Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013"

Transcriptie

1 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012

2 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen OCW/OSP Henk van Andel ( / DSO/PSO Carla Rothuizen ( / SZW/Beleidsonderzoek Olivier van der Vet ( / De Gemeente Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake het gebruik van en toepassing van de gepresenteerde gegevens. Afwijkingen in absolute aantallen en % kunnen veroorzaakt worden door afrondingen. Bij gebruik van cijfers is bronvermelding verplicht. 2

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 5 Inleiding Speerpunt 1: Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken Banen in de techniek Vacatures Aantal leerlingen in de technische sector Aansluiting onderwijs op de techniek sector Imago techniek sector Aantal re-integratietrajecten in de techniek Speerpunt 2: Personeelstekorten in de zorg aanpakken Aantal banen in de zorg Vacatures in de zorg Aantal leerlingen dat zorgvakken volgt Aansluiting aanbod op de verwachte vraag Re-integratie in de zorg Speerpunt 3: Personeelstekorten in het onderwijs aanpakken Aantal banen in het onderwijs Vacatures in het onderwijs Aantal afgestudeerden HBO leraaropleidingen Aansluiting aanbod op de verwachte vraag Speerpunt 4: Kansrijke clusters Vrede & Recht en Veiligheid versterken via onderwijs Banen in Vrede & Recht en Veiligheid Aantal HBO / WO studenten in Vrede & Recht Aantal HBO / WO studenten in Veiligheid Speerpunt 5: Ondernemerschap stimuleren via onderwijs Aantal startende ondernemingen Aantal ondernemers dat stopt Aantal studenten dat ondernemerschap leert Speerpunt 6: Jongeren helpen met een goede loopbaanstart Niet werkende werkzoekende jongeren Aantal stageplaatsen en leerbanen Leerwerkplekken Uitval eerstejaars Tevredenheid over studievoorlichting

4 I Bijlage 1 Afkortingen II Bijlage 2 Onderzoeksopzet III Bijlage 3 Toelichting onderwijssectoren IV Bijlage 4 Toelichting op de gehanteerde begrippen bij de regiometer V Bijlage 5 Standaard bedrijfsindeling VI Bijlage 6 Omschrijving van beroepsniveaus VII Bijlage 7 drijven in clusters Vrede & Recht en Veiligheid

5 SAMENVATTING Op 28 juni 2012 is de actieagenda Geslaagd in het vak, onderwijs en arbeidsmarkt verbinden door 46 partners ondertekend. In de actieagenda staan 29 acties die partijen in de regio Haaglanden in de periode samen ondernemen om het onderwijs en de arbeidsmarkt sterker met elkaar te verbinden. Dit is van vitaal belang voor de aanbodkant én aan de vraagkant, dus zowel voor de toekomstige beroepsbevolking als voor de economische sectoren die vakkrachten nodig hebben. Om de voortgang te kunnen volgen is aan de onderzoeksafdelingen van de gemeente Den Haag gevraagd om een monitor te ontwikkelen. In dit rapport worden de resultaten van de startmeting weergegeven. Hierin wordt de situatie van 2012 en voorgaande jaren beschreven. In de komende jaren zal het onderzoek herhaald worden. De actieagenda kent zes speerpunten: 1. Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken 2. Personeelstekorten in de zorg aanpakken 3. Personeelstekorten in het onderwijs aanpakken 4. Kansrijke clusters Vrede & Recht en Veiligheid versterken via onderwijs 5. Ondernemerschap stimuleren via onderwijs 6. Jongeren helpen met een goede loopbaanstart Voor deze 6 speerpunten zijn indicatoren benoemd om de ontwikkelingen in de tijd te volgen. Daarbij nemen de werkgelegenheid, het aantal studenten, het aantal stage- en leerwerkplaatsen en het imago een belangrijke plaats in. Afgesproken is dat er voor de monitor geen nieuwe gegevens worden verzameld maar dat alleen gebruik gemaakt wordt van bestaande bronnen. Speerpunt 1: Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken Doel is dat bedrijven en instellingen over voldoende personeelsaanbod in de technische beroepen kunnen beschikken en dat jongeren en volwassenen breed kennis kunnen maken met de techniek. Het aantal banen bij bedrijven in de sector techniek loopt door de economische crisis sinds 2008 terug. Ongeveer de helft van de technici werkt in de sector techniek; de andere helft werkt in andere sectoren zoals de zorg en de overheid. Het aantal vacatures in sectoren Techniek en Industrie laat een wisselend beeld zien maar in het algemeen kent 2012 meer vacatures in de Techniek dan In de regio is het aantal 3 e en 4 e jaars VMBO-leerlingen dat Techniek onderwijs volgt, iets teruggelopen. Het aantal MBO-leerlingen in de sector Techniek is ten opzichte van 2007 gedaald met 612. Ook het aandeel is gedaald. Dit duidt op een verschuiving van interesses. Bij meisjes is de daling verhoudingsgewijs groter dan bij jongens. Het aantal HBO-leerlingen in de sector Techniek is daarentegen ten opzichte van 2007 met 372 toegenomen. Het aandeel is ook licht toegenomen. Dit duidt op een toegenomen belangstelling. Ook het aantal WO-studenten is flink opgelopen. Verhoudingsgewijs is de groei bij vrouwen groter dan bij mannen. 5

6 Het imago van de sector Techniek is o.a. af te leiden uit de instroom van eerstejaars (vooral het aandeel vrouwen) en het oordeel van afgestudeerden over hun opleiding. Jongeren uit Haaglanden die hun BBL, BOL of VMBO opleiding in de richting Techniek hebben afgerond, zijn in het algemeen niet erg tevreden over de voorlichting over studiemogelijkheden. Als we kijken naar het oordeel van afgestudeerden in de sector Techniek over de mogelijkheden om te starten op de arbeidsmarkt, dan is er een groot verschil naar opleidingsniveau. De meerderheid van de HBO ers (60%) vindt dat de studie bijdraagt aan het vinden van een baan, terwijl maar 18% van de VMBO ers dat vindt. BBL ers en BOL ers nemen een middenpositie in. Dezelfde uitkomst vinden we als het gaat om het oordeel over de bijdrage van de studie aan het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Maar de verschillen per richting zijn hier kleiner en in het algemeen oordeelt men er positiever over. Re-integratietrajecten zijn bedoeld om mensen met een bijstandsuitkering uit te laten stromen naar werk. De gemeente Den Haag biedt verschillende soorten trajecten aan, onder andere in de techniek. Het aantal deelnemers in de sector techniek is tussen 2010 en 2011 gedaald met 193 personen. Speerpunt 2: Personeelstekorten in de zorg aanpakken Het streven is om een voldoende kwantitatief en kwalitatief personeelsaanbod in de sector zorg en welzijn te krijgen, waarbij Den Haag het accent legt op ouderenzorg. De regio Haaglanden heeft in 2012 bijna banen in de zorg. Dit aantal is goed voor een kleine 14% van alle werkgelegenheid in de regio. Het aantal banen in de zorg heeft zich sinds 2007 positief ontwikkeld. In de regio Haaglanden groeide het aantal banen in de zorg met 8%, terwijl het totaal aantal banen in dezelfde periode met 1% kromp. In directe zin is de sector zorg niet of nauwelijks gevoelig voor (schommelingen in) de conjunctuur. Indirect speelt de conjunctuur wel een rol. Tot nog toe ziet het er naar uit dat de druk vanuit de economie op de algemene arbeidsvraag de komende jaren beperkter blijft dan eerder voorzien. Dat komt omdat de economische groei die van de arbeidsproductiviteit waarschijnlijk niet of nauwelijks overstijgt. De bezuinigingsmaatregelen van het Rijk zullen wel van grote invloed zijn. In 2012 is het aantal vacatures in de zorg in de regio gedaald tot onder de 150. Door een andere meet- en registratiemethode van het aantal vacatures kunnen we niet verder terugkijken dan april Naar verhouding komt de grootste krimp voor bij de vacatures voor beroepen op wetenschappelijk niveau. In de regio is het aantal 3 e en 4 e jaars VMBO-leerlingen dat Zorg en Welzijn onderwijs volgt, flink teruggelopen. Ook het aandeel daalt. De belangstelling neemt dus af. Het aantal MBO-leerlingen in de sector Zorg en Welzijn is ten opzichte van 2007 gedaald met 364. Ook het aandeel is licht gedaald. Bij meisjes is de daling verhoudingsgewijs kleiner dan bij jongens (resp. 4% en 10% minder). Het aantal HBO-leerlingen in de sector Gezondheidszorg is ten opzichte van 2007 met 343 toegenomen. Het aandeel is ook iets toegenomen. Dit kan duiden op een toegenomen belangstelling voor gezondheidszorg op HBO niveau. 6

7 In de Zorgsector zal de (vervangings)vraag de komende jaren toenemen. Het aanbod blijft daarbij achter. Het aantal afgestudeerden zal de komende jaren zelfs dalen, waardoor het tekort per saldo naar verwachting verder zal oplopen. Het aantal deelnemers aan een re-integratietraject in de zorg is in Den Haag tussen 2010 en 2011 met 63 personen gestegen. Het gaat daarbij onder andere om training in de thuiszorg en trainingen als zorgassistenten. 85 procent van de deelnemers aan deze trajecten is vrouw. Speerpunt 3: Personeelstekorten in het onderwijs aanpakken Het tekort aan onderwijzend personeel knelt vooral in het voortgezet onderwijs. Het streven is dat het voortgezet onderwijs in de Haagse regio voldoende onderwijsgevend personeel heeft, zowel kwantitatief als kwalitatief. De regio heeft in 2012 bijna banen in het onderwijs. Dit aantal is goed voor een kleine 7% van alle werkgelegenheid in de regio. De meeste banen zijn in 2012 te vinden in het basisonderwijs (ca ). Dit wordt gevolgd door het aantal banen in het voortgezet onderwijs (ca ) en het hoger en universitair onderwijs (ca ). Kijken we specifiek naar het aantal banen in het voortgezet onderwijs, dan zien we dat het aantal fte onderwijsgevend personeel sinds 2008 licht terugloopt. Het gaat dan alleen om het aantal mannelijke docenten, want het aantal vrouwelijke docenten is juist toegenomen. Het aantal vacatures in het onderwijs is in 2012 gedaald ten opzichte 2011 en komt per maand nauwelijks boven de 20 uit. Naar verhouding komt de grootste krimp voor bij de vacatures voor beroepen op wetenschappelijk niveau. De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg willen meer mensen via een opleiding toeleiden naar werk in de onderwijssector. In het schooljaar 2010/2011 hebben 271 studenten in Den Haag hun diploma gehaald voor een lerarenopleiding op HBO niveau. De meesten daarvan zijn opgeleid tot leraar lichamelijke opvoeding voor het voortgezet onderwijs en voor het basisonderwijs. De (vervangings)vraag in de onderwijssector zal de komende jaren nog iets verder toenemen. Het aanbod blijft daarbij ver achter. Het aantal afgestudeerden zal de komende jaren zelfs dalen, waardoor het tekort per saldo naar verwachting verder zal oplopen. Er is vooral een tekort op HBO/wo niveau. Speerpunt 4: Kansrijke clusters Vrede, Recht & Veiligheid versterken via onderwijs Vrede & Recht en Veiligheid zijn twee kansrijke sectoren in de Haagse economie. Vooral het cluster Veiligheid biedt veel economische potentie. Bij het cluster Vrede & Recht gaat het in eerste instantie om hoog gekwalificeerd werk, maar in de spin-off creëert het ook laag gekwalificeerd werk. In 2012 omvat het cluster Vrede & Recht zo n 40 vestigingen in Den Haag en Rijswijk met in totaal bijna banen. Het aantal banen is sinds 2007 naar schatting met 6% toegenomen. Het cluster Veiligheid is niet duidelijk te herkennen in de standaard bedrijfsindeling. Het gaat in dit cluster vooral om intentionele (on)veiligheid zoals criminaliteit en 7

8 terrorisme. Beveiliging (van personen en gebouwen) en preventie zijn belangrijke onderdelen binnen dit cluster. In 2012 telt het cluster Veiligheid in de regio zo n 265 vestigingen met ca banen. Sinds 2007 is dit cluster met ca. 11% gegroeid. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel mensen in de nabije toekomst een baan zullen vinden in het cluster Vrede & Recht en het cluster Veiligheid omdat veel opleidingen wel raakvlakken hebben met deze clusters maar er niet direct voor opleiden. Speerpunt 5: Ondernemerschap stimuleren via onderwijs Het streven is dat meer jongeren tijdens hun schoolloopbaan in aanraking komen met ondernemerschap als optie voor een loopbaan en dat meer jongeren voor zelfstandig ondernemerschap kiezen. Het aantal starters in Den Haag is de afgelopen jaren toegenomen. Als percentage van alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven, schommelt het aantal starters al jaren rond de 10%. De grootste groep starters is tussen de 25 en 35 jaar oud. Een tweede indicator van ondernemerschap is het aantal ZZP ers. In de regio zijn per 1 januari 2012 bijna ZZP ers actief. Zij staan voor 49% van alle vestigingen in de regio en ca. 7% van alle banen. In Den Haag stijgt het aantal ZZP ers nog altijd. Sinds 2007 is het aantal toegenomen met 43%. In de regio is echter sprake van een lichte daling. Een derde indicator is het aantal ondernemers dat stopt. Uit het werkgelegenheidsregister kunnen we afleiden dat het aantal ondernemingen dat jaarlijks verdween, toenam tot In de loop van 2011 zijn minder vestigingen verdwenen uit Haaglanden dan in 2010 maar het zijn er toch nog Deze zijn niet allemaal gestopt of opgeheven. Zij kunnen ook verhuisd zijn naar een gebied buiten het Stadsgewest Haaglanden. De Haagse Hogeschool heeft een lectoraat ingesteld om het onderwijs in ondernemerschap breed toegankelijk te maken voor alle opleidingen. Inmiddels participeren studenten van bijna 40 opleidingen in de Minors. In 2010 zijn 85 studenten gestart met één van de drie Minors Ondernemen & Innoveren en hebben 82 studenten hebben de Minors afgerond. De andere Haagse onderwijsinstellingen kunnen geen exacte cijfers op dit vlak aanleveren. Het ROC Mondriaan verzorgt een aantal studierichtingen in het kader van ondernemerschap. Op 1 oktober 2011 stonden ruim 1100 leerlingen hiervoor ingeschreven. Speerpunt 6: Jongeren helpen met een goede loopbaanstart Het streven is dat jongeren een beter onderbouwde keuze maken voor studie en loopbaan; de tekortsectoren (techniek, zorg en onderwijs) en ondernemerschap nadrukkelijk aandacht krijgen in de loopbaanoriëntatie voor jongeren en dat jongeren goed zicht hebben op (regionale) arbeidsmarktperspectieven. In 2012 zoeken gemiddeld jongeren per maand een baan. Voor Den Haag is er sprake van een dalende trend sinds Voor heel Haaglanden is de trend van het aantal werkzoekende jongeren stijgend. 8

9 De stijging sinds januari 2011 zien we voor vrijwel alle opleidingsniveaus van jongeren. De grootste relatieve stijging van het aantal werkzoekenden zien we bij de hoogste opleidingsniveaus. Voldoende stage- en leerwerkplekken zijn ook belangrijk voor een goede loopbaanstart. De opleidingen signaleren vooral een tekort aan stageplaatsen in de branches: Bloemen en tuincentra, Groene ruimte, Dierverzorging en Plantenteelt. Daarnaast van zijn er in de branche Bakkerij, Economische administratief, Groothandel en Non-food, Reizen, Welzijn, Veiligheid en Schoonheidsspecialist over het algemeen wel voldoende stageplekken met uitzondering van enkele opleidingen. Studenten van het ROC Mondriaan die de BOL volgen, zijn verdeeld over de vraag of ze voldoende hulp vanuit school krijgen bij het vinden van een stageplek. Ze neigen naar een positief oordeel, maar zijn aanzienlijk kritischer dan het landelijk gemiddelde. Een meerderheid oordeelt positief over de moeite die het kost om een stageplaats te vinden. Ook op dit punt zijn studenten van het ROC Mondriaan iets kritischer dan landelijk het geval is. Positief zijn de studenten over wat ze leren op de stageplaats, maar weer iets minder dan het landelijk gemiddelde. Het aantal personen dat aan een leerwerkplek deelneemt, is tussen 2010 en 2011 gestegen. Bij jongeren tot 27 jaar nam het aantal deelnemers aan reintegratietrajecten met 44 procent toe. Als jongeren goed geïnformeerd en bewust een opleidingskeuze maken, zullen zij niet snel stoppen met hun studie en overstappen op een andere studie. Bij de Haagse Hogeschool stopt 41% van alle instromers binnen een jaar met hun studie. Bij INHolland is dat 20%. Van de overige HBO-instellingen in Den Haag zijn geen gegevens bekend. 9

10 10

11 INLEIDING De actieagenda Geslaagd in het vak, onderwijs en arbeidsmarkt verbinden is op 28 juni 2012 door 46 partners ondertekend. De gemeente Den Haag zorgt voor monitoring en evalueert de actieagenda. Om de voortgang met betrekking tot de zes speerpunten te kunnen volgen is aan de onderzoeksafdelingen van de gemeente Den Haag gevraagd om een monitor te ontwikkelen. In dit rapport worden de eerste resultaten weergegeven. Ieder hoofdstuk behandelt een speerpunt. Daarin wordt eerst aangegeven welke concrete doelen worden nagestreefd. Vervolgens worden de indicatoren besproken. De eerste monitor is aangeboden in 2012 en beschrijft de situatie in 2012 en voorgaande jaren. In 2013, 2015 en 2017 zullen vervolg monitoren worden aangeboden. De indicatoren die in deze monitor worden gevolgd, zijn zogenaamde outcome indicatoren. Ze hebben betrekking op de gewenste outcome en zeggen iets over de maatschappelijke situatie die moet veranderen in een bepaalde richting. Meestal hebben ze een kwantitatief karakter. In bijlage 2 is het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel opgenomen. Daarin zijn de uitgangspunten voor de monitor beschreven. Een daarvan is dat voor deze eerste monitor geen aparte data zijn verzameld. Er is alleen gebruik gemaakt van bestaande data die jaarlijks beschikbaar komen. Wanneer mocht blijken dat dit onvoldoende is om een goed beeld van de ontwikkelingen te krijgen, dan kan besloten worden om bij een volgende meting extra gegevens te verzamelen. De gemeente Den Haag wil samen met de 46 partners bereiken dat sectoren met personeelstekorten meer (jonge) mensen aan zich weten te binden, dat opkomende sectoren kunnen groeien, dankzij goed onderwijs, dat meer mensen de stap naar ondernemerschap zetten, dat de in- en doorstroming op de arbeidsmarkt groter wordt, dat meer jongeren succes hebben op hun route naar hun eerste baan en dat meer mensen die nog buiten het arbeidsproces staan, succesvol worden bijgeschoold en een baan verwerven. Het resultaat moet zijn dat meer mensen bekwaam en gemotiveerd een vak uitoefenen dat bij hen past. Daarin hebben werkgevers, werknemers en het onderwijs allemaal een rol te vervullen. Binnen de regio Haaglanden vallen de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar en Westland (zie kaart op pagina 12). In de monitor wordt niet gekeken naar de afzonderlijke gemeenten, maar naar Haaglanden als geheel met specifieke aandacht voor de gemeente Den Haag als grote stad. 11

12 Figuur 1 Deelnemende gemeenten in de regio Haaglanden 12

13 1 Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken Het eerste speerpunt is het leren in de techniek aantrekkelijker maken. De vraag naar technisch personeel in Haaglanden neemt toe, doordat veel oudere werknemers uitstromen en de vraag naar technisch personeel groeit. Tegenover deze groeiende vraag staat een gering aanbod van technici, want de instroom in het techniekonderwijs is zeer laag. Bedrijven kunnen daardoor steeds moeilijker aan goed personeel komen, waardoor het risico groot is dat het lokale aanbod aan technische dienstverlening in gevaar komt. Een opleiding in deze sector biedt veel jongeren meer kans op een attractieve baan dan sommige, nu populaire schone handen studierichtingen. Wat zijn de doelen? Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende personeelsaanbod in technische beroepen. Jongeren en volwassenen kunnen breed kennismaken met de techniek. Om de ontwikkelingen te volgen zijn verschillende indicatoren benoemd. We lopen die hieronder punt voor punt langs. Bij de sector techniek hebben we het over o.a. metaalvervaardiging en -bewerking en de vervaardiging van elektrische en elektronische apparatuur. Ook gaat het om de bouw van schepen en auto s en om medische apparatuur. In de bijlage ziet u een overzicht van de sectoren die in dit rapport onder de techniek worden gerekend. Hierbij is er sprake van een verschil in de bedrijfstakken die onder techniek vallen en technische beroepen. Bij de banen in de techniek kijken we naar de totale werkgelegenheid bij bedrijven die met hun hoofdactiviteiten in de categorie techniek vallen. In bijlage vier is een overzicht gegeven van de branches die in de sector techniek vallen. Uiteraard werken bij dit soort bedrijven ook mensen die niets met techniek te maken hebben (administratief personeel, management e.d.). Daarnaast zullen er ook technisch geschoolde mensen werken bij ander soortige bedrijven. Deze zijn in het aantal banen in de techniek niet meegerekend. Er is een groot verschil tussen bedrijven in de techniek (zie bijlage vier) en technische beroepen. Mensen met een technisch beroep zullen deels bij technische bedrijven werken maar deels ook elders. Mensen met een technisch beroep zijn bijvoorbeeld ook te vinden in de gezondheidszorg of bij een ICT bedrijf. Over de technische beroepen hebben we echter geen informatie beschikbaar. Hierbij wordt opgemerkt dat over allochtonen geen specifieke informatie beschikbaar is. De ontwikkelingen voor deze groep wordt dan ook niet apart beschreven. 13

14 1.1 BANEN IN DE TECHNIEK Afname van het aantal banen De banen in de techniek laten een teruggang zien sinds Het gaat dan om banen bij bedrijven die in sector techniek actief zijn, dus niet alleen om banen van technici maar ook van het overige personeel. Er was sprake van een kleine groei in 2008 maar na het begin van de crisis zien we een krimp van het aantal banen in de techniek. Dit geldt voor zowel de regio Haaglanden totaal als voor Den Haag. Alleen het laatste jaar (2012) geeft een iets ander beeld. Voor Haaglanden totaal blijft er een dalende trend, voor Den Haag is er sprake van een stabilisering. Het aantal banen in de techniek in de regio 1 is ca in 2012, wat neer komt op 4% van alle banen in Haaglanden. Hiervan komen er voor in Den Haag (0,4% van de banen in Den Haag). Figuur 1.1 Ontwikkeling van het aantal banen bij bedrijven in de techniek, in de regio Haaglanden en Den Haag, geïndexeerd (2007=100) Haaglanden totaal Den Haag totaal Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden 1.2 VACATURES Wisselend beeld vacatures Het aantal vacatures in technische en industrie beroepen laat een wisselend beeld zien. De ene maand neemt in 2012 toe in vergelijking met 2011, de andere neemt af. In het algemeen zijn er in 2012 meer vacatures dan in Hierbij past de volgende opmerking: De vacaturegegevens in deze monitor zijn gebaseerd op de data die UWV publiceert. Vanaf april 2012 omvatten die data voor 2011 en 2012 de geregistreerde vacatures bij UWV Werkbedrijf en de gemelde vacatures op werk.nl. Behalve UWV kunnen ook gemeenten in het kader van werkgeversservicepunten vacatures registreren. De gepubliceerde data geven een indruk van de vacaturemarkt, maar nog geen volledig beeld. Werkgevers kunnen namelijk - bijvoorbeeld voor hogere functies - andere voorkeuren hebben voor wervingskanalen. In eerste instantie is voor deze monitor gekozen voor gebruik van direct beschikbare bronnen. Andere bronnen, zoals Jobfeed, kunnen bijdragen aan een breder beeld van de vacaturemarkt. Arbeidsmarktinformatie ontwikkelt zich steeds verder. Bij de voorbereiding van de monitor 2013 wordt nagegaan of en op 1 Binnen de regio vallen de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar en Westland. 14

15 welke manier UWV een completer beeld van de vacaturemarkt kan presenteren. Als voor de volgende editie van deze monitor een andere bron wordt gebruikt, dan wordt dat uiteraard aangegeven. Figuur 1.2 Vacatures in de technische en industrie beroepen in Haaglanden jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Bron: UWV 1.3 AANTAL LEERLINGEN IN DE TECHNISCHE SECTOR Vooral afname bij VMBO en toename bij WO Het beleid is erop gericht dat meer jongeren kiezen voor techniek-onderwijs. Als dat beleid slaagt, zal het aantal leerlingen in die richting toenemen. Alle onderstaande cijfers over aantal leerlingen zijn afkomstig van de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs (DUO). Het DUO registreert alleen leerlingen naar hoofdvestiging. In Den Haag is ook een aantal nevenvestigingen van onderwijsinstellingen waarvan de hoofdvestiging in een andere gemeente is gevestigd. VMBO In oktober 2011 stonden er e en 4 e jaars leerlingen bij het VMBO op Haagse hoofdvestigingen ingeschreven. Hiervan volgden er 357 Techniek onderwijs. Dat is 13,9% van het totaal. Ten opzichte van 2007 is het aantal 3 e en 4 e jaars leerlingen dat Techniek onderwijs bij het VMBO volgt, flink teruggelopen. Kijken we naar de VMBO hoofdvestigingen in heel Haaglanden, dan zien we eenzelfde daling. Het aandeel leerlingen dat Techniek onderwijs volgt, is ook iets gedaald. Tabel 1.1 Aantal leerlingen in het 3 e en 4 e jaar van het VMBO * Totaal op Haagse hoofdvestigingen Waarvan Techniek Aandeel 15,4% 15,9% 12,9% 12,9% 13,9% Totaal op hoofdvestigingen Haaglanden Waarvan Techniek Aandeel 21,8% 21,6% 20,3% 19,9% 20,4% DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopige cijfers 15

16 In figuur 1.3 zijn de ontwikkelingen weergegeven. Figuur 1.3 Ontwikkeling van het aantal 3 e en 4 e jaars VMBO leerlingen dat techniek onderwijs volgt op Haagse hoofdvestiging op hoofdvestiging Haaglanden DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopig MBO In oktober 2011 stonden er op Haagse hoofdvestigingen voor het MBO leerlingen ingeschreven. Hiervan volgden leerlingen Techniek onderwijs. Dat is 15,4% van alle MBO leerlingen. Deze leerlingen volgen onderwijs bij het ROC Mondriaan. In bijlage II wordt ingegaan op de sectoren binnen het MBO-onderwijs en de sector Techniek in het bijzonder. Ten opzichte van 2007 is het aantal leerlingen in de sector Techniek gedaald met 612. Ook het aandeel is gedaald. Dit duidt op een verschuiving van interesses. Bij meisjes is de daling verhoudingsgewijs groter dan bij jongens (resp. 27% en 17% minder). Kijken we naar het aantal Haagse jongeren dat op MBO niveau techniek onderwijs volgt (ongeacht de plaats waar dat is), dan is het aantal vrijwel gelijk gebleven. Na een lichte daling in 2008 en 2009 is het aantal in 2010 flink toegenomen, maar in 2011 weer gedaald. Het aantal leerlingen dat in Haaglanden woont en op MBO niveau techniek onderwijs volgt, is in dezelfde periode iets afgenomen. Ook het aandeel leerlingen dat techniek volgt, is iets kleiner geworden. Tabel 1.2 Aantal leerlingen in het MBO * Op Haagse hoofdvestigingen aantal leerlingen sector Techniek % leerlingen sector Techniek ** 18,4 17,1 16,2 16,5 15,4 - aantal mannen sector Techniek aantal vrouwen sector Techniek Haagse leerlingen aantal Haagse leerlingen sector Techniek % Haagse leerlingen sector Techniek ** 20,4 19,3 19,0 19,7 18,6 Leerlingen Haaglanden aantal leerlingen Haaglanden sector Techniek % leerlingen Haaglanden sector Techniek ** 22,9 22,3 22,1 22,8 21,8 DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober * 2011 voorlopige cijfers ** in percentage van totaal aantal leerlingen 16

17 In onderstaande figuur zijn de ontwikkelingen weergegeven. Haags MBO wil zeggen ingeschreven bij een hoofdvestiging in Den Haag. Figuur 1.4 Ontwikkeling van het aantal leerlingen in MBO in de techniek sector aantal leerlingen Haags MBO sector Techniek aantal vrouwen Haags MBO Techniek aantal Haagse leerlingen MBO sector Techniek aantal leerlingen Haaglanden MBO Techniek DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopig HBO In oktober 2011 stonden er op Haagse hoofdvestigingen voor het HBO leerlingen ingeschreven. 2 Hiervan volgden leerlingen Techniek onderwijs. Dat is 20,1% van alle HBO leerlingen. Ten opzichte van 2007 is het aantal leerlingen in de sector Techniek met 372 toegenomen. Het aandeel is ook licht toegenomen. Dit kan duiden op een toenemende populariteit van de sector Techniek. Tabel 1.3 Aantal leerlingen in het HBO * Op Haagse hoofdvestigingen aantal leerlingen sector Techniek % leerlingen sector Techniek ** 19,8 20,1 19,8 19,9 20,1 - aantal mannen sector Techniek aantal vrouwen sector Techniek Haagse leerlingen aantal Haagse leerlingen sector Techniek % Haagse leerlingen in sector Techniek ** 13,4 14,1 13,9 13,3 13,4 Leerlingen Haaglanden aantal leerlingen Haaglanden sector Techniek % leerlingen Haaglanden in sector Techniek ** 16,0 16,6 16,5 16,3 16,7 DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopig ** in percentage van totaal aantal leerlingen 2 De leerlingen van In Holland vallen hier buiten, omdat de hoofdvestiging van InHolland in Rotterdam staat. 17

18 In onderstaande figuur zijn de ontwikkelingen weergegeven. Haags HBO wil zeggen ingeschreven bij een hoofdvestiging in Den Haag. Figuur 1.5 Ontwikkeling van het aantal leerlingen in HBO in de techniek sector aantal leerlingen Haags HBO Techniek aantal vrouwen Haags HBO Techniek aantal Haagse leerlingen HBO sector Techniek aantal leerlingen Haaglanden HBO Techniek DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopig In het schooljaar 2010/2011 zijn 673 HBO studenten afgestudeerd aan de Haagse hoofdvestigingen in de sector Techniek. Dat is 18,1% van alle afgestudeerden. WO In oktober 2011 stonden er WO-studenten in de sector Techniek bij de Technische Universiteit Delft ingeschreven. Ten opzichte van 2007 is het aantal studenten, flink opgelopen. Verhoudingsgewijs is de groei bij vrouwen groter dan bij mannen. Tabel 1.4 Aantal studenten WO Techniek * aantal studenten WO Techniek bij TU Delft aantal mannen aantal vrouwen aantal Haagse studenten WO Techniek aantal Haaglandse studenten WO Techniek DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopige cijfers Figuur 1.6 Ontwikkeling van het aantal leerlingen WO Techniek aantal op hoofdvestigingen Haaglanden aantal mannen aantal vrouwen DHIC/Ministerie van OCW/ DUO, BBO per 1 oktober *2011 voorlopig 18

19 1.4 AANSLUITING ONDERWIJS IN HET CLUSTER TECHNIEK Onduidelijk beeld Het Tympaan Instituut heeft de zogenaamde Regiometer ontwikkeld. Daarin wordt de verwachte (vervangings-)vraag afgezet tegen het verwachte aanbod op basis van het aantal leerlingen dat een bepaalde onderwijsrichting volgt, waarbij rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau. Het schattingsmodel is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen, het aantal leerlingen dat een bepaalde studierichting volgt en aannames over het aantal mensen dat uittreedt in verband met pensionering, slaagt voor een examen etc. In deze monitor gaan we uit van de prognose voor Haaglanden met betrekking tot het cluster Techniek. In bijlage III en IV wordt het model nader toegelicht en wordt tevens aangegeven wat onder het cluster Techniek valt. In bedrijven die tot het cluster Techniek gerekend worden, is de werkgelegenheid door de economische crisis de afgelopen 5 jaar gedaald, waardoor de vraag voor het komende jaar negatief is. Dat wil zeggen dat er meer mensen hun baan kwijt raken dan dat er vacatures zijn. In tabel 1.5 is te zien dat het overschot het grootst is op Mbo4-niveau, namelijk 31 mensen). Van een deel van het personeel in het opleidingsniveau onbekend. Daarnaast studeren er dit jaar veel studenten af. Per saldo ontstaat hierdoor een overschot. Het overschot is het grootst op HBO/WO niveau, namelijk 677 mensen. De verwachting is dat dit overschot de komende vier jaar nog aanhoudt. Het verwachtte overschot voor 2016 is Dat er op dit moment geen tekort is in het cluster Techniek wil niet zeggen dat er geen tekorten zijn aan technisch personeel in andere sectoren. Ook kan er wel een tekort zijn aan specifieke beroepen. Bovendien wil een overschot niet zeggen dat deze mensen geen werk hebben. Veelal zullen zij in andere sectoren werken. Tabel 1.5 Schatting vraag en aanbod in Haaglanden voor het cluster Techniek, in 2012 en 2016, naar opleidingsniveau (in aantal personen) Opleidingsniveau Vraag Aanbod Saldo VMBO/mbo Mbo2/ Mbo HBO/wo Onbekend Totaal Prognose Bron: Regiometer Tympaan Instituut Onderstaande figuur visualiseert de cijfers van tabel 1.5 en laat duidelijk zien dat het overschot op HBO/WO-niveau het grootst is. 19

20 Figuur 1.7 Schatting vraag en aanbod in Haaglanden voor het cluster Techniek in 2012, naar opleidingsniveau vraag aanbod vmbo/mbo1 mbo2/3 mbo4 hbo/w o onbekend Bron: Regiometer Tympaan Instituut Deze uitkomsten staan op gespannen voet met enkele signalen uit de praktijk dat het heel lastig is om goede technici te krijgen. Daarom willen we nog de volgende kanttekeningen plaatsen: 1) Binnen de bedrijven die in het cluster Techniek vallen, heeft 55% van de werkzame personen een opleiding binnen de Techniek. Dit percentage wordt toegepast op de instroom in het cluster vanuit het onderwijs. Dat er genoeg aanbod is vanuit het onderwijs wil dus niet per se zeggen dat er genoeg studenten uitstromen met een techniek opleiding. Bijna de helft (45%) heeft immers een opleiding in een andere richting. Het model kijkt naar het totale aanbod vanuit verschillende opleidingsrichtingen. 2) Niet alle personen met een techniek opleiding werken binnen het cluster Techniek zoals het gedefinieerd is in het model. Volgens de landelijke cijfers werkt ongeveer 21% van alle mensen met een techniekopleiding binnen dit cluster. Zie bijlage 5 voor de gebruikte standaard bedrijfsindeling (SBI-codes). 3) Het model geeft dus geen beeld over een tekort in technische beroepen, maar zegt iets specifiek over het cluster bedrijven in de techniek. Tekorten bij het cluster techniek betekenen niet hetzelfde als tekorten binnen de beroepen techniek. Technische beroepen zijn te vinden in allerlei clusters en sectoren, ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, ICT, greenports etc. 4) Tot slot kunnen tekorten binnen het cluster techniek ook op kwalitatieve tekorten duiden of tekorten in specifieke beroepen. Dat wordt in het model niet duidelijk gemaakt. 1.5 IMAGO TECHNIEK SECTOR Het imago wisselt De gemeente en de 46 partners willen het techniekonderwijs ontdoen van z n negatieve imago. Een toename van het aantal studenten dat voor een studierichting in de techniek kiest, is een indicatie dat het beleid slaagt. Hetzelfde geldt voor een positiever oordeel van studenten. 20

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK MONITOR AANSLUITING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT TUSSENMETING 2015

GESLAAGD IN HET VAK MONITOR AANSLUITING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT TUSSENMETING 2015 GESLAAGD IN HET VAK MONITOR AANSLUITING ONDERWIJS ARBEIDSMARKT TUSSENMETING 2015 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek OCW / Onderzoek, Strategie & Projecten (OS&P) MONITOR

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 20. Zorg en welzijn Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Zorg en welzijn...3 1. Sectorfiche

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

en de studiekeuze van jongeren

en de studiekeuze van jongeren 5 Arbeidsmarkt en de studiekeuze van jongeren 5.1 Inleiding Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aanbod van schoolverlaters van essentieel belang. De middellangetermijnprognoses

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden.

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden. Kans op werk Informatie bij de Lesbrief: Wat is jouw kans op werk? Wist je dat... De economie krimpt. Dat betekent onder andere dat er minder banen op mbo-niveau zijn. In sommige sectoren vind je daarom

Nadere informatie