindhoven Airport en de veronderstelde achtergrondconcentratie van 0.6 µg/m 3 in Rechts: windroos van de benzeen bijdrage (µg/m 3 ) per sector op locatie Eindhoven Airport tijdens de meetperiode. De zwarte lijn is de 0-lijn. Het sommeren van de bijdragen uit de rechterfiguur binnen de sectoren 150 en 270 graden levert de bijdrage van Eindhoven Airport op (zie Tabel 3).

17 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 De geschatte gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport aan de benzeen concentratie in 2012 staat in Tabel 4. Tabel 4 Gemiddelde benzeen concentratie (µg/m 3 ) en de geschatte bijdrage van Eindhoven Airport op de meetlocatie in Jaar Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % De bijdrage van Eindhoven Airport is ca. 0.1 µg/m 3, hetgeen 13% is van de totale concentratie op de meetlocatie bij Eindhoven Airport. Hierbij wordt benadrukt dat deze waarde geldt bij de toegepaste achtergrondconcentratie van 0.6 µg/m 3. In de analyse voor 2011 is uitgegaan van de op LML Biest Houtakker jaargemiddeld gemeten concentratie van 0.4 µg/m 3. Omdat deze metingen in 2012 gestopt zijn, moest voor 2012 voor een ander regionaal station gekozen worden, welke niet in Noord-Brabant ligt (Zegveld-OudeMeije). Stel dat er uitgegaan was van een achtergrondconcentratie van 0.4 µg/m 3, dan zou de bijdrage 0.24 µg/m 3 (24%) zijn geweest. Dat is meer in lijn met het resultaat voor 2011.

18 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 5 Conclusies en aanbevelingen Op de meetlocatie kwam de wind in 2012, net als in 2011, in 56% van de tijd uit de richting van Eindhoven Airport ( graden). De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen en de gemiddelde bijdrage van Eindhoven Airport in 2012 (en 2011) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Gezien de ligging van de stedelijke omgeving in de gekozen windhoek, zal bij de gepresenteerde bijdragen eerder sprake zijn van een overschatting dan van een onderschatting. Tabel 5 Gemiddelde concentratie (µg/m 3 ) en schatting van de bijdrage van Eindhoven Airport. Jaar Concentratie (µg/m 3 ) Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in µg/m 3 Gemiddelde bijdrage Eindhoven Airport in % PM NO benzeen Het volgende wordt geconcludeerd: De jaargemiddelde concentraties van PM 10, NO 2 en benzeen op de meetlocatie Eindhoven Airport liggen (ruim) beneden de gestelde grenswaarden. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van PM 10 in 2012 is naar schatting 0.9 µg/m 3. Voor PM 10 is de meetonzekerheid relatief groot ten opzichte van de grootte van de bijdrage. Het is daarom onzeker in hoeverre de gevonden bijdrage significant is. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van NO 2 in 2012 is naar schatting 2.2 µg/m 3. Dat is iets lager dan in Het procentuele aandeel is vanwege de lagere gemiddelde concentratie wel vergelijkbaar met De bijdrage van Eindhoven Airport aan de concentraties van benzeen in 2012 is naar schatting ca 0.1 µg/m 3. Dit is lager dan de gevonden bijdrage in 2011, maar dat komt (in ieder geval deels) door de genoemde aanpassing in de aanpak 3. 3 Stel dat er uitgegaan was van een achtergrondconcentratie van 0.4 µg/m 3, dan zou de bijdrage 0.24 µg/m 3 zijn geweest.

19 TNO-rapport TNO 2013 R / 20 6 Referenties [1] Voogt, M.H. en den Boeft J., Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit TNO rapport TNO-060-UT [2] Hubers, P., Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport. Rapportage L-O. September [3] RIVM, Jaaroverzicht Luchtkwaliteit RIVM Rapport /2013 [4] Van Strien, N., Gevoeligheidsanalyse van windroosbijdragenberekeningen bij industriegebied Moerdijk. Afstudeerrapport, 20 juli 2012.

20 20t20 TNO-rapport I TNO 2013 R11473 Ondertekening Naam en adres van de opdrachtgever Provincie Noord-Brabant T.a.v. J.A.J. van Driel Afdeling Milieu, cluster Natuur & Milieu Postbus MC's-Hertogenbosch Naam en functies van de medewerkers lr. M.H. Voogt lng. H.L.M. Verhagen Projectleider Projectmedewerker Periode waarin het ondezoek plaatsvond: September 2013 Naam en ondertekening interne reviewer Goedkeuring: Drs. H.C. Borst Research Manager

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11472 Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2011 TNO-rapport TNO--UT-12-1633 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010 TNO-rapport TNO-0-UT-12-00175 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 10 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 214 Zaaknummer 15199, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 214 Zaaknummer 15199B, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser Omgevingsdienst

Nadere informatie

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37 Laan van Westenenk 1 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R/B Fijn stof in IJmond www.tno.nl T 49 34 93 F 49 98 37 Datum september 27 Auteur(s) Menno Keuken Sander Jonkers Projectnummer 34.7434

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Rapport 2011-0003-L-O, 15 februari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek aan

Nadere informatie

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 51 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R389/B

Nadere informatie

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/533

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R1134/B

Nadere informatie

Fijnstof Beverwijk-west

Fijnstof Beverwijk-west GGD/LO 07-1106 Fijnstof Beverwijk-west Amsterdam, 19 juli 2007 Auteur: H.J.P. Helmink In opdracht van: Provincie Noord Holland Sector Milieu Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Auteur : H..J.P. Helmink (PV) 19-07-2007

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg TNO-rapport TNO 2012 R11208 Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 F +31

Nadere informatie

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Samenvatting De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hoge concentraties

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 4e kwartaal 2012 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Rapport 2007-0218-L-O, 15 mei 2009 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek langs de N69 in Waalre. De metingen hebben

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen

Luchtkwaliteit in Vlaanderen Luchtkwaliteit in Vlaanderen Luchtkwaliteit in Laakdal en Geel in 2013 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Luchtkwaliteit in Laakdal en Geel in 2013 Samenstellers Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, VMM Dienst

Nadere informatie

6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen

6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen 6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen 6.1 Inleiding Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam is gebleken dat de stad, net zoals veel grote steden, last heeft van luchtvervuiling. Dit

Nadere informatie

8 november 2016 Erbrink STACKS Consult ErbrinkStacks.nl

8 november 2016 Erbrink STACKS Consult ErbrinkStacks.nl Ultra fine particles (UFP) rond Schiphol, metingen - model Hans Erbrink 8 november 2016 Erbrink STACKS Consult ErbrinkStacks.nl 06 51313650 PM2,5 Source of map: van Donkelaar, A., R.V Martin, M.Brauer,

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, juni 2015 Auteur:

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Julianastraat te Moerdijk, Kerkweg te Klundert en Atletiekbaan De Knip te Zevenbergen. Rapport 14010778, 17-3-2015 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Rapport 2005-0136-L-O-02, 15 november 2007 Resultaten van het luchtkwaliteits

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Rapport 2011-0001-L-O, 13 maart 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Burgemeester

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009 GGD/LO 9-1136 EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 27, 28 EN 29 Amsterdam, oktober 29 Auteur: H.J.P. Helmink GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 22 1 CE AMSTERDAM

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Rapport 2012-0002-L-O, 1 mei 2013 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein

Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Rapport 609022076/2011 M. Mennen E. Schols M.H. Broekman E.M. van Putten

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Notitie. e-nose board. 22 mei E-nose programma Bianca Milan

Notitie. e-nose board. 22 mei E-nose programma Bianca Milan Notitie Aan e-nose board Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 22 mei 2012 21343451 E-nose programma Bianca Milan Onderwerp Activiteit A, E-nose Safety deel B ( Vast Netwerk Moerdijk): Deel 1;

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2011-0099-L-O, 25 september 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd:

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd: Notitie Project Referentieniveaumetingen A4 Midden-Delfland Betreft geluidsmetingen stiltegebied in situatie vóór opening rijksweg A4 Ons kenmerk M.2013.1022.01.N001 Versie 001 Datum 24 oktober 2014 Verwerkt

Nadere informatie

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R0544/B

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

ECN Tav de heer Dr. E.P. Weijers Postbus 1 1755 ZG Petten. Geachte heer Weijers,

ECN Tav de heer Dr. E.P. Weijers Postbus 1 1755 ZG Petten. Geachte heer Weijers, Retouradres: Postbus 80015, 3508 TA Utrecht ECN Tav de heer Dr. E.P. Weijers Postbus 1 1755 ZG Petten Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 Datum 9

Nadere informatie

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Derde kwartaalverslag 2014

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Derde kwartaalverslag 2014 Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam Derde kwartaalverslag 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt:

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt: Notitie Aan Ester Kardienaal (gemeente Alblasserdam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 18 maart 2013 21539712 13-058 ir. J.W.T. Voerman en ir. P.B. van Breugel Onderwerp Fijnstofmetingen in

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao GGD/LO 12-1119 Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao Amsterdam, mei 2012 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: De Milieudienst

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam

Windtunnelonderzoek naar het windklimaat bij Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0291/B

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek 17 februari 2010 Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Verantwoording Titel Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014 Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014 In opdracht van: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. E. Jansen Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao Amsterdam, augustus 2015 Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Colofon RIVM 2011

Nadere informatie

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam

Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht TNO-rapport TNO-034-UT-2009-00998_RPT-ML Effecten maatregelen voor oplossen knelpunten luchtkwaliteit in Amsterdam www.tno.nl/milieu T 030 256 42 56 F 030

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL Om een goede afspiegeling te geven van de hele omgeving van de BBV waar mogelijk verslechtering van luchtkwaliteit is te verwachten, zijn door de regiopartijen voor de Saldo 0 benadering speciale referentiepunten

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Dioxine emissie oktober verspreidingsberekeningen. D. Spoelstra F. Duijm

Dioxine emissie oktober verspreidingsberekeningen. D. Spoelstra F. Duijm NOTITIE Onderwerp REC Harlingen Project Dioxine emissie oktober 2015 - verspreidingsberekeningen Opdrachtgever FUMO Projectcode LW217-12 Status Definitief Datum 22 februari 2016 Referentie LW217-12/16-003.173

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Luchtkwaliteit in Vlaanderen Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Overzicht Welke stoffen meet de VMM? Wetgevend kader Toetsing aan regelgeving Evolutie luchtkwaliteit Inzoomen op afzonderlijke

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

Stikstofdepositieberekening

Stikstofdepositieberekening BIJLAGE X Stikstofdepositieberekening FF 1817-5-RA-007-BY10 X.1 Blad1 Nox-emissie Economische ontwikkelingszone Oudevaart-Zuid Emissie inrichting Vezet / Kramer c.s. (inclusief verkeer) Hectare 7,5 kg/ha/jaar

Nadere informatie

Notitie. Zowel in 2010 als 2015 wordt aan de grenswaarden voldaan. 1

Notitie. Zowel in 2010 als 2015 wordt aan de grenswaarden voldaan. 1 Notitie Datum: 5 februari 2013 Project: Oude Haagweg Uw kenmerk: - Locatie: S Gravenhage Ons kenmerk: V040746ad.00003.tdr Betreft: Beoordeling luchtkwaliteit Versie: 01_001 Inleiding In opdracht van Madevin

Nadere informatie

Peer review van RIVM-rapport Gezondheidsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen

Peer review van RIVM-rapport Gezondheidsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen TNO-rapport TNO 2014 R11375 Peer review van RIVM-rapport Gezondheidsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen Earth, Life and Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015

Luchtkwaliteit rond het vliegveld. Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Luchtkwaliteit rond het vliegveld Informatiebijeenkomst Knegsel 18 april 2015 Provinciale metingen kalenderjaar 2012 bij de Spottershill Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill NO2 Dit

Nadere informatie

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Briefrapport 680705005/2008 J. Wesseling B. Beijk Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 RIVM Rapport 680705005/2008 Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Joost Wesseling,

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond

Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond Rinkje Molenaar, bureau Lucht *) Grootschalige Concentratiekaart(en) Nederland NEN Infomil Infodag, 20 november 2014 Hoe bepaal je de luchtkwaliteit? Meten Voordelen

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, Auteur: D.

Nadere informatie